X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:42

شبیه سازی شکل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیک

شبیه سازی شکل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیک

امروزه شبیه سازی شکل دهی ورقها ، امکان بررسی رفتار ورق در حین شکل دهی و در نتیجه طراحی ابزار مناسب قبل از فرایند ساخت را فراهم می سازد. این مسئله به ویژه در ساخت قالب قطعات با ابعاد دقیق بسیار حائز اهمیت است و می تواند هزینه های ساخت قالب را بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. در این میان برای رسیدن به دقت مورد نظر انتخاب یک مدل ریاضی مناسب برای تغییر شکل الاستیک پلاستیک ورق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق مهمترین فرمول بندیهای مورد استفاده در تغییر شکلهای الاستوپلاستیک با کرنشهای بزرگ در سی سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این بررسیها نشان می دهد که فرمول بندی ارائه شده توسط Xiao, Bruhns , Meyers(2000) که بطور اختصار X-B-M(2000) نوشته می شود بسیاری از نواقص فرمول بندیهای قبلی را برطرف نموده است. در این تحقیق فرمول بندی الاستوپلاستیک X-B-M (2000) برای شبیه سازی شکل دهی ورقها انتخاب شده است. در این فرمول بندی از نرخ تنش لگاریتمی بر مبنای اسپین لگاریتمی و نیز معیار کرنش لگاریتمی استفاده شده است.

در این بررسی همچنین فرمول بندیهای مختلف برای پوسته ها با سه ، پنج ، شش و هفت درجه آزادی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است

فهرست مطالب

خلاصه

مقدمه

شبیه سازی شکل دهی ورقها

فرضیات سینماتیکی در تغییر شکلهای الاستوپلاستیک همراه با چرخشها و کرنشهای بزرگ

انتخاب فرمول بندی الاستوپلاستیک مناسب برای شبیه سازی شکل دهی ورقها

مراحل تکوین فرمول بندی الاستوپلاستیک X-B-M(2000)

روش اجرای طرحخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:30

طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

امروزه با توجه به نیاز روزافزون بشر به انرژی از یک سو و کاهش منابع سنتی انرژی از سویی دیگر، نیاز به یافتن منابع جدید انرژی به روشنی احساس می گردد. جایگزینی منابع فسیلی با انرژی های نو و تجدیدپذیر راهکاری است که مدت هاست مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. در بین منابع انرژی های نو، انرژی باد به دلیل پاک و پایان ناپذیر بودن، داشتن قابلیت تبدیل به انرژی الکتریکی و رایگان بودن گزینه مناسبی برای این منظور می باشد. مشکل عمده در بهره برداری از آن این است که تغییرات لحظه ای سرعت باد باعث ایجاد نوسانات در توان خروجی توربین بادی می شود که این نوسانات به شکل تغییر فرکانس در سرتاسر سیستم منعکس می شود و عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. به صورت سنتی وظیفه کنترل فرکانس به عهده واحد های تولید کننده انرژی سنتی می باشد اما با افزایش مشارکت واحدهای تولید بادی در تولید انرژی برای بهبود عملکرد سیستم، آنها نیز باید در کنترل فرکانس شرکت کنند.

این پایانامه به بررسی نقش مشارکت واحدهای تولید بادی درکنترل فرکانس پرداخته است و برای کنترل فرکانس، کنترل هر چه بهتر تغییرات سرعت توربین های بادی پیشنهاد شده است. ابتدا سیستم قدرت مورد نظر با استفاده از کنترل کنندهPIکلاسیک برای کنترل کردن سرعت ژنراتور توربین بادی شبیه سازی شده و در ادامه به منظور بهبود عملکرد سیستم، بهینه سازی تنظیم پارامترهای کنترل کنندهPI با الگوریتم بهینه سازی هوشمند ازدحام ذرات پیشنهاد شده است. در پایان به علت اینکه سیستم های قدرت در حضور واحدهای بادی در معرض تغییر پارامترها و عدم قطعیت های زیادی قرار می گیرند جایگزینی کنترل کنندهPI با کنترل کننده فازی پیشنهاد شده است که غیر خطی می باشد و عملکرد مقاومتری نسبت به تغییر پارامترهای سیستم از خود نشان می دهد. بدیهی است با بهینه سازی کنترل کننده فازی مورد نظر با الگوریتم بهینه سازی هوشمند ازدحام ذرات نتایج مطلوب تری بدست می آید.

کلید واژه: کنترل فرکانس سیستم قدرت- سیستم های تبدیل کننده انرژی باد- کنترل کننده PI– کنترل کننده فازی- الگوریتم ازدحام ذرات

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل1: مقدمه

2

۱-۱ طرح مسئله

2

۲-۱ اهداف تحقیق

۳

۳-۱ معرفی فصل های مورد بررسی در این تحقیق

۴

فصل2: انرژی باد و انواع توربین های بادی

۵

۱-۲ انرژی باد

۶

۱-۱-۲ منشا باد

۶

۲-۱-۲ پیشینه استفاده از باد

۷

۳-۱-۲ مزایایانرژیبادی

۸

۴-۱-۲ ناکارآمدیهایانرژیبادی

۹

۵-۱-۲ وضعیتاستفادهازانرژیباددرسطحجهان

۱۰

۲-۲ فناوری توربین های بادی

۱۱

۱-۲-۲ توربینهایبادیبامحورچرخش افقی

۱۲

۲-۲-۲ توربینهایبادیبامحورچرخش عمودی

۱۲

۳-۲-۲ اجزای اصلی توربین بادی

۱۴

۴-۲-۲ چگونگی تولید توان در سیستم های بادی

۱۵

۱-۴-۲-۲ منحنی پیش بینی توان توربین باد

۱۵

۳-۲ تقسیم بندی سیستم های تبدیل کننده انرژیباد (WECS)بر اساس نحوه عملکرد

۲۰

۱-۳-۲ سیستم های تبدیل کننده انرژیباد(WECS) سرعتثابت

۲۰

۲-۳-۲ سیستم های تبدیل کننده انرژیباد(WECS) سرعتمتغیر

۲۲

۳-۳-۲ سیستم های تبدیل کننده انرژیبادبر مبنایژنراتورالقاییباتغذیهدوگانه (DFIG)

۲۴

۴-۳-۲ سیستم های تبدیل کننده انرژیباد مجهز بهتوربین های سرعتمتغیربامبدل فرکانسیباظرفیتکامل

۲۶

فصل۳: تاریخچه کنترل فرکانس سیستم های قدرت در حضور واحدهای بادی، معرفی مدل ریاضی و الگوریتم ازدحام ذرات

۲۷

۱-۳ مرورری بر کارهای انجام شده

۲۹

۲-۳ کنترل DFIG

۳۳

۳-۳ مدل دینامیکی سیستم تنظیم فرکانس توربین بادی با ژنراتورالقایی تغذیهدوگانه

۳۶

۴-۳ مدل دینامیکی ساختار تنظیم فرکانس سیستم تک ناحیه ای در حضور توربین بادی با ژنراتورالقایی تغذیهدوگانه (DFIG)

۴۰

۵-۳ الگوریتم حرکت گروهی پرندگان یا ازدحام ذرات PSO

۴۴

۶-۳ نتیجه گیری

۴۷

فصل۴: طراحی کنترل کننده PI بهینه سازی شده توسط الگوریتم ازدحام ذرات

۴۸

۱-۴ بهینه سازی طراحی کنترل‌کننده PI با استفاده از روش بهینه سازی هوشمند ازدحام ذرات (PSO)

۴۹

۱-۱-۴ نتایج شبیه سازی کنترل کننده PI بهینه سازی شده با الگوریتم PSO

۵۳

۴-۲ نتیجه گیری

۵۹

فصل پنجم: طراحی کنترل کننده فازی

۶۱

۱-۵ منطق فازی

۶۲

۱-۱-۵ تعریف مجموعه فازی

۶۲

۲-۱-۵ مزایای استفاده از منطق فازی

۶۳

۵-۲ طراحی کنترل کننده فازی

۶۴

۱-۲-۵ ساختاریککنترلکنندهفازی

۶۴

۱-۱-۲-۵ فازی کننده

۶۵

۲-۱-۲-۵ پایگاهقواعد

۶۶

۳-۱-۲-۵ موتور استنتاج

۶۶

۴-۱-۲-۵ غیر فازی ساز

۶۷

۳-۵ طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه شده با الگوریتم PSO

۶۸

5-3-1 نتایج شبیه سازی

۷۲

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

78

۱-۶ نتیجه گیری

۷۹

۲-۶ پیشنهادات

۸۱

منابع و مراجع

فهرست جدول­ها

جدول ۱-۲: انواع توربین های عرضه شده در بازار

۱۱

جدول ۴-۱: اطلاعات شبیه سازی

۵۱

جدول ۲-۴: پارامترهای انتخابی الگوریتم PSO

۵۳

جدول ۳-۴: اطلاعات شبیه سازی

۵۳

جدول ۱-۵: پارامترهای انتخابی الگوریتم PSO

۷۳

جدول ۲-۵:پارامترهای بهینه شده کتترل کننده فازی با الگوریتم PSO

۷۳

فهرست شکل­ها

شکل ۱-۲ : تولید باد

۶

شکل ۲-۲: وسیله ای بر اساس طرح ایرانیان به منظور استفاده از انرژی باد [۱۰‍]

