X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:31

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

مقدمه
امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.
توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟
بیان مسئله
-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :
تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود.
تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.
دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم.
-بیان سوالات تحقیق:
1.وضعیت مالی شرکت درسال 82،83 چگونه بوده است؟
2.آیا وضعیت مالی شرکت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟
3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛
هدف وضرورت انجام تحقیق
دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند.
نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد.
پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است.
درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود.
1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 83
2.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان
3.تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.
فرضیات تحقیق
این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است.
درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.
واژگان تحقیق
-مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب
-ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد.
-صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد.
-هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید.
-صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند.
-صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند.
-نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه
-دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد.
-بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است.
-داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد.
-بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل
-نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری .
-نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد.
-بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره
-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد.
دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد.
-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

فصل اول: کلیات

مقدمه: امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است. توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟
بیان مسئله -اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود. تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند. دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم. -بیان سوالات تحقیق:1.وضعیت مالی شرکت درسال 82،83 چگونه بوده است؟2.آیا وضعیت مالی شرکت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛  هدف وضرورت انجام تحقیق دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند. نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد. پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است. درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود. 1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 832.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان3.تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.  فرضیات تحقیق این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است. درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.  واژگان تحقیق -مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب -ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد. -صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد. -هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید. -صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند. -صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند. -نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه -دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد. -بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است. -داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد. -بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل -نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری . -نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد. -بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد. دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد. -متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:30

پروژه مالی یک شرکت

پروژه مالی یک شرکت

مقدمه :

اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .

دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .

در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به

اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .

در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .

فصل اول – کلیات

ماده 1- امور مالی ومعاملاتی دانشکده علوم پزشکی که منبعد موسسه نامیده می شود براساس این آئین نامه انجام خواهد شد .

ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وکلیه واحد های اجرائی ( دانشکده ها مراکز آموزشی یادرمانی بیمارستانها ونظائر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه موسسه می باشد .

ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .

ماده 4- موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دریافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائی هر سال راتهیه وتنظیم نموده وحسب مورد به هیئت امنا دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائی ارائه نماید .

ماده 5- دریافتهای موسسه شامل اعتبارات جاری وعمرانی واعتبارات اختصاصی وهدایا وکمکهای مردمی است که می بایستی به حسابهای بانکی مربوطه واریز شود .

ماده 6 -کلیه اسناد واوراق تعهد آو رمالی وهمچنین قرا ردادهای موسسه براساس قوانین ومقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود .

ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت بانکهای دولتی داشته باشد .

تبصره 1- این حسابها در صورت موافقت رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه با درخواست مشترک رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف او با تفاق ذیحساب ومدیرکل امور مالی افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائی به این حساب واریز خواهد شد .

تبصره 2- برداشت از حسابهای واحد های اجرائی به امضا مشترک رئیس ومسئول امور مالی واحد خواهد بود .

تبصره 3- رئیس واحد می تواند درصورت موافقت رئیس موسسه نسبت به تفویض اختیارات مالی اقدام نماید .

تبصره 4- برداشت از سایر حسابهای موسسه با امضا مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف ایشان وذیحساب ) ( یامقام مجاز از طرف وی ) به عمل خواهد آمد.

ماده 8- بمنظور واریز درآمدهای اختصاصی موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت بانکهای دولتی افتتاح نماید . واحد های اجرائی موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریز نمایند .

ماده 9- بمنظور تمرکز وجوهی که بعنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه وبا نظائر آن دریافت می شود حساب بانکی خاصی توسط موسسه دریکی از بانکهای دولتی افتتاح می گردد واحد های اجرائی مکلفند وجوهی راکه تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن بنفع موسسه با رعایت این آئیننامه خواهد بود .

دستور العمل اجرائی این ماده توسط موسسه تهیه وابلاغ خواهد شد .

ماده 10-0 ذیحساب ماموریست که بموجب حکم وزارت امور اقتصاد ودارائی بین مستخلفین رسمی واحد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروح زیر را عهده خواهد داشت .

1- نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .

2- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی .

3- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار .

4- نگاهداری حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذکور .

5- صورت الحساب زیر نظر رئیس موسسه وظایف خود را انجام می دهد .

ماده 11- معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی ماموریست که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه به پیشنهاد ذیحساب ومدیر کل ) امور مالی وبا موافقت وحکم رئیس موسسه با معاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .

تبصره : در صورت اعلام نیاز ذیحساب ومدیر کل امو رمالی وموافقت رئیس موسسه یا معاون اداری ومالی می توان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دیگر دستگاههای دولتی با استفاده از آیننامه ماموریتها افرادی را به این سمت منصوب نمود .

ماده 12- رئیس امور مالی ماموریست که ا زبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه با پیشنهاد رئیس واحد اجرایی وتائید ذیحساب ویا موافقت رئیس موسسه یامعاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .

فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد

ماده 13- بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی در بافتها ومنابع مالی وبر آورد نیازهای اعتباری اسناد وواحدهای اجرائی برای برنامه سالانه موسسه وپرداخت دیون می باشد .

