X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:14

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب


فهرست مطالب:

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

موضوع اصلی

آخرین ترکیب سهامداری شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

وضعیت پرسنل

اطلاعات فنی

خدمات شرکت

خریدهای خارجی

وضعیت رقبا

بررسی صورتهای مالی

بررسی نسبتهای مالی مهم

نسبتهای نقدینگی

نسبت بدهی (اهرمی)

نسبتهای بازدهی

ارزش یابی شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب(تعیین ارزش ذاتی)

مدل p/e با نسبت صنعت:

مدل گردون:

مدل ارزش دفتری هر سهم:

نظر کارشناسخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:40

صنایع دستی

پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع " صنایع دستی"

فصل اول : پیرامون تحقیق

فصل دوم : گلیم بافی

فصل سوم : قالی بافی

فصل چهارم : جاجیم بافی

فصل پنجم : ورنی بافی

فصل ششم : صنایع تزئینی و غیر تزئینی


مقدمه :

صنایع دستی به عنوان زیر مجموعه ای وسیع از هنرهای سنتی ایران، از گذشته‌های دور تا به امروز جایگاه ویژه و والایی در فرهنگ بومی معنوی و در گستره هنر مقدس سرزمینمان داشته است .

صنایع دستی یک مکانیسم عالی تفکر است که در حیطه آن اهدافی معین به قصد تداوم معیشت در زندگی اقتصادی و نیز رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملی و در نتیجه پس از برآورده شدن نیازهای بشری موجب تکامل و تعالی جامعه می‌شود. در چهارچوب این اندیشه‌های عالمانه گروههای انسانی پویا شده و رکود و ایستایی‌ها که موجب رخوت و خمودی عقل آنان می‌شود از بین می‌رود و در نتیجه انسانهایی با ویژگیهای جدید در جامعه نوین نمودار می‌گردند. دینامیک و پویایی جسم در جامعه تحول به وجود آورده و آن طور که خواست بشر است فرهنگ و اقتصاد پا به پای یکدیگر پیش می‌رود.

هنر یک مسله مادی نیست که از کسی بگیرد یا به کسی بدهد و هنرمندی یک کار ساده و بی مایه نمی باشد بلکه هنرها یادگارهای بسیار قدیمی و ره آورد و ارمغانی است از اندیشه‌های دور و دراز ملتها .

می توان گفت که صنایع دستی گزارشی از هویت افراد و در جمع آنها هویت مجموعه یک قوم و قبیله و در نهایت یک ملت است . بررسی این امر نیاز به دقت و پی جویی دارد به اختصار می‌توان گفت که صنعت دستی هر قوم، گوشه ای از هویت یک قوم را در گذشته تاریخی اش بیان می‌کند . و در حضورش در دوران معاصر حلقه واسطه و رابطه بین هویت گذشته و هویت کنونی این قوم و عرضه هویت گذشته قوم یا تاریخ وی به اقوام دیگر است و در نتیجه یکی از عوامل اصلی و اساسی معرفی اقوام به یکدیگر و نشان دادن عواطف و احساسات آنها با ظرافت‌ها و دقتها . لطفها ـ صفاها ـ مهرها و محبت هایی است که در یک قوم وجود داشته است ...خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: صنایع، دستی
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:45

مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 - همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست
A complete flower, such as we find in buttercups, lilies and geraniums, is also called a
perfect, or bisexual flower, because it has both stamens, or male elements, and pistils
or female elements.
1- According to the text, a complete plant is the one which ……. .
1) is a subfamily of buttercups
2) has both female and male elements
3) has no stamens but in has pistils
4) has no pistils but it has stamens
From the archaeological evidence, southwestern Asia-including most of what is now
called the Middle East-seems to have been the earliest agricultural focus. This region
was the homeland of wheat and barley and of the chief old World domestic animals
and the site of the invention of the plow.
2- The text implies that ……. in the Middle East for the first time.
1) barley and wheat were cultivated
2) all inventions were developed
3) old domestic animals were never used
4) archaeological excavations were conducted«6»
مجموعه صنایع غذایی
For a long time breeders and scientists have tried to make new varieties of animals
and plants appear with greater frequency than by nature's slow mutation rate. The
most successful known method used to produce mutation is by radiation.
3- Although many methods have been developed to accelerate the planting
growth, the …….. bas proven to be more effective.
1) atomic method 2) scientific method
3) slow mutation 4) frequent reproduction
The leaves of most ofthe perennial broadleaved trees are shed in the fail.In certain casesleaves
are shed more or less continuously throughoutthe year. Each leaf falls after it reaches a certain
age,whichmay range from one year to five, depending on the species.
4- One tends to understand from the above text that leaves …….. .
1) fall only in the fall
2) of certain species fall in the fall
3) fall only when their lives are over
4) of all trees fall once a year
زبان تخصصی «7»
The leaves of carnivorous plants trap hold and digest insects and other small animals.
Carnivorous plants are found chiefly in bogs, sandy areas and tropical rain forests. In
such areas nitrogen and various other essential food elements are likely to be present
only in small amounts.
5- According to the text, carnivorous plants live on ……. .
1) tropical plants
2) tiny animals
3) plants with nitrogen in their structures
4) digestible food elements in sandy areas
پاسخنامه
یک گل کامل مانند آنچه که در گلهای آلاله، یاس و شمعدانی میبینیم، از نظر جنسـی کامـل و یـا دو جنسـی نامیـده
میشود زیرا دارای بخشهای پرچم مذکر و بخشهای مادگی یا مؤنث میباشد.
1.
با توجه به متن، گیاه کامل گیاهی است که ......
1)
زیر شاخه آلاله باشد.
2)
هر دو بخش مادگی یا مذکر را داشته باشد.
3)
پرچم نداشته باشد اما مادگی داشته باشد.
4)
مادگی نداشته باشد اما پرچم داشته باشد.

از نظر شواهد باستانشناسی جنوب غربی آسیا شامل اکثر بخشهایی است که امروزه خاورمیانه نامیده میشود و به نظـر
میرسد که بر ابتداییترین سطح کشاورزی متمرکز شده است. این ناحیه موطن گندم وجود عمده حیوانات اهلی قـدیمی
جهان و محل اختراع گاوآهن بود.
2.
متن بیان میدارد که ................. در خاورمیانه برای اولین بار.
1)
گندم و جو درو میشود. 2) تمام اختراعات توسعه پیدا کرد.
3)
حیوانات اهلی قدیمی به کار گرفته نمیشد. 4) حفاری کشاورزی اجرا میشد.

