X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:39

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

برای بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب بر روی دو رقم گندم کوهدشت و دهدشت آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و در 4 تکرار در شهرستان گچساران ، در مرکز آموزش کشاورزی امامزاده جعفر در سال زراعی 91-90 به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از فاکتور A، ارقام گندم دیم (دهدشت و کوهدشت) و فاکتور B ، تراکم در 6 سطح (50 و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 ) در متر مربع. نتایج تجزیه واریانس بر روی صفات مورد بررسی نشان داد که دو رقم دهدشت و کوهدشت از نظر طول سنبله، در سطح احتمال یک درصد و در صفت عرض پهنک برگ در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر طول سنبله، عرض پهنک برگ، طول ساقه و طول پهنک برگ معنی دار نبود. اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر طول پهنک برگ در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بود. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نیز نشان داد که دو رقم گندم دهدشت و کوهدشت از نظر ضریب پنجه، تعداد بوته خشک شده در متر مربع و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و در صفات ضریب پنجه غیر مثمر، تعداد دانه در سنبله، وزن کاه و ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین ارقام مورد استفاده از نظر ضریب سنبله بارور، عملکرد دانه در مترمربع، عملکرد تک بوته، وزن سنبله با کاه، وزن دانه در متر مربع و تعداد دانه در متر مربع و عملکرد دانه در هکتار، با هم تفاوتی نداشتند.

همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر ضریب پنجه مثمر، ضریب پنجه غیر مثمر و وزن کاه در سطح احتمال پنج درصد و تعداد بوته خشک شده در متر مربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت.

اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر ارتفاع بوته و تعداد بوته خشک شده در متر مربع تاثیر معنی داری داشت. درهر دو رقم بیشترین عملکرد مربوط به تراکم 500 بوته در متر مربع بود. با افزایش تراکم دانه در هر دو رقم تعدا پنجه مثمر، وزن هزار دانه کاهش یافت.

کلمات کلیدی: گندم، تراکم، شرایط دیم، عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک

فهرست مطالب

چکیده.......................................................................................................................................................1

مقدمه........................................................................................................................................................ 2

فصل اول: کلیات

1-1- تاریخچه........................................................................................................................................ 5

1-2- سطح زیر کشت و تولیدات ................................................................................................... 5

1-3- اهمیت و دانۀ غلات از نظر غذایی........................................................................................ 6

1- 3-1- دانه (میوه)............................................................................................................................ 6

1-3-2- لایه آلئورون........................................................................................................................... 7

1-3-3- آندوسپرم .............................................................................................................................. 7

1-3-4- جنین ..................................................................................................................................... 7

1-4- رشد و نمو غلات....................................................................................................................... 7

1-4-1- جوانه زدن.............................................................................................................................. 7

1-4-2- پنجه زنی................................................................................................................................ 9

1-4-3- تشکیل ساقه (ساقه رفتن )............................................................................................ 14

1-4-4- مرحله سنبله رفتن (خوشه رفتن)............................................................................... 15

1-4-5- مرحله گل دادن و باروری................................................................................................ 16

1-4-6- مرحله تشکیل و رسیدن دانه......................................................................................... 17

1-4-7- ورس (خوابیدگی غلات)................................................................................................ 18

1-5- اهمیت اقتصادی گندم.......................................................................................................... 18

1-6- نواحی کشت گندم در دنیا................................................................................................... 19

1-7- تقسیم بندی گندم بر مبنای خصوصیات ژنتیکی...................................................19

1-7-1- گندمهای تک دانه یا Einkorn (دیپلوئید)............................................................. 20

1-7-2- گندمهای جفت دانه (تتراپلوئید)................................................................................... 20

1-7-3- گندمهای معمولی یا نان (دهگزاپلوئید)....................................................................... 20

1-8- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانه گندم:.....................................................................20

1-8-1- کربوهیدرات........................................................................................................................ 20

1-8-2- مواد پروتئینی..................................................................................................................... 21

1-8-3- مواد چربی........................................................................................................................... 21

1-8-4- مواد سلولزی....................................................................................................................... 21

1-8-5- مواد معدنی......................................................................................................................... 21

1-8-6- ویتامین ها........................................................................................................................... 22

1-9- دانه گندم.................................................................................................................................. 22

1-9-1- خفتگی بذر (خواب بذر).................................................................................................. 22

1-10- تراکم بوته ها........................................................................................................................ 22

1-10-1 تراکم و ساقه های حامل سنبله گندم....................................................................... 24

1-11- گروه های گندم و واکنش به عوامل محیطی............................................................. 25

1-11-1- گندم و واکنش به نور و حرارت ........................................................................... ....25

1-11-2رطوبت................................................................................................................................. 25

1-11-3- خاک................................................................................................................................... 26

