X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:27

جزوه جامعه شناسی پزشکی

جزوه جامعه شناسی پزشکی


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علت پیدایش نظریههای جامعه شناسی:

سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه

برگرداندن نظم به جامعه

رشد شهرنشینی

صنعتی شدن

رشد انحراف و بزهکاری

رشد علم و روشنفکری

دگرگونیهای مذهبی

نظریه:

روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعـدد اثبـات شـده و بـرای نشـان دادن بخشـی از واقعیـتهـای

اجتماعی است.

گفتارها: متغیر مستقل

اگزیوم ها: متغیر وابسته

بینشی ؛

توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهای

اجتماعی میباشد.

ریتزر: نظام دامنۀ گستردهای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.

ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی کـه زمینـه را بـرای تنظـیم دانـش، تبیـین و پـیش بینـی زنـدگی اجتمـاعی و ایجـاد

فرضیه

های نوین تحقیق فراهم میکند.

پارادایم:

تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هستۀ مرکزی هر علم.

پارادایم هر علم: رابطۀ دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.

کتاب: ساختار انقلابات علمی

تقسیم بندی پارادایم جامعه شناسی از نظر (ریتزر):

پارادایم واقعیت اجتماعی

تعریف یا تفهیم اجتماعی

پارادایم رفتار اجتماعی


پارادایم تعریف یا تفهیم اجتماعی social definition:

(که انسان را در موقعیت کنش قرار میدهد) انسان نه تنها حضور کاملاً فعالانه دارد، بلکه در تعریف موقعیت و تفسیر آن

خلاق و نوآور است. در این پارادایم انسان دارای نیت و انگیزه است. یعنی انسان کنش اجتمـاعی انجـام مـیدهـد. یعنـی

ساختارهای جامعه کاری انجام نمی دهند بلکه این انسانها هستند که ساختارها را میسازند و در زمینه خرد بحث می

مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-کدام یک از گویههای زیر منطبق با نظریه ویلفر دوپارتو است؟

1) دگرگونی سیاسی و اجتماعی از تغییر در شیوههای تولید هر جامعه سرچشمه میگیرد.

2) وقوع دگرگونی سیاسی و اجتماعی در اثر از خود بیگانگی اکثریت روی میدهد.

3) وقوع تغییر سیاسی و اجتماعی درگرو حرکت تودههای مردم است.

4) هر گونه دگرگونی سیاسی واجتماعی مهم در سطح و بعد نخبگان رخ میدهد.

2-از نظر هومنز کدام دسته از مفروضات جامعه شناسی بهدرستی قدرت تبیین واقعیات اجتماعی را دارند؟

1) مفروضاتی که دارای بار تاریخی است.

2) مفروضاتی که متأثر از ویژگیهای روانشناختی است.

3) مفروضاتی که دارای ماهیت وجدان جمعی است. مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

4) مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

3-از نظر بلومر کنش در متن جامعه با توجه به چه عامل یا عواملی سازمان پیدا میکند؟

1) تفسیر کنش گر 2) فشارهای ناشی از محیط

3) فضای فرهنگی حاکم در جامعه 4) نیازهای روانی کنش گر

4-حد فاصل کار کلی مجرد و کار ضروری اجتماعی را مارکس چه عنوان داده است؟

1) ارزش هزینهای 2) ارزش سرمایه ثابت 3) ارزش اضافی 4) ارزش مبادلهای

5-از نظر دارندورف ساختارهای اجتماعی در چه شرایطی تغییر میکند؟

1) با افزایش گروههای فشار در جامعه 2) با زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت

3) با توسعه معنی دار تکنولوژی 4) با افزایش انرژی و اطلاعات درواحدهای اجتماعی

6-مرتون با نقد کدام یک از اصول کارکردگرایی مفهوم تضاد را وارد تحلیلهای کارکردگرایی میکند؟

1) الزام 2) ضروریت 3) عمومیت 4) وحدت


پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-گزینه (4) صحیح است .

2-گزینه (2) صحیح است .

3-گزینه (1) صحیح است .

4-گزینه (3) صحیح است .

5-گزینه (2) صحیح است .

6-گزینه (3) صحیح است .


نوع فایل:Pdf

سایز :5.33 MB

تعداد صفحه:361خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، جامعه، شناسی، پزشکی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:25

جزوه جامعه شناسی پزشکی

جزوه جامعه شناسی پزشکی


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علت پیدایش نظریههای جامعه شناسی:

سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه

برگرداندن نظم به جامعه

رشد شهرنشینی

صنعتی شدن

رشد انحراف و بزهکاری

رشد علم و روشنفکری

دگرگونیهای مذهبی

نظریه:

روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعـدد اثبـات شـده و بـرای نشـان دادن بخشـی از واقعیـتهـای

اجتماعی است.

گفتارها: متغیر مستقل

اگزیوم ها: متغیر وابسته

بینشی ؛

توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهای

اجتماعی میباشد.

ریتزر: نظام دامنۀ گستردهای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.

ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی کـه زمینـه را بـرای تنظـیم دانـش، تبیـین و پـیش بینـی زنـدگی اجتمـاعی و ایجـاد

فرضیه

های نوین تحقیق فراهم میکند.

پارادایم:

تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هستۀ مرکزی هر علم.

پارادایم هر علم: رابطۀ دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.

کتاب: ساختار انقلابات علمی

تقسیم بندی پارادایم جامعه شناسی از نظر (ریتزر):

پارادایم واقعیت اجتماعی

تعریف یا تفهیم اجتماعی

پارادایم رفتار اجتماعی


پارادایم تعریف یا تفهیم اجتماعی social definition:

(که انسان را در موقعیت کنش قرار میدهد) انسان نه تنها حضور کاملاً فعالانه دارد، بلکه در تعریف موقعیت و تفسیر آن

خلاق و نوآور است. در این پارادایم انسان دارای نیت و انگیزه است. یعنی انسان کنش اجتمـاعی انجـام مـیدهـد. یعنـی

ساختارهای جامعه کاری انجام نمی دهند بلکه این انسانها هستند که ساختارها را میسازند و در زمینه خرد بحث می

مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-کدام یک از گویههای زیر منطبق با نظریه ویلفر دوپارتو است؟

1) دگرگونی سیاسی و اجتماعی از تغییر در شیوههای تولید هر جامعه سرچشمه میگیرد.