از زمانهای خیلی طولانی متخصصان اصلاح نژاد و دانشمندان سعی کردهاند تا گونههای جدیـدی از حیوانـات و گیاهـان
که با فرکانس بیشتر از نظر سرعت جهش کنند و به وسیله طبیعت ظاهر میگردند را تولید کنند موفقیتآمیزترین روش
مورد استفاده به منظور تولید جهش یا موتاسیون، جهش ایجاد شده به وسیله تشعشع است.
3.
اگر چه روشهای زیادی برای شتاب بخشیدن به رشد گیاهان توسعه پیـدا کـرده اسـت ............. بـه نظـر
میرسید مؤثرترین باشد.
1)
روش اتمی 2) روش علمی
3)
جهش کند 4) اغلب تولید دوباره
«18»
مجموعه صنایع غذایی
برگهای اکثر درختان برگ پهن دائمی در فصل پاییز ریخته میشوند. در موارد خاص ریزش برگها کم و بیش بـه طـور
پیوسته در سرتاسر سال ریزش میکنند هر برگ بعد از اینکه آن به سن معینی میرسید میریـزد کـه ایـن سـن ممکـن
است از یک تاب پنج سال نوسان کند که بستگی به گونه آن دارد.
4.
میتوانیم از متن بفهمیم که برگها .........
1)
در فصل پاییز تنها میریزد.
2)
گونههای اصلی در فصل پاییز میریزند.
3)
تنها هنگامی میافتند که برگهایشان به سن معینی برسد.
4)
برگهای همه درختان یکبار در سال میریزد.

برگ گیاهان گوشتخوار، حشرات و دیگر حیوانـات کوچـک را بـه دام انداختـه، نگـه داشـته و هضـم مـیکننـد. گیاهـان
گوشتخوار عمدتاً در نواحی شنی و با تلاقی و جنگلهای باران مناطق استوایی یافت میشوند. در چنین مناطقی نیتروژن
و دیگر عناصر غذایی ضروری متعدد احتمالاً فقط در مقادیر کم یافت میشوند.
5.
با توجه به متن، گیاهان گوشتخوار در ................ زندگی میکنند.
1)
نواحی گرمسیری 2) حیوانات کوچک
3)
گیاهان با نیتروژن در ساختارشان 4) عناصر غذاهای قابل هضم در محیطهای شنی

اندامهای رویشی، ریشهها، ساقهها و برگها برای انسان حائز اهمیت هستند. آنها به رشد میوهها و دانهها کـه میـوههـا و
دانه ها را ما به عنوان غدا استفاده میکنیم و همچنین برای اهداف پزشکی و صنعتی به کار میبریم کمک مـیکننـد. امـا
این فقط یک بخشی از داستان است. اندامهای رویشی خودشان در روشهای بسیار گوناگونی به درد ما میخورند که مـا
فقط یک بخش کوچکی از کارهایشان را در اینجا میتوانیم فهرست کنیم.

Pdfنوع فایل:

سایز: 4.00mb

تعداد صفحه:263خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:44

جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 - همراه با تست و پاسخ تشریحی

