X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:24

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی دانش¬آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1385 – 1384 است .

در این تحقیق، محقق به منظور رسیدن به هدف شناخت و درک هرچه بیشتر تفاوتها در میان مادران دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و مادران دانش-آموزان عادی مورد بررسی قرار داده که هر دو گروه شامل 30 نفر آزمودنی بوده است .( به عبارت دیگر 30 نفر از مادران دانش¬آموزان دارای نارسایی بینایی و 30 نفر از مادران دانش¬آموزان عادی بوده است) .

در این پژوهش با توجه به متغییر مستقل و وابسته آن که به ترتیب، جنسیت و میزان افسردگی بوده است از روش پژوهشی پس رویدادی استفاده شده است.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها چون هدف پژوهشگر مقایسه میانگین های دو گروه مستقل است از آزمون t استفاده شده است .


فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۸

اهمیت و فایده تحقیق: ۱۲

اهمیت وکاربرد تحقیق: ۱۴

فرضیه پژوهش ۱۸

سؤال پژوهش ۱۹

متغیرهای پژوهش ۱۹

تعاریف واژهها و اصطلاحات ۱۹

تعاریف نظری: ۱۹

تعاریف عملیاتی: ۲۰

ادبیات پژوهش ۲۱

نظریه های مربوط به افسردگی ۲۱

۱ – مدل شناختی افسردگی ۲۱

تحریفهای شناختی ۲۳

۲ – نظریه درماندگی آموخته شده ۲۵

تدوین جدید نظری درماندگی آموخته شده ۲۶

۳-نظریه ناامیدی افسردگی ۲۹

فرضیه مارتین ۳۲

توجه متمرکز برخود، خودگردانی و افسردگی ۳۳

فصل دوم بخش دوم ۳۵

نظریه خویشتن داری ۳۷

افسردگی و تقویت مثبت ۴۰

افسردگی و رفتار بین فردی ۴۲

مقابله یا رویارویی چیست؟ ۴۴

پیشرفت تحقیقات ۴۵

از استرس تا مقابله ۴۶

تغییر تعاریف مقابله ۴۹

تئوری مقابله لازاروس ۵۰

تئوری مقابله لازاروس ۵۲

فصل دوم ۵۳

بخش اول : ( نابینایی ) ۵۳

تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی ۵۳

برآورد درصد شیوع ۵۹

علل معلولیت بینایی ۶۰

سایر اختلال های چشم ۶۳

رشد شناختی نابینایان ۶۶

جهت یابی و تحرک نابینایان: ۷۰

آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی ۷۳

سازگاری اجتماعی نابینایان ۷۷

رشد کلامی کودکان نابینا ۸۱

پیشرفت تحصیلی درکودکان نابینا ۸۴

برخورد والدین و اعضای خانواده و فرد نابینا ۸۶

عمده واکنشهای خانواده، صاحب کودک نابینا: ۹۰

احساس گناه : ۹۱

ناکامی : ۹۲

حمایت افراطی : ۹۲

اندوه : ۹۲

تنهایی: ۹۳

بخش دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهش ۹۳

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۹۳

تحقیقات انجام شده در ایران ۹۵

فصل سوم ۹۸

روش پژوهش ۹۸

مقدمه : ۹۸

نمونه پژوهش : ۹۸

روش نمونه گیری : ۹۹

ابزار اندازهگیری پژوهش : ۱۰۰

روایی و اعتبار آزمون : ۱۰۲

روش اجرا: ۱۰۳

روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۳

فصل چهارم ۱۰۴

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۱۰۴

مقدمه : ۱۰۴

الف ) یافته های توصیفی ۱۰۴

ب ) یافته های استنباطی ۱۰۴

ب ) یافته های استنباطی : ۱۰۵

نتیجه گیری: : ۱۱۰

محدودیت های پژوهش : ۱۱۴

پیشنهادهای پژوهش : ۱۱۵

منابع فارسی : ۱۱۶

منابع لاتین : ۱۲۱

پیوست ۱۳۰

نظریه خویشتن داری

مدل خویشتن داری به شیوه هایی توجه دارد که بدان وسیله مردم رفتار خویش را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ( مثل ترک کردن سیگار ، ورزش کردن برای تندرستی ) . مطابق این نظریه اشخاص افسرده در اداره رفتار خویش به سوی هدفهای بلند مدت ناتوانند . بیمار افسرده احساس درماندگی می کند ، درباره آینده ناامید است و رفتار سازمان یافته به وسیله هدف های بلند مدت به احتمال زیاد به تدریج در او از بین می رود. ریم ( ۱۹۷۷)، مدل خویشتن داری را بر اساس نظریه های لوینسون ، بک و سلیگمن بنیان نهاد ( ریم و تیندال ، ۱۹۹۳ ) .

