X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:44

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.

شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.

شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.

ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)

نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.

شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم می‌نماید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مساله تحقیق 3

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5

4-1- فرضیات تحقیق 6

5-1- اهداف تحقیق 7

6-1- متغیرها 8

7-1- پیشینه تحقیق 9

8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12

9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه 16

1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17

1-1-2- تاریخچه شهرداری 17

2-2- مفهوم تامین مالی شهر21

1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22

3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23

3-2- منابع درآمد شهرداری 23

1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21

2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22

3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22

4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23

5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27

8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب

27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28

1-4-2-روش استقراض28

2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29

5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30

6-2- تجارب کشورهای جهان 34

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34

1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35

2-1-6-2- شهرداران35

2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39

4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41

5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44

7-2- مدیریت شهری در ایران46

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48

9-2- وظایف شهرداریها49

10-2- سازمان شهرداریها 53

11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55

1-11-2-خدمات55

2-11-2-صنعت58

3-11-2-کشاورزی59

12-2-تعریف ضرایب همبستگی59

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64

1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64

2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68

2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74

1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74

3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77

4-3- هیدرولوژی 78

1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81

7-3- ویژگی های اقلیمی 83

8-3- تاریخچه شاهرود 87

9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89

1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89

2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90

3-9-3- وضع فعالیت : 94

4-9-3- وضع شغلی : 95

5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96

10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99

11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100

1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100

2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102

3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

مقدمه 112

1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113

2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115

1-2-4 اعتبارات جاری : 110

2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112

3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118

1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122

4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129

5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132

1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132

1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137

2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140

3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه 143

1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144

1-1-5-آزمون فرضیه اول 144

2-1-5-آزمون فرضیه دوم146

2-5- نتیجه گیری 149

3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات151

4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152

1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154

2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155

3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156

منابع وماخذ 158

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69

جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89

جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92

جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93

جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94

جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیش‌تر سال 1385 95

جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96

جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97

جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97

جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98

جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116

جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118

جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121

جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123

جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126

جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128

جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130

جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134

جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135

جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84

نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85

نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92

نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93

نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120

نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121

نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124

نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124

نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127

نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127

نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128

نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131

نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135

نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65

نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66

نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67

نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70

نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:43

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :

الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد ( پیوست شماره 1) .

ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]

ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368

لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)

وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)

به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)

2-2- قانون شهرداریها

بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .

مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه

به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :

شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )

وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)

4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )

بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .(9)

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لایحه قانونی فوق الذکر را به تصویب رساند . بر اساس ماده 3 این قانون مدیریت بهره برداری ، برنامه ریزی و سیاستگزاری در امر مسافر بری برون شهری و نظارت برکیفیت عرصه خدمات مربوط به آن و مسولیتهای مربوط به جابه جایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد و مالکیت و مدیریت تاسیسات پایانه های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها نهاده شد .

به استناد تبصره ذیل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکیت پایانه های مسافر بری از انحصار شهرداریها خارج شدو بخش های تعاونی و خصوصی نیز اجازه یافتند به امر احداث پایانه های مسافر بری بپردازند . ظاهراً با رسمیت یافتن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در آبان ماه 1373 ، مسئولیت مستقیم نظارت بر امر پایانه سازی به آن سازمان محول گردیده است .

5-2- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری

بر اساس ماده واحد این قانون ، به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسایل مربوط به تاکسیرانی در هشر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آیین نامه های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شهرداری شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجرا است . (10)

6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طریق ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده یک این قانون هدف از تاسیس « شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » به شرح زیر می باشد :

« اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها »

این شورا از 7 نفر تشکیل می شود که همگی نمایندگان دستگاههای مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری می باشند . این اعضا عبارتند از : معاون وزیر کشور ( ریاست شورا ) ، معاون وزیر راه و ترابری ، معاون وزیر مسکن و شهرسازی ف معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی .

مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبیر خانه شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون ، در هر یک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمران وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون در هریک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می شود و دبیر خانه آن نیز در استانداریها خواهد بود . مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد و با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 این قانون ، مصوبات این شورای عالی نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد ( پیوست شماره 3).(11)

برای دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مجموعه وظایفی در سطح کلان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پیشنهاد اهداف و سیاستهای جامع و هماهنگحمل و نقل شهری برای گروهای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل شهری برای گروههای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرهای کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقیقات به منظور تدوین و پیشنهاد شاخصها و معیارهای استاندارد ملی و منطقه ای ، اقدام مستمر به شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور داخلی و خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری و پیوند آن با بانکهای اطلاعات استانی ، ارائه خدمات اطلاعات فنی و کارشناسی در زمینه ارزیابی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهری ، تهیه و تدوین و پیشنهاد شرح خدمات تیپ طرحهای مطالعاتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در این زمینه و برگزاری سمینارها .


[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود .

[2] جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص مفاد مصوبه مذکور و ضوابط آن .ر.ش.به :شهلا مالک ، مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ( مصوب شورای عالی شهرسازس و معماری ایران از آغاز تا 13/3/1370) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، 1370 ، ( پیوست مصوبه 8/3/1368 ،ص3)خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: قوانین، مرتبط، مقوله، ونقل، شهری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:17

تحقیق برنامه ریزی شهری

تحقیق برنامه ریزی شهری

1-١طرح مساله

تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقلاب صنعتی تغییرات جوامع شهری بسیار بطنی و نامحسوس بوده و به تبع آن کالبد شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود. همگام با تغییرات اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی و فناوری های جدید بافت های شهری با تغییر شکل و شالوده مواجه گردیدند. چرا که شهر نیز همچون سایر پدیده های مصنوع انسان ساخت در طول زمان دچار تغییر تحول رشد و توسعه میگردد . این توسعه فرایندی پویا و مداوم است که در طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از لحاظ کمی افزایش و از حیث کیفی تغییر می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید در نتیجه سیستم های شهری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت.(زنگی آبادی ، 1371،ص5)

در اکثر شهرهای امروزی کشور می توان رد پایی از وقایع و نیز دوره های تاریخی که آن شهر سپری نموده است را مشاهده نمود. محله ها و بافتهای یک شهر از امکانات وعوامل رشد مساوی در طول زمان برخوردار نبوده و نیستند و همین امر سبب به وجودآمدن تفاوتهای آشکاردر سیمای شهرها شده است . در حالیکه شهر پایدارو توسعه یافته شهری است که در حین رشد ٬ توسعه و ایجاد فضاهای جدید ارتباط منطقی و منسجم بین فضاهای جدید و قدیم برقرار نموده و یکپارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت نماید . امروزه مهم ترین مشکل در مورد رشد نااندیشیده شهرها فقدان نقشه و برنامه جامع اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی برای توسعه شهر است . از مسائل مهمی که رشد بی رویه شهرها در اثر توسعه حومه نشینی به وجود آورده است می توان از اسراف در استفاده زمین فقدان تسهیلات و وسایل شهری کافی٬عدم پیوستگی حومه شهر و در نتیجه افزودن بر مشکلات شهری نام برد.(شیعه، 1371، ص24)

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با وجود آگاهی از اثرات نامطلوب ناشی از توسعه های کالبدی شهر بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز باید قبول کرد که توسعه های شهری امری اجتناب ناپذیر است. پیش بینی جمعیتی برای سال ١٤٠٠ ایران با تخمین جمعیت ٩٠ میلیون نفر و محاسبه نرخ رشد شهرنشینی فعلی نیاز به حداقل ٢برابر مساحت کنونی برای شهرها را قطعی می سازد و اگر چه رشد درون شهری می تواند بخشی از این نیاز را مرتفع نماید لذا توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق می افتد . جایی که توسعه کاربری های اندیشیده نشده زمین نه تنها باعث تحلیل زمین های مرغوب و از بین رفتن اکوسیستم های حساس می گردد بلکه به دلیل آنکه تنها هدف چنین توسعه هایی افزایش مقیاس است به دنبال خود تمرکز گرایی ٬ تخصص گرائی و مکانیزه شدن را به ارمغان می آورد که هر دو محیط طبیعی و مصنوعی را دچار بحران می سازد . برای کنترل و هدایت چنین توسعه هائی مشخص نمودن جهات مطلوب توسعه ٬ مکان های صحیح زمین و اعمال سیاست های حفاظت طبیعی در راستای اهداف اجتماعی – اقتصادی نیاز به برنامه ریزی توسعه زمین های شهری دارد ( حبیبی ودیگران ،1386 ص19 توسعه فیزیکی و رشد جمعیت شهری ایران تا چند دهه قبل دارای افزایش متعادل بوده و با بروز تحولات جدید ٬ شهرها به ویژه شهرهای بزرگ تغییرات و دگرگونی هائی را پذیرفتند. این دگرگونی ها به شکل افزایش سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها و به صورتی نامتعادل بوده است ٬ سطح زیر ساخت شهری بیشتر تحت تسلط ساختمان های مسکونی بوده و در حقیقت بین کاربری های شهری و اختصاص زمین و سرانه های شهری تناسب معقولی برقرار نبوده است . چنین حالتی را میتوان در اکثر حوزه های شهری کشور صادق دانست . با این وجود تنها گسترش محدوده قانونی شهری و امکان ساخت و ساز در نواحی پیرامون شهری همراه با جایگزین شدن اقشار مرفه باعث فرسودگی و تخلیه جمعیتی بافتهای قدیمی شهری نمی گرد

-3 پیشینه تحقیق

نظریات توسعه کالبدی و احیا و نوسازی بافت های کهن و قدیمی غالبا در ١٥٠ سال اخیر از طرف محققان به نامی همچون اوژن ویوله لودوک (١٨٧٩-١٨١٤)٬جان راسکین (١٩٠٠- ١٨١٨)٬کامیلوبویی تو(١٩١٤- ١٨٣٦) ٬کامیلوسیته (١٩٠٣- ١٨٤٣) ٬لوکا بلترامی (١٩٣٣-١٨٥٤)٬ لئوناردو بنه ولو (١٩٣٣)٬ لودویکو کوارونی (١٩٨٧ – ١٩١١)٬ گوستاو جیووانی ٬ پاتریک گدس (١٩٣٢- ١٨٥٤)٬ لوکوربوزیه (١٩٦٥- ١٨٨٧)٬ لوئیس مامفورد (١٨٩٥) کوین لینچ(١٩٨٤- ١٩١٨)٬ الدوراسی (١٩٩٧- ١٩٣١)٬