۷

شکل ۳-۲: ساختمانتوربینبادیمحورافقی [۱۱‍‍]

۱۳

شکل ۴-۲: توربینبادینوعداریوس (محورعمودی) [۱۱]

۱۳

شکل ۵-۲: نمایی از یک سیستم تبدیل انرژی بادی در توربین بادی با محور افقی [۱‍]

۱۴

شکل ۶-۲: دیاگرام سیستم بادی [۲]

۱۵

شکل ۷-۲: منحنی توان-سرعت باد یک توربین بادی زاویه گام قابل تنظیم ۱۵۰۰ کیلوواتی با سرعت قطع خروجی ۲۵ متربرثانیه [۲‍]

۱۶

شکل ۸-۲ : نمودار تغییرات بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک برای توربین بادی زاویه گام متغیر [۱]

۱۸

شکل ۹-۲: نمودار تغییرات بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک برای توربین بادی زاویه گام متغیر [۱]

۱۹

شکل ۱۰-۲: نمودار تغییرات و بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک برای توربین بادی زاویه گام ثابت ‌[۱]

۲۰

شکل ۱۱-۲: توربینبادیسرعتثابت

۲۱

شکل ۱۲-۲: آرایشی از توربینبادیباسرعتمتغیرمحدودبامقاومتمتغیررتور

۲۳

شکل ۱۳-۲: ساختمانتوربینبادینوع DFIG

۲۵

شکل ۱-۳: نمایی از عملکرد سیستم تبدیل انرژی باد

۳۴

شکل ۲-۳: ساختار کنترل کننده توربین بادی DFIG [۳۰]

۳۵

شکل ۳-۳: مدل دینامیکی سیستم قدرت تک ناحیه ای در حضور واحدهای تولید غیر سنتی (بادی)[۳۰]

۳۶

شکل ۴-۳: مدل دینامیکی توربین بادی دارای ژنراتور DFIG به منظور تنظیم فرکانس[۳۰]

۳۷

شکل ۵-۳: بلوک دیاگرام سیستم تنظیم فرکانس سیستم قدرت تک ناحیه ای در حضور توربین بادی DFIG [۳۰]

۴۱

شکل ۶-۳: شماتیک برداری روابط الگوریتم PSO

۴۵

شکل ۷-۳: فلوچارت الگوریتم PSO

۴۶

شکل ۱-۴: سیستم حلقه بسته

۵۰

شکل ۲-۴: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی- زمان برای کنترل‌کننده PI کلاسیک به ازای تغییر بار ، و

۵۱

شکل ۳-۴: سیستم حلقه بسته با اضافه کردن انتگرال مربع خطا

۵۲

شکل ۴-۴: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی- زمان برای کنترل‌کننده PI بهینه به ازای تغییر بار ، و

۵۴

شکل ۵-۴: مقایسه نمودار تغییرات سرعت توربین بادی- زمان برای کنترل‌کننده PI بهینه و کلاسیک به ازای تغییر بار

۵۵

شکل 6-۴: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کننده PIکلاسیک برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۵۶

شکل7-۴: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کنندهPIبهینه برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۵۶

شکل 8-۴: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کننده PI کلاسیک برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۵۷

شکل 9-۴: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کنندهPI بهینه برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۵۷

شکل ۱0-۴: تغییرات توان تولید شده توسط واحدهای بادی با در نظر گرفتن کنترل کننده PI کلاسیک برای کنترل سرعت توربین بادی

۵۸

شکل ۱1-۴: تغییرات توان تولید شده توسط واحدهای بادی با در نظر گرفتن کنترل کننده PI بهینه برای کنترل سرعت توربین بادی

۵۹

شکل ۱-۵: نماییازیککنترلکنندهفازی

۶۵

شکل ۲-۵: مثال هایی از توابع عضویت: (a) تابع z ، (b) گوسین، (c) تابع s، (d-f) حالتهایمختلفمثلثی، (g-i) حالتهایمختلفذوزنقهای، (j) گوسینتخت،(k) مستطیلی، (l) تکمقداری

۶۵

شکل ۳-۵: تابع عضویت خطا

۶۹

شکل ۴-۵: تابع عضویت مشتق خطا

۶۹

شکل ۵-۵: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی برای کنترل کننده PI بهینه به ازای تغییر بار

۷۲

شکل ۶-۵: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی با کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم PSOبه ازای ورودی اغتشاش

۷۴

شکل ۷-۵: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی با کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم PSOبه ازای ورودی اغتشاش

۷۴

شکل ۸-۵: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی با کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم PSOبه ازای ورودی اغتشاش

۷۵

شکل ۹-۵: نمودار تغییرات سرعت توربین بادی با کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم PSOبه ازای ورودی اغتشاش

۷۵

شکل ۱۰-۵: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کننده فازی بهینه برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۷۶

شکل ۱۱-۵: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کنندهفازی بهینه برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۷۶

شکل ۱۲-۵: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کننده فازیبهینه برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۷۷

شکل ۱۳-۵: نمودار فرکانس با در نظر گرفتن کنترل کننده فازیبهینه برای کنترل سرعت توربین بادی به ازای تغییر بار

۷۷خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:34

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

چکیده

در سالهای اخیر، مسایل جدی کیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، که بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس در فرآیند اتوماسیون است. وقتی که دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممکن است این تجهیزات درست کار نکند، و موجب توقف تولید و هزینه­ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می­شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می­شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها که بعنوان عملکرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می­شود، ممکن است با یکدیگر و با توجه به مکان اصلی خطاها فرق کند. تفاوت در عملکرد افت ولتاژها یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مکانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است. انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملکرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین­تر تعریف می­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور کاهنده، انتشار در جهت معکوس، چشمگیر نخواهد بود. عملکرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می­توان ارزیابی کرد. هر چند ممکن است این عملکرد در پایانه­های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم­پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی کارخانه، دوباره تغییر کند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات کارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه­سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.

کلید واژه­ها: افت ولتاژ، مدلسازی ترانسفورماتور، اتصالات ترانسفورماتور، اشباع، شبیه سازی.

Key words: Voltage Sag, Transformer Modeling, Transformer Connection, Saturation, Simulation.

فهرست مطالب

1-1 مقدمه. 2

1-2 مدلهای ترانسفورماتور. 3

1-2-1 معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model) 4

1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع Saturable Transformer Component (STC Model) 6

1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models. 7

2- مدلسازی ترانسفورماتور. 13

2-1 مقدمه. 13

2-2 ترانسفورماتور ایده آل.. 14

2-3 معادلات شار نشتی.. 16

2-4 معادلات ولتاژ. 18

2-5 ارائه مدار معادل.. 20

2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه. 22

2-7 شرایط پایانه ها (ترمینالها). 25

2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی.. 28

2-8-1 روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته. 29

2-8-2 شبیه سازی رابطه بین و ........... 33

2-9 منحنی اشباع با مقادیر لحظهای.. 36

2-9-1 استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای.. 36

2-9-2 بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی.. 39

2-10 خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر rms. 41

2-11 شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان.. 43

2-11-1 حل عددی معادلات دیفرانسیل.. 47

2-12 روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل.. 53

3- انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن.. 57

3-1 مقدمه. 57

3-2 دامنه افت ولتاژ. 57

3-3 مدت افت ولتاژ. 57

3-4 اتصالات سیم پیچی ترانس.... 58

3-5 انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور. 59

§3-5-1 خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور. 59

§3-5-2 خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور. 59

§3-5-3 خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم. 60

§3-5-4 خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم. 60

§3-5-5 خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم. 60

§3-5-6 خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم. 60

§3-5-7 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور. 61

§3-5-8 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور. 61

§3-5-9 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم. 61

§3-5-10 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم. 61

§3-5-11 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم. 62

§3-5-12 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم. 62

§3-5-13 خطاهای دو فاز به زمین.. 62

3-6 جمعبندی انواع خطاها 64

3-7 خطای Type A ، ترانسفورماتور Dd.. 65

3-8 خطای Type B ، ترانسفورماتور Dd.. 67

3-9 خطای Type C ، ترانسفورماتور Dd.. 69

3-10 خطاهای Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd.. 72

3-11 خطای Type E ، ترانسفورماتور Dd.. 72

3-12 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy.. 73

3-13 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg.. 73

3-14 خطای Type A ، ترانسفورماتور Dy.. 73

3-15 خطای Type B ، ترانسفورماتور Dy.. 74

3-16 خطای Type C ، ترانسفورماتور Dy.. 76

3-17 خطای Type D ، ترانسفورماتور Dy.. 77

3-18 خطای Type E ، ترانسفورماتور Dy.. 78

3-19 خطای Type F ، ترانسفورماتور Dy.. 79

3-20 خطای Type G ، ترانسفورماتور Dy.. 80

3-21 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type A شبیه سازی با PSCAD.. 81