ماده 14- برنامه اجرائی سالانه موسسه فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی وسرمایه گذاری درجهت تجهیز و بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری است که به هدفهای تعیین شده در مدت یکسال پیش بینی می شود .

ماده 15- فعالیتهای جاری ، عملیات وخدمات مستمر و مشخصی است که برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یکسال اجرا می شود .

ماده 16- طرح عمرانی ، مجموعه عملیات وخدمات مشخصی درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی درمدت معیین وبا اعتبار مشخص که به صورت سرمایه گذاری توسط موسسه انجام وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرائی آن ازمحل اعتبارات عمرانی تامین می گردد وهزینه های غیر ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نیز شامل می شود.

ماده 17- فعالیتهای سرمایه گذاری : مجموعه عملیات مشخصی است که درجهت تجهیز و بهبود وگسترش فعالیتها جاری صورت می گیرد .

ماده 18- منابع مالی موسسه عبارت است از اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی ، اعتبارات اختصاصی مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدایا وکمکهای مردمی تحصیل وام واستفاده از تسهیلات سیستم بانکی .

تبصره 1- اعتبارات جاری : اعتبارات عمرانی هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظیم وبه مراجع ذیصلاح ارائه می شود تابه صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب شود.

تبصره 2- اعتبارات اختصاصی معادل کلیه در آمدهای وصولی ( درآمد اختصاصی ) موسسه می باشد که به حساب خزانه واریز شده است وکلا قابل

هزینه می باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-کلیات.................................................................... 3

فصل دوم ........................................................................... 10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها ................................................... 12

انواع پرداختها ....................................................................... 12

الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15

ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16

ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16

فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22

ترتیب تحویل کالا یاخدمات ..................................................... 39

فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44

فصل ششم - اموال.................................................................. 47

فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48

حسابداری دولتی ................................................................... 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71

عنوان صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....................... 84

پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88

وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ............................................... 89

بانکها و وجوه نقد .................................................................. 89

وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94

ذیحسابی ............................................................................ 94

بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پروژه، مالی، شرکت
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:30

پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص)

پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص)

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1387

حسابها و پرداختنی بلند مدت

گروه

شرکت اصلی

حسابهای پرداختنی :

1387

1386

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

سازمان گسترش و صنایع نوسازی صنایع ایران

140، 2

140، 2

140، 2

140، 2

140،2

140، 2

140، 2

140، 2

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور به شرح زیر است:

گروه

شرکت اصلی

1387

1386

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

مانده در پایان سال

331، 3

(190، 1)

108، 1

944، 3

660، 2

(870)

532، 1

331، 3

581

(99)

370

852

588

(225)

218

581

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

یادداشتهای صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1387

سرمایه

سرمایه شرکت اصلی مبلغ 000، 167 میلیون ریال می‌باشد که کلاً متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

اندوخته قانونی

طبق مفاد ماده 135 قانون محاسبات عمومی از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی مبالغی به اندوخته قانونی منتقل می‌شود. به موجب مفاد ماده یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به میزان صددرصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت نبوده و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

مانده اندوخته قانونی به تفکیک شرکتهای گروه به شرح زیر است:

1387

نام شرکت

مانده ریال

افزایش طی دوره

مانده پایان سال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

شرکت فن آوری تجهیزات سر چاهی

شرکت توس پیوند

شرکت طراحی مهندسی پارس پنگان

شرکت گسترش شیر سازی (سهامی خاص)

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

سهم اقلیت

45

5

365

244

921، 3

(656)

926، 3

0

0

4

0

995

(4)

995

45

5

370

244

916، 4

(658)

921، 4

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1387

سایر اندوخته‌ها

گردش سایر اندوخته‌ها به شرح زیر است:

گروه

شرکت اصلی

1387

1386

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

اندوخته سرمایه‌ای

اندوخته عمومی

تعدیلات تلفیق

800، 1

367

(167، 2)

800، 1

367

(167، 2)

0

0

0

0

0

0

سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکتهای فرعی از ارقام زیر تشکیل شده است:

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

سرمایه

اندوخته‌ها

سایر اندوخته‌ها

زیان سال جاری

زیان انباشته

090، 7

72

397

(143، 1)

(797، 2)

090، 7

72

397

(432)

(263، 2)

619، 3

864، 4

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1387

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

گروه:

1387

1386

مقدار/ تن

میلیون ریال

مقدار/ تن

میلیون ریال

فروش محصولات تولیدی

فروش Wellhead

فروش محصولات خریداری شده

فروش VALVE

فروش ابزار حفاری

فروش لوله

فروش اتصالات

فروش فلنج

فروش شیر آلات

سایر

228، 4

390، 3

796، 5

212، 5

895، 3

787، 129

945، 2

844، 1

296، 88

516

460، 3

228، 4

284، 1

499، 6

0

673، 59

856، 4

676، 2

641، 85

779، 3

درآمد سپرده کوتاه مدت بانکی

درآمد ارائه خدمات

برگشت از فروش و تخفیفات

909، 245

380، 5

(314)

096، 172

737، 4

(550)

975، 250

283، 176

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1387

شرکت اصلی

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

درآمد ارائه خدمات

فروش لوله

فروش اتصالات

فروش ابزار حفاری

فروش فلنج

فروش شیر آلات

سایر

480، 3

600، 122

945، 2

895، 3

133

534، 22

494

676، 2

673، 59

856، 4

0

543

816، 30

760، 2

081، 156

324، 101

هزینه‌های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است:

