X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:47

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

بیان موضوع
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
روش تحقیق
ابزار تحقیق
فرضیات مالی
نظرات مربوط به سهام
فرضیه ارزشیابی نادرست
فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد
فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)
فرضیه انتقال ثروت
نظرات مربوط به وام
وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی
مطالعات داخلی
نتایج مطالعات داخلی درباره تاثیر انتشار سهام و دریافت وام بر ارزش شرکتهای بورس
نحوه انجام تحقیق
متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
جامعه آماری
قلمرو زمانی تحقیق
نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
علائم اختصاری مربوط به متغیرها
آزمون نرمال بودن داده ها
نرمال نمودن داده ها
آزمون همبستگی داده ها
آزمونهای اضافی مربوطه
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات
آزمون فرضیه‌های فرعی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه اصلی
شیوه اول آزمون فرضیه
شیوه دوم آزمون فرضیه
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه اصلی
نتیجه گیری کلی
مشکلات
محدودیتها
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات آتیخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:49

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده :

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله 83 تا89 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.

واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری ، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب

چکیده.............................................................................................................................................

فصل اول: کلیات تحقیق..................................................................................................................

1-1مقدمه .................................................................................................................................... 1

1-2تعریف و بیان مساله................................................................................................................ 4

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................................................................... 6

1-4اهداف................................................................................................................................... 8

1-5فرضیه ها............................................................................................................................... 9

1-6روش انجام تحقیق................................................................................................................ 10

1-7جامعه ونمونه آماری................................................................................................................ 10

1-8متغیرهای تحقیق................................................................................................................ 11

1-9 قلمرو تحقیق...................................................................................................................... 12

1-9-1 قلمرو تحقیق................................................................................................................ 12

1-9-2 قلمرو زمانی................................................................................................................ 12

1-9-3- قلمرو مکانی................................................................................................................ 12

1-10 تعریف واژه های کلیدی تحقیق......................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق...................................................................................... 16

2-1مقدمه................................................................................................................................. 17

2-2 فرایندارزش گذاری................................................................................................................ 19

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام........................................................................................ 20

2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ...................................................................... 20

2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت .......................................................................................... 20

2-4-1 پیش بینی اقتصادی ................................................................................................... 20

2-4-2 پیش بینی مالی .......................................................................................................... 21

2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری ............................................................................................ 21

2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق .................................................................................. 21

2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری .................................................................................... 23

2-6 انتخاب مدل .................................................................................................................. 23

2-7 نقش تحلیلگر مالی ....................................................................................................... 23

2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت................................................................................ 24

2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده ............................................................... 24

2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو................................................................................................ 25

2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت .................................................................. 26

2-9 ضریب قیمت به سود (P/E)............................................................................................. 27

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده ........................................................... 29

2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی ............................................................... 30

2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه ......................................................................... 31

2-9-2-2-1 مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه ........................................................ 32

2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون ........................................... 33

2-9-2-3-1 مشکلات روش رگرسیون ........................................................................... 33

2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) ........................................................... 34

2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده ................................................ 36

2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ...................................... 37

2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای ..................................................................... 37

2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) .............................................................................................. 38

2-11-1 محاسبه فروش...................................................................................................... 39

2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده............................................................. 39

2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار.............................................. 40

2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای..................................................................... 41

2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO)....................................................... 41

2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده....................................................... 43

2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار................................................ 43

2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای....................................................................... 44

2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA 44

2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده............................................ 46

2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای........................................................................ 46

2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار......................................... 46

2-14 بازده سهام..................................................................................................................... 47

2-14-1 تفاوت قیمت........................................................................................................... 48

2-14-2 سود نقدی هر سهم................................................................................................... 48

2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم......................................................................................... 48

-14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه).......................................................... 49

2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت.......................... 49

2-15-1 تحقیقات داخلی.................................................................................................... 49

2-15-2 تحقیقات خارجی...................................................................................................... 56