2) وقوع دگرگونی سیاسی و اجتماعی در اثر از خود بیگانگی اکثریت روی میدهد.

3) وقوع تغییر سیاسی و اجتماعی درگرو حرکت تودههای مردم است.

4) هر گونه دگرگونی سیاسی واجتماعی مهم در سطح و بعد نخبگان رخ میدهد.

2-از نظر هومنز کدام دسته از مفروضات جامعه شناسی بهدرستی قدرت تبیین واقعیات اجتماعی را دارند؟

1) مفروضاتی که دارای بار تاریخی است.

2) مفروضاتی که متأثر از ویژگیهای روانشناختی است.

3) مفروضاتی که دارای ماهیت وجدان جمعی است. مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

4) مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

3-از نظر بلومر کنش در متن جامعه با توجه به چه عامل یا عواملی سازمان پیدا میکند؟

1) تفسیر کنش گر 2) فشارهای ناشی از محیط

3) فضای فرهنگی حاکم در جامعه 4) نیازهای روانی کنش گر

4-حد فاصل کار کلی مجرد و کار ضروری اجتماعی را مارکس چه عنوان داده است؟

1) ارزش هزینهای 2) ارزش سرمایه ثابت 3) ارزش اضافی 4) ارزش مبادلهای

5-از نظر دارندورف ساختارهای اجتماعی در چه شرایطی تغییر میکند؟

1) با افزایش گروههای فشار در جامعه 2) با زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت

3) با توسعه معنی دار تکنولوژی 4) با افزایش انرژی و اطلاعات درواحدهای اجتماعی

6-مرتون با نقد کدام یک از اصول کارکردگرایی مفهوم تضاد را وارد تحلیلهای کارکردگرایی میکند؟

1) الزام 2) ضروریت 3) عمومیت 4) وحدت


پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-گزینه (4) صحیح است .

2-گزینه (2) صحیح است .

3-گزینه (1) صحیح است .

4-گزینه (3) صحیح است .

5-گزینه (2) صحیح است .

6-گزینه (3) صحیح است .


نوع فایل:Pdf

سایز :5.33 MB

تعداد صفحه:361خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، جامعه، شناسی، پزشکی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:19

کتاب جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران رشته علوم سیاسی

کتاب جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران رشته علوم سیاسی


کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته علوم سیاسی ویژه دانشگاه آزاد -به همراه تست ها

بخش اول:مفاهیم کلی

جامعه شناسی سیاسی چه ویژگیهایی دارد؟

جامعه شناسی علمی است که به مطالعه رفتار اجتماعی میپردازد بحث جامعه شناسی سیاسی مطالعه رفتار اجتمـاعی و

فهم اجتماعی است.بطوریکه رابطه جامعه و دولت از موضوعات مهم می باشد

اما جامعه شناسی سیاسی به عنوان یک رشته از کجا پیدا شده است؟

از اواسط قرن نوزدهم به بعد رشته علوم سیاسی با تفکر مکتب پوزیتویسم...پیدا شد اولین دانشگاهی که به عنـوان علـم

سیاست تاسیس شده در سال 1880 در کلمبیا میباشد. بطور کلی سه عرصه مورد بررسی قرار می گیرد:

1- جامعه شناسی 2 – سیاست 3- اقتصاد

جامعه شناسی سیاسی دو عرصه را مورد مطالعه قرار میدهد که جامعه و سیاست دو عرصه ای اسـت کـه ارتبـاط آنهـا

مورد بررسی قرار می گیرد.

جامعه شناسی سیاسی نه جامعه شناسی است و نه سیاست بلکه در آن به اجزاء جامعه با اجزاء سیاست نمـی پردازنـد

بلکه فرض بر این است که ارتباط اینها را مورد شناسایی قرار میدهیم.

کسانی که در ابتدا جامعه و سیاست و اقتصاد را مورد مطالعه قرار دادند افرادی مانندآگوست کنت ، کارل مـارکس، جـان

استورات میل، هربرت اسپنسر، امیل دورکیم، ماکس وبر و دیگران اینها همگی به نحـوی بـه مطالعـه جامعـه و سیاسـت

پرداخته اند.

این اندیشمندان در سه نقطه با هم مشترک بودند اولین نقطه مشترک اینکه اینها معتقد بودند علم اجتماع، علم اقتصاد و

علم سیاست وجود دارد. امکان دارد علم سیاست داشته باشیم یعنی میتوانیم مسـائل سیاسـت را در قالـب الگـو و مـدل

طرح کنیم و به تشریح آن بپردازیم و نظریههای فراگیر بسازیم یعنی نظریهای بسازیم که در اکثـر جوامـع صـدق داشـته

باشد.

- نقطه دوم این است که اینها همگی راجع به جامعه خودشان صحبت میکنند مبنی بر اینکه جامعـه در چـه وضـعیتی

قرار دارد - بیشتر متفکران راجع به گذار از ماقبل صنعتی به صنعتی صحبت میکنند نگران این هسـتند کـه جامعـه اروپـایی در

حال تغییر است و در مورد تغییرات اینها صحبت میکنند.

تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم

تاریخچه جامعه شناسی سیاسی

سه تحلیل عمده در ارتباط با جامعه شناسی سیاسی از حیطه روش تحقیق

1- خرد

2- میانه

3- کلان

نظریه ها

1- پوزیتویسم ( اثباتی ) کنت – سن سیمون

2- مارکسیسم: کارل مارکس

مارکسیسم های ساختاری

1- التوسر

2- پولانزاس

3- کلاوس اوفه

4- رالف میلبند

نمونه سوالات تستی

1- از نظر پارسونز بهترین شیوه برای درک کل واقعیت اجتماعی کدام است؟

1) آن را تجزیه به اجزا کنیم.

2) آن را به عنوان نظام درک کنیم.

3) از روش درون فهمی برای درک آن بهره مند شویم.

4) آن را در قالب محیطش درنظر بگیریم.

