X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:36

جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی

جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسیانواع تعریف گونه

به مجموعهای از سویهها (Strains) که دارای صفات مشترک هستند گونه گفته میشـود. در تـاگزونومی سیسـتماتیک

باکتریایی، گونه گروه اصلی میباشد. گذشته از این، دو تاگزونومی باکتریایی مشخصات شکلی اهمیت چنـدانی نـدارد. در

تعیین گونه باکتری جنسیت دخیل نیست زیرا در بین باکتریها تعداد محدودی از آنها همیوغی (Conjugation) انجـام

میدهند. (همیوغی تنها روش تولید مثل جنسی باکتریهاست).

یکی از راههای تشخیص گونه باکتری، بررسی خویشاوندی ژنتیکی یا بررسی تشابه DNA میان باکتریهای مختلف است.

سویه (Strain) : سویه یا سوش به سلولهای حاصل از یک سلول در کشت خالص اطلاق میگردد.

جنس (Genus) : مجموعهای از سویههاست که دارای صفات مشترک میباشند. در ردهبنـدی لینـهای، جـنس بـاکتری

بیشتر مدنظر قرار میگیرد. ردهبندی امروزی بیشتر بر پایه اختصاصات فیزیولوژیک انجام میشود.

در ردهبندی کنونی، موجودات زنده را که کلاً در 2 گروه اصلی طبقهبندی نمودهاند که عبارتند از :

1ـ یوکاریوتها (پروتیستها) مانند جلبکها، قارچها، پروتوزوئرها، کپکهای مخاطی.

2ـ پروکاریوتها که خود شامل 3 گروه هستند : جلبکهـای سـبز ـ آبـی (سـیانوباکترها)، باکتریهـا یـا باکتریهـای حقیقـی

(یوباکترها) و بالاخره آرکیباکتر (آرکئا یا باکتریهای باستانی).

آرکیباکترها در کل دستهای از پروکاریوتها هستند که قادرند در محدوده بسیار وسیعی از شرایط محیطی زیسـت کننـد.

به عبارت دیگر این باکتریها قادرند در شرایط بسیار سخت محیطی (Harsh) اعم از PHهای بسیار اسـیدی یـا بسـیار

قلیایی

( تحت عنـوان extremely alkalophiles , extremely acidophiles)، دماهـای بسـیار بـالا یـا بسـیار پـایین،

درصدهای بسیار بالای نمـک (extremely halophiles)، فشـارهای بسـیار بـالا (تحـت عنـوان Barophiles : ایـن

باکتریها بعضاً به قدری فشار دوست هستند که برای کشت آنها از کپسولهای تحت فشار استفاده مـیکننـد) و ... زنـدگی

کنند لذا به این دسته از باکتریها اصطلاحاً extremophiles یا بینهایت دوست میگویند که دارای گونههای متمـایز از

یوباکترها هستند.

طبقه بندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی

طبقهبندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی مزیتهای زیر را دارا است :

اولاً اینکه قبول فرضیه یکسان و یکنواخت بودن گونه باکتریها را میسر میسازد.

دوم این نوع طبقهبندی تحت تأثیر تغییرات ناگهانی قرار نمیگیرد.

سوم بعد از طبقهبندی میتوان طرح تشخیصی قابل اطمینانی را ارائه داد.

خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پلانوکوکوس

ویژگیهای استافیلوکوکها :

استافیلوکوکها باکتریهای کروی به اندازه 5/. تا 1/5 میکرون میباشد که باکتریهای گرم مثبت بوده و میکروفلـور طبیعـی

پوست انسان، بینی و بخش فوقانی دستگاه تنفس میباشند. این باکتریها از نازوفازنکس قابل جداسازی هستند. همچنین

بیهوازی اختیاری بوده و رشد آنها در شرایط هوازی بهتر انجام میشود. به صورت همسفره بـا انسـان یـا بیمـاریزا وجـود

دارند. مهمترین گونه بیماریزا، استافیلوکوکوس اورئوس است که شایعترین عامل عفونتهای موضعی چرکی است. اسـتافها

متابولیسم تنفسی داشته، کاتالاز مثبت هستند (که وجه تمایز آنها با استرپتوکوکها اسـت)، فاقـد حرکـت و فاقـد اسـپور

هستند، حرارت مناسب برای رشدشان 37 ـ 30 درجه سانتیگراد میباشد.

میکروکوکوسها و پلانوکوکوسها فاقد گونههای بیماریزا میباشند.

خانواده استرپتوکوکاسه

اعضای خانواده استرپتوکوکاسه به صورت همسفره در انسان یا به صورت ساپروفیت در شیر و فرآوردههای آن وجود دارند.

این باکتریها هوازی یا بیهوازی اختیاری هستند. جنسهای وابسته به استرپتوکوکها عبارتند از : آئروکوکوس، پدیوکوکوس،

لوکونوستوک ، جملا در این باکتریها فقط جنسهای ائروکوکوس و استرپتوکوکوس با عفونتهـای انسـانی مـرتبط هسـتند.

آئروکوکوس گاهاً در عفونتهای مجاری ادراری و اندوکاردیت نقش دارد.

طبقهبندی لنسفیلد : این طبقهبندی براساس آنتیژنهای دیواره سلولی است و شامل گروههـای E ، D ، C ، B ، A و...

است. در گروه A (استرپتوکوکوس پایوژنز) و گروه C ، کپسول از جنس هیالورونیک اسید است.

نکته : کپسول هیالورونیک اسیدی در سویههای مولد هیالورونیداز وجود ندارد. ایـن کپسـول ایمونوژنیـک نمـیباشـد. در

گروه B و D ، کپسول از جنس پلیساکاریدی است. کلنیهای کپسولدار کلنیهای موکوئیدی هستند.


فهرست مطالبتعریف گونه .............................................................................................................................. 11

طبقهبندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی..................................................................................................12

خواص اسیدهای نوکلئیک....................................................................................................................13

صفات فنوتیپی ................................................................................................................................15

روشهای تشخیصی برای تعیین تشابهات و تفاوتهای میان باکتریها ........................................................................ 16

خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پلانوکوکوس ............................................................17

گونههای مهم استاف از نظر پزشکی..........................................................................................................17

حساسیت آنتیبیوتیکی .......................................................................................................................18

ویژگیهای کشتی استافیلوکوکها..............................................................................................................19

ساختار آنتیژنیک استافها ....................................................................................................................21

کپسول .........................................................................................................................................21

همولیزین ......................................................................................................................................22

اثر سیتوتوکسیک همولیزینها.................................................................................................................22

22....................................................................................... (PANTON – VALENTINE لوکوسیدین) لوکوسیدین

انتروتوکسین...................................................................................................................................23

24............................................................................. ( TOXIC SHOCK SYNDROM = TSS) سمی شوک سندروم

اگزوتوکسینهای تبزا ......................................................................................................................... 26

کواگولازدر استاف............................................................................................................................. 26


نوع فایل:Pdf

سایز: 5.08mb

تعداد صفحه:319
جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسیانواع تعریف گونه

به مجموعهای از سویهها (Strains) که دارای صفات مشترک هستند گونه گفته میشـود. در تـاگزونومی سیسـتماتیک

باکتریایی، گونه گروه اصلی میباشد. گذشته از این، دو تاگزونومی باکتریایی مشخصات شکلی اهمیت چنـدانی نـدارد. در

تعیین گونه باکتری جنسیت دخیل نیست زیرا در بین باکتریها تعداد محدودی از آنها همیوغی (Conjugation) انجـام

میدهند. (همیوغی تنها روش تولید مثل جنسی باکتریهاست).

یکی از راههای تشخیص گونه باکتری، بررسی خویشاوندی ژنتیکی یا بررسی تشابه DNA میان باکتریهای مختلف است.

سویه (Strain) : سویه یا سوش به سلولهای حاصل از یک سلول در کشت خالص اطلاق میگردد.

جنس (Genus) : مجموعهای از سویههاست که دارای صفات مشترک میباشند. در ردهبنـدی لینـهای، جـنس بـاکتری

بیشتر مدنظر قرار میگیرد. ردهبندی امروزی بیشتر بر پایه اختصاصات فیزیولوژیک انجام میشود.

در ردهبندی کنونی، موجودات زنده را که کلاً در 2 گروه اصلی طبقهبندی نمودهاند که عبارتند از :

1ـ یوکاریوتها (پروتیستها) مانند جلبکها، قارچها، پروتوزوئرها، کپکهای مخاطی.

2ـ پروکاریوتها که خود شامل 3 گروه هستند : جلبکهـای سـبز ـ آبـی (سـیانوباکترها)، باکتریهـا یـا باکتریهـای حقیقـی

(یوباکترها) و بالاخره آرکیباکتر (آرکئا یا باکتریهای باستانی).

آرکیباکترها در کل دستهای از پروکاریوتها هستند که قادرند در محدوده بسیار وسیعی از شرایط محیطی زیسـت کننـد.

به عبارت دیگر این باکتریها قادرند در شرایط بسیار سخت محیطی (Harsh) اعم از PHهای بسیار اسـیدی یـا بسـیار

قلیایی

( تحت عنـوان extremely alkalophiles , extremely acidophiles)، دماهـای بسـیار بـالا یـا بسـیار پـایین،

درصدهای بسیار بالای نمـک (extremely halophiles)، فشـارهای بسـیار بـالا (تحـت عنـوان Barophiles : ایـن

باکتریها بعضاً به قدری فشار دوست هستند که برای کشت آنها از کپسولهای تحت فشار استفاده مـیکننـد) و ... زنـدگی

کنند لذا به این دسته از باکتریها اصطلاحاً extremophiles یا بینهایت دوست میگویند که دارای گونههای متمـایز از

یوباکترها هستند.

طبقه بندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی

طبقهبندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی مزیتهای زیر را دارا است :

اولاً اینکه قبول فرضیه یکسان و یکنواخت بودن گونه باکتریها را میسر میسازد.

