X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:41

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

شناخت­شناسی حوزه­ای از فلسفه است که به بررسی ماهیت دانش پرداخته و چگونگی قضاوت و ارزیابی یافته­های علمی را مورد مطالعه قرار می­دهد. در پژوهش حاضر نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی بر الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه 63 گویه­ای شومر برای باورهای شناخت­شناسی، (1990)، پرسشنامه مک­للند (1973) برای انگیزش پیشرفت و پرسشنامه فیتزپاتریک و ریچی (1997) برای الگوهای ارتباطی خانواده استفاده گردید. آزمودنیهای این پژوهش شامل 400 دانشجوی رشته علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه خوشه­ای تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده بر اساس روش آماری بارون و کنی (1986) حاکی از آن بود که الگوی گفت­وشنود تأثیر معناداری بر باورهای شناخت­شناسی دانشجویان داشت و نیز الگوی گفت­وشنود پیش­بینی­کننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت بود. در نتیجه نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت از طریق الگوی گفت­وشنود مورد تأیید قرار گرفت.

واژه­ های کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای شناخت­شناسی، انگیزش پیشرفت تحصیلی.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1-هدف از تحقیق 11

1-2-بیان مسأله 11

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-مقدمه 15

2-2-تاریخچه و مبانی نظری15

2-2-1-مدلهای شناخت­شناسی17

2-2-1-1-مدل شناخت­شناسی پری، بلنگی و ماگلدا17

2-2-1-2-مدل شناخت­شناسی کینگ و کیچنر21

2-2-1-3-مدل شناخت­شناسی شومر23

2-2-2-تاریخچه الگوهای ارتباطات خانواده26

2-2-2-1-ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده29

2-2-2-1-1-جهت­گیری گفت و شنود31

2-2-2-1-2-جهت­گیری همنوایی31

2-2-2-2-انواع الگوهای ارتباطات خانواده32

2-2-2-2-1خانواده­های توافق­کننده33

2-2-2-2-2-خانواده­های کثرت‌گرا34

2-2-2-2-3-خانواده­های حفظ­کننده34

2-2-2-3-4-خانواده­های به حال خود واگذاشته35

2-2-3-نظریه انگیزش36

2-3-مروری بر تحقیقات پیشین38

2-3-1-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه باورهای شناخت­شناسی و انگیزش38

2-3-2-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش42

2-3-3 مروری­ برتحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای شناخت­شناسی44

2-4-سؤالات تحقیق 47

2-4-1-سؤال اصلی تحقیق47

2-4-2-سؤالات فرعی تحقیق47

2-5-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش47

2-5-1-تعریف باورهای شناخت­ شناسی 47

2-5-2-تعریف الگوهای ارتباطی خانواده 47

2-5-3-تعریف انگیزه پیشرفت48

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 50

3-2-جامعه و نمونه آماری 50

3-3-ابزارهای پژوهش 51

3-3-1-مقیاس باورهای شناخت­شناسی 51

3-3-2-مقیاس انگیزه پیشرفت ادواردز 54

3-3-3-مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده 55

3-4-روش جمع­ آوری اطلاعات57

3-5-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات57

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

4-1-مقدمه 59

4-2-یافته­ های توصیفی متغیرهای پژوهش59

4-3-ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش60

4-4- مقایسه عملکرد آزمودنی­ها در متغیرهای پژوهش برحسب

رشته­ های تحصیلی علوم انسانی و فنی مهندسی60

4-5-یافته­ های تحلیل مسیر61

4-5-1-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده62

4-5-2-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده62

4-5-3-پیش­بینی ابعاد باورهای شناخت­شناسی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده63

4-5-4-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناخت­شناسی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده 64

فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج

5-1-مقدمه 68

5-2-تفسیر نتایج سؤالات تحقیق68

5-2-1-پیش­بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط باورهای شناخت­شناسی69

5-2-2-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده72

5-2-3-پیش­بینی باورهای شناخت­شناسی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده73

5-2-4-پیش­بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه­ گری باورهای شناخت­شناسی 77

5-3-کاربردهای نظری و عملی پژوهش 81

5-4-پیشنهادات پژوهش83

5-5-محدودیتهای پژوهش83

منابع و مآخذ 84

پیوست­ها 97

فهرست جداول

جدول شماره 3-1- دوازده طبقه­ی پرسشنامه شومر54

جدول شماره 4-1-یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش59

جدول شماره 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش60

جدول شماره 4-3-مقایسه آزمودنی­های رشته­های علوم انسانی و فنی مهندسی در متغیرهای پژوهش61

جدول شماره 4-4-میزان پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناخت­شناسی62

جدول شماره 4-5- میزان پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده 62

جدول شماره 4-6-میزان پیش­بینی ابعاد باورهای شناخت­شناسی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده 63

جدول شماره4-7- میزان پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناخت­شناسی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده 64

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- مدل باورهای معرفت­شناختی شومر(1990، 19985

شکل 1-2- رابطه مفهومی بین متغیرهای مورد پژوهش12

شکل 2-1- انواع چهارگانه الگوهای ارتباطات خانواده28

شکل 2-2- رابطه فرضی بین باورهای معرفت­شناختی و انگیزش41

شکل 4-1- مدل نهایی واسطه­گری باورهای شناختی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت 66خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:36

شناخت انواع مواد مخدرو مضرات اعتیاد به آنها

شناخت انواع مواد مخدرو مضرات اعتیاد به آنها

چکیده:

مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف حکومت ودولت ایجاد محیط مساعدبرای رشد فضایل اخلاقی وتقوی ومبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می باشد( بنداصل سوم )

بدون شک یکی ازمهمترین مظاهرفساد و تباهی واز جمله علل گسترش آنها در جامعه اعتیاد به مواد مخدر و شیوع آن در جامعه است.ایجادمحیط سالم و بدور از انحرافات وقتی میسر است که جوانان یک جامعه به صورت پویا، فعال و شاداب در جهت کمال و رشد انسانی حرکت کنند و ابتلاء آنها به اعتیاد ومواد مخدر مانع مهمی برای تحقق این امر است.

اعتیاد و مواد مخدر امروزه در سطح جهان به صورت همه گیر درآمده است که هم جسم و جان انسانها وهم سرمایه های ملی کشورها را درکام خود فرو می برد.

درکشور ما ایران نسل جوان در معرض تهدید مواد مخدر است. سالانه بیش از هفتصد میلیارد ریال صرف نگهداری زندانیان مواد مخدر میشود که می توانست صرف تحصیل وترقی جوانان این مرز و بوم گردد.

بر اساس یک آمار رسمی تعداد معتادان به مواد مخدر درکشور ما نزدیک به دو ملیون نفر می رسد. چنانچه دایره ارتباطی هر فرد معتاد را فقط به چهار نفر محدود نماییم قریب به هشت ملیون نفر از مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله اعتیاد در تماس و یا درگیر می باشند که اگرمصرف روزانه آنها را بطور متوسط روزی یک گرم در نظر بگیریم مصرف سالانه این جمعیت دو ملیونی حدودهفتصدوسی تن مواد مخدر میشود.

رسیدگی به جرایم مواد مخدرعلاوه بر خسارات فراوان مادی و معنوی که برای جامعه دارد،بیشتر وقت دادگاهها را هم به خود اختصاص می داده است،اوقات بسیاری از نیروهای انتظامی و ظابطین دادگستری هم صرف جمع آوری افراد معتاد و قاچاقچیان خرده پا در سطح جامعه می شود واز رسیدگی به امور مهم خود باز می مانند و چه بسا پرسنل خوب و فداکار خود را در این راه ازدست می دهند.

مسئله موادمخدر در کشور ما از مسائل پیچیده ای است که بحث و بررسی در اطراف آن محتاج تحلیل تاریخی و نیز جامعه شناسی فردی و اجتماعی مردم ایران می باشد.

در یک نگاه اجمالی باید گفت شیوع موادمخدر در کشور ما بویژه تریاک ومشتقات آن ایرانیان از جمله برنامه های استعماری بیگانگان بوده است که توانستند با استفاده از زمینه های روانی موجود،نا آگاهی و جهل،فرهنگ عمومی غلط و آداب ورسوم خرافی و اعتقادات سطحی که به علت ریشه دار بودن استبداد وآموزشهای نادرست در جامعه ریشه دوانیده بود،استعمال مواد مخدر را گسترش دهند ونسلهای پی در پی را به این مواد خانمانسوز آلوده سازند،تا آنجا که استفاده و استعمال مواد مخدر بویژه تریاک بصورت علنی ودر محافل عمومی ومهمانی ها متداول شد و در بعضی مناطق ایران حتی نشانه نوعی احترام و پذیرایی به شمار می رفت.

ادامه این وضعیت در جامعه ما تا سالهای 1300 کار را به جایی رساند که کشت خشخاش و حتی اعتیاد به موادمخدر و استعمال آن در علن ،نه تنها جرم بشمار نمی رفت بلکه قبح اجتماعی و اخلاقی آن بویژه نزد اشراف و خوانین و زمین داران نیز فرو ریخت.

