X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:28

موتور سنکرون

موتور سنکرون

فصل اول

مبانی مدارهای الکتریکی

  • : مقدمه

اجزا واحدها در سیستم SI به صورت اعشاری است. برای مشخص کردن توان های ده، پیشوندهای خاصی همراه واحدهای این سیستم به کار می رود. این پیشوندها عبارتند از:

پیکو (P و 12-10) کیلو (K و 103)

نانو (n و 9-10) مگا (M و 106)

میکرو گیگا (G و 109)

میلی سانتی (C و 2-10)

1-2 : کمیات اساسی الکتریکی

1-2-1- بار

می دانیم که در یک اتم، الکترون بار منفی و پروتون بار مثبت دارد و بار یک الکترون با بار یک پروتون برابر است. واحد بار الکتریکی کولن (C) است. یک کولن برابر بار 108*24/6 الکترون است. یعنی یک الکترون دارای بار C 19-10*6/1 است.

1-2-2- جریان

بار متحرک نشان دهنده جریان است. جریان در یک مسیر مجزا، مثلاً یک سیم فلزی، علاوه بر مقدار، جهت نیز دارد. جریان، آهنگ عبور بار از یک نقطه در یک جهت خاص است.

پس از مشخص کردن یک جهت مرجع، کل باری که از زمان t=0 به بعد از یک نقطه مرجع در آن جهت عبور کرده را q(t) می نامیم. آهنگ عبور بار در لحظه t برابر است. با کاهش فاصله می‎توان نوشت:

(1-1)

جریان، برابر آهنگ زمانی عبور بار مثبت از یک نقطه مرجع در یک جهت مشخص است. جریان را با i یا I نشان می‎دهیم. بنابراین:

(1-2)

واحد جریان آمپر (A) است. یک آمپر، انتقال بار با آهنگ 1 کولن بر ثانیه را نشان می‎دهد. برای به دست آوردن باری که در فاصله t0 تا t منتقل شده، می‎توان از رابطه 1-3 استفاده کرد:

(1-3)

1-2-3- ولتاژ

هر عنصر را به صورت یک شکل دارای دو پایانه یا دو سر نشان می‎دهیم. (شکل 1-1)

فرض کنید جریانی به پایانه A عنصر مداری شکل 1-1 وارد شده و از پایانه B خارج می‎شود. برای عبور این جریان، باید مقداری انرژی صرف شود. در این صورت
می گوییم بین دو پایانه B , A ، اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی وجود دارد. بنابراین ولتاژ روی یک عنصر، معیاری از کار لازم برای عبور بار از طریق آن است. ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بنابر تعریف عبارت است از کار انجام شده برای انتقال بار q از یک نقطه به نقطه دیگر. یعنی:

(1-4)

که در آن v اختلاف پتانسیل بر حسب ولت (v)، w کار انجام شده و q بار الکتریکی است.

1-2-4- توان الکتریکی

توان آهنگ مصرف انرژی است. اگر برای انتقال 1 کولن بار از یک عنصر، 1 ژول انرژی مصرف شود، توان لازم برای انتقال یک کولن بار در ثانیه، یک وات خواهد بود. رابطه توان را می‎توان به صورت رابطه 1-5 نوشت:

(1-5) p=v .i

که p توان الکتریکی بر حسب وات (w) است. یعنی یک وات برابر یک ولت آمپر است.

1-2-5- مقاومت

هر عنصر مداری که در آن انرژی تلف شود، معمولاً ولتاژ دو سرش با جریان گذرنده از آن متناسب است. یعنی:

(1-6) V=RI

که R ثابت تناسب است و مقاومت آن عنصر می‎باشد. واحد مقاومت اهم است و رابطه 1-6 قانون اهم نام دارد.

شکل 1-2 علامت مداری یک مقاومت را نشان می‎دهد.

در یک مقاومت، جریان از نقطه با پتانسیل بیشتر به نقطه با پتانسیل کمتر جاری می گردد. معمولاً پتانسیل بیشتر را با علامت + و پتانسیل کمتر را با علامت – نشان می دهند. مقاومت، یک عنصر مصرف کننده انرژی الکتریکی است. یعنی ‎توان در آن تلف می‎شود. توان تلف شده در یک مقاومت از رابطه 1-7 به دست می‎آید.

فهرست

عنوان صفحه

1-1: مقدمه............................................................................................................

1-2: کمیات اساسی الکتریکی................................................................................