1-11-4- تناوب زراعی.................................................................................................................... 26

1-11-5- کود..................................................................................................................................... 27

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده............................................................................................ 29

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد و روشها............................................................................................................................ 35

3-1-1- انواع مشخصات محل آزمایش........................................................................................ 36

3-1-2روش های اندازه گیری........................................................................................................ 37

3-2- خصوصیات خاک.................................................................................................................... 40

3-3- مشخصات ارقام........................................................................................................................ 41

3-4- عملیات داشت......................................................................................................................... 41

3-4-1- مبارزه با آفات و بیماریها................................................................................................. 41

3-5. عملیات برداشت....................................................................................................................... 42

3-6- اندازه گیری ............................................................................................................................. 44

....................................................................................................................... 3-6-1. وزن کاه با سنبله...... 45

3-6-2. وزن کاه...... 45

3-6-3. ارتفاع گیاه............................................................................................................................. 45

3-6-4. بوته های خشک شده........................................................................................................ 45

3-7. اندازه گیری شاخص برداشت...... 45

3-8. اندازه گیری صفات...... 46

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 نتایج و بحث............................................................................................................................... 48

4 –2 - اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر صفات مورد بررسی قبل از تنش....................... 49

4–3- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی................. 50

4–4 - اثر ارقام مختلف بر صفات مورد بررسی بعد از تنش................................................. 52

4–5- اثر ارقام مختلف بر میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش.................................. 53

4–6- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی.................. 58

نتیجه گیری ........................................................................................................................................ 70

پیشنهادات............................................................................................................................................ 72

منابع....................................................................................................................................................... 73

فهرست جداول

جدول 1-1 سطح زیر کشت، میانگین محصول در هکتار.......................................................... 5......

جدول 1-2 وضعیت جهانی غلات................................................................................................... 6......

جدول 1-3 ویتامینهای دانه گندم ........................................................................................... ..22......

جدول 3-1 خصوصیات خاک ........................................................................................................ 40......

جدول شماره3-2 جمع عملکرد تراکم ها در 4 تکرار هیجده متری به کیلوگرم............ 42

جدول شماره 3-3 میزان بارندگی درسالهای 90-71 درشهرستان گچساران................... 46

جدول4-1. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی قبل از تنش...... 48

جدول4-2. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

ارقام مختلف....................................................................................................................................... 49

.جدول (4-3).مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف............................................................................................................................ 49

.............. جدول(4-4) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف و ارقام مختلف................................................................................................. 51

..................................................... جدول(4-5) تجزیه واریانس صفات مورد بررسی بعد از تنش...... 52

.................................................... جدول (4-6).تجزیه واریانس صفات مورد بررسی بعد از تنش...... 53

جدول (4-7) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در ارقام

مختلف.................................................................................................................................................. 53

جدول (4-8) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

ارقام مختلف....................................................................................................................................... 54

جدول (4-9)مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف.............................................................................................................................. 55

جدول (4-10) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف.............................................................................................................................. 56

جدول(4-11) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف و ارقام مختلف................................................................................................. 59......

ادامه جدول (4-11) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن

در تراکم های مختلف و ارقام مختلف........................................................................................... 69

جدول (4-12) تراکم بوته و بوته های تلف شده باقیمانده و درصد بوته های باقیمانده میزان عملکرد در هکتار پس از استرس رطوبتی ................................................................................................................................................. 70

فهرست شکل

شکل 1-1 یاخته های اسکوتلم (Bilteanu et al 1983).......................................................... 8

شکل 1-2 طرح سه بعدی یاخته های آغازین وبخش های انتهائی جوانه (Wheat and wheat improvement1987) 8

شکل 1-3 تشکیل پرایموردیای منطقه زیر بخش انتهائی جوانه 17 (Wheat and wheat improvement1987) 9

................................................. شکل 1-4 شمای پنجه زنی درگندم ( 1984 Ceapoiu et al )...... 11

شکل 1-5 مریستم رویشی در حالت جنینی ( 1) و مراحل مختلف رشد......................... 12

.................................... شکل 1-6 مراحل رشد و نمو گندم بر اساس روش فیکس – کوپرمن...... 13

.................................................................... شکل 1-7 مدل و رشد و نمو گندم (Geisler1988)...... 14

....................................... شکل1-8 ویژگیهای برگ غلات دانه ریز(Neal C.Stoskopf 1981 )...... 15

.......................................................................... شکل 1-9 سنبلچه گندم (1984 Ceapoiu et al)...... 16

...................................................................... شکل 1-10 گل گندم (Neal C.Stoskopf 1981 )...... 16

شکل 1-11 شدت روند انتقال مواد فتوسنتز شده و فعالیت اندامهای مختلف یک غله (Geisler1988) 18