طبیعی بود که گسترش اعتیاد در بین مردم پیامدهای سوء اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی فراوانی را بدنبال داشت و نهایتا دولت را با دشواریهای اساسی مواجه نمود وبه جستجوی راه حل واداشت.از جمله راه حلهایی که دولت پیش گرفت وضع قانون در زمینه تریاک وسایر موادمخدر مانند بنگ وچرس بود که آن روزها در ایران متداول بود.سابقه قانونگذاری در باره جرائم مواد مخدر را باید درپرتو همین وضعیت تاریخی ایران در دوران معاصر مطالعه کرد.

تاریخچه قانونگذاری درزمینه مواد مخدر در ایران را میتوان به سه دوره به شرح ذیل تقسیم نمود:

1-از ابتدا تاسال1334 هجری شمسی

2-از سال1334تاپیروزی انقلاب اسلامی

3-از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد

محور اصلی قوانینی که قبل و پس از انقلاب در زمینه مواد مخدر تصویب شده،تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر است و کمتر به مسئله پیشگیری از قاچاق توجه شده است.در واقع قوانین مرتبط به مواد مخدر،یکی از عناصر تشکیل سیاست جنایی کشور نیز بشمار می روند که باید متضمن پیشگیری و مبارزه با جرائم،هردو،باشند.اما متأسفانه درکشورمابیشتربه جنبه تنبیهی و مجازات متخلفین تاکید شده است.مبارزه با مسئله مواد مخدر وحل آن بویژه در کشورهایی که سطح فرهنگ عمومی پایین است و مردم دچار جهل می باشند،محتاج برنامه ریزی جامع وفرا گیر است که هدف آن ارتقاع سطح آگاهی عمومی باشد ودر کنار آن نیز باید برنامه های اشتغال وتفریح جوانان وخانواده‌ها فراهم گردد.مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر بویژه معتادین باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود و بافرد معتاد به عنوان بیمار برخورد شود که محتاج درمان ومراقبت است.بدیهی است مجازات قاچاقچیان بزرگ وسوداگران مرگ وتباهی امری دیگری است که هیچکس مخالف آن نیست.اما متاسفانه از ابتدای قانون گذاری در ایران در باره مسئله مواد مخدر، نگاه مسئولین نگاه مجازات و تنبیه بوده است تا آموزش وکمک رسانی وپیشگیری .

تردیدی نیست که مهمترین برنامه برای مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری است که خود مستلزم اجزاءِ گوناگونی از قبیل آموزش ایجاد اشتغال،برنامه‌های تفریحی وسرگرمی برای جوانان ومهمتر از همه مبارزه با علل گسترش مواد مخدرگفته اند مهمترین علت رو کردن به این مواد آن است که شخص مواد مخدر را جایگزین کمبودها ودرمان هراسهاو شکستهای خود می داند وبرای التیام آلام درونی وکسب آرامش،آن‌را استعمال می کند.

بنابر این برای مبارزه با این مواد خانمان سوز وتباه کننده اولاً باید امنیت اجتماعی و فردی چنان فراهم باشد که افراد ،دچار هراس وبیم از آینده یا محیط پیرامونی نباشند واحساس آرامش داشته باشند ودر مواردی که شخص به دلایلی با چنین احساسی مواجه میشود وسائل وابزارهای لازم برای مقابله با ان فراهم باشد تا نیازی به پناه بردن به مواد مخدر نباشد .( پیشگیری )

وثانیاْ اگر فردی به دلایلی آلوده به مواد مخدر شد باید موجبات معالجه موثربه آسانی در دسترس باشد.(درمان)

نوع فایل:word

سایز :27.3 KB

تعداد صفحه : 14خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:15

شناخت حوق بین الملل

شناخت حوق بین الملل

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید که «حقوق بین الملل کنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین نکرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا که هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده که غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است که به مدد آن می توان به کنه واقعیات بین المللی پی برد و کاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینکه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به کمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینکه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند که آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی که « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون کاوش می کند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم کرد که چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم کرده و از حل مسائلی که بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می کند و یا دست کم از تعارض این دو مفهوم می کاهد. در نتیجه ، می توان گفت که هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلکه گسترش دیدگاههایی است که در رشد و تکامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل

روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی که در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تکامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته که برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعکس کنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی که از پیروان ارسطو و توماس اکویناس بودند، با اعتقاد به اینکه بشر موجودی است که به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند که حقوق از دو قسمت ترکیب یافته است : یکی حقوق طبیعی که انعکاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه که انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی که در آن دارد پدید می آورد.

مکتب حقوق طبیعی که سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه که حقوق طبیعی متضمن قواعدی است که در هر زمان و در هر مکان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنکه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتکا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احکام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسکو از جمله پیروان سرسخت این مکتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی که در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشکار ساخت. دکارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفکری است که پس از فروپاشی مکتب اسکولاستیک توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی کند.

«وی برای اینکه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج کند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای کار خود قرارداد که شک دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دکارت به روش حذف روی آورد و کوشید تا هر چه را که بدیهی نیست رد کند.

به عبارت دیگر، دکارت با اعتقاد به اینکه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای کشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیکتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دکارت که معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، کوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یک تصور جامع بیرون کشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی که تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این کتاب بر این نکته اصرار ورزیده است که «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است که نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلکه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد که با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینکه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را که لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، کوشیده است که رفتار انسان را آن گونه که هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شکوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا کردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست که مبنایی عقلی داشته باشد و منتسکیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود که از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینکه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی کرد و به تفکری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به کنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دکتر ینی بود که فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مکتب، که خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیکی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با کنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می کردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند که عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فکری است که در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است که کشورها از آن پیروی می کنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود که کار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مکتب که حقوق را تا حد یک «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشک و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر کشور جستجو می کردند؛ چنانکه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، که به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه کرده و ضمن آن نوشت که آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است که بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود که «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است که ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یک ملت را به وجود آورده است. کار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای که ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض کرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دورکیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفکر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای کار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا کرد که « نخستین و اساسی ترین قاعده این است که وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفکر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانکه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی که آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دورکیم که در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا که جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند که «در قلمرو و علم نغمه سرایی می کنند» و این بدان سبب بود که نظریه پردازان بعد از دورکیم ، با اندیشه های متفاوتی که ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس کلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است که با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به کنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینکه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود که با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت که مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل که نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد که به تبیین واقعیات

می پردازد.

کلسن، همانطور که فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان کردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از کلمات جامد و احکامی به صورت فرمولهای خشک ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده که هر یک با دیواره ای نازک از دیگری تفکیک شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینکه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شکست مواجه شد. نظریه کلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود که وی اصولاً منکر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می کرد که بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما کلسن از این واقعیت غافل مانده بود که حقوق بین الملل را ، که خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتکا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند که فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم که نتیجه اراده صریح یا ضمنی کشورها است، چگونه

می توانیم الزام آور آن را توجیه کنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی کشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است که پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است که اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینکه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماکسی هوبر ، شیندلر، بورکن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار کوشیده اند تا در کنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماکس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند که از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته کوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفکران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی که به نظر ایشان برای درک واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیک تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنکه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند کشور مبتنی ساخته و پس از آن حکمی به اصطلاح علمی استنباط کرده اند که از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»که هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا کند که پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد که به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق

این واقعیت، که حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه

می گیرد که صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت که حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارک دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد که با استدلالی منطقی ـ که حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا کرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی که ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری کلی از نظام حقوق ترسیم می کند و نشان می دهد که چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شکلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شناخت، الملل
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:17

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش ااف:آلمان. 2

ب- ژاپن: 3

ج- – سوئیس: 5

د- آمریکا: 7

ه- انگلیس: 9

و—ایتالیا: 11

ز- سوئد: 13

ح- سوئد: 15

ط- امارات متحده عربی: 17

ی- لبنان: 19

ک-:کانادا 21

ل- دانمارک.. 23

م- بلژیک و لوکزآمبورگ.. 24

ن= هلند: 26

س- اتریش.. 27

ش- اسپانیا 29

منابع: 31خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:48

شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی

شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی

پیشگفتار

مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .

واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند برای مثال ،دربرنامه های توسعه روستایی، باید مردم درمراحل مختلف تصمیم گیری ، برنامه ریزی واجرا ، مشارکت کنند و مراقبت از امکانات عمومی روستا را برعهده گیرند، ویا درامور پزشکی، مردم باید خود مراقب سلامتی شان باشند وطوری عمل کنند که سالم بمانند وچنانچه بیمار شدند، درمعالجه وبهبود خود سهیم شوند .

دربخش محیط زیست نیز، مشارکت مردم درکاشت نهال ، رسیدگی به فضای سبز وپاکیزه نگهداشتن محیط زندگی ، نمود پیدا می کند .

گسترش وتعمیق مشارکتهای مردمی ، نیازمند سازماندهی ، نهادسازی وایجاد شرایط ساختاری مناسب است .باوجود آنکه، مشارکت الزاماً درچارچوب سازمان ها و تشکلها صورت نمی گیرد ، بااین وجود تشکلها وسازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند.