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 83

3-22 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type B شبیه سازی با PSCAD.. 85

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 87

3-23 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type C شبیه سازی با PSCAD.. 89

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 91

3-24 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type D شبیه سازی با PSCAD.. 93

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 95

3-25 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type E شبیه سازی با PSCAD.. 97

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 99

3-26 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type F شبیه سازی با PSCAD.. 101

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 103

3-27 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type G شبیه سازی با PSCAD.. 105

شبیه سازی با برنامه نوشته شده. 107

3-28 شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه 14 باس IEEE برای خطای Type D در باس 5. 109

3-29 شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه 14 باس IEEE برای خطای Type G در باس 5. 112

3-30 شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه 14 باس IEEE برای خطای Type A در باس 5. 115

4- نتیجه گیری و پیشنهادات... 121

مراجع. 123

فهرست شکلها

شکل (1-1) مدل ماتریسی ترانسفورماتور با اضافه کردن اثر هسته

صفحه 5

شکل (1-2) ) مدار ستاره­ی مدل ترانسفورماتور قابل اشباع

صفحه 6

شکل (1-3) ترانسفورماتور زرهی تک فاز

صفحه 9

شکل (1-4) مدار الکتریکی معادل شکل (1-3)

صفحه 9

شکل (2-1) ترانسفورماتور

صفحه 14

شکل (2-2) ترانسفورماتور ایده ال

صفحه 14

شکل (2-3) ترانسفورماتور ایده ال بل بار

صفحه 15

شکل (2-4) ترانسفورماتور با مولفه های شار پیوندی و نشتی

صفحه 16

شکل (2-5) مدرا معادل ترانسفورماتور

صفحه 20

شکل (2-6) دیاگرام شبیه سازی یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه

صفحه 24

شکل (2-7) ترکیب RL موازی

صفحه 26

شکل (2-8) ترکیب RC موازی

صفحه 27

شکل (2-9) منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز ترانسفورماتور

صفحه 30

شکل (2-10) رابطه بین و

صفحه 30

شکل (2-11) دیاگرام شبیه سازی یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه با اثر اشباع

صفحه 32

شکل (2-12) رابطه بین و

صفحه 32

شکل (2-13) رابطه بین و

صفحه 32

شکل (2-14) منحنی مدار باز با مقادیر rms

صفحه 36

شکل (2-15) شار پیوندی متناظر شکل (2-14) سینوسی

صفحه 36

شکل (2-16) جریان لحظه ای متناظر با تحریک ولتاژ سینوسی

صفحه 36

شکل (2-17) منحنی مدار باز با مقادیر لحظه­ای

صفحه 40

شکل (2-18) منحنی مدار باز با مقادیر rms

صفحه 40

شکل (2-19) میزان خطای استفاده از منحنی rms

صفحه 41

شکل (2-20) میزان خطای استفاده از منحنی لحظه­ای

صفحه 41

شکل (2-21) مدار معادل مغناطیسی ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 42

شکل (2-22) مدار معادل الکتریکی ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 43

شکل (2-23) مدار معادل مغناطیسی ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه

صفحه 44

شکل (2-24) ترانسفورماتور پنج ستونه

صفحه 45

شکل (2-25) انتگرالگیری در یک استپ زمانی به روش اولر

صفحه 47

شکل (2-26) انتگرالگیری در یک استپ زمانی به روش trapezoidal

صفحه 49

شکل (3-1) دیاگرام فازوری خطاها

صفحه 62

شکل (3-2) شکل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شکل (3-3) شکل موج ولتاژ Vbc

صفحه 63

شکل (3-4) شکل موج ولتاژ Vca

صفحه 63

شکل (3-5) شکل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شکل (3-6) شکل موج جریان iA

صفحه 64

شکل (3-7) شکل موج جریان iB

صفحه 64

شکل (3-8) شکل موج جریان iA

صفحه 64

شکل (3-9) شکل موج جریان iA

صفحه 64

شکل (3-10) شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 65

شکل (3-11) شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 68

شکل (3-12) شکل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 68

شکل (3-13) شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شکل (3-14) شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شکل (3-15) شکل موجهای جریان , iB iA