2- ریشه منازعه در جامعه از نظر پارسونز کدام است؟

1) طبع شرور انسان 2) دیو خویی و ستیزه جویی نخبگان قدرت

3) ندرت منابع و ارزش ها 4) عدم رشد عقلی بشر

3- از نظر پارسونز .....................، تبلور ارزش ها و هنجارها در موسسات اجتماعی هستند.

1) ارزش ها 2) نهادها 3) نقش ها 4) قوانین

4- پارسونز معتقد است کارویژه نظام ارزشی هر جامعه ............. ،است.

1) نیل به اهداف 2) انطباق با شرایط نوین

3) حل منازعه 4) ایجاد همبستگی اجتماعی

5- از نظر پارسونز کارویژه های حل منازعه، نیل به اهداف و انطباق به ترتیب توسط کدام نظام ها انجام می

گیرد؟

1) نظام حقوق، نظام سیاسی، نظام اقتصادی

2) نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی

3) نظام ارزشی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی

4) نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام ارزشی

6- از نظر پارسونز در درون نظام سیاسی کدام دستگاه کار ویژه نیل به اهداف را بر عهده دارد؟

1) ایدئولوژی 2) نظام حقوقی 3) بوروکراسی 4) قوه مجریه

7- در یک نظام سیاسی ایدئولوژی و قانون اساسی کارویژه ...................... را بر عهده دارد.

1) حل منازعه 2) انطباق

3) نیل به اهداف 4) حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 2 صحیح است. به نظر پارسونز بهترین شیوه برای درک کل واقعیتی اجتماعی آن است که آن را به عنوان یـک

سیستم ادراک کنیم چرا که جامعه نیز همچون سیستم های مکانیکی یا ارگانیکی مجموعه ای از اجزاست کـه بـین آنهـا

روابط متقابل وجود دارد.

2- گزینه 3 صحیح است. از نظر پارسونز ندرت منابع و ارزش ها موجب رقابت می گردد و از این رقابت منازعه بر می خیزد.

3- گزینه 2 صحیح است.

4- گزینه 4 صحیح است. از نظر پارسونز کارویژه نظام ارزشی هر جامعه ای «ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی» است.

5- گزینه 1 صحیح است. از نظر پارسونز نظام ارزشی حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی، نظـام حقـوق کـارویژه ایجـاد

همبستگی و حل منازعه، نظام سیاسی کارویژه نیل به اهداف و نظام اقتصادی کارویژه انطباق با شرایط جدید را بر عهده دارند.

6- گزینه 3 صحیح است.

7- گزینه 4 صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :8.46 MB

تعداد صفحه:514خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:17

کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:گروههای میکروفسیلی

ریزدیرینه شناسی و هدف آن: میکروفسیلها

مقدمه

ریزدیرینه شناسی با میکروفسیلها و نانوفسیلها (که کوچکتر از 50 میکرون میباشند) که مطالعه آنها لزوماً باید با استفاده

از میکروسکوپ نوری یا الکترونی صورت گیرد، سروکار دارد. این فسیلها شامل موارد زیر است:

- بازماندههای جانداران ریز تکسلولی (ریز زیستوران)

- عناصر جدا شده و قطعات اسکلت جانداران درشت (درشت زیستوران)

بخشهای سخت موجودات زنده که ممکن است به صورت فسیل درآید، ماهیت شیمیایی متنوعی دارند، برخی از سیلیس،

کربناتها یا فسفاتهای کلسیم تشکیل یافته و برخی دیگر از عناصر آلی کانی نشده تشکیل شده اند.

براساس تعریفی که در بالا از میکروفسیلها ارائه شد، همه گروههای گیاهان و جانوران با پیشـینه فسـیلی، بـدون در نظـر

گرفتن اندازه اولیه آنها، در محدوده مطالعات ریزدیرینه شناسی قرار میگیرند. افـزون بـر ایـن، روشـها و اهـداف دیرینـه

شناسان، متکی بر ابعاد مواد مورد مطالعه آنها نیست. ممکن است پرسیده شود که آیا ریزدیرینه شناسی بایـد بـه عنـوان

یک رشته مستقل وجود داشته باشد؟ برای سالهای بسیار، ویژگی مشخص کننده آن، اتکای اجباری آن بـه میکروسـکوپ

بود، اما این وجه تمایز، به طور فزایندهای ارزش خود را از دست داده است، چرا که دیرینه گیاهشناسان و دیرینه شناسان

بیمهرگان و حتی دیرینه شناسان مهرهداران، برای بررسی جزئیات ساختاری و ریختشناسـی موضـوعات مـورد مطالعـه

خود از میکروسکوپ استفاده کردهاند.

بنابراین، اگر چه ریزدیرینهشناسی به دلایل مرسوم، یک علم مجزا میباشد، ولی در یـک شـاخه واضـح و روشـن نیسـت.

روزنداران، استراکودها، کوکولیتها، دینوفلاژلهها و کنودونتها، همیشه به عنوان میکروفسیل در نظر گرفتـه شـدهانـد، امـا

بریوزوآها، اگر چه دارای همه ویژگیهای میکروفسیلها هسـتند، امـا توسـط متخصصـانی مطالعـه مـیشـوند کـه خـود را

ریزدیرینه شناس نمیدانند. به عنوان دو مثال دیگر، می توان جلبکهای آهکی و تنتاکولیتیـدها را نـام بـرد کـه موقعیـت

بسیار نامشخصتری دارند.

اگر میکروفسیلها دارای کاربردهای قابل توجه اقتصادی و عملی نبودند، عقیـده متـداول در مـورد آنهـا بـه تنهـایی بـرای

مستقل جلوه دادن آنها کافی نبود. درشت فسیلها در رخنمونها، مغزه ها وخردههای حفاری کمیـاب بـوده و

فسیلها ممکن است در همه نمونههای سنگهای رسوبی یافت شوند. به دلیل اینکه میکروفسیلها بـه خـوبی حفـظ شـده و

اغلب حتی در حجمهای کم رسوبات فراوان میباشند، به عنوان فسیلهای شاخص در اکتشاف نفت از آنهـا اسـتفاده مـی-

شود. هر شرکت نفتی، از خدمات آزمایشگاههای ریزدیرینه شناسی بهره میجوید

نمونه سوالات تستی

1- اندازه فسیل هایی که در ریز دیرینه شناسی مطالعه می شوند چه قدر است ؟

میکرون 70(4 میکرون 50 از کوچکتر(3 میکرون 50(2 میکرون 60 (1

2- ابزار مطالعه در ریز دیرینه شناسی چیست ؟

1) میکروسکوپ نوری 2)میکروسکوپ معمولی 3) ذره بین 4)ابزار خاصی نیاز ندارد.