فصل اول:مفاهیم
طرحریزی: عبارتست از طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهای متشکل از طرح استقرار (تجهیزات و بخشهـا) و سیسـتم
حمل و نقل (مواد اولیه، قطعات و محصولات) به طوری که حداکثر کارآیی از تلفیق منابع حاصل شود.
طرح استقرار: عبارتست از آرایش یکنواخت و هماهنگ کلیه تجهیزات،ماشینآلات و بخشهای داخل یک واحد تولیدی و
خدماتی به طوری که حداکثر کارآیی از ترکیب ماشینآلات، تجهیزات و نیروی انسانی حاصل شود.
سیستم حمل و نقل: عبارتست از سیستمی که با حداقل هزینه، مطلوبیت مکانی را برای کلیـه ماشـینآلات، تجهیـزات و
بخشها طوری برقرار نماید که جریان (مواد، قطعات، محصولات، اطلاعات افراد) به بهترین شکل ممکن برقرار شودو
دوره عمر محصول:
به طور کلی عمر هر محصول دارای 5 دوره زیر میباشد:
1-
مرحله مصرفی ( تولید به تعداد کم)
2-
مرحله رشد (تیراژ تولید زیاد محصول)
3-
مرحله بلوغ
در مرحله بلوغ هزینههای بازاریابی افزایش مییابد.
در مرحله بلوغ در صورتی که محصولات جدید وارد بازار شود دارای حداکثر سود می باشد و
در مرحله بلوغ کیفیت بر میزان تقاضا مؤثر بوده و رقابت محسوس است.
4-
مرحله اشباع (فروش محصول کم میشود)
5-
مرحله نزول (انزوای از بازار فروش و توقف خط تولید)
2-
اهداف طرحریزی
1-
تسهیل فرآیند ساخت: بخشها طوری باشد که جریان برگشتی در حداقل خودش باشد.
2-
بهبود سیستم حمل و نقل: از نیروی جاذبه، سطح شیبدار و ایستگاههای مکانیزه در تقلیل هزینه استفاده شود.
3-
حفظ قابلیت انعطاف
4-
استفاده مؤثر از فضا و مساحت
5-
حداقل کردن سرمایهگذاری روی ماشین آلات
فرآیند واحد
کوچکترین اجزای یک عملیات به فرآیند واحد معروف هستند به بیان بهتر عملی اسـت کـه تغییـر سـاده بـر روی اقـلام
حاصل میکند.
مزایا
ـ فرآیند واحد برای بیان عملیاتی که باید انجام شود مناسبتر هستند.
ـ فرآیندهای واحد امکان جمعآوری اطلاعات تفصیلی در مورد فرآیند تولید را فراهم میکند.
ـ به کمک فرآیندهای واحد ایجاد و ترکیب یک فرآیند جدید مقدور میگردد.
ـ فرآیندهای مختلف را میتوان به کمک فرآیند واحد ارزیابی کرد.
ـ هزینه هر فرآیند را میتوان برحسب هزینه استاندارد فرآیند واحد بیان کرد.
8
ـ انواع طرحهای استقرار
1
ـ طراح استقرار براساس محصول:
خواص:
حجم تولید بالا، تنوع کم، ماشینآلات به صورت پیوسته قرار میگیرند، نقش ماشین بیشتر از انسان است، تقاضـا تقریبـاً
ثابت.
مزایا:
ـ سهولت نظارت و برنامهریزی
ـ بیشتر کارگران آماتور هستند
ـ حمل و نقل در حداقل ممکن و عقبگرد کم میشود.
ـ تمرکز عملیات باعث بکارگیری بهتر فضاست.
ـ زمان تولید کمتر میشود.
ـ موجودی در جریان ساخت کاهش مییابد.
ـ افزایش انگیزه کار گروهی «14» علوم وصنایع غذایی
ـ حداکثر بهرهگیری از ماشینآلات در این روش استقرار باعث بینیازی از کارگران ماهر میشود.
ـ فضای مورد نیاز به دلیل تمرکز عملیات کمتر است.
ـ زمان راهاندازی یا بلااستفاده ماندن ماشینآلات کاهش مییابد و در کل زمان تولید صرفهجویی میشود.
ـ امکان برقراری توازن کاری بین انسان و ماشین راحت است.
ـ بازرسی و کنترل کیفیت بهتر انجام میگیرد.
معایب
ـ عدم انعطافپذیری
ـ حجم بالای سرمایهگذاری
ـ در حجم تولید کم، قیمت تمام شده افزایش یابد.
ـ با تغییر طرح محصول، خط تغییر میکند.
ـ خرابی یک ماشین باعث کندی و یا توقف خط میگردد.
ـ سرعت خط تولید با کمترین ماشین معین میگردد.
تستهای طبقه بندی شده
1
ـ آنالیز ارزش Value Amalysis چیست؟
1)
فعالیتی است که به منظور تعیین نقطه سر به سر و اندازه اقتصادی تولید به کار میرود.
2)
فعالیتی است که جهت ارزیابی نقشههای جانمایی و انتخاب یکی از آنها به کار میرود.
3)
فعالیتی است که جهت ارزیابی محصول و تغییرات در آن برای تولید آسانتر با هزینه کمتر انجام میشود.
4)
فعالیتی است که به منظور هزینهیابی و تعیین قیمت تمام شده محصول به کار میرود.
2
ـ اطلاعات مربوط به ترتیب و تعداد عملیاتی که بر روی یک قطعه انجام میشود، از کدامیک از تکنیکهـای
زیر قابل کسب است؟
(Bull of Material)
مواد لیست (2 (Assembly Chsrt) مونتاژ نمودار (1
(Rowte Sheet)
قطعات مسیر برگه (4 (Part List) قطعات لیست (3
3
ـ برای شناسایی نوع ماشینآلاتی که در فرآیند تولید محصولات مختلـف اسـتفاده مـیگردنـد، از کـدام
تکنیک میتوان استفاده کرد؟
1)
برگه مسیر قطعات 2) نمودار مونتاژ
3)
لیست قطعات 4) نمودار دو رابطه فعالیتها
4
ـ در کدام مرحله عمر محصول، هزینههای بازرایابی افزایش می یابد؟
1)
رشد 2) نزول 3) بلوغ 4) اشباع
5
ـ اطلاعات مربوط به محصول غالباً توسط کدامیک از فرمهای زیر تدوین میگردد؟
1)
لیست قطعات، ساخت محصول، برگ مسیر جریان، نقشه قطعات، نقشه محصول
2)
لیست قطعات، نمودار جریان، دیاگرام جریان، درخت محصول، نقشه محصول
3)
برگ مسیر، نمودار فرآیند، درخت محصول، لیست مواد، نقشه محصول
4)
لیست قطعات، لیست مواد، درخت محصول، نقشه قطعات، نقشه محصول «20» علوم وصنایع غذایی
6
ـ کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟
1)
اطلاعات مربوط به روش ساخت محصول در برگ مسیر و اطلاعات مربوط به قطعات در لیست قطعات ثبت میشود.
2)
یکی از روشهای تحلیل جریان مواد استفاده از چارت رابطه فعالیتهاست.
3)
لیست قطعات حاوی اطلاعات جامعتری نسبت به لیست مواد است.
4)
یکی از اهداف طراحی کارخانه میتواند بهبود ایمنی باشد.
7
ـ کدام دسته از ماشینهای زیر برای خطوط تولید با تیتراژ بالا مناسبتر است؟
1)
نیمه اتوماتیک 2) عمومی 3) تکمنظوره 4) استاندارد
پاسخنامه
1
ـ گزینه 3 صحیح است.
2
ـ گزینه 4 صحیح است.
نمودار مونتاژ و لیست مواد و برگه لیست قطعات، هیچکدام هیچ اطلاعاتی از عملیات انجام شده روی محصول ندارند.
3
ـگزینه 1 صحیح است.
در برگه مسیر تولید نام و نوع ماشینآلات آورده میشود.
4-
گزینه 3 صحیح است.
5
ـ گزینه 4 صحیح است.
توجه کنید در سایر گزینهها، اطلاعات مربوط به عملیات انجام شده روی قطعه نیز آمده است.
6
ـ گزینه 2 صحیح است.
نمودار رابطه فعالیتها، به ارتباط بین فعالیتهای مختلف (ارتباط کیفی) بستگی دارد. برای تحلیل جریان مواد بهتر است از
نمودار از ـ به استفاده کنیم.
7
ـ گزینه 4 صحیح است.

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.85mb

تعداد صفحه:216خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:44

جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95

تکنولوژی روغن
ویژگیهای روغنهای نباتی خوراکی
روغن تخم پنبه
این روغن به دلیل اینکه اسیدهای لینولئیک، اولئیک و پالمتیک بیش از 90% از اسیدهای چرب آن را تشکیل مـیدهنـد
در گروه اولئیک- لینولئیک قرار میگیرد. در بین تریگلیسریدهای تشکیلدهنده این روغن تریگلیسـرید SLL (اشـباع
شده- لینولئیک- لینولئیک) تریگلیسرید غالب میباشد که بیش از %22 مولکولهای تریگلیسرید را تشکیل میدهد.
ترکیبات غیرگلیسریدی روغن تخم پنبه
روغن تخم پنبه خام دارای انواع زیادی از مواد غیرگلیسریدی است که بهوجود آورندهی رنگ قهوهای- قرمز شدید و بـوی
خاص در این روغن میباشند. همچنین در روغن خام پنبهدانه مقدار قابل ملاحظهای رافینوز و پنتوزان وجود دارد. برخی
از ترکیبات غیرگلیسریدی مهم در این روغن خام عبارتند از:
گوسیپول: این ماده یک ترکیب ترپنوئیدی سمی موجود در تخم پنبه میباشد کـه مقـداری از آن در حـین فـرآوری دانـه تحت تأثیر حرارت و رطوبت به قسمت پروتئین مغزدانه متصل میشود و بقیه آن وارد روغن جدا شده میشود کـه ایجـاد یک رنگ شدید قرمز تا قهوهای تیره در روغن خام میکند. این ترکیب توسط تصفیه قلیایی بهطـور کامـل از روغـن خـام جدا میشود.