گروه

شرکت اصلی

1387

1386

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

حقوق و دستمزد و مزایا

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

مزایای پایان خدمت

949، 3

794

499

465، 3

636

268

058، 1

203

85

822

172

60

242، 5

369، 4

346، 1

054، 1


شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1387

هزینه‌های سرباز تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

گروه

شرکت اصلی

1387

1386

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

حقوق، دستمزد و مزایا

بیمه سهم کارفرما

مزایای پایان خدمت

مواد غیر مستقیم

استهلاک

تعمیر و نگهداری

آب، برق، پست، تلفن و سوخت

بیمه داراییهای ثابت

ایاب و ذهاب و حمل و نقل

هزینه اجاره

انتقال به سایر مراکز

سایر

324، 7

975

757

114، 1

622، 5

302، 1

498

18

736، 1

245، 1

(400)

965، 1

023، 7

876

118، 1

207، 1

828، 5

693، 1

343

48

675، 1

067، 1

0

784، 3

388، 2

230

153

372

428

51

40

0

195

0

0

108

355، 2

208

125

362

387

65

75

0

185

0

0

87

156، 22

753، 24

965، 3

849، 3

سود حاصل از سرمایه‌گذاریها- عملیاتی

گروه

1387

1386

میلیون ریال

میلیون ریال

سود سهام شرکتهای فرعی مشمول تلفیق

سود سهام شرکتهای وابسته

980

172

088، 6

980

260، 6

شرکت صنایع تجهیزات نفت(سهامی خاص)خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:28

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی ................................................................................................ أ

تقدیم به ............................................................................................................ ب

چکیده .............................................................................................................. د

فصل اول : کلیات تحقیق ........................................................................... 1

مقدمه ................................................................................................................ 2

بیان مسئله .......................................................................................................... 4

اهمیت موضوع تحقیق ...................................................................................... 6

اهداف تحقیق ................................................................................................... 8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ................................................................... 9

فرضیه های تحقیق ............................................................................................. 10

قلمرو تحقیق ..................................................................................................... 11

جامعه آماری ..................................................................................................... 11

روش تحقیق ...................................................................................................... 12

روش جمع آوری اطلاعات .............................................................................. 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .......................................................................... 13

ساختار کلی تحقیق ........................................................................................... 13

تعریف واژه ها ................................................................................................... 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق .......................................................................... 17

بخش اول : روشهای تامین مالی ....................................................................... 19

تاریخچه ............................................................................................................ 20

شیوه های تامین مالی .......................................................................................... 22

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................ 25

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .................................................. 26

وامهای بلند مدت .............................................................................................. 29

ویژگیهای وامهای بلند مدت .............................................................................. 29

مزایای وامهای بلند مدت ................................................................................... 29

معایب وامهای بلند مدت .................................................................................... 30

سهام ممتاز ........................................................................................................ 30

ویژگی های سهام ممتاز ..................................................................................... 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ...................................... 32

مزایای انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 33

معایب انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 34

سهام عادی ........................................................................................................ 35

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................ 35

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ...................................... 38

مزایای انتشار سهام عادی ................................................................................... 38

معایب انتشار سهام عادی ................................................................................... 39

اختیار خرید سهام .............................................................................................. 40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی .................................................................... 41

مزایای اختیار خرید سهام .................................................................................. 42

معایب اختیار خرید سهام ................................................................................... 43

سهام عادی ........................................................................................................ 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ........................................................................... 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ............................................. 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ......................................................... 46

سودهای توزیع نشده شرکت ............................................................................. 46

سود انباشته ........................................................................................................ 50

مزایای استفاده از سود انباشته ............................................................................. 51

معایب استفاده از سود انباشته ............................................................................. 52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ................................................ 53

سود سهمی ....................................................................................................... 54

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 .................................................... 59

بازده سهام ......................................................................................................... 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی ................................................................. 62

هزینه سرمایه ...................................................................................................... 63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه .................................................................. 69

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ................................................................... 70

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ................................................................... 70

معایب استفاده ارزش بازار ................................................................................. 72

نظریه های ساختار سرمایه .................................................................................. 73

مفروضات CAPM.......................................................................................... 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت .............................................. 80

موسسات درحال رشد ....................................................................................... 81

موسسات در حال افول ...................................................................................... 81

موسسات در حال بلوغ ....................................................................................... 81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ................................................................ 81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ..................................................................... 82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها ........................... 86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها ............................................. 87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها ......................................... 88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها................................. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها................................. 89

اهرام مالی ......................................................................................................... 92

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ..................................................................... 93

اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............................................................................ 93

اثر سیاست تقسیم سود ....................................................................................... 94

سودآوری و ارزش شرکت ............................................................................... 95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری .................................................................... 96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ............................................ 98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ............................................................... 99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ................................................................... 104

فصل سوم : متدولوژی تحقیق ................................................................ 105

مقدمه ................................................................................................................ 106

روش تحقیق ...................................................................................................... 106

اهداف تحقیق ................................................................................................... 107

فرضیه های تحقیق ............................................................................................. 108

جامعه آماری ..................................................................................................... 110

نمونه آماری ...................................................................................................... 110

قلمرو تحقیق ..................................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................... 119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق .......................................................... 120

ضریب همبستگی پیرسون .................................................................................. 120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک........... 124

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) ...................................... 128

آزمون K-S ..................................................................................................... 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق.......................................... 131

مقدمه ................................................................................................................ 132

آزمون فرضیه ها ................................................................................................ 132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................... 142

مقدمه ................................................................................................................ 143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق .......................................................................... 143

نتیجه گیری کلی ............................................................................................... 145

پیشنهادت تحقیق ............................................................................................... 146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ............................................ 146

پیشنهادات آتی .................................................................................................. 146

محدودیتهای تحقیق ........................................................................................... 147

منابع و مآخذ .....................................................................................................

