X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:21

بررسی مقایسه¬ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره¬وری شغلی مردان و زنان شاغل

بررسی مقایسه¬ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره¬وری شغلی مردان و زنان شاغل

از دیدگاه رفتارنگری فرسترولوینس و همکاران معتقدند افسردگی عبارت است از کاهش چشمگیر حساسیت در برابر محرکهای محیطی، از دیدگاه شناختی بک افسردگی نوعی تغییر در سازمان فکری و شناختی بیمار است تغییری که به ایجاد دیدگاهی منفی درباره خود وتجارب گذشته و آینده¬اش منتهی می گردد. از دیدگاه روان تحلیل گری آبراهام، افسردگی عبارتست از مفاهیم، عزا، فقدان، ناکامی، ضرر و زیان و تجربه¬های ضربه آورد و دوره کودکی و عواملی که فرد بزرگسال را در برابر گسستگی افسرده¬وار آسیب پذیر می سازند

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات تحقیق ۲

مقدمه ۲

بیان مسئله ۵

اهداف تحقیق ۷

هدف کلی ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

فرضیه اصلی پژوهش ۱۰

فصل دوم ۱۳

پیشینه تحقیق ۱۴

مقدمه ۱۴

تعاریف افسردگی ۱۴

تاریخچه افسردگی ۱۵

طبقه بندی افسردگی ۱۶

ضوابط تشخیصی افسرگی گسترده (مهاد) ۲۳

ضوابط تشخیصی مالیخولیایی ۲۵

اختلالات خلقی ۲۷

الف) حوزه افسردگی اساسی ۲۸

کدهای دورههای افسردگی اساسی ۲۹

مدل بیولوژیکی افسردگی ۳۳

دیدگاههای نظری درباره افسردگی ۳۵

دیدگاههای رفتاری نگری: ۳۸

الگوی استیصال اکتسابی: ۴۰

تحریفهای شناختی در افسردگی ۴۴

دیدگاه رفتارشناسی طبیعی ۴۷

دیدگاه یادگیری ۵۴

دیدگاه انسانگرایی، هستیگرایی ۵۵

افسردگی از دیدگاه علماء اسلامی ۵۶

نشانهشناسی حالات افسردگی ۵۷

افسردگی در زنان ۵۹

نقش هورمونها در افسردگی ۶۰

افسردگیهای فصلی: ۶۲

افسردگیهای دوران یائسگی: ۶۳

علائم تشخیص افسردگی در زنان: ۶۳

علائم عمده افسردگی شامل: ۶۴

روشهای درمان افسردگی ۶۵

داروهای ضدافسردگی ۶۶

انواع داروهای SSRI ۶۷

پیشگیری از افسردگی: ۶۷

چه کارهایی باید کرد؟ ۶۹

رابطه میان افسردگی و اعتیاد ۶۹

متخصص مشاوره خانواده تأکید کرد: ۷۳

نگرانی از افسردگی جوانان …. ۷۶

تاریخچه بهرهوری و تعاریف آن ۷۹

عوامل متشکل بهرهوری ۸۳

فرمول بهره وری ۸۴

مدیریت بهره وری: ۸۵

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری ۸۸

۱) عوامل داخلی: ۸۹

الف) عوامل سخت افزاری ۸۹

ب) عوامل نرم افزاری ۸۹

شاخص های مؤثر بر بهرهوری ۹۲

راههای توسعه و افزایش بهرهوری ۹۳

عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی: ۹۴

آموزش و بهره وری ۹۵

ارزیابی عملکرد و بهره وری: ۹۸

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی: ۱۰۰

احترام به خود ناشی از سازمان: ۱۰۱

مراحل موفقیت: ۱۰۱

بهرهوری : ۱۰۲

قیمت تعدیل شده سود بهرهوری ۱۰۴

برای بهبود بهرهوری موانعی به شرح ذیل وجود دارد: ۱۰۸

فواید عمومی بهرهوری: ۱۰۹

منافع و فواید بهرهوری برای سیستمهای دولتی و شرکتها را می توان به شرح ذیل برشمرد: ۱۰۹

فصل سوم ۱۱۲

روش پژوهش: ۱۱۳

جامعه آماری ۱۱۳

نمونه آماری: ۱۱۳

روش نمونه گیری: ۱۱۳

ابزار پژوهش: ۱۱۴

الف) ویژگیهای پرسشنامه بهرهوری شغلی ۱۱۴

ب) پرسشنامه افسردگی (BDI) ۱۱۵

روایی آزمون افسردگی بک: ۱۱۷

اعتبار تست بک EBI ۱۱۸

روشهای محاسبات آماری ۱۱۸

پرسشنامه افسردگی بک ۱۱۹

فصل پنجم ۱۳۷

بحث و نتیجه گیری ۱۴۱

مقدمه ۱۴۱

بحث و نتیجه گیری ۱۴۲

پیشنهادات ۱۴۳

محدودیتها ۱۴۴

منابع ۱۴۵

مقدمه

در این بخش که به پیشینه و چهارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود که مستقل بر تعاریف افسردگی، تاریخچه، طبقه بندی ماهیت افسردگی از دیدگاه میچل، مدل بیولوژیکی و دیدگاههای نظری افسردگی که شامل تحلیل گری، رفتارنگری، شناختی، رفتارگرایی طبیعی، انسان گرایی، هستی گرایی، علماء اسلامی پرداخته می شود و سپس به نشانه شناسی حالات افسردگی، پیشینه بهره¬وری شغلی و علل آن و تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور انجام شده پرداخته می شود.

تعاریف افسردگی

در تعریف افسردگی کازدین (۱۹۹۰) آن را به عنوان یک نشانه یا حالتی از غمگینی می داند که در فرد در زندگی روزمره تجربه می کند و یک سندرم آن را مجموعه¬ای از علایم شامل فقدان علاقه در فعالیتها، احساس بی ارزشی، تغییر در اشتها، آشفتگی در خواب و … قلمداد می کند.

از دیدگاه رفتارنگری فرسترولوینس و همکاران معتقدند افسردگی عبارت است از کاهش چشمگیر حساسیت در برابر محرکهای محیطی، از دیدگاه شناختی بک افسردگی نوعی تغییر در سازمان فکری و شناختی بیمار است تغییری که به ایجاد دیدگاهی منفی درباره خود وتجارب گذشته و آینده¬اش منتهی می گردد. از دیدگاه روان تحلیل گری آبراهام، افسردگی عبارتست از مفاهیم، عزا، فقدان، ناکامی، ضرر و زیان و تجربه¬های ضربه آورد و دوره کودکی و عواملی که فرد بزرگسال را در برابر گسستگی افسرده¬وار آسیب پذیر می سازند.

لو و لو (۱۹۹۱) افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است (بلاک برن و کووترو، ۱۹۹۰).

در سطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیرلفظی عواطف غمگین، اضطرار و یا حالتهای برانگیختگی نشان داده می شود.

تاریخچه افسردگی

افسردگی از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده و توصیفهایی از آن چه ما امروز اختلالات خلقی می خوانیم. در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد داستان عهد عتیق شاه سائول و داستان خودکشی آژاکس در ایلیاد هومر. هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده¬اند حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد بقراط اصطلاح مانی و ملانکوکی را برای توصیف اختلالات روانی به کار برد. حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد کورئیوس سلسوس در کتاب Demedicina افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. این اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو (۱۸۰ – ۱۲۰) بعد از میلاد و جالینوس (۱۹۹ – ۱۲۹) بعد از میلاد نیز بکار بردند. همینطور الکساندر ترالز در قرن ۶ در قرون وسطی طبابت در ممالک اسکامی را رونق حاد و رازی و ابن سینا و پزشک یهودی میمویند، ملانکولی را هنرامندن بزرگ جهان نیز مجسم کرده¬اند. در سال ۱۶۸۶ بونت نوعی بیماری روانی را توصیف نمود و آن را mania comelan cholicus نامید. در سال ۱۸۵۴ ژول فالره حالتی را توصیف نمود و آن را جنون ادواری نامید. چنین بیمارانی متناوباً حالت خالقی مانی و افسردگی را تجربه می کنند. تقریباً در همان زمان یک روانپزشک آلمانی با استفاده از اصطلاح «سایکلوتایمی» مانی افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود. امیل کرپلین در سال ۱۸۹۶ بر اساس معلومات روانپزشکان فرانسوی و آلمانی مفهوم تشخیصی است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آنها استفاده می کنند.

فقدان آن سیر رو به دماسن – دپرسیو را شرح داد که شامل اکثر ملاکهای تشخیصی است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آنها استفاده می کنند. فقدان سیر رو به دماسن و تباهی در پیسکوزمانیک دپرسیو آن را از دماسن پره کوز و اسکیزوفرنی تفکیک می نمود. کرپلین نوع خاصی از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زنها اواخر بزرگسالی در مردها شروع می شود. و این بیماری بعداً به افسردگی رجعتی معروف شد از آن به بعد یکی از معادلهای اختلالات خلقی شمرده می شود.