باید گفت که بیشتر رنگ قرمز موجود در روغن تخم پنبه از باقیمانده گوسیپول و مشـتقات آن بخصـوص
گوسیپورپورین میباشد.
نکته: برای جداسازی گوسیپول از روغن تخم پنبه از اتر، استن و بوتانول استفاده میشود.
نکته: روغن تخم پنبه وقتی تا درجات بالا حرارت داده میشود تیره رنگ شده و رنگ ثابت حاصل بوسیله تصـفیه قلیـایی
یا خاک رنگبر از روغن خارج نمیشود.
توکوفرولها: توکوفرولهای روغن تخم پنبه خام در حدود 1000ppm بوده و در هنگام تصفیه تـا یـک سـوم آن ممکـن است از بین برود.
مرحلهی بیبو کردن توکوفرولها را از روغن خارج میکند.
نکته: گاماتوکوفرول، توکوفرول غالب در روغن تخم پنبه دانه میباشد.
واکنش هالفن
اسیدهای سـیکلوپروپنوئید موجـود در روغـن تخـم پنبـه نظیـر اسـید اسـترکولیک بـا گـوگرد موجـود در محلـولهـای
دیسولفیدکربن در آمیل الکل (50:50) واکنش داده و رنگ قرمز آلبالویی ایجاد میشود. این آزمایش بـرای نشـان دادن
وجود روغن تخم پنبه بسیار حساس میباشد.
روغن سویا
این روغن بالاترین سهم را در تولید روغنهای نباتی در جهان دارد. این روغن در محدوده نسبتاً وسیع حرارت بـهصـورت
مایع بوده و ترکیبات غیراشباع آن زیاد است. وجود مقدار نسبتاً زیاد (%7-8) اسید لینولنیـک پایـداری روغـن در مقابـل
اکسیداسیون را کاهش داده و برگشت طعم و بوی روغن پس از تصفیه و بیبو کردن را به لینولناتها نسبت میدهند. در
مقایسه با سایر روغنهای نباتی مقدار فسفاتیدها نیز در روغن سویا زیاد است (در حدود %2) که باید توسط صمغگیری و
تصفیه از روغن خارج شود. صمغهای بازیابی شده منبع خوبی از لسیتین تجارتی میباشند. بهدلیل وجود مقداری زیـادی
اسیدهای غیراشباع در روغـن سـویا تقریبـاً تمـام مولکـولهـای گلیسـرید حـداقل دو اسـید چـرب غیراشـباع داشـته و
گلیسریدهای با دو سه اسید چرب اشباع شده اساساً وجـود ندارنـد. فـرم تـریگلیسـرید مناسـب در ایـن روغـن UUU
میباشد که حدود %58/4 تریگلیسریدهای موجود در این روغن دارای این فرم میباشند.
مواد غیرقابل صابونی روغن سویا
بخش مواد غیرقابل صابونی روغن سویا دارای چندین ترکیب از جمله استرولهای گیاهی وتوکوفرولهاست که بـه مقـدار«20» صنایع غذایی

کم وجود داشته و دارای ارزش تجارتی هستند
روغن آفتابگردان
ویژگیهای روغن آفتابگردان که آن را برای استفاده در سسهای سالاد، محصولات نانوایی، طباخی و سرخ کردن مناسب
کرده است عبارتند از: (1) رنـگ زرد روشـن، شـفاف و طعـم مطلـوب ایـن روغـن (2) نقطـه دود ایـن روغـن در حـدود
232 2/ Co
بوده (بالاتر از سایر روغنهای مشابه) و این یکی دیگر از محاسن این روغن برای کاربرد در سرخ کردن مـواد
غذایی است. روغن آفتابگردان دارای بالاترین مقدار آلفاتوکوفرول در بین روغنهای خوراکی معمول است.
روغن آفتابگردان در حدود %15 اسیدهای چرب اشـباع و %85 اسـیدهای چـرب غیراشـباع مـیباشـد. اسـیدهای چـرب
غیراشباع آن شامل اسیدهای چرب دارای یک پیوند غیراشباع (اسید اولئیک) و درصد بالایی از اسـید چـرب دارای چنـد
پیوند غیراشباع (لینولئیک) است.

Pdfنوع فایل:

سایز: 4.36mb

تعداد صفحه:498خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:43

جزوه مهندسی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 همراه با تست و پاسخ تشریحی

آحاد وابعاد
برای بیان و توصیف کمیتهای فیزیکی به ابعاد و آحـاد نیازمنـدیم کـه طبـق تعریـف ابعـاد همـان مفـاهیم اساسـی در
اندازهگیری کمیتهای اصلی مانند جرم، طول و زمان هستند.
واحدها نیز به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند: واحدهای اصلی و واحدهای فرعی
واحدهای اصلی: واحدهایی هستند که به طور مستقل تعریف میشوند مثل طول، جرم و ...
واحدهای فرعی: واحدهایی هستند که از واحدهای اصلی تعریف و مشتق میشوند.
آنچه که واضح است این است که هر کمیت فیزیکی بوسیله ی یک بعد بیان میشود که برخی از آنها به شرح زیر است
آحاد و ابعاد
آنچه که در این بخش مد نظر است بازنگری و ارائه ی مجدد برخی اصول و مفاهیم اساسی شیمیایی و فیزیکی است کـه
اگر چه این مفاهیم در ظاهر آسان به نظر می رسند اما کاربرد آن ها برای درک و حل مسائل صنعتی از اهمیت ویـژه ای
برخوردار است.
به طور کلی برای بیان و توصیف کمیت های فیزیکی به ابعاد و واحدها نیازمندیم. طبق تعریف ابعـاد مفـاهیم اساسـی در
اندازه گیری کمیت هایی مثل جرم، طول و زمان و ... هستند. «12» مهندسی صنایع غذایی
قاعده ی کلی این است که دو بعد تنها در صورتی قابل جمع و تفریق اند که همسان باشند، در حالی که برای دو بعد غیر
هم سان انجام اعمال ضرب و تقسیم امکان پذیر است. به عنوان مثال بعد طول با زمان قابلیت جمع یـا تفریـق شـدن را
1-
ندارند اما قابلیت تقسیم شدن بر هم را دارند که در صورت تقسیم شدن بعد طول بر زمان مفهوم سـرعت (
( V = LT
بوجود می آید.
موازنه ماده وانرژی
یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در طراحی سیستم های مهندسی مفهوم موازنهی مواد است. ایـن بحـث بـر پایـهی
قانون بقای ماده استوار است که طبق این قانون جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود بلکه مقداری است ثابت.
برای انجام موازنهی جرم ابتدا لازم است سیستم مورد بررسی مشخص شود. (سیستم یک قسمت دلخواه از فرآیند یا کـل
فرآیند است که مهندس جهت تجزیه و تحلیل در نظر میگیرد.)
سیستم بوسیلهی مرز از سایر قسمتها یا از محیط جدا میشود.
طبق یک تقسیمبندی سیستم به 2 نوع سیستم بسته و باز تقسیم میشود که سیستم باز یا پیوسته بـه سیسـتمی گفتـه
میشود که مواد از حدود آن یا مرز آن عبور میکنند ولی در سیستم ناپیوسته یـا بسـته مـواد از حـدود سیسـتم خـارج
نمیشوند.
غالباً سیستمهای باز یا پیوسته در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند، این سیستمها دارای جریان ورودی و خروجی مواد
بوده و از همین رو تجمع جرم در این سیستمها وجود ندارد به این معنی که
مجموعه تست
1 –
بر روی دیگی یک سوپاپ اطمینان نصب شده است که در فشار 5 اتمسفر باز میشود. فشار جو محل یک
اتمسفر است. دیگ پر از آب است و آنرا حرارت میدهیم تا سوپاپ باز شود. اگر لحظه باز شدن سوپاپ درجه
حرارت
C
°100
باشد. کدام گزینه صحیح است؟
1 –
فشار آب خروجی به یک اتمسفر میرسد و آب خروجی به بخار داغ تبدیل میشود.
2 –
فشار آب خروجی به یک اتمسفر و آب خروجی به بخار اشباع تبدیل میشود.
3 –
فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب افزایش مییابد.
4 –
فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب خروجی کاهش مییابد.
4 –
چرا غذا در دیگ زودپز سریعتر پخته میشود؟
1 –
ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه دیگ زودپز کم است. و در نتیجه حرارت بیشتری را عبور میدهد و حـرارت کمتـری
را جذب مینماید.
2 –
در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب از طریق سوپاپها کم میشود و در نتیجه نقطه جوش آب کاهش مییابد.
3 –
در دیگ زودپز آب تبدیل به بخار داغ میشود و بخار داغ به پخته شدن غذا کمک میکند.
4 –
در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب در حال افزایش است و در نتیجه جوش آب زیاد میشود.
5 –
اگر فشار اشباع بخار آب در دمای
C
باشـد. مقـدار بخـار آب موجـود در 1/ 6hgهـوای 35° 6KPa برابر با
مرطوب در دمای
35° KPa
با رطوبت نسبی 60 در عدد فشار کل C
100
چند کیلوگرم است؟
0/96 – 4 0/6 – 3 %36 – 2 %23 – 1
دمای اشیاء واقع بر سطح زمین در یک شب زمستان به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد. رطوبـت هـوا
نسبتاً زیاد است. فرآیند تغییر فاز بخار آب هوا روی سطح اشیاء به کـدامیک از صـورتها اسـت؟ (مهندسـی
مکانیک 75)
1 –
از بخار به جامد (انجماد بخار) 2 – از بخار به جامد به مایع
3 –
از بخار به مایع (میعان) 4 – از بخار به مایع به جامد.
9 –
مخلوطی از دو فاز مایع و بخار آب را در یک ظرف صلب و بسته در نظر بگیرید، به آن حرارت مـیدهـیم.
در این فرآیند .............. میشود.
1 –
مقدار بخار زیاد
2 –
مقدار مایع زیاد
3 –
تغییر آنتالپی با تغییر انرژی داخلی برابر
4 –
اگر حجم مخصوص از مقدار بحرانی کمتر باشد، مایع زیاد
حل تست ها
1-
گزینه 2صحیح است
2-
گزینه 3 صحیح است
3 –
گزینۀ (4) صحیح است