ضمائم و پیوستها ...............................................................................................خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:26

آشنایی با شرکت داروسازی ابوریحان

آشنایی با شرکت داروسازی ابوریحان

مقدمه:

داروسازی، پنجاه قرن است که سابقه خدمت به بشریت را دارد و به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین و معتبرترین رشته‌های مطرح می‌باشد. همانند پزشکی، داروسازی نیز شاهد تحولات زیادی بوده است و بسیاری از روش‌های قدیمی آن منسوخ و کنار گذاشته شده‌اند و آموخته‌های نوینی به پیکره این رشته افزوده شده‌اند. داروسازان از جمله افشار دارای تحصیلات آکادمیک در جامعه می‌باشند در شاخه‌های مختلف شامل داروخانه، بیمارستان‌ها، آموزشی (در سطح دانشگاه)، تحقیقات، صنایع داروسازی (شامل تحقیق و توسعه تولید و غیره)، تدوین استانداردها و توزیع داروها فعالیت دارند. از دیدگاه تاریخی می‌توان گفت که پیشرفت علم داروسازی همگام با تکامل بشر بوده است. انسان اولیه به طور ذاتی یا از طریق مشاهده حیوانات یا پرندگان معلومات خود را کسب نمود و دریافت که آب سرد، برگ و گل دارای کاربردهای درمانی و التیام دهندگی هستند. ولی به طور تجربی دریافت که کدامیک از دیگری بهتر است و بدین وسیله دانسته‌ها و آموخته‌های خود را در اختیار دیگران استفاده نمود. باید توجه داشت که هر چند روش‌های انسان غارنشین ابتدایی بودند، و لیکن بسیاری از داروهای امروزی از همان منابعی که در اختیار انسان اولیه بودند منشأ گرفته‌اند.

مجموعه حاضر شرحی است از برخی فرآورده‌های داروئی شرکت ابوریحان و اشارات مختصری به دستة دارویی، مشکل دارویی، فارماکوکنیتیک، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مقدار و نحوه‌ی مصرف و نوع بسته‌بندی داروها و نوع تستی که بر روی داروها رد قسمت آزمایشگاه تحقیقات و توسعه و همچنین آزمایشگاه شیمی (کنترل کیفی) انجام شده را دارا می‌باشد.

امید است مطالب این مجموعه مفید برای خواندگان واقع گردد.


فصل اول:

آشنایی با شرکت داروسازی ابوریحان

تاریخچه: شرکت داروسازی ابوریحان با بیش از 20 سال تجربه در عرضه فرآوردههای هورمونی دارای نقشی ویژه در صنایع داروئی کشور می‌باشد. ابوریحان فعالیت خود را در زمینه ساخت داروهای هورمونی از سال 1348 (تحت نام شرینگ برلیمد) آغاز نمود و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1359 با توجه به قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کلیه سهام آن خریداری و با مدیریت دولتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت.

فعالیت‌ها متعاقب انتخاب طرح ژنریک به عنوان سیستم نوین نظام داروئی کشور، ابوریحان با پشتوانه‌ای قوی از تکنولوژی داروسازی و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تلفیقی از تجربه و دانش نوین داروسازی وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود گردید بطوری که در حال حاضر بطور متوسط 38 میلیون جعبه محصول نهائی در پتج گروه آمپول تزریقی، قرص، دراژه، پماد و کرم و شیاف به بازار عرضه می‌نماید که این مقدار نسبت به ده سال گذشته از رشدی معادل 400 درصد برخوردار است.

شرکت داروسازی ابوریحان علاوه بر ساخت داروهای انسانی از سال 1365 اقدام به برنامه‌ریزی در زمینه ساخت کیت‌های آزمایشگاهی و دیسک‌های آنتی‌بیوگرام نمود که در این راستا با احداث واحد جدیدی تحت عنوان واحل تشخیص طبی و با برخورداری از متخصصین پزشک داروساز، فارماکولوژیست، میکروبیولوژیست و متخصصین دیگر از سال 1367 با عرضه بیش از 735، 103 کیت آزمایشگاهی و 184و 102 دیسک آنتی‌بیوگرام به مرحله بهره‌برداری رسید و گامی دیگر در راه نیل به خودکفائی ملی برداشت. همچنین در سالهای اخیر با توجه به اهمیت گسترش دامپروری و نیاز به استفاده از هورمونها در زمینه بیماریهای تولید مثل شرکت ابوریحان را بر آن داشت تا با تاکید بر تکنولوژی بر تکنولوژی خود و با استفاده از نیروهای متخصص دامپزشک و همکاری سازمان دامپزشکی کشور طرح تولید هورمونهای دامی را در دست مطالعه قرار دهد. بطوریکه در سال 1367 با کسب مجوز از سازمان دامپزشکی کشور با فرمولاسیون و ارائه نمونه‌های آزمایشی سه نوع داروی هورمونی دامی فعالیت جدیدی را پی‌ریزی نمود. باشد که در سالهای آینده شاهد تولید هورمونهای دامی در داخل کشور باشیم. لذا شرکت ابوریحان را می‌توان اولین کارخانه تولید کیت‌های آزمایشگاهی و دیسک‌های آنتی‌‌بیوگرام و هورمونهای دامی دانست که خود از افتخارات این واحد تولید محسوب می‌شود.