چهارچوب نظری این مدل با مدل خویشتن داری کانفر ( ۱۹۷۰ )، مطابقت دارد . کانفر این مدل را به صورت تلاش هر فرد در کنترل رفتار خود به منظور دستیابی به هدفهای بلند مدت بر حسب حلقه پسخوارند سه مرحله¬ای مرکب از خود بازنگری[۱] ، خودسنجی[۲] و تقویت خود[۳] توصیف کرد . به نظر کانفر همه مردم قادرند به استفاده از اصول تقویت یکسانی که برای کنترل رفتار دیگران بکار می برند، رفتار خود را نیز کنترل کنند و بر آنان تأثیر بگذارند . خود پاداش دهی و خود تنبیهی به عنوان مکمل تنبیه¬ها و پاداش های محیطی عمل می کنند و رفتار را به هنگام نبود بلافصل تقویت بیرونی حفظ می کنند ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

مطابق با مدل خویشتن داری افسردگی رفتار فرد افسرده به وسیله یک یا چند مورد از نقیصه موجود در رفتار خویشتن داری مشخص می شوند . نخست اشخاص افسرده به طور انتخابی به رویدادهای منفی زندگیشان و کنارگذاری نسبی رویدادهای مثبت توجه دارند. بک این نقص خودبازنگری را انتزاع انتخابی در افسردگی نامید . دوم اشخاص افسرده به پیامدهای بلافصل رفتارشان توجه دارند. این اشخاص به هنگام برگزیدن رفتارهای خاص با توجه به فراسوی خواسته های زمان حال اشکال دارند . سوم ، اشخاص افسرده معیارهای خودسنجی سخت گیرانه¬ای برای خود در نظر می گیرند آنان اغلب کمال گرایند ومعیارهایی که بر خود روا می دارند سخت تر از معیارهایی است که در مورد دیگران بکار می برند . چهارم ، افراد افسرده در مورد خویش تصوراتی می سازند که باعث بروز افسردگی می گردد ( اسنادهای افسردگی ساز[۴] ). پنجم ، افراد افسرده برای حفظ جنبه های مهم رفتاری پاداش های مشروط ناکافی به خود اعمال می کنند . ششم ، آنها در حق خود تنبیهی بیش از حد اعمال می کنند (مبینی، ۱۳۷۲) .

خودتنبیهی افراد سازنده و سودمند را در بسیاری زمینه ها سرکوب می کند . این نارساییها در مرحله تقویت خود تا اندازه ای پیامد کمبودها در مراحل اولیه رفتار خویشتن داری هستند. مثلاً بازنگری رویدادهای منفی و در نظر گرفتن معیارهای بالا پاداش را به حداقل و تنبیه را به حداکثر می رساند . در این مدل نیز هماننددیدگاه لوینسون اشخاص افسرده وابسته به منابع بیرونی تقویت هستند و وقتی این منابع تقویت ناکافی باشند دچار افسردگی می شوند ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

مدل خویشتن داری مدل آسیب پذیری یا استعداد استرس[۵] محسوب می شود به این مفهوم که مهارتهای ضعیف خویشتن داری فرد را تحت شرایط نامساعد تقویت بیرونی در خطر ابتلاء به افسردگی قرار می دهد ( ریم و تیندال، ۱۹۹۳) .از نظر ریم علائم افسردگی یا توصیفی از نواقص خویشتن داری است یا پیامدهای آنها. بر این اساس علائم بدبینی بیانگر راهبردهای بازنگری منفی ، کمال گرایی و عزت نفس پایین حاکی از فرض معیارهای سخت برای رفتار خود ، درماندگی نشان دهنده خطاهای خود اسنادی و تحقیر نفس بیانگر خود تنبهی است ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

افسردگی و تقویت مثبت

فستر ( ۱۹۷۳ ، ۱۹۶۵ ) اولین روان شناس رفتارگرا بود که توجه خود را به مطالعه افسردگی مبذول داشت و افسردگی را بصورت « درجه پایین رفتار کارآمد یک فرد » تعریف کرد . بنابراین نظر میزان پایین رفتار کارآمد ناشی از خللی در نظام جاری تقویت مثبت فرد است . به زبان رفتاری ، رفتار این شخص رو به زوال است و در واقع دیگر تقویت نشده است. بدون تقویت، رفتار کارآمد به میزان کمتری رخ می دهد و بدین ترتیب دور تسلسلی آغاز می شودکه در آن فرصت برای تقویت و تجدید چنین رفتاری کاهش می یابد. بدین معنی که تقویت کمتر به رفتار کارآمد کمتر منجر می شود و این خود باعث فرصت کمتری برای تقویت می شود و این دور همچنان ادامه خواهد یافت . اگر میزان تقویت مثبتی که شخص دریافت می کند تا حد معینی کاهش می یابد ، متعاقب آن افسردگی رخ خواهد داد (هایم برگ و بلاک ، ۱۹۸۷ ) .

فرمول بندی فرستر باعث شد تا مطالعه رفتاری افسردگی آغاز شود. با وجود این ، این فرمول بندی برای تشریح تمایزات فردی در روشهای پاسخ مردم به رویدادهای ناخوشایند زندگی ، قانع کننده نیست . بر اساس الگوی فرستر هر گونه خللی در نظام تقویت مثبت لاجرم منجر به افسردگی می شود ، یعنی هر کس که واقعه ناخوشایندی در زندگی¬اش رخ می دهد می بایست دچار افسردگی گردد. البته قضیه دقیقاً به این صورت نیست ، چون ارتباط بین افسردگی و رویدادهای سخت زندگی پیچیده است و به راحتی و به طور کامل قابل درک نیست (مایول ، دمایو ، مارکز ، ۱۹۸۶ ).

افسردگی و رفتار بین فردی

لوینسون (۱۹۷۵)، نظریه های فرستر را توسعه داد تا بر نقش فرآیندهای بین فردی تأکیدکند ( لوینسون ، ۱۹۷۵ ، لوینسون ، یانگرن و گروسکاپ ، ۱۹۷۹ ).

