X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:27

آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است

آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است


این تحقیق در نظر دارد در فضای اندیشه و آثار یکی از مطرح ترین [1] و با نفوذترین [2] روشنفکران دوره اخیر حیات اجتماعی ایران جلال آل احمد کنکاش کرده و مقولات جامعه شناختی موجود در آثارش را شناخته و مدون سازد .

بیان واقعیتها از طرق تحلیل محتوای آثار نویسندگان علیرغم منزلت و پایگاه والای اجتماعی آنها بسیار مهم و در خور اعتنای جدی است ، در این راستا نقد و بررسی آراء اجتماعی آل احمد که در یکی از برهه های تاریخ معاصر ایران از ارج و اهمیتی برخوردار بوده از این مقوله مستثنی نیست .

فهرست مطالب

« مقدمات و کلیات » ۱

« تاریخچه مطالعاتی » ۱

« بیان مساله » ۷

« چار چوب نظری » ۸

« نظریه هربرت بلومر » ۹

« پرسشهای پژوهش » ۱۳

« اهداف مطالعاتی » ۱۵

« حدود مطالعاتی » ۱۶

« اهمیت مطالعاتی » ۱۷

« تعریف مفاهیم و اصطلاحات » ۱۷

« جامعه شناسی » ۱۸

« جامعه شناسی دین » ۱۸

« روش شناسی » ۱۸

« ایستایی شناسی اجتماعی » ۱۹

« جامعه شناسی ادبیات » ۱۹

« پویایی شناسی » ۱۹

« تغییر و تحول اجتماعی » ۱۹

« کارگزاران تغییر » ۲۰

« جهان اعیان » ۲۰

« کنش پیوسته » ۲۰

« نظام روانشناختی یا از خود رهایی » ۲۰

« نظام کنشی » ۲۱

« واکنش گردگشتی » ۲۱

« واکنش پیوسته » ۲۱

« انسان سالم و انسان نا سالم » ۲۲

مفهوم « Me » ۲۲

مفهوم « I » ۲۲

مفهوم خود یا « self » ۲۲

« جامعه نمادی و نا نمادی » ۲۳

فصل دوم ۲۴

« مـرور متــون مطــالعاتی » ۲۴

« مرور متون مطالعاتی » ۲۵

چند مورد از ویژگی های جلال آل احمد عبارتند از : ۳۱

فصل سوم ۴۱

« روش تحقیق » ۴۱

« مدخل » ۴۲

« رسش تحقیق » ۴۲

طرح تحقیق : ۴۳

فن تحقیق : ۴۵

طرح تحلیلی : ۴۵

طرح اجرایی : ۴۸

فصل چهارم ۴۹

« گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات » ۴۹

« گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات » ۵۰

« شرایط عینی و ذهنی » ۵۳

« جستارهای بنیادی جامعه شناسی » ۶۰

الف- دیدگاه هستی شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: ۶۲

۱- دیدگاه ساختی و کارکرد گرایی( امیل دورکیم ، تالکوت پارسنز ) ۶۳

دیدگاه تضادگرائی(کارل مارکس ) ۶۶

دیدگاه تفهمی ( ماکس وبر) ۶۸

هستی شناسی در دیدگاه کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر) ۷۳

دین و امور خدایی در آثار جلال آل احمد ۷۴

انسان در اندیشۀ آل احمد ۸۳

اجزاء و مفاهیم اصلی معرفت شناسی و روش شناسی ۹۹

ب- دیدگاه روش شناسی و معرفت شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر) ۱۰۰

دیدگاه ساختی و کارکردگرایی (امیل دورکیم، تالکوت پارسنز) ۱۰۱

نظریه جامعه شناختی شناخت از نظر دورکیم شامل سه قضیه است: ۱۰۲

۲-دیدگاه تفهمی (ماکس وبر) ۱۰۶

۳-دیدگاه متقابل گرایی نمادی ( هربرت بلومر) ۱۰۸

روش شناسی و معرفت شناسی از دیدگاه جلال آل احمد ۱۰۹

۳-اجزاء مفاهیم اصلی (( ایستایی شناسی اجتماعی )) ۱۱۹

۱- دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی ( دورکیم ، پارسنز ) ۱۲۰

۲- دیدگاه تضاد گرائی ( کارل مارکس ) ۱۲۳

۳- دیدگاه تفهمی ( وبر ) ۱۲۴

در تشابه این سه دیدگاه می توان گفت که : ۱۲۶

۴- کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر ) ۱۲۷

ایستائی شناسی در اندیشه جلال آل احمد ۱۲۸

جامعه شناسی سیاسی ۱۲۸

جامعه شناسی اقتصادی ۱۴۱

جامعه شناسی روستایی ۱۴۸

اجزاء و مفاهیم اصلی « پویایی شناسی اجتماعی » ۱۵۴

د – دیدگاه پویایی شناسی اجتماعی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر) ۱۵۴

۱-دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی (دورکیم، پارسنز) ۱۵۵

۲-دیدگاه تضادگرائی (کارل مارکس) ۱۵۷

۳-دیدگاه تفهمی (ماکس وبر) ۱۵۹

۴-کنش متقابل گرائی نمادی (هربرت بلومر) ۱۶۱

شرایط تغییر از نظر جلال آل احمد ۱۶۲

مراحل تغییر از نظر جلال آل احمد ۱۶۶

کارگزاران تغییر در اندیشه جلال آل احمد ۱۷۲

اما جلال آل احمد چه گروه هایی را عامل تغییر معرفی می کند ؟ ۱۷۳

تحلیل تکنیکی و تئوریکی ۱۸۶

فصل پنجم ۱۹۴

« استنتاج و توصیه ها » ۱۹۴

« نتایج تحقیق» ۱۹۵

انسان در افکار آل احمد ۱۹۶

پیشنهادات ۲۰۴

ضمائم ۲۰۶

زندگینامه – سالشمار زندگی – فهرست کتب با سال انتشار کتابنامه « فارسی- لاتین » ۲۰۶

زندگینامه جلال آل احمد ۲۰۷

سالشمار جلال آل احمد ۲۱۴

آثار جلال آل احمد ۲۱۶

« مرور متون مطالعاتی »

تحقیق حاضر قصد دارد زمینه های جامعه شناختی در آثار جلال آل احمد را بررسی نموده و آن را با کنش متقابل نمادی هربرت بلومر تطبیق نماید به همین خاطر در فصل اول با اشاره به تاریخچۀ مطالعاتی، بیان مسأله، چارچوب نظری، پرسشهای تحقیق، اهداف مطالعاتی، حدود مطالعاتی و تعریف اصطلاحات درصدد راهنمایی تحقیق در کانال معین و درست آن بوده و پس از مشخص نمودن این کانال، محقق درصدد ارائه متون مربوط در ارتباط با موضوع برآمده تا بتواند به تقسیم بندی درستش از پدیدۀ مورد مطالعه براساس مطالب نظری دست یافته و بتواند اطلاعات بدست آمده در ارائه پژوهش را با توجه به آنها تفسیر نماید.

نخستین کتابی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد، کتاب نقد و تحلیل و گزیده داستانهای جلال آل احمد نوشتۀ حسین شیخ رضایی است که شامل دو بخش است، بخش نخست شامل مقدمه، زندگی و آثار آل احمد، ویژگی های عمومی قصه نویسی آل احمد، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان ، پیوست ، ادبیات اعتراف و نثر است و در بخش دوم : گزیده داستانهای جلال آل احمد از قبیل گنج، روزهای خوش، سه تار، بچه های مردم، رساله ی پولوس رسول به کاتبان، سمنو پزان، زن زیادی ، گلدسته ها و فلک، جشن فرخنده ، شوهرآمریکایی،سرگذشت کندوها، مدیر مدرسه، نون و القلم، خواهرم و عنکبوت، خونابه ی انار و خانم نزهت الدوله می باشد.

چند مورد از ویژگی های جلال آل احمد عبارتند از :

۱- ضرباهنگ زندگی شخصی آل احمد، ضرباهنگی تند بوده است و تعداد دفعاتی که آل احمد به کلی مسیر زندگی خود را عوض کرده و راهی نو در پیش گرفته است هم زیاد است. تحصیل علوم دینی، گریختن از مذهب، رفتن به حزب توده و …

۲- ویژگی دیگر آل احمد جایگاه معلمی و مرشدیتی است که او برای خود قائل است . نگاه او به بسیاری از اطرافیانش، نگاه معلم به شاگرد است.

۳- ویژگی سوم آل احمد، عدم درنگ کافی و عدم تعمق بر مسائل مربوط به اندیشه و تفکر است.

آل احمد خود بارها به این موضوع اشاره کرده که :

« روشنفکر باید در باب همه چیز، حتی چیزهایی که در آن متخصص نیست نیز ظهار نظر کند. چرا که با داشتن عنوان روشنفکری، سکوت در برابر بسیاری از پدیده ها، به معنای تأیید آن ها است .»[۱۰]

« و سرانجام آخرین خصلتی از آل احمد که در نثر او نیز انعکاس یافته، رویکرد و توجه او به اجتماع، مردم، لایه های مختلف اجتماع و سنت ها است.»[۱۱]

پس با توجه به ویژگیهای فوق می توان گفت که نثر آل احمد، دقیقاً انعکاسی از ویژگیهای فکری و روانی او است و این ویژگیها در تار و پود نثر او تنیده شده است. به عبارتی اتخاذ چنین نثری از اقتضائات جهان بینی آل احمد است و او با داشتن چنین بستری به گزینش تکه های مختلفی از نثرهای کهن و غربی دست زده است.

شیخ رضایی در قسمت دوم کتاب به گزیدۀ داستانهای آل احمد که در اول این مکتوبه به آنها اشاره شد می پردازد و یک جمع بندی کلی از آنها را ارائه می کند .

کتاب دوم که مورد بررسی قرار می گیرد، کتاب از چشم برادر نوشتۀ شمس آل احمد برادر جلال آل احمد می باشد. این کتاب مشتمل بر یازده بخش به شرح زیر می باشد:

بخش اول: مرگ، که جریان مرگ جلال و حوادث و اتفاقات قبل و بعد از مرگ را تشریح می کند.