نوع فایل: word

سایز:1.69 MB

تعداد صفحه:63خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:42

بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

مقدمه

کتابخانه‌ها به عنوان حافظ و اشاعه دهنده دانش بشری در طول تاریخ همواره دستخوش تغییر و تحول بوده‌اند. آینده کتابخانه‌ها بویژه کتابخانه‌های دانشگاهی، در گرو همگامی و سازگاری با تغییرات جاری در دانشگاههای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوریهای مربوط به آن است. این امر، مستلزم یادگیریهای مکرر و آموزشهای مستمر در حین کار می‌باشد. «چاتیما ساکنناد» آموزش در محیط کار را این‌گونه تعریف کرده است: «گستره‌ای از مفاهیم، فرایندها و فعالیتهایی که کارکنان در محیط کار به دست می‌آورند. حاصل این یادگیری باید به توسعه دانش، مهارت، ارزشها، رفتارها و فعالیتهای کارمند در محیط کار بینجامد. قبل از اینکه درباره آنچه باید یاد گرفته شود بحث کنیم، باید بدانیم به چه مهارتهایی نیاز است و چه کسانی به این مهارتها نیاز دارند و چه کسانی باید این مهارتها را بیاموزند؟ این تحقیق در همین راستا و در سراسر کتابخانه‌های دانشگاهی خوزستان انجام شده است.

سؤالهای پژوهش

- کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان از نظر جنسیت، سن، سابقه کار، تجربه کاری در مدیریتها و بخشهای مختلف کتابخانه، نوع مدرک و میزان تحصیلات، چه وضعیتی دارند؟

- کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان، به لحاظ شرکت در دوره‌های آموزش مختلف در چه وضعیتی قرار دارند؟

- از دیدگاه کتابداران، نقش دوره‌های آموزشی در ارتقای مهارتها و ارتقای شغلی آنها به چه میزانی است؟

- لزوم برقراری دوره‌های آموزشی در بخشهای مختلف کتابخانه از دیدگاه کتابداران به چه میزانی است؟

- از دیدگاه کتابداران، نقش انجمنها و سازمانهای علمی کتابداران، در امر برقراری دوره‌های آموزشی به چه میزانی است؟

- از نظر کتابداران، بهتر است آموزش ضمن خدمت به چه شکلی برگزار شود؟

- مشکلات آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان چیست؟

فرضیه‌ها

1. بین نوع و میزان تحصیلات با نیازهای آموزشی کتابداران رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

2. بین دوره‌های آموزشی طی شده و نیازهای مهارتی کتابداران رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

3. بین جنسیت کتابداران و نیازهای مهارتی کتابداران تفاوتی معنادار وجود دارد.

پیشینه تحقیق

مزینانی (1377) در بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی ایران، نیازهای مهارتی کتابداران و مدیران دارای مدارک تحصیلی گوناگون در مقاطع مختلف را بر اساس 28 اولویت مورد پیمایش قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد از نظر کل جامعه کتابداران، نیازهای مهارتی اولویتهای اول تا پنجم عبارتند از: فناوری اطلاعات، نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، آشنایی با مراجع تخصصی، آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و مبانی رایانه.

فتاحی (1377: 63 ـ 49) با تأکید بر برخی از زمینه‌‌های تأثیرگذار فناوری نوین بر کار کتابخانه‌ها و کتابداران، فناوری اطلاعات را مهمترین جنبه از فناوری جدید پیوسته و در حال تحول و پیشرفت می‌داند که کتابداران برای حفظ جایگاه خود، باید فعالانه با آن آشنا شوند و تأکید دارد که به موازات کاربرد فناوری نوین در کتابخانه‌ها، دانسته‌های مربوط به این فناوریها را در کلاسها، همایشها و نمایشگاهها به کارکنان منتقل کنند.

نیک‌کار و فرزین (1379: 58 ـ 47) در بررسی آموزش تکنولوژی جدید اطلاعات به کتابداران و تأثیر آن بر بهره‌وری، آموزش را یکی از عوامل مهمی می‌دانند که تأثیری قابل توجه در بهره‌وری دارد. آنها نشان داده‌اند 5/87% از کتابداران در انجام امور خود از فناوری جدید استفاده می‌کنند، 96% آنها نسبت به کسب مهارتهای جدید احساس نیاز می‌کنند، آنها سواد رایانه‌ای و آشنایی نبودن کامل با پایگاههای اطلاعاتی و شبکه‌های رایانه‌ای را مهمترین نیاز آموزشی خود تشخیص داده‌اند.

رزام و الجو[4] (1998) در بررسی آموزش فناوری اطلاعات به نسل تازه کتابداران در کشورهای در حال رشد، بیان می‌کنند که برای فایق آمدن بر چالشهای جامعه اطلاعاتی و برآورده کردن خواسته‌های آن، به تربیت نسل جدیدی از کتابداران در حوزه روشهای نوین ذخیره و بازیابی اطلاعات نیاز است. تولید و عرضه بی‌حد و حصر اطلاعات، گسترده‌ شدن افقهای فکری و فرهنگی، ظهور فناوریهای نوین، پیشرفتهای فناوری پردازش اطلاعات و افزایش روزافزون حوزه‌های موضوعی و رشته‌های جدید، مشخصه‌های دنیای امروز هستند که مسائل اطلاعاتی متعددی را با خود همراه کرده‌اند. حل این مسائل تنها از طریق درک صحیح موقعیت و آگاهی از چگونگی تولید و زایش اطلاعات، ذخیره، بازیابی، اشاعه و استفاده آن میسر است.

واتکینز[5] و مارسیل[6] خاطرنشان می‌کنند: «یادگیری در محیط کار شامل شرایطی از قبیل کارآموزی و توسعه منابع انسانی است. بویژه بازآموزی که شرط برتر است و به آموزش شغلی بازمی‌گردد. موارد بالا همه بر اهمیت آموزش بویژه آموزش حین کار کارکنان کتابخانه تأکید دارند. تحقیق حاضر نیز با روش پیمایشی اهمیت، ضرورت و نوع این آموزش را در استان خوزستان مورد بررسی قرار داده است.

پیشنهادها

در این قسمت در دو جهت پیشنهادهایی ارائه خواهد شد: ابتدا روشهایی که می‌توان سطح تخصص کتابداران مورد بررسی را ارتقا داد و سپس پیشنهادهایی جهت انجام پژوهشهای آینده.

روشهای ارتقای کتابداران مورد بررسی

برای افزایش تواناییها و روزآمدکردن مهارتهای کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی در نمونه مورد بررسی، برای ارائه خدمات بهتر به شیوه‌های مختلف می‌توان عمل کرد:

1. توجه به بازآموزی و تداوم آموزش از طریق افزایش تعداد دوره‌های تکمیلی و مستمر.

2. آموزش کاربرد رایانه در کتابخانه‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط با خدمات کتابداری.

3. تشویق این کتابداران و ایجاد انگیزه در آنها برای افزایش دانش و کارایی آنها.

4. ترویج اهمیت و تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهینه‌سازی فعالیتها و خدمات این کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی.

5. برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای نیروهای رسمی، غیررسمی و قراردادی.

6. به‌کارگیری کتابداران در انجام اموری که در آن زمینه مهارت و توانایی بیشتری دارند و استفاده از نیروهای مجرب در امور تخصصی.

7. برگزاری دوره‌های آموزشی همه جانبه و متناسب با نیازهای خدماتی کتابداران.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:30

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک


مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است . خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این رابطه آنچه که بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی ، روانی اجتماعی و تحصیلی کودکان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و
. . . می باشد. کودک بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده کسب
می کند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شکل می گیرد . با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشکلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو کرد.موضوع پژوهش

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک در سال 81 .

این تحقیق با ارائه پرسشنامه رضایت زناشویی ENRLCH (ضمائم) انتخاب شده است . که به دو گروه از زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم در سال 81 انجام گرفته است تا مقایسه ای گردد بین رضایت مندی زناشویی که به عنوان متغیر وابسته و زنان شاغل و غیر شاغل به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.

رضایت مندی زناشویی که باعث ثبات و دوام زندگی زناشویی می شوند و به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر خانواده داشته و در نتیجه به ایفای درست کنش ها و نقش های خانواده منجر خواهد شد .


اهمیت پژوهش

پیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحویل اجتماع میدهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد ، به افزایش جنایات ، بیماریهای روانی ، الکلسیم ، اعتیاد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، جوانان از خود بیگانه و بسیاری ناراحتی های اجتماعی دیگر کمک می نماید. همه ما باید سعی خود را در بهبود و پیشرفت خانواده به کار ببریم تا میزان رضایت مندی زناشویی نیز بالا رفته و مشکلات اجتماعی بهبود یابد.

یکی از مسائل عمده حاضر افزایش سرسام آور طلاق می باشد. بیش از %60 پیوندهای زناشویی در آمریکا به شکست می انجامد . در هر سال حدود 1 میلیون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمریکا 4/9 سال است .


اهداف پژوهش

به طور کلی هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت مندی بین زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم پهرستان آبیک در سال 81 می باشد .

با توجه به این موضوع که پرسشنامه رضایت ENRLCH در مورد دو گروه ذکر شده انجام می گیرد .فرضیه های تحقیق :

فرض پوچ : میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل دیپلم و زنان غیر شاغل دیپلم هیچ تفاوتی وجود ندارد .