لوینسون و همکاران او بویژه روی کمبودهای مهارتهای اجتماعی در افراد افسرده تأکید کرده اند ( مهریار، ۱۳۷۳ ) . مهارت اجتماعی هر فرد را می توان بر اساس مشاهده توانایی او در جلب پیامدهای مثبت ( و پرهیز از پیامدهای منفی ) ارزشیابی نمود . مشاهدات مختلف نشان داده اند که افراد دارای مهارت اجتماعی فعال بوده و بصورت عکس العمل نشان می دهند، در مقابل جنبه های ناخوشایند رفتار دیگران زیاد حساس نیستند ، هیچ فرصتی را برای عکس العمل نشان دادن از دست نمی دهند ، روابط اجتماعی خود را به طور نسبتاً مساوی بین افراد متعدد تقسیم می کنند و با نشان دادن رفتارهای حاکی از تقویت مثبت ، پاسخهای تقویت کننده مشابهی از دیگران دریافت می کنند . افراد افسرده برعکس ، واکنشهای اجتماعی کمتری از خود بروز می دهند ، با عده معدودی ارتباط دارند و زمان بیشتری لازم دارند تا نسبت به محرکهای خارجی عکس العمل نشان دهند ( مهریار ، ۱۳۷۳ ).

بیماران افسرده مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند که موجب می شود میزان دریافت تقویت مثبت مشروط به پاسخ پایین آمده و میزان مواجهه با تجربه آزارنده ( تنبیه ) افزایش یابد . به عبارت دیگر افسردگی پاسخی به فقدان تقویت مثبت مشروط به پاسخ است . تقویت ناکافی در زمینه های مهم زندگی به ملال و دلتنگی ، نافعالی و تقلیل رفتار ( پدیده های اولیه افسردگی ) منجر می شود . سائرمعتقد است، علائم افسردگی، نظیر ضعف عزت نفس و ناامیدی به دنبال کاهش سطح فعالیت پدید می آیند .

تحقیقات متعدد دیگری در این زمینه بیانگر آن هستند که کیفیت رفتار بین فردی افراد افسرده ضعیف است این تحقیقات دلایل بخصوصی برای کمبودهای رفتار اجتماعی ارائه نمی دهند، ولی مؤید بسیاری از نظرات و دلایل لوینسون هستند و در واقع نشانگر اهمیت مددرسانی به افراد افسرده برای بهبود کارآیی عمل اجتماعیشان می باشند (هایم برگ و بلاک ،۱۹۸۷ ).

مقابله یا رویارویی چیست؟

مقابله از پاسخهایی (از افکار ، احساسات و اعمال ) تشکیل می شود که فرد برای رویارویی با واقعیتهای مسأله¬زایی به کار می برد که در زندگی روزمره و در شرایط ویژه با آنها مواجه می شود ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ).

گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاهی اوقات درتلاش فرد برای مقابله با محیط نادیده گرفته می شوند بنابراین بررسی راههایی که مردم با استرسها و نگرانیهایشان مقابله می کنند وسیله¬ای جهت درک رفتار انسان فراهم می کند. روش تعیین چگونگی مقابله افراد با نگرانیهایشان در زندگی روزمره شامل مشاهده رفتار در موقعیت یا، از طریق گزارشهای شخصی یا گزارشهای دیگران است . به مراتب معمول ترین راه تعیین چگونگی مقابله افراد این است که از خودشان بخواهیم باتکمیل یک پرسشنامه آنچه را که انجام می دهند گزارش کنند، یا از طریق مصاحبه یا بطور کتبی کارهایی را که برای اداره دلواپسی ها یا استرس هایشان انجام می دهند توصیف کنند ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ).

پیشرفت تحقیقات

در سالهای اخیر استرس و پیامدهای آن توجه بیش از حدی را جلب نموده است . جریانهایی مانند تخریب محیط ، تهدید جنگ هسته¬ای ، تروریسم ، بیکاری ، نقصان منابع طبیعی ، خسارتهای پرخطر و تغییر در ساختار خانواده جریانهای برجسته¬ای در زندگی مردم بوده¬اند . افزایش وقوع طلاق ، تخلف و جرم و جنایت در بسیاری از جوامع وجود دارد و توجه به اینکه مردم چگونگی با این استرسورها مقابله می کنند با آگاهی فزاینده از چنین جریانهایی همراه شده¬اند (آرجیل ولو، ۱۹۹۰).

در طی سالیان زیادی محققان با یک مدل ناقص یا ناتوان یادگیری مشغول بوده¬اند که بر این نکته متمرکز است که افراد چه چیزهایی را نمی توانند انجام دهند ، به جای اینکه بر این نکته متمرکز باشد که چه چیزهایی را می توانند انجام دهند ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ) . در سالهای اخیر ظهور و علاقه و توجه در تئوری و سنجش مقابله با افسردگی نشان دهنده تغییر از رویکرد ناقص به سمت توجه رو به رشد کاربرد مدلهای « توانایی » جهت درک رفتار انسان است . این تغییر هم چنین در تحقیق اخیری که بر خوش بینی ( سلیگمن ، ۱۹۹۲ – ۱۹۹۱ ) و توانایی فرد برای مقابله با استرس ( آرجیل و لو ، ۱۹۹۰ ) متمرکز بوده است منعکس می شود. ( آرجیل و لو ، ۱۹۹۰ ).