نگاهی به محصولات ابوریحان مؤید این واقعیت است که کلیه محصولات تولیدی این شرکت با رعایت آخرین استانداردهای داروسازی و رعایت کامل اصول GMP تولید و عرضه می‌شود.

آزمایشگاه‌های کنترل و تحقیقات

آزمایشگاه‌های مجهز کنترل ابوریحان ضمن نظارت دقیق در مراحل مختلف تولید از مرحله انبارداری مواد اولیه و بسته‌بندی تا خروج کالای ساخته شده از شرکت، الزام در اجرای کامل مقررات GMP را نیز بطور جدی در دستور کار خود قرار داده است.

تکیه بر تحقیقات و پژوهش در ابوریحان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد بطوری که علاوه بر فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل، واحد مستقل و جدیدی نیز تحت عنوان آزمایشگاه تحقیقات در ابوریحان مشغول فعالیت می‌باشد این واحد با مشارکت فکری منابع دانشگاهی در سال 1367 آغاز به کار نمود و اولین اقدام آن طرح تبدیل پروژسترون به دیدروژسترون می‌باشد که صرفه جویی ارزی معادل یک میلیون دلار در سال را به خود اختصاص می‌دهد از سوی دیگر واحد تحقیقات ابوریحان اقدام به فرموله کردن یازده قلم داروی جدید تحت عناوین:

1- شیاف دیکلوفناک

2- پماد لیدوکائین اچ

3- شیاف استامینوفن

4- کنتراسپتیو تری فاز یک

5- قرص پرودنیزولون 50 میلی گرم

6- آمپول متیل پردنیزولون استات

7- قرص استروژن کونژوگه 625/0 میلی گرم

8- قرص استروژن کونژوگه 25/1 میلی گرم

9- آمپول تتراکوزاکترین

10- آمپول اوروگرافین 65 درصد

11- آمپول اورگرافین 75 درصد

نموده که مجوز ساخت آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره کل امور دارو) صادر گردیده است.

پروژه‌های طرح و توسعه ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری:

به منظور قطعه وابستگی به منابع خارجی که جزء اهداف دراز مدت سیاست حاکم بر نظام داروئی کشور می‌باشد و همچنین استفاده از تجربیات نیروهای متخصص در جهت تولید مواد اولیه داروهای مورد تعهد در داخل کشور، این شرکت اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری در چند شرکت داروئی تحت عناوین شرکت شیمی داروئی امین و داروسازی شهید مدرس نموده است که هر یک از این پروژه‌ها سالیانه میلیونها دلار صرفه‌جوئی ارزی به دنبال خواهند داشت.

صادرات:

به منظور تحقق بخشیدن به توسعة صادرات غیر نفتی که از رئوس مهم برنا‌مه‌های توسعة اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به کیفیت بسیار مطلوب محصولات تولید شده، شرکت ابوریحان در طی پنج سال گذشته با همکاری شرکت صادراتی سازمان صنایع ملی ایران (فارمیکو) مبادرت به بازاریابی و شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی نموده که با توجه به کیفیت و نوع محصولات ارائه شده این شرکت موفق به صدور چندین محصول به کشورهای الجزایر، لبنان، یمن، … گردیده است.

کامپیوتر: همگام با مدرنیزه کردن ماشین آلات بخش‌های مختلف تولید و آزمایشگاه‌های کنترل و تحقیقات، شرکت ابوریحان اقدام به کامپیوترایز نمودن کلیه صورت‌حسابهای مالی شرکت اعم از فاکتورهای خرید، فروش، صورت موجودی مواد اولیه و بسته‌بندی و همچنین فرمولاسیون و پروداکشن اوردر داروها نموده است.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:23

دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:21

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص 50 شرکت فعالتر بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:21

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

شاخص 30 شرکت بزرگ، شاخصی است که به‌صورت میانگین وزنی و براساس سهام شناور آزاد محاسبه می‌شود و عملکرد 30 شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس تهران را اندازه‌گیری می‌کند.

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:27

بررسی برق شرکت گمک ماکارون

بررسی برق شرکت گمک ماکارون

فصل اول

مقدمه :

توسعه صنعتی و شکوفایی اقتصادی کشور ، جزء لاینفک یکدیگر خصوصاً در جوامع روبه رشد می باشند . که در اثر تشکیل کارخانجات ، خصوصاً توسعه شبکه تعاون کشور بوجود خواهد آمد .

جذب نقدینگی در دست مردم از طریق هدایت آن به سمت شرکتهای تعاونی تولیدی مهمترین گام در راه خود کفایی یک کشور در حال توسعه می باشد .