فرض تحقیق :

در میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل دیپلم و زنان غیر شاغل دیپلم رابطه معناداری وجود ندارد .


تعریف اصطلاحات و مفاهیم :

الف ) تعریف نظری : احساسات عینی از خشنودی و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرید رضامندی یک متغیر نگرشی است و بنابر این یک خصوصیت فردی زن و شوهر میباشد .


ب ) تعریف عملیاتی : مجموعه احساسات عینی از خشنودی و لذت تجربه شده که شخص به وسیله میزان کاملا موافق - موافق ، مخالف و کاملا مخالف بابیانیه های موجود و در پرسشنامه رضایت زناشویی از مقیاسهای به عمل می آورد و میزان آن از طریق محاسبه نمره در پرسشنامه برآورد می گردد .


رضایت زناشویی بالا : وضعیت فردی است که نمره او بالاتر از 70 باشد و نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی بین همسران است .


رضایت زناشویی پایین : وضعیت فردی است که نمره او کمتر از 30 باشد و نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است .


رضایت زناشویی متوسط : وضعیت فردی است که نمره او بین 40 تا 60 باشد که نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است .


متغیرها

متغیر مستقل : زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم


متغیر وابسته : رضایت مندی زناشویی

متغیر کنترل : ازدواج تحمیلی ، ارائه پاسخ های ساختگی به پرسشنامه و ناتوانی در فهم موادتست در بعضی از آزمودنیها را می توان مواردی از متغیر کنترل محسوب کرد .درگیریها در حیات زناشوئی :

از مسائلی که به خاطر این دیدگاه زیاد پدید می آید مساله درگیری ها و اختلافات زن و شوهر است که جلوه آن در بین همسران جوان و حتی در میان میانسالان و پیران می بینیم . دو زوج جوان از آغاز با دیدی غلط و محدود وارد زندگی می شوند برای خود دنیایی رویایی و سراسر ایده آل تصور می کنند ، اطلاعاتشان از یکدیگر ، از امکانات و تواناییهای هم بسیار محدود و ناقص است و چه بسیار که با وهم و خیال خواستند برای خود دنیایی بسازند پس از گذشت یکی دو ماه و گاهی یکی دو سال که آرامش و سکونی یافتند فکر حسابرسی ها و ارزیابیها می افتند و در می یابند آنچه را که تصور می کرده اند باطل و بی حساب بوده است مدتی آنچه را که در درون دارند مخفی نگه می دارند ولی بالاخره ، روزی بهانه ای بدست می آید که بر اثر ان عقده ها منفجر شده و درگیری آغاز می گردد . بررسی ها نشان می دهد که درگیری ها در آغاز درباره مسائل بسیار جزئی است ولی بعداً به تدریج شدت یافته و دامنه پیدا می کند و کار به جاییمی رسد که نسبت به هم پرخاش و نزاع نموده و کتک کاری و ناسزا گویی را آغاز می کنند و در موارد ی کارشان به متارکه و طلاق کشیده می شود .

در توضیح این سؤال که چه علت یا عللی منشاء درگیری زوجین است پاسخ را می توان به این صورت مطرح کرد :

- داشتن مفاهیم غلط و ناصواب از زندگی بخصوص زندگی خانوادگی

- عدم شناخت طرفین پیش از ورود به صحنه حیات خانوادگی

- ناآگاهی از عادات و رسوم اخلاقی و رفتار یکدیگر

- درخواستهای خارج از اندازه برای آسایش و لذت که امکان برآوردن آن نیست .

- غرور کاذب از شخصیت خود که باعث درگیریها وبد رفتارها می شود .

- سعی در اثبات برتری و سلطه خود بر دیگری که اغلب به علت امتیازات بی پایه است .

- عصبانیتهای ناشی از عوامل بیرونی که تلافی آن در خانواده صورت می گیرد.

- عدم بکار بردن عقل در زندگی و تبعیت از احساسات .

- عدم آمادگی وپذیرش رنج ها ، محرومیتها و ناکامیها .

- پیشداور یهای ناشی از جهل ، بیحوصلگی ، تعصب و غلبه جویی .

- توقعات بی جا و خارج از قدرت طرفین که آنها را به درگیری و اظطراب می کشاند .

- پشیمانی از ازدواج و احساس اینکه در این انتخاب فریب خوردهاند .

- دلگرمی و علاقه به فردی دیگر بدان خیالکه می تواند برای او همسر ایده آل باشد .

- حسادت ها و سوءظن های ناشی از بد فکری ، بد گمانی نسبت به طرف مقابل و یا آگاهی از توطئه .

- عدم توافق روحی که خود عاملی مهم برای درگیری و انحطاط حیات خانواده است .
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:26

بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل


چکیده تحقیق :

هدف از این تحقیق آن است که به این پرسش پاسخی داده شود : که آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟


فرضیه تحقیق :

به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی در مردان شاغل ، بیشتر است .

جامعه آماری در مورد پژوهش عبارت است :

از تحقیق روی 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) که با استفاده از روش نمونه گیری که در دسترس است ، این انتخاب صورت گرفته است که در شهر نظرآباد زندگی می کنند . برای اندازه گیری میزان افسردگی ، افراد مورد مطالعه از آزمون یک استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل از فرمول t استفاده شد ، که معنی دار بودن تفاوت افسردگی دو گروه مورد بررسی قرار گیرد .

نتیجه بدست آنده از فرمول t ، فرضیه تحقیق را تایید کرد و نتیجه گرفته شد ، که میزان افسردگی در مردان بازنشسته ، به علت بیکاری بیشتر از افراد شاغل است .


مقدمه :

پیری روز به روز مسئله بزرگی در کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته
می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اکثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .

دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت که معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیکوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز که با کم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توأم می گردد .

همچنین بروز بعضی از اختلالات روانی ، رفتاری ، شخصیتی ، حافظه و عدم قدرت زندگی به تنهایی ، احتیاج به حمایت دیگران و نظایر آن باعث شده است که پیران را جزء بیماران روانی قلمداد و آنان را در بیمارستان روانی بستری نمایند .

با وجودی که به عقیده بعضی ، مشکلات افراد مسن در نتیجه از بین رفتن اعمال طبیعی و عادی نسج و مغز است . ولی از دست دادن اعتماد به نفس ، ارتباط اجتماعی، مشکلات شغلی و حتی افراد خانواده یا فامیل مهمترین عامل هستند . شخص مسن اکثراً متوجه درون خود می شود و افسرده می گردد ، و دچار هذیان درباره کار دستگاههای گوارش می گردد .

احساس تنهایی می کند ، علاقه و خبرگی خود را کم کم از دست می دهد و در یک دایره معیوب قرار می گیرد ، که همان عوارض پیری است . خودکشی در پیران اکثراً گول زننده و با روشهای خطرناک انجام می گیرد . در 80 درصد موارد ، بعلت افسردگی و در بقیه موارد بعلت ابتلاء به بیماری های غیر قابل علاج ، مسئله اقتصادی، تنهایی و غیره می باشد .

انسان در هر مقطع زمانی تابع گذشته ، حال ، و آینده است و تحت تاثیر متغیرهای دورنی و دنیای خارجی خود قرار دارد . بطوری که پژوهش های متعدد اخیر، در مورد بیماری های شایع افسردگی نشان داده شده است ، که ارتباط و پیوستگی نزدیکی بین وقوع بیماری روانی و استرس های زندگی وجود داشته و
متخصصان بالینی از دیرباز به رابطه مشکلات و حوادث یا ابتلاء به بیماری افسردگی پی برده اند .

پیشگیری از بروز این عارضه ، که تمام فعالیت های روزمره و افکار و اعمال فرد رابه مخاطره انداخته و مقدار قابل ملاحظه ای از نیروهای انسانی برای مدتی نامعلوم از کارایی باز می دارد ، مستلزم درک و شناخت صحیح ، از مسئله مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل ایجاد کننده آن می باشد در این تحقیق سعی شده ، شمه ای از مطالب مربوط به این بیماری ، مطرح و سپس به وجود یا عدم وجود رابطه افسردگی در شاغلین و بازنشستگان پرداخته شود .


پیشگیری :

موثر ترین پیشگیری شاید این باشد که ، تغییراتی در سبک و روش زندگی و نگرش اجتماع ایجاد شود . فرد مسن فردی است قابل احترام ، و بایستی شغل مناسب و درخور استعداد داشته تا احساس کند که هنوز فردی مفید برای جامعه است .

استفاده از گردش های تفریحی ، دیدن موزه ها ، مساجد ، کلیسا ، پارکها ، شرکت در مسئولیت های خانوادگی مانند نگهداری و سرپرستی و حتی بازی با بعضی از حیوانات اهلی مانند : سگ ، گربه ، پرندگان ، دخالت دادن در کارهای دسته جمعی مانند : نظافت ، حمام کردن ، جمع و منظم کردن تخت خواب و اطلاق از جمله کارهایی است که باعث پیدایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن مجدد می شود . مسئولیت های فوق ، باعث یادآوری خاطرات و تجربیات دوران فعالیت فرد در مراحل قبلی زندگی شده که خود یک نوع روش درمانی است .