دوم این نوع طبقهبندی تحت تأثیر تغییرات ناگهانی قرار نمیگیرد.

سوم بعد از طبقهبندی میتوان طرح تشخیصی قابل اطمینانی را ارائه داد.

خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پلانوکوکوس

ویژگیهای استافیلوکوکها :

استافیلوکوکها باکتریهای کروی به اندازه 5/. تا 1/5 میکرون میباشد که باکتریهای گرم مثبت بوده و میکروفلـور طبیعـی

پوست انسان، بینی و بخش فوقانی دستگاه تنفس میباشند. این باکتریها از نازوفازنکس قابل جداسازی هستند. همچنین

بیهوازی اختیاری بوده و رشد آنها در شرایط هوازی بهتر انجام میشود. به صورت همسفره بـا انسـان یـا بیمـاریزا وجـود

دارند. مهمترین گونه بیماریزا، استافیلوکوکوس اورئوس است که شایعترین عامل عفونتهای موضعی چرکی است. اسـتافها

متابولیسم تنفسی داشته، کاتالاز مثبت هستند (که وجه تمایز آنها با استرپتوکوکها اسـت)، فاقـد حرکـت و فاقـد اسـپور

هستند، حرارت مناسب برای رشدشان 37 ـ 30 درجه سانتیگراد میباشد.

میکروکوکوسها و پلانوکوکوسها فاقد گونههای بیماریزا میباشند.

خانواده استرپتوکوکاسه

اعضای خانواده استرپتوکوکاسه به صورت همسفره در انسان یا به صورت ساپروفیت در شیر و فرآوردههای آن وجود دارند.

این باکتریها هوازی یا بیهوازی اختیاری هستند. جنسهای وابسته به استرپتوکوکها عبارتند از : آئروکوکوس، پدیوکوکوس،

لوکونوستوک ، جملا در این باکتریها فقط جنسهای ائروکوکوس و استرپتوکوکوس با عفونتهـای انسـانی مـرتبط هسـتند.

آئروکوکوس گاهاً در عفونتهای مجاری ادراری و اندوکاردیت نقش دارد.

طبقهبندی لنسفیلد : این طبقهبندی براساس آنتیژنهای دیواره سلولی است و شامل گروههـای E ، D ، C ، B ، A و...

است. در گروه A (استرپتوکوکوس پایوژنز) و گروه C ، کپسول از جنس هیالورونیک اسید است.

نکته : کپسول هیالورونیک اسیدی در سویههای مولد هیالورونیداز وجود ندارد. ایـن کپسـول ایمونوژنیـک نمـیباشـد. در

گروه B و D ، کپسول از جنس پلیساکاریدی است. کلنیهای کپسولدار کلنیهای موکوئیدی هستند.


فهرست مطالبتعریف گونه .............................................................................................................................. 11

طبقهبندی باکتریها براساس رابطه ژنتیکی..................................................................................................12

خواص اسیدهای نوکلئیک....................................................................................................................13

صفات فنوتیپی ................................................................................................................................15

روشهای تشخیصی برای تعیین تشابهات و تفاوتهای میان باکتریها ........................................................................ 16

خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پلانوکوکوس ............................................................17

گونههای مهم استاف از نظر پزشکی..........................................................................................................17

حساسیت آنتیبیوتیکی .......................................................................................................................18

ویژگیهای کشتی استافیلوکوکها..............................................................................................................19

ساختار آنتیژنیک استافها ....................................................................................................................21

کپسول .........................................................................................................................................21

همولیزین ......................................................................................................................................22

اثر سیتوتوکسیک همولیزینها.................................................................................................................22

22....................................................................................... (PANTON – VALENTINE لوکوسیدین) لوکوسیدین

انتروتوکسین...................................................................................................................................23

24............................................................................. ( TOXIC SHOCK SYNDROM = TSS) سمی شوک سندروم

اگزوتوکسینهای تبزا ......................................................................................................................... 26

کواگولازدر استاف............................................................................................................................. 26


نوع فایل:Pdf

سایز: 5.08mb

تعداد صفحه:319خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:22

بررسی گیاه شناسی

بررسی گیاه شناسی


استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کند. تا چند دهه گذشته، آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می‌آمد. در کشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است که خواص مختلف دارویی دارند. گونه‌های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می‌دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه‌های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بکار می‌رود.

با پیشرفت سریع علوم، از یکسو و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند. تجربه چند دهه اخیر نشان داد که داروهای شیمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است که کمترین ماده خالصی وجود دارد که فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می‌شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاک و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسانها و حیوانات، اعمال اثر می‌کنند و البته از جمله آنها، می‌توان لوامیزول را نام برد (41).

به همین دلیل، بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان بهداشت جهانی، برنامه‌های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیده اند. این مراکز نقش گیاهان دارویی را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقی نموده اند (41).

اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی، مشروط به وجود اطلاعات دقیق و علمی است. مسئله مقاومتهای دارویی نیز هشداری جهت تجدیدنظراستفاده از داروهای شیمیایی تلقی می‌شود و البته داروهای ضد انگلی نیز از این امر مستثنی نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ایجاد شده است.

از طرفی عفونتهای انگلی، در حال حاضر، به عنوان بیماریهای مزمن فراوان و جدی مطرح هستند و آلودگیهای وسیع را در تمام نقاط دنیا و از جمله در ایران ایجاد می‌کنند.

مجموعه این عوامل ما را به سمت بررسی علمی و آزمایشگاهی اثر ضد انگلی، 2 گونه از گیاه درمنه که البته به فراوانی در منطقه کرمان وجود دارند و ردپایی از اثر ضد انگلی آنها نیز در متون طبی قدیمی یافت می‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسکریابینی نیز، طبق تحقیقات انجام شده در منطقه کرمان شیوع زیادی دارد و همچنین این انگل مقاومت خوبی نیز در محیط آزمایشگاهی دارد(17 و 38). با توجه به این دلایل بر آن شدیم تا در پی بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسکریابینی باشیم.

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) [1]

1-2- جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی

سلسله [2]: گیاهان [3]

شاخه[4]: نهاندانگان [5]

رده[6]: دو لپه ای [7]

زیر رده[8]: گل ستاره ای [9]، پیوسته گلبرگان

راسته[10]: آفتابگردان [11]

خانواده[12]: گل مرکبان [13]، (آفتابگردان)[14]، کامپوزیته[15]

زیرخانواده [16]: پرتو آساها [17](رادیه)

طایفه [18]: بابونه [19]


سرده[20]: درمنه[21]

گونه 1 : آرتمیزیا سیبری [22]

گونه2: آرتمیزیا سانتولینا [23]

آرتمیزیا

2-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان

این گروه شامل پنجاه هزار گونه در جهان است. شامل گروهی از گیاهان گلدار واجد برگهای غالبا ساده و فاقد گوشوارک، جام پیوسته، برچه‌های متصل به هم و تخمکهایی تک پوششی هستند (33).

1-2-2- راسته آسترال

گیاهان این راسته، گلهایی با آرایش حلقه ای کاسه و جام و نافه پنج پر (5 قطعه) مشخص می‌شوند. براثر عدم رشد برخی از قطعات گلپوش و نافه و یا پیوستگی آنها به هم، تعداد قطعات گل، تغییر حاصل می‌کند، و ممکن است به کمتر از 5 برسد. در گیاهان این راسته پرچمها همیشه روی لوله جام قرار دارند. تخمدان همواره ناشکوفا و محتوی یک دانه (فندقه) است. در بیشتر رده بندیهای کنونی، راسته آسترال، فقط به یک تیره کاسنی منحصر می‌شود (33).

2-2-2- تیره کاسنی

از تیره‌های بزرگ گیاهان 2 لپه ای و آخرین تیره این گروه به شمار می‌آید. این گیاهان عموما علفی، بندرت چوبی یا پیچان بوده، دارای برگهای متناوب و ساده یا کم و بیش باپهنک بریده و به اشکال مختلف هستند. تیره کاسنی حدود 1000 جنس و 000/20 گونه دارد که تقریبا در تمام سطح کره زمین پراکنده اند. این تیره به 4 زیر تیره تقسیم می‌شود. که جنس آرتمیزیا به زیر تیره پرتو آساها تعلق دارد(1،7، 19، 33).

اختصاصات عمومی تیره کاسنی

1-2-2-2- اختصاصات دستگاه رویشی

در این تیره بزرگ انواع حالات رویشی از علفهای فصلی، یکساله و چند ساله و بندرت درختچه ای هستند. این گیاهان تقریبا با تمام محیطها و ارتفاعات مختلف سازش یافته اند و پوشش متراکم گونه‌هایی از این تیره که در ارتفاعات بالا می‌رویند، بسیار چشمگیر است. اندامهای ذخیره ای زیر زمینی در برخی از گونه‌های تیره مانند کوکب و سیب زمینی ترشی وجود دارد. در اندامهای هوایی این گیاهان، مواد ذخیره ای به صورت اینولین است.

برگها دارای اشکال بسیار متنوع اند ولی وجه مشترک همه آنها نداشتن گوشوارک است در اکثر گیاهان تیره، پهنگ دارای بریدگیهای عمیق با اشکال مختلف است. برگهای گیاهان کوهستانی را نیز معمولا پوششی ضخیم از کرک پوشانده است. بسیاری دارای برگهای با حاشیه خاردار هستند (33).

3-2-2-2 - اختصاصات دستگاه زایشی

از آنجا که بر سطح کپه این گیاهان گلهای بیشماری قرار دارند، کپه‌ها را گلهای مرکب می‌نامند و به همین جهت کمپوزه یا کمپوزیته به این تیره داده شد. در تالیفات و ترجمه‌های گذشته نیز نام این تیره را "مرکبان" نوشته اند. تعداد گلهای موجود در کپه‌ها متفاوت است در کپه‌های درمنه (آرتمیزیا) تعداد گل بسیار اندک است. گرده افشانی توسط حشرات در تیره کاسنی با حداکثر تکامل گل آذین در این تیره، امری بسیار سازش یافته است. خود گشنی (خود باروری) تقریبا بسیار نادر است زیرا رسیدن دانه گرده قبل از آمادگی کلاله برای پذیرش گرده صورت می‌گیرد (33).