امروزه نقش نهادهای مختلف در جوامع وکشورها با سرعتی شگرف درحال تغییر ودگرگونی است. دولت ، نهادهای مدنی ، موسسات بین المللی و شرکت های تعاونی وخصوصی ، به دنبال توسعه نقش روز افزون تکنولوژی ارتباطات وتعامل روز افزون دانش ، هریک ، به نوعی نقش وجایگاه جدیدی یافته اند .

دراین میان ، جامعه مدنی که خود از نهادهای گوناگونی همچون احزاب ، سندیکاها ، تعاونی ها وسازمان های غیر دولتی داوطلبانه تشکیل می شود ، باافزایش ناتوانی دولت ها برای پاسخگویی به انتظارات ومطالبات روبه افزایش اقشار مختلف جامعه ، رشد وپویایی بیشتری یافته است .

امروزه ارتباط مردم با دولت ، مراکز ودستگاههای دولتی و رشد و توسعه مشارکتهای هرچه بیشتر آنان ، ازطریق نهادها ، تشکلها وسازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های غیر دولتی (NGOs)[1] معروف شده اند .

سازمان غیردولتی به عنوان بخشی از جامعه مدنی ، امروزه هم ازنظر تعداد وهم ازنظر تنوع

خدمت رسانی وکیفیت خدمات ، رشد وتوسعه یافته است ؛ به طوریکه برآورد می شود در سطح جهان بیش از سه میلیون تشکل وسازمان مردمی وجود دارد؛ درحالی که تعداد این سازمان ها درابتدای دهه 1990 حدود سی هزار سازمان غیر دولتی بوده است .

درواقع با آغاز روند خصوصی سازی ، آزادسازی اقتصادی وکاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت ها ، برسرعت مشارکت های مردمی در قالب سازمان های غیردولتی ، برای جبران خلاء عدم حضور دولت ها وجایگزینی بهینه آن ها افزوده شده است .

وجه تمایز سازمان های غیر دولتیNGOs) ) ، از سازمان های دولتی (GoS)، درنداشتن وابستگی به ساختار دیوانسالارانه ومنابع عمومی دولت ، داوطلبانه ودموکراتیک بودن آنهامی باشد .

درحال حاضر، سازمان های غیر دولتی، به عنوان نهادها ومؤسساتی کارآمد ومکمل بخش دولتی درتامین اهداف توسعه ، جایگاه ویژه ای یافته اند .این سازمان ها به علت مردمی بودن از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردارند واین امتیازی است که دستگاههای دولتی به آسانی ، قادر به کسب آن نیستند .همچنین ، با توجه به جایگاه خاص سازمان های غیر دولتی به عنوان ابزارهای دموکراتیزه شدن ورونق جامعه مدنی ، این سازمان ها از طریق فراهم ساختن بسترهای ارتباط ومشارکت مردمی، قدرت دولت را محدود نموده ، زمینه گسترش تکثرگرایی رافراهم می سازند و ازحقوق بشر حمایت می کنند .

از جمله نقش های سازمان های غیردولتی می توان به تجهیز امکانات دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف توسعه ، اجرای پروژها به دور از دیوانسالاری دولتی،تسهیل ارتباطات مردم و حکومت ،کمک به سازمان های محلی ، تحقیق وارزشیابی ، رسیدگی به فقرا وخدمت در نقاط دورافتاده اشاره نمود .

حوزه فعالیت سازمان های غیردولتی در زمینه ها و موضوعات محیط زیست ، حقو ق بشر ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، زنان ، کودکان و جوانان ، بهداشت وجمعیت ، علوم وتکنولوژی ، توسعه روستایی ، توسعه پایدار ، مقابله با بحران های اجتماعی واعتیاد ،آموزش وتحقیقات ، خدمات مالی واجتماعی به اقشار آسیب پذیر و...ازتنوع بسیاری برخوردار است .

مقدمه

از دیدگاه جامعه شناسان، تنها مؤسسات اجتماعی مهم در جوامع امروزی گروه‌‌های نخستین و سازمان‌های بوروکراتیک نیستند، بلکه انواع سازمان‌های داوطلبانه، مؤسسات خیریه و سازمان‌های خود‌یاری که علاوه بر سازمان‌های دیگر زمانی دراز وجود داشته‌اند، جزء مؤسسات مهم اجتماعی به شمار می‌آیند. برای مثال در دوران اولیه‌ی صنعتی شدن، بسیاری گروه‌های کارگران، مانند باشگاه‌های کارگران‌یا مؤسسات آموزش کارگران تأسیس گردیدند. براساس‌این دیدگاه باید توجه داشت که سازمان‌های خودیاری و داوطلبانه اغلب به طور آشکار با سیستم‌های بوروکراتیک فرق دارند.

تعداد و انواع سازمان‌های خودیاری به طور کلی اساساً در طول قرن گذشته افزایش‌یافته است. انجمن‌های مسکن، گروه‌های باز پروری معتادان و صدها سازمان خودیاری دیگر به وجود آمده‌اند ؛ معدودی از آن‌ها تاریخ پیوسته‌ای دارند که‌یک صد سال‌یا بیشتر از آن می‌گذرد، در حالی که دیگران نسبتاً به سرعت به وجود می آیند و از میان می‌روند.

در گذشته حق تشکیل سازمان‌های خودیاری به هیچ وجه همیشه در قانون پذیرفته نشده بود. در بسیاری از کشورها نخستین اتحادیه‌های کارگران با واکنش‌های خصمانه‌ی مقامات مسئول روبه رو شدند و گاهی ممنوع گردیدند. حق تشکیل سازمان‌ها بر طبق منافع و هدف‌های آزادانه ی انتخاب شده، حقی بود که در بیشتر جوامع برای آن می‌بایست مبارزه کرد.

بیان مسأله

این امر مسلمی‌است که پژوهش‌های کاربردی، مساله مدار هستند؛ بدین معنی که تمام فرایند پژوهش، از اولین گام‌های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، باید حول‌یک‌یاچند مساله‌یا مشکل دور بزند. بنابراین، روشن کردن مشکل‌یا مساله در‌یک تحقیق علمی-کاربردی،‌یکی از ضروری ترین و اولین گام‌های پژوهش است. اگر مسأله ، خوب روشن‌یا تبیین نشود ، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل : جمع آوری اطلاعات و استنتاج‌یا نتیجه‌گیری ، دچار اشکالات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مسأله است . بنابراین شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی‌از فعالیت‌های پژوهشی است.

پژوهش حاضر نیز‌یک تحقیق مساله مدار کاربردی است که در صدد حل‌یکی از موضوعات اساسی توسعه اجتماعی در‌ایران است. از آنجا که سازمان‌های غیر‌دولتی( (NGOsیکی از ابزارهای اساسی در جهت رشد و توسعه جامعه هستند و در اکثر کشورها نقشی اساسی در فرایند توسعه برعهده دارند، چند صباحی است که در کشورما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند؛ جامعه و دولت تلاش می‌کنند تا ضمن کمک به شکل‌گیری و ‌ایجاد ‌این نهادها، در فعالیت‌های توسعه برای آن‌ها نقشی محوری قائل شوند. اما ‌این سازمان‌ها، در فرایند توسعه هنوز نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی را کسب و اعتماد ملی و دولتی را به خود جلب نمایند.

نوع فایل: word

سایز : 15.5 MB

تعداد صفحه:205خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:41

بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

چکیده

این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.

در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.