بخش دوم: تولد، در این بخش به زمان و مکان تولد جلال، خاطرات کودکی چگونگی مرگ پدر جلال و تعداد برادران و خواهران جلال و خلاصه وصیت پدر ، دوستان پدر و اطرافیان خانوادگی جلال را توضیح می دهد.

بخش هفتم: در نویسندگی، در این قسمت شمس دربارۀ نویسندگی جلال، چگونگی نظرخواهی ایشان از اطرافیان، وارسی های جلال قبل از چاپ کتابهایش ، تلقی جلال از نویسندگی و شیوۀ نویسندگی جلال می نویسد که جلال از نظر برادر نویسنده ای است سوای سایر نویسندگان و در مورد ایشان بیان می دارد که :

« هر پرنده ای می پرد اما پریدن پروانه و سار و حاجی لک لک یکسان نیست و …[۱۳] ».

نوع فایل: word

سایز: KB 214 KB

تعداد صفحه:220خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:21

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

چکیده

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

بررسی مورد نظر انتخابات قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای ملی دوره های ۱۴ تا ۲۰ و مجلس شورای اسلامی دوره های ۱ تا ۷ را مورد توجه و عنایت قرار داده و در مقاطع مختلف با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

بررسیها نشان می دهد که جامعه ایران در قبل از انقلاب با جمعیتی در نهایت ۳۴ میلیون و بعد از انقلاب اسلامی تقریباً با دو برابر جمعیت مذکور مورد توجه بوده ، و همچنین نمایندگان مجلس از نظر تعداد نیز بعد از انقلاب افزایش یافته است ولی هرگز این افزای نمایندگان متناسب با افزایش کل جمعیت ایران نیست . و در این مورد دولت جمهوری اسلامی باید اقدام بهینه را انجام دهد.

جامعه ایران در قبل از انقلاب ادعای روشنفکری داشت و بعد از انقلاب این ویژگی و خصوصیت شکل تئوریک به خود گرفت و با توجه به نظام سیاسی این دو دوره قبل از انقلاب طرح هر آرمان و تئوری مشکل ساز بود . تنها آرمان شخص پادشاه محمد رضا پهلوی جانشین آرمان ملت شده بود ولی بعد از انقلاب تئوری ناشی از مذهب جانشین آن شد و در همین قوه مقننه بارها دیده شده است که نمایندگان مجلس در مقاطع حساس سیاستهای داخلی و خارجی بیداری های لازم را نشان داده اند و به اثبات رسانده اند که دارای قوۀ قانونگزاری مستقل هستیم و استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران و بعد از انقلاب واقعاً حقیقی است و ما می توانیم ادعای نظامی داشته باشیم که برخاسته از رأی مردم و ملت است و این بر همۀ دنیا ثابت شده است . نمایندگان مجلس قبل از انقلاب و مجلس شواری ملی متأسفانه از آبشخورهای فکری ناسالمی برخوردار بودند و سردر آخور استعمارگران شرق و غرب و سری نیز در دربار داشتند اما پس از انقلاب اسلامی ایران نمایندگان به استقلال و بلوغ فکری و سیاسی رسیده همان طور که تمام ارکان نظام شامل این ویژگی گردیده است و همیشه فریادهای عدالتخواهی و حق طلبی از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسیده است .

از سوی دیگر مصوبات ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی همه برخاسته از شرع مقدس اسلام و در راستای دستیابی به اهداف بزرگ و آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و مردم دیندار ایران اسلامی بوده است و این موضوع نیز در مقایسه با مجالس قبل از انقلاب که متأسفانه دربار و استعمارگران شرق و غرب و طبقات فئودال و سرمایه دار نفوذ زیادی در مجلس داشتند و به موجب این معضلات مصوباتی در مجلس شورای ملی به تصویب می رسید که همیشه به نفع ملت ستمدیده ایران در رژیم شاهنشاهی نبود.

در ارتباط با مسئله سواد و تحصیلات نمایندگان ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران از سطح تحصیلات عالی تری نسبت به قبل از نمایندگان قبل از انقلاب برخوردار هستند و در همه رده ها و دوره ها نمایندگان مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری بیشتر از دوره های قبل از انقلاب است .

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که موج تحصیلات دانشگاهی و گسترش دانشگاهها و نگاهی که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقولۀ سواد داشته اند و باعث رشد و افزایش سطح سواد عمومی جامعه گشته اند که در این راستا و در مقایسه با رژیم محمد رضا پهلوی که سعی در این داشت که مردم از سطح سواد کمتری برخورداد باشند تا او و خاندانش به آنچه که می خواستند برسند ، انقلاب اسلامی به تأسیس نهادهای دانشگاهی و گسترش آنها پرداخت که تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا قرار می گیرد . و با توجه به این که سطح تحصیلات در کشور افزایش یافته پس بدیهی است که نامزدها و نمایندگان مجلس از میان قشر تحصیلکرده برخاسته و توسط رأی مردم ایران انتخاب شده و به مجلس راه پیدا می کنند . و زمانی که مقایسه و تطبیق از این زاویه انجام می پذیرد اعداد و ارقام گواهی می دهند که نمایندگان با تحصیلات عالی در مجالس بعد از انقلاب اسلامی بسیارند .

مسئله جالب این است که طبق اعداد و ارقام تقریباً بطور متوسط ۳۳% از نمایندگان مجلس از روحانیون هستند و دیگر نمایندگان نیز به تعداد چشم گیری از تحصیلات حوزوی برخوردار هستند . بیشترین تعداد نمایندگان روحانی دارای تحصیلات حوزوی خارج می باشند که این مرتبت و درجه پائین تر از اجتهاد و بالاتر از مقدمات می باشد .

واژه های کلیدی: نمایندگان قوه مقننه، انتخابات، مجلس، قانون، جلسات هفتگی، شورای نگهبان

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات ۱

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ اهداف پژوهش ۴

۱-۴ ضرورت پژوهش: ۴

۱-۵ چارچوب نظری ۵

۱-۶ پرسشهای تحقیق: ۶

۱-۷ فرضیه های تحقیق ۷

۱-۸ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۷

۱-۹ محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق): ۸

۱-۱۰ جامعه ی پژوهش: ۸

۱-۱۱ تعریف اصطلاحات ۸

۱-۱۲ محدودیت های پژوهش : ۱۰

فصل دوم ۱۱

مطالعات نظری ۱۱

۲-۱ تعریف نخبه سیاسی ۱۲

۲-۱-۱ نخبگان و نظام های سیاسی ۱۶

۲-۲ تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا ۱۷

۲-۲-۱ حکومت بهترین ها ۱۹

۲-۲-۲ موسکا و نظام نمایندگی ۱۹

۲-۳ نظریه پاره تو درباره گروه نخبه ۲۰

۲-۳-۱ تعریف جامعه شناسی سیاسی ۲۰

۲-۳-۲ پاره تو و گروه نخبه ۲۵

۲-۳-۳ گردش ادواری نخبگان ۲۶

۲-۴ نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت ۲۸

۲-۵ نظریه های طبقات اجتماعی ۴۶

۲-۵-۱ مارکس : ۴۷

۲-۵-۲ منهایم : ۵۰

۲-۵-۳ شلر ۵۱

۲-۵-۵ شمولر ۵۴

۲-۵-۶ پاره تو ۵۵

۲-۵-۷ وبر ۵۷

۲-۵-۸ شومپیتر ۵۸

۲-۵-۹ هالبواکس ۵۹

۲-۵-۱۰ گورویچ ۶۰

۲-۶ معرفت جامعه شناسانه طبقات اجتماعی ۶۲

۲-۷ نقش منزلت و پایگاه اجتماعی در کسب قدرت سیاسی ۶۳

۲-۸ گونه های متفاوت نخبگان ۷۰

۲-۹ مروری بر پیشینۀ تحقیق ۷۶

فصل سوم ۷۸

روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) ۷۸

۴-۱مقدمه ۸۱

۴-۲ مجلس ملی و قوانین انتخاباتی ۸۸

۴-۳ سه عصر متمایز در حیات قانونگذاری مملکت ۱۰۰

۱ – عصر مقدماتی مشروطیت ۱۰۰

۲ – عصر پهلوی : ۱۰۰

۳ – عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۰۰

۴-۳-۱ تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان دوره مقدماتی مشروطیت: ۱۰۳

تکرار دوره های نمایندگی ۱۰۵

۲ – عصر پهلوی ۱۰۶

دوره ششم قانونگذاری ۱۰۶

مجلس هفتم ۱۰۶

مجلس هشتم ۱۰۷

مجلس نهم ۱۰۷

دوره دهم ۱۰۸

مجلس یازدهم ۱۰۸

مجلس دوازدهم ۱۰۹

تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان عصر پهلوی ۱۰۹

۴-۳-۳ عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ ۱۱۳

مجلس چهاردهم ۱۱۴

مجلس پانزدهم ۱۱۵

مجلس شانزدهم ۱۱۶

مجلس هفدهم ۱۱۷

مجلس هجدهم ۱۱۷

مجلس نوزدهم ۱۱۸

مجلس بیستم ۱۱۸

فصل پنجم ۱۲۴

بررسی و تحلیل پیشینۀ نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره مجلس شورای ملی ۱۲۴

۵-۱ مقدمه : ۱۲۵

بخش اول ۱۲۷

مجلس شورای اسلامی ۱۲۷

۵-۲ شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲۸

نشریات داخلی مجلس : ۱۲۹

۵-۳ قلمرو فعالیت نمایندگان : ۱۳۰

۵-۴ مسکن و حقوق نمایندگان : ۱۳۲

مجلس اول : ۱۳۲

بخش دوم ۱۵۶

مجلس شورای ملی ۱۵۶

فصل ششم ۱۶۵

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۵

۶-۱ بحث و نتیجه گیری ۱۶۶

۶-۲ پیشنهادات ۱۶۹

منابع و ماخذ ۱۷۰

۱-۱ مقدمه

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .

نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .

پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .

البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

۱-۲ بیان مسئله

مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .

بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .

از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .

همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد

از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

۱-۳ اهداف پژوهش

از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .

آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

۱-۴ ضرورت پژوهش:

در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

نوع فایل: word

سایز: 98.8 KB

تعداد صفحه:182خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:20

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

چکیده

جنایاتی که امروزه به ویژه در قرن اخیر شهرت یافته خاصه جنایاتی که مربوط به کودکان است که نه توان دفاعی و روحی برای دفاع از خود دارند نه از نظر فیزیکی می توانند عکس العمل نشان داده و خطرات را از خود رفع کنند نه تنها برای اشخاص و جامعه سالم و هدفمندانه تنها تولید اضطراب و نگرانی می کند بلکه به صورت یک غره در بطن انسانها جا انداخته اند .

اگر مطبوعات و رسانه های گروهی که امر ارتباطات و اعلام خبر را به عهده دارند هر روز اخبار جنایی ؛ اضطراب آور و گاهی وحشت آور نقل نکنند می توانیم از لحاظ نظری ذات جنایت را یک امر فردی و کاملاً استثنایی بدانیم و آن را از مظاهر اعمال بشری بدانیم اما این واقعیت را که جنایت یک امر اجتماعی است نه تنها جرم شناسان ، جامعه شناسان و حقوقدانان پذیرفته اند .

بلکه اذهان عمومی و نهادهای حکومتی هر کشور را قبول کرده اند . هدف بزهکاری اطفال و مجرم بودن صغار و کودکان نیست بلکه غرض بررسی و ارتباط با پدیده کودک آزاری و وقوع جرایم علیه کودکان و اطفال جامعه است و یا به عبارتی عواملی که موجب می شود اطفال، قربانی جرم شوند و مواردی که می توان در پیشگیری از این پدیده اقدام نمود .

از جمله عوامل کودک آزاری می توان به عوامل فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و نیز مسائل اجتماعی اشاره کرد البته فقر را می توان مهم ترین عامل آن دانست ونه همۀ علت آن در اینجا باید اشاره کرد که الگوی کودک آزاری در تمام جوامع و کشورهای مختلف یکی است ، یعنی تمام افرادی که به این پدیده اقدام می کنند شاید تنها در طریقه کودک آزاری و میزان آن فرق داشته باشند .

کودکان روزی دادگاهی علیه بزرگتران خود تشکیل خواهند داد و در آن داد خواست از والدین خواهند پرسید که آیا شما به تعهدات خود نسبت به ما عمل کرده اید تا انتظار داشته باشید ما فرزندان خلفی برای شما باشیم ؟

سازه در این تحقیق کودک آزاری است و لذا برای بررسی این پدیده والدین و شهروندان تهرانی را جهت بررسی مدنظر قرار داده¬ایم.

۱٫ به نظر می رسد بین سن والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود داشته باشد.

۲٫ به نظر می رسد بین نوع شغل والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود داشته باشد.

۳٫ به نظر می رسد بین تحصیلات والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود داشته باشد.

روش پژوهش با توجه به معیارهای کلی، توصیفی و پیمایشی است، جامعه آماری ۲۵ نفر از والدین شهر تهران است.

روش نمونه گیری در این تحقیق از طریق پرسشنامه می باشد که پس از جواب دادن از طرف پاسخگویان اطلاعات وارد شده در کامپیوتر از طریق برنامه spss پردازش صورت گرفته است، البته در اینجا از روشهای مختلف نظیر مد – میانه – میانگین – درجه آزادی ، خی دو، جداول یک بعدی و دو بعدی و نیز از نمودارها استفاده شده است.

در زمینه فرضیات به دلیل کمی پرسشنامه ها به طور کلی تعدادی از فرضیات رد شده است که آنچنان که ذکر شد مهمترین دلیل آن کمی پرسشنامه ها بوده است اما با توجه به اطلاعات جمع آوری شده رابطه بیشتر عوامل با سازه تحقیق (کودک آزاری) به اثبات رسیده است.

واژه های کلیدی: کودک آزاری، آگاهی، دین، تنبیه، توبیخ، مسافرت

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات پژوهش ۲

مقدمه ۳

بیان مسأله : ۵

اهداف پژوهش: ۷

هدف کلی : ۷

هدف های جزئی : ۷

اهمیت موضوع تحقیق : ۷

سوالهای پژوهش : ۹

۷ – ۲ تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: ۱۱

فصل دوم ۱۵

پیشینه پژوهش ۱۵

۱-۲ مقدمه ۱۶

۲-۲ ابعاد تعریف ۱۷

۳-۲ عوامل موثر بر کودک آزاری ۲۱

۴-۲ آثار کودک آزاری ۲۵

۵-۲ نظریات مرتبط با کودک آزاری ۲۹

معنی ساخت : ۳۳

تعاریف اصلی ساخت : ۳۳

ساختگرایی : ۳۴

کارکردگرایی : ۳۶

نظریه کنش مقابل اجتماعی : ۳۷

نظریه مبادله پیتر بلا : ۳۸

نظریه وفاق و تضاد : ۴۱

۶-۲ وضعیت موجود کودک آزاری در ایران و جهان ۴۲

۱-۶-۲ تحصیلات : ۴۲

۲-۶- ۲سن : ۴۳

۳-۶-۲ لذت طبیعی : ۴۳

۴-۶-۲ پرکاری : ۴۳

۵-۶-۲ بیکاری : ۴۴

۶-۶-۲ بهرکشی جنسی : ۴۴

۷-۶-۲ تکدی : ۴۵

۸-۶-۲ خرافات : ۴۵

۹-۶-۲ تبعیض : ۴۵

کودک آزاری از دیدگاه حقوقی ۴۶

آمار کودک آزاری : ۴۷

کودک آزاری و قوانین در کشور ایران : ۴۸

ماده ۵۹ قانونی مدنی تصریح می کند : ۴۸

اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ۴۸

ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی تصریح دارد : ۴۹

براساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی : ۴۹

جمع بندی و نتیجه گیری ۵۰

فصل دوم ۵۴

پیشینه پژوهش ۵۴

۱-۳ مقدمه ۵۵

۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری ۵۶

۴-۳- ابراز اندازه گیری ( ابراز سازی ) ۵۶

اعتفادی : ۵۶

رفتاری : ۵۶

اطلاعاتی : ۵۷

۵-۳ روش جمع آوری اطلاعات : ۵۷

۶-۳ روش آماری : ۵۷

فصل چهارم ۵۸

تحلیل یافته های پژوهش ۵۸

مقدمه ۵۹

فصل پنجم ۱۰۰

نتایج پژوهش ۱۰۰

۱ – ۵ بحث و نتیجه گیری ۱۰۱

۲ – ۵ . تنگناها و محدودیتهای پژوهش ۱۰۲

۳ – ۵ پیشنهادهای پژوهش ۱۰۳

فصل ششم ۱۰۵

خلاصه پژوهش ۱۰۵

۱ – ۶ خلاصه پژوهش: ۱۰۶

اهداف پژوهش: ۱۰۶

فرضیات پژوهش: ۱۰۶

فهرست منابع: ۱۰۷

فهرست روزنامه و مجلات: ۱۰۷

منابع اینترنتی ۱۰۸

مقدمه

بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد .

کودکان آسیب پذیر تر از سایر افراد جامعه اند این آسیب پذیری به علل مختلف از جمله : کوچکی ، معایبِ مادر زادی ، بیماری عدم تطابق، محیط و نیز عدم قدرت اندیشیدن و تشخیص خوب است ، لذا برای چاره این آسیب پذیری والدین ، سرپرستان و نیز مددکاران و کسانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند باید نخست آشنایی کامل و درستی از این نکات ، ضعفها و بیماریها و عوامل خطه او داشته باشند .

وقتی کودک مورد آزار قرار می گیرد از نظر روحی و جسمی با مشکلاتی روبرو می شود که در آینده گریبانگیر خود و جامعه اش خواهد بود و در نتیجه مردان و زنان شایسته ای که باید برای فردای بهتر امور مملکت تربیت شوند به وجود نمی آیند ، فقدان چنین افرادی خانواده و در نتیجه جامعه را به مخاطره می اندازد .

کودک آزاری مسأله جدیدی نیست و از دید محققان و نیز قانونگذاران پنهان نبوده است . برای اولین بار در سال ۱۹۴۶ توسط شخصی به نام کافی در گزارش شکستگی های متعدد استخوان های وراز مطرح شد . و در سال ۱۹۶۲ کپی نتایج صدمات عمدی وارد به کودک و اثرات آن را با اصطلاح شدم کودک کتک خورده معرفی کرد و امروزه اصطلاح آسیب های جسمانی مقبولیت عمومی بیشتری پیدا کرده است .

امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال ، مددکاران اجتماعی ، پزشکی قانونی و کسانی که با کودکان کار می کنند درگیر آن هستند آزار فیزیکی روانی و جنسی کودکان و سایر اولیاء آنها می باشد .

لذا می بایست خانواده ها ، مددکاران اجتماعی و مسئولین نسبت به این پدیده شوم اجتماعی آگاهی داشته باشند تا بتوانند از طریق پیشگیری و دادن آگاهی به خانواده ها از این معضل اجتماعی جلوگیری نمایند .

بیان مسئله :

در رابطه با این پدیده شوم و نابهنجار اجتماعی که سراسر دنیای اجتماعی با آن مواجه است مقاله ، سمینارهای گوناگون و نیز تلاشهای فراوان صورت گرفته است . سازمانهای جهانی در ارتباط با آن تشکیل شده اند و کشورها و جوامع مختلف از طریق سازمانها و نیز NGO به مبارزه با این پدیده و کمک به کودکان پرداخته اند .

اما به هر صورت دیده می شود که کودکان تحت شرایط سخت و در بعضی موارد شرایط واقعا تأسف انگیز و در حال زندگی هستند .

در حالی که بسیاری از آنها حتی توانایی بیان مشکل و درد خویش را نیز با توجه به شرایط محیطی سختی که در آن گرفتار هستند را ندارند .

و در حال حاضر ۲۵۰ میلیون کودک در جهان براساس آمار سازمان بین الملل مورد آزار قرار دارند که حدود ۷۳ میلیون نفر از آنها زیر ۱۰ سال قرار دارند و هر سال حدود یک میلیون مورد بهره کشی جنسی قرار دارند و نیز حدود ۱۰۰ میلیون از این کودکان نیز در جوامع از تحصیل محروم هستند .