به نظر می رسد که رویکرد توانایی چهارچوب متعهدانه تری برای بررسی رفتار انسان فراهم می کند، زیرا به یادگیری از طریق مشاهده جنبه های نرمال و سالم تلاش انسان توجه می کند. این جهت یابی متمرکز بر آنچه که فرد انجام می دهد و تواناییهایی که افراد برای مقابله با مشکلاتشان دارند، است. در واقع این رویکرد به جای توجه به پاسخهای ناسازگاری متمرکز است . بنابراین در سالهای اخیر توجه روبه رشد به ویژه در میان روان شناسان در مورد این مفهوم و سنجش مقابله فصل دوم

بخش اول : ( نابینایی )

تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی

حیطه آسیب دیدگی دیداری تعاریف متعددی دارد. این حیطه با دیگر حیطه های استثنایی بودن وجوه مشترک بسیار دارد. با وجود این، ناهمرأیی قابل ملاحظه‌ای در مورد بهترین تعریف وجود دارد. دو راه بسیار رایج برای توصیف آسیب دیدگی دیداری عبارتند از: تعاریف قانونی و تعاریف تربیتی.

تعریف قانونی که متضمن ارزیابی تیزی دیداری و میدان دید است، به منظور تعیین شرایط و مزایای قانونی موجود برای افراد نابینا مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

انجمن پزشکی آمریکا این تعریف را در سال ۱۹۳۴ ارائه کرد که امروزه نیز مورد قبول بنیاد آمریکایی برای نابینایان است. یک ”شخص از لحاظ قانونی نابینا“ کسی است که تیزی دیداری او یا کمتر در چشم مسلط (حتی با عینک) است. یا میدان دید او چنان تنگ است که چیزی را فراتر از زاویه ۲۰ درجه نمی بیند که شخص سالم از نظر بینایی در ۲۰۰ پایی مشاهده می کند (تیزی دیداری بهنجار است).

علاوه بر طبقه بندی پزشکی از نابینایی، طبقه دیگری نیز وجود دارد که ناظر است بر نیمه بینایی. نیمه بینایان بر حسب سیستم طبقه بندی قانونی کسانی هستند که تیزی دیداری شان بین و در چشم مسلط و با وسایل کمک دیداری است ( هالاهان وکافمن، ۱۹۸۸، ترجمه ماهر، ۱۳۷۵) .

بسیاری از افراد که محدودیتهای تعریف قانونی از نابینایی و نیمه بینایی را درک کرده اند به تعریف تربیتی گرایش یافته اند.

برای اهداف تربیتی،‌افراد نابینا کسانی هستند که چنان شدید آسیب دیده اند که نیازمند آموزش خواندن با بریل یا استفاده از روش های گوشی می باشند. نیمه بینایان می توانند حروف را بخوانند، لذا نیازمند طرح ها یا کتب اصلاح شده و چاپ شده با حروف درشت اند. به لحاظ اینکه این تعریف بر متغیر تربیتی روش آموزش خواندن تاکید می ورزد، متخصصان امور تعلیم و تربیت آن را ترجیح می دهند،‌حتی اگر آن تعریف فاقد دقت تعریف قانونی باشد ( هالاهان و کافمن، ۱۹۸۸، ترجمه ماهر ۱۳۷۵).

لاون فلد[۶] در تعریف خود از بینایی،‌نابینایان را به پنج گروه تقسیم کرده است:

۱- نابینایی که هیچگونه دیدی ندارد (نابینای مطلق)

۲- نابینایی که گرچه هیچ گونه دیدی ندارد ولی بعد از ۵ سالگی بینایی خود را از دست داده است.

۳- نابینایان مادرزاد.

۴- نیمه بینای پس از تولد

۵- نیمه نابینایی مادرزاد(پاکزاد، ۱۳۷۶)

با استرس مشهود است ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ) .

نوع فایل: word

سایز: 423 KB

تعداد صفحه:155خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:29

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

چکیده

در عین حال تفش خانواده در همه فرهنگ ها قابل تعمیق و بررسی است و اهمیت فراوانی دارد. با آنکه نوجوان به تدریج که بزرگتر می شود نفوذ خانواده بر او کاهش می یابد و افق های تازه مدرسه و جامعه و گروه های اجتماعی نوجوان را تحت تاثیر قرار میدهد. ولی تا پایان نوجوانی به صورت عمده (نه در همه افراد) خانواده مرکز شغل همانند سازی و عنصر اصلی تغییر رفتار نوجوان است.

قابل ذکر است که بسیاری از جهات نوجوانان و والدین آنان شبیه به هم می اندیشند برخی از تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از نوجوانان در مورد رشته تحصیلی و انتخاب شغل از والدین تاثیر می پذیرند. با وجود اینکه گاهی در مورد برخی مسائل سلیقه ای و به ظاهر پیش پا افتاده اختلاف میان آنها بالا می گیرد ولی در مورد مسائل عمده تر زندگی میان آنها شباهت فکری و ارزشی بیشتری وجود دارد.