سالخوردگان سالم ترین مدیر ، راهنما ، مشاور و از بهترین متفکرین دنیا هستند . و می توان گفت : دنیا با تفکر سالمندان و حرکت جوانان اداره می شود . و به افراد جوان ، بایستی آموزش داد که با افراد پیر ، چه روشی داشته باشند و چگونه از تجربیات آنها استفاده کنند و همچنین آموخت ، که روزی آنها نیز پیر خواهند
شد .

افراد باید در همان جوانی ، به یادگیری حرفه ای مخصوص و مورد علاقه بپردازند ، تا پشتوانه ای برای زندگی آینده بشود ، و با جرات تمام وارد مرحله طبیعی زندگی که پیری است بشوند .

فعالیت های موقتی و متناسب ، دادن حقوق بازنشستگی مکفی و کمک به سایر افراد خانواده و به کار گماردن او به طور نیمه وقت و یا چند روز در هفته در سازمانها یا موسسات بعنوان مشاوره می تواند ، تضمینی باشد برای آینده نگری بهتر و پیشگیری از عوارض وخیم دوران پیری . (میلانی فر ، بهروز ، س 1375)نمونه مورد تحقیق :

نمونه مورد تحقیق متشکل از 80 نفر می باشد که پس از حذف پرسشنامه هایی که مخدوش بوده یا به هیچکدام از سوالات پاسخ نداده بودند گروهی نمونه با حجم 60 نفر 30 از افراد شاغل و 30 از افراد بازنشسته هستند . که در نظرآباد زندگی
می کنند این تحقیق مردان محدوده سنی 50 به بالا که به سن بازنشستگی رسیده اند را مورد بررسی قرار می دهد . انتخاب نمونه مورد تحقیق با استفاده از روش انتخاب دسترس صورت گرفته است .


ابزار تحقیق و نمونه برداری :

در این تحقیق از آزمون بک که میزان و شدت افسردگی را می سنجد برای سنجش میزان افسردگی بین افراد شاغل و بازنشسته استفاده شده است .


روش گردآوری داده ها :‌

در این روش اطلاعات بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده . به اینصورت که پرسشنامه ها در اختیار افرادی که بطور دسترس از بین شاغلین و بازنشستگان کارخانجات انتخاب شده بودند گذاشته شد و پس از پاسخگویی آزمودنیها جمع آوری گردید .


روش آماری و تحلیل داده ها :

پس از اجرای تست بک بر روی 60 نفر از نمونه مرحله نخست آزمایش به پایان رسید و با دریافت پاسخنامه ها آنرا نمره گذاری کرده و با استفاده از آزمون t بررسی و مقایسه دو گروه صورت گرفت .


تصحیح و نمره گذاری :

نمره گذاری تست بک به این صورت است که با توجه به پاسخنامه ها ، به
پاسخ های الف 10 امتیاز می دهیم و به شاسخ های ب 1 نمره و پاسخ های ج 2 نمره و به پاسخ های د 3 نمره امتیاز می دهیم .


درجات افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک

جمع امتیاز

میزان افسردگی

10-1

طبیعی

16-11

کمی افسرده

20-17

نیازمند مشورت با روانپزشک

30-21

به نسبت افسرده

40-31

افسردگی شدید

بیشتر از 40

افسردگی بیش از حد


مقیاس بک 13 مورد را با سوالهایی می سنجد که بر اساس 21 جنبه نظیر خلق بدبینی ، احساس شکست ، نارضایتی ، احساس گناه ، نیاز به مجازات ، نفرت از خود، تهمت به خود ، تمایلات خودآزاری ، گریستن ، زودرنجی ، گوشه گیری از اجتماع ، بی تصمیمی ، پندار شخصی از بدن ، گریستن ، کاهش وزن اشتغالات ذهنی در مورد سلامت بدن و کاهش نیروی جنسی طرح و تدوین شده است .

هر یک از جنبه ها مربوط به یکی از علائم و نشانههای اختلال افسردگی است هر جنبه ای به چهار معیار مشخص شده است که این معیار بر حسب شدت افسردگی از صفر تا 3 درجه بندی شده است و به ترتیب از خفیف ترین تا شدید ترین میزان افسردگی بکار رفته است . این معیار شامل :

(0)سلامت روانی در جنبه مورد نظر

(1)احساس اختلال حفیف در جنبه مورد نظر

(2)احساس اختلال شدید

(3)احساس اختلال حاد و عمیق

تست بک از فرهنگی خاص می باشد ، یعنی بدون رابطه با وضع
اقتصادی ، فرهنگی جامعه روی هر کسی انجام شده است و عمق افسردگی را نشان
می دهد .
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:24

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغلمقدمه:

مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطفی مهم این است که تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ارضای کامل آنها ممکن نیست . مار بوأ وقتی خوراکش را می خورد می خوابد تا آنکه دوباره گرسنه شود . انگیزه فعالیتهای جانوران ، به استثنای موارد نادر ، نیازهای نخستین است . در مورد انسان قضیه فرق می کند . البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر کار کنند که برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند . ولی آنهایی که زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از کار نمی کشند . خشایار شاه وقتی به آتن لشکر کشید نه خوراک کم داشت و نه پوشاک و نه زن . فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند که برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند . اینها مردان برجسته ای بودند . همچنین در داستان رستم و سهراب ، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر ، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم .

ولی مختصری از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همین عنصر است که همکاری اجتماعی را دشوار می سازد . زیرا هر کدام از ما میل داریم که این همکاری را بصورت همکاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم .

رقابت ، نیاز به سازش و حکومت ، میل به شورش ، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان ، هوسهای قدرت و شکوه از همه نیرومندترند . این دو هوس یکی نیستند . هرچند بستگی نزدیک باهم دارند . نخست وزیر قدرتش بیشتر و شکوهش کمتر است . پادشاه شکوهش بیشتر و قدرتش کمتر است . ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شکوه بدست آوردن قدرت است . این نکته مخصوصاً در مورد مردمانی که با امور اجتماعی و سیاسی سروکار دارند صادق است .

اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در کنار هم دیده می شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان ، کسانی که خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند .

برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند .

اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد ؟

رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد ؟

خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند ؟

یکی از تفاوتهای مشهور میان زنان و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است . همواره زنان مطیع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهی سلطه پذیری زنان به حدی بوده است که حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند .

برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم .

موضوع پژوهش

موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل .

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری کلماتی نیستند که ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور کنیم . آنها همواره دو روی سکه هستند . به همان نسبت که ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، که با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشکال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .

ولی آنقدر گرفتار و دچار مشغله فکری هستیم که وجود آنها را به شرایط زمان و موقعیت مکانی ربط می دهیم . یا اینکه به سادگی از کنار آنها می گذریم .

چرا باید عده ای به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداری و مادیات افاد دیگر را تحت سیطره خود بگیرند . آن هم به شکل غیر صحیح و اصولی آن ؟

و چرا باید افرادی خواسته های خود و عقاید خود را به خاطر نداشتن جایگاه ویژه ای که به آنها داده نشده سرکوب کرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .

چگونه می توان رفتار فردی را تبین کرد که در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زیر ، متواضع و حرف گوش کن ، اما در مقابل زیر دستانش و یا همسرش دیکتاتوری است زورگو و خشن بررسی این که چه عواملی در میزان سلطه گری و سلطه پذیری انسانها نقش دارد و چه تفاوتی میان زنان شاغل از نظر سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارند . مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .

فرضیه پژوهش

میزان سلطه گری در زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل بیشتر است .

تعریف متغیر

ویژگیهایی که پژوهشگران مشاهده و اندازه گیری می کنند متغیر نامیده می شود . واژه متغیر به ویژگی اطلاق می شود که بیش از یک ارزش به آن اختصاص داده می شود و تغییرات را از فردی به فردی یا از شی به شی دیگر نشان می دهد . متغیر را می توان به دوطبقه کمی و کیفی تقسیم کرد . متغیرهایی کمی به متغیرهایی اطلاق می شوند که از نظر مقدار یا ارزش متفاوت هستند و به صورت عدد نوشته می شود مانند : سن، متغیرهایی که از نظر کیفی متفاوت هستند و به صورت غیر عددی نشان داده می شوند متغیر کیفی نامیده می شوند نظیر جنس ـ رنگ مو متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شوند .

فصل اول : طرح تحقیق

تعریف اصطلاحات

سلطه گریDominance-Aauthoritarianism

قرارگرفتن در مرتبه بالاتر در نظامی از سلسله مراتب مبنی بر سلطه گری ، پدیده ای رایج است در جوامع انسانی و برخی گروه های حیوانی .

تعریف عملیاتی : سلطه گری خصلتی است که با مقیاس 4 آزمون برن رویتر سنجیده می شود . ( کسب حداکثر نمره)

سلطه پذیری :somission

قرارگرفتن درمرتبه پایین تری در نظامی از سلسله مراتب مبتنی بر سلطه گری

تعریف عملیاتی : خصلتی که بامقیاس 4 آزمون سنجیده می شود (کسب نمره ، حداقل)

سادیسم :sadism

آزارگری ، انگیزه ای بیمارگون برای ایجاد درد و ناراحتی در دیگران .