کشورهای مترقی و پیشرفته در برخورد با این مسئله اجتماعی بسیار پیشرفت کرده و در جوامع خود این پدیده شوم را به حداقل رسانده اند اما در جواع توسعه نیافته و فقیر همه روزه و به دلایل مختلف بر تعداد این کودکان افزوده شده است البته زمانی که سازمان ملل و نیز یونیسف به مبارزه با این پدیده برخاسته اند این میزان روبه کاهش گذاشته و از میزان آن کاسته شده است .

اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

هدف های جزئی :

۱) بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی و پدیده کودک آزاری

۲) بررسی ارتباط وضعیت فرهنگی و اجتماعی و پدیده کودک آزاری

۳) بررسی تعداد فرزندان در خانواده و پدیده کودک آزاری

۴) بررسی سطح سواد والدین و پدیده کودک آزاری .

نوع فایل: word

سایز: 98.8 KB

تعداد صفحه:142خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:36

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

چکیده :

رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می¬کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می¬شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می¬کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول :

1-1 پیش گفتار 2

1-2 مقدمه 3

1-3 بیان مسئله 4

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-5 هدف ها ی پژوهش 7

1-6 سوالات پژوهش 8

1-7 پیشینه تحقیق 9

1-8 جامعه مورد بررسی 12

1-9 روش تحقیق 13

1-10 کلید واژگان 14

بخش دوم :

2-1 فرهنگ 16

2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی 18

2-3 خصوصیات فرهنگ 21

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد 23

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است 23

2-6 فرهنگ امری مشترک است 23

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است 23

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی 24

2-9 سطح های فرهنگ 25

2-10 طبقه بندی فرهنگها 25

2-11 ابداع فرهنگ پذیری 26

2-12 فرهنگ پذیری 27

2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ 28

2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری 29

2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری 30

2-16 انواع فرهنگ پذیری 30

2-17 انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر 32

2-18 آژانس های فرهنگ پذیری 32

2-19 ماهیت رسانه 36

2-20 رسانه و فرهنگ پذیری 36

2-21 کارکردهای رسانه ها 37

2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی 38

2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه 45

2-24 تلویزیون 45

2-25 ویژگی های تلویزیون 36

2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی 46

2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان 46

2-28 قدرت تلویزیون 48

2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون 49

2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان 50

2-31 کارکردهای منفی تلویزیون 51

2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی 53

2-33 کودک کیست 54

2-34 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی 54

2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون 56

2-36 ارتباط کودک و تلویزیون 57

2-37 کودکان قربانیان تلویزیون 58

2-38 چهارچوب نظری 59

....... نظریه فرهنگ و شخصیت 59

....... نظریه کنش متقابل نمادین 60

...... نظریه کارکردگرایی 61

بخش سوم :

3-1 مقدمه 63

3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان 70

3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان 73

3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان 75

3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه 79

3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان 80

3-7 سوالات پرسیده شده از والدین 81

3-8 مصاحبه با والدین 81

3-9 مصاحبه با مربیان 86

3-10 نتیجه گیری 87

فهرست منابع 91

چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

نمودار عنوان

نمودار شماره 1: نمودار سطح تحصیلات والدین 66

نمودار شماره 2: حدود ساعات تماشای تلویزیون 67

نمودار شماره 3: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون 68

نمودار شماره 4: علت تماشای تلویزون 69

مقدمه:

شتاب فرایند پیشرفت های فن آوری در دنیای معاصر و تحول سریع درامر ارتباطات ،مرکز ثقل تحولات اجتماعی بوده و در دهه های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی و از جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، این تغییرات را تجربه کرده و شکی نیست که رسانه گسترده ای همچون تلویزیون، در فرهنگ سازی اعضای خانواده، بالاخص کودکان ، جایگاه بسیار برجسته ای دارد و تلویزیون در کنار پدر و مادر وفرزند، فرد چهارم خانواده است و از نظر آگاهی رسانی و راهنمایی چند جانبه ، مهم ترین و نزدیک ترین و سریع ترین ابزار درک اطلاعات به شمار می رود.

بنابراین جایگاهی که تلویزیون ،در انتقال ارزش ها و پیام ها و تثبیت یا تغییر و تزلزل فرهنگ ها و ارزش پیدا کرده است، بسیار حساس و خطیر است و گستردگی استفاده از این ابزار و داشتن مقبولیت گسترده نزد عموم مردم بر اهمیت موضوع می افزاید.

گذشته از تأثیر گذاری عمومی و اجتماعی تلویزیون، کودکان، از اثر پذیری بیشتری نسبت به این رسانه برخوردارند و اثر گذاری آن تا آنجا است که متخصصین آن رااز ارکان مهم تربیتی میشمارند.

3بیان مسئله :

که دراین میان نقش رسانه های تصویری، بالاخص تلویزیون، نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر و درمقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است واین امر به خصوص آنجا تحقق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیونی مطرح هستند.

نوع فایل: word

سایز: 1.08 MB

تعداد صفحه:122خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:31

تحقیق تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان شناختی

تحقیق تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان شناختی


بازتاب های روحی فرد از جسم خود متأثر از عوامل بیرونی (مردم و اجتماع) و عوامل درونی (احساسات و تفکر) می‌باشد.

تصورات منفی نظیر ناکارآمدی، وابستگی و ... که دیگران نسبت به شخص دارند تصویر ذهنی او را متزلزل می‌نماید که از نظر اجتماعی می‌تواند نقش مخربی داشته باشد. به طوری که نمی‌تواند با اجتماع ارتباط صحیح برقرار سازد.

از سوی دیگر اگر شخصی تصویر بدی از عملکرد بدن خود، از رفتار و اخلاق خود داشته باشد، کاستی‌های جسمی و روانی خود را بزرگ می‌انگارد. و بر اساس تصویری که از جسم خود دارد، عمل می‌کند و دنیا را غم‌انگیز می‌شمارد که به تدریج این تصور باعث می‌گردد که وی خویش را از اجتماع و سایرین جدا و منزوی فرض نماید.


3-2 تأثیر جسم بر روان و پیری اجتماعی

در راستای تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان شناختی، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که کوچک ترین تغییری در رابطه با بدن هر فرد می‌تواند تغییرات فاحش را در ادراک وی از جهان خارج ایجاد کند (تبیرگ کمال جن –1979)در واقع انسان همانگونه که جهان را می‌بیند همان گونه نیز عکس‌العمل نشان می‌دهد. همین طور همان گونه که خود را می‌بیند بر اساس همان دیدگاه از خویشتن نیز عمل می‌کند. در اینجا اهمیت شخصیت قبل از حادثه و بیماری و صدمه جسمی و روانی مشخص می‌شود. اگر انسان صبور، معنوی، علاقه‌مند به تعالی، دانش‌آموختن، خودسازی، خودشناسی و انسانی رفتار کردن بوده، پیش‌بینی شخصیت بهتری را برای بعد از دوران آسیب می‌توان داشت از آنجا که در مورد جانبازان به طور متوسط و حداقل لازم سن برای اعزام به جبهه 16 سال بوده می‌توان انتظار داشت که به طور میانگین هر فردی 20 سال زندگی عادی داشته است.

با تمام خصوصیاتی که مردم جامعه با آن سر می‌کنند و آسیب بعد از 20 سال تجربه زندگی کردن اتفاق افتاده در نتیجه روند زندگی را دگرگون ساخته است. خصوصاً اینکه اگر فرد انتظار ضایعه را نداشته باشد شدت اختلال شخصیتی افزایش پیدا می‌کند اگر فردی مدتها در جبهه بوده و هنگام مرخصی در شهر دچار معلولیت شود طبیعتاً دچار افسردگی شدیدی خواهد شد تا فردی که به طور مادرزادی یا بعد از سن 5 سالگی دچار معلولیت (از نوع حوادث و عوارض) بدنی شده است. (اسلامی نسب،(1372)/ صص: 198-188)

پس بنابراینکه بحران معلولیت در چه مرحله‌ای از سن رشد یا میانسالی یا کهولت روی دهد واکنش‌های متفاوتی قابل انتظار است. میانگین سنی بروز معلولیت در رزمندگان ایرانی بین 30-20 سالگی است و این در حالی ست که بحران در این سن عواقب بسیار بد و شدیدتری دارد. (همان منبع/ ص: 356)

دسته‌ای دیگر از وضعیت‌های غیرطبیعی بدنی (معلولیت) که ممکن است بر تحول شخصیتی (یعنی روان‌شناختی) تأثیر بگذارد از طریق واکنش‌های همراه این معلولیت هاست. واکنش‌هایی نظیر: اجتناب، مورد ترحم واقع شدن، نگرانی زیاد از حد مردود شدن، عدم پذیرش بازخوردهای هیجانی، اجباری که محیط اجتماعی فرد معلول را نسبت به فرد سالم متفاوت می‌سازند. (همان منبع/ ص: 188) افراد با عقیده اینکه ناتوانی از نشانه‌های ویژه افراد معلول است دارای آگاهی بالایی از ناتوانی هستند و دیگر صفات اختصاصی فرد معلول را نادیده می‌پندارند. آنها متوجه ناتوانی هستند. حال آنکه بی‌توجهی نسبت به ناتوانی و توجه به توان‌مندی‌های فرد معلول به طرز برخوردهای مثبت منجر می‌شود. اشخاصی که روی ناتوانی تمرکز می‌کنند معمولاً عقیده دارند که افراد معلول متفاوتند، فاقد صلاحیت‌اند، رتبه پایین‌اند و یا شخصیت‌های منفی دارند (دارابی،(1381)/ ص: 56)

بر طبق مطالب فوق برای اینکه متوجه شویم پیراجتماع چه دیدی نسبت به وضعیت خود دارد، بایستی عواملی را که در نگرش وی مؤثر می‌باشد، توضیح دهیم. یکی از این عوامل، واکنش‌های اجتماعی می‌باشد. اگر ارزش‌های فرد توسط اجتماع خدشه‌دار شوند، زمان آسیب روانی فرا می‌رسد. در این راستا واکنش خانواده و نزدیکان نیز به عنوان اعضای جامعه حائز اهمیت می‌باشد. به طوریکه طرز تلقی دیگران از جمله والدین، دوستان نزدیک و ... شرایط متفاوتی را برای فرد ایجاد می‌کند. پذیرش وی به گونه‌ای رضایت‌بخش از سوی خانواده در پیشگیری و کاهش تنش‌های جانبازان انکارناپذیر است.

