X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:34

حقوق شهروندی در جهان امروز

حقوق شهروندی در جهان امروز

مقدمه

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.

و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، شهروندی، جهان، امروز
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:42

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

چکیده:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮی اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎری آﻧـﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است .

به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده¬های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 132 نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه¬گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع¬آوری شده¬اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین 6 فرضیه مطرح شده، 4 فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 2

مقدمه: 3

1-1-بیان مسئله 4

1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3-فرضیه های پژوهش 7

1-4-مدل مفهومی پژوهش 8

1-5-اهداف پژوهش 9

1-6- روش پژوهش : 9

1-7-جامعه و نمونه آماری 10

1-8-شیوه گردآوری داده‌ها: 10

1-9-ابزار گردآوری داده‌ها 10

1-10-متغیرهای پژوهش 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 12

مقدمه 13

2-1-هوش سازمانی 14

2-1-1-تاریخچه 14

2-1-2-تعریف هوش سازمانی 16

2-1-3-اهمیت هوش سازمانی 19

2-1-4-ابعاد هوش سازمانی 20

2-1-5-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف 24

2-2-رفتار شهروندی سازمانی 27

2-2-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی 28

2-2-2-ابعاد رفتار شهروندی 29

2-2-3-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی 35

2-2-4-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی 36

2-2-5-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 39

2-2-6-انواع رفتار شهروندی در سازمان 40

2-3-پیشینه پژوهش 42

2-3-1-مروری بر شرکت ملی نفت ایران 42

2-3-1-1-صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه 42

2-3-1-2-نفت در مسیر توسعه 44

2-3-1-3-اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه 44

2-3-1-4-چشم انداز و ماموریت شرکت ملی نفت 45

2-3-1-5-خط ‌مشی‌های اساسـی در مدیریت منابع انسانی 46

2-3-1-6-خط‌ مشی‌های اساسـی در ساختار سازمانی 46

2-3-2- پژوهشهای خارجی 47

2-3-3- پژوهشهای داخلی 50

2-4-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 60

مقدمه 61

3-1-روش تحقیق 61

3-2-مدل اجرایی تحقیق 62

3-3-جامعه آماری 63

3-4-حجم نمونه و روش نمونه گیری 64

3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات 65

3-6-روایی و پایایی 68

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 70

4-1-مقدمه: 71

4-2-مشخصات کلی پاسخگویان 72

4-3-تحلیل روایی سازه 76

4-4-بررسی پایایی پرسشنامه 90

4-5- توصیف شاخص های اصلی پژوهش 91

4-6-بررسی فرضیه های پژوهش 97

نتیجه گیری و پیشنهادات 103

خلاصه پژوهش 104

یافته های پژوهش و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 109

پیشنهادات حاصل پژوهش 109

پیشنهادات برای محققین بعدی 110

محدودیتهای پژوهش 111

ضمایم 112

پرسشنامه 113

خروجی های SPSS 117

منابع و مآخذ: 132

فهرست جداول

جدول 2-1 : مقایسه هوش انسانی و هوش سازمانی 18

جدول 3-1: شاخصها و شماره گویه های متغیر رفتار شهروندی سازمانی 66

جدول 3-2: شاخصها و شماره گویه های متغیر هوش سازمانی 67

جدول 4-1: توصیف جنسیت نمونه مورد بررسی 72

جدول 4-2: توصیف سن نمونه مورد بررسی 73

جدول 4-3: توصیف میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی 74

جدول 4-4: توصیف سابقه کاری نمونه مورد بررسی 75

جدول 4-5: بار عاملی گویه های وظیفه شناسی 77

جدول 4-6: بار عاملی گویه های نوع دوستی 79

جدول 4-7: بار عاملی گویه های فضیلت شهروندی 81

جدول 4-8: بار عاملی گویه های جوانمردی 83

جدول 4-9: بار عاملی گویه های احترام و تکریم 85

جدول 4-10: بار عاملی گویه های هوش سازمانی 87

جدول 4-11: پایایی متغیر رفتار شهروندی و ابعاد آن 90

جدول 4-12: توصیف شاخص هوش سازمانی 91

جدول 4-13: توصیف شاخص وظیفه شناسی 92

جدول 4-14 : توصیف شاخص نوع دوستی 93

جدول 4-15: توصیف شاخص فضیلت شهروندی 94

جدول 4-16: توصیف شاخص جوانمردی 95

جدول 4-17: توصیف شاخص احترام و تکریم 96

جدول 4-18: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی 97

جدول 4-19: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه اول 98

جدول 4-20: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه دوم 99

جدول 4-21: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه سوم 100

جدول 4-22: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه چهارم 101

جدول 4-23: نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه پنجم 102

جدول 4-24: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 107


فهرست نمودارها

نمودار 4-1: جنسیت نمونه مورد بررسی 72

نمودار 4-2: گروهبندی سن نمونه مورد بررسی 73

نمودار 4-3: گروهبندی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی 74

نمودار 4-4: گروهبندی سابقه کاری نمونه مورد بررسی 75

نمودار 4-5: مقادیر ویژه عاملها برای بعد وظیفه شناسی 78

نمودار 4-6: مقادیر ویژه عاملها برای بعد نوع دوستی 80

نمودار 4-7: مقادیر ویژه عاملها برای بعد فضیلت شهروندی 82

نمودار 4-8: مقادیر ویژه عاملها برای بعد جوانمردی 84

نمودار 4-9: مقادیر ویژه عاملها برای بعد احترام و تکریم 86

نمودار 4-10: مقادیر ویژه عاملها برای متغیر هوش سازمانی 89

فهرست اشکال

عنوان شماره صفحه

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش 9

شکل 2-1 : صفات مختلف هوش سازمانی 24

شکل 2-2 : چهارچوب هوش سازمانی شوانینگر 2003 ( فقیهی، 1389) 25

شکل 2-3 : مدل مفهومی پژوهش 59

شکل 3-1: فرآیند اجرایی پژوهش 63

عنوان :تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

فرمت : DOC

تعداد صفحات 115خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:17

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)