فهرست مطالب

پیشگفتار : ۱

چکیده ۲

فصل اول ۳

کلیات پژوهش ۳

مقدمه ۴

بیان مسئله ۶

اهداف پژوهش : ۱۱

اهداف کلی : ۱۱

اهداف جزیی : ۱۱

۸) آزادی ۲۰

۹) تبعیض ۲۰

۱۰) بیکاری ۲۱

۱۱) تعصب ۲۱

۱۲) ازدواج اجباری ۲۲

۱۳) اجتماع ۲۲

۱۴) انگیزه ۲۳

۱۵) همسالان ۲۳

۱۶) شهر نشینی ۲۴

۱۷) حضور ناپدری و نامادری ۲۴

۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد ۲۵

۱۹) خانواده ۲۵

۲۰) ارزشها ۲۶

۷- تعریف نظری ۲۶

۱) خشونت : ۲۶

۲) طلاق : ۲۶

۳) محدودیت های مختلف : ۲۶

۴) اشتغال والدین : ۲۷

۷) وسایل ارتباط جمعی : ۲۷

۹) تبعیض : ۲۷

۱۰) بیکاری : ۲۸

۱۱) تعصب : ۲۸

۱۲) ازدواج اجباری : ۲۸

۱۳) اجتماع : ۲۸

۱۴) انگیزه : ۲۸

۱۵) همسالان : ۲۸

۱۶) شهر نشینی : ۲۹

۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد : ۲۹

۱۹) خانواده : ۲۹

۲۰) ارزشها : ۲۹

محدوده مطالعاتی پژوهش : ۳۰

فصل دوم ۳۱

پیشینه پژوهش ۳۱

مقدمه ۳۲

چارچوب نظری ۳۳

۱- تعاریف (فرار از خانه) ۳۴

۱-۱ پایان فرار ۳۴

۲-۱ فرار و ناهنجاری اجتماعی ۳۴

۳-۱ روانشناختی فرار ۳۵

۴-۱ فرار و محیط و خانواده ۳۶

۵-۱ فرار و مسائل خانوادگی ۳۷

۶-۱ فرار و فراغت ۳۷

۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری : ۳۸

۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری : ۳۸

۲- عوامل موثر بر فرار از خانه ۳۹

۱-۲ تبعیض ۳۹

۲-۲ حضور ناپدری و نامادری ۴۰

۳-۲ بزهکاربودن والدین ۴۱

۴-۲ طلاق والدین ۴۱

۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان ۴۲

۶-۲ والدین ۴۳

۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) ۴۴

۸-۲ تعدد فرزندان ۴۵

۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی ۴۶

۱۰-۲ همسالان ۴۶

۱۱-۲ انگیزه ۴۷

۱۲-۲ اشتغال والدین ۴۹

۱۳-۲ محدودیت ۵۰

۱۴-۲ محدودیت جامعه ۵۱

۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی ۵۱

۱۶-۲ آزادی مطلق ۵۲

۱۷-۲ ازدواج اجباری ۵۳

۱۸-۲ خانواده ۵۴

۱۸-۲ خانواده ۵۵

۱۹-۲ بیکاری ۵۶

۲۰-۲ اشتغال ۵۷

۲۱-۲ عوامل عاطفی ۵۸

۲۲-۲ تغییر ارزشها ۵۹

۲۳-۲ مدرسه و فرار ۶۰

۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار ۶۱

۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۶۲

۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۶۳

۳- آثار فرار از خانه ۶۴

۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی ۶۴

۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟ ۶۵

۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی ۶۶

۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه ۶۷

۱-۴ بی هنجاری ۶۷

۲-۴ اجتماع ۶۸

۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر ۶۸

۴-۴ تقلید ۶۹

۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی ۷۰

۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم ۷۱

۶-۴ فقر ۷۲

۷-۴ شهرنشینی ۷۳

۹-۴ محیط ۷۴

۵- آمار و اطلاعات ۷۵

۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه ۷۵

۲- ۵ آمار سنی فرار ۷۶

۲- ۵ آمار سنی فرار ۷۷

«نتیجه گیری» ۷۷

فصل سوم ۷۹

روش شناسی پژوهش ۷۹

مقدمه ۸۰

روش پژوهش ۸۰

۳- جامعه آماری ۸۱

حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۲

ابزاراندازه گیری (ابزار سازی) ۸۲

۶- روش جمع آوری اطلاعات ۸۳

۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات : ۸۴

فصل چهارم ۸۵

تحلیل یافته های پژوهش ۸۵

مقدمه ۸۶

فصل پنجم ۱۳۵

نتایج پژوهش ۱۳۵

بحث و نتیجه گیری ۱۳۶

تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۳۷

پیشنهادات پژوهش ۱۳۸

خلاصه پژوهش ۱۳۹

فهرست منابع: ۱۴۱

مقدمه

هنگامی که دختری به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی از خانه فرار می کند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد.فرار آغاز بی خانمانی است و همین امر زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می کند دختران فراری برای امرار معاش به سرقت ، تکدی گری ، توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکی و کالاهای غیر مجاز ، روسپیگری ، عضویت در باندهای مخوف اغفال و فحشا اقدام می کنند.

با این حال به نظر می رسد که فرار (خواه به عنوان علت و خواه به عنوان معلول ناهنجاری های اجتماعی) بیشتر حاصل تعامل های ناکارآمد و غلط در روابط خانوادگی است تا ساختارهای اجتماعی.

خانواده به عنوان نخستین و پایدارترین نهادی است که اعضای خود را به مدت طولانی تحت تاثیر قرار می دهد، در شکل گیری نحوه نگرش و رفتار فرزندان سهم بسزایی دارد.

در جواب به این سوال که در چه شرایطی دختر از خانه فرار می کند ، بسیاری از متفکران اجتماعی ، ناهنجاریهای اجتماعی را با سرشت ذاتی و خصوصیات فردی مرتبط دانسته اند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که دختران فراری از لحاظ ضریب هوشی و سایر خصوصیات فردی تفاوت معناداری با دختران غیر فراری ندارند.لذا برای تبیین این مسئله باید به دنبال دلایل دیگری باشیم.

پس در این فصل سعی شده است دلایلی که منجر به فرار دختران از خانه می شود آورده شود.

چارچوب نظری

* طبق نظریات کتله بلژیکی ، دورکیم و مرتون و… فقر ، بیکاری و اجتماعی به عنوان عامل اصلی فرار از خانه محسوب می شود و از آن طرف ساترلند نیز اجتماع و دوستان ناباب را باعث فرار از خانه می داند.

ولی به عقیده من فقر و بیکاری و (خانواده) مهمترین عوامل فرار نوجوانان از خانه محسوب می شود.

۱- تعاریف (فرار از خانه)

۱-۱ پایان فرار

فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا بصورت یک اقدام ساده انجام می گیرد و سپس تا ولگردی ، تکدی ، سرقت ، خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، فحشا ، قتل و در نهایت خودکشی کشیده می شود.اینکه فردی از خانه فرار می کند و تحت تاثیر عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است و بخش دیگر آن عبارت از پیامدهای ناشی از این اقدام.(حیدری ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۵).

* همانطور که ملاحظه می شود فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا به صورت یک عمل ساده انجام می شود و سپس تا ولگردی ، سرقت ، خرید و فروش مواد و… کشیده می شود ، اینکه فردی از خانه فرار می کند و به علت عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است که در بالا نیز اشاره شد.

- بین میزان درون گرای بی ثبات و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

نوع فایل: word

سایز 159 KB

تعداد صفحه:148خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:39

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه 17 تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد 100 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله

مقدمه ۱

تاریخچه در ایران و جهان ۴

چهار چوب نظری تحقیق ۱۳

دیدگاه زیست شناختی ۱۳

تئوری روانشناختی انحراف ۱۶

نظریه جامع شناسان ۲۰

تئوری ساختاری و خرده فرهنگی انحراف ۳۳

نظریه ها ۴۰

تعریف کج روی ۴۳

تعریف انحراف اجتماعی ۴۳

تعریف انحراف اجتماعی با توجه به ملاک اجتماعی ۴۴

تعریف آماری کج روی اجتماعی ۴۵

تعریف بزهکاری ۴۵

انواع انحرافات و کج روی ها ۴۷

کجروی گروهی ۴۹

انحرافات جنسی ۵۱

عوامل موثر و مرتبط با کج روی اجتماعی ۵۲

رابطه جنسیت با انحراف ۵۲

تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳

رابطه سواد با انحراف ۵۴

آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵

نقش معلم در گرایش نوجوانان به انحراف ۵۶

نقش روح جمعی حاکم در مدرسه در تمایل انحرافات دانش آموزان ۵۷

روش های نادرست والدین در دوران بلوغ ۵۹

خود خواهی و استبداد والدین در انظباط فرزندان ۶۱

افراط در محبت و عوارض ناشی از آن ۶۲

عوارض روانی افراط در اعمال قدرت ۶۳

گروه همسالان ۶۶

دوستان و تقلید پذیری از آنان ۶۷

اعتیاد به مواد مخدر ۶۷

رابطه بزهکاری فرزندان و الکلیسم والدین ۶۹

فقر و بیکاری ۷۱

عقده حقارت ۷۲

عوامل اجتماعی بروز حقارت ۷۳

طلاق ۷۴

وضع روانی کودکان پس از طلاق والدین ۷۶

تاثیر وجود زن پدر و ناسازگاری کودکان ۷۷

نقش عدم کفایت مسکن در عدم بروز کج روی ۸۰

سستی پایه های مذهبی ۸۱

اختلاف خانوادگی ۸۲

جمع بندی و نتیجه گیری ۸۳

فایده تحقیق ۸۷

اهداف تحقیق ۸۹

فصل دوم : طرح مسئله

بیان مسئله ۹۰

سوالات تحقیق ۹۶

فرضیه های تحقیق ۹۷

دیاگرام روابط متغیر مستقل وابسته ۹۸

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ۹۹

جامعه آماری ۹۹

حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۹

ابزار اندازه گیری ۱۰۰

روش تجزیه و تحلیل آماری ۱۰۱

انواع متغیر های تحقیق ۱۰۲

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها ۱۰۳

فصل چهارم : جداول

جداول یک بعدی و نمودارها ۱۰۸

جداول دو بعدی ۱۲۹

فصل پنجم : نتیج گیری و پپیشنهادات

نتیجه گیری ۱۳۵

نتایج به طور خلاصه ۱۳۷

پیشنهادات ۱۳۹

فصل ششم : محدودیت های پژوهش

تنگناها و محدودیت ها ۱۴۱

پیوست ها

منابع و مآخذ ۱۴۲

مقدمه:

سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه ۱۷ تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وشناخت عوامل مرتبط با پدیده کجروی اجتماعی می باشد. عواملی چون: سن، تحصیلت، والدین، درآمد خانواده، وضعیت مسکن، و میزان نظارت و کنترل والدین واستفاده از وسایل ارتباط جمعی و …

البته نمی توان گفت همه این عوامل با پدیده کجروی اجتماعی رابطه مستتقیمی دارند. از آنجا در همه جوامع به گونه ای کجروی وا نحراف از اهداف اصلی جوامع و تخطی از قوانین وجود دارد، لذا آشنایی و آگاهی افراد جامعه با کجروی و انحرافات اجتماعی و همچنین آگاهی از عواقب کجروی اجتماعی امری ضروری می باشد

. تاریخچه در جهان و ایران

برخی از اندیشمندان، نخستین هنجارگذاریها را مربوط به زمان آفرینش انسان و حضرت آدم مربوط می دانند، شیخاوندی هم همین نظر را دارد او پس از طرح بخشهای از کتب مذهبی و بخصوص بابهای از تورات چنین استنتاج می کند… انسان در بدو آفرینش خود آگاه نبوده است و آگاهی در برون وجود او د رمیوه درخت دانش نهفته بود که به زبان مردم شناسان می توان آن را تابو برخاسته از توتم نامید. وی در ادامه اشاره می کند که نخستین نهی و هنجارگذاریها خداوندن، نخوردن از میوه درخت های زندگی جاویدان و دانش مربوط به خود آگاهی است. هنجارگذاری تعیین کننده هنجارشکنی است.