عامل دیگری که می‌توان بیان داشت منشأ حادثه و نوع آن می‌باشد که در پذیرش تغییرات حاصله مؤثر است. به عنوان مثال از دست دادن پا در هنگام جنگ در مقایسه با از دست دادن آن هنگام فرار از جرم مرتکب شده به گونه‌ای کاملاً متفاوت از طرف فرد درک شده و به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد.

عامل اثرگذار دیگر شخصیت فرد و روش سازگاری او می‌باشد. یعنی بعضی از این افراد از نظر روانی بسیار ضعیف شده و از پذیرش خود امتناع می‌نمایند. زیرا تصور ذهنی معیوبی از خود دارند و خود را خوار و زبون احساس می‌کنند و احساس وابستگی شدیدی به دیگران داشته به نحوی که بدون کمک آنها زندگی کردن برایشان امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این صورت تغییر شکل جسمی می‌تواند تأثیرات منفی در خانواده بجا نهد و بعضی اوقات بروز تضاد در ایفای نقش‌ها در خانواده گردد.


4-2 نوستالژی و پیری اجتماعی

آرمان‌سازی مکانیسم دفاعی است جهت سازگاری فرد، که به وسیله آن گذشته از دست رفته مورد تجلیل قرار می‌گیرد. آرمان‌سازی وسیله‌ای است برای معنابخشیدن به زمان حال، بدین ترتیب که انسان یقین حاصل می‌کند که معنایی به زندگی اش داده است. در موارد حاد انسان ممکن است به نفع گذشته‌ای که کامل تلقی می‌شود، تا حد انزجار از زمان حال پیش برود، حال آنکه در واقع ممکن است گذشته هم چندان درخشان و فرح بخش نبوده است (بریان و روبرت ج،(1365)/ ص: 186) نوستالژی[1] به معنی حرمت گذاشتن به گذشته و روشن نگهداشتن چراغ خاطره و آن، حالت روحی خاصی است که شخص آرزو می‌کند که به شرایط گذشته‌اش باز گردد زیرا گذشته نسبت به حال برای او جاذبه بیشتری دارد. (طلوعی،(1377)/ ص: 399) این در حالی است که برخی از بازنگری‌های خاطره، ممکن است به علت وجود عواطف مثبت عشق به گذشته باشد. (اسماعیلی شیرازی،(1379)/ ص: 14)

خلاصه امر اینکه: پیر اجتماع را می‌توان شخصیتی نام برد که اکنون در مواجهه با آمال و آرزوهایش می‌باشد. به طوری که او می‌خواسته سالم باشد و اکنون نیست. او می‌خواسته مورد ترحم نبوده و بلکه در صورت تمایل به نیازمندان ترحم کند و در حال حاضر پشت به او ترحم می‌کنند. او خواستار حضور کافی در اجتماع بوده و اکنون مقدور نمی‌باشد. هم چنین او از فضای گذشته بیرون آمده و با جامعه امروزی و قدرنشناسان اجتماع روبرو گشته است. این شخصیت با جامعه و تفکر امروزی و مردمی که شاید دیگر او را نمی‌شناسند، در تقابل است. به همین خاطر است که گذشته نسبت به حال برای او جاذبه بیشتری دارد و مثل این است که هنوز در گذشته زندگی می‌کند و قبول ساختار جدید برایش سخت به نظر می‌رسد و قبول این تغییرات و جابجایی‌ها در ساختار جدید نیاز به یک فرجه و زمان کافی دارد تا فرد بتواند با اعضای دیگر انس بگیرد. در این راه گام اولیه باید از سوی جامعه برداشته شود. در غیر اینصورت فرد مأیوس شده و از حرکت های سازنده باز می‌ایستد.


5-2 عزت نفس و پیری اجتماعی

عزت نفس را می‌توان چنین تعریف کرد: عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن، در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل نماییم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم و همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می‌پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند. عزت نفس زاییدة زندگی اجتماعی و ارزش‌های آن است و محیط زندگی و اجتماع است که فرد را متأثر و نوعی قبولی خود به او می‌دهد.

کوپراسمیت (1967) می‌گوید عزت نفس عبارت است از یک قضاوت شخصی، در مورد با ارزش بودن، یا بی‌ارزش بودن، قبولی یا عدم قبولی خود که در نگرش او متظاهر می‌شود. در حقیقت شخص ممکن است خود را آن طور که مردم می‌بینند، ببیند.

به نظر کوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل می‌باشد:

1- قدرت: وقتی من شخص احساس قدرت کند، می‌تواند روی سایرین اثر بگذارد و کارهایش را خوب انجام دهد و عزت نفس او بالا می‌رود.

2- مهم بودن: وقتی شخص متوجه می‌شود که اهمیت دارد و در زندگی دیگران مهم است عزت نفس او بالا می‌رود.

3- پای‌بندی به آداب و قوانین اجتماعی و اخلاقی

4- موفقیت. (اسلامی‌نسب،(1372)/ صص: 283-280)


نوع فایل: word

سایز :274 KB

تعداد صفحه:363خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:27

مطالعه جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی علم و صنعت تهران

مطالعه جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی علم و صنعت تهران


چکیده

با عنایت به اینکه هر گونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مرهون برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در سطح کشور می باشد و با توجه به اینکه هر گونه برنامه ریزی نیروی انسانی بدون توجه به عوامل اصلی محرک در جهت بالا بردن کارایی کارکنان هر سازمان اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و از آنجا که انگیزش کاری کارکنان هر سازمان در کارایی نیروی انسانی نقش به سزایی ایفا می کند ، لذا طرح پژوهشی که تهیه و تنظیم شده است با موضوع مطالعه انگیزش کاری کارکنان جهاد دانشگاهی علم و صنعت تهران بر آن است که به بررسی و مطالعه جامعه شناختی میزان انگیزش کاری کارکنان و رفتار سازمانی آنها و عوامل موثر بر انگیزش و عواملی که مانع این مهم می شود ، بپردازد تا با تاکید بر انگیزش کاری نیروی انسانی در راستای پیشرفت سازمانی و نهایتاً پیشرفت کشورمان گامی استوار برداریم.

در این راستا پژوهشگر تلاش دارد تا به کمک چارچوب نظری برگرفته از نظریات پارستر و با ارائه پرسشنامه و تحلیل داده ها و آمارهای بدست آمده در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یابد که در جهت اهداف مذکور راه گشا باشد.

به دلیل جوان بودن قشر اصلی جامعه و گرایش آنها به پستهای سازمانی در حال حاضر این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.در جامعه مدرن و صنعتی امروز که به سمت فرا صنعتی در حرکت است لازم است تا افرادی عهده دار مسئولیت شوند که انگیزش کاری قوی داشته و بتوانند محیطی فعال و جذاب برای خود و دیگران ایجاد کنند ، خلاقیت و ابتکار عمل به خرج دهند و افراد را در محیط کاری خود در جهت توسعه سازمان هدایت کنند.


فهرست مطالب


عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول : مقدمه و کلیات

مقدمه 3

1-1- بیان مسئله 6

1-2- چارچوب نظری تحقیق 9

1-2-1- نظریه نظام اجتماعی پارسونز 11

1-3- فرضیات تحقیق 12

1-4- اهداف مطالعاتی 13

1-5- اهمیت مطالعاتی 13

1-6- تعریف اصطلاحات 15

1-7- حدود مطالعاتی 17

1-8- تاریخچه مطالعاتی 17

فصل دوم : مطالعه متون تحقیقاتی

2-1-توانمند سازی 20

2-2- عوامل موثر بر انگیزش 21

2-3- روشهای انگیزش در سازمان ها 23

2-4- حالتهای روانی شغل 24

2-5- اختیار عمل 25

2-6- نظارت و کنترل در سازمان 25

2-7- ارزشیابی 26

2-8- انتقاد و کنترل 27

2-9- ارتقای شغلی 28

2-10- مشارکت 28

2-11- تطابق فرد و سازمان 29

2-12- هدف گذاری 31

2-13- پاداش ها 32

2-14- خصوصیات محیط کار توانمند 32

2-15- عزت نفس در محیط کار 33

2-16- ورود به سازمان 33

2-17- اهداف بهسازی و بهبود 34

2-18- محیط کار 38

2-19- انگیزش کاری و تطابق فرد با سازمان 42

2-20- روابط کارکنان و مدیران 43

2-21- انگیزش کاری ومشارکت در شغل 44

2-22- انگیزش و طرح ریزی کار 44

2-23- انگیزش کاری و انواع پاداش ها 45

2-24- انگیزش کاری و شناور کردن ساعات کار 46

2-25- انگیزش کاری و اقدامات سازمانی 46

2-26- انگیزش کاری و نقش مدیر 47

2-27- انگیزش کاری و رضایت شغلی 47

2-28- عوامل بازدارنده انگیزش 49

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- تحقیق پیمایشی 51

3-2-شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 52

3-3- جامعه آماری 53

3-4- سنجش اعتبار پرسشنامه 53

3-5- ابزار سازی 54

3-6- تنظیم پرسشنامه 56

فصل چهارم : ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل جداول یک بعدی 59

4-2- تحلیل جداول دو بعدی 70

فصل پنجم : نتیجه گیری و استنتاج

5-1- نتیجه گیری 94

5-2- تنگناها و مشکلات تحقیق 96

5-3- پیشنهادات 97

فهرست منابع 99

ضمائم 102

پرسشنامه 140

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1- ساختار نظام کلی کنش 12

جدول 4-1- یافته های توصیفی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان 60

جدول 4-2- یافته های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان 61

جدول 4-3- یافته های توصیفی مربوط به سن پاسخگویان 62

جدول 4-4- یافته های توصیفی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان 63

جدول 4-5- یافته های توصیفی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگویان 64

جدول 4-6- یافته های توصیفی مربوط به راههای ورود به سیستم 65

جدول 4-7- یافته های توصیفی مربوط به پیشرفت کاری پاسخگویان 66

جدول 4-8- یافته های توصیفی مربوط به مشارکت گروهی پاسخگویان 67

جدول 4-9- یافته های توصیفی مربوط به روابط متقابل با سرپرستان و همکاران 68

جدول 4-10- یافته های توصیفی مربوط به روشن بودن اهداف 69

جدول 4-11- یافته های توصیفی مربوط به تنبیه کارکنان 70


نوع فایل: word

سایز :44.9 MB

تعداد صفحه:143خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:22

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،"طرحواره های هیجانی لیهی" و"تحریف های شناختی"، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند،مانوا،میانگین،انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.