چکیده
تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند.
رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، 2004 به نقل از شیخ اسمعیلی، 1390). بنابراین و بطور مشخص هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران است که تعداد آنها 730 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در سطح 05/0 خطا و با در نظر گرفتن حجم جامعه ، حجم نمونه مشخص شد. تعداد نمونه 240 نفر برآورد شد. در تحقیق فوق روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون {-.214(**)}محاسبه شده که در سطح 0.01 معنی دار است. نتیجه این آزمون قبول فرض کلی پژوهش است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران دارد. ثانیا این همبستگی منفی شده است. یعنی این دو متغیر با هم رابطه منفی دارند. که دلیل آن می تواند سن کم شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین تعداد بسیار کم شرکت کنندگان زن باشد. در رابطه با بررسی های بیشتر در این حوزه محقق پیشنهادهایی ارائه داده است.
واژگان کلیدی: مولفه های رهبری، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانیفهرست مطالب
فصل اول
1-1 مقدمه
2-1 بیان مساله
3-1 ضرورت تحقیق
4-1 اهداف اصلی
5-1 فرضیه های تحقیق
6-1 تعریف مفهومی و عملیاتی 14
فصل دوم
1-2 رهبری تحول آفرین
1-1-2 گذری بر رهبری
2-1-2 نظریه رفتار رهبری
3-1-2 نظریه اقتضائی
4-1-2 نظریه رهبری تحول آفرین
5-1-2 سابقه رهبری تحول آفرین
6-1-2 رهبری مراوده ای و رهبری تحول‌آفرین (دو رویکرد متفاوت)
7-1-2 رویکردهای رهبری تحول آفرین
1-7-1-2 نظریه رهبری تحول آفرین برنز(1978)
2-7-1-2 نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس (1985)
3-7-1-2 نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا (1990)
4-7-1-2 نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن
5-7-1-2 نظریه رهبری تحول آفرین باس (1999-1985)
6-7-1-2 شاخصهای رهبری چند عاملی از دیدگاه بس و آوولیو
2-2 رفتار شهروندی سازمانی
1-2-2 طبقه‌بندی ابعاد چندگانه رفتار شهروندی سازمانی یا OCB
2-2-2 ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی
3-2-2 حیطه های رفتار شهروندی
4-2-2 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
5-2-2 عواملی که شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند
1- رضایت شغلی
2- رهبری تحول آفرین
3- درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب
4- حمایت سازمانی
5- تحقق قراردادهای روانشناختی، عدالت سازمانی و اعتماد
6 )خصوصیات و خصلت‌های شخصی کارکنان
5-2-2 سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند
1) استخدام و جذب
2) آموزش و توسعه
3)ارزیابی عملکرد و جبران پرداخت
6-2-2 سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند
7-2-2 عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یا OCB
1) فرهنگ سازمانی
2) شخصیت و وضعیت روحی
8-2-2 تعادل رهبری و فرهنگ سازمانی
9-2-2 متغییرهای پیش‌بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی
1- رضایت شغلی و تعهد سازمانی
2- رهبران سازمانی
3- ادراک انصاف یا عدالت
4- ادراک نقش
5- شخصیت
10-2-2 نظارت رهبری و رفتار شهروندی سازمانی
11-2-2 علل وعوامل شکست و ناتوانی سازمانها برای ایجاد رفتار شهروندی
12-2-2 ترتیب شاخص¬های شناسایی شده در ایجاد رفتار شهروندی کارکنان
1)فداکاری
2) مشارکت (حمایتی،وظیفه¬ای،مدنی،اجتماعی )
3) تحمل پذیری (جوانمردی)
4) توجه
5) وفاداری
6)- وظیفه¬شناسی
3-2 پیشینه پژوهش
4-2 نتیجه گیری
5-2 چارچوب مفهومی تحقیق 27
فصل سوم
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری، نمونه آماری و روشهای نمونه گیری
4-3 روش گردآوری داده ها
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 80
فصل چهارم
1-4 مقدمه
2-4 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی
جنسیت
وضعیت تاهل
سطح تحصیلات
سابقه کار
رشته تحصیلی
سن
وضعیت استخدامی
3-4 تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه های تحقیق
الف- اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین
ب- اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی
4-4 تحلیل استنباطی داده های تحقیق 90
فصل پنجم
1-5 مقدمه
2-5 تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش
1-2-5 اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین
2-2-5 - تحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی
3-5 تحلیل نتایج
4-5 پیشنهاد های پژوهشی:
5-5 محدودیتهای محقق: 127عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
فرمت : doc
تعداد صفحات : 218خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:33

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه:.. 2

1-2) بیان مسئله:.. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 8

1-4) اهداف تحقیق:.. 10

1-5) فرضیات تحقیق:.. 11

1-6) قلمرو تحقیق:.. 12

1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل :.. 12

1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق:.. 12

1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق:.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی:.. 16

2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی.. 20

2-3) پیامد های حمایت سازمانی.. 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

2-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه.. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 41

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 51

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 65

2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 68

2-10-1) بازاریابی رابطهمدار.. 68

2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 69

2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 70

2-10-4) نظریه تبادل رهبر - عضو.. 71

2-10-5) تئوری X,Y :.. 73

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:.. 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB).. 75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:.. 76

2-14) پیشینه تحقیق.. 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:.. 92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

2-17) نتیجه گیری:.. 96

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها:.. 104

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق:.. 106

3-4) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها:.. 108

3-5) روش اجرای تحقیق:.. 108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها:.. 109

4-1-2) متغیر جنسیت:.. 110

4-1-3) متغیر وضعیت تاهل:.. 111

4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی:.. 112

4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی:.. 113

4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت:.. 113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها:.. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) خلاصه ای از پژوهش:.. 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق:.. 128

5-3) بحث و نتیجه گیری کلی:.. 137

5-4) پیشنهادهای تحقیق:.. 138

5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق:.. 138

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:.. 140

منابع و مآخذ:.. 141

منابع فارسی:.. 141

منابع لاتین:.. 141

ضمائم و پیوست ها:.. 151

Abstract 155

فهرست جداول

جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 47

جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی 105

جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک):.. 107

جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. 107

جدول 4-1- توزیع فراوانی سن:.. 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت.. 110