به دنبال نخستین نهی و نخستین نقص نهی، نخستین کیفرها به ترتیب در مورد مرتکبان انسان و حیوان به اجرا درآمد ….

و پس از آن هنجارشکنی وجود داشته است که نمونه آن در پی رشک و حسادت برادر بزرگ قابیل، برادر کوچک خود را می کشد[۱]. (نخستین قتل، هنوز مرگ در خلقت شناخته نشده است).

نوع فایل: word

سایز : 149 KB

تعداد صفحه:140خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:26

شناخت و بررسی شیوه دعوت رسول اکرم (ص) بر اساس «حکمت ، موعظه حسنه و مجادله احسن

شناخت و بررسی شیوه دعوت رسول اکرم (ص) بر اساس «حکمت ، موعظه حسنه و مجادله احسن

چکیده

روش تبلیغی انبیاء و خصوصاً رسول اکرم (ص) بهترین و نافذترین روشهای ارائه شده به جامعه بشری بوده است که بر اساس دعوت خلق به معرفت و عبادت پروردگار با «حکمت و موعظه حسنه و مجادله احسن» بوده است.حکمت که لازمه هدایت است بر اساس کتاب الله و مصلحت وقت ، که بنا به دلایل و برهان صورت می پذیرد و در واقع موجب معرفت و تفقه در دین است که به اطاعت خدا و رسول و ائمه اطهار (علیهم السلام) می انجامد و منظور از موعظه حسنه همان نصایح مشفقانه مشتمل بر وعد و وعید الهی است و منظور از مجادله احسن استفاده از مقدمات درست در جهت اقناع ومجاب کردن مشرکان و کفار و مخالفان و نهایتاً دعوت ایشان به اسلام و حقیقت می باشد.

این پایان نامه به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع تفسیری و روایی در پنج فصل تالیف و تنظیم گشته است :

فصل اول- شامل کلیات (اهداف و انگیزه موضوع ، سوالات تحقیق ، پیشینه تحقیق ،‌روش تحقیق و ساختار و محدوده تحقیق) می باشد.

فصل دوم- مفهوم حکمت ، موعظه ، جدل و کاربرد آنها در قرآن کریم به عنوان شیوه دعوت پیامبر اکرم (ص) شامل (معانی لغوی و اصطلاحی حکمت ، موعظه و جدل و کاربرد آنها در قرآن کریم و شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی به خصوص شیوه رسول اکرم (ص) می باشد).

فصل سوم- جلوه های حکمت الهی که اهم آن شامل : (اهمیت حکمت از نظر اعتقادی ، حکمت و توحید ، حکمت الهی هدف بعثت انبیاء ، اعطای حکمت بر صالحین در قرآن کریم ، حکمت واعطای فضل بر رسول اکرم (ص) و خاندانش (علیهم السلام) ، تاویل حکمت در قرآن و روایات) می باشد.

فصل چهارم- جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصوم که اهم آن شامل : (موعظه در قرآن کریم ، موعظه اخلاقی ، نفسانی ، تاثیر گذاری موعظه ،‌اقسام موعظه ،‌تاویل موعظه) می باشد.

فصل پنجم- جلوه های مجادله در قرآن و روایات که عبارتند از : (انواع مجادله در قرآن و روایات ، مجادله احسن پیامبران الهی ، جلوه های مجادله احسن پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم و زمینه های مجادله غیر احسن ، اهداف مجادله) می باشد.

در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته شده است.

واژه های کلیدی : حکمت ، حکم ، موعظه ، موعظه حسنه ، جدال ، مجادله احسن

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول : کلیات

۱ – ۱ – اهداف و انگیزه موضوع ۶

۱ – ۲ – سؤالات تحقیق ۶

۱ – ۳ – پیشینۀ تحقیق ۷

۱ – ۴ – روش تحقیق ۸

۱ – ۵ – ساختار و محدوده تحقیق ۸

فصل دوم : مفهوم حکمت ، موعظه ، جدل و کاربرد آنها در قرآن کریم به عنوان شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص)

۲ – ۱ – معانی لغوی و اصطلاحی حکمت ، موعظه ، جدل ۱۰

۲ – ۱ – ۱ – معنی لغوی و اصطلاحی حکمت ۱۰

۲ – ۱ – ۲ – معنی لغوی و اصطلاحی موعظه ۱۳

۲ – ۱ – ۳ - معنی لغوی و اصطلاحی جدل ۱۴

۲ – ۲ – کاربرد تعابیر مربوط به حکمت ، موعظه ، جدل در قرآن کریم ۱۵

۲ – ۲ – ۱ – کاربرد تعبیر حکمت ۱۵

۲ – ۲ – ۲ – کاربرد تعبیر موعظه ۱۷

۲ – ۲ – ۳ – کاربرد تعبیر جدل ۱۸

۲-۳ شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی در قرآن کریم ۱۸

۲-۳-۱ شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص) ۱۹

۲-۳-۲ تبیین و تفسیر «حکمت ، موعظه حسنه و مجادله احسن» در آیه ۱۲۵ از سوره نحل ۲۳

فصل سوم : جلوه های حکمت الهی از منظر قرآن و روایات معصومین

۳ – ۱ – اهمیت حکمت از نظر اعتقادی در قرآن و روایات ۲۸

۳ – ۱ – ۱ – حکمت و توحید ۲۸

۳ – ۱ – ۲ – حکمت و نفی از شرک ۳۱

۳ – ۲ – حکمت در نبوت و شریعت ۳۳

۳ – ۲ – ۱ – حکمت الهی ، هدف بعثت انبیاء ۳۳

۳ – ۲ – ۲ – حکمت الهی ، اخذ و میثاق با پیامبران ۳۶

۳ – ۳ – اعطای حکمت بر صالحین در قرآن کریم ۳۷

۳ – ۳ – ۱ – لقمان حکیم ۳۷

۳ – ۳ – ۱ – ۱ – برگزیده هایی از سخنان حکمت آمیز لقمان ۳۹

۳ – ۳ – ۲ – حکمت حضرت داود ( ع ) ۴۱

۳ – ۳ – ۲ – ۱ – آزمون داود ( ع ) ۴۳

۳ – ۳ – ۲ – ۲ – سخن خداوند با داود ( ع ) و گزیده ای از سخنان آن حضرت ۴۵

۳ – ۳ – ۳ – حضرت عیسی ( ع ) ۴۷

۳ – ۳ – ۳ – ۱ – برگزیده ای از حکمت ها و مواعظ عیسی ( ع ) ۴۹

۳ – ۳ – ۴ – حضرت یحیی ( ع ) ۴۹

۳ – ۳ – ۵ – حضرت موسی ( ع ) ۵۱

۳ – ۴ – بررسی حکمت بر پیامبر ( ص ) مبنی بر اعطای فضل بر او و خاندانش « علیهم السلام » ۵۲