1-2-1: بار............................................................................................................

1-2-2: جریان.......................................................................................................

1-2-3: ولتاژ.........................................................................................................

1-2-4: توان الکتریکی...........................................................................................

1-2-5: مقاومت.....................................................................................................

1-3: اتصال سری مقاومتها.......................................................................................

1-4: اتصال موازی مقاومتها................................................................................

1-5: منابع.............................................................................................................

1-5-1: منبع ولتاژ.................................................................................................

1-5-2: منبع جریان...................................................................................................

1-6: قانون ولتاژ کیرشهف (KVL).......................................................................

1-7: مقسم ولتاژ...................................................................................................

1-8: مقسم جریان.................................................................................................

1-9: مدارهای مختلط............................................................................................

1-10: زمین مدار..................................................................................................

مسائل فصل 1.......................................................................................................

فصل دوم: جریان متناوب..........................................................................................

2-1: موج سینوسی................................................................................................

2-2: فرکانس.........................................................................................................

2-3: مقدار متوسط....................................................................................................

2-4: قوانین اهم در مدارهای AC.........................................................................

2-4-1: فاز............................................................................................................

2-5: فازور............................................................................................................

2-6: اعداد مختلط..................................................................................................

2-7: ساده کردن اعداد مختلط..............................................................................

2-8: موج پالس......................................................................................................

2-9: موج مثلثی.....................................................................................................

مسائل فصل دوم...................................................................................................

فصل سوم روشهای تحلیل مدار...........................................................................

3-1: تبدیل منابع....................................................................................................

3-2: قضیه جمع آثار.............................................................................................

3-3: روش ولتاژ گره ها.......................................................................................

3-4: روش جریان مش.........................................................................................

3-5: روش تونن....................................................................................................

3-6: روش نورتن.................................................................................................

3-7: انتقالی حداکثر توان به بار............................................................................

مسائل فصل 3.......................................................................................................

فصل چهارم: وسایل اندازه گیری.........................................................................

4-1: ولتمتر...........................................................................................................

4-2: آمپرمتر.........................................................................................................

4-3: اهم متر.........................................................................................................

4-4: تست کردن قطعات الکتریکی.........................................................................

4-4-1: سیم..........................................................................................................

4-4-2: مقاومت.....................................................................................................

4-4-3: سلف.........................................................................................................

4-4-4: خازن........................................................................................................

4-5: اسیلسکوپ....................................................................................................

مسائل فصل چهارم...............................................................................................

فصل پنجم: خازن و سلف در جریان مستقیم........................................................

5-1: خازن............................................................................................................

5-2: خازن در جریان مستقیم...............................................................................

5-3: شارژ خازن..................................................................................................

5-4: دشارژ خازن................................................................................................

5-5: به هم بستن خازنها.......................................................................................

5-6: سلف.............................................................................................................

5-7: سلف در جریان مستقیم................................................................................

5-8: تغییرات جریان در سلف...............................................................................

5-9: به هم بستن سلف ها.....................................................................................

مسائل فصل پنجم..................................................................................................

فصل ششم: خازن و سلف در جریان متناوب.......................................................

6-1: مدارهای RC.................................................................................................

6-1-1: مدارهای RC موازی ...................................................................................

6-2: مدارهای RL.................................................................................................

6-2-1: مدار RL سری.........................................................................................

6-2-2: مدار RL موازی.......................................................................................

مسائل فصل ششم.................................................................................................

فصل هفتم: مدارهای RLC....................................................................................

7-1: RLC سری........................................................................................................

7-1-1: فرکانس تشدید مدار سری.......................................................................

7-2: RLC موازی.................................................................................................

7-2-1: فرکانس تشدید در RLC موازی..............................................................

7-3: پهنای باند.....................................................................................................

مسائل فصل هفتم..................................................................................................

فصل هشتم ترانسفورماتورها....................................................................................

8-1: اندوکتانس متقابل..........................................................................................

8-2: توان..............................................................................................................

8-3: بازتاب امپدانس.............................................................................................

مسائل فصل هشتم................................................................................................

فصل نهم: سیستم های چند فازه...........................................................................

9-1: سیستم تک فاز..............................................................................................

9-2: سیستم سه فاز.............................................................................................

9-3: توان در مدارهای سه فاز.............................................................................

مسائل فصل نهم:.......................................................................................................

فصل 10: موتور و ژنراتورهای DC.....................................................................