مازوخیسم :Masochism

آزار طلبی ، گرایش بیمارگون به ایجاد درد در خود به دست خود یا دیگران .

اطاعت :Compliahce

گونه ای از نفوذ اجتماعی که در آن شخصی به ظاهر همنوایی نشان می دهد به منظور کسب پاداش و یا اجتناب از تنبیه ولی این لزوماً به معنی آن نیست که وی به عقاید ورفتاری که ابراز می کند اعتقاد دارد .

درون گرایی :

آنهایی که جهت گیری درونگرایی دارند به گوشه گیری علاقمند علاقه آنها بیشتر به اندیشه های خود معطوف است تا ارتباط برقرار کردن با دیگران .

برون گرایی :

آنهایی که جهت گیری برون گرایی دارند بیشتر به صورت رفتار اجتماعی به معاشرت با دیگران و علاقه به تماس با جهان خارج جلوه گر می شود تا غرق شدن در اندیشه های خود .

فصل دوم : ادبیات ، پیشینه تحقیق

بررسی مقایسه ای خصیصة سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

فصل دوم پژوهش مشتمل بر سه بخش می باشد . در بخش اول نظرات روانشناسان و مکاتب مخالف روان شناسی را که درمورد سلطه گری و سلطه پذیری بحث کرده اند آورده شده است .

در بخش دوم اصطلاحات و تعاریف مختلفی از روانشناسی اجتماعی که درمورد سلطه گری و سلطه پذیری شده است و به روشن شدن مطلب کمک می کند آورده شده است تا که ما دریابیم که یک فرد قدر طلب چگونه بردیگران تسلط می یابد و دیگر اینکه چگونه افرادی دیگر استقلال خود را از دست می دهند و سلطه او را قبول می کنند و دربخش سوم بر مروری از کارهای انجام شده عملی در این زمینه اختصاص دارد .

ناکامی ، خشم و پرخاشگری :

از ناکامی برای بیان حالتهای درونی برای بیان هیجان برای بیان یک عمل ، برای بیان یک انگیزه استفاده می شود اینها بسیار پیچیده اند .

در شرایط حاضر ناکامی تنها یک معنی دارد و آن همان معنایی است که در ذهن روان شناسان وجود دارد و یا آن چیزی است که روان شناسان می پذیرند و آنرا به کار می بندند .

ناکامی موقعیتی است که در آن رفتار هدف گرا مسدود می شود آن چیزی که یک فرد در هنگام وقوع آنرا احساس می کند خشم است نه ناکامی .

زمانی تصور میشد که ناکامی به ناچار به پرخاشگری منجر می شود و از این نظر اعتقاد براین بود که همه اعمال تهاجمی نتیجه ناکامی است این دیدگاه ناکامی ، پرخاشگری توسط دلاردروب ، میلر ، ماور و یسرز در سال (1939) مطرح شده است . (راسل ـ 137)

تحقیقاتی که از آن فرمان تا کنون انجام گرفته نشان داده است که هیچ گونه رابطه ای مابین پرخاشگری و ناکامی وجود ندارد و مواجه شدن با ناکامی می تواند به انواع پاسخهای مختلف که هیچ ربطی به پرخاشگری ندارد منجر شود . نشریه پذیرفته شده زمان حاضر این است که ممانعت از یک رفتار هدف گرا ، خشم را بر می انگیزد . خشم یک هیجان فیزیولوژیکی است که اثر آن افزایش دامنه و شدت هر عکس العملی است که فرد در آن مورد نشان می دهد . البته محتصل ترین پاسخ عکس العمل همان پاسخی است که فرد در زمان ممانعت رفتار هدف گرا در شرف انجام آن بوده است وقتی این پاسخ دوباره تکرار می شود با شدت زیادتری بروز می کند رفتار پرخاشگرانه احتیاج به تقویت مستقیم ندارد بلکه می تواند از طریق مشاهدة الگو و نمونه ها یاد گرفته شود . 1 (راسل ـ1371)

ترس :

اشبر بر از مفهوم ترس در تحلیل شخصیتی افراد سلطه گر و سلطه پذیر استفاده میکند وی معتقد است که ترس هم می تواند سبب شود که فرد سلطه پذیر گردد و هم اینکه به نوعی فرد را سلطه گر گرداند . وی از دو نوع ترس نم می برد : ترس با مخاطب اجتماعی و ترس تهاجمی . 2 (اشبر بر ـ 1363)

وی بیان می دارد که ترس با مخاطب اجتماعی روشی است برای جبران نقاط ضعف از طریق تحمیل تکلیف خود به محیط اجتماعی در این نوع ترس موقعیت ترس آخرین هرگز به طور بنیادی برطرف نمی شود و هر بار که عود می کند برایرفع موقتی آن از دیگران طلب کمک می کند ترسهایی از قبیل ترس از تاریکی بلندی مکانهای بسته یا باز و امکان عمومی همه از این نوع ترسها می باشند . نحوة برخورد و واکنش اطرافیان و محیط می تواند سبب افزایش این نوع ترس گردد این ترس فزایندة وی اشکال متغیر و گوناگونی تجلی می کند فردی که به این نوع ترس گرفتار است فرد پر مدعا و متغیر را جایگزین توانایی انجام کار می کند . او مدام طلبکار اعتبار و خواهان فرصت است البته با این ادعا که اگر موانع برطرف شوند . او از همه پیشی خواهد گرفت . پس بدین ترتیب تسلیم بی چون و چرا و ضعف خود را توجیه می کند . او در جستجوی مقام و منزلت است و به این معنی البته جویای قدرت چرا که هر ارج و اعتباری شامل اندکی قدرت نیز هست . اما انسانی که گرفتار ترس تهاجمی است یکسره طالب قدرت است آن هم قدرتی تام ، چرا که از نظر او قدرت تقسیم شده مفهوم ندارد او باید صاحب تمام قدرت باشد و گرنه عاجز و ناتوان است . ترس تهاجمی به صورت ترس جلوه نمی کند حتی شخص نیز به حضور ترس خود آگاه نیست ظهور این نوع ترس به شکل هیجانی است ترس به شکل تهاجم ظهور پیدا می کند تهاجمی که حدود ضرری ندارد او به طور ناخود آگاه از ضعف و زبونی می ترسد و آماده است که هر عاملی را که ارزش ذاتی او را زیر سئوال برد و یا حتی تزلزلی در احساس او نسبت به ارج و قرب خودش بوجود آورد متزلزل کند نیست و نابود کند و یا برای همیشه به صورت دست نشانده و اجیر خود در آورد اراده قدرت جویی حد و مرزی را نمی شناسد حتی مرگ نیز نمی تواند عطش او را سیراب کند . فرد مبتلا به ترس تهاجمی عشق ندارد نه به هر نوع انسان و نه به یار و نه حتی به خودش تمام نیروی که در او دعوت به عشق و محبت و هر گونه آری گفتن جاری است در وجود او به مصرف لبیک گویی به قدرت می شود و حرکت و پویش این قدرت هم تقلای بی امانش در انکار و طرد و نفی ضعف و بی قدرتی نشان می گیرد احساس بی قدرتی و عجز هیچگاه دست از سر این آدم بر نمی دارد حتی یکه تاز دیوانه وار او از کسب قدرت هم نقطه پایانی بر این حالت نمی گذارد . (هامز ـ1372)

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1ـ مقدمه

2ـ موضوع پژوهش

3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش

4ـ فرضیه پژوهش

5ـ هدف و فایده تحقیق

6ـ تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

1ـ مقدمه

2ـ پیشینه تحقیق

1ـ بخش اول :

سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

// // // فروید

// // // یونگ

// // // اریک فروم

// // // راسل

// // // آدلر

// // // هورنای

// // // ملانی کلاین

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

// // // مانس اشپربر

بخش دوم :

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

پذیری

متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

متابعت

همانند سازی

درونی کردن

توالی دام گستری

محظوری اخلاقی موفقیت

قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

فصل سوم:

1ـ روش و ابزار تحقیق

2ـ جامعه آماری

3ـ نمونه آماری

4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

2ـ محدودیت های پژوهش

3ـ پیشنهادات

4ـ فهرست منابع

فصل اول: طرح تحقیق
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:20

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما÷

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه های آنان است. از آنجائیکه تقویت انگیزه ها میتواند منجر به بهبود و موفقیت بیشتر هر سازمانی گردد، لذا شناسایی عوامل موثر بر انگیزه می تواند به مدیران و سرپرستان کمک نماید تا از منشا انگیزه کارکنان خود واقف گردیده و رفتار کارکنان را به سمت اهداف مطلوب سازمانی هدایت نمایند. به همین دلیل در این تحقیق سعی نمودیم مهمترین عوامل موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش)را شناسایی کرده و در گام بعد به اولویت بندی این عوامل بپردازیم. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 540 نفر از دریانوردان خبره شرکت ملی نفتکش که شامل: 1- افسران کلیدی با حداقل10 سال سابقه کار 2- کلیه افسران جز با درجه آخرین سمت افسری در رده مربوطه با حداقل 5 سال سابقه کاری 3- ملوانان با حداقل مدرک دیپلم و10 سال سابقه کار تشکیل می دهند. که حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجنسی – مورگان 224 نفر می باشد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای ساده است و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. در پی مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه انگیزش و تکنیک های تصمیم گیری و همچنین مصاحبه با متخصصین و اساتید که همگی فرمانده و سر مهندس کشتی های اقیانوس پیما بودند در قالب روش دلفی پرسشنامه ای بصورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و در بین نمونه آماری توزیع شد.پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار SPSS ، بیست متغیر اثر گذار و عوامل نهایی شناسایی شدند و پرسشنامه دوم تهیه وتوزیع گردید که شامل ماتریس جداول مقایسات زوجی معیارها بوده و داده های حاصل از آن به منظور رتبه بندی معیارها در روش AHP از روش میانگین حسابی و نرم افزار expert choice استفاده شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که عوامل اصلی موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان به ترتیب عبارتند از:1- شرایط محیط کار2- میزان حقوق و دستمزد-3-نیازهای خاص ماهیت شغلی-4-فراهم نمودن امکانات رفاهی5-عوامل سازمانی 6- عوامل رشد و پیشرفت 7-نحوه سرپرستی و سبک رهبری. می باشد و در ادامه رتبه بندی متغیرهای 20گانه موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما صورت پذیرفت و در نهایت برای هر متغیر اثرگذار پیشنهاداتی در جهت ایجاد و یا افزایش انگیزش دریانوردان ارائه شد

واژگان کلیدی : انگیزه شغلی ، دریانوردان ،کشتیهای اقیانوس پیما ، AHP

فهرست مطالب:

چکیده

1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

3

1-2 بیان مسئله

3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

4

1-4 دلایل انتخاب جامعه تحقیق

6

1-5 فرایند تحقیق

8

1-6 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

9

1-7 اهداف تحقیق

11

1-8 سئوالات تحقیق

11

1-9 قلمرو تحقیق

11

1-10 متغیرهای تحقیق

11

1-10-1 متغیرهای مستقل

11

1-10-2 متغیر وابسته

12

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات

12

1-11-1 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات

12

1-11-2 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

15

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

19

2-2 مبانی نظری پژوهش

20

2-2-1 انگیزه

20

2-2-2 تعریف انگیزش

20

2-2-3 مفهوم انگیزش

21

2-2-4 چرخه انگیزش

22

2-2-5 ویژگیهای انگیزش

22

2-2-6 انگیزش درونی و انگیزش بیرونی

23

2-2-7 دیدگاه های اولیه انگیزش

23

2-2-8 دیدگاه های نوین انگیزش

24

2- 3 اراده

24

2-4 غریزه

26

2-5 سایق

29

2-6 عوامل مؤثر برانگیزش

29

2-7 تئوری های انگیزش کار

30

2-7-1 دیدگاه مدیریت علمی

30

2-7-2 دیدگاه روابط انسانی

30

2- 8 گروه بندی نظریه های انگیزش

30

2-8-1 نظریه های محتوایی

30

2-8-2 نظریه های فرایندی (ساختاری)

31

2-9 برخی از تئوریهای محتوائی

31

2-9-1 نظریة نیازهای مزلو

31

2-9-2 نظریه بهداشت ـ انگیزش

33

2-9-3 نظریة نیازهای سه گانه مک کللند

36

2-9-4 تئوری "Y" مک گریگور

39

2-9-5 تئوری ERG الدرفر

40

2-10 ترکیب نظریه های محتوا

41

2-11 برخی از تئوریهای فرایندی

42

2-11-1 تئوری انگیزش انتظار وروم

42

2-11-2 مدل پورتر ـ لاولر

44

2-11-3 نظریه برابری

46

2-11-4 تئوری اسناد

50

2-12 سیستم پاداش

51

2-13 ترکیب نظریه های نوین انگیزش

52

2-14 مدیریت حقوق دستمزد

54

2-14-1 پول عامل انگیزش است!

54

2-14-2 پول موجب انگیزش بیشتر کارکنان نمی شود!

55

2-15 عوامل درونی موثر بازده و رضایت در کار

57

2-16 مشارکت کارکنان چیست؟

58

2-17 تئوری های انگیزشی و برنامه های مشارکت کارکنان

59

2-18 استقرار عوامل انگیزه زا

59

2-19 کیفیت زندگی کاری

60

2-20 رضایت از حقوق

61

2-21 رضایت از کار

61

2-22 شرایط محیط کار

62

2-23 معیارهای شرایط کار

62

2-24 الگوهای روابط کار

63

2-24-1 الگوی روابط انسانی کار

63

2-24-2 الگوی معاصر روانشناسی کار

63

2-25 ارتباط در محیط کار

64

2-26 تغییر در شرایط کار دریانوردی از حیث قبول آن به عنوان یک حرفه سخت

64

2-27 پیشینه تحقیق

65

2-27-1 تحقیقات داخلی

65

2-27-2 تحقیقات خارجی

70

2-28 نتیجه گیری کلی از مطالعات داخلی و خارجی

73

2-29 بخش دوم

74

2-29-1 آشنایی با شرکت ملی نفتکش ایران

74

2-29-2 آشنائی با کشتی

74

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه

79

3-2 روش و نوع تحقیق

79

3-3 جامعه آماری

79

3-4 روش نمونه گیری

80

3-5 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات

80

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات

80

3-7 روائی ابزار سنجش

82

3-8 پایابی ابزار

82

3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

83

3-9-1 روش دلفی

83

3-9-2 روش AHP

83

3-9-2-1 مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی

84

3-9-2-2 ساختن درخت سلسله مراتبی

85

3-9-2-3 محاسبه وزن

86

3-9-2-4 روش های محاسبه وزن نسبی

87

3-9-2-5 روش بردار ویژه

88

3-9-2-6 محاسبه وزن نهایی

89

3-9-2-7 محاسبه نرخ ناسازگاری

89

3-9-2-8 ماتریس سازگار و خصوصیات آن

89

3-9-2-9 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن

90

3-9-2-10 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس

91

3-9-2-11 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

94

4-2 تجزیه و تحلیل سؤال اول تحقیق

94

4-2-1 توصیف و تحلیل داده ها

94

4-2-1-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه ها

94

4-2-1-2 بررسی توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان (خبرگان) به سؤالهای پرسشنامه

99

4-2-1-3 یافته های حاصل از سؤال اول تحقیق

102

4-3 تجزیه و تحلیل سؤال دوم تحقیق

103

4-3-1 توصیف و تحلیل داده ها

103

4-3-1-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه ها

104

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده ها

111

4-3-2-1 محاسبه وزن عوامل اصلی با استفاده از AHP از روش میانگین حسابی

111

4-3-2-2 محاسبه وزن معیارهای عامل نیازهای خاص و ماهیت شغلی

113

4-3-2-3 محاسبه وزن معیارهای عامل سازمانی

114

4-3-2-4 محاسبه وزن معیارهای عامل رشد و پیشرفت

116

4-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس ها

117

4-3-3-1 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس عوامل هفت گانه

118

4-3-3-2 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی

119

4-3-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل سازمانی

120

4-3-3-4 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل رشد و پیشرفت

121

4-3-3-5 نتیجه گیری محاسبه نرخ ناسازگاری

121

4-3-4 تعیین اولویتها

122

4-3-4-1 ترتیب اولویتهای عوامل اصلی هفت گانه برای کل نمونه (210 نفری)

122

4-3-4-2 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (برای کل نمونه)

123

4-3-4-3 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل سازمانی(برای کل نمونه)

124

4-3-4-4 ترتیب اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(برای کل نمونه)

125

4-3-4-5 محاسبه وزن کل متغیرها بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

125

4-3-4-6 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما

127

4-3-4-7 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما

129

4-3-5 توصیف و تحلیل داده ها بر اساس نمونه افسران کلیدی

130

4-3-5-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه افسران کلیدی

130

4-3-5-2محاسبه وزن عوامل اصلی با استفاده ازAHP با بکارگیری نرم افزارexpert choice ( نمونه افسران کلیدی)

135

4-3-5-2-1 محاسبه وزن عوامل هفت گانه

135

4-3-5-2-2 محاسبه وزن معیارهای عامل نیازهای خاص و ماهیت شغلی(افسران کلیدی)

136

4-3-5-2-3 محاسبه وزن معیارهای عامل سازمانی

137

4-3-5-2-4 محاسبه وزن معیارهای عامل رشد و پیشرفت

138

4-3-5-2-5 نتیجه گیری محاسبه نرخ سازگاری نمونه افسران کلیدی

138

4-3-6 تعیین اولویتها

138

4-3-6-1 ترتیب اولویتهای عوامل اصلی هفت گانه برای نمونه افسران کلیدی

138

4-3-6-2 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (افسران کلیدی)

139

4-3-6-3 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی)

141

4-3-6-4 ترتیب اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی)

142

4-3-6-5 محاسبه وزن کل ، متغیرها بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی)

143

4-3-6-6 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما (نمونه افسران کلیدی)