۳ – ۵ – حکمت و نزول قرآن ۵۵

۳ – ۶ – حکمت و معاد ۵۸

۳ – ۷ – حکمت و بی رغبتی به دنیا در قرآن کریم ۶۰

۳ – ۸ – حکمت و تواضع ۶۲

۳ – ۹ – تأویل حکمت در قرآن و روایات ۶۴

۳ – ۹ – ۱ – حکمت حقیقی ، معرفت به اولیاء و ائمه معصومین ( علیهم السلام ) ۶۴

۳ – ۹ – ۲ – ائمه معصومین ، وارثان علم و حکمت الهی ۶۷

۳ – ۹ – ۳ – ائمه معصومین ، معادن حکمت الهی ۷۰

۳ – ۹ – ۴ – ائمه معصومین ، مستودع حکمت الهی ۷۱

۳ – ۹ – ۵ – ائمه معصومین ، دعوت کننده به خداوند با حکمت ۷۳

۳-۱۰- نتیجه گیری بحث ۷۴

فصل چهارم : جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین

۴ – ۱ – مفهوم و اهمیت موعظه ۷۸

۴ – ۲ – موعظه در قرآن کریم ۸۰

۴ – ۳ – موعظۀ اخلاقی ۸۴

۴ – ۴ – موعظه نفسانی ۸۵

۴ – ۵ – موعظه پذیری و تکبر ۸۶

۴ – ۶ – تأثیر گذاری موعظه ۸۸

۴ – ۶- ۱ – شروط موعظه و وعظ ۹۰

۴ – ۷ – آداب موعظه کردن ۹۳

۴ – ۸ – اقسام موعظه ۹۴

۴ – ۸ – ۱ – موعظه ناپسند ( ناآگاهانه و شیطانی ) ۹۴

۴ – ۸ – ۲- موعظه حسنه ۹۵

۴ – ۹ – تفاوت موعظه و حکمت ۹۸

۴ – ۱۰ – تأویل موعظه حسنه در قرآن و روایات معصومین ۹۹

۴– ۱۰ – ۱ – نصیحت در زیارت جامعه کبیره ۱۰۳

۴ – ۱۱ – نتیجه گیری بحث ۱۰۴

فصل پنجم : جلوه های مجادله از منظر قرآن و روایات معصومین

۵ – ۱ – مفهوم مجادله ۱۰۸

۵ – ۲ – انواع مجادله در قرآن و روایات معصومین ۱۰۹

۵ – ۲ – ۱ – مجادلۀ اَحسن ۱۰۹

۵ – ۲ – ۱ – ۱ – مجادله اَحسن در قرآن کریم ۱۰۹

۵ – ۲ – ۱ – ۲ – مجادله اَحسن در روایات ۱۱۲

۵ – ۲ – ۲ – مجادلۀ غیر اَحسن ۱۱۴

۵ – ۲ – ۳ – مجادلۀ عالمانه ۱۱۷

۵ – ۲ – ۴ – مجادلۀ جاهلانه ۱۱۹

۵ – ۳ – مجادلۀ اَحسن پیامبران الهی ۱۲۰

۵ – ۳ – ۱ – مجادلۀ انبیاء الهی از دیدگاه قرآن کریم ۱۲۰

۵-۴- جلوه های مجادلۀ اَحسن رسول اکرم ( ص ) از دیدگاه قرآن کریم ۱۲۲

۵ – ۴ – ۱ – احتجاج آن حضرت در برخورد با یهودیان ۱۲۲

۵ – ۴ – ۱ – ۱ – احتجاج در مورد پسر خدا بودن عزیز پیامبر به زعم یهودیان ۱۲۲

۵ – ۴ – ۲ – احتجاج آن حضرت در برخورد با مسیحیان ۱۲۴

۵ – ۴ – ۲ – ۱ – احتجاج در مورد شفای جوان بیمار ۱۲۴

۵ – ۴ – ۲ -۲ – احتجاج در مورد مقیاسۀ معجزۀ عیسی ( ع ) با معجزه پیامبر(ص) ۱۲۴

۵ – ۴ – ۲ – ۳- پاسخ پیامبر (ص) به مسیحیان در مورد عیسی (ع) و دعوت آنان به مباهله ۱۲۵

۵ – ۴ – ۳ – احتجاج آن حضرت در برخورد با مشرکین و ملحدین ۱۲۷

۵ – ۴ –۳ – ۱ – احتجاج در شبهۀ حلول الهی در هیاکل و صور ۱۲۷

۵ – ۴ – ۳ –۲ – احتجاج در شبهه تعیین و انتخاب پیامبر الهی ۱۲۸

۵ - ۵ – فطری بودن گفتگوی جدلی ۱۲۹

۵ - ۶ – زمینه های مجادلۀ غیر احسن ( باطل ) ۱۳۲

۵ -۷ – اهداف مجادله ۱۳۵

۵- ۸ – نتیجه گیری بحث ۱۳۷

نتیجه گیری کلی ۱۳۹

منابع و ماخذ ۱۴۲

مقدمه

اَلحَمُدللِه الذَّی هَدانا لِهذا وَ ما کُنا لِنَهتَدی لَولا اَن هَدانا اَللهُ (ستایش خدای را که ما را بدین [راه] هدایت نمود ، و اگر خدا ما را راهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم).

حمد و سپاس خدای را که به عنوان خالق «ماسوی الله» هر موجودی را در راه سعادت خودش تا نهایت کمالش راهنمایی کرده و فرموده : «رَبُنّا الَذی اَعطی کُلَ شَیءٍ خَلقه ثُمَّ هَدی».(پرودگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده ، سپس آن را هدایت فرموده است).و هیچ موجودی را از قائده به کمال رسیدن مستثنی نکرده و انسان را که اشرف مخلوقات دانسته ، کمال و سعادت عظمی عنایت فرموده و به سوی آن هدایت کرده است.و عقل را راهنما به سوی کمال و منشا شکوه و سربلندی انسان قرار داده است.

اما از آنجایی که سعادت و کمال انسان منحصر به سعادت مادی نمی باشد ، بلکه جهان معنا هر دو جهان را شامل می گردد به همین خاطر خداوند متعال اول عقل آفرینش یعنی حضرت محمد (ص) را به عنوان نبوت برگزید و او را به بندگانش حجت قرار داد : «حُجَهُ اَللهِ عَلَی العِبادِ النَبِّیُ و الحُجَه فیما بَینَ العِبادِ وَ بَینَ اَللهِ اَلعَقلُ» .(حجت خداوند بر بندگان پیامبر است و حجت میان بندگان و خدا عقل است).و آن حضرت را خلیفه خود بر روی زمین قرار داد تا راهنما و هدایت گر خلق به سوی او باشد و ایشان بشارت دهنده و ترساننده نیکان و بدان قرار داد تا حجت را بر مردم تمام گرداند.

فصل اول : کلیات

۱ – ۱ – اهداف و انگیزه موضوع

هدف و انگیزه اصلی در این پایان نامه ، شناخت و بررسی شیوه دعوت رسول اکرم (ص) بر اساس «حکمت ، موعظه حسنه و مجادله احسن» می باشد.از آنجایی که پیامبران و خصوصاً پیامبر خاتم (ص) به منزله سراج منیر و دعوت کننده به سوی خدا «سراجاً منیراً و داعیاً الله» هستند ، بسیار مشتاق بودم برای فهم و شناخت پیرامون این شیوه ها و ابعاد و جلوه ها و مصادیق آنها بتوانم بهره هایی از کلام الهی و نور حکمت را بر قلب خود دریابم و با فهم موعظه از موعظه حسنه در شناخت حقایق الهی و عبرت از خلایق الهی آگاه شوم و با درک مجادله احسن به عنوان روش نیکوتر خداوند در مقابل مخالفان خدا و رسول و اولیاء معصوم الهی به اثبات حقانیت عقاید شیعی خود برسم.

۱ – ۲ – سؤالات تحقیق

پیرامون موضوع رساله ، سؤالات بسیاری مطرح می باشد که از پرسش های ویژه این تحقیق می توان اشاره کرد به :

۱ – حکمت و موعظه و جدال از نظر لغوی و اصطلاحی چیست ؟

۲ – تاویل حکمت بر اساس آیات قرآن و روایات چیست؟

۳ – انواع موعظه کدام است ؟ منظور از موعظه حسنه در آیات قرآن کریم چیست؟آیا موعظه می تواند غیر حسنه باشد؟

۴ – شیوه ها و اقسام مجادلات انبیاء در قرآن کریم و تعالیم اسلامی بر چه اساسی

می باشد؟

۵ – آیا در قرآن و روایات نمونه هایی از مجادلۀ احسن انبیاء بر اساس قرآن و روایات آمده است؟

۱ – ۳ – پیشینۀ تحقیق

تا کنون کمابیش پیرامون آداب و اسلوب گفتگو در قرآن کریم و روشهای تبلیغی انبیای الهی و روش تبلیغی و دعوت پیامبر اسلام (ص) کتب و مقالاتی نگاشته شده که گاه مورد استفاده در رساله موجود هم بوده است.مانند ۱- راه و رسم تبلیغ نوشته گروهی از فضلای قم.۲- مقاله قانون عملی پیامبر اسلام (ص).۳- آداب و اسلوب گفتگو در قرآن کریم و روایات با نگاهی به کتاب مقدس از عبدالله ستوده ارشد علوم قرآن ، ۱۳۸۷٫ ۴- شیوه های هدایتی و تبلیغی انبیا از دیدگاه قرآن و روایات از طیبه خداویسی ، ۱۳۸۶٫

می توان وجه امتیاز رسالۀ موجود نسبت به تالیفات پیشین را اولاً فراهم نمودن یک بخش تأویلی از آیات قرآن کریم را در کنار بخش تفسیری آن که مرتبط با موضوع می باشد در نظر گرفت که رسالۀ حاضر علاوه بر تفسیر به تأویل ، تا جایی که امکان داشته پرداخته است . و ثانیاً به گردآوری شیوۀ رسول اکرم ( ص) در یک مجموعه که به طور مستقل و تخصصی (قرآنی و روایی) به هر یک از آنها پرداخته شده است . وعلت انتخاب موضوع ، علاقمندی این جانب به دانستن روش های دعوت اسلام و جذابیت موضوع مورد بحث و فهم و درک بیشتر از دین تشیع ، فهم آیات قرآن کریم چه از جهت ظاهری و چه از جنبۀ تأویلی و شناخت رسول اکرم (ص) و اهل بیتش «علیهم السلام » که امید است باری تعالی با الطاف و عنایت خویش این حقیر را در جهت گام نهادن و سوق دادن به این جهت یاری فرماید .