3- در ریز دیرینه شناسی چه نوع فسیل هایی مطالعه و بررسی می شوند ؟

1) میکروفسیل ها 2) نانوفسیل ها و برخی از ماکروفسیل ها

3) نانوفسیل ها و میکروفسیل ها 4) پالینو مور فها

4- بیشترین ارزش مطالعات در ریز دیرینه شناسی چیست ؟

1)ارزش علمی 2) ارزش اقتصادی

3)ارزش در تطابقات چینه نگاری 4) ارزش در مطالعات آزمایشگاهی

5- کدام یک از رشته های زیر از مطالعات ریز دیرینه شناسی سود نمی برد ؟

1) اکتشاف نفت 2 ) حفاری نفت

3) زمین شناسی مهندسی عمران 4 ) زمین شناسی اقتصادی

6– اهداف مطالعات ریز دیرینه شناسی بر چه مبنایی است ؟

1) بر حسب ریخت شناسی 2) اجزای شیمیایی 3) کانی شناسی 4) هر سه مورد

پاسخ سوالات تستی

1- گزینۀ 3 صحیح است.

2- گزینۀ 1 صحیح است.

3- گزینۀ 3 صحیح است.

4- گزینۀ 2 صحیح است.

5- گزینۀ 2 صحیح است.

6- گزینۀ 4 صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :9.67 MB

تعداد صفحه:335خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:17

کتاب دیرینه شناسی (بخش اول) رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب دیرینه شناسی (بخش اول) رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مقدمه

هدف کلی:

پس از مطالعه این فصل فراگیران با مفهوم سنگواره و کاربرد آن آشنا شده و شرایط تشکیل فسیل را فرا خواهند گرفت.

تاریخچه

تقریباً تا شش قرن قبل از میلاد اطلاعات علمی و اسناد صحیحی راجع به فسیل و علـم فسـیل شناسـی در دسـت نمـی

باشد و فقط بعضی داستانها در این مورد گفته شده است.

فلاسفه قدیم مدارس یونان و روم اولین اشخاصی هستند که در مورد فسیل و فسیل شناسی صحبت کـرده انـد و سـعی

نموده اند تئوریهایی وضع کنند.

1 آناکسیماندر

(6 قرن قبل از میلاد) عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی به حالت کنونی درآمـده البتـه عقایـد او

متکی به اطلاعات فسیل شناسی و زمین شناسی بوده است.

هرودت

2

در مورد مصر چنین می نویسد: مصر ابتدا خلیجی بوده که آبهای مدیترانه وارد آن می شده و این آبهـا تـا قلـب

حبشه پیش میرفته است، یافتن صدفهای دریایی در روی کوهها دال بر این مطلب میباشد.

3 ارسطو

(400 سال قبل از میلاد) تحقیقاتی در جانورشناسی و تشریح مقایسه ای کرده است وی عقیده دارد کـه طغیـان

دریا در روی خشکیها باعث تشکیل فسیلها می شود.

بعد از ارسطو، دیگر علوم مورد توجه رومیها نبوده است و فقط بعضی از شعرای آنهـا ماننـد لوکـوس و هـراس راجـع بـه

تغییرات زمین بحث نموده اند.

4 فالوپ

معتقد بود که فسیلها در نتیجه تخمیر زیرزمینی تشکیل شده اند. گرچـه عمومـاً علمـای قـرون وسـطی تشـکیل

فسیل را در نتیجه حوادث اتفاقی میدانند. ولی بعضی از دانشمندان به حقیقت فسیل پی برده و تشکیل آنها را به خـوبی

بیان کردهاند چنانکه پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی ابوعلی سینا معتقد است فسیلها حیوانات زندهای بودهاند که سابقاً

در سطح زمین زندگی میکرده اند

نمونه سوالات تستی

1- کدام یک از دانشمندان زیر را می توان از پایه گذاران علم فسیل شناسی دانست؟

1) پالیسی 2) کوویه 3) لامارک 4) اسمیت

2- کدام گزینه از ویژگیهای فسیلهای شاخص نمی باشد؟

1) انتشار جغرافیایی محدود 2) فراوانی در رسوبات 3) طول عمر کوتاه 4) تشخیص آسان

3- عمق زندگی موجودات توسط کدام یک از فاکتورهای زیر کنترل می شود؟

1) نور و مواد غذایی 2) مواد غذایی، درجه حرارت

3) نور و درجه حرارت 4) شوری و نور

4- کدام فرآیند فسیل شدن در بین گیاهان بیشتر دیده می شود؟

1) تقطیر 2) کانی شدن 3) جانشینی 4) سنگ شدگی

5- کدام یک از ترکیبات شیمیایی زیر پس ازاز بین رفتن موجود بدون تغییر باقی می ماند؟

1) فسفات 2) آهک 3) دولومیت 4) سیلیس

6- اندامهای نرم کدام یک از موجودات زیر به صورت فسیل کامل یافت شده است؟

1) بی مهرگان 2) ماموت 3) روزن داران 4) جلبکهای آهکی

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینۀ 2 صحیح است.

2- گزینۀ 1 صحیح است.

3- گزینۀ 1 صحیح است.

4- گزینۀ 1 صحیح است.

5- گزینۀ 1 صحیح است.

6- گزینۀ 2 صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :8.85 MB

تعداد صفحه:335خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:16

کتاب زمین شناسی

کتاب زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:آب در زمین و لایه های آبدا

ویژگی های فیزیکی و سنگ شناسی محیط های متخلخل :

منافذ موجود در سنگ ها از نظر نحوه تشکیل عبارتند از :

الف – منافذ اولیه : در زمان تشکیل سنگ به وجود آمده اند، مانند فضاهای خالی بین دانه ها در یک رسوب یا حفـرات

موجود در یک سنگ آتشفشانی

ب – منافذ ثانویه : در نتیجه فرآیندهای زمین شناسی مختلف و پس از شکل گیری در سنگ بوجود مـی آینـد، ماننـد

گسل ها،درز و شکاف ها، شکستگی ها و حفرات انحلالی.