یکی از اهداف ما دراین تحقیق شناسایی بهتر گیاهان دارویی و استفاده صحیح از آنها و البته بالابردن توانایی شناسایی و استفاده از گیاهان بومی بوده است.اطلاعات بسیار زیادی اززمانهای گذشته و حاضر در دست است که نشان می‌دهد در سیستم پزشکی سنتی از گونه‌های مختلف گیاه درمنه،استفاده‌های دارویی منتوع و زیادی می‌شده است و البته هنوز هم استفاده می‌شود.یکی از موارد کاربرد وسیع درمنه در طب سنتی نیز، استفاده از آن به عنوان داروی ضد انگل بوده است (8؛ 12، 16، 22، 23، 24). لذا آزمایشاتی که بتواند کاربرد ستنی گیاه درمنه را به عنوان ضد انگل، از طریق علمی نیز به اثبات برساند، مفید وکارساز به نظر رسید.

چرا که عفونتهای انگلی نیز از جمله درگیریهای حائز اهمیت به شمار می‌روند . بویژه که انگل پارابرونما اسکرویابینی طبق تحقیقات و گزارشات علمی موجود، یکی از انگلهای شایع در استان کرمان می‌باشد(17، 38).

بالطبع به دلیل شیوع بالا،اندازه مناسب و آسان بودن بررسی حرکات نیز، یکی از انگلهای مناسب جهت بررسی تاثیرات ضد کرمی ایت عصاره محسوب می‌شود.

ناگفته نماند، تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که استفاده وسیع از داروهای ضد انگلی شیمیایی،مقاومتهای دارویی را در بسیاری از انگلها به وجود آورده است .به عنوان مثال فاگبمی[24] (2003) مقاومت مرحله لاروی انگل استرونژیلوس را در 10 گروه گوسفند، در مقابل 4داروی ضد انگلی بررسی کردند. مقاومت مقابل داروی آلبندازول[25] در 2 گروه از گوسفندان دیده شد،در مقابل فبانتل [26] در 1 گروه،در برابر لوامیزول در 3 گروه و در مقابل مورانتل [27] هم در 2گروه از گوسفندان مقاومت دیده شد.

این موضوع نیز عامل سوق دهنده دیگری به سوی تحقیق حاضر بود.ودر این تحقیق، ما از انواع عصاره‌های آبی متانولی و اتانولی در هر دو گونه آرتمیزیا سیبری و آرتمیزیا سانتولینا،جهت انجام آزمایشات استفاده کردیم (56، 70).

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایشات ما گونه آرتمیزیا سیبری، اثر قابل توجه ضد انگل پارابرونما اسکریابینی در محیط آزمایشگاه نشان داد که این تاثیر قابل مقایسه با لوامیزول می‌باشد. در بین عصاره‌های آبی،متانولی و اتانولی گیاه درمنه گونه آرتمیزیاسیبری مؤثرترین عصاره در بین عصاره‌ها بود. بعد از عصاره اتانولی گیاه درمنه گونه آرتمیزیاسیبری، عصاره متانولی آن موثر بوده و عصاره آبی گونه آرتمیزیاسیبری کمترین اثر را در بین 3 توع عصاره این گونه داشت.

در مورد گونه آرتمیزیا سانتولینا،عصاره متانولی این گونه،مؤثرتر از عصاره آبی و اتانولی بود.و عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا هم،اثر ضد انگلی قویتری را نسبت به عصاره آبی همین گونه نشان داد.

اقبال و همکاران (2004)اثر ضد انگلی عصاره آبی و متانولی گیاه آرتمیزیا برویفولیا[28] را طی آزمایشات در محیط آزمایشگاهی و در بدن موجود زنده بر روی انگل همانکوس کونتورتوس بررسی کردند.

غلظت بکار رفته از هر دو نوع عصاره در محیط آزمایشگاه 25 میلی گرم به ازای هر میلی لیتر بوده است، آزمایشاتی که در محیط آزمایشگاه انجام شدند، موثر بودن هر دو عصاره آبی و متانولی گیاه مذکور را بر انگل همانکوس کونتورتوس نشان دادند. البته عصاره متانولی دارای اثر قویتری بود نسبت به عصاره آبی لازم به ذکر است که تاثیر عصاره‌ها،از داروی لوامیزول که به عنوان شاهد بکار رفته بود کمتر بوده است. به این ترتیب که در همه موارد انگلها بعد از 6 ساعت کاملا مرده بودند اما در مورد عصاره‌ها، بعد 6 ساعت، اگر چه تعداد قابل توجهی از انگلها مرده بودند اما هنوزتعداد اندکی زنده باقی مانده بودند.

در آزمایشات ما نیز عصاره‌های متانولی واتانولی مؤثرتراز عصاره آبی نشان دادند وشاید با توجه به این دو نتیجه مشابه بتوان گفت ماده مؤثر در گیاه که باعث ایجاد اثر ضد انگلی درآن می‌شود، توسط متانول واتانول بهتر استخراج می‌شود.

در آزمایشات اقبال و همکاران (2004) عصاره آبی گونه آرتمیزیا برویفولیا، در غلظت 25 میلی گرم به ازای هر میلی‌لیتر، پس از 6 ساعت باعث مرگ 30 درصد از انگلهاشده است و لوامیزول بکاررفته در آزمایش آنها پس از 6 ساعت، تمام انگلها را کشته. در آزمایشات ما نیز در مورد عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری، پس از 6 ساعت، 30 درصد انگلها مرده بودند. ضمنا در آزمایش ما نیز لوامیزول پس از 6 ساعت، مرگ و میر 100 درصدی در انگلها ایجاد کرد. ضمن اینکه بیشترین غلظت لوامیزول در آزمایشات ما با غلظت لوامیزول بکاررفته در آزمایشات اقبال و همکاران (2004)برابر بوده است رمان ومقدار اثر عصاره‌های آبی آرتمیزیا سیبری در آزمایش ما وآرتمیزیا برویفولیا در آزمایش اقبال،مشابه هم می‌باشد. ودرمورد هر دودرزمانی که لوامیزول باعث مرگ همه انگلها شده،این دو عصاره از 2 گونه آرتمیزیا باعث مرگ 30درصد از انگلها شدند. در مورد عصاره آبی آرتمیزیا سانتولینا،هم پس از6ساعت،باعث مرگ 30 درصدازانگلها شده اما با این تفاوت که لوامیزول پس از3ساعت،همه انگلها رانابود کرده بنابراین در مقایسه با آرتمیزیا برویفولیا،اثر ضد انگلی ضعیف تری را نشان میدهد. در مورد عصاره متانولی آرتمیزیا برویفولیا،زمانی که لوامیزول باعث مرگ همه انگلها شده بود. 80 درصد انگلها مرده بودند .و درمورد عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری،در زمانی که لوامیزول همه انگلها را کشته بود، عصاره متانولی 50 درصد از انگلها را از بین برده بود. بنابراین عصاره متانولی گیاه آرتمیزیا برویفولیا مؤثرتراز عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری به نظر می‌رسد.

عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا،در زمانی که لوامیزول همه انگلها را کشته،تنهاباعث مرگ 10 درصد از انگلها شده است در نتیجه عصاره متانولی آرتمیزیا برویفولیا از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا هم مؤثرترو قویتر عمل کرده است . البته لازم به ذکر است که این نتایج مربوط به غلظت 25 میلی گرم به ازای هر میلی لیتر عصاره‌ها هستند ودرغلظت‌های بالاتر،عصاره‌های ما نتایج در خور توجهی را نشان دادند. ضمناً در مورد عصاره آبی آرتمیزیا برویفولیا،انگلهای مرده پس از اینکه در PBS تازه قرار داده شدند مجدداً از خود حرکاتی رانشان دادند حال آنکه در آزمایشات ما انگلها ی مرده پس از قرار گرفتن در PBS تازه و با حرارت بالاتر،هیچگونه حرکتی از خود نشان ندادند. درخصوص مقایسه زنده ماندن انگل پارابرونما و همانکوس در محیط PBS،نتایج مشابهی مشاهده نشد. در آزمایشات ما،انگل پارابرونما، تا، 10ساعت بعد از شروع آزمایشات، درمحیط PBS،کاملاً دارای حرکات واضح بود و حتی در مواردی که بمدت 24 ساعت هم نگهداری می‌شدند،باز زنده می‌ماندند،اما در آزمایشات اقبال و همکارانش(2004)،تعدادی از انگلهای همونکوس بعداز 6 ساعت از شروع آزمایش،دچار فلجی و مرگ شده یودند و این حاکی از مقاومت بیشتر انگل پارابرونما در محیط آزمایشگاهی است.

ناخاره و گری(1991) اثر ضد انگلی عصاره آبی آرتمیزیا پالنزوال را بر روی انگلهای تنیاسولیوم، فریتیما پوستوما (کرم خاکی) و اسکاریس لومبریکویدس بررسی کردند. داروی شاهد که در اینجا استفاده کردند پیپرازین فسفات [29] بوده است.