۱ – ۴ – روش تحقیق

در این رساله ، ابتدا با هماهنگی استاد راهنما ، یک طرح کلی از پایان نامه تنظیم گردید و با راهنمایی وافر و تحسین برانگیز ایشان به مطالعه و مرور کتابهای معتبر روایی و قدیمی پرداخته . وکار تحقیق موضوع را آغاز نمودم و جمع آوری مطالب از طریق فیش برداری از کتاب ها با روش کتابخانه ای و با استفاده از CD های تفاسیر و سایتهای اینترنتی ( با مراجعه به منابع اصلی و معتبر ) تنظیم و تدوین گردیده است . و برای انجام این امر ، بیشترین بهره برداری از کتابخانه مجلس و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران وبعد کتابخانه دانشکده الهیات تهران و در موارد بسیار محدودی از کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی به عمل آمده است .

ذکر این نکته لازم است که ، متون عربی مرتبط با موضوع که در منابع قدیمی و یا بعضاً جدید بچشم می خورد اولاً به یاری خداوند متعال و بعد با سعی و تلاش خود ، به فارسی روان ترجمه کردم و در کل ، در تنظیم و تهیۀ رساله از راهنمایی سرکار خانم دکتر هاشمی و مشاورۀ آقای دکتر رضوی ، بهره و استفاده لازم صورت گرفته است که کمال تشکر را از این دو بزرگوار دارم .

نوع فایل: word

سایز: 246 KB

تعداد صفحه:157خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:45

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

چکیده

بلوغ اجتماعی مرحله¬ای است که انسان به خودکفایی، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت می رسد، دیگران را می پذیرد و با آنها تعامل سازگار برقرار می کند.

از آنجا که اکثریت جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و با توجه به اینکه بیشتر مشکلات جوانان ریشه در جوانی و رشد اجتماعی آنان دارد و استقلال، هویت و شکل گیری آن که اساس رشد اجتماعی را تشکیل می دهند در نوجوانی آغاز می شوند.

اهمیت بلوغ اجتماعی در نوجوانی را بصورت قابل ملاحظه¬ای مطرح می کند. کودکان همزمان با رشد عاطفی از نظر اجتماعی نیز رشد می کنند و قالب ها ، ارزشها، و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه را می آموزند. (اجتماعی شدن) دختران و پسران نوجوان در جوامع مختلف و در خانواده های متفاوت تحمل یکسانی در پذیرش قوانین اجتماعشان ندارند.

اهمیت نوجوانی از طرفی به علت رشد همه جانبه جسمانی نوجوان و از طرفی دیگر به گسترش استعدادهای روانی او مربوط است.

خانواده مهمترین پایگاه در رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوان محسوب می شوند و وضعیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، میزان تحصیلات والدین، آداب و رسوم، تعداد اعضای خانواده و آرزوهای والدین بر رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوانان اثرگذار هستند.

نوجوانی با پرسش «من کیستم؟» همراه است پاسخ به این سوال هویت نوجوان را شکل می دهد.

انتخاب حرفه، باور اخلاقی، مجموعه¬ای از نقشهای اجتماعی ، نقش جنسی، صمیمت و ازدواج از ثمرات رشد هویت است. در جامعه پذیری و فرهنگ پذیری افراد و الگو برداری از ارزشها و هنجارهای جامعه و فرهنگ می پردازند و برای ایفای نقشهایی که یا جامعه به آنان محول کرده است و یا خودشان انتخاب می کنند آماده می شوند و درحقیقت شخصیتشان شکل میگیرد.

این پژوهش به بررسی عوامل محیطی اثرگذار (اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی) بر بلوغ اجتماعی در حوزه روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی «بندورا» پرداخته است.

به نظر می رسد بین تحصیلات فرد، تحصیلات پدر و مادر ، سن ، تعداد دوستان، سلامت جسمی، عضویت در گروهها، مطالعه و … و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

پژوهش به طور اسنادی – میدانی انجام شد و جامعه آماری انتخاب شده به تعداد ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی خوشه¬ای از میان دختران دبیرستانی و پیش دانشگاهی مجرد منطقه ۲ آموزش و پرورش انتخاب شده است.ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه، جداول یک بعدی، جداول دو بعدی و خی دو محاسبه شده است.

قسمتی از اطلاعات جمع آوری شده بصورت کتابخانه¬ای و قسمتی دیگر از طریق پخش پرسشنامه در میان جامعه آماری است؛ سپس داده های آماری توسط برنامه spss استخراج شد .ازمیان فرضیات ارائه شده ۵ فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.

بین تحصیلات پدر، شغل پدر، تعداد دوستان صمیمی، ساعات مطالعه وساعات تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی: بلوغ اجتماعی، خانواده، تحصیلات، درآمد خانواده،

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهداف پژوهش

ضرورت و اهمیت تحقیق

تعاریف و اصطلاحات

محدودۀ مطالعاتی پژوهش

فصل دوم : شرح برخی مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی

مقدمه

۱- اجتماعی شدن

۲- مفهوم و نشانه های رشد اجتماعی

۱-۳- مفهوم نوجوانی

۲-۳- مراحل نوجوانی

۳-۳- خصایص و ویژگیهای نوجوانی

۴-۳- خصایص اجتماعی دورۀ نوجوانی

۵-۳- روابط نوجوان و خانواده

۶-۳- طبقۀ اقتصادی – اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی

۴- مروری بر تحقیقات موجود در مورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی

۵- سازگاری

۱-۶- رشد هویت

۲-۶- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت

۳-۶- نظریۀ اریکسون در مورد رشد اجتماعی

۴-۶- نظریۀ بندورا

۱-۷- جامعه پذیری

۲-۷- موانع جامعه پذیری بهنجار

۱-۸- فرهنگ پذیری

۲-۸- هویت فرهنگی

۳-۸- خصوصیات فرهنگ پذیری

۴-۸- فرهنگ پذیری در عصر حاضر

۱-۹- نقش اجتماعی

۲-۹- انواع نقش ها

۳-۹- نقش و شخصیت اجتماعی

۴-۹- نقش و پایگاه اجتماعی

۵-۹- نقش های انتظاری و نقش های واقعی

۶-۹- تصویب و تأیید اجتماعی نقش ها

۷-۹- نقش کلیدی

۱۰- چارچوب نظری

مدل مطالعاتی ( دیاگرام )

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعۀ آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی )

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات

فصل چهارم : جداول و داده های آماری

مقدمه

جداول یک بعدی

جداول دو بعدی

نمودارهای دایره ای

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

تنگناهای تحقیق

پیشنهادات

خلاصۀ پژوهش

فهرست منابع

ضمائم مآ

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند .

این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود .

در نوجوانی این الگوبرداری به شکل قابل ملاحظه ای شدّت می یابد و با خطرپذیری از سوی نوجوان همراه است. نوجوانی حالات دوگانه ای را به همراه دارد، غم و شادی، بیم و امید، گاهی نوجوان در کسوت یک عاشق شوریده است و گاهی قهرمانی حماسی و بین آنچه هست و آنچه می خواهد باشد در رفت و آمد است .

خانواده به علت اینکه اولین محیطی است که هر فرد الگوپذیری و هنجارشناسی را در آن می آموزد و نیز از جهت نوع تربیتی که در آن خانواده وجود دارد در مسیر نوجوانی بسیار مهم است؛ همسالان، اجتماع، آموزش و پرورش، آداب و رسوم و … هر یک به نوعی عاملی مهم در نوجوانی محسوب می شود .

رشد اجتماعی در محیطها و فرهنگهای مختلف، در افراد متفاوت است .

استقلال طلبی، خودکفایی و هویت یابی از مسائل مهم نوجوانی است و بلوغ اجتماعی نیز عبارت است از مرحله ای که انسان به استقلال، خودکفایی و هویت رسیده باشد . از آنجا که مسائل اساسی بلوغ اجتماعی در نوجوانی آغاز

می شود می توان به این نتیجه رسید که نوجوانی و بلوغ اجتماعی برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی در نوجوانی حائز اهمیت زیادی است .

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد .

این تحقیق در ۵ فصل تنظیم شده که مباحث زیر را در بردارد :

فصل اول : کلیات پژوهش، فصل دوم : شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم : روش پژوهش، فصل چهارم : جداول و

داده های آماری، فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .

البته مباحث و مقولات مربوط به بلوغ اجتماعی را مسلماً نمی توان محدود به این مختصر دانست و هنوز در این موضوعات بسیار جای سخن باقی است، با این امید که این اندک بی فایده نباشد .

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد.

پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند با دیگران تعامل سازگار برقرار کند، به استقلال و خودکفایی برسد، وارد داد و ستدهای مالی و دارای شغل شود، هنجارها و ارزش‌های جامعه در او درونی شده باشد و نقش‌های متناسب با این هنجارها و ارزش‌ها را بپذیرد.