تخلخل (α) : مقدار فضاهای خالی موجود در یک سنگ یا خاک را تخلخل می نامند که از طریق رابطه زیر محاسبه می

شود :

t s

t

V V

V

-

a = ´100

Vv : حجم فضاهای خالی موجود (حجم آب لازم جهت پر کردن منافذ)

: حجم کل خاک Vt

: حجم فاز جامد نمونه Vs

عوامل موثر بر تخلخل :

- هرچه گردشدگی بیشتر باشد، تخلخل بیشتر است.

- هرچه جورشدگی بیشترباشد، تخلخل بیشتر است.

- هرچه سطوح لایه بندی،درزه ها،گسل ها و شکستگی ها بیشتر باشد، تخلخل بیشتر است.

- دولومیتی شدن باعث افزایش تخلخل می شود.

- عمل انحلال باعث افزایش تخلخل می شود.

- هرچه آرایش دانه ها مکعبی باشد، تخلخل بیشتر است.

- هرچه آرایش دانه ها رمبوئدری باشد، تخلخل کمتر است.

نمونه سوالات تستی

1- در معادله تیس (Theis) مقدار u به پارامترهای زیر بستگی دارد :

2- درفرمول ژاکوب مقدارافت ویژه به یکی از موارد زیر بستگی دارد :

1) نسبت لگاریتم زمان به مجذور فاصله پیزومتر تا چاه

2) نسبت افت به ضریب ذخیره

3) نسبت لگاریتم دبی (آبده چاه) به زمان

Q

t

4) نسبت لگاریتم فاصله پیزومتر به زمان

R

t

3- آزمایش لوژان برای اندازهگیری نفوذپذیری دریکی ازموارد زیر به کار می رود :

1) تشکیلات سنگی 2) خاک های رسی 3) خاک های درشت دانه 4) رسوبات یخچالی

4- مناسب ترین روش اندازه گیری ضریب قابلیت انتقال آب در زمین یکی از طرق زیر می باشد :

1) آزمایش پمپاژ دراز مدت با پیزومتر 2) آزمایش پمپاژ دراز مدت بدون پیزومتر

3) آزمایش برگشت (Recovery) با پیزومتر 4) آزمایش پمپاژ کوتاه مدت

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 3 صحیح است. در معادله تیس مقدار u برابر است با :

r S

u

Tt

=

2

4

که در این معادله :

T : ضریب آبگذری

t : زمان گذشته از شروع پمپاژ

S : ضریب ذخیره

r : فاصله پیزومتر تا چاه اصلی می باشد.

2- گزینه 1 صحیح است. بر اساس رابطه ژاکوب مقدار افت ویژه (s) به نسبت لگاریتم زمان به مجذور فاصـله پیزومتـر

تا چاه بستگی دارد :

/ Q / Tt

s log

T r S2

2 3 2 25

4

=

p

3- گزینه 1 صحیح است. آزمایش لوژان برای اندازه گیری نفوذپذیری در سنگ و آزمایش لـوفران بـرای انـدازه گیـری

نفوذپذیری در خاک است.

4- گزینه 3 صحیح است. مناسب تـرین روش انـدازه گیـری ضـریب قابلیـت انتقـال آب در زمـین آزمـایش برگشـت

(Recovery) با پیزومتر می باشد.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.28 MB

تعداد صفحه : 128خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، زمین، شناسی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:15

کتاب مجموعه دروس مشترک زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانی-چینه شناسی-مهندسی نفت)

کتاب مجموعه دروس مشترک زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانی-چینه شناسی-مهندسی نفت)

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95

زمین شناسی ساختمانی

فصل اول-مقدمه ای بر زمین شناسی ساختمانی

تعریف: گرچه اصطلاحات زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک در بعضی موارد بصورت مترادف استعمال می شوند اما می

توان برای هر کدام تعریف جداگانه ای داشت.

زمین شناسی ساختمانی، علم مطالعه شکل هندسی و ویژگی ساختمان های زمین از قبیل لایـه هـا، چـین هـا و گسـل

هاست و تکتونیک علمی است که عوامل به وجود آورنده این ساختمان ها را مورد بحث قرار می دهد.

بررسی ساختمانهای زمین شناسی

1) بررسی بر اساس وضعیت هندسی- در این تقسیم بندی، ساختمانهای مختلف زمین از نظر شـکل هندسـی مـورد

توجه قرار گرفته و به انواع چین، گسله، درزه و... تقسیم می شوند.

2) بررسی از نقطه نظر سینماتیکی- در این بررسی، اشکال مختلف زمین شناسی، از نقطه نظر نحوه حرکـات پوسـته

زمین، که منجر به ایجاد ساختمان مزبور سده است، مورد بررسی قرار می گیرند.

3) بررسی تاریخی- مقصود از این بررسی ها، مطالعه چگونگی تشکیل ساختمانهای مختلف، در دوره های خاص زمـین

شناسی است.

4) بررسی از نظر دینامیکی- در این بررسی، رابطه نیروهای موثر بر سنگهای زمین و ساختمانهای حاصله ناشی از آنها

مورد بررسی قرار می گیرند.

اهمیت زمین شناسی ساختمانی

کاربرد اصلی زمین شناسی به چهار دسته تقسیم می شود:

الف) اکتشاف و استخراج منابع طبیعی

ب) پیشگیری از خطرات و بلایای طبیعی

ج) طراحی زیر بنایی و تحقیق از محل سایت مربوطه

د) جزئیات نقشه های منطقه

الف) اکتشاف و استخراج:

زمین شناسی نفت

پترولیوم:

واژه ای لاتین بوده و به معنای هیدروکربن است که در خلل و فرج سنگ ها مجتمع شده است.

اصولاً پنج عامل اساسی برای تجمع اقتصادی نفت و گاز ضروری است که عبارتند از:

1) سنگ منشا بالغ : به این معنا که آن سنگ منشا نفت تولید کرده باشد.