144

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه

148

5-2 نتیجه گیری

148

5-2-1 نتایج مربوط به سؤال اصلی تحقیق

148

5-2-1-1 یافته های جمعیت شناختی تحقیق در پرسشنامه اول

148

5-2-1-2 نتایج شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما

150

5-2-2 نتایج مربوط به سؤال فرعی تحقیق

152

5-2-2-1 یافته های جمعیت شناختی تحقیق در پرسشنامه دوّم نمونه کل

152

5-2-2-2 رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش با استفاده از تکنیک AHP برای کل نمونه

153

5-2-2-2-1 رتبه بندی زیر معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی برای کل نمونه

154

5-2-2-2-2 رتبه بندی زیر معیارهای عامل سازمانی برای کل نمونه

154

5-2-2-2-3 رتبه بندی زیر معیارهای عامل رشد و پیشرفت برای کل نمونه

154

5-2-2-2-4 اولویت بندی کل متغیرها برای کل نمونه

155

5-2-2-3 نتایج مربوط به سؤال فرعی تحقیق (از نظر افسران کلیدی)

158

5-2-2-3-1 یافته های جمعیت شناختی تحقیق از نظر افسران کلیدی

158

5-2-2-3-2 رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش با استفاده از تکنیک AHP برای نمونه افسران کلیدی

159

5-2-2-3-3 رتبه بندی زیر معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(نمونه افسران کلیدی)

159

5-2-2-3-4 رتبه بندی زیر معیارهای عامل سازمانی (نمونه افسران کلیدی)

160

5-2-2-3-5 رتبه بندی زیر معیارهای عامل رشد و پیشرفت (نمونه افسران کلیدی)

160

5-2-2-4 اولویت بندی کل متغیرها (نمونه افسران کلیدی)

161

5-2-2-5 مقایسه نتایج رتبه بندی عوامل بین دو نمونه (کل و افسران کلیدی)

164

5-3 محدودیت های تحقیق

164

5-3-1 محدودیت های تحت کنترل محقق

164

5-3-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق

165

5-4 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات

165

5-4-1 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات داخلی

165

5-4-2 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات خارجی

166

5-4-3 وجه تمایز و نقاط قوت این تحقیق با تحقیقات مشابه

167

5-4-4 نتیجه گیری کلی از مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات

167

5-5 پیشنهادهای تحقیق

167

5-5-1 پیشنهادهای مربوط به سؤال اول تحقیق

168

5-5-1-1 توجه به شرایط محیط کار

168

5-5-1-2 میزان حقوق و دستمزد

168

5-5-1-3 نیازهای خاص ماهیت شغلی

169

5-5-1-4 فراهم نمودن امکانات رفاهی

169

5-5-1-5 عوامل سازمانی

169

5-5-1-6 عوامل رشد و پیشرفت

169

5-5-1-7 نحوه سرپرستی و سبک رهبری

169

5-5-2 پیشنهادهای مربوط به سؤال دوم تحقیق

170

5-5-2-1 هم سطح سازی دستمزد دریانوردان ایرانی با خارجی

170

5-5-2-2 ایجاد مزیت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهای حمل و نقل دریائی برای دریانوردان

170

5-5-2-3 قبول حرفه دریانوردی بعنوان شغل سخت, بهره مندی از مزایای نقدی وغیر نقدی(کوتاه شدن طول خدمت برای بازنشستگی)

171

5-5-2-4 استقرار نظام ارشدیت و شایسته سالاری

171

5-5-2-5 ایجاد زمینه هایی یرای افزایش رضایت شغلی

171

5-5-2-6 توجه به منزلت دریانوردان در سازمان و اجتماع

171

5-5-2-7 کوتاه شدن مدت مأموریت دریائی بین 2 تا 3 ماه، افزایش طول مدت استراحت در خشکی بعد از ماموریت دریائی

172

5-5-2-8 رعایت کنوانسیون های بین المللی, کنوانسیون بین المللی کار و الحاقات معیارهای شغلی بین الملل با اهداف رعایت حقوق دریانوردان ملی

172

5-5-2-9 احساس مسئولیت حرفه ای شرکت در مقابل دریانوردان و خانواده آنها

173

5-5-2-10 فراهم کردن شرایط لازم برای پیشرفت شغلی

173

5-5-2-11 توجه به ارتباطات سازمانی

173

5-5-2-12 امکان معادل سازی مدارک دریانوردی با مدارک دانشگاهی

173

5-5-2-13 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

174

5-6 پیشنهادات کاربردی

174

5-7 توصیه ها به مدیران

175

5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

175

منابع

178

فهرست جداول:

جدول 2-1 عوامل مؤثر برانگیزش

29

جدول 2-2 نظریة نیازهای مزلو

32

جدول 2-3 ترکیب نظریه های محتوا

41

جدول 2-4 راههای هشتگانه کاهش نابرابری

47

جدول2-5 مقایسه نسبت ورودی به خروجی خود با دیگران

48

جدول 2-6 جمع بندی تحقیقات داخلی

68

جدول 2-7 جمع بندی تحقیقات خارجی

72

جدول 3-1 حجم جامعه آماری

80

جدول 3-2 حجم نمونه

80

جدول 3-3 مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی

87

جدول 3-4 شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی

91

جدول 4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات( پرسشنامه اول)

95

جدول 4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن( پرسشنامه اول)

96

جدول 4-3 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی (پرسشنامه اول)

97

جدول 4-4 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه اول)

98

جدول 4-5 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی( پرسشنامه اول)

99

جدول 4-6 تعداد ، مجموع ، میانگین و انحراف معیار مربوط به هر یک از سؤالات

100

جدول 4-7 سؤالهای ادغام شده و میانگین آنها

102

جدول 4-8 متغیرهای نهایی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما در شرکت ملی نفتکش ایران

103

جدول 4-9 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات( پرسشنامه دوم کل نمونه)

105

جدول 4-10 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن( پرسشنامه دوم کل نمونه)

106

جدول 4-11 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه)

107

جدول 4-12 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب درجه درکشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه)

108

جدول 4-13 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه دوم کل نمونه)

109

جدول 4-14جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه)

110

جدول 4-15 ماتریس زوجی عوامل هفت گانه( کل نمونه)

111

جدول 4-16 ماتریس نرمالیزه شده عوامل هفت گانه( کل نمونه)

112

جدول 4-17 وزن عوامل محاسبه شده با استفاده از نرم افزار expert choice (برای کل نمونه)

112

جدول 4-18 ماتریس زوجی معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه)

113

جدول 4-19 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه)

113

جدول 4-20 وزن محاسبه شده معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)

114

جدول 4-21 ماتریس زوجی معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه)

114

جدول 4-22 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه)

115

جدول4-23 وزن محاسبه شده معیارهای عامل سازمانی با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)

115

جدول 4-24 ماتریس زوجی معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه)

116

جدول 4-25 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه)

116

جدول 4-26 وزن محاسبه شده معیارهای عامل رشد وپیشرفت با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)

116

جدول 4-27 جدول داده های محاسبه برای ماتریس عوامل هفت گانه( کل نمونه)

118

جدول 4-28 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه)

119

جدول 4-29 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه)

120

جدول 4-30 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل رشد و پیشرفت ( کل نمونه)

121

جدول 4-31 اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی (شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما برای کل نمونه )

122

جدول 4-32 اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه)

123

جدول 4-33 اولویتهای معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه)

124

جدول 4-34 اولویتهای معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه)

125

جدول 4-35 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

126

جدول 4-36 محاسبه وزن کل، متغیرهای عامل سازمانی براساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

126

جدول4-37 محاسبه وزن کل، متغیرهای عامل رشد و پیشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)

126

جدول 4-38 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی( کل نمونه)

127

جدول 4-39 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(افسران کلیدی)

130

جدول 4-40 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن(افسران کلیدی)

131

جدول 4-41 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب درجه(افسران کلیدی)

132

جدول 4-42 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(افسران کلیدی)

133

جدول 4-43 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سوابق اجرائی(افسران کلیدی)

134

جدول 4-44 ماتریس زوجی عوامل هفت گانه(افسران کلیدی)

135

جدول 4-45 وزن عوامل هفت گانه محاسبه شده با استفاده از نرم افزارexpert choice (افسران کلیدی)

135

جدول 4-46 ماتریس زوجی معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(افسران کلیدی)

136

جدول 4-47 وزن معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی با استفاده از نرم افزار expert choice (افسران کلیدی)

136

جدول 4-48 ماتریس زوجی معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی)

137

جدول4-49 وزن معیار عامل سازمانی با استفاده از نرم افزارexert choice (افسران کلیدی)

137

جدول 4-50 ماتریس زوجی معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی)

138

جدول 4-51 وزن معیار عامل رشد و پیشرفت با استفاده از نرم افزار exert choice (افسران کلیدی)

138

جدول 4-52 اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان (افسران کلیدی)

139

جدول 4-53 اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (افسران کلیدی)

140

جدول 4-54 معیارهای عامل سازمانی (افسران کلیدی)

141

جدول 4-55 اولویتهای معیارهای عامل رشد و پیشرفت (افسران کلیدی)

142

جدول 4-56 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی)

143

جدول 4-57 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل سازمانی بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی)

143

جدول 4-58 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل رشد و پیشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی)