Pdfنوع فایل:

سایز: 2.88mb

تعداد صفحه:299خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، مهندسی، صنایع، غذایی
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:43

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95

فصل اول: میکروارگانیسمهای مهم در میکروبیولوژی مواد غذایی
طبقه بندی (Taxonomy) میکروارگانیسمها
در گذشته برای طبقه بندی میکروارگانیسمها و ویژگیهایی مانند مورفولوژی، واکنش رنگ، تشکیل اسپور، ساختمان
آنتیژن، فعالیتهای بیوشیمیایی و حرکت استفاده میشود ولی در حال حاضر اساس تقسیمبندی جدید باکتریها
Molecular genetic) RNA) میباشد. بنابراین اساس تاکسونومی جدید تجزیه 5SRNA و 16SRNA میباشد. با
توجه به این موضوع Woege پیشنهاد کرد که همه میکروارگانیسمها به سه دسته تقسیم شوند:
Eukaryots .1
Archaebacteria .2
prokaryote .3
نکته: پروکاریوتها دارای هسته مشخصی نمیباشند و شامل باکتریها و جلبکهای سبز- آبی میباشند ولی یوکاریوتها دارای هستهی کاملاً مشخص میباشند

کپکهای غذایی
کپکها برخلاف باکتریهای حقیقی و اکثر مخمرها به صورت تودهی درهم پیچیدهای که به سرعت گسترش مییابد،
رشد میکنند و ممکن است طی دو تا سه روز، چندین اینچ از سطح را بپوشانند. مجموع این توده یا هر قسمت بزرگ
مجزا از این مجموعه تحت عنوان میسلیوم (Mycelium) خوانده میشود. میسلیوم، از شاخهها یا فیلامنتهایی به نام
هیف (Hyphae) تشکیل میشود که هیفها به دو صورت رویشی و زایشی وجود دارند. هیفهای رویشی
(Vegetative) در تغذیه کپکها و هیفهای زایشی (Fertile) در تشکیل قسمتهای تولیدمثلی نقش دارند.
خصوصیات فیزیولوژیکی کپکها
1) رطوبت مورد نیاز: به طور معمول اکثر کپکها نسبت به باکتریها و مخمرها به رطوبت کمتری نیاز دارند. بهطوری که
حداقل aw کپکها 0/8 میباشد.
2) درجه حرارت مورد نیاز: اکثر کپکها جزء مزوفیلها میباشند بهطوری که درجه حرارت مطلوب برای رشد
25 - 30 C آنها o
میباشد البته استثناهایی در این مورد وجود دارد.
o نکته: گونههای آسپرژیلوس (Aspergillus) در دمای 35 - 37 C
و حتی بالاتر به خوبی رشد میکنند.
o نکته: حداقل درجه حرارتی که یک کپک میتواند تحمل کند 12 C-
میباشد.
بیماریهایی که از طریق شیر به انسان منتقل میشوند
1) سل (Tuberculosis): عامل تولیدکننده این بیماری میکروبی به نام Mycobacteruim tuberculosis میباشد که
دارای دو سوش انسانی و گاوی میباشد و هر دو سوش بهعنوان مولد در انسان شناخته شدهاند.
2) تب مالت (Brucellosis): سه گونه از جنس بروسلا به نامهای B.melitensis, B.suis و B.abortus میتوانند این
بیماری را به ترتیب در خوک، گاو و گوسفند و بز ایجاد کنند که تقریباً تمامی آنها برای انسان بیماریزا میباشند. این
سه گونه باعث سقط جنین در حیوان شده و برای مصرفکننده شیر آنها، موجب تب مالت میگردند.
3) تب Q: میکروبی که باعث این بیماری میگردد Coxiella burrenetti نام دارد. این میکروب از طریق حیوانات مبتلا
میتواند وارد شیر آنها گردد. باکتری فوق بیش از عامل مولد سل به دماهای پاستوریزاسیون مقاوم بوده و بهخصوص
به مدت 15 ثانیه را تحمل میکند. بیماری حالت انگلی داشته و پس از تکثیر در میزبان C72 یعنی HTST دماهای تولید تب میکند o