بحران هویت شاید از طرفی تغییر در الگوهای همانند سازی نوجوان باشد چرا که نوجوان می خواهد از زیر بار سلطه والدین الگوهای مورد پذیرش آنها بیرون بیاید و حتی اگر خودش الگو نسازد لااقل الگوهای هم سن و دیگر گروههای اجتماعی را مورد محور قرار می دهد.

ساختار خانواده تاثیر مهمی در رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان دارد. روابط پدر و مادر با یکدیگر و فرزندان نقش تعیین کننده ای در سلامت روانی نوجوان بر جای میگذارد. اگر این روابط بر اساس اصول درستی استوار باشد می تواند نوجوان را در گذر این مرحله دشوار ، یاری رساند و اگر نامناسب باشد زمینه برای ایجاد مشکلات و انحرافات فراهم می گردد.

بحران هویت از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقیقات گوناگونی پیرامون ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است. روانشناسان بیشتر بحران هویت را در دوره نوجوانی و اثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند. و جامعه شناسان بحران هویت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی، این بحران را ریشه یابی می کنند. در چرخه زندگی ، دوره نوجوانی به منزله یکی از دوره های مهم محسوب میشود. گذر موفقیت آمیز از نوجوانی به بزرگسالی منوط به سازش یافتگی های روانشناختی ، اجتماعی و زیست شناختی است.

هدف این پژوهش مقایسه دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در ابعاد گوناگون ویژگی های هویتی بوده است.

برای این هدف تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان ناشنوا و عادی منطقه ۱ تهران انتخاب شدند و به وسیله مقیاس سنجش هویت بنتون و آدامز مورد آزمایش قرار گرفتند.

با استفاده از آزمون آماری t برای گروه های مستقل فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تحلیل داده ها اهم نتایج به شرح زیر بوده است:

۱-دانش آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش آموزان عادی در هویت آشفته نمرات بالاتری داشته اند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

۲-بین دانش آموزان ناشنوا و عادی در هویت از پیش تعیین شده تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

۳-بین دانش آموزان ناشنوا و عادی در هویت تاخیری تفاوت معنی دار وجود نداشته است.

۴-دانش آموزان عادی در مقایسه با دانش آموزان ناشنوا در هویت موفق از نمرات بالاتری برخوردار بودند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

واژه های کلیدی: بحران هویت، ناشنوایی، حس شنوایی،

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول ۳

مقدمه پژوهش ۳

۱-۱٫ مقدمه ۴

۲-۱٫ بیان مسئله ۹

ارتباط هویت با ناشنوایی: ۱۰

۴-۱٫ اهمیت پژوهش ۱۱

۵-۱٫ ضرورت پژوهش ۱۲

۶-۱٫ فرضیه های پژوهش ۱۳

۷-۱٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۴

فصل دوم ۱۵

ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۵

۱-۲٫ مقدمه ۱۶

۲-۲٫ ریشه تاریخی در مورد نوجوانی ۱۷

۳-۲٫ آراء تحقیقات در مورد نوجوانی در قرن بیستم ۲۰

۴-۲٫ تحقیقات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجوانی و بحران هویت: ۲۵