........................................................................................................................ شکل 3-1 مرحله کاشت...... 38

شکل 3-2 مرحله سبز شدن در حال به ساقه رفتن................................................................ 38

شکل 3-3 مرحله در حال ظهور سنبله دهی در رقم گندم دیم دهدشت....................... 39

شکل 3-4 مرحله سنبله دهی رقم گندم دیم دهدشت......................................................... 40

شکل 3-5 مرحله سنبله دهی رقم گندم دیم کوهدشت....................................................... 40

شکل شماره 3-6 مرحله رسیدن دانه دهدشت تراکم 400 تیمار 1 تکرار 1................... 43

شکل شماره 3-7 مرحله رسیدن دانه کوهدشت تراکم 50 تیمار 1 تکرار 1................... 43

شکل شماره 3-8 مرحله رسیدن دانه کوهدشت تراکم 500 تیمار 2 تکرار 3................. 44

فهرست نمودار

نمودار 1-1 تاثیر مجموعه درجات حرارت دریافتی از کاشت تا ابتدای یخبندان زمستان بروی میزان تراکم سنبله به هنگام برداشت (Ceapoiu et al 1984)..................................................................................................................... 24

نمودار 1-2 تأثیر کمبود آب در مراحل گل دادن و رسیدن بر روی عملکرد گندم

(Ceapoiu et al 1984).................................................................................................................... 26......

نمودار (4-1) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی قبل از تنش........................... 49......

نمودار (4-2) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر روی صفات مورد بررسی قبل از تنش.. 50......

نمودار (4-3) اثر سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم برعرض سنبله، ضریب پنجه دهی

و عرض پهنک برگ.......................................................................................................................... 51......

نمودار (4-4) اثرمتقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر طول سنبله، طول پهنک برگ

و طول ساقه........................................................................................................................................ 52......

نمودار (4-5) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش............................ 54......

نمودار (4-6) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش............................ 55......

نمودار (4-7) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش... 56......

نمودار (4-8) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و عملکرد تک

بوته........................................................................................................................................................ 57......

نمودار (4-9) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر وزن سنبله با کاه، وزن کاه و تعداد

دانه در سنبله..................................................................................................................................... 57......

نمودار (4-10) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر تعداد دانه و عملکرد دانه....................... 58......

نمودار (4-11) اثرمتقابل‌سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر‌ضریب‌پنجه در‌متر‌مربع 59......

نمودار (4-12) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب پنجه مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 59......

نمودار (4-13) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب ساقه مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 60......

نمودار (4-14) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب سنبله بارور در

متر مربع............................................................................................................................................... 61......

نمودار (4-15) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب پنجه غیر مثمر در

متر مربع............................................................................................................................................... 61......

نمودار (4-16) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب ساقه غیر مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 62......

نمودار (4-17) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب سنبله غیر بارور

در متر مربع......................................................................................................................................... 62......

نمودار (4-18) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن هزار دانه بر حسب

گرم.......................................................................................................................................................... 63......

نمودار (4-19) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم عملکرد دانه بر حسب

گرم در متر مربع................................................................................................................................. 63......

نمودار (4-20) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر عملکرد دانه بر

حسب کیلوگرم در هکتار.................................................................................................................. 64......

نمودار (4-21) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر عملکرد تک بوته بر

حسب گرم درمتر مربع.................................................................................................................... 64......

نمودار (4-22) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن سنبله با کاه بر

حسب گرم درمتر مربع.................................................................................................................... 65......

نمودار (4-23) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن کاه بر حسب گرم در

متر مربع................................................................................................................................................ 65......

نمودار (4-24) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن دانه بر حسب گرم

درمتر مربع........................................................................................................................................... 66......

نمودار (4-25) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله

درمتر مربع............................................................................................................................................ 66......

نمودار (4-26) اثرمتقابل‌سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد دانه درمتر مربع 67......

نمودار (4-27) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد بوته خشک شده

درمتر مربع............................................................................................................................................ 67......

نمودار (4-28) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ارتفاع بوته بر حسب

سانتیمتر.............................................................................................................................................. 68......خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:49