2) سنگ مخزن : سنگی که بتواند نفت و یا گاز را در خلل و فرج خود جای دهد.

3) نفت یا گاز باید بتواند از مسیری خود را از سنگ منشا که عموماً دانه ریز است به سنگ مخزن برسانند.

4) پوش سنگ : که باید بر روی سنگ مخزن قرار بگیرد و از خروج نفت و یا گاز از مخزن جلوگیری بکند.

5) تله نفتی که در آن نفت بتواند به صورت اقتصادی جمع شود.

اولین چاه اکتشافی نفت در سال 1745 و اولین چاه استخراج نفت در سال 1859 حفاری شد.

اگر بخواهیم سیالات زیرسطحی را بر اساس نحوه ایجاد شدن آن ها طبقه بندی کنیم، می توان آن ها را به چهار دسته

تقسیم بندی کرد:

1) آبهای جوی

2) آبهای میان روزنه ای یا فسیل

3) آبهای مخلوط

4) آبهای جوان

که در این میان آبهای جوان به آبهایی گویند که از ماگما منشا گرفته باشند.

همینطور می توان آبهای زیرسطحی را به دو دسته ثابت و آزاد تقسیم کرد که تفاوت آنها در توانایی حرکت در منافذ

سنگ مخزن می باشد.

تست:

1) فراوان ترین ماسه سنگ های مخزنی دنیا از چه نوعند؟

1) بادی، یخچالی و دلتایی

2) توربیدایتی، ساحلی و بادی

3) دلتایی، رودخانه ای و ساحلی

4) رودخانه ای، یخچالی و بادی

2) فراوان ترین عنصر نفت بعد از هیدروژن و کربن کدام است؟

1) اکسیژن

2) گوگرد

3) نیتروژن

4) وانادیم

3) سنگ مخزن اصلی گاز سرخس کدام سازند است؟

1) چمن بید

2) شوریجه

3) کشف رود

4) مزدوران

پاسخنامه

3(1

2(2

4(

چینه شناسی :

مطالعه طبقات ( چینه ها ) در زمان ( گسترش قائم ) و مکان ( گسترش افقی ) را چینه شناسی می گویند .

ابرازهای مورد استفاده در چینه شناسی عبارتند از : فسیل ها – سنگ ها – ساختمان های رسوبی – خصوصیات فیزیکی

و شیمیایی سنگ ها .

چینه : به طبقاتی که در یک حوضۀ رسوبی روی هم نهشته شده باشند چینه می گویند. این طبقات در ابتدا به صـورت

افقی قرار می گیرند.

مخصوصاً در قسمت های مرکزی حوضه رسوبی از توازی بیشتری برخوردارند ولی در کناره ها شکل حوضه را به خود می

گیرند .

واحدهای چینه شناسی :

واحدهای چینه شناسی شامل :

1- واحدهای لیتواستراتیگرافی ( سنگی )

2- واحدهای بیواستراتیگرافی ( فسیلی )

3- واحدهای کرونواستراتیگرافی ( زمانی ) می گردند .

1- واحدهای لیتو استراتیگرافی :

این واحدها بر اساس خصوصیات سنگ شناختی ویژة خود طبقه بندی می گردند .

بطور کلی شامل واحدهای رسمی ( formal ) و غیر رسمی ( informal ) می باشند .

واحدهای رسمی به واحدهایی اطلاق می شود که در مورد آنها مطالعات تکمیل شده و تمامی خصوصـیات آنهـا شـناخته

شده باشد و بعد توسط کمیته چینه شناسی و سپس توسط کمیته بین المللی چینه شناسی تائید گردیـده و بـه صـورت

واحد رسمی در آیند .

نوع فایل:Pdf

سایز :3.18 MB

تعداد صفحه:180خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:15

کتاب زمین شناسی مهندسی

کتاب زمین شناسی مهندسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مکانیک خاک

مقدمه - 1-1

از ترکیب علم مهندسی و زمین شناسی گرایش جدیدی به نام مهندسی زمین شناسی شـکل مـی گیـرد. هـدف عمـدة

مهندسی زمین شناسی بهره گیری از اطلاعات زمین شناسی در شناخت پدیده های طبیعـی و ویژگیهـای مـواد تشـکیل

دهندة زمین، تأثیر آنها بر سازه های مهندسی و تأثیر سازه های مهندسی بر زمـین اسـت. در واقـع علـم زمـین شناسـی

مهندسی با به کارگیری اطلاعات زمین شناسی، ضریب تخریب را در پروژه هـای عمرانـی کـاهش و ضـریب اطمینـان را

افزایش می دهد. شکستن سدهای بزرگ و تلفات انسانی بالا در از بین رفتن سازه های بزرگ مهندسی، رانش ها و لغزش

ها، ناشی از عدم ارتباط بین مهندسین و زمین شناسان بوده و در سالهای اخیر با گسـترش ارتبـاط بـین زمـین شناسـی

مهندسی با شاخه های دیگر زمین شناسی و مهندسین عمران، این خسارات کمتر شده است.

مکانیک خاک : مطالعۀ خواص مکانیکی، فیزیکی، زمین شناسی و هیدرولیکی خاک در رابطه با مسائل مهندسـی ماننـد

تونل، سدسازی و غیره می باشد.

2-1- منشا و پیدایش خاک خاک (Soil) : مواد و ذرات ته نشستی می باشد که در اثر تجزیۀ (Disintegration) سنگ های پوسته به وجود مـی

آیند. سنگ های پوسته شامل سنگ های رسوبی، دگرگونی و آذرین می شوند.

خاک عمدتا از سه فاز جامد، مایع و گازی تشکیل شده است.

خاک (Soil) فاز جامد (Solid) هوا + (Gassious) آب + (Liquid)

خاک خشک (Dry Soil) فاز جامد (Solid)هوا + (Gassious)

خاک اشباع (Saturated Water) فاز جامد (Solid) آب + (Liquid)

خاک حد واسط (Partially Saturated) فاز جامد (Solid) هوا + (Gassious) + آب(Liquid)

بنابراین در بررسی و مطالعۀ ویژگیهای خاک، باید هر سه فاز خاک و همین طور ارتباط آنها با یکدیگر بررسی شود.