صفحه 69

شکل (3-16) شکل موج جریان iA

صفحه 70

شکل (3-16) شکل موج جریان iB

صفحه 70

شکل (3-17) شکل موج جریان iC

صفحه 70

شکل (3-18) شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 71

شکل (3-19) شکل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 71

شکل (3-20) شکل موجهای ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 73

شکل (3-21) شکل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 73

شکل (3-22) شکل موجهای جریان ia , ib , ic

صفحه 74

شکل (3-23) شکل موج ولتاژ Va

صفحه 74

شکل (3-24) شکل موج ولتاژ Vb

صفحه 74

شکل (3-25) شکل موج ولتاژ Vc

صفحه 74

شکل (3-26) شکل موج جریانiA

صفحه 74

شکل (3-27) شکل موج جریان iB

صفحه 74

شکل (3-28) شکل موج جریان iC

صفحه 74

شکل (3-29) شکل موج جریانiA

صفحه 75

شکل (3-30) شکل موج جریان iB

صفحه 75

شکل (3-31) موج جریان iC

صفحه 75

شکل (3-32) شکل موج جریانiA

صفحه 75

شکل (3-33) شکل موج جریان iB

صفحه 75

شکل (3-34) شکل موج جریان iC

صفحه 75

شکل (3-35) شکل موج ولتاژ Va

صفحه 76

شکل (3-36) شکل موج ولتاژ Vb

صفحه 76

شکل (3-37) شکل موج ولتاژ Vc

صفحه 76

شکل (3-38) شکل موج جریانiA

صفحه 76

شکل (3-39) شکل موج جریان iB

صفحه 76

شکل (3-40) شکل موج جریان iC

صفحه 76

شکل (3-41) شکل موج جریانiA

صفحه 76

شکل (3-42) شکل موج جریان iB

صفحه 76

شکل (3-43) شکل موج جریان iC

صفحه 76

شکل (3-44) شکل موج ولتاژ Va

صفحه 77

شکل (3-45) شکل موج ولتاژ Vb

صفحه 77

شکل (3-46) شکل موج ولتاژ Vc

صفحه 77

شکل (3-47) شکل موج جریانiA

صفحه 77

شکل (3-48) شکل موج جریان iB

صفحه 77

شکل (3-49) شکل موج جریان iC

صفحه 77

شکل (3-50) شکل موج جریانiA

صفحه 77

شکل (3-51) شکل موج جریان iB

صفحه 77

شکل (3-52) شکل موج جریان iC

صفحه 77

شکل (3-53) شکل موج ولتاژ Va

صفحه 78

شکل (3-54) شکل موج ولتاژ Vb

صفحه 78

شکل (3-55) شکل موج ولتاژ Vc

صفحه 78

شکل (3-56) شکل موج جریانiA

صفحه 78

شکل (3-57) شکل موج جریان iB

صفحه 78

شکل (3-58) شکل موج جریان iC

صفحه 78

شکل (3-59) شکل موج جریانiA

صفحه 78

شکل (3-60) شکل موج جریان iB

صفحه 78

شکل (3-61) شکل موج جریان iC

صفحه 78

شکل (3-62) شکل موج ولتاژ Va

صفحه 79

شکل (3-63) شکل موج ولتاژ Vb

صفحه 79

شکل (3-64) شکل موج ولتاژ Vc

صفحه 79

شکل (3-65) شکل موج جریانiA

صفحه 79

شکل (3-66) شکل موج جریان iB

صفحه 79

شکل (3-67) شکل موج جریان iC

صفحه 79

شکل (3-68) شکل موج جریانiA

صفحه 79

شکل (3-69) شکل موج جریان iB

صفحه 79

شکل (3-70) شکل موج جریان iC

صفحه 79

شکل (3-71) شکل موج ولتاژ Va

صفحه 80

شکل (3-72) شکل موج ولتاژ Vb

صفحه 80

شکل (3-73) شکل موج ولتاژ Vc

صفحه 80

شکل (3-74) شکل موج جریانiA

صفحه 80

شکل (3-75) شکل موج جریان iB

صفحه 78

شکل (3-76) شکل موج جریان iC

صفحه 80

شکل (3-77) شکل موج جریانiA

صفحه 80

شکل (3-78) شکل موج جریان iB

صفحه 80

شکل (3-79) شکل موج جریان iC

صفحه 80

شکل (3-80) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 81

شکل (3-81) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 81

شکل (3-82) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 82

شکل (3-83) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 82

شکل (3-84) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 83

شکل (3-85) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 83

شکل (3-86) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 84

شکل (3-87) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 84

شکل (3-88) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 85

شکل (3-89) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 85

شکل (3-90) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 86

شکل (3-91) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 86

شکل (3-92) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 87

شکل (3-93) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 87

شکل (3-94) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 88

شکل (3-95) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 88

شکل (3-96) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 89

شکل (3-97) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 89

شکل (3-98) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 90

شکل (3-99) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 90

شکل (3-100) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 91

شکل (3-101) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 91

شکل (3-102) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 92

شکل (3-103) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 92

شکل (3-104) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 93

شکل (3-105) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 93

شکل (3-106) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 94

شکل (3-107) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 94

شکل (3-108) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 95

شکل (3-109) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 95

شکل (3-110) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 96

شکل (3-111) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 96

شکل (3-112) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 97

شکل (3-113) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 97

شکل (3-114) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 98

شکل (3-115) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 98

شکل (3-116) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 99

شکل (3-117) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 99

شکل (3-118) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 100

شکل (3-119) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 100

شکل (3-120) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 101

شکل (3-121) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 101

شکل (3-122) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 102

شکل (3-123) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 102

شکل (3-124) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 103

شکل (3-125) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 103

شکل (3-126) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 104

شکل (3-127) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 104

شکل (3-128) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 105

شکل (3-129) شکل موجهای ولتاژ) (kV با PSCAD

صفحه 105

شکل (3-130) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 106

شکل (3-131) شکل موجهای جریان) (kV با PSCAD

صفحه 106

شکل (3-132) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 107

شکل (3-133) شکل موجهای ولتاژ با برنامه نوشته شده

صفحه 107

شکل (3-134) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 108

شکل (3-135) شکل موجهای جریان با برنامه نوشته شده

صفحه 108

شکل (3-136) شکل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 109

شکل (3-137) شکل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 110

شکل (3-138) شکل موجهای جریان (kA)

صفحه 111

شکل (3-139) شکل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 112

شکل (3-140) شکل موجهای ولتاژ) (kV

صفحه 113

شکل (3-141) شکل موجهای جریان (kA)

صفحه 114

شکل (3-142) شکل موجهای جریان (kA)

صفحه 115

شکل (3-143) شکل موجهای جریان (kA)

صفحه 116

شکل (3-144) شکل موجهای جریان (kA)

صفحه 117

شکل (3-145) شبکه 14 باس IEEE

صفحه 118خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:21

بررسی مدل سازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

بررسی مدل سازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود


چکیده


امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.


Abstract


Nowadays achieving higher speeds and better quality of service are the main subjects of networking. Many attempts are made in this way which have led to introducing various technologies, protocols and traffic engineering methods. In this thesis, after studying the above-mentioned parameters, IETF’s new technology called MPLS will be introduced. Then several different switch architectures are examined and the components of an MPLS switch are selected. Finally after a quick look at design and simulation methods and their available softwares, SMPL is chosen as simulation tool and then switch components are simulated and the results are studied. Also a new scheduling algorithm for crossbar switch fabrics named “The Optimized Prioritized iSLIP” is introduced which has much better performance than its previous versions.


فصل اول

کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه

1-1- مقدمه


با گسترش تعداد کاربران اینترنت و نیاز به پهنای باند بیشتر از سوی آنها، تقاضا برای استفاده از سرویسهای اینترنت با سرعت رو به افزایش است و تهیه کننده های سرویس اینترنت برای برآورده سازی این تقاضا ها احتیاج به سوئیچ های با ظرفیت بیشتر دارند ]1[.

در این میان تلاشهای زیادی نیز برای دستیابی به کیفیت سرویس بهتر در حال انجام می‌باشد. فنآوریATM[1] نیز که به امید حل این مشکل عرضه شد، بعلت گسترش و محبوبیتIP[2] نتوانست جای آن را بگیرد و هم اکنون مساله مجتمع سازی IP و ATM نیز به یکی از موضوعات مطرح در زمینه شبکه تبدیل شده است.

در این فصل به معرفی مسائل و مشکلات مربوط به کیفیت سرویس و مجتمع سازی IP و ATM می پردازیم و راه حلهای ارائه شده از جمله MPLS [3] رابررسی خواهیم نمود.

1-2- کیفیت سرویس در اینترنت

سرویسی که شبکه جهانی اینترنت به کاربران خود ارائه داده است، سرویس بهترین تلاش4 بوده است. یکی از معایب اصلی این سرویس این است که با وجود اینکه مسیریاب‌های شبکه به خوبی

قادر به دریافت و پردازش بسته های ورودی می باشند ولی هیچگونه تضمینی در مورد سالم رسیدن بسته ها به مقصد وجود ندارد. با توجه به رشد روز افزون استفاده از اینترنت و به خصوص با توجه به اشتیاق زیاد به اینترنت به عنوان ابزاری برای گسترش تجارت جهانی، تلاش های زیادی جهت حفظ کیفیت سرویس (QoS)[4] در اینترنت در حال انجام می باشد. در این راستا در حال حاضر کلاس های سرویس متنوعی مورد بحث و توسعه می باشند. یکی از کلاس های سرویس فوق ، به شرکت ها و مراکز ارائه سرویس های web که نیاز به ارائه سرویس های سریع و مطمئن به کاربران خود دارند، اختصاص دارد.

یکی دیگر از کلاس های سرویس جدید در اینترنت ، به سرویس هایی که نیاز به تاخیر و تغییرات تاخیر کمی دارند، اختصاص دارد. سرویس هایی نظیر تلفن اینترنتی[5] و کنفرانس‌های تصویری اینترنتی نمونه ای از سرویس های این کلاس سرویس می باشند.

برای نیل به سرویس های جدید فوق، عده ای براین عقیده هستند که در آینده ای نزدیک تکنولوژی فیبر نوری و WDM[6] آنقدر رشد خواهد کرد که اینترنت به طور کامل بر مبنای آن پیاده سازی خواهد شد و عملا مشکل پهنای باند و همچنین تضمین کیفیت سرویس وجود نخواهد داشت. عقیده دوم که ظاهرا درست تر از عقیده اول می باشد، این است که با وجود گسترش فنآوریهای انتقال و افزایش پهنای باند، هنوز به مکانیسم هایی برای تضمین کیفیت سرویس کاربران نیاز می باشد. در حال حاضر اکثر تولید کنندگان مسیریاب ها و سوئیچ های شبکه اینترنت، در حال بررسی و افزودن مکانیسم‌هایی برای تضمین کیفیت سرویس در محصولات خود می باشند.

از سوی سازمان جهانی IETF[7] مدل ها و مکانیسم های مختلفی برای تضمین کیفیت سرویس مورد تقاضای کاربران ارائه شده است. برخی از مهمترین این مدل ها عبارتند از:

1- پروتکل رزرو منابع در اینترنت RSVP[8]

2- سرویس های متمایز DS[9]

3- مهندسی ترافیک

4- سوئیچنگ برچسب چندین پروتکل MPLS

فصل پنجم

شبیه سازی کل سوئیچ

5-1- مقدمه

همانطور که در فصلهای گذشته ذکر شد در MPLS سه بیت برای کلاس سرویس در نظر گرفته شده است که بوسیله آنها می توان هشت نوع کلاس مختلف را مشخص نمود. در حال حاضر تلاشهای زیادی در جهت تهیه یک استاندارد واحد برای کلاس های مختلف سرویس درحال انجام می باشد و تا کنون نیز تقسیم بندی های متفاوتی ارائه شده است که در اکثر آنها ترافیک شکبه به انواع هدایت سریع (EF)[1]، هدایت مطمئن (AF)[2] و بهترین تلاش (Best effort) تقسیم بندی می‌شود. تفاوت بین انواع تقسیم بندی ها معمولاً در تعداد تقسیماتی است که در داخل این انواع ترافیک صورت می گیرد. به عنوان مثال در یکی از تقسیم بندی ها که برای سرویسهای متمایز پیشنهاد شده است دوازده تقسیم بندی در داخل ترافیک AF تعریف شده است (بصورت چهار کلاس با سه اولویت حذف[3] ) با این توضیحات برای تولید ترافیک برای انجام عملیات شبیه سازی در این پروژه کلاس های MPLS را بصورت زیر در نظر خواهیم گرفت:

کلاس یک : EF

کلاس دو : ,x)1AF( ؛ 3،2،1 x=

کلاس سه : ,x)2AF( ؛ 3،2،1 x=

کلاس چهار : Best effort


ترافیک EF شامل ترافیک سیگنالینگ و کاربردهای زمان حقیقی مانند ویدوئو و یا صوت می باشد. این نوع ترافیک چیزی کمتر از 5% کل حجم ترافیک شبکه را تشکیل می دهد که ما در اینجا با کمک روشهای کنترل جریان حداکثر تا 8% پهنای باند ورودی را به آن اختصاص خواهیم داد.