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 111

جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 112

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت.. 113

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. 116

جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. 116

جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون.. 117

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده.. 117

جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی.. 118

جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی 118

جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت.. 119

جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت.. 119

جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس.. 120

جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 120

جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121

جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی.. 121

جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس.. 121

جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 122

جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی…...…122

جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی.. 123

جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس.. 123

جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز:.. 123

جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124

جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی.. 124

جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس.. 125

جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 125

جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل...............126

جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی.. 126

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5

شکل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65

شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران).......................................................86

شکل 2-3- مدل مفهومی تحقیق ریفای .......................................................................................86

شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)....................................................87

شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد.............................................................93

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت 111

نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل 112خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:17

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد. سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر به تعداد 55 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه کارکنان به عنوان حجم نمونه(نمونه در دسترس) انتخاب شده است.

جهت گرد آوری اطلاعات از دو پرسشنامه 1)پرسشنامه محقق ساخته ارتباطات سازمانی با آلفا کرونباخ ( 82/0 = α) 2)پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی با آلفا کرونباخ (79/0 = α) استفاده نموده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه توصیفی داده ها (محاسبه میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، انحراف استاندارد، ترسیم نمودار ستونی و تدوین جدول) استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.

تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که: ارتباطات سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر معناداری دارند بطوریکه مؤلفه سبک های ارتباطات بیشترین تأثیر و بعد از آن مؤلفه های محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات و مسیر ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند.

واژگان کلیدی: ارتباطات، ارتباطات سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، سبک ارتباطات، محتوای ارتباطات، کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات، آموزش و پرورش، پیرانشهر.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسأله 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 7