واژه های کلیدی: تحریف های شناختی ،طرحواره های هیجانی، میگرن

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه3

1-2.بیان مساله5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش9

1-4.هدف های پژوهش11

1-4-1.هدف کلی پژوهش11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش11

1-5.سوالات پژوهش11

1-6.فرضیه های پژوهش11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی12

1-7-1.تعریف میگرن12

1-7-2.تحریف شناختی12

1-7-3.طرحواره هیجانی13

1-8.خلاصه فصل13

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری15

2-1.مقدمه15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن15

2-2-1.تاریخچه15

2-2-2.تعریف میگرن16

2-2-3.علل میگرن17

2-2-4.انواع میگرن17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد19

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن 19

2-2-5.پاتوژنز21

2-2-6.تشخیص بیماری22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن26

2-2-11.دوپامین در میگرن26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن27

2-2-13.یافته های بالینی27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار28

2-2-16.درمان میگرن29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن32

2-2-18.جامعه و فرهنگ33

2-2-19.جنبه‌های محیطی34

2-2-20.سبک زندگی34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن34

2-3. ادبیات و گسترهی نظری تحریف های شناختی35

2-3-1.تعریف شناخت35

2-3-2.روانشناسی شناختی35

2-3-3.افکار خودآیند36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت36

2-3-5.مدلABC الیس37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری37

2-3-7.مدل شتاختی بک38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی41

2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس44

2-4.ادبیات و گسترهی نظری طرحواره های هیجانی53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان53

2-4-3.اجزای هیجان54

2-4-4.تاریخچه هیجان54

2-4-5.نظریه‌های هیجان 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی56

2-4-9.ماهیت هیجان56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان62

2-4-14.اساس عصبی هیجان64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان65

2-4-16.نتیجه هیجان67

2-4-17.هیجان و سلامت69

2-4-18.مغز هیجانی71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه75

2-4-23.نتیجه گیری78

2-4-24. مفهوم طرحواره79

2-4-25.طرحواره های هیجانی79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران92

2-6.خلاصه فصل96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه99

3-5.ابزارهای اندازه گیری99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی102

3-6.فرایند اجرای پژوهش105

3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات106

3-8.خلاصه فصل 107

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش129

4-4.خلاصه فصل چهارم144

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش148

5-4.محدودیت های تحقیق149

5-5.پیشنهادهای پژوهش150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی150

5-6.خلاصه فصل151

فهرست منابع 152

پیوست ها 158

چکیده انگلیسی176

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی 100

جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی 101

جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت 102

جدول3-4؛ ضریب پایایی102

جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی 103

جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول110

جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه110

جدول 4-3؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم111

جدول 4-4؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 113

جدول 4-5؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 114

جدول 4-6؛ تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم115

جدول 4-7؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم117

جدول 4-8؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم118

جدول 4-9؛ تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 119

جدول 4-10؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم121

جدول 4-11؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 122

جدول 4-12؛ تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم123

جدول 4-13؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم 125

جدول 4-14؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم126

جدول 4-15؛ تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 127

جدول 4-16؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 129

جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم130

جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه130

جدول 4-19؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم131

جدول 4-20؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم133

جدول 4-21؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 134

جدول 4-22؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم 135

جدول 4-23؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم137

جدول 4-24؛ تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم138

جدول 4-25؛ تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم139

جدول 4-26؛ تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 141

جدول 4-27؛ تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم 142

جدول 4-28؛ تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 143

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار4-1: تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی111

نمودار4-2: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک112

نمودار4-3: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه114

نمودار4-4: تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان. 115

نمودار4-5: تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی116

نمودار4-6: تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل118

نمودار4-7: تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی119

نمودار4-8: تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی120

نمودار4-9: تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم122

نمودار4-10: تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف123

نمودار4-11: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات124

نمودار4-12: تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری126

نمودار4-13: تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری127

نمودار4-14: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم128

نمودار4-15: تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ... 131

نمودار4-16: تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز132

نمودار4-17: تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی134

نمودار4-18: تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت 135

نمودار4-19: تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده 136

نمودار4-20: تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی 138

نمودار4-21: تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی139

نمودار4-22: تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر140

نمودار4-23: تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن142

نمودار4-24: تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی143خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:41

اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان

اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ ی دانش آموزان دختر سال سوم دوره اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرای پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که در هر دو پرسشنامه نمره ی پایین کسب کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش آزمون خلاقیت شناختی عابدی و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل بود. جلسات آموزشی توانمندسازی روانشناختی به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا گردید، ولی بر گروه کنترل مداخله ای اعمال نشد. بعد از اتمام جلسات آموزشی، بلافاصله پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در دو مرحله اجرای آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی را با 99/0اطمینان تأیید کرد.

واژگان کلیدی:توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت شناختی، خلاقیت هیجانی.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 2

2-1-بیان مسئله. 5

3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش.... 8

4-1-اهداف پژوهش.... 10

1-4-1-هدف کلی.. 10

2-4-1-اهداف جزئی.. 11

5-1-فرضیه های پژوهش.... 11

1-5-1-فرضیه اصلی.. 11

2-5-1-فرضیه های فرعی.. 11

6-1-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

1-2-خلاقیت... 15

1-1-2-تعاریف خلاقیت... 15

2-1-2-عوامل مؤثر بر خلاقیت... 16

3-1-2-نظریه های روانشناختی خلاقیت... 16

نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی.. 16

نظریه شناخت گرایی.. 17

نظریه گشتالت... 18

رویکرد روانکاوی.. 18

رویکرد انسان گرایان. 19

رویکرد رشدی.. 19

رویکرد نوروپسیکولوژی.. 20

رویکرد مرحله ای و مؤلفه ای.. 20

رویکرد فرهنگ نگر. 21

رویکرد بوم شناسی.. 22

رویکرد تکاملی.. 22

رویکرد سیستم ها 23

رویکرد روان سنجی.. 24

2-2-خلاقیت شناختی.. 25

1-2-2-ابعاد خلاقیت شناختی.. 25

2-2-2-مراحل خلاقیت شناختی.. 26

3-2-خلاقیت هیجانی.. 28

1-3-2-مؤلفه های خلاقیت هیجانی.. 29

2-3-2-ویژگی‌هایی از افراد خلاق هیجانی.. 31

4-2-توانمندسازی روانشناختی.. 32

1-4-2-ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 32

2-4-2- ویژگی های افراد توانمند. 36

3-4-2-مدل شناختی توماس و ولتهوس درباره ی توانمند سازی روانشناختی.. 37

5-2- نتیجه گیری.. 40

6-2-پژوهش های انجام شده. 42

1-6-2-پژوهش های انجام شده داخلی.. 42

2-6-2-پژوهش های انجام شده خارجی.. 44

فصل سوم: روش پژوهش

1-3- طرح پژوهش.... 47

2-3- جامعه آماری.. 47

3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه. 47

4-3- ابزارهای پژوهش.... 47

1-4-3- پرسشنامه خلاقیت شناختی.. 47

2-4-3- پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. 49

5-3- ملاک ورود و خروج از پژوهش.... 50

6-3- روش پژوهش و شیوه ی اجرای آن. 50

1-6-3- ساختار جلسات... 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-یافته های توصیفی: 53

2-4-یافته های استنباطی پژوهش.... 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-بحث و نتیجه گیری.. 64

2-5-محدودیت های پژوهش.... 69

3-5-پیشنهاد های پژوهش.... 69

1-3-5-پیشنهاد های پژوهشی.. 69

2-3-5-پیشنهاد های کاربردی.. 69

منابع فارسی.. 71

منابع لاتین...............................................................................................................................................74

ضمائم و پیوست ها

فهرست جداول

جدول1-4: تعداد شر کت کنندگان در دو گروه کنترل وآزمایش... 53

جدول 2-4: توزیع فروانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات مادر. 53

جدول 3-4: توزیع فروانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات پدر. 54

جدول4-4 : میانگین وانحراف استاندارد خلاقیت شناختی و هیجانی در دو گروه کنترل وآزمایش 55

جدول5-4: آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضه ی نرمال بودن متغیر های خلاقیت شناختی و هیجانی در دو گروه کنترل و آزمایش 57

جدول6-4.: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش 58

جدول7-4: آزمون واریانس (اثرپیلایی) بر ای بررسی شیب رگرسیون در در دو گروه. 58

جدول8-4: آزمون ام باکس برای بررسی مفروضه ی برابری ماتریسه ای کوواریانس در دو گروه 58

جدول 9-4: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (آزمون اثر پیلایی) بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل شدۀ خلاقیت هیجانی و شناختی.. 59

جدول10-4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر های خلاقیت شناختی و هیجانی بین دو گروه. 59

جدول11-4: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش 60

جدول12-4: آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر خلاقیت شناختی در دو گروه 60

جدول 13-4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر خلاقیت شناختی بین دو گروه 61

جدول14-4: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش 61

جدول15-4: آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر خلاقیت هیجانی در دو گروه 62

جدول16-4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر خلاقیت هیجانی بین دو گروه 62

فهرست نمودارها

نمودار1-4: نمودار توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس متغیر تحصیلات مادر...................................54

نمودار2-4: نمودار فراونی شرکت کنندگان براساس متغیر تحصیلات پدر........................................55

نمودار3-4: مقایسه ی میانگین های دو متغیر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی در دوگروه...................56خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:24

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .. 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4

1- مستحق قصاص .................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5

2- مهاجم ....................................... 7

3- محارب ....................................... 8

3-1- محاربه به معنای خاص ....................... 9

3-2- محاربه به معنای عام ....................... 10

4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11

5- زائی در فراش ................................ 11-12

6- مرتد ........................................ 13-14

7- ساب النبی ................................... 15

8- مدعی نبوت ................................... 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم ...... 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .. 17