1-4 سوالات تحقیق

1- آیا بهسازی و نو سازی بر روی بافتهای فرسوده شهر نقده در ساماندهی فضایی شهری تاثیر گذاراست؟

2- آیا یهسازی و نوسازی خیابان های و راههای دسترسی قدیمی شهر نقده در آمدوشد شهری (ترافیک شهری) تاثیر گذار است ؟

3- نقش سازمانهای دولتی- خصوصی و جامعه محلی در اجرایی بهسازی و نو سازی بافتهای فرسوده و خیابان های و راههای دسترسی درون شهری چقدر است؟

1-5فرضیه ها

در هر کار پژوهشی فرضیه عبارتی است که می توان آنرا حدس مطالعه شده یک ظن آگاهانه به حساب آورد و به عبارتی پاسخی بالقوه نسبت به سوال یا حل مسالهمحسوب میشود.که درستی یا غلط بودن آن مشخص نشده.(بهفروز 1378 ص 19)وفرضیه های این تحقیق:

1- بهسازی و نو سازی بر روی بافتهای فرسوده شهر نقده در ساماندهی فضایی شهری تاثیر گذار است.

2- یهسازی و نوسازی خیابان های و راههای دسترسی قدیمی شهر نقده در آمدوشد شهری (ترافیک شهری) تاثیر گذار است.

3- نقش سازمانهای دولتی- خصوصی و جامعه محلی در اجرایی بهسازی و نو سازی بافتهای فرسوده و خیابان های و راههای دسترسی درون شهری تاثیر زیادی دارد.

1-6 اهداف تحقیق

هدف از برنامه ریزی شهری تامین آسایش ... رفاه و زیبایی در شهر است در راستای رسیدن به این هدف در کشور ما تلاشهای زیادی صورت گرفته است که گاهی هدفمند و امیدوار کننده بوده و گاهی نتیجه عکس داشته است.برنامه ریزی و شهرسازی در مناطقی که فاقد کاربری هستند کار راحتی است. اما مناطقی که از قبل و بدون برنامه ساخته شده اند در این مورد مشکل زا هستندکه درراس آن بافتها قدیمی و فرسوده شهرها قرار دارد که از طرفی به صورت ارگانیک در دوره ای خاص رشد و توسعه یافته اند و از طرفی قابلیت انعطاف پذیری کمی برای پذیرفتن شکل جدید برنامه های شهری دارند.

نوع فایل: word

سایز : 35.0 MB

تعداد صفحه:136خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، برنامه، ریزی، شهری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:38

بررسی ویژگیهای جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

بررسی ویژگیهای جغرافیایی ناحیه اراک و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری

یکی از ارکان مهم در توسعه و برنامه ریزی شهری بررسی ویژگی های جغرافیایی می باشد.این ویژگی ها در مولفه های مختلف طبیعی- اقتصادی و اجتماعی و کالبدی مورد توجه قرار می گیرد.در بسیاری از برنامه ریزی ها به دلیل عدم توجه به دیدگاههای پایه ای جغرافیایی این برنامه ریزی ها با شکست مواجه شده است لذا توجه به ویژگیهای پایه ای مطالعات جغرافیایی در مطالعات شهر اساس و جهت گیری این پژوهش می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول ۲