فهرست مطالب


فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف... 1

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع.. 4

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) 5

آرتمیزیا 6

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان.. 6

1-1-2- راسته آسترال. 6

2-1-2- تیره کاسنی.. 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی.. 7

3-2-1-2 - اختصاصات دستگاه زایشی.. 7

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) 8

4-1-2- طایفه بابونه. 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا) 8

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری 9

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه. 9

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا 10

2-1-5-1-2 - مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری.. 10

3-1-5-2- انتشار در جهان.. 11

4-1-5-1-2- انتشار در ایران.. 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش... 12

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی.. 12

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش... 13

8-1-5-1-2- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه. 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) 14

2-8-1-5-1-2 - مکانیسم اثر آرتمیزنین.. 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه. 16

2-5-1-2 - کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی.. 17

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه. 19

2-3-5-1-2- اثر ضد میکروبی درمنه. 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه. 21

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه. 22

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی.. 25

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ. 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی.. 26

1-4-2-جنس نر. 26

2-4-2-جنس ماده. 26

3-4-2-محل زندگی.. 26

4-4-2-سیر تکاملی.. 26

5-4-2-تخم. 27

6-4-2-بیماریزایی.. 27

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران.. 27

8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا 29

3-2 - لوامیزول.. 32

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول. 32

2-3-2- موارد کاربرد. 33

3-3-2- فارماکوکینتیک.. 34

4-3-2-فارماکودینامیک.. 35

5-3-2-عوارض جانبی.. 35

6-3-2-مسمومیت دارویی.. 35

7-3-2-تداخل دارویی.. 36

8-3-2-احتیاطات لازم. 36

9- 3-2-میزان درمانی دارو. 36

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار 37

1-3 مواد مورد استفاده. 38

1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : 38

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده. 39

2-3- روش کار 39

1-2-3-تهیه عصاره. 39

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده. 39

2-1-2-3- خشک کردن.. 39

3-1-2-3 آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری.. 40

4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی.. 40

5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف... 41

1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی.. 41

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی.. 41

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی.. 41

4-5-2-3- تهیه لوامیزول. 41

2-2-3- تهیه انگلها 42

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها 42

2-2-2-3- جدا سازی انگلها 42

3-2-3- انجام آزمایشات.. 42

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری.............................................. 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا 50

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 51

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری.. 52

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث... 59

منابع فارسی.. 67

منابع لاتین.. 71فهرست جداول


جدول 1-4 : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا............................................... 53

جدول 2- 4 نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری................................................. 54

جدول 3-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری.................................................. 55

جدول 4-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا................................................ 56

جدول 5-4-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری................................................. 57

جدول 6-4- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا.............................................. 58

خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، گیاه، شناسی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:20

بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن

بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن

مقدمه

موضوع پژوهش

بیان مسئله

هدف و ضرورت

فصل دوم : ادبیات پژوهش

بیان مفاهیم

مقدمه

مفهوم سیستم

مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی

مفهوم رفتار behavior

مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(ntraction)

گروه اجتماعی social group

هنجار (norm)

توجه مجدد به چهارچوب عمل

تعریف کنش اجتماعی

عناصر کنش اجتماعی

کنش متقابل

نقش اجتماعی

سنخ اجتماعی

نظام اجتماعی

فرایند دو گانه نظام اجتماعی

قشر اجتماعی

نظامهای قشر بندی اجتماعی

مفهوم نفاق

پیشینه تحقیق

اخلاق در قرآن

سیمای نفاق در قرآن

پیامبر و منافقین

دشمنان دوست نما

علائم و نشانه های منافق

منافق و منافقین

اسلام مکتب مبارز و مولد

اخلاق از دیدگاه قرآن و عترت

نفاق یا کفر پنهان

فرهنگ واژه اخلاق در قرآن

سی و دو سخنرانی پیرامون سوره حشر

گذری بر سوره حشر

مصباح الشریعه

رساله قلع الغیبه

نبوغ حافظ شیرازی

فصل سوم : روش تحقیق

روش پژوهش

تحلیل درونی

خصیصه ذهنی

تحلیل بیرونی

نتیجه

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

تعاملات منافقان با پیامبر و مؤمنان ،منافقان و کافران

تعاملات منافقان با پیامبر (و مؤمنان)

تعاملات منافقان با یکدیگر

تعاملات منافقان با کفار

فصل پنجم

تحلیل داده ها

بررسی کنشهای فرهنگی منافقان

تعاملات فرهنگی

پیامبر – منافقان

مومنان – منافقان

کافران – منافقان

کنشهای منافقان در برابر مؤمنان

کنشهای فرهنگی منافقان با منافقان و کافران

بررسی کنشهای اجتماعی منافقان

تعاملات اجتماعی

پیامبر – منافقان

منافقان – پیامبر

منافقان – مومنان

کنشها و تعاملات اجتماعی منافقان در رابطه با پیامبر و مؤمنان

کنشهای اجتماعی منافقان

تعاملات اجتماعی منافقان

تعاملات اجتماعی منافقان

کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با نظام سیاسی

کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با دشمنان نظام اسلام

تعاملات سیاسی

بررسی کنشهای اقتصادی منافقان

تعاملات اقتصادی

خاتمه

تذکر دادن و دعوت به ایمان

اعراض کردن و حذر کردن

طرد کردن

تهدید به مجازات

مماشات ( تحمل کردن )

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

فرهنگ و نظام اجتماعی –سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد . باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت ،گاهی خطراتی که از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است . بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند .

توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند ، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند .در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود .

نفاق مشکلی است که اسلام از ابتدای ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روایات جزء های آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است . از اینرو بهترین روش جهت رفتار شناسی و درنتیجه کنترل این قشر از جامعه برسی متون مذهبی و دینی است که در این برسی ارجحیت با قرآن می باشد.بنابراین با توجه به خطرهایی که از ناحیه این گروه جامعه را تهدید می کند، شناخت کنش های منافقان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می تواند به شناخت ساخت نظام کنش منافقان و روابط اجتماعی آنها در عرصه های مختلف و تعیین چگونگی واکنش منافقان نسبت به قضایای مختلف، کمک کند . بنابراین سعی ما در این پژوهش این است که با توجه به آیات قرآن از ویژگی های این گروه و راه های کنترل خطرات آنها آگاه شویم و سپس تحلیلی جامعه شناسانه از نوع رفتار و عملکرد منافقان ارائه دهیم. علاوه بر این استخراج مفاهیم اجتماعی قرآن پیرامون موضوع مورد پژوهش از نکات مثبت پژوهش می باشد .

در پایان برخورد لازم می دانم از دفتر تبلیغات اسلامی که امکان این پژوهش را برای این جانب فراهم آورد ،همکاری خوب و صمیمانه گروه علوم اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان ،ناظر محترم جناب حجة السلام والمسلمین دکترغلام رضا صدیق اورعی که علاوه بر نظارت بر پژوهش ،در نظرات ایشان نهایت و همکار کوشا و صبورغیر قابل انکار است، سرکار خانم نرگس اصفهانی، نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم و موفقیت گروهی و فردی این بزرگواران را از خدای منان آرزو مندم

والسلام

موضوع پژوهش:

‹‹ جامعه شناسی نفاق در قرآن ›› موضوع تصویب شده برای این پژوهش است . با مشورتی که در یک نشست کوتاه با جناب اقای دکتر رفیع پور داشتم ، ایشان این عنوان را قابل نقد می دانستند و پیشنهاد ایشان تغییر موضوع بود . پس از چندی که مقداری از پژوهش انجام شد و برای تأیید و اظهار نظر به ناظر محترم تقدیم شد ، با توجه به موضوع تصویب شده، ایشان کار ما را بر شناسایی سنخ اجتماعی منافق و صورت کنش متقابل این سنخ در قرآن ››متمرکز کردند .

بیان مسئله:

انسان موجودی است نفع طلب و اساس همه کنشهای بشری جلب منفعت و دفع ضرر می باشد ولی مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزشها متغییر است . شاید به همین دلیل از کنشگران مختلف براساس باورهای متفاوت و ارزشهای گوناگون ، در مسئله گروهی ، کنشهای متفاوتی صادر می شود . عده ای کنشهایشان ابزاری صرف ،بعضی دیگر ارزشی صرف و جمعی نیز ابزاری، ارزشی است .منافقان را می توان دسته ای دانست که کنشهای آنان ابزاری صرف بوده و جهت جلب منفعت بیشتر از هر وسیله ای استفاده می کنند ، یکی از این ابزار تظاهر به پایبندی به فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد تضاد میان اقشار و دسته های مختلف اجتماعی و حداکثر استفاده از تضاد موجود است .

کفار نیز از همین ویژگی برخوردار بوده و برای به دست آوردن حداکثر منفعت از هیچ عملی رویگردان نیستند ، یکی از کارهای آنان کاهش همبستگی و ایجاد تضاد، در جامعه اسلامی است . این مهم در صورتی محقق می شود که کفار بتوانند با دسته هایی از جامعه اسلامی که دارای باور و ارزشی مشترکی هستند به وحدت منافع رسیده و جهت دستیابی به این هدف در تعامل مستمر باشند .

از طرفی مؤمنان در تعاملاتشان بر پایبندی به دین تأکید دارند ،تعاملات منافقان و مؤمنان با تأکید بر تظاهر به پایبندی دین صورت می گیرد تعاملات منافقان با کافران با تأکید بر تظاهر به عدم پایبندی به دین تحقق می یابد. کفار نیز در تعاملاتشان بر عدم پایبندی به دین تأکید دارند . از همینرو احتمال دستیابی منافقان به اهدافشان بیشتر از کفار است .

نتیجه تظاهر به پایبندی به دین در جامعه دینی ،زمینه سازی دستیابی افرادی به ثروت ، قدرت و منزلت می باشد که کنشهایشان ابزاری صرف بوده و نگرش آنها به معنویات نگرشی منفی است. دستیابی افراد به ثروت ، قدرت و منزلت از این شیوه کم کم سبب می شود تظاهر به پایبندی به دین ،جایگزین پایبندی به دین شده و در دراز مدت میان مؤمنان شکاف ایجاد کند و جامعه دینی را به نابودی بکشاند .

خلاصه اینکه ، نفاق ورزیدن که حاصل آن منافق است ،عملی اجتماعی است و آثار زیانباری برای گروه مؤمنان و به تبع جامعه ایمانی به دارد . علاوه بر این سرایت چنین کنشی به لایه های مختلف اجتماعی و در بر گرفتن افراد بیشتری از جامعه، که یکی از آثار زیانبار آن به شمار می آید ، تهدیدی جدی محسوب می شود .