Pdfنوع فایل:

سایز: 2.61mb

تعداد صفحه:127خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:19

مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی

توضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه

دانلود مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذاییسوالات شیمی موادغذایی


1) محلول فهلینگ ..................... .
1) باعث احیا گلوکز می‌گردد. 2) باعث اکسید شدن گلوکز می‌گردد.
3) باسوربیتول ترکیب می‌گردد. 4) سوربیتول را اکسید می‌کند.
2) جزء غالب در مواد خشک (Dry matter) شیر گاو، کدام ترکیب زیر است؟
1) لاکتوز 2) چربی
3) کازئین 4) پروتئین‌های محلول در سرم شیر
3) صمغی که از جلبک‌ها (علف‌های دریایی) استخراج و در صنایع غذایی استفاده می‌کنند، کدام است؟
1) 2)
3) 4)
4) اسولوز (Osulose) به قندی اطلاق می‌شود که حاوی ..................... .
1) گروه آلدهیدی و کتونی باشد. 2) دو گروه کتونی باشد.
3) دو گروه آلدهیدی باشد. 4) یک گروه آلدهیدی باشد.
5) کدام آنزیم فعالیت خود را در aw خیلی پایین حفظ می‌کند؟
1) آمیلاز 2) پراکسیداز 3) فنل اکسیداز 4) لیپاز
6) ویتامین در اثر اشعه فرابنفش ................... ساخته می‌شود.
1) دهید روکلسترول 2) ارگوسترول
3) اکسی کلسترول 4) سپتواسترول
7) در روغن حاصل از Primorse (شب چراغ یا پامچال) اسید چرب ................. به مقدار زیاد یافت می‌شود.
1) گاما – لینولینک 2) آلفا لینولینک
3) دلتا – لینولینک 4) اولئیک

پاسخنامه شیمی موادغذایی
1) گزینه‌ی «2» صحیح است.
تمام مونوساکاریدها در واکنش با محلول فهلینگ آن را احیا می‌کند و خود اکسید می شوند و گلوکز هم که یک مونوساکارید است پس در واکنش با محلول فهلینگ اکسید می‌شوند.
2) گزینه‌ی «1» صحیح است.
زیرا مواد خشک شیر گاو که در حدود 12 درصد ترکیبات شیر را تشکیل می‌دهند شامل قند لاکتوز، پروتئین‌های محلول شیر، کازئین، چربی، مواد معدنی و... می‌باشند که در این بین نزدیک به نیمی از مواد خشک شیر گاو را قند لاکتوز به فرم بتا تشکیل می‌دهد و جزء اصلی آن است.
3) گزینه‌ی «3» صحیح است.
صمغ‌ها گروه وسیعی از پلی ساکاریدها هستند که در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارند صمغ‌ها جزء هتروپلی ساکارید هستند.
4) گزینه‌ی «1» صحیح است.
اسولوز (Osulose) به قندی اطلاق می‌شود که حاوی هر دو گروه آلدهیدی و کتونی به طور همزمان باشد.
5) گزینه‌ی «4» صحیح است.
فعالیت اکثر آنزیم‌ها در aw کم‌تر از 85/0 متوقف می‌شود. البته در میان آنزیم لیپاز یک آنزیم استثنایی است که کاهش aw را تا مقادیر 3/0-1/0 نیز تحمل می‌کند.
6) گزینه‌ی «2» صحیح است.
ویتامین که ویتامین گیاهی است از اثر اشعه فرابنفش براگوسترول ساخته می‌شود و ویتامین ، یک ویتامین حیوانی است که از اثر اشعه فرابنفش بر 7- دهیدروکلسترول ساخته می‌شود.
7) گزینه‌ی «1» صحیح است.
در روغن حاصل از شب چراغ، 72 درصد اسیدلینولئیک و 8 درصد اسید گامالینولئیک وجود دارد که اثرات مفید زیادی دارند.

نوع فایل: word
سایز:210 kb
تعداد صفحه:33
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 12:18

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی در 146 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

به نام خالق هستی که شیر را نوشیدنی گوارا گردانید تا اهل ایمان را عبرتی از قدرت لایزال او باشد و بهشتیان را به نهرهای آن وعده داد تا لذت رضوان خویش را کامل گرداند.

اگرچه این نوشیدنی حیات بخش، منبع غنی از ترکیبات مورد نیاز بدن بوده ودانشمندان هر روز ابعاد تازه ای از اسرار این غذای کامل را کشف و به جوامع ارائه می دهند متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف سرانه آن در ایران حدود نصف استانداردهای مطلوب می باشد.

پوکی استخوان – بیماری خاموش :

زنان هشت برابر بیشتر از مردان دچار پوکی استخوان می شوند:

به اعتقاد محققان، احتمال دچار شدن به پوکی استخوان در موارد زیر بیشتر است:

سن بیش از 50 سال، زن بودن، یائسگی، نخوردن یا کم خوردن لبنیات، قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، جثه کوچک،پوست روشن،ورزش نکردن،سیگار کشیدن، استفاده دراز مدت از داروهای ضد انعقاد(کوروتون)، داشتن افراد مبتلا به پوکی استخوان در میان خویشاوندان، استفاده از غذاهای پر نمک،نوشیدن الکل و قهوه زیاد و بعضی از اختلالات هورمونی مانند پرکاری تیروئید و کم کاری غدد جنسی.

درپوکی استخوان ، استخوان ها به شدت شکننده می شوند و ممکن است با ضربه های کوچک و حتی خود به خود بشکنند،کلسیم در این میان برای بازسازی و استحکام استخوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر کلسیم بدن کافی نباشد استخوان پوک و شکننده می شود. پوکی استخوان علامتی ندارد. یک نکته بازدارنده در جهت اطلاع از این بیماری این است که معمولا شخص بعد از شکستگی به وجود آن پی می برد. در بعضی از افراد پوکی استخوان به صورت خمیدگی ستون فقرات بروز می کند. بهترین روش تشخیص پوکی استخوان سنجش تراکم استخوانی (رانسیتو متری) است که با نظر پزشک صورت می گیرد.

پوکی استخوان به راحتی قابل پیش گیری است : ورزش و فعالیت بدنی، عدم مصرف سیگار، روزانه حداقل ده دقیقه در معرض نور خورشید قرار گرفتن و از همه مهمتر استفاده از مواد حاوی کلسیم به ویژه لبنیات از مهم ترین عوامل مؤثر در پیش گیری از این بیماری پر هزینه است.