1- تعاریف ...................................... 17

1-1- حکم اولی : ............................... 17

1-2- حکم ثانوی : ............................... 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ...................... 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................ 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت . 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی ............................... 21

3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ...... 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26

1- حفظ نظام ..................................... 27

2- ضرر .......................................... 28

3- حرج .......................................... 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی...................................... 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

1- اسباب اباحه جرم .............................. 32

2- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .. 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ................. 37

2- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه ................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ..... 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ...................... 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................. 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه .... 42

1- انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه ....... 42

2- دشواری اثبات جرم ............................. 43

3- عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................. 43

4- سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44

1- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه .. 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ........ 46

1- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم ................. 46

2- انواع پیشگیری ................................ 47

3- پشتوانه قانونی پیشگیری ....................... 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

1- فرایند اجتماعی شدن ........................... 51

1-1- علمای دینی ................................ 52

1-2- رسانه‌های گروهی ............................ 53

1-3- مدارس ..................................... 53

2- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54

3- بازداشت حمایتی ............................... 55

4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

5- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ............... 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق...................... 58خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:38

شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی مؤثر در امر کارآفرینی

شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی مؤثر در امر کارآفرینیمقدّمه

کارآفرینان کسانی‌اند که با ایجاد محصولات و خدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمد خوبی کسب می‌کنند. واژه (Entrepreneur) که در فارسی کارآفرین ترجمه شده است، در بردارنده معنای موفّقیت است. این واژه به معنای محصولات، ابداعات، کیفیت و خدمات نویندر درون یک شرکت است. این واژه به معنای نوع خاصی از روحیة،‌ سر زندگی و فضیلت است. ای. ا . باتلر[1]، مفسر روزنامه تجاری، آن را «شوق خلقت» می­نامد. از همه مهمتر، این واژه به اشخاص پراراده‌ای اطلاق می‌شود که اراده، خلّاق، پایداری و موفّقیت اجتناب ‌ناپذیرشان، آنها را به رهبران و قهرمانان روز تبدیل می‌کند (کوک،ترجمه تیموری.1382. ص15).

افق کارآفرینی:

کارآفرینی واژه­ای جادویی است. وقتی در حد یک کلمه به آن نگاه کنید، چیزی بیش از ایجاد اشتغال به ذهن القاء نمی­شود. امّا اگر در این واژه تعمّق کنید، و به خلّاقیت که جوهرة آن است دست پیدا کنید. آن گاه جادوی این واژه بر شما عیان خواهد شد، و شما خود نیز جادو خواهید شد. گرچه بسیاری از افراد به امید کار وارد این گود می­شوند، امّا در ادامه نواهایی خواهند شنید و رنگ­هایی خواهند دید که تاکنون از آن بی خبر بوده­اند. و بدین شیوه فرد جادو می­شود. البته آنچه بیان شد درون خود فرد است و کارآفرینی همانند آینه­ای آن ­را به فرد باز می­نمایاند. کارآفرینی طریقی است که به جان آفرینی ختم می­شود؛ به زبان دیگر کارآفرینی همان طریق خود شکوفایی است. کارآفرینی عرصة وسیعی به ابعاد تخیّل بشر دارد. و در یک کلام عرصة نامحدود دارد. از مروارید بافی یک دختر نابینا در بازارچه خود اشتغالی پارک لاله تهران گرفته تا تدوین سیاست­های جهانی آمریکا در کاخ سفید. در سال 1985 بحث در بارة دولت­های کارآفرین در عصر اطلاعات شکل گرفت و این بحث در دوره ریاست جمهوری کلینتون به اوج خود رسید. به­طوری­ که کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا بیان کرده بود که اگر بخواهیم بر دنیا حاکم باشیم، راهی نداریم جز این که برای در دست گرفتن دنیا، هم سیاست جدیدی را برگزینیم و هم سطح و گونة جدیدی از خدمات را به عموم مردم دنیا ارائه کنیم. برای تحقق این امر بحث بازآفرینی دولت را مطرح می­کنند. اسبورن و گابریل[2] اصول بازآفرینی دولت را به شرح ذیل ارائه نمودند (غریبی،1381. ص23).

هدایت و رهبری به­ جای ((فعّالیت اجرایی)) .

قدرتمند سازی به جای خدمتگزاری.

تزریق رقابت به عرصة خدمات.

دگرگون سازی سازمانهای قاعده مدار.

سرمایه گذاری بر روی دستاوردها و نوآوری­ها.

ارضای نیازهای مشتری ونه بروکراسی.

پیشگیری به جای درمان.

حرکت از سلسله مراتب به سمت مشارکت و کارگروهی.

استفاده از مکانیزم بازار به عنوان اهرمی قوی برای تغییرات.

با نگاهی به اصول بازآفرینی دولت، تعدادی از این اصول در واقع همان اهداف کارآفرینی است. همین کارآفرینی در مسیر رشد خود به کارآفرینی سیاسی و یا آنچه که ذکر شد (دولت کارآفرین) ختم می­شود.

فهرست مطالب

مقدّمه

اهمّیت کارآفرینی:

کارآفرینی نوش داروی لحظات دشواری:

کارآفرینی مسیر خود شکوفایی:

کارآفرینی بعنوان جوهرة رویش سیستم اقتصادی:

بیان مساله:

هدف پژوهش

اهمّیت موضوع تحقیق :

4- مشاورة کارآفرینی:

3- ساخت وتهیه آزمونهای روان شناختی معتبر در زمینه کارآفرینی:

فرضیه های پژوهش

فرضیه های فرعی:

متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک:

متغیر کنترل:

تعریف نظری:

تعریف نظری:

تعریف عملیاتی:

تعریف نظر ی:

تعر یف عملیاتی:

کارآفرین[1] کیست؟

تاریخچة کارآفرینی:

رویکردهای مهم به کارآفرینی :

1- رویکرد اقتصادی به کارآفرینی :

2- رویکرد ویژگی­های شخصیتی[2] به کارآفرینی :

انواع کارآفرینی

کارآفرینی اقتصادی:

کارآفرینی اجتماعی:

تفاوت کارآفرینی اجتماعی با کارآفرینی اقتصادی:

کارآفرینی سیاسی:

1- توسعه اقتصادی:

2- ایجاد تحرّک وپویایی در عرصه اجتماعی و اقتصادی:

3- بسط وتوسعه عدالت اجتماعی:

4- کارآفرینی به عنوان یکی از طرق خود شکوفایی[3]

5- رفع خلل، شکافها و تنگناهای بازار و اجتماع:

6-کارآفرینی عرصه­ای است که هر کسی می­تواند لذت قهرمان بودن و ممتاز بودن را بچشد:

7- امروزه بیشتر مشاغل جدید را شرکت‌های کارآفرینی خلق می‌کنند:

8- حفظ وایجاد ارزشهای مطلوب اجتماعی:

9- ایجاد، توسعه وبکارگیری فن آوری:

10- جذب و هدایت سرمایه های اندک و سرگردان به چرخه اقتصاد ملی:

11- کاهش فاصله ساختاری بین علوم،تکنولوژی و تولید:

12- ایجاد روابط مناسب ساختاری بین اقتصاد و سیاست:

13- جلوگیری ازپدیده فرار مغز ها وجذب نیروی انسانی متخصّص و مجرّب:

14- حفظ حسّ ارزشمند بودن، در طول حیات:

15- بهبود کیفیت زندگی، ابداع و توسعه کالاها و ایجاد خدمات جدید:

16-کارآفرینی شرایط رشد و تقویت توانایی­های شناختی و شخصیتی را فراهم می­کند:

ویژگیهای افراد کارآفرین:

ویژگیهای کارآفرینان (از نظر پژوهشگر):

3- توانایی برنامه‌ریزی وپیش بینی برای آینده:

4-تیز فهمی:

5- مثبت اندیشی:

6- کارآفرین‌ها حساب شده ریسک می‌کنند:

7-حرکت در مسیرهای یک طرفه:

8- تجربه کاری متنوع:

9- قاطعیت در کار:

10- ایجاد وحدت اضداد:

11- انگیزه پیشرفت در حدّ بالا:

12- تلاش و پشتکار قوی:

13- نارضایتی سود مند:

14- تحمل ابهامات:

15- استقلال طلبی:

17-استفاده از سبک­های مختلف فکری:

18- بهره گیری از منبع شهود در تصمیم گیری:

19- چالش خواهی(تحریک ذهنی):

20- قدرت حل تعارض در سطح عالی:

21- عشق به خویشتن:

22) استفاده از تمامی حالت­های من:

زمینه­های تفاوت زنان و مردان در کارآفرینی:

1-انگیزه:

2-عوامل زمینه ساز جهت اقدام به کارآفرینی:

3- زمینه فعّالیت کارآفرینانه:

8-مردم‌گرایی:

9-آینده‌گرایی:

موانع کارآفرینی:

نقش خانواده در پرورش روحیه کارآفرینی:

نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد کارآفرینی:

مدلی از رشد و توسعه کارآفرینی: (از دیدگاه پژوهشگر)

الف- مرحله اثبات:

ب- مرحله گسترش:

ج- مرحلة یکپارچگی:

رشد و توسعه مراحل کارآفرینی در بعد عرضی:

الف- کارآفرینی اقتصادی:

ب- کارآفرینی اجتماعی:

اهمّیت کارآفرینی سیاسی:

خودپنداره همچون نظریه­ای شخصی:

سلسله مراتب خودپنداره: (از دیدگاه پژوهشگر)

سطح موضوعی:

سطح کلی:

اهمّیت خود پنداره:

1- خود پنداره به عنوان سیستم عامل( وجودی) هر فرد:

2- خود پنداره جستجوگر خود واقعی است:

3- خود پنداره به عنوان سازمان دهندة تمام ادراکات وتجارب:

4- پیش بینی رفتارهای آینده:

5- تعیین شیوه روابط با دیگران:

6- ادراک و تفسیر محیط پیرامون فرد:

7- ایجاد وحدت و یکپارچگی وجودی:

والدین و افراد مهم اوائل زندگی:

عوامل موثر در شکل گیری خود پنداره

خود فرد:

اجتماع:

کارآفرینی و خود پنداره:

آیا بین خود پنداره و کارآفرینی رابطه­ای وجود دارد؟

باورهای خودکارآمدی[4]