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان

هدف از این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ های مختلف بزرک برای کشت در منطقه کرمان و ارائه توصیه کودی مناسب برای افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح می باشد. در این پژوهش لاین های مختلف با ترکییب کامل دو رنگ بذر قهوه ای و زرد وسه سطح عنصر ازت و دو سطح عنصر روی در چارچوب آزمایش فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387 ارزیابی گردیدند.تجزیه و تحلیل آماری داد­ه ها و مقایسه میانگین رقم ها نیز نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر صفات طول بوته ، تعداد انشعاب ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه اختلاف معنی داری دارند.ارقام بومی که دارای بذور قهوه ای بودند زودتر شروع به سبز شدن نموده وسرعت این فرآیند دراین ژنوتیپ ها بیشتر بود همچنین شمار گیاهچه در مترمربع در این ژنوتیپ ها بطور چشم گیری بیشتر بود.نتایج این بررسی تاییدی بر موثر بودن خواص ژنتیکی ارقام درعملکرد واجزای آن درسایر بررسی­ها می­باشد.اثر سطوح کودی ازت و روی برای صفات طول بوته ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار گردید ولی اثر متقابل کودها معنی­دارنشد.با توجه به شرایط آب و هوای کرمان و بر اساس پژوهش انجام شده توده خراسان جنوبی با مصرف کود ازت 80 کیلو گرم در هکتار و محلول پاشی روی

میزان 3 در هزار برای کشت در این منطقه توصیه می­گردد

کلمات کلیدی: بزرک – رقم- ازت- روی- عملکرد

فهرست مطالب

عنوان...............................................................................................................................صفحه

فصل اول:مقدمه و کلیات......................................................................................................1

1-1- مقدمه.........................................................................................................................2

1-2- خصوصیات گیاهی.....................................................................................................4

1-3- مراحل نمو...................................................................................................................7

1-3-1- سبز شدن..................................................................................................................7

1-3-2-شروع رشد طولی ساقه................................................................................................7

1-3-3- گلدهی......................................................................................................................8

1-3-4- دوران کپسول دهی....................................................................................................9

1-3-5- مراحل رسیدگی کامل بزرک...................................................................................9

1-4- سازگاری....................................................................................................................10

1-4-1- مقاومت به ورس .......................................................................................................11

1-4-2- شوری خاک.............................................................................................................11

1-5- مراقبت های زراعی .......................................................................................................11

1-5-1-خاک و تهیه بستر بذر.................................................................................................11

1-5-2- تاریخ کاشت.............................................................................................................12

1-5-3-روش کاشت..............................................................................................................12

1-6- آبیاری بزرک......................................................................................................... .....13

1-7-کودهای شیمیایی مورد نیاز بزرک.................................................................................14.

1-7-1- ازت..........................................................................................................................14

1-7-2- فسفر و پتاس.............................................................................................................15

1-7-3- روی.........................................................................................................................16

1-7-3-1-نقش روی در بدن انسان.........................................................................................16

1-7-3-2- نقش روی درگیاهان ...........................................................................................17

1-7-3-3- علل کمبود روی در خاکهای کشاورزی ایران.......................................................18

1-7-3-4-علائم کمبودروی در گیاه......................................................................................18

1-8-ارقام...........................................................................................................................19

فصل دوم:مروری بر پژوهش­های پیشین....................................................................................20

فصل سوم: مواد و روش ها......................................................................................................29

3-1-مشخصات محل و زمان اجرای آزمایش...........................................................................30

3-2-خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش.........................................................................30

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش............................................................................31

32

...........................................................

3- 4 ویژگی های طرح مورد آزمایش.............

32

..........................................................

................................ 3-4-1- طرح آزمایشی

32

..........................................................

3-4-2-مشخصات کرت ها............................

33

..........................................................

3-5-مراحل اجرای آزمایش............................

33

..........................................................

3-5-1- عملیات تهیه زمین وکاشت.................

34

..........................................................

3-5-2-عملیات داشت....................................

34

..........................................................

3-6-روش نمونه برداری و اندازه گیری صفات

35

..........................................................

3-6-1-اندازه گیری ارتفاع بوته.......................

35

..........................................................

3-6-2- اندازه گیری عملکرد دانه...................

35

..........................................................

3-6-3- اندازه گیری اجزا عملکرد دانه............

36

..........................................................

3-6-4- اندازه گیری عملکردبیولوژیک..........

36

..........................................................

3-7- محاسبات آماری.....................................

37

..........................................................

فصل چهارم :نتایج و بحث ............................

38

..........................................................

4-1- فاکتورهای بررسی شده........................

38

..........................................................

4-1-1-طول بوته ..........................................

41

..........................................................

4-1-2-تعداد ساقه های فرعی.........................

43

..........................................................

4-1-3-تعداد کپسول.....................................

46

..........................................................

4-1-4-تعداد دانه در کپسول...........................

49

..........................................................

4-1-5-عملکرد دانه ......................................

53

..........................................................

4-1-6- عملکرد بیولوژیک ............................

56

..........................................................

4-2-نتیجه گیری کلی ..................................

56

..........................................................

4-3-پیشنهادات ............................................

57

..........................................................

منابع...........................................................

فهرست اشکال

39

.........

شکل 1-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر طول ساقه..................................................

40

.........