1-5. مدل تحلیلی تحقیق 8

1-6. فرضیات تحقیق 8

1-7. متغیرهای تحقیق 9

1-8. قلمرو تحقیق 9

1-9. تعریف نظری متغیرهای تحقیق 10

1-10. تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 14

2-1. مقدمه 15

2-2. بخش اول: ارتباطات سازمانی 16

2-2-1. مقدمه 16

2-2-2. سازمان 17

2-2-3. ارتباط 17

2-2-4. اهمیت ارتباطات 19

2-2-5. تعاریف ارتباطات 22

2-2-6. ارکان اصلی فرایند ارتباطات 26

2-2-7. ارتباطات سازمانی 28

2-2-8. ابعاد ارتباطات سازمانی 32

2-2-9 ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 34

2-2-9-1 دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 35

2-2-9-2 نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 36

2-2-9-3 دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 37

2-2-9-4 دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 38

2-2-9-5 دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 38

2-2-10. حوزه‌های تحقیقاتی در خصوص ارتباطات سازمانی 39

2-2-11. ویژگی‌های ارتباطات سازمانی 40

2-2-12. تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط 41

2-2-13. انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی 41

2-2-14. انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی 42

2-2-15. فرایندهای ارتباطات سازمانی 43

2-2-16. سبک‌‌های ارتباطی در سازمان 44

2-2-17. روابط بین سازمانی 45

2-2-18. تئوری X & Y مک گریگور 46

2-2-19. لیکرت 47

2-2-20. آرجریس 47

2-2-21. ارتباطات سازمانی از دیدگاه سیژل و مارکونی 48

2-2-22. موانع ارتباطات 48

2-3. بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی 54

2-3-1. مقدمه 54

2-3-2. تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی 54

2-3-3. مفاهیم و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 57

2-3-4. انواع رفتار شهروندی در سازمان 59

2-3-5. ابعاد رفتار شهروندی 60

2-3-6. سیاستهای تشویق رفتار شهروندی 62

2-3-7. کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت 65

2-3-8. عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 66

2-3-9. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 69

2-4. بخش سوم: پیشینه تحقیق 71

2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 71

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 77

فصل سوم: روش تحقیق 83

3-1. روش تحقیق 84

3-2. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 84

3-3. ابزار گردآوری داده ها 85

3-4. روایی و پایایی پرسشنامه 86

3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 89

4-1. مقدمه 90

4-2. بخش اول: آمار توصیفی 91

4-2-1. جنسیت پاسخگویان 91

4-2-2. سن 92

4-2-3. میزان تحصیلات 94

4-2-4. سابقه خدمت 96

4-3. بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری 98

4-3-1. بررسی نرمال بودن داده ها 98

4-3-2. آزمون فرضیه اصلی 99

4-3-3. فرضیه های فرعی 102

4-3-3-1. فرضیه فرعی 1 102

4-3-3-2. فرضیه فرعی 2 104

4-3-3-3. فرضیه فرعی 3 106

4-3-3-4. فرضیه فرعی 4 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 110

5-1. مقدمه 111

5-2. نتیجه گیری توصیف آماری ویژگیهای آزمودنی ها 111

5-3. نتیجه گیری تحلیلی داده های آماری 111

5-4. پیشنهادها 116

5-4. پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق 116

5-4. پیشنهادها برای محققان آتی 120

5-5. محدودیت های تحقیق 121

5-5-1. محدودیت های در اختیار محقق 121

5-5-2. محدودیت های خارج از اختیار محقق 122

منابع و مآخذ 123

پیوستها 132

چکیده انگلیسی 149

فهرست جدول ها

2-1. اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 80

3-1. ابعاد پرسشنامه ارتباطات سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 86

3-2. پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد آن 86

3-3. آزمون پایایی پرسشنامه ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 87

4-1. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان 91