مقدّمه

خودکارآمدی یعنی چه؟

اهمّیت باورهای خود کارآمدی:

1- تبیین وپیش بینی عملکردها:

2- تأثیر بر عواطف وهیجانات(هوش هیجانی):

3- تقویت حس خود کنترلی:

4- سلامت جسمی و روانی:

5-توسعه حرفه­ای:

6-تلاش و پشتکار:

7- واکنش مناسب در مقابل شکست:

8- انتخاب راهکارهای مناسب:

9- انتخاب اهداف چالش برانگیز:

منابع باورهای خود کارآمدی:

1- انطباق های عملکرد[5](تجربه مستقیم):

2- تجربه جانشینی[6]:

3- ترغیب کلامی[7]:

4- برانگیختگی(هیجانی) فیزیولوژیایی[8]:

5- تجارب تصویر سازی[9] (ذهنی):

ویژگیهای باورهای خودکارآمدی فاعلی

اهمّیت باورهای خودکارآمدی در اشتغال:

ریشه‌ها و تحّول منبع کنترل:

اهمّیت منبع کنترل:

1- تا ثیر برکارآیی و عملکرد:

2- پیش بینی عملکردها:

3-تاثیر سبک اسناد در عواطف:

4- مسئولیت‌پذیری[10]:

5-تاثیر برمهارت­های اجتماعی:

6- تعامل با منابع قدرت:

7- تأثیر منبع کنترل بر شغل:

8- تأثیر منبع کنترل بر مدیریت:

9- واکنش مناسب به شرایط استرس زا:

10- پیشرفت شغلی:

11- انعطاف پذیری در برابر تغییر:

12- تأثیر بر سلامت روانی:

کارآفرینی و منبع کنترل:

تأثیر شغل برمنبع کنترل:

ویژگیهای افراد با کنترل درونی:

واقعیت در دیدگاه افراد بامنبع کنترل درونی یا بیرونی:

تعریف خلّاقیت[11] از دیدگاه اندیشمندان این حوزه:

فیزیولوژی خلّاقیت:

1- نورونها و فضای سیناپسی:

2-انتقال دهنده های بین فضای سیناپسی:

3-مغز زبرین و مغز زیرین:

4- مغز راست و مغز چپ:

5- یادگیریهای جدید و تجارب یکی از عوامل محرک خلّاقیت:

عوامل مؤثر در شکل گیری عادات(خوگیری):

نظریات مکاتب روان شناسی درباره خلّاقیت

گشتالت و شناخت گرایی:

خودآگاهی، آگاهی از نقاط قوّت و ضعف خویش.

مکتب روان سنجی:

ویژگی های تفکّر واگرا:

عوامل مؤثر در بروز خلّاقیت:

ویژگی­های شخصیتی افراد خلّاق

4)ریسک پذیری:

5)کنجکاوی:

6)تحّمل ابهام[12]:

7)انعطاف پذیری[13]:

8) تفکّر شهودی:

9)تلاش و پشت کار :

10)علاقه به کارهای پیچیده:

11)شوخ طبعی[14]:

12)ایجاد وحدت اضداد:

13)شجاعت:

14) حساسیت و توجه:

15)تجارب گوناگون و متنوّع‌:

16)منبع کنترل درونی[15]:

17)پذیرش خویشتن :

موانع خلّاقیت

1- موانع بیرونی:

1-1 موانع فیزیولوژیکی:

2-1 موانع اجتماعی:

6-1موانع کلان ساختاری:

2-موانع درونی:

2- 2 ترس از اشتباه و شکست:

3-2 خواسته های حقیر و ناچیز:

4-2 یکی از موانع اصلی در سر راه خلّاقیت تجلی مفروضات به عنوان مسلمات:

5-2 کمال گرایی مطلق:

6-2 انتقاد از خود:

7-2 عصبیت:

8-2 باورها:

9-2 تلاش برای منطقی جلوه دادن خود:

باورهای غیر منطقی در مورد خود خلّاقیت:

الگوی آمابیل:

الگوی اسبورن – پارنز:

مرحله دوم - مسأله یابی:

مرحله سوم - ایده یابی:

مرحله چهارم- راه حل یابی:

مرحله پنجم - پذیرش یابی :

مدل – حلّ خلّاق مسئله (cps):

1.تحلیل محیط:

2.تشخیص مسئله:

3. شناخت مسأله :

4.فرضیه سازی:

5.خلق راه کارهای گوناگون:

6.انتخاب از بین راه کارهای مختلف :

8.کنترل:

فرآیند بهبود خلّاقیت فردی

من واقعی سرچشمة خلّاقیت:

1. بروز خلّاقیت در مصائب:

2. بیماران صعب العلاج:

3. اسارت و زندان :

5. نقش شهود در خلّاقیت:

6. مسئولیت پذیری و ریسک کردن:

نشانه های خود نیرومند

5. ریسک پذیری:

ارایه مدلی جهت تبین خلّاقیت( از پژوهشگر):

ساختار خلّاقیت یا (تفکّر سالم): (از نظر پژوهشگر)

واحد ورودی:

واحد خروجی:

علل تمایل به تفکّر ناقص:

خلّاقیت عنصر پویای کارآفرینی:

تفاوت بین افراد عادی وکارآفرینان در خلّاقیت:

مراحل حضور خلّاقیت در فرایند کارآفرینی

هیجان چیست؟

عاطفه چیست؟

تعریف هوش هیجانی:

فیزیولوژی هیجان و هوش هیجانی:

1- امیگدال (بادامه):

3- نیمکره راست مغز:

4- پیش پیشانی (پری فرونتال):

5- هیپو کامپ:

6-سیستم هورمونی:

7- عصبهای قشر بینایی:

8- تالاموس:

9- هیپوتالاموس:

10-کرتکس یا قشر مخ:

11- نئوکورتکس( قشر تازه مخ):

تاریخچه هوش هیجانی:

نقش هیجان و عواطف در تفکّر:

مؤلفّه ها هوش هیجانی بر اساس رویکرد التقاطی و از دید بار- آن

مؤلّفه­های هوش هیجانی

5- استقلال[16] (IN):

6-همدلی[17](EM):

7- روابط میان فردی[18](IR):

8- مسئولیت پذیری اجتماعی[19](RE):

9- حل مسأله[20](PS):

10- واقعیت سنجی[21](RT):

11- انعطاف پذیری[22](FI):

12- تحمّل تنش[23](ST) :

13- کنترل تکانه[24] (IC):

14- خوش بینی[25] (OP):

15- نشاط[26] (HA):

نقش و اهمّیت هوش هیجانی در زندگی عادی:

الف- اهمّیت و نقش هوش هیجانی در محیط کار :

ب-اهمّیت و نقش سلامت هیجانی در موفّقیت وبهره وری:

ج- عواطف نیروی محّرکه انسان بسوی کمال:

دلائل ضرورت توجه به هوش هیجانی در فرایندکارآفرینی:

ج- حمایت شبکه غیر رسمی:

3-یکی از ویژگی­های کارآفرینی توانایی ریسک پذیری است:

4- ایجاد تعادل بین حس استقلال طلبی و نیاز به وابستگی:

6- تحمّل شکست و ناکامی:

7-خلّاقیت:

8-فعّالیت رهبری:

9-تحمّل ابهام[27]:

10-شهود:

11- امیدوار بودن:

12- خوش بینی:

13- غرقه شدن در کار:

14- خود انگیزی:

15- تغییر وضعیت موجود:

17-ایجاد وحدت اضداد:

18- یکی از ویژگیهای مهّم کارآفرینی صداقت است:

19- قاطعیت در کار:

20- تفویض اختیار و مسئولیت:

22- انگیزه پیشرفت:

23- مسئولیت پذیری:

24-انعطاف پذیری:

25- خودآگاهی:

26-عشق به خویشتن:


فصل دوم / بخش هفتم/ مروری بر پژوهشها............................................................................................................................


مروری بر پژوهشها

طرح تحقیق:

جامعه آماری:

روش نمونه گیری:

ابزارهای اندازه گیری

ب- آزمون خلّاقیت[28] عابدی:

روایی آزمون خلّاقیت عابدی

پایایی[29]آزمون خلّاقیت عابدی

ج- آزمون خودپنداره راجرز:

روایی آزمون خودپنداره:

شیوه نمره گذاری:

روایی مقیاس منبع کنترل:

پایایی مقیاس منبع کنترل راتر:

روش نمره گذاری:

ه- آزمون خودکارآمدی عمومی شرر:

روایی[30] مقیاس خودکارآمدی:

پایایی[31] مقیاس خودکارآمدی:

شیوة نمره گذاری پرسشنامة خودکارآمدی:

فرایند اجرای تحقیق:

زمان وشیوه اجرای تحقیق:

روش تجزیه وتحلیل داده­ها:

آزمون فرضیه اصلی:

آزمون فرضیه­های فرعی:

نمودار (2-4): نمودار میانگین نمرات مولفه­های هوش هیجانی در دو گروه کارآفرینان و افراد عادی

جدول (6-4): خلاصه اطلاعات( آزمونT مستقل) در مورد مقایسه میانگین خرده مقیاس­ها و پنج

ابوترابیان، محمدرضا. (1382). پرورش نسل خلاق در ایران، تهران: انتشارات مدرسه.


[1] - Entrepreneur

[2]- trait approach

[3] - Self-actualization[3]

[4] - Self - efficacy

[5] -Performance attainment

[6] -Vicariouc experience

[7] -Verbal persuasion

[8]- Emotional arousal

[9]- Imaginal experiences

[10] - Responsibility

[11] - Creativity

[12] - Ambiguity tolerance


[13] - Flexibility

[14] - Humor

[15] -Locus of control


[16] - Independence(IN)

[17] - Empathy(EM)

[18]- Interpersonal Relationship (IR)

[19]- Social Responsibility (RE)

[20] - Problem Solving (PS)

[21] - Reality Testing

[22]- Flexibility (FL)

[23]- Stress Tolerance (ST)

[24]- Impulse Control (IC)

[25]- Optimism

[26] -Happiness (HA)


[27] -Ambiguity tolerance

[28] - Creativity Test (CT)

[29] -Reliability

[30] -Validity

[31] -Reliability


[1]- I.E .Batler

[2] - Osborn & Gabrelخرید فایلادامه مطلب
1 2 3 >>