10-1: موتورهای DC...........................................................................................

10-2: معرفی موتورهای DC................................................................................

10-3: انواع موتورهای DC...................................................................................

10-4: مدار معادل موتورهای DC........................................................................

10-5: موتورهای DC تحریک مجزا و موازی......................................................

10-6: مشخصه پایانه ای موتور DC موازی........................................................

10-7: معرفی ژنراتورهای DC.............................................................................

10-8: ژنراتور تحریک مجزا.................................................................................

10-9: مشخصات پایانه ای ژنراتورهای تحریک مجزا.........................................

10-11: کنترل ولتاژ پایانه ای...............................................................................

10-12: ژنراتور dc موازی...................................................................................

10-13: موتورهای سنکرون.................................................................................

10-14: مدار معادل موتور سنکرون....................................................................

10-15: موتور سنکرون از دید میدان مغناطیسی.................................................

10-16: کار موتور سنکرون در حالت پایدار........................................................

10-17: سختی مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنکرون..............................

10-18: اثر تغییرات بار روی موتور سنکرون......................................................

10-19: نمودار فیزوری ژنراتور سنکرون...........................................................

10-20: ژنراتور سنکرون.....................................................................................

10-21: ساختمان ژنراتور سنکرون......................................................................

10-22: سرعت و چرخش ژنراتور سنکرون........................................................

10-23: اندازه گیری پارامترهای مدل ژنراتور سنکرون......................................

10-23-1: نسبت اتصال کوتاه..............................................................................

10-24: اثر تغییرات جریان میدان بر موتورهای سنکرون...................................

10-25: موتور سنکرون کم تحریک و موتور سنکرون پر تحریک.......................

مسائل.........................................................................................................................خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: موتور، سنکرون
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:37

دانلود مقاله ماشینهای سنکرون سه فاز

  مشخصات این فایل عنوان: ماشینهای سنکرون سه فاز فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 18 این مقاله در مورد ماشینهای سنکرون سه فاز می باشد.   بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ماشینهای سنکرون سه فازشین بی نهایتژنراتورهی سنکرون سه فاز عمدتا به سیستم قدرت متصل اند و بندرت به تنهایی بارهای خاص و محلی را تامین می کنند . در صورتیکه ژنراتورهای سنکرون سه فاز به شبکه قدرت وصل اند و مشترکا بار مشترکین را تامین می کنند در اینصورت اصطلاحا می گویند که ژنراتورها به شین بی نهایت وصل اند .از انجائیکه تعداد ژنراتورهای متصل به شبکه زیاد بوده و اندازه این ژنراتورها نسبتا بزرگ و حجیماست لذا ولتاژ و فرکانس شین بی نهایت به سختی قابل تغییر است و ثابت می باشد . مصرف کننده ها بار از نقاط مختلف شین بی نهایت توسط انشعابهائی تغذیه می شوند .شکل 6-7 یک شین بی نهایت را که گاهی نیز به آن شبکه بهم پیوسته نیز اطلاق می شود ، نشان می دهد . معمولا ولتاژ پایانه های ژنراتورهای مدرن امروز حدود 33 کیلو ولت است . لذا برای وصل ژنراتورها....(ادامه دارد) موتور سنکرون سه فازهمانطور که در ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 02:46

جزوه مختصر در مورد موتورهای سنکرون هیسترزیسی و رلوکتانسی

موتورهای سنکرون به گروهی از موتورهای الکتریکی می گویند که در آنها سرعت میدان دوار استاتور با سرعت روتر برابر است. در بین موتورهای تکفاز دو نوع موتور را به عنوان مهم ترین موتورهای سنکرون می توان بر شمرد: 1. موتورهای هیسترزیسی 2. موتورهای رلوکتانسی در جزوه ی PDF که در اختیار شما قرار گرفته است ، در 9 صفحه (=17 اسلاید) توضیحات مناسبی در این موتورها ارائه شده است که آن را به شما پیشنهاد میکنیم . ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 13:33

پروژه ماشین های سنکرون با آهنربای دائم (PMDC) ، طرز کار، روشهای کنترل و تمامی توضیحات لازم