۵-۲٫ آراء و تحقیقات اولیه و پایه ۱ در مورد «بحران هویت» و نوجوانان: ۲۷

۶-۲٫ تحقیقات اریکسون در مورد هویت و بحران هویت: ۳۰

۷-۲٫ هویت از دیدگاه گلاسر: ۳۳

۸-۲٫ رابطه متقابل «هویت یابی» و «بحران هویت»: ۳۵

۹-۲٫ هویت ازدیدگاه جیمز مارسیابورن: ۳۷

۱۰-۲٫ هویت از دیدگاه آدامز: ۳۸

۱۱٫۲- آشنایی با صوت و حس شنوایی و تعاریف مربوط به ناشنوایی: ۳۹

تعاریف مربوط به ناشنوایی: ۴۲

تعاریف ۴۲

رفتارهای نشانه ای نقص شنوایی ۴۴

فصل سوم ۵۲

روش پژوهش ۵۲

۱-۳٫ مقدمه ۵۳

۲-۳٫ جامعه آماری ۵۳

۳-۳٫ نمونه و روش نمونه گیری ۵۳

۴-۳٫ روش جمع آوری اطلاعات ۵۴

۵-۳٫ جمع آوری اطلاعات ۵۴

۶-۳٫ اعتبار مقیاس (EOM-EIS) ۵۷

۷-۳٫ روایی مقیاس(EOM-ELS) ۶۰

۸-۳٫ روش های گرد اوری اطلاعات ۶۱

۹-۳٫ روش آماری تجیه و تحلیل داده ها ۶۱

فصل چهارم ۶۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۲

۱-۴٫ مقدمه ۶۳

۲-۴٫ اطلاعات توصیفی و استنباطی ۶۳

فصل پنجم ۷۰

تفسیر و نتیجه گیری ۷۰

۵-۱٫ بحث و تفسیر نتایج ۷۱

۵-۱-۱٫ بررسی و مقایسه موضوع تحقیق ۷۱

۵-۱-۲٫ بیان مسئله ۷۱

۵-۱-۳٫ فرضیه های تحقیق ۷۲

۵-۱-۴٫ جامعه آماری و نمونه ۷۳

۵-۱-۵٫ ابزار تحقیق ۷۳

۵-۱-۶ نتایج تحقیق ۷۳

۵-۲٫ نتیجه گیری ۷۴

۵-۳٫ محدودیت ها ۷۵

۵-۴٫ پیشنهادها ۷۷

۶-منابع و مراجع ۷۸

۷-پیوست ها ۸۱

1-1. مقدمه

خانواده کوچکترین جزء اجتماع است . اجتماعی که از خانواده های سالم تشکیل شده باشد. اجتماعی سالم خواهد بود و شرط آنکه خانواده ای سالم باشد، این است که افراد آن سالم باشند. لذا برای بهبود وضعیت اجتماع مهم ترین مسئله تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن است. خانواده اولین محیطی است که شخصیت کودک را شکل می دهد و محل انتقال سنت ها باورها و انواع مختلف شناخت هاست. کودک اولین قدم های اجتماعی شدن را در خانواده بر می دارد و در نهایت به موجودی اجتماعی تبدیل می شود . اولین هویت اجتماعی فرد در خانوداه فراهم می شود . احساس هویت یافتگی و اندیشمند بودن در خانواده شکل می گیرد و رشد می کند. این احساس ها آموخته می شوند و خانواده محلی است که چنین احساس هایی را به افراد می آموزد.

ساختار خانواده تاثیر مهمی در رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان دارد. روابط پدر و مادر با یکدیگر و فرزندان نقش تعیین کننده ای در سلامت روانی نوجوان بر جای میگذارد. اگر این روابط بر اساس اصول درستی استوار باشد می تواند نوجوان را در گذر این مرحله دشوار ، یاری رساند و اگر نامناسب باشد زمینه برای ایجاد مشکلات و انحرافات فراهم می گردد.

نوجوانی دوره رشد سریع جسمی است. تغییرات شدید جسمی بر رشد عاطفی نوجوان تاثیر می گذارد و او را دچار اضطراب تعارض ، ناآرامی، زود رنجی و… می کند. از نظر ذهنی نوجوان در این دوره کمتر به واقعیات توجه دارد و به رغم رشد عقلی ، رفتارش بیشتر تابع عواطف و احساسات است تا تفکر و منطق به جای پرداختن به واقعیات به دنیای تخیلات پناه می برد. به عقاید و نظرات دیگران وابستگی فراوانی پیدا کرده و در برابر مشکلات و موقعیت ها تصمیم بگیرد و این امر او را به شدت آسیب پذیر می سازد.

بیان مسئله

در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره هویت یافتگی نوجوانان در کشور وجود ندارد. یکی از دلایل این امر فقدان ابزار سنجش مناسب در این زمینه می باشد و با توجه به گستردگی حالات هویت موجود در بین نوجوانان به خصوص در مقایسه با دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی ما را بر آن داشت تا بررسی های مورد نظر را در این زمینه مورد اجرا گذاریم. مرور بر دوره نوجوانی با زیر سوال بردن ارزش های پذیرفته شده دوره کودکی همراه است . نوجوان با تردید در آنچه که مورد قبول والدین و بزرگسالن جامعه است سعی می کند تا به یک بازنگری اساسی پذیرفته های قبلی خود بپردازد. وجود تغییرات بدنی و روانی در نوجوان آن چنان سریع و گسترده است که نوجوان را در بدست آوردن یک تعریف جدید از خود با دشواری های اساسی روبرو می کند. اختلاف نظر با والدین، سردرگمی نوجوان در انتخاب های اساسی که در دوره نوجوانی نیز کاملاً تصریح نمیشود، سلامت روانی نوجوان را مورد تهدید قرار می دهد. بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی در دوره نوجوانی اتفاق می افتد.(رحیمی نژاد به نقل از نولروکالان -۱۹۹۱)

اصولاً هویت یافتگی نوجوان بدون تصمیم گیری درباره شغل ، زندگی ، مذهب و نقش جنسی امکان پذیر نیست، در واقع مشکلات هویتی موجود در بین افراد جامعه به خصوص بزرگسالان به دلایل عمده ای شایع می باشد که این مشکلات باید در دوران نوجوانی مورد بررسی قرار بگیرند. مطالعاتی درباره این موضوع در سایه کشور ها با عناوین مختلفی صورت پذیرفته است اما در ایران مطالعات عمیق و دامنه داری که ابعاد گوناگون هویت را مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته و موضوع مورد نظر آنچنان که باید گسترش نیافته است. این مطالعه بخشی از این حیطه علمی را پوشش می دهد.

ارتباط هویت با ناشنوایی:

نوجوانی تحت هر شرایطی و برای تمامی افراد مرحله ای از دوران زندگی است که فرد در آن با بحران های زیادی مواجه می شود. از نظر شلزینگر و میدو(۱۹۷۱) نوجوانی زمان تحمل استرس خاصی برای کودکان ناشنوا و والدینشان است. از این نظریه کاملاً مشخص است که نوجوانان ناشنوا هم مانند نوجوانان عادی با بحران هویت و هویت یابی روبرو می شوند. به خصوص در خانواده هایی که از بین چند فرزند آنها هم کودک ناشنوا متولد شده باشد و هم کودک عادی. نوجوانی مقطع زمانی است که شکاف بین کودک ناشنوا و کودک شنوا به اشکال متعدد وسیع تر می شود. مسلم است الگوهای اجتماعی شدن و هویت یابی در کودک ناشنوا متفاوت از الگوهای خواهر و برادر شنوای اوست. اما خانواده در این زمینه نقش بسزایی دارد. خانواده اولین نظام اجتماعی است که اکثر کودکان به آن تعلق دارند. و برای این کودکان خانواده اولین و مهم ترین راه برای شکل گیری هویت و پیدا کردن آن، به شمار می رود. بنابراین ، برقراری ارتباطی صریح و پایدار امری ضروری است. در واقع خانواده می تواند نقش مهمی برای هویت یافتگی فرزندان ناشنوایشان ایفا کنند. فرد ناشنوا به دلیل نقص شنوایی اش ممکن است در نوجوانی با بحران های زیادی مواجه شود. وشاید یکی از دلایل این امر این باشد که آنها تفاوت قابل ملاحظه ای بین خود و دیگران می بیند و ممکن است در سن نوجوانی ، یعنی دورانی که افراد به شناخت خود می پردازند، دورانی که به استقلال روی می آورند و دورانی که میخواهند برای آینده خود برنامه ریزی کنند و هویت فردی ، اجتماعی و شغلی خود را بیابند. با بحران ها و مشکلات قابل توجهی مواجه شوند. و در واقع موضوعی هم که ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم همین است. یعنی در پایان این تحقیق ما بدانیم که:

آیا هویت یابی با ناشنوایی ارتباط دارد؟

فرضیه های پژوهش

با توجه به مسایل مطروحه و با استناد به زمینه های نظری و پیشینه تحقیقی فرضیه های این مطالعه به شرح زیر صورت بندی شده:

۱) بین دانش آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی در هویت آشفته تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۲) بین دانش آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی در هویت از پیش تعیین شده تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۳) بین دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در هویت تاخیری تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۴) بین دانش آموزان ناشنوا با داشن آموزان عادی در هویت موفق تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۷-۱٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی

-تعاریف مفهومی. هویت: بر اساس دیدگاه اریکسون هویت یعنی احساس فردیت و یگانگی، هویت یعنی هماهنگی و یکپارچگی بین آنچه را که از خود تصور می کنیم و ان تصویری که دیگران از ما دارند. هویت تمامیتی است در دوره نوجوانی .

بحران هویت: مرحله ای از دوران زندگی فرد که نوجوان دچار سردرگمی شود و برای غلبه بر این حالت بحرانی باید بتواند برای سوال های خود پاسخی منطقی داشته باشد تا بتواند خود را باور کند. این دوران نه به گذشته متعلق است و نه به آینده. به عبارتی نوجوان نه کودک است نه بزرگسال یعنی تا سال های طولانی نداند هدفش چیست؟ نداند باید چه کسی شود.

تعریف ناشنوایی: ناشنوایی نوعی نقص شنوایی است یعنی وضعیتی که یادگیری از طریق گوش و شنوایی ممانعت می کند (نورثون و داونس ، ۱۹۹۱ نقل از هانت ۲۰۰۲)

-تعاریف عملیاتی. تعریف هویت: در این پژوهش عبارتست از نمره ای که آزمودنیها از مقیاس سنجش حالات هویت خود را بدست می آورند که در این تحقیق از مقیاس سنجش هویت بنتون وآدامز استفاده شده است.

تعریف ناشنوایی: در این مطالعه ناشنوایی یعنی حالتی که توسط معیارهای سازمان ملی ناشنوایان تعیین شده باشد.

نوع فایل: word

سایز:155 KB

تعداد صفحه:91خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:41

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارک)

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران(واحد حصارک)


تشکرو قدردانی

این مجموعه را که با عنایت خداوند متعال و راهنمائیهای ببیدریغ و خالصانه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده گرد‌آوری شد تقدیم مینمایم به دوشمع همیشه روشن زندیگیم، پدر و مادر عزیزم و به استناد حدیث والای:

من لم یشکر المخلوق لو یشکرالخالق: هرکه از بندة خدا تشکر نکند شکر خدا را هم نحواهد گفت.

لازم می‌دانم از زحمات دلسوزانه استاد عزیزم که در تمام این مدت، با نهایت شور و خلوص ما را راهنمایی فرمودند، تشکر نمایم.

به امید توفیقات روزافزون ازدرگاه ایزدمنان.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چکیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه‌های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8

روش انجام تحقیق 9

محدودیتهای تحقیق 9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است. 10

فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق

پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده 11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13

خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم 21

فصل سوم: روش تحقیق 24

نوع تحقیق 24

روش آماری 24

متغیرهای تحقیق 24

جامعه هدف و حجم نمونه 24

ابزار سنجش 24

شیوه نمره‌گذاری 25

اعتبار روایی پرسشنامه 25

روش نمونه‌گیری 25

ویژگیهای نمونه 25

روش جمع‌آوری اطلاعات 26

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه‌گیری 37

محدودیتهای تحقیق 37

میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف 38

پیشنهادات 38

فهرست منابع 39

پیوست 40


فهرست جداول


شماره جدول عنوان صفحه

1 محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27

2 محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی 29

3 محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 31

4 محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی 33

5 محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 35پیشگفتار

اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه

خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می‌دهد.

در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.

توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.


چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری سؤال شماره1

با توجه به یافته‌های تحقیق که در فصل چهارم ذکر شده‌است سؤال شماره یک که تفاوت ارضاء نیازهای فیزیولوژیک را مطرح می‌کرد.تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد. بنابراین بین دو گروه شاهد و عادی از نظر تأمین نیازهای فیزیولوژیک تفاوت وجو ندارد.