طرح تحقیق ۲

بیان مسئله ۲

اهداف تحقیق ۲

سوالات تحقیق : ۲

روش تحقیق : ۳

روش گردآوری اطلاعات : ۳

روش تجزیه و تحلیل : ۳

مقدمه : ۳

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان ۵

موقع جغرافیایی ۵

مطالعات طبیعی ۷

وضع طبیعی و اقلیم استان ۱۲

آب و هوا ۱۴

درجة حرارت ۱۷

میزان رطوبت نسبی ۱۷

روزهای یخبندان ۱۷

جهت و سرعت وزش باد ۱۸

جاذبه های طبیعی استان ۱۹

منابع و تفرجگاه های آبی ۱۹

دریاچه ها و تالاب ها ۱۹

دریاچه میغان ۱۹

دریاچه سد پانزده خرداد ۲۰

دریاچه سد غدیر ۲۰

دریاچه سد خاکی هندودر ۲۱

تالاب عمارت ۲۱

چشمه های آب گرم و سر آب ها ۲۲

چشمه آب گرم محلات ۲۲

چشمه شفا ۲۳

چشمه سلیمانی ۲۴

چشمه حکیم ۲۴

چشمه آب معدنی گراو ۲۵

غارها ۲۶

غارشاه زند ۲۶

غار سوله خونزا ۲۶

غار سفید خانی ۲۷

ارتفاعات وقله ها ۲۹

اکولوژی گیاهی و حیوانی ۳۱

مناطق حفاظت شده ۳۳

منطقة حفاظت شده هفتاد قله ۳۵

کوه هفتاد قله ۳۷

کوه بره زرد ۳۷

کوه بر آفتاب آقائی ۳۷

کوه لته در ۳۸

کوه سله بهر ۳۸

کوه برف شاه ۳۸

رودخانه ها ۳۹

رودخانه شراء (قره چای) ۳۹

رودخانه قم رود ۴۰

رودخانه کله ۴۱

رودخانة شراء ۴۱

رودخانة ساروق ۴۲

رودخانه یا مسیل نوازن ۴۲

رودخانة تواندشت ۴۲

دره های هفتاد قله ۴۳

درة چکاپ ۴۳

درة سیبک ۴۳

پیست های اسکی ۴۴

فصل سوم ۴۵

وضعیت اجتماعی- اقتصادی ۴۵

فصل چهارم ۵۰

مطالعات فرهنگی ۵۰

مراسم ویژه محلی ۵۰

اهو اهو ۵۰

قالیشویان ۵۲

جشن کوسه ناقلدی (ناقیلی) – جشن سده ۵۳

سوگ ها و عزاها ۵۷

نواحی ییلاقی و جاذبه های ویژه ۵۹

ناحیه سربند ۵۹

ناحیه محلات ۵۹

ناحیه دلیجان – خمین ۶۰

فصل پنجم ۶۱

کالبدی ۶۱

سدهای تاریخی و آب بندهای قدیمی ۶۱

سد ساسانی نیمور ۶۲

قلعه های تاریخی و دژها ۶۴

قلعه آردمین ۶۴

قلعه الویر ۶۵

قلعه حاج وکیل ۶۵

قلعه اسماعیلیه ۶۶

قلعه جمشیدی ۶۷

قلعه آقا خان محلاتی ۶۷

قلعه خسروانی ۶۸

اماکن مذهبی و زیارتگاه ها و مساجد قدیمی ۶۹

مسجد جامع محلات ۶۹

مسجد جامع نیمور ۷۰

شبستان مسجد جامع خمین ۷۰

مسجد بزرگ نراق ۷۱

مسجد جامع ساوه ۷۲

مسجد میدان (قرمز) ۷۳

امام زاده ها و زیارتگاه ها ۷۴

امام زاده یحی و فضل الرضا ۷۴

امام زاده شاهزاده موسی ۷۵

امام زاده شاهزاده اسماعیل ۷۶

امام زاده یوجان ۷۶

امام زاده عبدالله ۷۷

امام زاده شاهزاده اسحاق ۷۷

امام زاده عون بی علی ۷۸

بازارهای قدیمی ۷۹

بازار نراق ۷۹

بازار اراک ۷۹

جاذبه های تاریخی و باستانی استان ۸۰

بناها و یادمان های تاریخی ۸۰

عمارات و خانه های قدیمی ۸۱

بیت حضرت امام خمینی (ره) ۸۱

عمارت سالار محتشم ۸۳

جغرافیای تاریخی استان ۸۴

ساوه ۸۶

اراک ۹۰

محلات ۹۲

خمین (کمره) ۹۳

دلیجان ۹۴

سربند (شازند) ۹۵

تفرش ۹۵

آشتیان ۹۶

منابع و مآخذ : ۹۷

منابع و مآخذ :

۱-سیمای اراک (محمد رضا محتاط)

۲-مجموعة راهنمای گردشگری استان مرکزی (سید محمد حسینی)

۳-نگاهی به جاذبه های گردشگری استان مرکزی (سید محمد حسینی)

۴-مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی استان مرکزی (حسن زنده دل)

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

موقع جغرافیایی

شهر اراک مرکز استان, استان مرکزی و قسمتی از عراق عجم است. این شهر روی مدار ۳۴ درجه و ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه درنیمکرة شمالی از خط استوا قرار گرفته و روی نصف النهار ۴۹ درجه و ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

محدود است از شمال به شهرستان ساوه, از شمال غربی به همدان, از مغرب به شهرستان ملایر به ترتیب خمین و الیگودرز و از شرق به محلات و شمال شرقی به تفرش و آشتیان.

استان مرکزی تقریبا” در مرکز ایران بین ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۱ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان های تهران و قزوین , از غرب به استان همدان , از جنوب به استان های لرستان و اصفهان و از شرق به استان های تهران , قم و اصفهان محدود است . این استان با مساحتی معادل ۲۹۵۳۰ کیلومتر مربع , حدود ۸۲/۱ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۵, استان مرکزی دارای ۸ شهرستان , ۱۵ بخش , ۱۹ شهر, ۶۰ دهستان و ۱۳۹۴ آبادی دارای سکنه و ۴۶ آبادی خالی از سکنه است. شهرستان های این استان عبارتند از : آشتیان, اراک , تفرش , خمین, دلیجان, ساوه , سربند و محلات .

مطالعات طبیعی

کوهستان های این ناحیه از دو رشته تشکیل یافته است. رشته اصلی از توده گسترده آذرین الوند همدان جدا گردیده و بصورت دیوارهای موازی گاهی فشرده و گاهی گسترده به عرض چند کیلومتر و طول تا ۲۸۰ کیلومتر از همدان تا راهگرد ادامه می یابد.

جهت اصلی آن از شمال غربی به جنوب کشیده شده و سپس به شمال شرقی متوجه می گردد و در هر مکان به نامی نامیده می شود. در ملایر ارتفاعات دولت آباد و در شازند ارتفاعات راسوند (راسمند) در اراک سپیدخانی, تخت شاه, شاه نشین و تا منطقه راهگرد هفتاد قله نامیده می شود. در راهگرد این کوهستان به جهات مختلف گسترش یافته قسمتی به کوههای مرکزی ایران در کاشان می پیوندند, و بعضی به سوی جنوب غربی متمایل شده به رشته جبال زاگرس متوجه می شود و بعضی به سوی شمال و به طرف ساوه و ارتفاعات البرز متوجه می گردد. قلل عمده این کوهستانها درن واحی اراک دو خواهران. در آستانة ۳۳۸۸ تر در سفیدخانی در جنوب غربی اراک ۲۸۲۰ و در قرق در ۲۹۶۷ متر از سطح دریا ارتفاع دارند.