ترافیک AF که بصورت,x)1AF( و,x) 2AF( نشان داده شده است، شامل دو کلاس مختلف در داخل ترافیک AF با سه اولویت حذف برای هر کدام از آنها می باشد (x نشان دهنده اولویت حذف هر یک از کلاسها می باشد). حداکثر پهنای باند برای هر یک از کلاسهای AF را 21% در نظر گرفته ایم که بصورت 7% برای هر یک از اولویت های حذف موجود در هر کلاس می باشد. هنگامی که بعلت پرشدن بافرهای سوئیچ، تصمیم به دور انداختن بسته ها گرفته شود، ابتدا بسته‌های با اولویت حذف پایین تر دور انداخته میشوند.

ترافیک بهترین تلاش که عمده ترافیک شبکه را تشکیل می دهد از 50% پهنای باند شبکه استفاده خواهد کرد. بدیهی است که اگرمجموع ترافیک کلاسهای بالاتر کمتر از 50% باشد پنهای باند آنها به ترافیک بهترین تلاش اختصاص خواهد یافت لازم به ذکر است که این تقسیم بندی فقط برای انجام عملیات شبیه سازی روی سوئیچ صورت گرفته است و با هر گونه تغییر در ترافیک شبکه براحتی می توان با تغییر پارامترهای مربوط به وزن هر کلاس و طول صفهای مربوطه در سوئیچ شرایط مطلوب برای هر کلاس سرویس را فراهم نمود.فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه 1

1-1- مقدمه 1

1-2- کیفیت سرویس در اینترنت 1

1-2-1- پروتکل رزور منابع در اینترنت 3

1-2-2- سرویس های متمایز 4

1-2-3- مهندسی ترافیک 6

1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل 9

1-3- مجتمع سازی IP و ATM 9

1-3-1- مسیریابی در IP 12

1-3-2- سوئیچینگ 13

1-3-3- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ 14

1-3-4- MPLS 20

فصل دوم: فنآوریMPLS 23

2-1- مقدمه 23

2-2- اساس کار MPLS 24

2-2-1- پشته برچسب 26

2-2-2- جابجایی برچسب 27

2-2-3- مسیر سوئیچ برچسب (LSR) 27

2-2-4- کنترل LSP 29

2-2-5- مجتمع سازی ترافیک 30

2-2-6- انتخاب مسیر 30

2-2-7- زمان زندگی (TTL) 31

2-2-8- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR 32

2-2-9- ادغام برچسب 32

2-2-10- تونل 33

2-3- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS 34

فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه 35

3-1- مقدمه 35

3-2- ساختار کلی سوئیچ های شبکه 35

3-3- کارت خط 40

3-4- فابریک سوئیچ 42

3-4-1- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک 43

3-4-2 فابریک سوئیچ با حافظه مشترک 44

3-4-3- فابریک سوئیچ متقاطع 45

فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS 50

4-1- مقدمه 50

4-2- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره 50

4-3- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره 52

4-3-1- مشخصه سیستم 53

4-3-2- تایید صحت 53

4-3-3- سنتز 54

4-4 – زبانهای شبیه سازی 54

4-5- زبان شبیه سازی SMPL 56

4-5-1- آماده سازی اولیه مدل 58

4-5-2 تعریف و کنترل وسیله 58

4-5-3 – زمانبندی و ایجاد رخدادها 60

4-6- مدلهای ترافیکی 61

4-6-1- ترافیک برنولی یکنواخت 62

4-6-2- ترافیک زنجیره ای 62

4-6-3- ترافیک آماری 63

4-7- مدلسازی کارت خط در ورودی 64

عنوان صفحه

4-8- مدلسازی فابریک سوئیچ 66

4-8-1- الگوریتم iSLIP 66

4-8-2- الگوریتم iSLIP اولویت دار 71

4-8-3- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه 76

4-9- مدلسازی کارت خط در خروجی 79

4-9-1 – الگوریتم WRR 80

4-9-2- الگوریتم DWRR 81

4-10- شبیه سازی کل سوئیچ 82

4-11- کنترل جریان 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93

5-1- مقدمه 93

5-2- نتیجه گیری 93

5-3- پیشنهادات 94

مراجع ...............................................................................95

خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:19

طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملکرد تراکتور با ویژوال بیسیک

طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملکرد تراکتور با ویژوال بیسیک

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

خلاصه :

این تز یک قسمت از پروژه HSV در مرکز استرالیایی برای زمینه رباتیک در دانشگاه سیدنی است . هدف توسعه Package ارتباطی بی سیم برای ارتباط بین کامپیوتر آن بورد ute و کامپیوتر اپراتور است . اول از همه حسگرها و محرک ها مطالعه و بحث شدند و همه داده های مهم که اپراتور ممکن است به آن علاقه داشته باشد تحلیل و معین شده اند . سیستم ارتباطی بی سیم سپس انتخاب و گسترش یافت . بانداستفاده شده 2.4 GHz بود و سیستم IEEE802.llb بوسیله ارتباط پیک توپیک کامپیوترها استفاده می شود . Package سخت افزاری بی سیم به دفت انتخاب شده مانند : آنتن ute ، آنتن اپراتور کارت اینترنتی ارتباطی بی سیم و مبدل اینترنتی . کتابخانه ارتباطی استفاده شده کتابخانه msg-Bus بود . جایی که ارتباط به آسانی فعال می شود تا پیام‌ها در یک زمان فرستاده شوند .دو نرم افزار اصلی توسعه یافت . اولین نرم افزار توسعه یافته برای ute تمام دیتای حسگرها را ز حافظه تقسیم شده هسته اصلی می خواند و آن را به کامپیوتر اپراتوری می فرستد . نرم افزار دوم ، نرم افزار اپراتور با ute ارتباط می یابد و دیتای مخصوصی رامی خواهد و آن را در فایلهای متنی ذخیره می کند . سرانجام ، روالهای مطمئن برای هر کس طرح ریزی شده که ute برای مردم توسعه یافته استفاده کند و هر بخش از آزمایش انجام شده در هر زمان را دنبال کند .خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:37

شبیه سازی چند پروتکل مسیر یابی AD HOC با استفاده از نرم افزار NS

شبیه سازی چند پروتکل مسیر یابی AD HOC با استفاده از نرم افزار NS


توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

هدف از ارایه این مقاله بررسی شبکه های AD HOC و پروتکل های مسیر یابی در آن، به همراه معرفی نرم افزار NS و استفاده از آن در شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و استنتاج و بررسی نتایج می باشد.

شبکه‌های بی‌سیم AD HOC شامل مجموعه‌ای از گره‌های توزیع شده‌اند که با همدیگر به طور بی سیم ارتباط دارند. نودها می‌توانند کامپیوتر میزبان یا مسیریاب باشند. مهم‌ترین ویژگی این شبکه‌ها وجود یک توپولوژی پویا و متغیر می‌باشد که نتیجه تحرک نودها می‌باشد.

با توجه به اینکه پیکربندی واقعی شبکه­ها برای آزمایش سناریوهای مختلف مشکل بوده و با مشکلاتی همچون خرید، نصب و تنظیم دستگاه­ها وتجهیزات شبکه همراه است و با بزرگ شدن شبکه­ها نیز به این مشکلات افزوده می­گردد، استفاده از شبیه­ سازهای شبکه به عنوان یک نیازبه کار می­آید. علاوه بر این، تأمین شرایط شبکه مورد نیاز همانند بار ترافیکی شبکه و یا تشخیص الگوهای مورد نظر و کنترل آن­ها در شبکه­های واقعی دشوار است.

NS به عنوان یک شبیه­ساز شبکه رویدادگرا و شیء گرا، پرکاربردترین و معروف­ترین شبیه­ساز شبکه به خصوص در پروژه­های دانشگاهی و تحقیقاتی است. شبیه­ساز NS می­تواند انواع مختلف شبکه مانند شبکه LAN، WAN، Ad-Hoc، Satellite و WiMAX را شبیه­ سازی کند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................................

1

فصل یکم - شبکه های بیسیم AD HOC ..................................................................................................

3

1-1- معرفی شبکه های بیسیم AD HOC ‏ ................................................................................................

3

1-2- انواع شبکه های AD HOC ............................................................................................................