نیاز به کلسیم در سنین مختلف متفاوت است. در نوجوانی ، بارداری و دوران شیردهی این نیاز با خوردن 3 الی 4 لیوان شیر و ماست در هر روز تامین می شود. از لحاظ میزان کلسیم یک لیوان شیر معادل یک لیوان ماست و برابر 45 الی 60 گرم پنیر(اندازه دو قوطی کبریت) است. پژوهشگران به تازگی دریافته اند یک فنجان ماست 35 درصد بیشتر از یک فنجان شیر کلسیم دارد.

فهرست:

بخش اول: صنایع شیر 13

مقدمه 13

پوکی استخوان بیماری خاموش 13

بخش دوم : شرکت فرآورده های لبنی لبنوش 19

کلیات درباره شرکت 20

خلاصه فعالیت تعاونی 20

تاریخچه شرکت 21

تنظیم دوایربه خدماتی و تولیدی 24

چارت سازمانی 25

بخش سوم: فرآیند تولید 26

آزمایشگاه 27

خطوط تولید 30

مراحل پاستوریزاسیون شیر 30

تولید پنیر سفید مخصوص صبحانه 31

مراحل ساخت کره پاستوریزه 46

خط تولید دوغ پاستوریزه 47

مراحل تولید خامه قنادی شیرین شده 47

خط تولید کشک مایع 48

مراحل تولید پنیر پیتزا 50

خط تولید پنیر پیتزا 50

مراحل تولید پنیر پیتزا تند 51

خط تولید ماست خامه ای 53

بخش چهارم :انبار و انبارداری شرکت 55

انبار 56

انبار های سرپوشیده 56

انبار های باز 56

وظایف انباردار 56

انواع موجودی های انبار 57

کالای انتقالی از سایر انبار ها و اجناس بر گشتی 59

مدارک خرید 61

تحویل کالا به انبار 61

تحویل دائم 62

نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار 62

در خواست کالا و مواد از انبار 63

تحویل وخروج کالا ازانبار 64

کارتکس انبار 68

گزارش موجودی از انبار 70

اصول ایمنی و حفاظت انبار 71

بخش پنجم : فروش ، تبلیغات و بازار یابی در شرکت 74

مقدمه 75

عوامل موثر در بالا بردن میزان فروش 76

بازاریابی و تبلیغات 76

مزایای تبلیغات 78

وظایف مدیر بازاریابی و فروش 79

بخش ششم : دایره سرپرستی 81

دایره سرپرستی 82

نقش واحد سرپرستی به عنوان جزیی از سیستم 82

اصول مدیریت و سرپرستی 83

واحد خرید مواد 85

خرید های داخلی 86

در خواست خرید مواد 86

سفارش کالا به فروشنده 87

بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده 89

بخش هفتم : سیستم حسابداری 80

گردش حساب های صنعتی 91

فهرست حساب های ترازنامه ای 92

فهرست حساب های سود و زیانی 94

بهای تمام شده کالای فروخته شده 95

هزینه ها 96

سایر درآمدها 96

کسور درآمد 96

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه 97

مراحل ساخت محصولات 98

کنترل مواد 105

کسر و اضافات مواد 107

عوامل بهای تمام شده مواد اولیه 108

نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار 111

هزینه های مشترک و فرعی کارخانه 111

کنترل هزینه های دستمزد 114

حسابداری حقوق و دستمزد 116

دستمزد اوقات تلف شده 117

پاداش کارکنان 118

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 119

توضیحاتی راجع به برخی کسورات دستمزد بیمه 122

پرداخت مساعده 122

انحرافات حقوق و دستمزد 123

کنترل سربار کارخانه 124

برآورد هزینه های سربار. 125

سربار واقعی کارخانه 128

تجزیه تحلیل کسری یا اضافات سربار کارخانه 129

بخش هشتم : تعمیرات و نگهبانی 131

تعمیرات 132

نگهبانی 132

بخش نهم :نتیجه گیری و جمع بندی 134

توصیه هایی برای موقیت سازمانی 135

IT چیست ؟ 135

نقش IT در صنعت 135

کاربرد IT در R&D 136

ضمائم 137

منابع و ماخذ 155خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 12:17

پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

مستندات سیستم مدیریت کیفیت – صفحه روی جلد مستندات

عنوان سند: نظامنامه

شماره سند(نظام کیفیت): QM-FINAL

نوع سند: نظام نامه رویه دستور العمل فرم * سایر

نام واحد : کیفیت

نام سایر واحدهای مرتبط با سند: مدیریت- تضمین کیفیت

پروژه:

توضیح مهم : این سند تحت پوشش کنترل مدارک مدیریت کیفیت شرکت می باشد، کپی یا تکثیر و یا تغییر آن به هر طریق و توسط هر فرد درون و برون سازمانی مجاز نمی باشد و فقط اخذ آن از دبیرخانه تضمین کیفیت ممکن میباشد. در موارد استناد به این سند، توجه گردد که آخرین بازنگری توزیع شده دارای ارزش بوده و نسخه های قدیمی از اعتبار خارج می باشند.

*:

شماره صدور :

تاریخ صدور/ ابلاغ:

1/7/1383

مهراعتبار:

نام تهیه کننده:

سمت

تاریخ: امضا:

نام تایید کننده:

سمت:

تاریخ: امضا:

نام تصویب کننده:

سمت:

تاریخ:

صفحه

شماره بازنگری:

شماره فایل کامپیوتری:

عنوان صفحه

1-1 1- کلیات

7

1-2 تاریخچه سازمان

7

1-3 مقدمه

7

1-4 دامنه کاربرد

7

2- مرجع قانونی

7

3- واژگان و تعاریف

7

4- سیستم مدیریت کیفیت

8

4-1 الزامات عمومی

8

4-2 الزامات مستند سازی

8

4-2-1 کلیات

8

4-2-2 نظامنامه کیفیت

9

4-2-3 کنترل مستندات

9

4-2-3-1 مشخصات مهندسی

10

4-2-3-2 تغییرات مهندسی

10

4-2-4 کنترل سوابق کیفیت

10

4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق

10

5- مسئولیت مدیریت

10

5-1 تعهد مدیریت

10

5-1-1 کارایی فرآیند

11

5-2 تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی)