از آنجا که مفهوم واژه نفاق وقتی محقق می شود ، که مفاهیمی همچون ایمان و کفر مصداق خارجی داشته باشد ،کار جامعه شناسان و دین شناسان خطیر تر بوده و ضرورت همکاری این دو دسته از اندیشمندان نمود عینی بیشتری پیدا می کند، لذا با توجه به سنت و فرهنگ جامعه ما ،که برای تبیین مفاهیم دینی و دستیابی به تدابیر قابل اجرا به کتاب خدا و سنت پیامبر او مراجعه می شود ، ما نیز در تبیین مفهوم نفاق و منافق و چگونگی کنش آنان با مؤمنان و کافران و بیان این موارد و تحلیل آن به زبان جامعه شناسی ، کتاب خدا، یگانه مرجع غیر قابل خدشه در نزد همه مسلمین را در پیش روی خود قرار داده و به بازیابی مجدد آن با بهره گیری از روشهای جامعه شناسی، می پردازیم .

هدف و ضرورت

هدف از انجام این تحقیق و ضرورت پرداختن به آن شامل موارد ذیل می گردد:

1-شناخت ساخت نظام کنش اجتماعی منافقان در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و به تبع آن خنثی کردن خطرهای منافقان در عرصه های مختلف با توجه به آیات قرآن .

2-بهره گیری از مسائل اجتماعی مطرح در قرآن در علم جامعه شناسی .

3-استفاده از گنجینه غنی قرآن در خصوص مسائل اجتماعی مبتلا به جامعه .

4-تعریف منافق و تعیین کنش او در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در طول دوران نزول وحی .

5-تعیین استراتژی و خط مشی منافقان در شرایط مختلف زندگی

با توجه به جداول فوق که باورها ، کنشها و تعاملات سیاسی منافقان با نظام اسلامی و دشمنان نظام اسلامی را در بر دارد ، به بررسی کنشهای سیاسی منافقان می پردازیم .

نگرش به کنشهای سیاسی باید از زاویه قدرت و اقتدار صورت پذیرد . زیرا اولین شرط برای مدیریت و نظارت یک سازمان و به تبع آن جامعه را می توان قدرت دانست . « کسانی که از دیدگاه پارسوتر به قدرت می نگرند ، قدرت را از اقتدار متمایز می کنند به این معنی که اقتدار توانایی بالقوه نفوذ مبتنی بر موقعیت رسمی است ، در صورتی که قدرت ، توانایی بالفعل نفوذ مبتنی بر تعدادی از عوامل از جمله موقعیت سازمانی است 1. » در مقابل پارسونز ، وبر « مفهوم قدرت را توانایی وادار کردن افراد به پذیرش دستورات و مفهوم مشروعیت را به معنای پذیرش اعمال قدرت به علت انطباق با ارزشهای افراد می داند . ( آنها اعمال قدرت را می پذیرند چون آن را مشروع می دانند . ) او مفهوم اقتدار را در معنای ترکیب این دو به کار می برد ، یعنی قدرتی که پذیرفته شده و مشروع دانسته می شود .2 »هر یک از این دو در تعریفهای خود اشاره کرده اند که از دید دیگری پنهان و یا از اهمیت کمتری برخوردار بوده است . پارسوتر به توانایی بالفعل و بالقوه توجه داشته و وبر بر مشروعیت و عدم مشروعیت آن تأکید داشته است . وبر اقتدار را از آنچه پارسوتر برداشت کرده عام تر می داند که شامل قدرت – از نظر پارسوتر – و مشروعیت – مورد نظر وبر – می باشد . حال اگر بنا بر نظر وبر بپذیریم که رهبر علاوه بر قدرت باید اقتدار نیز داشته باشد ، منشأ آن اقتدار چیست ؟

وبر بر اساس منابع و انواع مشروعیت ، سه گونه اقتدار تشخیص می دهد که عبارتند از :

  1. اقتدار کاریزماتیک که ناشی از اعتقاد به ویژگیهای استثنایی شخصی است که دستور می دهد . افراد دستورهای مافوق را به علت نفوذ شخصیت او که از قدرت ، تهور و یا تجربیاتش مایه می گیرد می پذیرند .
  2. اقتدار سنتی که ناشی از رسم ، عادت و سنت است . اطاعت از دستور به علت احترام به سنتها است .
  3. اقتدار عقلانی – قانونی ، که مبنای قانونی بودن مقرراتی است که به شیوه عقلانی وضع گردیده اند و مشروعیت رهبرانی که مطابق قانون تعیین شده اند . افراد از دستورات اطاعت می کنند زیرا معتقدند شخصی که دستور می دهد بر طبق وظایفی که در قوانین و مقررات تعیین شده عمل می کند . یعنی چون دستور با قوانینی که افراد مشروعیت آنها را پذیرفته اند مطابقت دارد از آن اطاعت می کنند .

با توجه به آنچه ذکر شد ، اگر به مسأله ظهور پیامبر در مکه بنگریم و هجرت ایشان به مدینه و برخورد مردم مکه و مدینه را با ایشان مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که پیامبر و یاران در مکه و سپس در سالهای اول هجرت به مدینه به دنبال ایجاد تغییرات اجتماعی بوده اند ، که شامل فرهنگ – اعم از ارزشها ، باورها ، هنجارها و نمادها است – سیاست و اقتصاد می باشد .

از آنجا که پیامبر همه ویژگیهای « رهبران فکری یا ایدئولوژی پرداز » ، «رهبران بسیج گر یا کاریزمایی » و « رهبران سیاست گذار و مدبر » را داشته اند ، پس از ایجاد تغییرات اجتماعی ، خود به دنبال ثبات در جامعه جدید بوده و دوام و بقاء فرهنگ ترویج شده را به همراهی یاران پی گیری می کردند .

اگر جامعه مکه و مدینه را از زاویه قدرت و اقتدار مورد بازنگری قرار دهیم ، قریش بر مکه حاکم بود و همه لوازم یک اجتماع قبیله ای – اشرافی ، را در رفتار تک تک اهالی مکه می شد مشاهده کرد . در دامان رهبر قریش و رئیس مکه – عبدالمطلب – کودکی رشد کرد که هیچیک از لوازم رهبری جامعه قبیله ای را به همراه نداشت . زیرا عموها و پسر عموها و دیگر تیره های قریش از جهت ثروت ، قدرت و منزلت های مورد توجه در فرهنگ جاهلی بر او تقدم داشتند .

در چنین وضعی ، محمد جوان به پیامبری مبعوث و پیران – افراد صاحب قدرت و منزلت – و ثروتمندان را به پرستش خدای یگانه خواند . در این دعوت ، قدرت ، ثروت و منزلت با تعاریف جدید و فرهنگ جدید باید انطباق می یافت و کم کم شکاف فرهنگی و به تبع آن شکاف اجتماعی را رؤسای قبایل قریش که هر یک ادعای رهبری مکه را داشتند ، استشمام می کردند . پیامبر و یاران تحت فشار شدیدی قرار گرفته و از مکه به سوی مدینه مهاجرت کردند .

در مدینه نیز اوضاع بهتر از مکه نبود . مردم مدت زیادی در اختلافات میان دو قبیله بزرگ اوس و خزرج در حال پایمال شدن بودند . در اواخر به این نتیجه رسیده بودند که عبدالله بن ابی را به رهبری و ریاست مدینه تعیین کنند ، او نیز خود را برای این مهم آماده می ساخت که جمعی از نخبگان قبایل اوس و خزرج به نزد پیامبر رفته و سوم شخص ذی نفع را به رهبری خود برگزیدند . اگر چه مدنی بودن پیامبر از جهت مادر را نمی توان در این گزینش نادیده گرفت .بنابر این پس از هجرت مدینه شهری بود که حداقل از سه گروه اجتماعی تشکیل شده بود :

1- مکی ها که مهاجرین نامیده می شدند.

2- اهالی مدینه یا مدنی ها که اینها خود به دو گروه قابل تقسیم هستند .

1-2 : انصار – افرادی از اهل مدینه که اسلام را پذیرفته و مهاجرین را برادر خود می دانستند .

2-2 : یهودیها و نصرانیهای ساکن در مدینه و بعضی از اهالی اوس و خزرج که به ظاهر اسلام آورده بودند ولی مسلمان مکی را قریبه می دانستند .

در بافت جمعیتی جدید مدینه موارد زیر قابل بررسی است :

1- مهاجرین از خانه و کاشانه خود دست کشیده و به انصار پناهنده شدند .

2- مهاجرین از امکانات اجتماعی و اقتصادی انصار برای زندگی در محیط جدید استفاده می کردند .
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:35

سبک شناسی کشف المحجوب

سبک شناسی کشف المحجوب

چکیده

این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبک کتاب کشف المعجوب نوشته ی ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری که در سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی است .

تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ویژگی بارزی را پیدا کرد که از آن برای یافتن سبک کتاب بهره برد. و یا در هر یک از سطوح بدین شکل کار شده است ودر نهایت به نتیجه ای رسیدم که می توان گفت سبک این کتاب کمی با نثرهای هم دوره اش متفاوت است . و البته هنوز هم فضایی برای بررسی باقی است.

کلید واژه : سبک شناسی، کشف المحجوب، جلابی هجویری

مقدمه

کشف المحجوب از کهن ترین متون صوفیه است . که در اوایل قرن 5 توسط ابوالحسن علی بن عثمان نوشته شده است که هم دوره با تاریخ بیهقی و قابوسنامه و سفرنامه ناصر خسرو است و اما شباهتی با آن کتب ندارد چرا که نه آمیخته ای از تجارب شخصی، و آداب و عادات اجتماعی و باورهای همگانی و نه گزارشی صمیمانه از مشاهدان سیر و سفر حتی به تمامی شرح تجربیات روحانی و یافته های خاطر مولف نیز نیست .