143

جدول 4-59 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما (نمونه افسران کلیدی)

144

جدول 5-1 متغیرهای نهایی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما

151

جدول 5-2 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (کل نمونه)

155

جدول 5-3 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (افسران کلیدی)

161

فهرست نمودار:

نمودار 1-1 فرآیند انجام پژوهش

8

نمودار 1-2 مدل تحلیلی تحقیق

10

نمودار 2-1 سلسله مراتب نیازها از نظر مزلو

32

نمودار 2-2 مقایسه عوامل انگیزشی ـ بهداشتی

34

نمودار2-3 مقایسه دیدگاههای رضایت و نارضایتی

35

نمودار 2-4 مقایسه افرادی که در پی کسب موفقیت هستند با شرایط کار

38

نمودار 2-5 هدفهای شخصی کارکنان و هدفهای سازمان

43

نمودار2-6 رابطة پیچیدة موجود بین انگیزش ، رضایت ، و عملکرد

45

نمودار 2-7 مدل اساسی نظریه برابری

46

نمودار 2-8 مقایسه برابری به عنوان متغیر مداخله گرمیان پاداش، رضایت خاطر و عملکرد

50

نمودار 2-9 ترکیب یا ادغام نظریه های انگیزش

52

نمودار 2-10 عوامل درونی مؤثر، بازده و رضایت در کار

58

نمودار 2-11 چارت سازمانی در کشتی

76

نمودار 3-1 نمونه کلی از یک درخت سلسله مراتبی

86

نمودار 4-1 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(پرسشنامه اول)

95

نمودار 4-2 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سن(پرسشنامه اول)

96

نمودار4-3 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی(پرسشنامه اول)

97

نمودار 4-4 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(پرسشنامه اول)

98

نمودار 4-5 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی(پرسشنامه اول)

99

نمودار 4-6 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(پرسشنامه دوم کل نمونه)

105

نمودار 4-7 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سن(پرسشنامه دوم کل نمونه)

106

نمودار 4-8 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی(پرسشنامه دوم کل نمونه)

107

نمودار4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب درجه درکشتی(پرسشنامه دوم کل نمونه)

108

نمودار 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(پرسشنامه دوم کل نمونه)

109

نمودار4-11 نمودار توزیع پاسخگویان برحسب سابقه اجرا در رابطه با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی(پرسشنامه دوم کل نمونه)

110

نمودار 4-12 نمودار میله ای اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان(کل نمونه)

122

نمودار 4-13 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(کل نمونه)

123

نمودار 4-14 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل سازمانی(کل نمونه)

124

نمودار 4-15 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(کل نمونه)

125

نمودار 4- 16 نمودار میله ای ترتیب متغیرهای اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(کل نمونه)

128

نمودار4-17 ساختار سلسله مراتب ترتیب تأثیر عوامل شناسایی شده انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(کل نمونه)

129

نمودار 4-18 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(افسران کلیدی)

130

نمودار 4- 19 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سن(افسران کلیدی)

131

نمودار 4- 20 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب درجه(افسران کلیدی)

132

نمودار 4- 21 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(افسران کلیدی)

133

نمودار 4-22 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرائی(افسران کلیدی)

134

نمودار 4-23 نمودار میله ای اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردی(افسران کلیدی)

139

نمودار 4-23 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(افسران کلیدی)

140

نمودار 4-24 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی)

141

نمودار 4-25 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی)

142

نمودار 4-26 نمودار میله ای ترتیب علمی متغیرهای اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما( نمونه افسران کلیدی)

145

نمودار 4-28 ساختار سلسله مراتب ترتیب تأثیر عوامل شناسایی شده انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(افسران کلیدی)

146

نمودار 5-1 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(کل نمونه)

156

نمودار 5-2 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما برای کل نمونه

157

نمودار 5-3 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (افسران کلیدی)

162

نمودار 5- 4 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (افسران کلیدی)

163خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:20

مادران شاغل و فرزندان

مادران شاغل و فرزندان

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و همین اجتماعی بودن او است که او را به سوی گروه و جامعه سوق میدهد انسانها در طول سالهای طولانی وبا تجربه‌هایی که کسب می‌کنند کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای نیست جز اینکه با گروه بودن را بپذیرد و چیزهایی که نتوانسته است بدست بیاورد با مردم وبا جامعه است که میتواندبدست بیاورد ونیازهایش را در اجتماع میتواند برآورده سازد. همه انسانها با تعامل اجتماعی و نقشی که در جامعه دارد میتواند به تعالی انسانی دست یابد وبه شکوفایی برسد. پایه اساسی و سازنده ساختار اجتماع خانواده است. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی گروهی است که در اجتماعی کردن فرزندان وبرآوردن بعضی از نیازهای دیگر جامعه، مسئولیت اصلی را برعهده دارد. خانواده همیشه عامل اصلی اجتماعی کردن اولیه فرزندان بوده است.

فرد از طریق اجتماعی شدن یاد می‌گیرد در موقعیتهای گوناگون چه چیزی ناپسند است وچه چیزی شایسته است.

بیان مسئله

اجتماعی شدن فرایندی است که کودکان به کمک اعتقادات و معیارهای رفتاری و اخلاقی که فرهنگ جامعه از آنها انتظار دارد را یاد می‌گیرد. این فرایند از تولد انسان آغاز می‌شود و تا زمان مرگ هم ادامه دارد.

هیچ کودکی اجتماعی زاده نمی شود کودک در وهله اول در برخورد با خانواده با مشاهده کردن برخورد آنان با یکدیگر وبا کودک بعضی از برخوردهای آنان را تقلید می‌کند و بعد از خانواده اجتماع است که کودک را می‌سازد و در اجتماع نیز مدرسه بعد از خانواده بیشترین تاثیر را در اجتماعی کردن کودکان دارد.

معیار اندازه‌گیری رشد اجتماعی هر شخصی میزان سازگاری او وروابطی که میتواند با دیگران برقرار کند است. خانواده نقش عمده‌ای در شکل‌گیری رویکردها، ارزشها و باور داشتهای کودک به عهده دارد وبرنوع روابطی که او با نهادهای اجتماعی برقرار میکند تاثیر می‌گذارد. همه پدران و مادران به خاطر سعادت وآینده فرزندانشان تلاش و کوشش می‌کنند تا فرزندان آنها در آینده فردی مفید برای جامعه باشد و فردی با کمالات انسانی بار بیاید. عده‌ای از پدرها ومادرها زندگی وآسایش خود را بخاطرخوشبختی فرزندانشان به خطر می‌اندازد.

یکی از کسانیکه در محیط خانواده بیشتر از سایرین در رشد کودک و اجتماعی کردن کودک نقش اساسی دارد مادر می‌باشد پس از تولد کودک، مادر تنها کسی است که با کودک تماس گسترده‌ای دارد وبیش از هرکس دیگر وقتش را صرف تربیت کودک می‌کند. برخی از مادران در بیرون از خانه کار می‌کنند ودر صورتی که نتوانند ساعاتی از روز را از خود مراقبت کنند یا برای فرزند خود پرستار خصوصی می‌گیرد ویا کودک را درمهدکودک می‌گذارد و مادرانی هم که شاغل نیستند خود به مراقبت فرزند می‌پردازند شاغل بودن مادران ویا خانه‌دار بودن آنها دلیل قطعی برغیر اجتماعی بارآمدن کودکان نمی‌باشد اجتماعی شدن فرزندان به نحوه زندگی آنها و به احتماعی که فرزندان و مادران در آن زندگی می‌کنند وبه نحوه تربیت آنها بستگی دارد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مادران، شاغل، فرزندان
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 17:11

پایان نامه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها

چکیده در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه  انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بین کیفیت وظایف و مسؤلیتهای مربوط به شغل و حقوق و مزایای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد. این تحقیق به بررسی تحلیلی شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها پرداخته و با امید به استفاده از نتایج آن در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزایش کارایی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقیق حاضربا توجه به هدفها و ماهیت پژوهش ، روش توصیفی ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 10:48

پایان نامه بررسی علل افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان نیشابور بخش تحت جلگه

پایان نامه بررسی علل افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان نیشابور بخش تحت جلگه   چکیده تحقیق     افسردگی پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی است. در این اختلال فرد دارای حالات غمگینی گرفتگی و بی‌حوصلگی است خصوصیات اصلی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفریح ورزش و تغذیه است افسردگی تنها برنامه ناهنجاری تلقی می‌شود که با واقعه ایجاد کننده آن متناسب نباشد. امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماریهای رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واکنش‌ها غیرطبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست‌ها بیش از حد افسرده می‌شود.  علل ابتلا به این بیماری ارث، تغییرات شیمیایی، از دست دادن والدین در کودکی و حوادث ناخوشایند زندگی و بیماریهای جسمی مختلف و استفاده از داروها می‌تواند باشد. مطالعات ث ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 16:06

دانلود تحقیق بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

شرح مختصر :  امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در شهر تبریز پرداخته شد. جهت دستیابی به هدف کلی دو فرضیه تدوین گردید. 1-             بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد 2-             سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زن ...ادامه مطلب
1 2 >>