رشته دوم کوهستان های این منطقه در چهل کیلومتری جنوب غربی شهر اراک از کوههای راسوند جدا شده , و بصورت دو رشته موازی که از جنوب به سوی شمال امتداد یافته در بعضی نقاط به حدی گسترده می شود که تعدادی از ارتفاعات آن از شمال غربی شهر می گذرد. این رشته کاملاً بر کوههای راسوند عمود بوده و دره معروف شراء را با وسعت ۱۱۰۰ کیلومتر مربع بوجود می آورند که یکی از آبادترین نواحی مرکزی ایران بشمار می رود.

عرض این کوهستان در بعضی نقاط از ۵۰ کیلومتر تجاوزه کرده, جهت شمالی این کوهستان به ارتفاعات آشتیان, وفس و خلجستان پیوسته و به سوی ساوه امتداد می یابد. ارتفاعات عمده آن در هزاوه ۲۷۳۵ متر در, وفس ۲۷۴۵ متر و در پنجة رستم تا حدود ۳۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارند.

نوع فایل: word

سایز 61.2 KB

تعداد صفحه:103خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:20

تحقیق روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

تحقیق روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری


جمع آوری فاضلابهای شهری را می توان به دو گونه انجام داد:

الف- جمع آوری ناقص: که در آن آب باران با کمک شبکه ای روبسته یا روباز جمع آوری و به بیرون شهر فرستاده می شود و فاضلابهای خانگی در چاههای جذب کننده وارد می گردند. این روش سنتی در بیشتر شهرهای ایران است به عللی که قبلا بیان شد، نباید در آینده به صورت فعلی مورد استفاده قرارگیرند.

ب- جمع آوری کامل: که در آن آب باران و فاضلابهای خانگی و صنعتی بوسیله شبکه هایی از شهر بیرون برده می شوند. برای اجرای جمع آوری کامل از دو روش ممکن است استفاده گردد:

روش 1: روش مجزا: در این روش فاضلابهای خانگی و صنعتی در یک شبکه لوله کشی به تصفیه خانه هدایت شده و فاضلابهای ناشی از آب باران در شبکه دیگر و به شکل مجزا مستقیما به رودخانه فرستاده می گردد.

روش 2: روش درهم: در این روش فاضلابهای خانگی و صنعتی و آن چه از آب باران است همگی بوسیله یک شبکه ی لوله کشی جمع آوری می گردند. برای جلوگیری از افزایش حجم بی رویه ی حجم تصفیه خانه با کمک ساختمانهای ویژه ای به نام سرریزه آب باران در واقع بارندگی مستقیما به رودخانه ، مسیل یا دریا می فرستند، و تنها قسمت کمی از آن همراه فاضلاب خانگی به تصفیه خانه فرستاده می شود.

مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب (مجزا- درهم)‌

الف- در روش مجرا دو شبکه لوله کشی و کانال سازی جداگانه با دریچه آدم رو، مخصوص به خود لازم است ولی در روش درهم تنها یک شبکه ی لوله کشی کافی است. لذا هزینه های ساختمانی شبکه ی مجزا خیلی بیشتر است.

ب- در روش مجزا لوله های فاضلاب خانگی درزیر و لوله های آب باران در سطحی بالا قرارمی گیرند و لذا در مواقع بارندگی شدید خطر ورود آب باران از شبکه فاضلاب به درون زیرزمینها وجود ندارد. یعنی روش مجزا دارای ایمنی بیشتری است.

ج- در روش مجزا چون تمام آب باران وارد رودخانه ها می شود، بزرگی تصفیه خانه و هزینه آن کمتر می گردد.البته در این روش نیز مقدار کمی از آب باران بوسیله اتصالهای غلط و غیرمجاز درون ساختمانها و نیز از راه دریچه های آدم رو در کف خیابانها وارد شبکه فاضلاب خانگی می شود که مقدار آن بستگی به سطح فرهنگ مردم ووجود یا عدم وجود شبکه ی فاضلاب آب باران در شهر تغییر می کند.

از این گزارش می توان نتیجه گرفت که میزان بارندگی سالانه، سرعت باد، در این منطقه کم بوده و از آب و هوایی گرم برخوردار می باشد که بارش سالانه درصد چشمگیر نبوده و بدلیل عدم وزش باد، آلودگی ها در منطقه باقی می مانند.


نوع فایل:word

سایز : 84.4 KB

تعداد صفحه:110خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:30

پاورپوینت مبلمان شهری

پاورپوینت مبلمان شهری


فهرست :
مبلمان شهری
تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری
پیشینه ی مبلمان شهری در ایران
اصطلاحات رایج برنامه ریزی و فضای شهری
تجهیزات زیبا سازی
تعریف مبلمان شهری
تجهیزات ایمنی و آسایش شهری
تجهیزات زیبا سازی فضای شهری
لزوم توجه به مبلمان شهری
اهداف طراحی مبلمان شهری
رویکرد روند طراحی در مبلمان شهری