هجویری در روزهای پادشاهی سلطان محمود غزنوی زاده شد ( م :‌421)

علوم متداول عصر، خاصه قرآن، حدیث ، تفسیر ، فقه و کلام را درزادگاه خود آموخت آن چه که که درباره ی شخصیت ومقام او می توان گفت اینکه او طبعی نازک و روحیه ای حساس داشت تنها اثری که از دیرزمان به هجویری نسبت داده اند و امروزه در دست است کشف المحجوب است و از طریق همین کشف المحجوب از دیگر آثار وی می توان آگاهی یافت، هجویری در ضمن سخن و مناسبت های گوناگون از کتب و رسایل خود نام برده است نظیر:

ذهن و قلم هجویری تحت تآثیر زبان عربی بود بخصوص که اصطلاحات تصرف نیز تقریباً همه کلماتی قرآن اند و کمتر واژه ای فارسی مثل دوستی، درویشی، نیستی و ... ظرفیت معنایی را داشت که به خوبی بتواند به جای محبت ، فقر و فنا و ... به کار رود

دیوان اشعار ، منهاج الدین ، کتاب فنا وبقا و البیان لاهل العیان و چند کتاب دیگر

موضوع کشف المحجوب تصرف اسلامی است و شامل مطالب زیر است :

1. مقدمه ای در سبب تالیف کتاب و بیان موضوع آن :

در این مقدمه علاوه بر طرح سوالات ابوسعید هجویری – همشهری مولف که وی را متعهد کرده تا با این کتاب بدان ها پاسخ دهد – مولف مجال یافته از روزگار و نااهلان شکایت کند.

2. باب اثبات العلم (ص 21-11)

3. باب الفقر (ص 34-21)

4. باب التصوف (ص 49-34).

5. باب مرقعه داشتن (لبس المرقعات ) ص 65-49.

6. باب اختلافهم فی الفقر و الصفوه (ص 68-65)

7. باب بیان ملامه ( ص 78-68)

8. باب ذکر ائمتهم من اصحابه التابعین (ص 85-87)

9. باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت (ص 97-85)

10. باب ذکر اهل الصفه ( ص 107-97)

11. باب فی ذکر ائمتهم من اتباع التابعین الی یومنا ( ص 202-107)

12. باب فی ذکر ائمتهم من المتاخرین (ص 214-202)

13. باب فی ذکر رجال الصوفیه من المتاخرین علی الاختصار اهل البلدان (ص 218-214)

14. باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و مقاماتهم و حکایاتهم (ص 219-218)

15. مکتبهای صوفیه ، عقاید و اقوال و نظریات آن ها ( 245-219)

سپس در حقیقت نفس و معرفت آن و دیگر مقولات عرفانی و فلسفی به اشباع تمام سخن می راند (546-245).

نثر این کتاب زلال و از برترین نمونه های نثر قرن 4 و 5 است و به همان شیوه ای است که در زبان اهل ادب به نثر مرسل ساده شهرت دارد.

روش انجام تحقیق:

حدود چند باب از این کتاب را مورد بررسی قرار دادم و تلاش کردم تا موارد گویایی را که نشان از سبک این کتاب داشته باشد را بیابم و خلال سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی قرار دهم و هر کدام از این سطوح خود دارای چند قسمت است . ابتدا درباره ی آن نمونه توصیفی ارائه دادم تا مخاطب با آن آشنا شود سپس بعد از تحلیل، نمونه هایی از آن را در ادامه آورده ام .

پیشینه ی تحقیق:

  1. ملک الشعرای بهار در کتاب سبک شناسی جلد 2 درباره ی سبک این کتاب اختصار سخن گفته است .
  2. در مقدمه ی کتاب گزیده ی کشف المحجوب به انتخاب و توضیح دکتر محمود عابدی نیز بحث های پیرامون این کتاب وجود دارد.

مقالاتی درباب کشف المحجوب پیدا کردم اما سبک آن مد نظرم بود که هیچ یک در این باره نبودند و برای کار سبک شناسی من مفید نبود.

سطح واژگان

نویسنده در جای جای این کتاب، هرکجا که قصد بیان مطلبی را دارد که نسبت به آن تاکید دارد بعد از بیان آن از احادیث پیامبر و ائمه و نیز از آیات قرآن بهره می برد.

1. صفحه 11[1] (می گوید : خدای عزوجل دم کرد آنان را که علوم بی منفعت آموزند )

در ادامه آیه ای از قرآن می آورد : « یتعلمون ما یضرُهم و لاینفعهم (102/بقره ) و پیامبر نیز فرمود« اُعوذُبک من علم لایَنْفع»

2. صفحه 13: زمانی که قصد دارد بگوید : « که علم ما صفت ماست و به ما قایم و اوصاف ما متناهی ) از آیه ی 85 سوره اسراء استفاده می کند « مااوتیتم من العلم الاقلیلاً»

3. صفحه 12. کاربند آن باش که دانی تا به بوکات آن نادانسته نیز بدانی «‌انتَ لاتعمل بما تعلم ، کیفَ تطلُبُ مالا تعلم»

4. صفحه 50 سپردن طریق معانی دشوار باشد جز بر آن که وی را از برای آن آفریده بود، و پیامبر گفت : صلی الله علیه :‌« کل میسر لما خلق له »‌

« لغات و عبارات تازی »

این کتاب متعلق به 5 است پس طبیعی است که دستخوش لغات و عبارات تازی باشد از طرف دیگرصبغه ی مذهبی و عرفانی این کتاب باعث شده تا برای فهم بیشتر و القای معانی که مقصود نویسنده است از آیات قرآن و احادیث بهره برد که مخاطب با آن امن دارد و قبول دارد

بسیاری از لغات و اصطلاحات عربی وجود دارد که در این کتاب به معنی هایی استفاده شده که قبل از آن اینگونه استمال نمی شده است یا اصطلاحات دیگری جایگزین آن شده است . [2]

نمونه : عبودیت ، خیریت ، مجاهدت، زیادت، قلت، فراسات و ...

حروف متروک

برخی از حروف در این کتاب دیگر کاربردی ندارند و معنای آن ها تغییر کرده ودیگر در این معنا استعمال نمی شود.

1) ص 61 : رسول – صلی الله علیه و سلم – مامور بود به صحبت و قیام کردن به حق ایشان تا رسول (ع) هرک جایی که از ایشان بدیدی گفتی ..... تا در معنای چنانکه ، تا حدی که

2) صفحه 74: گفت به خدمت برده ام ، که وی به خدمت خداوند مشغول شد و ما به خدمت ...

بر دوام (در معنای همیشگی، دایم ( حرف اضافه + اسم )

3) آنچه به ابتدای کتاب نام خود اثبات کردم (آنچه در معنای این که )

4) و این اندر ماه رمضان بود. ( اندر در معنای در )

5) غنا فاضل تر که فقر (که به معنی « از » )

سبک این کتاب قدیمی و کهنه است و از این حروف واژگان بسیار در آن دیده می شود و نویسنده متناسب با دوره ای که در آن قرار داشته و آن بدان را شکل که واژگان و حروف بکار برده می شدند ، استفاده کرده است


[1] - شماره صفحات این مقاله بر اساس کتاب درویش گنج بخش (گزیده کشف المحجوب) به انتخاب و توضیح /دکتر محمود عابدی نوشته شده است.

[2] - ملک الشعرای بهار در کتاب سبک شناسی ج2 صفحه ی 203 )خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شناسی، المحجوب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:13

خاک شناسی

خاک شناسی

علم خاک شناسی کمتر از صد سال قدمت دارد و همین که به طرف هزاره آینده حرکت می‌کنیم، با مشکلات بزرگی مواجه می‌شود که سابقه نداشتند. نظیر چگونگی تغذیه جمعیت فزاینده جهان ، چگونگی حفاظت از اتمسفر زمین. اینها مسائل محض زیست محیطی نیستند، بلکه تبعاتی هستند که در ارتباط با موجودیت انسان و زمین می‌باشند.


کارهای علمی زیادی جهت اصلاح دانستنی‌هایمان در مورد بیولوژی خاک ، باقی مانده است. توسعه سیستمهای تولید غذا با بهره‌گیری وسیع از پروسه‌های بیولوژیکی باید هدف کلی دانشمندان در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه باشد. بدین گونه استفاده از آفت کشها و کودهای غیر آلی که تقریبا ادامه دارد، همراه با عوامل کنترل بیولوژیکی ، سیستمهای کامل کنترل آفات و بیماریها را تشکیل می‌دهد. یک چنین استراتژیهایی در ارتباط با تغییر تکنولوژی انرژی شدید به تکنولوژی دانش شدید می‌باشد.


تحقیقات متعدد کشاورزی مدرن سازگار با این اهداف در ارتباط با کشاورزی سازمان یافته یا کشاورزی بیولوژیکی ، است. کشاورزی بیولوژیکی ، سیستمی را آرزو می‌کند که در آن تداوم حاصلخیزی خاک و کنترل آفات و بیماریها بوسیله ترقی یافتن چرخه‌ها و پروسه‌های طبیعی ، تعدیل هزینه‌های انرژی و منابع ، بقا موجه تولید قابل دسترسی باشد.

فهرست مطالب

عنوان:

تعریف خاک

ساختار خاک

تقسیم بندی خاک از لحاظ سنگهای تشکیل دهنده

فرایند تشکیل انواع خاک

منابع

تعریف خاکخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شناسی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:13

چیستی شناسی نظام شکل

چیستی شناسی نظام شکل

برسی روند تحول یک معماری بدون برسی تحول اجزاء یا عناصر آن،امکان بذیر نیست

ازسوی دیگر هر اثر معماری قابلیت تقسیم به دو نظام را داراست :نظام شکل ونظام معنا .هر شکلی می باید بر مبنای معنای موجودیت پذیرونیزفهم هر معنا ازطریق درک نظام شکل صورت مى پذیرد.ازاین رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى تولیدشکل است.نسبت معماربا نظام شکل ومعنا گزینش است وترکیب ونقش خلاقانه معمار در این دو امرنهفته است به عبارت دیگر هرمعمارمى باید بر حسب فضایى که تکوین مى دهد مواردذیل را در گزینش وترکیب ،مورد تدقیق قرار دهد:

- گزینش معناهاى متناسب با موضوع ،

- گزینش شکل هاى متناسب با معنا،

- ترکیب معناها با یکدیگر به منظور دستیابى به معناى مسلط،

- ترکیب نظام اشکال با یکدیگر.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: چیستی، شناسی، نظام، شکل
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:48

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی

این پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی را مورد بررسی قرار داده است . با توجه به کمبود آب منطقه چه از لحاظ شرب و چه از لحاظ کشاورزی و نیز پائین بودن کیفیت آب در اکثر نقاط منطقه ، اهمیت انجام این پروژه به وضوح مشخص می باشد . لذا امید است انجام این تحقیق ، در حل مسائل آبی منطقه کمکی هر چند ناچیز بکند .