فصل سوم:روش تحقیق......................................................................................................... 61

3-1- مقدمه.......................................................................................................................... 62

3-2 روش تحقیق................................................................................................................ 62

3-3 فرضیه ها...................................................................................................................... 63

3-4 متغیرهای تحقیق.............................................................................................................. 66

3-4-1 متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن........................................................................... 66

3-4-2 متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن................................................................... 67

3-5 جامعه و نمونه.................................................................................................................. 68

3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات................................................................................................. 68

3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها.................................................................. 68

3-8 روش آزمون................................................................................................................. 69

3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف............................................................................. 70

3-8-2 آزمون معنی دار بودن............................................................................................ 70

3-8-3 آزمون t................................................................................................................... 71

3-8-4 همبستگی.............................................................................................................. 71

3-8-5 ضریب تعیین.......................................................................................................... 72

3-8-6 آزمون خود همبستگی............................................................................................ 73

3-8-7- مدل رگرسیون.................................................................................................... 74

3-9 نرم افزارهای مورد استفاده.............................................................................................. 75

فصل چهارم «یافته های پژوهش».................................................................................................. 76

4-1مقدمه.............................................................................................................................. 77

4-2 آمار توصیفی ....................................................................................................................... 78

4-3 آزمون نرمال بودن.............................................................................................................. 79

4-4 بررسی اعتبار مدل............................................................................................................... 81

4-5 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها................................................................................. 81

4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش.............................................................................. 82

4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر.......................................................................................... 85

4-8 رگرسیون چندگانه.......................................................................................................... 96

فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها»......................................................................................... 101

5-1مقدمه........................................................................................................................... 102

5-2خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق..................................................................................

5-3 پیشنهادها................................................................................................................. 106

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی............................................................................................... 106

5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی......................................................................................... 106

پیوست ها......................................................................................................................... 107

منابع وماخذ....................................................................................................................... 122

فهرست جداول

جدول4-1 آمار توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل...................................................................... 77

جدول 4-2 آزمون نرمال بودن کلی داده ها بر اساس آزمون کولموگوروف-اسمیر نوف.............. 79

جدول4-3 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ضرایب قیمت وبازده سهام......................... 81

جدول 4-4 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/E........................................... 85

جدول4-5 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/E وعرض از مبدأ........................................... 85

جدول4-6 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/B........................................... 88

جدول 4-7 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/B و عرض از مبدأ......................................... 88

جدول4-8 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/S ........................................... 90

جدول4-9 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت P/S وعرض از مبدأ...................................... 90

جدول4-10 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/CFO................................... 92

جدول 4-11 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت P/CFO وعرض از مبدأ.............................. 92

جدول4-12 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و EVA/EBITDA 94

جدول 4-13 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت EVA/EBITDA وعرض از مبدأ................. 94

جدول4-14 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت............................. 96

جدول 4-15 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت های ضرایب قیمت وعرض از مبدأ............... 96

جدول4-16 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت............................. 98

جدول4-17آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت و عرض از مبدأ.................... 98

جدول5-1 روابط بین متغیر های وابسته ومستقل مربوط به فرضیات اول تا پنجم............................. 104

عنوان : ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت : doc

تعداد صفحات : 142خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 13:23

دانلود پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:130 فهرست مطالب : چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1 بیان مساله 8 4-1 سوالات تحقیق. 9 5-1 فرضیه های پژوهش.. 10 6-1 اهداف تحقیق. 10 7-1 حدود مطالعاتی. 10 1-7-1 قلمرو موضوعی. 10 2-7-1 قلمرو زمانی. 11 3-7-1 قلمرو مکانی. 11 8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 14 2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش.. 15 1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود 15 2-2-2 بررسی سود نقدی. 15 3-2-2 مفهوم سود در حسابداری. 16 4-2-2 مفهوم سود هر سهم 16 3-2 بررسی مفاهیم مربوط به ارزش ...ادامه مطلب