شکل2-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازته برطول ساقه......................

42

.........

شکل3-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر تعداد ساقه فرعی..........................................

42

.........

شکل4-4.مقایسه میانگین اثرسطوح مختلف ازت بر تعداد ساقه فرعی..................

44

.........

شکل 5-4.مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد کپسول............................................

44

.........

شکل6-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر تعداد کپسول.............

45

........

شکل7-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود روی بر تعداد کپسول............

47

........

شکل8-4.مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد دانه در کپسول................................

47

.........

شکل 9-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر تعداد دانه در کپسول.

48

........

شکل10-4.اثر متقابل ارقام وسطوح مختلف کود ازت بر تعداد دانه در کپسول....

51

........

شکل 11-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر عملکرد دانه.............................................

51

.........

شکل12-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازت برعملکرد دانه...............

52

.........

شکل13-4. مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی برعملکرد دانه..............

52

.........

شکل 14-4.اثر متقابل رقم وسطوح کود ازت بر عملکرد دانه..............................

54

........

شکل 15-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر عملکرد بیولوژیک...................................

54

.........

شکل16-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازت بر عملکرد بیولوژیک....

55

........

شکل17-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد بیولوژیک....

55

........

شکل 18-4.اثر متقابل سطوح کود ازت و رقم بر عملکرد بیولوژیک...................

فهرست جداول

57

جدول1-4: تجزیه واریانس صفات مورد بررسی .................................................................

58

جدول 2-4.مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی ..............................................خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:15

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

مادة 1 در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

مادة 2 ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

5 – حداقل سرمایة شرکت ده میلیارد ریال باشد.

6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:44

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح


این پایانامه دارای 135 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

مقدمه

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است.

سابقه پژوهش:

در خصوص موضوع تحقیق به صورت مبسوط و مفصل کتاب یا رساله‌ای موجود نبود، لکن مقالاتی که پیرامون موضوع وجود دارند به شرح ذیل می‌باشد:

1- مقاله- اختلاف در نوع عقد نکاح نویسنده دکتر صمصامی- مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

2- مقاله- حکم عقد نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر- دکتر علیرضا انتظاری مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر تحت عنوان «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح» در سه فصل، سامان یافته است. در فصل اول به بررسی کلیات که شامل مفهوم- اقسام و ماهیت عقد نکاح و شروط آن می‌باشد اختصاص یافته. در فصل دوم در خصوص تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده بحث گردیده و فصل سوم اختلاف طرفین در نوع عقد نکاح و شروط ضمن عقد و صورتهای مختلف آن و نظر فقها و حقوقدانان در خصوص موضوع آمده است.

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

اهمیت موضوع............................................................................................................ 3

سؤالات تحقیق ........................................................................................................... 4

الف: سؤال اصلی ........................................................................................................ 4

ب:‌ سوالات فرعی ...................................................................................................... 4

فرضیات تحقیق........................................................................................................... 4

الف) فرضیه اصلی....................................................................................................... 4

ب) فرضیه فرعی......................................................................................................... 5

نوع و روش تحقیق...................................................................................................... 5

سابقه پژوهش ............................................................................................................ 5

سازماندهی تحقیق........................................................................................................ 6

فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن......................................................................... 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح............................................................................................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح............................................................................................. 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح........................................................................................ 8

گفتار دوم: اقسام نکاح................................................................................................. 9

بند 1- نکاح موقت ................................................................................................... 10

بند 2- نکاح دائم ...................................................................................................... 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع....................................................................... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع......................................................................... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم............................................................................................ 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت......................................................................................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح.......................................................................................... 13

بند 1- فایده فردی.................................................................................................... 13

بند 2- فایده اجتماعی................................................................................................ 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح.............................................................................. 15

گفتار اول: مفهوم شرط............................................................................................... 15

بند 1- مفهوم لغوی.................................................................................................... 15

بند 2- تعریف شرط.................................................................................................. 15

گفتار دوم: انواع شروط.............................................................................................. 15

بند 1: شروط باطل..................................................................................................... 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند........................................................... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند.......................................................... 16

بند 2: شروط صحیح.................................................................................................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح......................................................................................... 16

الف: شرط صفت...................................................................................................... 16

ب: شرط فعل........................................................................................................... 17

ج: شرط نتیجه ......................................................................................................... 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح................................................................... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح...................................................... 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ............................................................... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......................................................... 21

گفتار نخست: وجود اراده ......................................................................................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده........................................................................................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................................................................................... 23

الف:رضا................................................................................................................... 23

ب: قصد................................................................................................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا........................................................................................ 24

بند 4- مفهوم اراده .................................................................................................... 25

بند 5- اوصاف اراده.................................................................................................. 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری....................................................................................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی..................................................................... 26