1-2-1 - تقسیم بندی خاک از نظر محل تشکیل

خاک ها از نظر محل تشکیل به دو دسته تقسیم می شوند.

نمونه سوالات تستی

1- رطوبت بهینه ......

1) درصد رسوبت طبیعی که خاک به ازای آن به تراکم حد اکثر می رسد.

2) نسبت رطوبت طبیعی به اندیس خمیری است.

3) درصد رطوبتی است که خاک به ازای آن تحت وزنش روان می شود.

4) درصد رطوبتی است که به ازای آن خاک در ضمن تراکم اشباع می شود.

2- دریک نمونه خاک که ضریب تخلخل n =% 20 و Gs= 2/75 وزن مخصوص اشباع خاک چقدراست؟

(1 3

(2 2/29 Kn/m 3

(3 2/4 Kn/m 3

(4 22/9 Kn/m 3

23/54 Kn/m

3- در یک نمونه خاک 3 c=20KN/m وФ=20 درجه، زاویه صفحۀ شکستگی در آزمایش سه محوری چند درجه

است؟

65 (4 55 (3 40(2 25 (1

4- اگر تنشنرمال وارد بر یکتودة خاک اصطکاکیدوبرابر شود، مقاومت برشیآن :

1) به اندازة 2 tanФ بیشتر می شود. 2) به اندازة tanФ / 2 کم می شود.

3) تغییر نمی کند. 4) دو برابر می شود

5- آزمایش سه محوریبدون زهکشی، بر روی کدام خاک فشارآب منفذی منفی نشان می دهد؟

1) رس تحکیم یافتۀ عادی 2) رس فوق تحکیم 3) سیلت و ماسه 4) ماسۀ سست

پاسخنامه سوالات تستی

1-.گزینۀ 1 صحیح است.

2- گزینۀ 2 صحیح است. زیرا :

وزن مخصوص خاک در حالت اشباع

3- گزینۀ 3 صحیح است. زیرا :

jq = + 45

2jq = + Þ q = + = ° 20

45 45 55

2 2

4- گزینۀ 1 صحیح است. زیرا :

برشی مقاومت τ = C0 + σn tanφ

بنابراین با دو برابر شدن تنش نرمال (σn) مقاومت برشی به اندازة 2tanφ بیشتر می شود.

5- گزینۀ 2 صحیح است. زیرا :

آزمایش سه محوری بدون زهکشی، بر روی رس فوق تحکیم فشار آب منفذی را منفی نشان می دهد.

نوع فایل:Pdf

سایز :6.63 MB

تعداد صفحه:324خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، زمین، شناسی، مهندسی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:14

کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: کلیات زمین شناسی ایران

مقدمه

وقتی مطالعه زمین شناسی یک سرزمین مورد نظر باشد، منظور مطالعه ی پوسته ی زمین آن و بخصوص بخش سـطحی

پوسته و تغییرات و تحولاتی است که در طی دورانهای زمین شناسی بر اثر عملکرد فازهای مختلف کـوه زایـی و خشـکی

زایی، پسرویها و پیشرویهای دریایی، هوازدگی و فرسایش، در سطح آن پدید آمده است.

پوسته زمین

پوسته به دو بخش قاره ای و اقیانوسی تقسیم می شود که پوسته ی قـاره ای، حـدود 47 درصـد و پوسـته ی اقیانوسـی

حدود 53 درصد سطح زمین را تشکیل می دهند.

ضخامت پوسته ی قاره ای حدود 30 تا 65 کیلومتر و شامل لایه های مختلفی است که از سطح به عمق عبارتند از: لایـه

رسوبی، لایه دگرگونی فوقانی، لایه گرانیتی، لایه دگرگونی تحتانی و لایه بازیک.

اما پوسته ی اقیانوسی حدود 8 تا 12 کیلومتر ضخامت دارد و در حالت کلی از دو بخش رسوبی و بـازالتی تشـکیل شـده

است.

وجود (افیولیت) به صورت تیغه های نابرجاو و در کنار گسلهای رو رانده، حـاکی از حضـور اقیانوسـی در حاشـیه ی قـاره

موردنظر است.

وضعیت پوسته زمین در ایران

1. پوسته ی قاره ای ایران

تقریباً کلیه ی مناطق ایران از نوع پوسته ی قاره ای است و تمام کوههای چین خورده، مناطق آتشفشانی و ارتفاعاتی که

در آنها فسیل جانوران دریایی یافت می شود، و تمام خلیج فارس و قسمت اعظم دریای خزر کنونی از نوع قاره ای است.

مجموعه تست

1- مقدار siO2 در کدام کانی کمتر میباشد؟

1) اوژیت 2) نفلین 3) هورنبلند 4) آنورتیت

2- طبق سری گلدیک (عکس سری Bowen) کدام سنگ در شرایط مساوی سریعتر درگرسان میشود؟

1) گرانیت 2) گابرو 3) پگماتیت 4) دیوریت

3- کدام گزینه در مورد کانی سازی کمیبرلیتها و جایگاه تکتونیکی آنها صحیح است؟

1) حاوی کانی سازی اقتصادی الماس و ایلمنیت هستند و معمولاً در ریفتهای میان اقیانوسی تشکیل میشود.

2) نوعی سنگ دگرگونی حاوی اکلوژیت بوده و معمولاً حاوی کانه سازی مـس و سـرب و روی هسـتند و در پوسـته

قارهای یافت میشود.

3) حاوی کانیسازی الماس بوده و به شکل استوانه میباشند و در پوسته قارهای یافت میشود.

4) حاوی کانی سازی اقتصادی ایلمنیت و تیتانو منیتیت بوده و معمولاً در منطقـه فـرورانش (subduction) یافـت

میشود.