مقدمه :
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل ؛ اشیاء ؛ دستگاه ها ؛ نماد ها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند به این اصطلاح معروف شده اند .
به عبارت دیگر عناصری مانند : نیمکت ها ؛ ایستگاه های اتوبوس ؛ علایم ؛ منابع نوری ؛ صندوق های پستی ؛ سطل های زباله و..... که برای راحتی ؛ آسایش و زیبایی بیشتر ؛ ارایه اطلاعات ؛ کنترل حرکت ؛ ایجاد امنیت و رفاه شهروندان در فضاهای شهری قرار داده شده اند ؛ مبلمان شهری نام داردخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، مبلمان، شهری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:18

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله

فرضیات

تعاریف عملیاتی

ادبیات تحقیق

اهداف کاربری زمین

نظریات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم

(بیان داده ها

واطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراکم

بررسی شاخص‌های کالبدی

اندازه قطعه مسکونی

ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن

فصل سوم

(مطالعات اقتصادی ،اجتماعی )

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل روند رشد جمعیت منطقه (75-1365) وپهنه‌بندی منطقه براساس آنترکیب سنی و جنسی جمعیت

1- بعد خانوار و تحولات آن

خانوار در واحد مسکونی

پراکنش جمعیت در منطقه

تحولات اسکان و پراکنش جمعیت در منطقه

2- ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بارتکفل، میزان بیکاری، نسبت خانوارهای فاقدشاغل، مشارکت زنان و ...)

الف) سواد و میزان تحصیلات

3- ب) مشارکت زنان

ج) وضعیت نیروی انسانی ساکن در منطقه
ج-1) جمعیت در سن کار

ج-2) نرخ فعالیت عمومی

ج ـ3) میزان اشتغال

ج-4) نرخ بیکاری و مدت زمان بیکاری

‌ج-5) بار تکفل

گروه‌بندی اجتماعی

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه ومقایسه با شهر

تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر

فصل چهارم

( ارزیابی فرضیه ها وپیشنهاد ها )

منابع وماخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:45

مالی کارخانه برق شهری

مالی کارخانه برق شهری


مقدمه :

اکنون بیش از نود سال تاسیس کارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی سال تحت این مدت موسسات تولید و توزیع برق کلاً در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها در گذشته‌اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست و در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کنندة مطلب هم دشوار بدست می‌آید.


1-1- تاریخچه

اگر کسی بخواهد که تاریخ علم الکتریسیته را تا قرن ششم قبل از میلاد بکشا ند. بر او خرده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زیرا در آن عصر کهربا و مغناطیس و برخی از خاصیتهای این دو ماده شنا‌خته شده بود و این سخن از طا لس ملطی[1] روایت شده است که گفته بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به جنبش در می آورد[2]

اما در واقع الکتریسیته از تاریخ 1785 میلادی که کولن[3] قانون اصلی الکتریسیته ساکن را یافت و شباهت بسیار نزدیک آن را با قانون جاذبة عمومی نشان داد[4] آغاز می‌شود.

از این زمان تا سال 1871 که گرم ماشین برقی خود را اختراع کرد 86 سال طول کشید. انرژی، استعداد یک سیستم برای انجام دادن کار خارجی است[5]. تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار است. که می‌تواند با به کار بردن تمهیداتی، حاملهای انرژی را به خد مت خود در آورد و از استعداد کارزایی آنها در راههای مطلوب خودش سود ببرد.

انسان این مهم را به اختراع دستگاههای لازم تحقق بخشیده است. این دستگاهها واسطه‌ای هستند که گونه خاصی از انرژی را به گونه‌ دیگر تبدیل می‌کند به نحوی که از نظر کاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.

ماشینهای ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چکش و سطح شیب دار از دیرباز توسط بشر شناخته شده بودند و کار آنها اساساً تغییر شکل انرژی مکانیکی حاصل از نیروی عضلانی بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نیاز بشر به انرژی انواع دیگری از ماشینها که تبدیلات پیچیده تری را انجام می‌دادند اختراع شد.

ماشینهای تازه، علاوه بر آنکه استفاده از انرژی عضلانی انسان را متنوعتر و کار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع دیگری در بیرون از وجود انسان را نیز مهار کنند و به خدمت او در آورند.

ماشینهای بافندگی دستی، آسیابهای بادی و آبی و کشتیهای بادبانی را می توان از این زمره محسوب داشت.

دستیابی بدین گونه منابع انرژی، گام بزرگی در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امکانات بدنی وی بشمار می‌رفت. ولی چون سیستمهای بکار رفته، نسبت به انرژی قابل استحصال از آنها بسیار حجیم بودند، ماشینها هم می‌بایست به همان نسبت حجیم و بزرگ باشند و همین امر محدودیتهای بسیاری را بر کم و کیف و کارائی ماشینها تحمل می کرد.

بنابراین، توجه دانشمندان به ساخت ماشینهایی که بتوانند منابع انرژی متراکم را به کار گیرند معطوف شد. اختراع ماشین بخار در سال 1764 میلادی توسط جیمز وات[6]، منشأ تحولی سریع و شدید در صنعت گردید. وجه تمایز این ماشین جدید با ماشینهای قبلی در این بود که با حجم بسیار مختصری می‌توانست انرژی متراکم در سوخت را به انرژی از نوع دلخواه (مکانیکی) تبدیل کند.

استفاده از ماشین بخار در وسائط نقلیه و کارخانه‌ها به سرعت پیشرفت نمود. در کارخانه ها، با سود جستن از یک محور انتقال انرژی و با کمک تعدادی چرخ فلکه و تسمه، انرژی مکانیکی را از ماشین بخار در یا فت و بین دستگاههای مصرف کننده توزیع می کردند و با این روش توانستند انرژی حاصل از ناشین بخار را مهار سازند.