بند 8- قراردادهای صوری.......................................................................................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده................................................................................................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده.............................................................................................. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده............................................................................................ 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده........................................................................................ 31

الف: اعلام صریح...................................................................................................... 31

ب: اعلام ضمنی........................................................................................................ 31

بند 4- وسایل اعلام اراده........................................................................................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده......................................................................................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.................................................................. 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)....................................................................... 35

بند اول: ایجاب ........................................................................................................ 36

الف: معنی لغوی ایجاب ............................................................................................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب........................................................................................ 37

ج: شرایط ایجاب...................................................................................................... 38

د: ایجاب عام:........................................................................................................... 40

و- ایجاب ملزم......................................................................................................... 42

هـ- زوال ایجاب ...................................................................................................... 43

1- رد ایجاب .......................................................................................................... 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................................................................................... 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................................................................................ 43

4- ایجاب متقابل....................................................................................................... 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ..................................................................................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله .................................................................................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است........................................................ 44

بند دوم: قبول:........................................................................................................... 45

الف: مفهوم قبول ...................................................................................................... 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول.......................................................................................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول............................................................................................. 45

د: مسبوق نبودن به رد................................................................................................ 46

و: بقای موضوع عقد.................................................................................................. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض....................................................................... 46

ی- رعایت تشریفات قبول......................................................................................... 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............................................................................. 47

بند 1- تعریف اشتباه.................................................................................................. 47

بند 2- مفهوم اشتباه.................................................................................................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه........................................................................................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد..................... 48

ب: اشتباه عمده باشد.................................................................................................. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه............................................................................................. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی....................................................................................... 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است........................................................ 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................................................................................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد................................................................................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله..................................................................................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:......................................................... 52

1- 2- نظریه شخصی................................................................................................ 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی........................................................................................ 52

ج: اشتباه در نوع عقد................................................................................................. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله................................................................. 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد............................................................................................. 54

1- اشتباه در شخص طرف......................................................................................... 55

2- اشتباه در شخصیت............................................................................................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.................................................. 56

الف: اشتباه در قیمت.................................................................................................. 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)..................................................................................................... 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو قرارداد شده باشد)......................................................................................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس............................................................................................. 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست............................................................... 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله.............................................................................. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف......................................................................................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد) 60

د- اشتباه در جهت معامله........................................................................................... 61

هـ- اشتباه در قانون.................................................................................................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح........................................................................................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی...................................................................................... 62

ب: اشتباه در اوصاف................................................................................................. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح.................................... 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح............................................... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح...................................................................................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.............................................................................................. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر..................................................................... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل................................... 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ................................................................................... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند............................................. 67

1- بررسی ادله قول دوام............................................................................................ 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند................................................................... 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند....................... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.................... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی................................................. 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر.................................................. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر........................................................................................................................ 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد.................................................................................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ............................................................................. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................................................................................. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ...................................................................................... 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................................................................................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ............................. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج...................................................................... 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند................................................................. 93

ب: شرط خیار.......................................................................................................... 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود...................... 94

الف: شروط صحیح................................................................................................... 94

1.خیار شرط نسبت به صداق...................................................................................... 94

2.خیار اشتراط........................................................................................................... 94

3.سایر شروط صحیح................................................................................................ 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح........................................................................... 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح............................................................................ 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................................................................................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ........................................................... 96

نتیجه گیری.................................................................................................................. 98

پیوست ها.................................................................................................................. 102

منابع............................................................................................................................ 115

چکیده انگلیسی....................................................................................................... 119....

عنوان:اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

فرمت:word

تعداد صفحات:135 صفحهخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اختلاف، زوجین، خصوص، شرایط، نکاح
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:41

بررسی شرایط نکاح، طلاق و قاعده‌ی عسر و حرج در دین اسلام

بررسی شرایط نکاح، طلاق و قاعده‌ی عسر و حرج در دین اسلام

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و ... متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.

5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.

همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.

3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.

2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.

3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که طلاق باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.

4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.

در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.

و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.

که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.

و حکم این ماده مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.

فهرست مطالب:

1. خلاصه تحقیق..........................................................................................

2. مقدمه.......................................................................................................

3. بخش اول: کلیات......................................................................................

الف) فصل اول: حقوق زن................................................................

ب) فصل دوم: نکاح..........................................................................

ج) فصل سوم: طلاق.........................................................................

د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج.............................................

4. بخش دوم: نکاح.......................................................................................

الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان..........................................

1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان.....................

2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح.........................

3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود.........................

4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام ...................

ب) فصل دوم: شرایط نکاح..............................................................

1) گفتار اول: اختلاف جنسی................................................