در انجام این پروژه شرکت آب منطقه ای یزد در مورد مطالعه زمین شناسی منطقه و مطالعه آبهای زیر زمینی منطقه و همچنین موسسه سنجش از دور بصیر در مورد کارهای دورسنجی همکاریهای لازم را داشته اند .

این گزارش مشتمل بر پنج فصل است .

فصل اول در مورد تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی توضیح
می دهد .

فصل دوم انواع سازند های زمین شناسی از نظر هیدروژئولوژی را مورد بررسی قرار
می دهد .

در فصل سوم به هیدروژئولوژی دشت یزد – اردکان اشاره شده است .

فصل چهارم در مورد کاربرد سنجش از راه دور در بررسی نقش سازنده های زمین شناسی و اثر آن بر منابع آب زیر زمینی منطقه از نقطه نظر کمی و کیفی توضیح می دهد و در پایان فصل نیز به شرح و تفسیر عکسهای تهیه شده از Google Earth می پردازد و در نهایت فصل پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۱-۱- جایگاه سنجش از دور ۷
۱-۲- تعریف سنجش دور ۸
۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از دور ۹
۱-۳-۱- سیستم سنجش از دور ۹
۱-۳-۲ – انرژی الکترومغناطیسی ۱۰
۱-۳-۳- طیف الکترومغناطیسی ۱۰
۱-۳-۴- محدوده اپتیکی ۱۱
۱-۴- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS 12
1-5- طریقه جمع آوری و ثبت اطلاعات جغرافیایی ۱۳
۱-۶- تفسیر و تجزیه تحلیل اطلاعات سنجش از دور ۱۸
۱-۶-۱- کلیات ۱۸
۱-۶-۲- تفسیر اطلاعات ماهواره ای ۱۹
۱-۶-۳- خصوصیات تصاویر رقومی ۱۹
۱-۷- کاربرد داده های ماهواره ای در ژئومورفولوژی و زمین شناسی ۲۰
۲-۱- چگونگی تجمع آب در زیر زمین ۲۳
۲-۱-۱- آبخیز یا سفره راه ۲۳
۳-۱-۲- سفره ناتراوا ۲۳
۲-۱-۳- مناطق بی آب ۲۳
۲-۱-۴- حفره های آب ۲۴
۲-۲- تخلخل ۲۴
۲-۲-۱- آشنایی ۲۴
۲-۲-۲- تخلخل اولیه وثانویه ۲۴
۲-۳- توزیع آبهای زیرزمینی در جهت قائم ۲۵
۲-۴- قابلیت سنگها و مواد مختلف برای تشکیل آبخیز ۲۶
۴-۱- مواد نامتراکم ۲۷
۲-۴-۲- سنگهای رسوبی ۲۸
۲-۴-۳- سنگهای آذرین و دگرگونی ۲۹
۱-۳- موقعیت و وسعت ۳۲
۲-۳- جمعیت و تقسیمات کشوری ۳۵
۲-۳- جمعیت و تقسیمات کشوری ۳۵
۳-۳- راههای ارتباطی ۳۵
۴-۳- صنایع و معادن ۳۶
۵-۳- آب و هوا ۳۷
۶-۳- زمین شناسی ۳۸
۳-۶-۱- دوران پرکامبرین ۳۹
۳-۶-۲- پرکامبرین بالایی – اینفراکامبرین ۳۹
۳-۶-۳- پالئوزوئیک ۴۱
۳-۶-۴- پالئوزوئیک زیرین ( کامبرین – اردوپسین – سیلورین ) ۴۱
۶-۳-۵ – پالئو زوئیک بالایی ( دونین – کربنیفر – پرمین ) ۴۲
۶-۳-۵-۱- دونین زیرین ۴۲
۶-۳-۵-۲- دونین بالایی – کربنیفرزیرین ۴۲
۶-۳-۶- مزوزوئیک ۴۲
۶-۳-۶-۱- تشکیلات شمشک ۴۳
۶-۳-۶-۲- تشکیلات بادامو ۴۳
۶-۳-۷- سنوزوئیک ۴۳
۶-۳-۷-۱- ترشیاری ۴۳
۶-۳-۷-۲- کواترنری ۴۴
۷-۳- آبهای سطحی ۴۴
۷-۳-۱- مسیل فخرآباد ۴۵
۷-۳-۲- مسیل فیض آباد ۴۵
۷-۳-۳- مسیل اسلامیه ۴۵
۷-۳-۴- کانال دره گاوان ۴۵
۷-۳-۵-کانال مشیر ۴۵
۸-۳- آبهای زیرزمینی ۴۵
۸-۳-۱- تقسیم بندی دشتها و سفره های آب زیرزمینی حوضه آبریز ۴۶
۱-۴- اثر سنگهای آذرین ۵۱
۲-۴- اثر تشکیلات آهکی ۵۲
۳-۴- اثر تشکیلات ماسه سنگی و کنگلومرایی ۵۳
۴-۴- اثر تشکیلات شیلی – مارنی و تبخیری ۵۵
۵-۴- اثر تشکیلات آبرفتی و رسوبات ناهم جوش دشتها ۵۷
بررسی تصاویر ماهواره ای دشت یزد – اردکان ۵۹
نتیجه گیری ۶۷
منابع و مآخذ ۶۸خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:40

آسیب شناسی سازمان

آسیب شناسی سازمان

مقدمه


سازمان چیزی نیست مگر مجموعه ای از افراد. تقریباً در همه سازمانها بزرگترین نقش افراد، انجام دادن کارها یا به قولی پیشبرد وظایف محوله است.

اگر اخلاق بر محیط سازمان حاکم باشد یعنی هم از طرف سازمان و هم از طرف کارکنانش مراعات گردد از چند جهت مفید و موثر خواهد بود. اول اینکه اصول اخلاقی به عنوان یک ارزش در سازمان نهادینه خواهد شد. دوم اینکه بین سازمان و افراد روابط موثر، شفاف و دوستانه حکمفرما خواهد بود و بالاخره اینکه شاهد پویایی و عملکرد مثبت کل سازمان خواهیم بود. ارزشهای اخلاقی خوب و ارزشهای اخلاقی بد در سازمانها هست اما بستگی به محیط، فرهنگ و شیوه رفتار افراد داردخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آسیب، شناسی، سازمان
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:40

آسیب شناسی رفتار سازمانی

آسیب شناسی رفتار سازمانی

چکیده

آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه که پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های رفتاری می شوند. تمرکز سرمایه و قدرت در دست گروه هایی که علایق و منافع مشترک اقتصادی و سیاسی دارند - و با یکدیگر نیز در ستیزند - موجب گرایش دادن معیارها به سمت استفاده خودی و ایجاد محرومیت توده ها می شود.

محرومیت ها، واکنش های پرخاشگرانه، غیرعادی، نابهنجار و بزهکارانه را موجب می شوند و به هر حال گروه های آسیب دیده اجتماعی را پدید می آورند. در این مقاله عوامل مختلف در ایجاد کارکردهای نابسامان در رفتار سازمانی آسیب شناسی می شود.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آسیب، شناسی، رفتار، سازمانی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:25

زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

پژوهش زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

چـکـیده

امروزه کلیه مسائل مربوط به مهندسی پیوند عمیق و تنگاتنگی را با موضوع حفاظت محیط زیست پیدا کرده اند و این بحث علی الخصوص در زمینه علم معدنکاری نقش چشمگیر و پررنگتری دارد.هر مهندس و یا هر کارگر فنی که در معدن کار می کند باید نه تنها به توصیه های و متدهای پیشرفته در جهت ازدیاد تولید و راندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره در کلیه شرایط و مسیرهای منتهی به استخراج هر نوع ماده معدنی باید توجه کافی به محیط زیست را سر لوحه خود قرار دهد.

مساله حفاظت محیط زیست در عملیات معدن کاری چند سالی است که نظر متخصصان این رشته را در کشورهایدر حال توسعه به خود جلب کرده است.در حالی که در کشورهای در توسعه یافته وصنعتی این موضوع یکی از مسائل روز آنها استو برنامه ریزان سازمان های اجرایی در این زمینه مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام داده اند و این امر ناشی از اهمیت موضوع مورد تحقیق می باشد.پروژه حاضر ابتدا نگاهی کوتاه به بحران منابع معدنی در جهان و در واقع میزان موجودیت و امکان دسترسی در سال های آتی به این منابع را با توجه به کنترل کننده های مختلف بررسی می کند.و اما در فصل بعد مساله از زاویه دیگر و دقیق تری بررسی خواهند شدو در واقع نگاهی دارد به ژئوشیمی نیاز و منابع معدنی چرا که بسیاری از مسائل زیست محیطی به فهم اصول پایه ژئوشیمی نیاز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش دیگر نگاهی کلی ،اما تازه تری به اثرات زیست محیطی سه بخش عمده عملیات معدنکاری یعنی اکتشاف ،استخراج وفراوری مواد معدنی دارد.