ماشین بخار تا 140 سال پس از اختراع آن، یکه تاز میدان بود و در عین حال، تلاش در راه دستیابی به ماشینهای کار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :

- در سال 1876 نیکولاس آگرست اوتو[7] ماشین چهار زمانة خود را که با گاز کار می‌کرد اختراع نمود .

- در سال 1892 رودلف دیزل[8] موتور اختراعی خود را به ثبت رسانید .

- از اواخر قرن نوزدهم توربینهای بخاری و آبی باری تهیة انرژی مکانیکی از انرژیهای حرارتی و پتانسیل وارد بازار شدند.

1- تشویق و تسهیل کار صنایع .

2- افزایش و بهبود رفاه مصرف کنندگان .

برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یک سو انرژی برق به میزان کافی، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر با نرخهای تشویقی و افزایش عرضه برق، موجبات رشد صنعتی فراهم می‌آمد. این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع به ویژه در مراکز عمده مصرف و شهرهای بزرگ و متوسط که از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتری داشتند می‌بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می‌پذیرفت. به همین خاطر به بازارهای برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود :

1- تأمین برق مراکز عمده مصرف[9]با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال.

2- تأمین برق 17 شهر متوسط[10] با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .

3- تأمین برق شرهای کوچک به اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .

همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود کیفیت نیروی برق و کاهش هزینه تولید و اصلاح و ترکیب نرخها که می‌توان آنها را جزء هدفهای کلی و عمومی برنامه سوم عمرانی کشور به حساب آورده، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود .

در آخرین تجدید نظری که در اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت.

از نکات مهمی که در بنامه سوم عمرانی کشور می‌توان به آنها اشاره کرد یکی پیش بینی تأسیس «سازمان برق ایران» بود که می‌بایست مسئولیت توسعه برق کشور را به عهده می‌گرفت و دیگری تشکیل مؤسسات برق منطقه ای و ناحیه‌ای در سراسر کشور بود.


مالیات حقوق و دستمزد :

مطابق قانون، کارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست دستمزد، مبلغ مالیات متعلق را با توجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده، از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. مهلت پرداخت حقوق و دستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست خواهد بود و در صورت تاخیر در پرداخت آن، جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق خواهد گرفت.

حق بیمه‌های اجتماعی :

حق بیمه‌های اجتماعی کارگران جمعاً معادل 30% حقوق و دستمزد ناخالص است. که 7% آن به وسیلة کارگر 23% آن توسط کارفرما تامین می‌گردد. به موجب قانون،‌ کارکنانی که حق بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده باشند حق استفاده از مزایای قانونی بیمه را خواهند داشت برخی از مزایای بیمه‌های تامین اجتماعی عبارتنداز :

بیمه درمانی و دریافت مستمری (از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت)

حق بیمه سهم کارگر که معادل 7%دستمزد ناخالص و یکی از عوامل کسور دستمزد باید هنگام تنظیم لیست توسط کارفرما از دستمزد او کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما معادل 23% دستمزد ناخالص است که کارفرما باید هنگام تنظیم لیست علاوه بر دستمزد محاسبه کند و همراه حق بیمه سهم کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید این مبلغ جزء کسور دستمزد محسوب نمی‌شود.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مالی، کارخانه، شهری
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:16

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم

مقدمه:

مقام معظم رهبری فرمودند: در امر تحقیق و نوآوری به‌هیچ‌وجه انحصارطلبی نکنید... از بیرون مجموعه هر چه می‌َتوانید استفاده کنید... حقیقتاً از این ظرفیت موجود در کشور استفاده کنید.

امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری‌های کسب‌وکار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فنّاورانه، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات محیطی، عدم اطمینان به آینده افزایش هزینه‌ها، بزرگ شدن بیش‌ازاندازه برخی از سازمان‌ها (به‌ویژه در بخش عمومی) و نیز محدودیت‌های قانونی سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای کنونی کسب‌وکار، به استراتژی‌های جدید روی‌آورند. یکی از این استراتژی‌ها، تمرکز بر شایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاری) است.

برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات سازمان‌ها است و موجب کوچک شدن همراه با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال مؤثر در بخش خصوصی،‌انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمد می‌گردد. برون‌سپاری ابزاری قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می‌تواند کامیابی سازمان را به همراه داشته باشد؛ اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه‌تنها هیچ‌یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی‌شود، بلکه آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع (بلندمدت) سازمان وارد می‌شود.