2) گفتار دوم: اراده..............................................................

3) گفتار سوم: توکل در عقد................................................

4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد....................................

5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج .............................

6) گفتار ششم: نکاح سفید....................................................

7) گفتار هفتم: نکاح جنون ...................................................

ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح .....................................

1) گفتار اول: قرابت..............................................................

2) گفتار دوم: شواهد داشتن................................................

3) گفتار سوم: عده‌ی زن.....................................................

4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم ...............................

5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام.........................................

الف) کفر...................................................................

ب) لعان....................................................................

ج) احرام...................................................................

6) گفتار ششم: خارجی بودن...............................................

الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی...............................

ب) نکاح زن ایرانی با خارجی ..................................

3. بخش سوم: طلاق.....................................................................................

الف) فصل اول: مفهوم طلاق............................................................

ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق.......................................................

ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف

د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق .............................................

هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق ..........................................................

1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر ...................................

2) گفتار دوم: اهلیت.............................................................

الف) طلاق مجنون.....................................................

ب) طلاق سفیه..........................................................

3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن......................................

الف) پاکیزگی زن......................................................

ب) جدایی جسمی زن و مرد ...................................

ف) فصل ششم: تشریفات طلاق ......................................................

1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش...........................

2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه.............................................

3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق ..................................

4) گفتار چهارم: ثبت طلاق ..................................................

و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن................................................

1) گفتار اول: آثار طلاق بائن................................................

2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی ..........................................

ز) فصل هشتم: عده..........................................................................

1) گفتار اول: تعریف عده ....................................................

2) گفتار دوم: اقسام عده......................................................

الف) عده‌ی وفات......................................................

ب) عده‌ی طلاق.........................................................

ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت.....

ن) فصل نهم: قوانین طلاق ..............................................................

5. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج.........................................................

الف) فصل اول: تعریف قاعده ..........................................................

ب) فصل دوم: مستندات قاعده.........................................................

1) گفتار اول: کتاب...............................................................

2) گفتار دوم: سنت..............................................................

3) گفتار سوم: عقل...............................................................

4) گفتار چهارم: اجماع.........................................................

ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده.......................................................

د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده..............................................

هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م...............

ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار

این ماده (1130) ..............................................................................

و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م. .....................

ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه........................

ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م.......

س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و

حرج واقعی ......................................................................................

الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج.........................

ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن

ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و

حرج زن................................................................................

ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج..................

الف) گفتار اول: ملاک عرف..................................................

ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد....................................

نتیجه.............................................................................................................

پیشنهاد.........................................................................................................

نمونه‌ی دادخواست......................................................................................

منابع و ماخذ ...............................................................................................خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:25

پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک گری به همراه ضمائم در مورد شرایط پیمان

پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک گری به همراه ضمائم در مورد شرایط پیمان

فرانک گری (به انگلیسی: Frank O. Gehry) معمار مشهور معاصر آمریکایی کانادایی-تبار است.او در سال ۱۹۲۹ م در خانواده‌ای یهودی در شهر تورنتوی کانادا (با نام اصلی فرانک اون گلدبرگ ) دیده به جهان گشود.او در سال ۱۹۴۷ م به همراه خانواده اش به لس آنجلس مهاجرت کردودر دانشگاه جنوب کالیفرنیا به تحصیل در رشته معماری پرداخت. او از شاگردان ویلیام پریرا است.

در سال ۱۹۵۶ م در دانشگاه هاروارد به تحصیل در رشته برنامه‌ریزی شهری پرداخت و هم‌زمان در دفتر ویکتور گروئن مشغول به کار شد.او اکنون شهروند ایالات متحده و ساکن لس آنجلس است.در کارهای اولیه گری می‌توان تأثیراتی از معماران سوئیس و فرانسه به خصوص لو کوربوزیه مشاهده کرد.این تأثیرات را تا سال ۱۹۷۲ می‌توان در کارهای گری مانند استفاده از فرمهای هندسی ساده مشاهده کرد.به طور کلی در کارهای گری نوعی گرایش مجسمه سازانه را می‌توان مشاهده کرد چه در توسعه خانه همسرش ۱۹۸۷ تا موفق‌ترین کارش در سبک فولدینگ که موزه هنرهای معاصر بیلبائو است.