6

1-2-1- شبکه های حسگر هوشمند .............................................................................................................

6

1-2-2- شبکه های موبایل............................................................................................................................

7

1-3- کاربردهای شبکه های AD HOC ...................................................................................................

7

1-3-1- شبکه های شخصی .........................................................................................................................

7

1-3-2- محیط های نظامی ...........................................................................................................................

8

1-3-3- محیط های غیر نظامی .....................................................................................................................

8

1-3-4- عملکردهای فوری .........................................................................................................................

9

1-3-5- محیط های علمی ...........................................................................................................................

10

1-4- خصوصیات شبکه های AD HOC .................................................................................................

10

1-5- امنیت در شبکه های AD HOC .....................................................................................................

12

1-6- منشا ضعف امنیتی در شبکه های بیسیم و خطرات معمول .....................................................................

12

1-7- سه روش امنیتی در شبکه های بیسیم ....................................................................................................

14

1-7-1- WEP ...........................................................................................................................................

14

1-7-2- SSID ..........................................................................................................................................

14

1-7-3- MAC ..........................................................................................................................................

15

فصل دوم- مسیر یابی در شبکه های AD HOD .........................................................................................

17

2-1- مسیر یابی..............................................................................................................................................

17

2-2- پروتکل های مسیر یابی ........................................................................................................................

17

2-2-1- Table Driven Protocols......................................................................................................

18

2-2-1-1- پروتکل ها .................................................................................................................................

18

2-2-1-1-1- DSDV............................................................................................................................

18

2-2-1-1-2- WRP .................................................................................................................................

19

2-2-1-1-3- CSGR ...............................................................................................................................

19

2-2-1-1-4- STAR ...............................................................................................................................

20عنوان

صفحه

2-2-2- On Demand Protocols........................................................................................................

21

2-2-2-1- پروتکل ها .................................................................................................................................

21

2-2-2-1-1- SSR....................................................................................................................................

21

2-2-2-1-2- DSR ............................................................................................................................

22

2-2-2-1-3- TORA .........................................................................................................................

22

2-2-2-1-4- AODV.............................................................................................................................

22

2-2-2-1-5- RDMAR ..........................................................................................................................

22

2-2-3-Hybrid Protocols ...................................................................................................................

24

2-3- شبکه حسگر ........................................................................................................................................

24

2-3-1- محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر ..............................................................................

24

2-3-2- روش های مسیر یابی در شبکه های حسگر ......................................................................................

26

2-3-2-1- روش سیل آسا ...........................................................................................................................

26

2-3-2-2- روش شایعه پراکنی ...................................................................................................................

27

2-3-2-3- روش اسپین ................................................................................................................................

28

2-3-2-4- روش انتششار هدایت شده ..........................................................................................................

29

فصل سوم- شبیه سازی با NS ...................................................................................................................

32

3-1- اهمیت شبیه سازی ................................................................................................................................

32

3-2- NS گزینه ای مناسب برای کاربران ....................................................................................................

33

3-3- برتری NS نسبت به شبیه ساز های دیگر ...............................................................................................

35

3-4- بررسی یک مثال در NS .....................................................................................................................

38

مراجع ...........................................................................................................................................................

50

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 1-1- نودها در شبکه های AD HOC سازمان ثابتی ندارند ...........................................................

3

شکل 1-2- نود ها به طور پیوسته موقعیت خود را تغییر می دهند ...............................................................

4

شکل 1-3- شمایی از شبکه های AD HOC موبایل ..............................................................................

5

شکل 1-4- شبکه های حسگر هوشمند ......................................................................................................

6

شکل 1-5- کاربرد شبکه های AD HOC در شبکه های شخصی .........................................................

7

شکل 1-6- ارتباطات نظامی ......................................................................................................................

8

شکل 1-7- موقعیت یابی و نجات سریع .....................................................................................................

9

شکل 1-8- SSID ..................................................................................................................................

14

شکل 2-1- پروتکل های مسیر یابی ...........................................................................................................

18

شکل 2-2- DSDV ...............................................................................................................................

18

شکل 2-3- CSGR.................................................................................................................................

20

شکل 2-4- AODV ..............................................................................................................................

23

شکل 3-1-نمونه ای از یک شبیه سازی......................................................................................................

32

شکل 3-2-نمایی از NS ..........................................................................................................................

33

شکل 3-3-NS ........................................................................................................................................

34

شکل 3-4-NS .......................................................................................................................................

35

شکل 3-5- در دسترس بودن واسط گرافیکی کاربردی .............................................................................

36

شکل 3-6- یک توپولوژی .......................................................................................................................

38

شکل 3-7- جریان پکت ها .......................................................................................................................

43خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:39

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول

تخمیر نیمه پیوسته، روشی کارا و سودمند جهت تولید محصولات متابولیکی ارزشمند مانند سوخت های زیستی می باشد. مدلسازی ریاضی بیوراکتورهای نیمه پیوسته با توجه به طبیعت گذرا و ناپایای تخمیر و همچنین پیچیدگی متابولیسم سلولی، مسأله ای بسیار دشوار و پیچیده است. در این زمینه برخی از محققین مدل هایی ساخت یافته ارائه کرده اند که نسبت به مدل های غیر ساخت یافته دقت و بازده بیشتری دارند. در این تحقیق، مدل ساختار یافته دقیق و کارای موازنة فلاکس پویا برای توصیف رفتار باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم) (clostridium acetobutylicum مطرح شده است. این مدل حاصل تلفیق مدل پایای متابولیسم درون سلولی و معادلات موازنة جرم پویا بر روی اجزای اصلی برون سلولی می باشد. مدل پویای مذکور بر پایة شبکة متابولیکی بازسازی شدة 824_cellb بیان شده است. در مدلسازی فرایند تخمیر نیمه پیوسته، جهت همبستگی تولید بوتانول و رشد میکروارگانیسم، ژن های CoATدر مدل 824_cellb حذف شده و ژن AAD بیش از حالت طبیعی بیان شده و شرایط اولیه و پارامترهای عملیاتی بهینه برای تولید بیشینه محصول مطلوب، مورد استفاده قرار گرفته است. این پارامترها عبارتند از: زمان نهایی عملیات، حجم اولیه راکتور و دبی خوراک ورودی. روند کلی عملیات نیمه‌پیوسته به دو فاز عملیاتی اسیدی (جهت رشد و تکثیر باکتری‌ها از غلظت کم تا غلظتی قابل توجه) و خنثی (جهت افزایش غلظت توده زیستی و جهت افزایش تولید بوتانول) با نرخ خوراک ورودی ثابت تقسیم‌بندی شده است. بهینه سازی در حالت نیمه پیوسته صورت گرفته است. شایان ذکر است که نتایج به خوبی اهمیت حدف ژن و بیان بیش از حد ژن را در تعیین شرایط عملیاتی فرایندهای نیمه پیوسته نشان می دهد، در واقع می توان گفت که حدف ژن و بیان بیش از حد ژن در شرایط بی هوازی با حفظ سایر پارامترها نسبت به حالت بهینه، موجب افزایش میزان محصول مطلوب(بوتانل) و کاهش میزان تولید محصول نامطلوب(اتانول و استون) خواهد شد. استفاده از مدلهای ساختار یافته مبتنی بر آنالیز موازنه فلاکس، بدون نیاز به اطلاعات سینتیکی آنزیمی، قادر به مدلسازی دقیق رفتار میکرو ارگانیسم ها می باشند.

فهرست

1- مقدمه. 2

1- 1- مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی.. 2

1-2- بیوتکنولوژی- یک هسته مرکزی با دو جزء 4

1-3- مقدمه‌ای بر فرآیند‌های تخمیری.. 5

1-3-1- بخش‌های اصلی فرایند تخمیری.. 7

1-3-2- محیط کشت تخمیر صنعتی.. 8

2- مروری بر کارهای گذشته. 11

2-1- مروری بر کاربردهای کشت نیمه‌پیوسته (غیر مداوم خوراک‌دهی شده) 11

2-2- مروری بر تولید بوتانل از طریق کشت میکروبی.. 13

2-3- مروری بر بهینه‌سازی فرایند‌های تخمیر نیمه‌پیوسته. 13

3- فرایند. 16

3-1- طراحی فرمانتور 17

3-2- کشت نیمه پیوسته (غیر مداوم خوارک‌دهی‌شده) 19

3-2-1- مزایای کشت نیمه پیوسته (غیر مداوم خوارک‌دهی‌شده) 20

3-3- بوتانول(بوتیل الکل) 22

3-3- 1- روش های تولید بوتانول.. 25

3-3-2-1- استفاده از بوتانول به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی.. 25