در صورتی که تمام عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی نظیر: خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش فرهنگ، گروه همسالان و… در نوجوانی به طور متعارف و بی‌هیچ خلل و مشکلی برای فرد مهیّا باشد، می‌توان انتظار داشت متقارن با پایان دوره نوجوانی به طور نسبی فرد دارای بلوغ اجتماعی شده باشد.

فرد بالغ سهم خود را در روش و منش زندگی باور و در رفتارهای خود احساس مسئولیت دارد، مفهوم زندگی اجتماعی و نقش اجتماعی را درمی‌یابد و از خودمحوری و «من‌فردی» گذر کرده و «من جمعی» در او شکل می‌گیرد.

فردی که بلوغ یافته باشد از نظر روانشناختی متعادل و سازگار بوده و برای پذیرش و قبول مسئولیت‌ها در جوانی و نیز داشتن شغل آماده خواهد بود.

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه ۲ به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی.

ب) اهداف جزیی

۱ ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۲ ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۳ ـ بررسی و شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود.

انتظار می‌رود یک فرد بالغ بعد از اتمام نوجوانی از نظر اجتماعی تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده باشد که بتواند امور مربوط به خود را سرپرستی و اداره نماید.

بلوغ اجتماعی یک روند و فرآیند است که اگرچه در طول حیات آدمی وجود دارد و با رشد انسان تکامل می‌یابد دارای فراز و فرودهایی است که در نوجوانی اهمیت بسیاری دارد.

نوع فایل: word

سایز:10.8 MB

تعداد صفحه:150خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:27

دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری

دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری

چکیده

هدف اصلی این تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها و مطالعات انجام شده نشان دهنده وضعیت شرایط زیست محیطی در سطح شهرستان ری می باشد.

اگر چه در یک دهه اخیر اقدامات گسترده و چشمگیری به وضعیت ایده آل و مطلوب غیرممکن نمی باشد، ولی راه بسیار طولانی و دشواری در پیش است و فقط در سایه تحقیقات و مطالعات جامع و بهره گرفتن از توان مدیران لایق و انجام سرمایه گذاریهای کلان در ابعاد ملی است که می توان بر این گونه مشکلات غلبه کرد و از همه مهمتر استفاده بهینه از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه های زیست محیطی یکی از راههای بسیار خوب و موثر می باشد. بطور مثال در زمینه کاهش آلودگیها، بالا بردن سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه و رسیدگی و بسامان نمودن فعالیتهای اقتصادی، صنایع و مهار انواع آلوده کننده ها از اقدامات مفید و موثر می باشد.

در حال حاضر سطح وسیعی از اراضی شهرستان ری توسط واحدهای صنعتی، بنگاههای حمل و نقل و انبارها اشغال گردیده که باعث تحمیل ترافیک سنگین به شبکه معابر شهری گشته و باعث بروز مشکلات و آلودگیها از قبیل آلودگی هوا و آلودگی صوتی و پایین آوردن ایمنی در تردد سواره و پیاده در این شهرستان را باعث شده است.

از جهتی دیگر وجود گسلهای متعدد در این منطقه، بالا بودن سطح زیرزمینی، جهت وزش باد از غرب به شرق و از جنوب به شمال و مهاجرت نیروی انسانی به این منطقه و افزایش جمعیت و انتقال صنایع آلاینده از کلان شهر تهران به سوی این منطقه از جمله مسائلی هستند که لازم است مورد ارزیابی قرار گرفته و تاثیرات نامطلوب زیست محیطی آنها را مورد توجه قرار داد.

لذا با ذکر این مطالب نگارنده سعی بر آن دارد که ضمن توجه به منابع آلاینه و انواع آلودگی های زیست محیطی در سطح شهرستان ری در جهت رفع این آلودگی ها و خطرات ناشی از آنها راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه نماید.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

طرح تحقیق ۱

چکیده ۱

پیشگفتار ۲

مقدمه ۶

۱-۱- بیان مسئله: ۱۰

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱

۳-۱- پیشینه تحقیق ۱۶

مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۶

۱-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۷

۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۰

۴-۱- اهداف تحقیق ۲۸

۵-۱- فرضیات: ۲۹

۶-۱- روش شناسی تحقیق ۳۰

۷-۱- موانع و مشکلات تحقیق ۳۲

۸-۱- اصطلاحات و واژه ها ۳۴

۲-۶- نتیجه گیری ۴۱

مهمترین چالش های زیست محیطی شهرستان ری : ۴۱

مقدمه ۴۱

۳-۶ پیشنهادات ۵۷

منابع و مآخذ مورد استفاده در رساله: ۶۴

منابع و مآخذ مورد استفاده در رساله:

۱- آرن ای، گیر، پست مدرنیسم و بحران زیست محیطی، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۰

۲- ارجمندنیا،اصغر، جمعیت و مسکن، محیط شناسی، مرکز هماهنگی مطالعات زیست دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۳- البود و برج، هاشم، گزارش بررسی و شناخت صنایع آلوده کننده مسیل ها و کانالهای فاضلاب کش شهر تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست مهرماه ۱۳۶۰٫

۴- بهرام سلطانی ، کامبیز، کلیاتی راجع به محیط زیست( شناخت محیط زیست) انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۵٫

۵- بدری فر، منصور، مبانی جغرافیای انسانی سیستم انسان- محیط ۱۳۸۰، انتشارات سمت.

۶- بحرینی، محمد، توسعه شهری پایدار: از فک تا عمل جلمه محیط شناسی شماره ۲۷، دانشکده محیط، ۱۳۷۷٫

۷- باقری، اسفندیار، توانمندیهای کشاورزی و دامپروری شهرستان ری، رساله ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، ۱۳۸۲٫

۸- بهرام سلطانی، کامبیز، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست چاپ اول۱۳۶۵٫

۹- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۱٫

۱۰- ترنر، پیوس، باتمن، اقتصاد محیط زیست، ترجمه دهقانیان و کوچکی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴٫

۱۱- توسعلی، غلامعباس، جامعه شناسی شهری، تهران، دانشگاه پیام نور چاپ سوم ۱۳۷۴

۱۲- تاریخ الیعقوبی، آیین محمد ابراهیم(مترجم) ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۱۳۶۶٫

۱۳- جنیدی، محمد جواد، صنایع معدنی وآلودگی محیط، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۱۴- جغرافیای استان تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵٫

۱۵- جهاد کشاورزی شهرستان ری، گزارش طرح تغذیه مصنوعی آب زیر زمینی دشت فشافویه، ۱۳۸۳٫

۱۶- جداری، عیوضی، جمشید، جغرافیای آبها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۱۷- جنید، محمد جوا، محیط زیست و آلودگی آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۱۸- حسینیان، سید مرتضی، اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی چاپ اول، تهران، انتشارات آینده سازان، ۱۳۷۷٫

۱۹- خلیلی شورینی، سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات یادواره کتاب، ۱۳۷۵٫

۲۰- خضرایی، زهرا، بررسی پتانسیلهای توریستی شهر ری در جهت ساماندهی و تعیین شناسنامه توریستی شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری رساله کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۲٫

۲۱- دبیری، مینو، آلودگی محیط زیست ، چاپ اول، تهران، انتشارات اتحاد بهمن، ۱۳۷۹٫

۲۲- دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری منطقه ۲۰، طرح مطالعاتی ناحیه۳، گزارش نواحی شهر ری، سال ۱۳۷۱٫

پیشگفتار

بشر علیرغم دستیابی به کرات دیگر و پیشرفت و تکنولوژی، متاسفانه هنوز نتوانسته است محیطی را که خود در آن زندگی می کند را به خوبی مدیریت نماید و این مسئله منجر به بحران محیط زیست می شود که خود ناشی از مشکلاتی است که در ارتباط با هم هستند از جمله افزایش سریع جمعیت، مصرف بیش از حد منابع و تخریب آنها و آلودگی محیط زیست همانند افزایش فزاینده آلودگی هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی، سر و صدا، فاضلاب، ترافیک، مسکن و حاشیه نشینی، کمبود آب، نازیبایی و کمبود فضای سبز و تفرجگاه ها و نمونه ای از این مشکلات که خود آنها سبب بروز اثرات زیست محیطی دیگر می گردد و مدتها است که از مرز استاندارد گذشته و به مرحله بحرانی رسیده است. با این روند و با توجه به پایداری آلودگیها در محیط و غیر قابل تجزیه بودن بعضی از پس مانده ها، تنها سیاره مسکون کهکشان رو به نابودی و نیستی قدم گذاشته است. در این راستا به شناخت و بررسی مراکز و منابع آلوده کننده محیط زیست و نوع آلودگی ایجاد شده توسط آنها باید در جهت کاهش یا رفع آلودگیها کوشید.

با آغاز زندگی بشر مسئله آلودگی محیط زیست نیز مطرح شد و با شناخت آتش و بهره برداری از آب و خاک به تدریج محیط را آلوده کرد البته با توجه به جمعیت کم و زندگی ساده آن دوران، طبیعت توان از بین بردن آلودگی را داشت.

نوع فایل: word

سایز:57.5 KB

تعداد صفحه:78خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 9 >>