اما در بخش زمین شناسی ساختمانی معدن سرب روانج ابتدا نگاهی دارد به مشخصات عمومی معدن و سپس نگاهی دارد به بخش ها وتقسیمات و سازند هاو نوع زمین شناسی معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد تاریخچه زمین شناسی وچینه شناسی در دوران های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقدمه:

محدوده مورد مطالعه معدن سرب راونج در استان مرکزی منطقه راونج بین قم و دلیجان (30 کیلومتری شهرستان دلیجان) بوده که در این معدن زمین شناسی ساختمانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از نظر موقیعت جغرافیایی این کارخانه در طول جغرافیایی 50 درجه و44 دقیقه و7 ثانیه ،در عرض جغرافیایی 34 درجه و 10 دقیقه و 18 ثانیه و در منطقه ای به ارتفاع 2115 متر از سطح دریا قرار دارد،دسترسی به کارخانه از کیلومتر 30 جاده آسفالته دلیجان- قم از طریق جاده فرعی به طول 18 کیلومتر امکان پذیر است.

از روستاهای اطراف کارخانه‌ می‌توان به روستای راونج (شکل 4-1) در 5 کیلومتری کارخانه اشاره کرد.کارخانه سرب راونج در منطقه کوهستانی قرار دارد که از نظر آب و هوایی دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد می‌باشد. تغییرات درجه حرارت سالانه متوسط بوده و از 20- درجه در فصل زمستان تا 30+ درجه سانتیگراد در فصل تابستان متغیر است]1[.


به دلیل مساعد بودن آب و هوا در این مناطق روستاهای اطراف کارخانه از سکنه قابل توجهی برخوردار می‌باشند. قبل از راه‌اندازی معدن و کارخانه، مردم این نواحی اغلب از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش می‌کرده‌اند. در این منطقه رودخانه هایی جریان دارد که آب مصرفی در این روستاها و نیزکارخانه از این رودخانه تأمین می شود. همچنین سد 15 خرداد در 20 کیلومتری کارخانه واقع شده است]1[.

کانسار سرب راونج از ذخایر قابل توجه سرب در ایران می‌باشد که علیرغم حجم کم ذخیره به علت عیار بالای سرب و نیز وجود نقره از اهمیت خاصی برخوردار است. ذخیره مزبور از ادوار گذشته در منطقه شناخته شده و آثار حفاری‌های قدیم در امتداد رگه‌های پرعیارآن قابل مشاهده است. .

عملیات اکتشافی، طراحی، نصب و راه اندازی کارخانه تغلیظ کانسار راونج در سالهای قبل از انقلاب توسط شرکت‌ بلژیکی انجام شد. شرکت سوژمیران بعنوان زیر مجموعه شرکت بلژیکی در این معدن فعال بود. بعد از انقلاب، بنیاد شهید اداره معدن و کارخانه را بر عهده گرفت که پس از مدتی این بنیاد تصمیم به واگذاری شرکت به بخش خصوصی نمود که در نهایت شرکت سوژمیران تصمیم به خریداری مجدد معدن و کارخانه نمود. علیرغم گذشت نزدیک به 40-30 سال از راه‌اندازی معدن و کارخانه راونج در حال حاضر کارخانه با ظرفیت 270 تن کنسانتره سرب و روی در روز فعالیت می نماید

فهرست صفحه

تشکر وقدرانی:5

فصل اول :7

زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج:8

چکیده :9

مشخصات وخصوصیات سرب :10

خصوصیات قابل توجه:10

تاریخچه 11

جداسازی:12

ایزوتوپ ها:12

مقدمه :13

تاریخچه راه اندازی معدن وکارخانه :16

زمین شناسی منطقه:17

ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17

ذخایر سرب و روی راونج:18

تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج :18

موادمصرفی کارخانه:19

موادشیمیایی:19

آب:20

برق:20

سوخت:20

مواد و قطعات مصرفی:20

عکس:22

میزان استخراج در سالهای گذشته:23

مواد مصرفی آتشباری در معدن:24

موادمصرفی در کارخانه:24

توصیف فرایند:25

فلوشیت کارخانه:26

مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27

تعداد پرسنل:29

مقدمه:31

وضیعت آب و هوایی:32

شرایط زندگی:32

شمه ای در مورد سن زمین:32

اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی:37

رخساره هایمحیط خشکی :37

رخساره هایمحیط دریایی:37

تقسیم محیط های دریایی از لحاظ شکل وعمق:38

تقسیم بندی محیط های زیستیدریایی:39

تقسیم بندی محیط های دریایی از نظر نوع رسوبات 39

تعیین سن سنگ ها در چینه شناسی:41

تعیین سن مطلق :44

روش سرب:45

پالوژئوگرافی و ارتباط چینه شناسی :45

روش مطالعات پالئوژئوگرافی:46

شناسایی محیط رسوبی:46

حدود حوضه های رسوبی :47

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم با کوهزایی: 49

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم آنها با آب و هوا: 49

مطالعات پالئوژئوگرافی: 50

فرونشستن کف دریا :51

حرکت قاره ای :51

دلایل چینه شنااسی: 51

دلایل دیرینه شناسی: 52

دلایل پالئومگنتیسم:52

واحدهای چینه شناسی:52

پرکامبرین :58

تقسیمات پرکامبرین :60

تقسیمات و حدود دوران پالئوزوئیک:63

تقسیمات دوران مزوزوئیک:71

دوران سنوزوئیک:82

دوره کواترنری :87

زمین شناسی عمومی منطقه :88

حرکات دوران اول:90

حرکات دوران دوم :90

فعالیت ماگمایی: 93

فاز ماگماتیت دوران اول:93

فاز ماگماتیت دوران دوم:94

فاز ماگماتیت ترسیر :94

فصل دوم :96

محیط زیست منابع معدنی:97

مقدمه :98

منابع معدنی:99

عموامل کنترل کننده دسترسی به مواد معدنی :100

عوامل زمین شناسی:100

عوامل مهندسی:102

عوامل محیطی :103

مواد مصرفی و الگوهای اقتصاد جهانی:105

دوران نوین مواد معدنی در جهان:106

ژئو شیمی زیست محیطی منابع معدنی:106

سرب :107

منابع آلودگی:108

بیمار های ناشی از قرارگیری در معرض سرب:113

علائم ناشی از آلودگی به عنصر:114

اثرات حاد:115

اثرات خونی:115

اثرات عصبی:115

اثرات کلیوی:116

اثرات تولید مثلی:116

سرطان زایی:116

اثر سرب در آلودگی محیط زیست:117

تاثیر سرب برسلامت انسان :118

راههای ورود سرب به بدن :120

دستگاه گوارش :120

دستگاه تنفس :120

جذب از طریق پوست:122

اثرات زیان آور سرب بر بدن انسان:122

دفع سرب از بدن :122

معالعجه مسمومیت های سربی :123

تاثیر سرب در آلودگی :124

تاثیر سرب در آلودگی خاک ها :125

تاثیر سرب در آلودگی آب ها :127

تاثیر سرب در آلودگی گیاهان :128

روی:130

منابع آلودگی:131

بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض روی:131

مسمومیت حاد:134

مسمومیت مزمن:135

مسمومیت ژنتیک:135

مسمومیت باروری:136

اثر ضد مسمومیت:136

داده های مسمومیت شغلی :136

درمان:136

سرب چیست:139

مسمومیت سرب چگونه به وجود می آید:139

چه کسانی در معرض مسمومیت با سرب هستندو چه خطراتی آنها را تهدید می کند:140

مسمومیت با سربچگونه مشخص می شود:141

آیا امکان اندازه گیری سرب خون در کشور وجود دارد:141

آلودگی سربی از کجا منشاء می گیرد:142

راه های جذب سربدر بدن چیست:143

سرب خون در چه کسانی باید آزمایش شود:143

آیا مسمومیتسرب درمان پذیر است:144

برای حفظ سلامت خانواده از آلودگی سرب باید چه کرد:144

سرب عامل خطر ساز در کودکان:145

مادران می توانند ابتدا برای جلوگیری از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زیر را انجام دهند:146

آلودگی محیط با سرب:146

اصول ژئوشیمی محیط زیست:147

مخازن ژئوشیمیایی:149

لیتوسفر :150

هیدروسفر:150

اتمسفر:152

بیوسفر:153

چرخه های ژئوشیمایی :155

آلودگی طبیعی:156

آلودگی تولید شده به وسیله انسان:157

آلودگی اسیدی:159

درمان:162

نتیجه گیری:164

فصل سوم:167

اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج و فرآوری موادمعدنی:168

اثرات زیست محیطی اکتشاف موادمعدنی:170

اثرات زیست محیطیاستخراج مواد معدنی:171

اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی:177

نقش مهندسی فرآوری در کاهش خطرات زیست محیطی باطله های معدنی:181

فاضلاب اسیدی چیست:182

روش های کاهش فاضلاب اسیدی :184

فرآوری و چگونگی تاثیر آن بر فاضلاب های اسیدی:187

تولید سرب و نگرانی هایزیست محیطی آن:194

آلودگی آلودگی محیط سرب:198

هشدارها:199

فصل چهارم:200

شیمی و آنالیز سرب:201

مشخصات شیمیایی:202

مقدمه :206

زمینه های تجربی و کیفی :206

رده بندی روش های تجزیه ای :207

روش های جداسازی :210

دستگاهوری در تجزیه:211

نگاه اجمالی:212

تبلور:212

تقطیر :213

رسوب دادن :213

استخراج:214

کروماتوگرافی:214

انواع کروماتوگرافی:217

انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی:220

کروماتوگرافیتبادلیونی:222

رزین های متداول تبادلیونی:223

خواص رزین ها :224

تبادل گرهاییونی معدنی:226

انواع تقطیر :228

تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229

آنالیز استریولوژیک کلومرول های کلیه بدنبال:238

مقدمه:238

مواد و روش کار:240

چرخه های بیوژیوشیمیاییو تعادل آب:246

روشهای تجزیه آب سرب:246

نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248

فواید دیگر نمزارها :253

ارزش های تجاری:256

منابع:257خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 23 >>