4-2. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن 92

4-3. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات 94

4-4. توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت 96

4-5. نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر های تحقیق 98

4-6. نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 99

4-7. نتایج ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون 99

4-8. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر های مستقل(کانال، مسیر، محتوا و سبک ارتباطی) با متغیر وابسته(رفتار شهروندی سازمانی) 99

4-9. آزمونt و ضرایب پارامتر در مدل رگرسیون فرضیه اصلی 100

4-10. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی اول 102

4-11. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول 103

4-12. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی دوم 104

4-13. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم 105

4-14. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی سوم 106

4-15. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم 107

4-16. تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مستقل با متغیر وابسته فرضیه فرعی چهارم 108

4-17. آزمونt وضرایب پارامتر در مدل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 109

فهرست نمودارها

4-1. درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان 91

4-2. درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن 93

4-3. درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات پاسخگویان 95

4-4. درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت 97خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:36

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری

الف)ضوابط جرم‌انگاری

ب- شیوه‌های توجیه جرم‌انگاری

گفتار سوم- مبانی جرم‌انگاری

الف)اصل ضرر

ب)پدرسالاری قانونی

ج)اخلاق‌گرایی قانونی

مبحث دوم- فوائد و آثار منفی جرم‌انگاری

گفتار اول: فوائد جرم‌انگاری

گفتار دوم- آثار منفی جرم‌انگاری

الف)افزایش رقم سیاه بزهکاری

ب)خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری

ج)خلع سلاح کیفری

د)ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم‌انگاری برخی از رفتارها

ه‍ )برچسب‌زنیخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 06:26

مجموعه مقالات مشارکت و حقوق شهروندی

این مجموعه دربرگیرنده 22 فایل از مطالعات و مقالات مشارکت و حقوق شهروندی می باشد که با داشتن آن، موضوع شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی در زمینه رشته شهرسازی به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 00:35

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانیادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 20:34

نمونه پرسشنامه حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان حقوق شهروندی و تحقق آن از طریق افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهر تدوین و به صورت 24 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 14:49

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  ” بدین شرح است: این مقاله به بررسی تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی  بر قصد جابجایی کارکنان پرسنل مرکز تلفن در پاکستان می پردازد. اطلاعات از ۱۱۴ پاسخ دهنده برای اندازه گیری تاثیر دو عامل بر روی قصد جابجایی مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل رابطه قصد جابجایی با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در سازمانی بستگی دارد به تعهد کارکنان اما رفتار شهروندی بر قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن تاثیر قابل توجهی ندارد. نتایج در مورد فرهنگ های جمع گرای  پاکستان و اشارات سیاسی برای مدیران بحث می نماید. کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی, پرسنل مرکز تلفن, قصد جابجایی, تعهد سازمانی, پا ...ادامه مطلب
1 2 3 >>