11

5-3 خط مشی کیفیت

11

5-4 طرح ریزی

11

5-4-1 اهداف کیفیتی

11

5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت

12

عنوان صفحه

5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات

12

5-5-1 مسئولیت و اختیار

12

5-5-1-1 مسئولیت کیفیت

14

5-5-1-2 نمودار سازمانی

14

5-5-1-3 ماتریس ارتباطات

14

5-5-2 نماینده مدیریت

14

5-5-2-1نماینده مشتری

14

5-5-3 ارتباطات داخلی

14

5-6 بازنگری مدیریت

15

5-6-1 کلیات

15

5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت

15

5-6-2 ورودی های بازنگری

15

5-6-3خروجی ها ی بازنگری

15

6- مدیریت منابع

16

6-1 فراهم آوری و تامین منابع

16

6-2 منابع انسانی

16

6-2-1 کلیات

16

6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش

16

6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول

17

6-2-2-2 آموزش

17

6-2-2-3 آموزش حین کار

17

6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان

17

6-3 زیر ساخت

18

6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات

18

عنوان صفحه

6-3-2 طرحهای اقتصادی

18

6-4 محیط کار

18

6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول

18

6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول - تکمیلی

19

6-4-2 پاکیزگی محیط کار

19

7- تحقق محصول

19

7-1 طرح ریزی تحقق محصول

19

7-1-1- طرح ریزی تحقق محصول- تکمیلی

20

7-1-2 معیار پذیرش

20

7-1-3 رازداری

20

7-1-4 کنترل تغییرات

20

7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری

20

7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول

20

7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری

21

7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول

21

7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول - تکمیلی

22

7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان

22

7-2-3 ارتباط با مشتری

22

7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی

22

7-3 طراحی و توسعه

23

7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه

23

7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی

23

7-3-2 ورودی های طراحی توسعه

23

7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی

23

عنوان صفحه

7-3-2 ورودی های طراحی توسعه

23

7-3-2-1 ورودی طراحی محصول

23

7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت

23

7-3-2-3مشخصات ویژه

23

7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه

24

7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی

24

7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت

24

7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت

24

7-3-4بازنگری طراحی و توسعه

24

7-3-4-1پایش

24

7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه

24

7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه

24

7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی

24

7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه

24

7-3-6-3 فرآیند تایید محصول

25

7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه

25

7-4 خرید

25

7-4-1 فرآیند خرید

25

7-4-1-1 تطابق با قوانین

25

7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده

26

7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری

26

7-4-2داده های خرید

26

7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده

26

7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی

26

عنوان صفحه

7-4-3-2 پایش تامین کننده

27

7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی

27

7-5 تولید و ارائه خدمات

27

7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات

27

7-5-1-1 طرح کنترل

27

7-5-1-2 دستورالعمل های کاری

27

7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار

28

7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه

28

7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید

28

7-5-1-6 برنامه ریزی تولید

28

7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات

29

7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری

29

7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات

29

7-5-3 شناسایی و رد یابی

29

7-5-4 اموال مشتری

30

7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری

31

7-5-5 نگهداری محصول

31

7-5-5-1 انبارش موجودی

31

7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری

31

7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

32

7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون

32

7-6-3 الزامات آزمایشگاه

33

7-6-3-1آزمایشگاه داخلی

33

7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی

33

عنوان صفحه

8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود

33

8-1 کلیات

33

8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری

33

8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری

33

8-2 پایش و اندازه گیری

33

8-2-1 رضایت مشتری

33

8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی

34

8-2-2 ممیزی داخلی

34

8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

35

8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت

35

8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت - تکمیلی

35

8-2-2-3 ممیزی محصول

35

8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی

35

8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی

34

پایش و اندازه گیری فرآیندها

35

8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت

36

8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول

36

8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد

36

8-2-4-2 قطعات ظاهری

37

8-3 کنترل محصول نامنطبق

38

8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی

38

8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق

38

8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده

39

8-3-3 اطلاعات مشتری

39

عنوان صفحه

اجازه ارفاقی مشتری

39

8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف

39

8-4 تجزیه و تحلیل داده ها

39

1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها

39

8-5 بهبود

40

8-5-1 بهبود مستمر

40

8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان

40

8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت

40

8-5-1-3 طرح بهبود مستمر

40

8-5-2 اقدام اصلاحی

41

8-5-2-1 حل مسئله

41

8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی

41

8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی

41

8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی

41

8-5-3 اقدام پیشگیرانه

41

8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی

42

مقدمه :

این نظامنامه کیفیت به منظور مشخص ساختن سیستم مدیریت کیفیت شرکت شده و در قالب آن چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای استاندارد بین المللی ISO9001:2000 در ارتباط با تولید انواع محصولات و مجموعه های خودرو تشریح گردیده است. در این سیستم، به همه اجزای سیستم با نگرشی فرآیندگرا توجه شده است و لذا در این نظامنامه، کلیه فرآیندها و فعالیتهایی که به نحوی بر روی سیستم مدیریت کیفیت موثر میباشند معرفی گردیده اند. بدیهی است که بدلیل ویژگیهای خاص و ماهیت این مدرک (نظامنامه) ، تنها به معرفی اجمالی فرآیندها و بررسی و ارتباط و تعامل میان آنها پرداخته شده و توضیحات کاملتر در برگه های تفضیلی هر فرآیند، روشهای اجرایی مربوطه و همچنین سایر مدارکی که در داخل متن نظامنامه، به آنها اشاره شده ارائه گردیده است.

لازم به ذکر است که دلایل توجیهی برای صرفنظر کردن از برخی نیازمندی های استاندارد مرجع نیز در این نظامنامه آمده است.

دامنه کاربرد:

این نظامنامه در برگیرنده استاندارد ISO9001:2000در شرکت میباشد. ما می خواهیم با استفاده از پیاده سازی این سیستم، الزامات مشتری را در خدمات تولیدی خود فراهم آوریم و در نهایت رضایت مشتری را از طریق بهبود مستمر کیفیت افزایش دهیم. دامنه شمول این نظامنامه، انواع محصولات و مجموعه های خودرو در شرکت می باشد. این سیستم بر پایه الزامات استاندارد بین المللی ISO9001:2000 نهادینه شده و الزامات خاص صنایع خودروسازی ISO/TS 16949:2002 و الزامات مشتری نیز به این الزامات اضافه شده است. و در سطح سازمان پیاده سازی می گردد.

1- مرجع قانونی:

مرجع قانونی این استاندارد سازمان ISO می باشد. این استاندارد در سال 2002 توسط کمیته TC176 مورد تصویب قرار گرفته است. سیستم مدیریت کیفیت شرکت کوبن مبدل فرد بر اساس ISO/TS 16949:2002 طراحی شده است.

2- واژگان و تعاریف:

بعضی از تعاریف استاندارد ISO9001:2000 به صورت زیر تغییر یافته است.

کلیات:

مستنداتی که در سیستم وجود دارند عبارتند از:

  • خط مشی کیفیت (Quaity Policy)
  • اهداف کیفیتی تعریف شده برای فرآیندها(Quality Objectives)
  • نظامنامه کیفیت (Quality Manual)
  • روشهای اجرایی (Procedures)
  • مستنداتی نظیر دستورالعملهای کاری،فلوچارتها، فرآیندها و فرمها که جهت حصول اطمینان از موثر بودن طرح ریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای موثر بر کیفیت تهیه گردیده و مورد استفاده قرار گرفته اند.


خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>