3-3-1-2-تحقیقات انجام شده در زمینه تولید بیولوژیکی بوتانول 27

فصل چهارم. 29

4- مدلسازی.. 30

4-1- مدل بیوراکتور نیمه پیوسته. 30

4-2- مدل‌های رشد میکروارگانیسم‌ها 31

4-2-1- مدل‌های ساختار نیافته. 31

4-2-1-1- مدل‌های مونود، هالدن، کناک، تیسیر و موزر 31

4-2-1-2- مدل شبکه عصبی.. 33

4-2-2- مدل‌های ساختاریافته. 33

4-2-2-1- مدل‌های مبتنی بر آنالیز موازنه فلاکس (FBA) 35

4-2-2-2- مدل‌های مبتنی بر آنالیز موازنه فلاکس پویا (DFBA ) 39

4-3- مدلسازی مورد استفاده در این تحقیق.. 40

4-3-1- معادلات حاکم.. 41

4-4-1- مدل آنالیز موازنه فلاکس پویا برای کشت ناپیوسته گونه طبیعی (وحشی) باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم 42

4-4-1-1- تعیین پارامترهای بهینه معادلات جذب مواد غذایی 43

4-4-2- مدل آنالیز موازنه فلاکس پویا برای کشت نیمه پیوسته گونه جهش یافته باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم 50

5- بهینه‌سازی.. 59

5-1- استراتژی عملیاتی.. 61

6- نتایج، بحث و نتیجه گیری.. 64

6-1- نتایج حاصل از بهینه سازی.. 64

6-2- مطالعات موضوعی.. 67

6-3- بحث و نتیجه گیری.. 68

منابع.. 70

پیوست یک.... 74

پیوست دو 80

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان و شماره................................................................................................................. صفحه

شکل (3-1)- نمایی کلی از یک بیو‌راکتور پیوسته.....................................................................17

شکل(3-2)- مواد شیمیایی تولیدی از بوتانول....................................................................23

شکل (4-1)- شبکه متابولیکی ساده ای از باکتری ای-کلای............................................. 36

شکل (4-2)- روش FBA.............................................................................................................37

شکل (4-3)- رویه های سه بعدی مربوط به مقادیر سرعت رشد ویژه سویه طبیعی حاصل از حل مکرر مسأله برنامه‌ریزی خطی بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن............... 44

شکل (4-4)- رویه های سه بعدی مربوط به مقادیر فلاکس خروجی هیدروژن حاصل از حل مکرر مسأله برنامه‌ریزی خطی بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن.............................45

شکل (4-5)- نمودار تغییرات غلظت گلوکز در بیوراکتور ناپیوسته......................................... 48

شکل (4-6)- نمودار تغییرات غلظت توده زیستی در بیوراکتور ناپیوسته................49

شکل (4-7)- نمودار تغییرات غلظت محصولات در بیوراکتور ناپیوسته..................................49

شکل (4-8)- حذف ژن بصورت شماتیک......................................................................51

شکل (4-9)- رویه های سه بعدی مربوط به مقادیر سرعت رشد ویژه سویه جهش یافته، حاصل از حل مکرر مسأله برنامه‌ریزی خطی بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن...52

شکل (4-10)- رویه های سه بعدی مربوط به مقادیر فلاکس اتانول در سویه جهش یافته، حاصل از حل مکرر مسأله برنامه‌ریزی خطی بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن...47

شکل (4-11)- رویه سه بعدی مربوط به مقادیر فلاکس بوتانل در سویه جهش یافته، حاصل از حل مکرر مسأله برنامه‌ریزی خطی بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن............... 53

شکل (4-12)- رویه های سه بعدی مربوط به مقادیر سرعت رشد ویژه سویه جهش یافته، حاصل از شبیه سازی با شبکه عصبی مصنوعی، بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن...................................................................................................................................................... 55

شکل (4-13)- رویه های سه بعدی مربوط به مقادیر فلاکس اتانول در سویه جهش یافته، حاصل از شبیه سازی با شبکه عصبی مصنوعی، بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز، هیدروژن ورودی...........................................................................................................................................................55

شکل (4-14)- رویه سه بعدی مربوط به مقادیر فلاکس بوتانل در سویه جهش یافته، حاصل از شبیه سازی با شبکه عصبی مصنوعی، بر حسب فلاکسهای ورودی گلوکز و هیدروژن ورودی...........................................................................................................................................................56

شکل (6-1)- تغییرات غلظت توده زیستی در بیوراکتور نیمه پیوسته.....................................65

شکل (6-2)- تغییرات مقدار گلوکز در کشت نیمه پیوسته........................................................66

شکل (6-3)- تغییرات مقدار محصولات در کشت نیمه پیوسته................................................66

شکل (6-4)- تغییرات ژنتیکی اعمال شده در میکروارگانیسم...................................................67

فهرست جدول ها

عنوان.................................................................................................................................................صفحه

جدول (3-1)- استانداردهای مواد مورد استفاده در یک فرمانتور پیچیده..............................17

جدول (4-1)- میزان خطای مطلق و نسبی شبکه عصبی مصنوعی انتخابی مربوط به سرعت رشد ویژه برای داده های آموزش و تست در مورد سویه طبیعی.....................................................46

جدول (4-2)- میزان خطای مطلق و نسبی شبکه عصبی مصنوعی انتخابی مربوط به فلاکس اتانول برای داده های آموزش و تست در مورد سویه طبیعی.............................................46

جدول (4-3)- مقادیر فلاکس ماکزیمم هیدروژن و گلوکز برای سویه طبیعی باکتری کلستریدیم استوبوتیلیکم در شرایط اسیدی و خنثی.........................................................................47

جدول (4-4)- مقادیر پارامترهای بهینه معادلات جذب برای سویه طبیعی باکتری کلستریدیم استوبوتیلیکم در فاز اسیدی.............................................................................................. 47

جدول (4-5)- مقادیر پارامترهای بهینه معادلات جذب برای سویه طبیعی باکتری کلستریدیم استوبوتیلیکم در شرایط خنثی...........................................................................................48

جدول (4-6)- مقادیر میانگین درصد خطای مطلق و نسبی مربوط به تغییرات غلظت گلوکز، توده زیستی، بوتانل، اتانول و استون در شرایط ناپیوسته.....................................................50

جدول (4-7)- میزان خطای مطلق و نسبی شبکه عصبی مصنوعی انتخابی مربوط به سرعت رشد ویژه برای داده های آموزش و تست در مورد سویه جهش یافته............................................54

جدول (4-8)- میزان خطای مطلق و نسبی شبکه عصبی مصنوعی انتخابی مربوط به فلاکس بوتانل برای داده های آموزش و تست در مورد سویه جهش یافته...........54

جدول (4-9)- میزان خطای مطلق و نسبی شبکه عصبی مصنوعی انتخابی مربوط به فلاکس اتانول برای داده های آموزش و تست در مورد سویه جهش یافته....................................54

جدول (6-1)- مقادیر بهینه حاصل برای متغیرهای تصمیم گیری...........................................64

جدول (6-2)- مقادیر پارامترهای کلیدی در حل مسئله بهینه سازی.....................................65خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:25

بررسی شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ

فهرست

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول

معرفی بخش های مختلف منبع تغذیة سوئیچینگ

18

فصل دوم

مبدل های قدرت سوئیچینگ

28

فصل سوم

ادوات قدرت سوئیچینگ

63

فصل چهارم

مدارهای راه­انداز

83

فصل پنجم

شبیه سازی چند منبع تغذیة سوئیچینگ و تجزیه و تحلیل آنها

ضمیمه

چکیده

پروژه کارشناسی که ملاحظه می­کنید در زمینة منابع تغذیة سوئیچینگ می­باشد که به اصول کار و چگونگی طرح و تجزیه و تحلیل منابع تغذیة سوئیچینگ پرداخته و در پایان شبیه سازی آن توسط نرم­افزار ORCAD انجام گرفته است.

در این پایان نامه سعی گردیده به صورت جامع و کامل در زمینه منابع تغذیة سوئیچینگ توضیح داده شود و در پایان شبیه سازی این منابع تغذیه انجام شده تا مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم ازاستادمحترم سرکار خانم دکتر کاردهی مقدم و دیگر دوستان که با راهنمایی­های ارزشمند خود مرا یاری داده­اند ، تشکر کنم.

مقدمه

منبع تغذیه غیرخطی (سوئیچینگ )

منابع تغذیه خطی منابعی هستند که عنصر کنترل آنها در ناحیه فعال از عملکرد خود قرار دارد، معایب یک منبع تغذیه خطی عبارتند از : 1- بازده کمتر از 50 درصد ( در توانهای نسبتاً زیاد ) ، 2- حجم زیاد

معایب منبع تغذیه خطی می تواند با استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ کاهش یافته و یا حذف شود.

بلوک دیاگرام ساده شده یک منبع غیرخطی (سوئیچینگ) در شکل زیر نمایش داده شده است.