ماشین های الکتریکی PMDC در واقع نوعی ماشین سنکرون هستند که برای تحریک آنها ، به جای مدار الکترومغناطیسی - که تلفات مغناطیسی و الکتریکی در بر دارد و باعث پیچیده شدن مدار تحریک و مشکلات تعمیر و نگهداری می شود - از از یک آهنربای دائمی استفاده شده است.  در صورتی که برای ارائه یک تحقیق یا پروژه در مورد ماشین های الکتریکی مخصوص ، از نوع ماشین های PMDC نیاز دارید، میتوانید به سادگی و با صرف وقت اندک و پرداخت هزینه ی ناچیز فایل زیر را دانلود فرمایید. این فایل یک مجموعه کامل در مورد ماشین های PMDC را در اختیار شما قرار خواهد داد. این فایل فشرده که به شکل زیپ می باشد، پس از extract  کردن سه فایل زیر را فراروی شما قرار خواهد داد:   یک فایل PDF در مورد طراحی این موتورها شامل 28 صفحه . یک فایل PDF در مورد کنترل این موتورها شامل 47 صفحه . سه مقاله انگلیسی  مرتبط با ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 18:28

گزارش کارآموزی شرکت بهساز افروز -ژنراتورهای سنکرون

            فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:70 عنوان: ژنراتورهای سنکرون محل کارآموزی: شرکت بهساز افروز فهرست مطالب: بخش  اولبررسی شبکه های توزیعمقدمه:    2کلیات    3شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال :    6شبکه های الکتریکی از نظر ساخت    8بخش دومسیم های هوائی و کابل های زمینی    10هادی ها    10پایه ها    11مقره ها    18انواع کابلهای مورد استفاده در شبکه های توزیع و متعلقات  مربوطه    18بخش 3ترانسفورماتورهای  توزیع    21ترانسفورماتورهای توزیع هوایی و توزیع زمینی    22تجهیزات ترانسفورماتورهای توزیع    23فصل چهارمسیستم اتصال زمین    24انواع اتصالی ها    25دلیل زمین کردن شبکه فشار ضعیف و ثانویه ترانسفورماتور    28بخش پنجموسایل کنترل و حفاظتی اضافه جریان فشار متوسط و فشار قوی    31کلیدهای هوائی یا خشک    32مکانیزم عملکرد کلید قدرت    35دستگاه جدا کننده ناحیه ای یا سکشنالایزر    3 ...ادامه مطلب
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 14:35

مقاله ماشین های سنکرون

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:47 فهرست مطالب: تاریخچه وساختار    2 تحولات دهه ۱۹۷۰    5 جمع بندی تحولات دهه ۱۹۷۰    7 تحولات دهه ۱۹۸۰    7 جمع بندی تحولات دهه ۱۹۸۰    8 از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تاکنون    9 تحولات دهه ۱۹۹۰    10 جمعبندی تحولات دهه ۱۹۹۰    13 تحولات ۲۰۰۰ به بعد    14 جمعبندی تحولات ۲۰۰۰ به بعد    15 ژنراتور  سنکرون    15 اتصالی های سه فاز و فاز-فاز در ژنراتورها    17 سیم پیچ    20 مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه ای    21 روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)    23 مزایای موتور آسنکرون با ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، ماشین، سنکرون
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 18:09

دانلود مقاله ماشینهای سنکرون سه فاز

مقدمه ماشینهای سنکرون تحت سرعت ثابتی بنام سرعت سنکرون می چرخند . و جزء ماشینهای جریان متناوب (AC) محسوب می شوند . در این ماشینها بر خلاف ماشینهای القائی ( آسنکرون ) میدان گردان شکاف هوائی ورتور با یک سرعت که همان سرعت سنکروه است می چرخند . ماشینهای سنکروه سه فاز بر دو نوع اند . 1- ژنراتورهای سنکرون سه فاز یا الترناتورها 2- موتورهای سنکروه سه فاز امروزه ژنراتورهای سنکرون سه فاز ستون فقرات شبکه های برق را در جهان تشکیل می دهد و ژنراتورهای عظیم در نیروگاهها وظیفه تولید انرژی الکتریکی را به دوش می کشند . موتورهای سنکرون در مواقعی بکار می روند که به سرعت ثابت نیاز داشته باشیم . البته موتورهای سنکرون تکفاز کوچکی هم وجود دارد که در فصل بعد راجع به ان اشاره می کنیم . نوع خطی موتورهای سنکرون بنام موتورهای سنکرون خطی یا LSM نیز در سیستم های حمل و نقل بکار می رود . یکی از مزایای عمده موتورهای ...ادامه مطلب