تاریخچه :

شرکت تعاونی و تولیدی ماکارونی ساقه با نام تجاری گمک ماکارون درسال 1376 در اداره ثبت شهرستان ایذه به ثبت رسیده است که مدیریت این شرکت پس از دو سال موفق به دریافت مجوز ساخت و ساز گردید و در ابتدای سال 79 کار ساخت و ساز را با مشارکت بانک تجارت شروع کرده و در شهریور ماه سال 1382 به صورت آزمایشی تولید خود را آغاز نموده و هم اکنون وارد چرخه تولید شده و در حال توسعه می باشد

هدف از تشکیل این واحد تولیدی ایجاد اشتغال برای جوانان در یک منطقه محروم ، توسعه صنعت کشور در جهت امر خود کفایی ، جذب سرمایه در قالب تشکیل تعاونی و برآورده کردن قسمت کوچکی از نیازهای مصرفی جامعه

شرکت تعاونی و تولیدی ساقه (گمک ماکارون ) در ابتدای تأسیس دارای یک خط تولید بوده و هم اکنون با توجه به درخواست نیاز مصرف کنندگان خط تولید به دو عدد رسیده است اکثر کارخانجات تولیدی تازه تأسیس پیشرفت آنان بستگی به گذشت زمان دارد که هر چه کارکرد کارخانه طولانی تر شود موفقیت آنان از نظر تجاری و اقتصادی بهتر خواهد شد علت آن است که مارک اجناس تولید شده باید مدت زیادی طول بکشد تا در بین مردم شناخته شود .

تعداد اعضای شرکت :

تعداد اعضای شرکت 12 نفر می باشند که شامل مدیر عامل و شامل سهامداران می باشند

تعداد پرسنل شرکت :

تعداد پرسنل شرکت 14 نفر می باشند که عبارتند از : 1 نفر مرد و 13 نفر زن

1 نفر مسئول فنی

1 نفر مسئول آزمایشگاه

3 نفر در قسمت تولید

1 نفر در قسمت برش

4 نفر در قسمت بسته بندی

2 نفر درقسمت پرس

1 نفر در قسمت انبار آرد

1 نفر نگهبان

فصل دوم

فصل دوم :

مراحل تولید ماکارانی :

مرحله اول : قسمت انبار

انبار داری ظرفیت 12 تن آرد می باشد و نیز شامل یک الک برقی می باشد که این الک برقی دارای یک موتور تک فاز با تعدادی چرخدنده می باشد که باعث لرزش الک می شود و وظیفه ان گرفتن مواد زاید موجود در ارد می باشد سپس آرد وارد سیلو می شود و از آنجا به وسیله مارپیچ هایی که روی آن قرار دارد وارد دستگاه خمیر گیر می شود .

مرحله دوم قسمت تولید :

این قسمت شامل یک خمیر گیر می باشد که رنگ مخصوص ماکارونی ( بتا کاروتن ) و آرد گرفته شده از قسمت انبار را با آبی که از طریق یک پمپ که به صورت اتوماتیک عمل می کند وارد خمیر گیر می شود مخلوط می شود و به وسیله مار پیچ داخل خمیرگیر به هم می خورد . پس از آماده شدن خمیر از طریق 3 سلیندر که توسط 3 موتور پر قدرت 3 فاز به چرخش در می آیند و خمیر تولید شده را به سمت قالب های مخصوص هدایت می کند و قبل از خارج شدن خمیر از قالب ها به وسیله پمپ واکیوم هوای خمیر گرفته می شود در نتیجه ما کارانی رنگ زرد به خود گرفته و از قالب ها خارج می شود که پس از خروج از قالب ها ماکارونی توسط یک قیچی برقی در اندازه های یکسان برش داده می شود و آنها را روی نی های مخصوص می ریزند و نی ها را روی چرخ های حامل می گذارند و وقتی چرخ ها پر شد به داخل گرمخانه می برند قسمت های زائد ماکارونی توسط یک پمپ ( مکش ) که زیر قیچی برقی قرار دارد به بیرون منتقل می شود .

مرحله سوم گرمخانه ها :

پس از انتقال ماکارونی به گرمخانه ، فن داخل گرمخانه روشن می شود و وقتی ظرفیت داخل گرمخانه ها تکمیل شد به مدت 48 ساعت ماکارونی داخل گرمخانه می ماند تا با استفاده از هوای گرم خشک شود که این هوای گرم در قسمت سوخت کد شامل یک مشعل می باشد که سوخت آن گازئیل آب مو جود در دیگ بخار گرم می شود و آب گرم شده توسط لو له های به اتاق های گرم خانه ها منتقل می شود و تبدیل به بخار می شود تو لید می شود و پس از خوشک شدن ما کارانی یک سالن منتقل می شود تا کاملأ سرد شود .