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق 3

1-1- مقدمه فصل 4

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 10

1-4- هدف‌های تحقیق 13

1-4-1- هدف کلی 13

1-4-2- هدف‌های ویژه 14

1-5- سؤال‌های تحقیق 14

1-5-1- سؤال کلی 14

1-5-2- سؤال ویژه 14

1-6- نوع روش تحقیق 15

1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها 15

1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق 16

1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 16

1-9- قلمرو تحقیق 17

1-9-1- قلمرو موضوعی 17

1-9-2- قلمرو زمانی 17

1-9-3- قلمرو مکانی 18

1-10- واژگان کلیدی تحقیق 18

فصل دوم: ادبیات موضوع 23

2-1- مقدمه 24

2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم 24

2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری 26

2-4- تعاریف برون‌سپاری 30

2-5- دلایل عمده برون‌سپاری 34

2-5-1- مزایای برون‌سپاری 36

2-5-2- معایب برون‌سپاری 42

2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی 43

2-6-1- خصوصی‌سازی 44

2-6-2- کوچک‌سازی 45

2-7- درون‌سپاری 46

2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری 46

2-9- انواع برون‌سپاری 49

2-10- فرآیند برون‌سپاری 52

2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری 53

2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی 55

2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا 58

2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها 59

2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی 60

2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی 62

2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی 64

2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری 65

2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام 69

2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق 70

2-16-1- ابزار تحلیل SWOT 72

2-16-2- بررسی محیطی 74

2-16-3- نقاط قوت 78

2-16-4- نقاط ضعف 78

2-16-5- تهدیدها 79

2-16-6- فرصت‌ها 79

2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری 79

مروری بر مطالعات گذشته 82

الف: تحقیقات داخلی 82

ب: تحقیقات خارجی 92

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 94

3-1- مقدمه 95

3-2- نحوه اجرای تحقیق 95

3-3- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 97

3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای 97

3-3-2- روش دلفی- پانل صاحب‌نظران 98

3-3-3- پرسشنامه 98

3-3-4- مصاحبه 98

3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق 99

3-5- فرایند طراحی مدل تحقیق 102

3-6- سؤال اصلی تحقیق 104

3-7- طرح تحقیق 104

3-8- روش تعیین پانل خبرگان 105

3-9- روایی روش دلفی 106

3-10- پایایی روش دلفی 107

3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 109

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 111

4-1- مقدمه 112

4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه 112

4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول 114

4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم 117

4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم 122

4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT 126

4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT 130

فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق 132

5-1- مقدمه 133

5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق 133

5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی 141

5-4- تحلیل و بحث 142

5-5- تدوین ماتریس SWOT 148

5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم 149

5-7- پیشنهادهای عملیاتی 151

5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده 154

5-9- محدودیت‌های تحقیق 154

منابع و مأخذ: 157

پیوست‌ها: 165


فهرست جدول‌ها

جدول 2-1: مزایا برون‌سپاری 41

جدول 2-2: معایب برون‌سپاری 42

جدول 2-3: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر 49

جدول 2-4: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای 50

جدول 2-5: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی 51

جدول 2-6: انواع آسیب‌های سازمانی 60

جدول 3-1: مراحل پژوهش 96

جدول 3-2: خصوصیات و ویژگی‌های اعضای پانل 106

جدول 3-3: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی عوامل و ابعاد پرسشنامه 108

جدول 3-4: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه 109

جدول 4-1: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه 113

جدول 4-2: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول 115

جدول 4-3: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم 119

جدول 4-4: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم 123

جدول 4-5: ضریب اهمیت عوامل 127

جدول 5-1: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت 149

جدول 5-2: ماتریس عوامل درونی و بیرونی 150


فهرست شکل‌ها

شکل 2- 1: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی 63

شکل 2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک 70

شکل 3-1: فرآیند انجام یک پژوهش دلفی 102

شکل 4-1: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT 131

شکل 5-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی 147

عنوان : آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

فرمت :dok

تعداد صفحات :202خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:13

پاورپوینت مدیریت ترافیک شهری

پاورپوینت مدیریت ترافیک شهری


فهرست
عنوان
مقدمه
مدیریت ترافیک شهری
مقدمه ای بر مدیریت ترافیک شهری
ترافیک
اهداف مدیریت ترافیک
روش های مدیریت ترافیک
گزارش تصادفات
انواع آمار تصادفات
طبقه بندی روند تصادفات در طول زمان
طبقه بندی بر اساس راه یا عوامل هندسی
طبقه بندی بر اساس مشخصات رانندگان
طبقه بندی بر اساس علت های مهم
طبقه بندی بر اساس انواع تصادفات
طبقه بندی بر اساس شرایط محیط
چنین تجزیه و تحلیل هایی ، امکان تعیین ارتباط میان نوع تصادفات را با نوع راه ها و عوامل هندسی ، شناسایی گروه های
نحوه آموزش ترافیک
موانع و مشکلات ترافیکی و علل بروز آنها
افزایش جمعیت
وضعیت نابسامان وسائط نقلیه و افزایش بی رویه اتومبیل های شخصی
مشکلات ایمنی معابر در کشورهای در حال توسعه
تجربه هایی که باید از کشورهای صنعتی فرا گرفت
روابط متقابل بین کاربری زمین ، حمل و نقل و ایمنی معابر
روش بررسی ایمنی معابر در طرحهای پیشنهادی

مقدمه :

ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی است و در قوانین به مجموعه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوانات در راهها اطلاق می گردد .ترافیک از سه عامل تشکیل می شود این عوامل عبارتند از : انسان ، راه ، وسیله نقلیه .چنانچه هر یک از عوامل سه گانه نباشد اصولا مساله ای بنام ترافیک وجود نخواهد داشت . به طور کلی هدف مدیریت ترافیک ، استفاده بهینه از شبکه های راه های ارتباطی موجود و افزایش ایمنی راه ها ست .فایل حاضر به مدیریت ترافیک شهری، اهداف و بررسی مشکلات می پردازد.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 11 >>