شمای مداری ساده شدة این بلوک دیاگرام می تواند به صورت شکل زیر توصیف شود ( از واحد فیدبک و کنترل صرف نظر شده است.)

نحوه عملکرد این مدار به صورت زیر است :

ابتدا ولتاژ متناوب برق شهر مستقیماً یکسو و فیلتر می شود تا یک ولتاژ DC نسبتاً زیاد تولید شود. این ولتاژ به عنصر سوئیچینگ اعمال می شود تا موج مربعی فرکانس زیاد حاصله بعد از عبور از یک ترانس کاهنده و یکسو سازی ، ولتاژ dc مورد نیاز تولید کند. بدیهی است که با کنترل زمان قطع و وصل کلید می توان دامنه ولتاژ خروجی را بر روی یک مقدار مشخص تثبیت کرد . این عمل می تواند توسط واحد فیدبک و کنترل انجام گیرد که در شماتیک مداری فوق ترسیم نشده است.

مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه سوئیچینگ دارای مزایایی به شرح زیر می باشند :

1- راندمان بزرگ تراز 50٪ : معمولاً بازده منابع تغذیه سوئیچینگ بیشتر از بازده منابع تغذیة خطی می باشد . بازده منابع تغذیه سوئیچینگ بین 70٪ تا 80٪ است.

در منابع تغذیه سوئیچینگ عنصر کنترل (سوئیچینگ) در حالت اشباع و قطع کار می کند و توان تلفاتی پایینی دارد ، در حالی که در منابع تغذیه خطی عنصر کنترل در حالت فعال کار می کند و توان بالایی دارد . در واقع با فرض ایده آل بودن عنصر کنترل داریم :

رابطه فوق نشان می دهد که در منبع سوئیچینگ با فرض ایده آل بودن ترانزیستور هیچ گونه توانی تلف نمی شود اما برای منابع در بهترین شرایط داریم :

که نشان می دهد توان بسیار زیادی به ویژه در جریان زیاد تلف می شود که بیان گر این موضوع است که منابع خطی نمی توانند راندمان بالایی داشته باشند.

2- ابعاد کوچک ترانس

در منابع تغذیه خطی ترانس در فرکانس 50 هرتز برق شهر کار می کند. بر این اساس انرژی نسبتاً زیاد در تعداد دفعات کم به خروجی منتقل می شود . در حالی که در منبع تغذیه سوئیچینگ با افزایش فرکانس ، بسته های انرژی کوچک تری در تعداد دفعات بیشتری منتقل می گردد. برای مثال منبع پر از آبی را در نظر بگیرید ، اگر این منبع را با یک ظرف بزرگ و با سرعت کم و یا با یک فنجان ولی با سرعت زیاد خالی کنیم ، هر دو می توانند در یک زمان منبع را خالی کنند با این که ظرفیت و حجم یک فنجان بسیار کوچک تر است. از این مثال این موضوع را درک می کنیم که در منابع تغذیه سوئیچینگ با افزایش فرکانس ، حجم ترانس کوچک می شود . به عنوان مثال اگر فرکانس سوئیچینگ برابر با 30KHZ و فرکانس برق شهر 50HZ باشد ، ابعاد ترانس در منابع تغذیه سوئیچینگ نسبت به منابع تغذیه خطی 600 برابر کوچکتر می باشد ، زیرا :

3- سبک بودن منبع تغذیه

بیشتر وزن یک منبع به ترانس آن بستگی دارد . حال اگر ترانس کوچک باشد این منبع سبک خواهد شد.

4- کاملاً فشرده

منابع تغذیه سوئیچینگ را می توان در بسته بندی های کاملاً فشرده قرار داد ، چون اتلاف حرارتی کمی دارند.

5- ورودی با محدودة دینامیکی زیاد

ولتاژ ورودی می تواند در محدوده وسیعی تغییر کند در حالی که ولتاژ خروجی ثابت باقی بماند.

6- زمان نگهداری بیش از پنج میلی ثانیه

در منابع تغذیه سوئیچینگ زمان نگهداری بیشتر از منابع تغذیة خطی است . دلیل آن ولتاژ dc بالایی است که در خازن ورودی ذخیره می شود . از آنجایی که انرژی ذخیره شده در خازن با مربع ولتاژ رابطه دارد به همین دلیل منبع سوئیچینگ زمان نگهداری بیشتری دارد.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:26

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچMPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه 1

1-1- مقدمه 1

1-2- کیفیت سرویس در اینترنت 1

1-2-1- پروتکل رزور منابع در اینترنت 3

1-2-2- سرویس های متمایز 4

1-2-3- مهندسی ترافیک 6

1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل 9

1-3- مجتمع سازی IP وATM 9

1-3-1- مسیریابی در IP 12

1-3-2- سوئیچینگ 13

1-3-3- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ 14

1-3-4- MPLS 20

فصل دوم: فنآوریMPLS 23

2-1- مقدمه 23

2-2- اساس کار MPLS 24

2-2-1- پشته برچسب 26

2-2-2- جابجایی برچسب 27

2-2-3- مسیر سوئیچ برچسب (LSR)27

2-2-4- کنترل LSP 29

2-2-5- مجتمع سازی ترافیک 30

2-2-6- انتخاب مسیر 30

2-2-7- زمان زندگی (TTL)31

2-2-8- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR 32

2-2-9- ادغام برچسب 32

2-2-10- تونل 33

2-3- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS 34

فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه35

3-1- مقدمه 35

3-2- ساختار کلی سوئیچ های شبکه 35

3-3- کارت خط 40

3-4- فابریک سوئیچ 42

3-4-1- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک 43

3-4-2 فابریک سوئیچ با حافظه مشترک 44

3-4-3- فابریک سوئیچ متقاطع 45

فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS 50

4-1- مقدمه 50

4-2- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره 50

4-3- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره 52

4-3-1- مشخصه سیستم 53

4-3-2- تایید صحت 53

4-3-3- سنتز 54

4-4 – زبانهای شبیه سازی 54

4-5- زبان شبیه سازی SMPL 56

4-5-1- آماده سازی اولیه مدل 58

4-5-2 تعریف و کنترل وسیله 58

4-5-3 – زمانبندی و ایجاد رخدادها60

4-6- مدلهای ترافیکی 61

4-6-1- ترافیک برنولی یکنواخت 62

4-6-2- ترافیک زنجیره ای 62

4-6-3- ترافیک آماری 63

4-7- مدلسازی کارت خط در ورودی 64

عنوان صفحه

4-8- مدلسازی فابریک سوئیچ 66

4-8-1- الگوریتم iSLIP 66

4-8-2- الگوریتم iSLIP اولویت دار71

4-8-3- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه 76

4-9- مدلسازی کارت خط در خروجی 79

4-9-1 – الگوریتم WRR 80

4-9-2- الگوریتم DWRR 81

4-10- شبیه سازی کل سوئیچ 82

4-11- کنترل جریان 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93

5-1- مقدمه 93

5-2- نتیجه گیری 93

5-3- پیشنهادات 94

مراجع ......خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:45

روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر

روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

اکنون قصد داریم نکاتی را در زمینه روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر مطرح سازیم . مطالب این بخش به صورت کاملا کلی بیان شده اند به گونه ای که امکان بکارگیری آنها در هر نرم افزار المان محدود وجود دارد .

نکته دیگر آنکه مطالب این بخش کلیاتی در مورد نحوه شبیه سازی جوش در کامپیوتر است اما بدیهی است که جهت مدلسازی جوش در یک نرم افزار المان محدود علاوه بر تسلط کامل بر آن نرم افزار ، نیار به تمرین و حل مثالهای متعدد در زمینه مزبور است . علاوه بر این با توجه به در دسترس نبودن هیچ کتاب و یا جزوه ای که به طور خاص مدلسازی جوش در کامپیوتر را آموزش داده باشد ، بهره گیری از یک استاد توانا که با این پروسه آشنایی کامل داشته باشد ضروری است و مطالب این بخش و مطالب مشابه در کتب و مقالات علمی تنها اشاراتی به کلیات مدلسازی جوش دارد .

عناوین :

مقدمه
موضوع
جوشکاری قوسی زیر پودری
اصول کار
مزایای جوشکاری قوسی زیر پودری
فلزات جوش پذیرومحدوده ضخامت
کاربردهای فرایند
انواع فلزات
شکل اتصال
کاربریهای صنعتی جوش قوسی زیر پودری
تجهیزات وماشین آلات
منابع قدرت
روش مدلسازی
خاص مواد
نحوه مدلسازی منبع حرارتی
تخمین انرژی جوش
توزیع انرژی جوش
مدل هندسی
مش بندی مدل ها
اضافه کردن فیلر
جوشکاری (جوش زیر پودری)خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 9 >>