فهرست

زندگی نامه فرانک گهری

او معتقد است:

کارهای گری به ترتیب زمانی

موزه گوگنهایم بیلبائو (۱۹۹۷(

* تالار کنسرت والت دیسنی، در لس آنجلس (۲۰۰۳)

جوایزی که او تا کنون دریافت کرده است از این قرارند

همچنین او دارای ۱۲ دکترای افتخاری از دانشگاه‌های مختلف می‌باشد

پس از اینکه جایزه پریتزکر به فرانک گری تعلق گرفت، آدا لوئیز در باره اش نوشت

Doug Winn مدیر پروژه می‌گوید

نظرات دیگران درباره او

مرکز "استاتا" دانشکده فلسفه و انفرماتیک دانشگاه ام آی تی ایالات متحده

مارتین پاولی

طراحی وروند اجرا

بنا به گفته یکی از دست اندرکاران اجرای پروژه همه چیز توسط کاتیا کنترل و هدایت می‌شود

موزه Experience Music Project

شکل‌ها و مصالح

سبک معماری

روش دیکانستراکشن فرانک گری

استاد بدعت گذار

آثار جدید فرانک (تصاویر)

Frank Gehry‘s residential skyscraper, New York by Gehry, is nearly complete

ضمائم

پروژه چیست؟

مجموعه کارها و فعالیت ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد

1 – کار مداوم و مستمر

2- کارهایی که منحصر به فرد ، غیر تکراری و دارای اغاز و پایان بوده

پیمان و انواع آن

روشهای اجرای طرح های ساختمانی و انواع پیمان ها

روش های اجرا :

امانی

مدیریت اجرا

با پیمانکاران جزء

پیمانکاری کامل

اشکال مختلف پیمان ها :

1 ) پیمان های سرجمع( گلوبال یا لام سام )

2 ) پیمان های مبتنی بر فهرست آحادبها

3 ) پیمان های درصد هزینه

خلاصه

انواع شرکت ها

1-تعریف شرکت سهامی عام‌

مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت

2- تعریف شرکت سهامی خاص

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت

3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت

4- تعریف شرکت تضامنی

مدارک شرکت تضامنی برای ثبت

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت

6- تعریف شرکت مختلط سهامی

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت

7- تعریف شرکت نسبی

8- تعریف شرکت تعاونی

تبصره

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

تذکر1

تذکر2

تذکر3

تذکر4

سبک های معماری

منابع ضمائمخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:14

اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن

اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار .................................................. 87

4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق کار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ............. 107

4-6 شرایط کار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اجاره، اشخاص، ارکان، شرایط، آن
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:35

الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

دانلود پروژه الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

این محصول در قالب فایل word و در 78 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب صفحه

  1. چکیده ................................................................................................................ 1

فصل اول

  1. مقدمه ................................................................................................................. 3

فصل دوم

  1. ضرورت انجام مطالعه ....................................................................................... 14
  2. فرضیات تحقیق ................................................................................................. 15
  3. اهداف تحقیق .................................................................................................... 15

فصل سوم

  1. پیشینه تحقیق ....................................................................................................... 16

فصل چهارم

  1. روش تحقیق ........................................................................................................ 56
  2. مواد و روشها ........................................................................................................ 57

فصل پنجم

  1. نتایج ..................................................................................................................... 68

10. پیشنهادات ............................................................................................................ 69

  1. منابع و مآخذ ....................................................................................................... 70


خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:29

اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن

اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن

این محصول در قالب فایل word و در 32 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید

خلاصه

مقدمه

مواد و روشها

آزمایشهای جابجایی

تزریق محول سورفاکتانت

آزمایشهای آشام

آزمایشها با نفت مصنوعی

آزمایشهای آشام با و بدون سورفاکتانت در 60 درجه سانتی گراد

اختلاف دما درآزمایشهای آشام با سورفاکتانت

آزمایشهای جابجایی با و بدون سورفاکتانت ازشروع تزریق

تزریق سورفاکتانت بعد از تزریق 1pv آب

آزمایشهای آشام دربرابر جابجایی

اثر دما روی آزمایشهای جابجایی

آزمایشهای جابجایی بااستفاده از یک قطعه ناهمگون

بحث روی آزمایشهای آزمایشگاهی

یک روش اندازه گیری ثابت نفوذ پخش کننده آشام

اندازه گیری ثابت نفوذ پخش کننده آشام

وابستگی ثابت نفوذ پخش کننده آشام و حجم فعال به دما و کشش سطحی

نتایج

پیش‌بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن

خلاصه

مقدمه

آزمایش

مواد

برقراری آزمایش

روش آزمایش

نتایج و بحث

تورم نفت، استخراج اجزاء سبک و اقساط آشفته اولیه

لایه پوسته ای

حرکت قطره نفت و تغییر ترکنندگی

رسوب آسفالتین و bubbling

IFT تعادل

نتیجه گیری ها

آزمایشهای آشام با و بدون سورفاکتانت درادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 08:35

ضرورت استاندارد و شرایط آن

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات66 مقدمهکیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف، ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.تاریخچه گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: ضرورت، استاندارد، شرایط، آن
<< 1 2 3 4 5 >>