مر حله چهارم : برش و بسته بندی ماکارانی

پس از سرد شدن ما کارانی ،آنهارا به اتاق برش منتقل می کنند که درآنجا ماکارونی ها را توسط دستگاه برش به اندازهای منا سب برش می زنند و پس به سالن بسته بندی منتقل می کنند و ما کارانی هارا به مقدار تعین شدۀ استاندار درون سلفون های مخصوص می ریزند و سپس به قسمت پرسانتقال داده پرس می شوند و آنها را به صورت بسته های 10تای ویا 20 تایی آماده می کنند سپس در سالن مخصوص انبار می شوند وآماده برای انتقال به با زار و مصرف مشتری می باشد

فصل سوم

فصل سوم

سیستم برق کارخانه :

برق فشار قوی از شبکه به ترانس 3 فاز 100 کیلو وات با جریان 200 آمپر از نوع روغنی وارد می شود . که این ترانس بروی 2 پایه بتونی از نوع توپر نصب شده است . دلیل استفاده از پایه های بتنی از نوع توپر این است که این پایه نسبت به پایه های چوبی سنگین تر بوده و از نظر مکانیکی بسیار قوی بوده و عمر طولانی تری دارد . سپس از ترانس 3 فاز و یک نول خارج می شود که سیم نول آن در درون یک لوله قرار داده و زمین می شود و 3 سیم فاز آن به قسمت تابلو کنتورها داده می شود . تابلو کنتورها شامل 2 کنتور اکتیو و رآکتیو و 3 فاز می باشند و وظیفه آنها اندازه گیری توان حقیقی مشترکین بر حسب کیلو وات ساعت توسط کنتور اکتیو و اندازه گیری بار آکتیو مصرف کنندگان توسط کنتور آکتیو می باشد .

سپس برق 3 فاز از کنتورها وارد جعبه تقسیم می شود . و در جعبه تقسیم منشعب می شود سپس انشعابات آن به قسمت های مختلف کارخانه فرستاده می شود .

از جعبه تقسیم یک انشعاب وارد تابلوی برق قسمت انبار می شود . که این تابلو شامل یک کلید زبانه ای صفر و یک ( 1- 0) می باشد که برق اصلی همان قسمت را کنترل می کند و شامل 3 عدد فیوز فشنگی می باشد همراه با تعدادی تر مینال خروجی که می توان برای کاربردهای مختلف از این ترمینالها انشعاب گرفت علاوه بر این از 3 لامپ سیگنال ( رنگی ) استفاده شده که هر کدام نشان دهنده درستی یک فاز می باشند تا در صورت معیوب و یا ضعیف بودن هر فاز سریعاً وارد عمل شده رفع عیب نمایند.

یک انشعاب از جعبه تقسیم وارد 3 تابلوی اصلی برق کارخانه می شود که این انشعاب به 3 قسمت تقسیم می شده و وارد تابلوی اصلی تابلوی خازن و تابلوی کنتاکتور اصلی می شود .

1-تابلوی برق اصلی که برق ورودی را از ترانس 3 فاز می گیرد .

این تابلو شامل یک کلید 3 فاز کشویی اصلی می باشد که سر راه مدار قرار دارد . و سر راه هر کدام از سیم های فاز یک فیوز 160آمپری کشابی قرار دارد . این تابلو همچنین شامل آمپر متر ، ولت متر و 3 عدد لامپ سیکنال به رنگ های سبز و زرد و قرمز وجود دارد که هر کدام نشان دهنده یک فاز از 3 فاز برق می باشند تا درصورت معیوب بودن هر فاز به آسانی عیب را تشخیص داده و آن را رفع نمائیم .

علاوه بر این بروی تابلو کلیدهای اتاقک های گرمخانه که شمل یک کلید زبانه ای ( 1- 0) می باشد قرار دارند . کلید قسمت تولید و قیچی برش نیز در این قسمت قرار دارد .

2-تابلوی خازن :

تابلوی خازن شامل یک خازن بزرگ می باشد که وظیفه آن کمک به اصلاح ضریب قدرت مدار شبکه و جلوگیری از نوسانات برق و جلوگیری از صدمه دیدن وسایل برقی مورد استفاده در کارخانه می باشد و نیز شامل یک کنترل فاز می باشد تا زمانی که برق نوسان پیدا می کند به طور اتوماتیک برق کل مدار قطع می شود

1- تابلوی کنتاکتور اصلی :

این تابلو شامل 2 عدد کنتاکتور 3 فاز قدرت می باشد که ووظیفه آنها تغییر دادن جهت گردش موتورهای موجود در گرمخانه ها می باشد . این دو کنتاکتور از طریق یک تایمر الکترونیکی فرمان می گیرند . بروی هر موتور یک پروانه (فن ) قرار دارد . برای اینکه ماکارونی ها بهتر خشک شوند هر نیم ساعت یک بار از طریق تایمر الکترونیکی به هر کدام از این کنتاکتور فرمان داده می شود تا جهت گردش موتور عوض شود و در هر بار فرمان 3 دقیقه بین آنها برای خشک شدن موتور حالت STOP گذاشته می شود

علاوه بر این از یک وسیله دیگر به نام کنترل فاز برای حفاظت از این دو کنتاکتور استفاده می کنیم . زیرا این دو کنتاکتور هزینه زیادی داشته لذا لازم است از لحاظ حفاظتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کنترل فاز از لحاظ ظاهری بسیار شبیه تایمر الکترونیکی بوده ولی از لحاظ کاربرد تفاوت زیادی باهم دارند . وظیفه کنترل فاز قطع مدار در هنگام وجود هر گونه اضافه بار و اتصال کوتاه و یا هر چیزی که باعث صدمه زدن به مدار برقی می باشد سریعاً عمل کرده و کل برق مدار را قطع می کند .