4- در کانسارهای مولیبدن پورفیری که در مقایسه با کانسارهای مس پـورفیری در فاصـله بیشـتری از زون

فرورانش تشکیل میشوند، عناصر اصلی نشانگر کدامند؟

1) طلا وآرسنیک حداقل دو برابر بیشتر از حد زمینه

2) سیلیس کمتر از 54 درصد وزنی Na2O بیش از 7/4 درصد وزنی

3) سیلیس بیش از 74 درصد وزنی و K2O بیش از 4/5 درصد وزنی

4) سیلیس کمتر از حد اشباع و K2O و Na2O بیش از 4/5 درصد وزنی

پاسخ سؤالات چهار گزینه ای

2 (1

2 (2

3 (3

3 (4

1 (5


نوع فایل:Pdf

سایز :1.87 MB

تعداد صفحه:94خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:18

کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی

فصل اول چگونگی تشکیل کانسارها و ردهبندی کانسارها
موضوعات مهم و اساسی در تشکیل هر کانسار عبارتند از :
1) منبع و مشخصه سیالات کانیدار
2) منبع مواد سازنده کانیها و چگونگی ورود آنها به سیال
3) چگونگی مهاجرت سیالات کانیدار
4) نحوه جدا شدن ماده معدنی از سیال کانیدار و چگونگی نهشت آن منبع و مشخصه سیالات کانیدار
مهمترین سیال حملکننده کانهها، آب است که به انواع زیر تقسیم میشود:
الف) آب ماگمایی
ماگما مذاب لزج و داغی است که بخش عمده آن را سیلیکاتها تشکیل میدهنـد (بجـز کربناتیـتهـا) و خاسـتگاه آن گوشـته
بالایی و پوسته زیرین است.
ماگماها همانند سنگها، به دو گروه فلیسک و مافیک تقسیم میشـوند. ماگمـای مافیـک و التـرا مافیـک از گوشـته سرچشـمه
میگیرد و به دلیل حرارت بالا و آب کم، عمدتاً سنگهای آتشفشانی را تشکیل میدهد، در حالیکه ماگمای فلیسک (اسـیدی)
به دلیل حرارت پایین و آب زیاد سنگهای نفوذی را به وجود میآورد.
عناصر فلزی موجود در ماگما تحت شرایط خاصی از آن جدا میشوند و طی این جدایش، کروم، نیکل و پلاتـین در بخـشهـای
غنی از Mg و Fe (ماگمای مافیک) و قلع، توریوم و زیرکن در بخشهای غنی از Si (ماگمای فلیسک) تجمع میکننـد. تیتـانیوم
و آهن نیز با گونههای مختلف سنگهای آذرین همراه میشوند. از جمله سنگهای مهم محتوی مواد معدنی،گرانیتهـا هسـتند
و این سنگها براساس ویژگیهای سنگشناسی، زمینشناسی و ... به 4 گروه A ،S ،J و M تقسیم میشوند که به ترتیب معرف
ماگمای آذرین، رسوبی، قلیایی و گوشتهای هستند هر کدام از این گرانیتها کانیسازی خاص خود را دارند، مـثلاً Ag ،Pb ،Zn،
Mo ،Au با گرانیت نوع I و Li ،V ،Be ،Sn با گرانیت نوع S یافت میشود. گرانیت نوع A، غیر تکتونیکی اسـت و نـوع M بلاژیـو
گرانیت نامیده میشود. به گرانیت تیپ I، منیتیتی و به نوع S، ایلمنیتی نیز گفته میشود.
2 کیمبرلیتها نوعی ماگمای مافیک والترامافیکاند که آب بسیار کـم دارنـد و غنـی از گازهـای F, , Co Co
و B هسـتند و از
اعماق زیاد (گوشته) منشأ میگیرند.
در ماگمای حد واسط آب و کمپلکسهای S ,B , , Cl F
از عوامل مهم انتقال و تمرکز عناصـر محسـوب مـیشـوند. آب - - - 2-
موجود در آنها 1 تا 8٪ است.
ماگمای مونزونیتی پس از تبلور پیروکسن، پلاژیوکلاز و هورنبلند و غنی شدگی نسبی از Cu، تحت شرایط مناسب، ذخایر مـس
پرفیری را تشکیل میدهد.
مجموعه تستهای کنکور سالهای گذشته زمین شناسی مهندسی:

1) کدام فرآیند در تجمع کانه ها وتوسعه زون کانیسازی تأثیری بیشتری دارد؟
Eh افزایش (1
PH افزایش (2
3) فرآیندهای بیوشیمیایی
4) جوشش قهقرایی همراه با اختلاط سیالات داغ و سرد
2) انتقال اورانیوم از سنگ مادر به حوضه رسئوبی در اثر کدام فرآیند است؟
1) احیاء و انحلال بیشتر در محلول 2) اکسیداسیون و انحلال کمتر در محلول
3) اکسیداسیون و انحلال بیشتر در محلول 4) احیاء و انحلال کمتر در محلول
3) عوامل کنترلکنندههای شیمیایی در تشکیل کانسار کدامند؟
1) عمق و کنترلکنندههای زمین ساخت
2) فشار، ترکیب سنگ مسیر و کنترلکنندههای زمین ساختی
3) حرارت، فشار، EG ،PH، غلظت محلول
4) ترکیب محلول کانهسازی و عوامل زمین ساخت
4) کدامیک از گزینههای زیر در مورد کنترلکنندههای شیمیایی صحیح است.
H s3 و سنگهای کربناته از مهمترین کنترلکنندههای شیمیایی محسوب میگردند.
1) فشار، وجود گازهای حاوی Cl ،F،
2) کنترلکنندههای مهم شیمیایی مقدار CO2 2 ,O محلول در محلولهای گرمایی میباشند که میتوانند در اکسیداسـیون
و احیاء محیط نقش عمدهای داشته باشند.م
3) کنترلکنندههای مهم شیمیایی در واقع ارتباط نزدیکی با کنترلکننـدههـای زمـینسـاختی دارنـد و گسـلهـا و نـاطق
چینخوردگی را میتوان از مهمترین کنترلکنندههای شیمیایی ذکر نمود.
4) حرارت و فشار، PH و EH، غلظت یون دگرگون و فعالیت باکتریهای غیرهوازی و فعل وانفعالات آلی.
پاسخنامه تست

1(4
3 (2
3 (3
4(4
2 (5
2 (6
نوع فایل:Pdf
سایز :2.93 MB
تعداد صفحه:140


خرید فایلادامه مطلب
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 23 >>