برق قسمت تولید :

برق از تابلوی اصلی به وسیله یک کابل چهار سیمه ( 3 فاز و یک نول ) گرفته و وارد تابلو گوچکی که کنار دستگاه تولید قرار گرفته می شود و از تابلو کوچک وارد تابلوی تولید می شود . 3 رشته سیم فاز وارد تابلو تولید می شود که سر راه هر فاز یک فیوز 120 آمپری کشابی قرار دارد و برق هر رشته فاز تقسیم می شود و سر راه هر انشعاب یک فیوز فشنگی 60آمپری قرار دارد و بعد وارد کنتاکتورهای تابلو می شود . زیر هر کنتاکتور یک بی متا قرار دارد و از بی متال برق گرفته شده و وارد کلید هایی که روی دستگاه قرار گرفته می شود و در تابلو برق تولید می شود که قسمتی برای دستگاه قیچی قسمتی برای پمپ و قسمتی برای خمیر دادن که برق در قسمت خمیر دان به جز کلید روشن و خاموش کردن 2 عدد میکرو سوئیچ نیز قرار گرفته شده برای رعایت ایمنی و تا زمانی که درهای خمیر دان بسته نشوند خمیر دان روشن نمی شوند .

برق مدار قیچی دستگاه تولید بوسیله 3 عدد فیوز 60 آمپری و یک کنتاکتور و یک بی متال به دینام قیچی می رسد .و برای قیچی کردن ماکارونی های اضافه روی دستگاه تولید یک دینام قرار گرفته که زمانیکه روشن می شود بوسیله مارپیچی که به دینام وصل است آرد وارد دستگاه خمیر دان می شود و یک پمپ در دستگاه تولید قرار دارد به نام پمپ وواکیوم که مدار پمپ واکیوم نیز مانند مدار قیچی می باشد . کار پمپ واکیوم مکیدن هوای خمیر می باشد .

با روشن کردن دستگاه تولید از طریق کلید موجود در تابلو برق تولید دستگاه توسط 3 موتور بزرگ القایی به چرخش درمی آید . با به چرخ در آمدن این موتورها 3 سیلندر که از طریق یک کوپلینگ ( پیچ و مهره ) که به سیلندر متصل شده ، سیلندرها را به چرخش در می آورد و همزمان با چرخش سیلندر مخلوط کن خمیر به چرخش در می آید و با درست شدن خمیر ، خمیر از طریق سیلندرها و قالب هایی که به خمیر شکل می دهند از سه روزنه بیرون می آید که ماکارونی های تولید شده توسط قیچی برقی برش داده می شود .

برق قسمت گرم خانه :

یک انشعاب از جعبه تقسیم وارد گرمخانه ها می شود . قسمت گرمخانه ها شامل 9 عدد اتاقک می باشد که هر کدام از این اتاقک ها 2 عدد موتور 3 فاز با قدرت 2 اسب بخار و 1450 دور در دقیقه می باشد . بروی هر موتور یک پروانه بزذگ قرار دارد که وظیفه آنها به گردش در آوردن هوای گرم درون اتاقک ها برای خشک کردن ماکارونی می باشد . که این موتور ها علاوه بر حفاظت از طریق تابلوهای برق،خود دارای کلید های مینیاتوری می باشند که علاوه بر روشن و خاموش کردن موتورها وظیفه حفاظت از آنها را نیز بر عهده دارند .

موتورها درون گرمخانه ها طوری قرار گرفته اند که جلوی آنها ورقه های فلزی و لوله های بخار قرار دارند و تقریباً مانند رادیات ماشین هستند ولی کار آنها عکس رادیات است و داخل لوله های آب گرم می آید و تبدیل به هوای گرم می شوند . این هوای گرم باید طوری باشد که ماکارونی ها خمیر نشوند . سپس هوای گرم اضافه باید از گرمخانه ها خارج شود که این کار از طریق کانال کشی ها و هواکشی های بالا گرمخانه انجام می شوند . برق آن نیز از تابلوی اصلی گرفته شده و به هواکش می رسد و یک کلید سر راه هواکش قرار دارد جهت روش و خاموش کردن هواکش گرمخانه .

برق قسمت برش و بسته بندی و پرس:

برق این قسمت نیز از تابلو اصلی گرفته می شود و وارد تابلو سالن برش می شود که شامل یک کلید زبانه ای جهت روشن و خاموش کردن مدار و چند عدد ترمینال آزاد و 3 عدد لامپ سیگنال رنگی جهت عیب یابی قسمت برش شامل یک دستگاه برش باقی می باشد که از طریق یک کلید 3 فاز غلتکی روشن و خاموش می شود و کار آن بدین صورت است بعد از خشک شدن ها کارونی آنها را در یک جعبة مستطیلی شکل قرار می دهند و بعد از روشن کردن دستگاه آنها را به اندازه های دلخواه برش می دهند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، شرکت، ماکارون
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:14

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲
فرضیات تحقیق ۷
اهداف تحقیق: ۹
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۳
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۷
عملکرد تعاونیها : ۱۷
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲
عملکرد اقتصادی تعاون : ۴۶
ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۰
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۲
ئت ۷۴
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۷
منابع و مأخذ ۱۰۲خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 64 >>