نتیجه‌گیری سؤال شماره 2: سؤال شماره 2 که تفاوت ارضاء نیاز به امنیت را مطرح کرده تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد بنابراین بین دو گروه شاهد و عادی از نظر تأمین نیاز به امنیت تفاوت وجود ندارد.

نتیجه ‌گیری سؤال شماره 3: سؤال شماره 3 که تفاوت ارضاء نیازهای تعلق وابستگی را مطرح کرده تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد. بنابراین بین دوگروه شاهد و عادی از نظر نیاز به تعلق تفاوت وجود ندارد.

نتیجه‌گیری شماره 4: این سؤال که تفاوت ارضاء نیاز به احترام را مطرح کرده تفاوت معنی‌داررا نشان نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری سؤال شماره 5: این سؤال که تفاوت ارضاء نیاز به تحقق خویشتن را مطرح می‌کرد تفاوت معنی‌دار را نشان می‌دهد بنابراین بن دو گروه شاهد و عادی از نطر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد. گروه عادی از نظر تأمین خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

فرضیه‌های تحقیق: همه فرض‌های تحقیق بجز فرض شماره 5 اثبات نشد.

محدودیتهای تحقیق

1- در جهت اعتبار و روایی پرسشنامه مطالعه مستقلی انجام نگرفته‌ است.

2- فهم برخی سؤالات برای دانشجویان مشکل بود مثل سؤال 7و3 .

میزان هماهنگی بین یافته‌های تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی:

تحقیق فوق با تحقیقات و پژوهشهای جانبالبی (1980) و بارتلت و هاروکس، هادفیلد(1364) هرتسک(1980)، منو، گلدفارب، تورانس، اوبری، محمدرضامهران(1371).

احمد علیپور و اسماعیل بیابانگرد(1376)و عبادالله مرادی (1370) مطابقت و همخوانی دارد.

میزان تعمیم پذیری نتایج به جامعه هدف نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به داشجویان شاهد و عادی دانشگاههای تهران می‌باشند.

پیشنهادات برای تحقیق بعدی

1- تحقیقی مشابه برروی گروه پسردانشگاهها انجام شود و با تحقیق حاضر مقایسه گردد.

2- تحقیقی مشابه در دیگر دانشگاههای شهرستانهای ایران انجام شود.

3- بین دانش‌اموزان شاهد و عادی چنین تحقیقی انجام شود.

4- بین کودکان و نوجوانان و جوانان شاهد و عادی دیگر جنبه‌های شخصیتی آنها از جمله اضطراب و وسواس سنجیده شده و مورد مقایسه قرار گیرد.

5- از دانشگاههای مختلف نمونه‌گیری شود تا امکان تعمیم نتایج وجود داشته‌ باشد.
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:29

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

مقدمه :

اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات در بین دانش­آموزان است که
می­توان به عنوان ریشه بعضی از مشکلات از آن نام برد.

بسیار شنیده­ایم که کودکان به دلیل اضطراب به مدرسه نرفته­اند. یا اضطراب از امتحان باعث افت درسی آنها شده است یا یک اضطراب اجتماعی به کناره­گیری آنان انجامیده است ، کم نیستند دانش­آموزانی که حتی یک کلمه سرکلاس حرف نمی­زنند.

و یا در یک بازی دسته­جمعی شرکت نمی­کنند ، اگر به همه این رفتارها توجه کنیم ریشه­ای از اضطراب را درآن­ها می­بینیم ، قرن بیستم را قرن " اضطراب" نامیده­اند. در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده است تا آدمی شیوه زندگی گذشته را رها کند و برای سازگاری با شرایط جدید تلاش نماید. کودکان و نوجوانان که بیش از هر گروه دیگر در معرض خطر روزافزون ناشی از اضطراب قرار گرفته­اند. اثر آن را می­توان در رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای ذهنی آنها مشاهده کرد ، در یادگیریهای کلامی نوجوانان مضطرب پاسخهای نامربوط و نامفهوم می­دهند و هر قدر مطلب مورد یادگیری دشوارتر باشد این نوع پاسخها شدت زیادتر می­خواهند داشت گاه حتی صدای و تکلم او را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد بدیهی است که اضطراب در نوجوانان مزاحمت بیشتری ایجاد خواهد کرد (عظیمی- 1363) [1]

اساساً خانواده ، مدرسه و جامعه، سه عامل مهم در بروز و ظهور اختلالات رفتاری در افراد محسوب می­شوند. محیط زندگی ، طرز رفتار اطرافیان ، تصویرهایی را در ذهن نوجوان به جای می­گذارد. که ممکن است اثرات مطلوب و نامطلوب آن در تمام مدت زندگی باقی بماند و نتایج آن هم تنها به خود فرد منتهی نمی­شود. بلکه در چگونگی روابط او با افراد دیگر هم تاثیر می­گذارد ، علمای امر تعلیم و تربیت در مورد نقش مدرسه و نوع نگرش دانش­آموزان به محیط مدرسه و اهمیت تاثیر نوع روابط بین دانش­آموزان و مربیان ، معتقدند که هرگاه نوجوان از اعتماد به نفس ، آرامش درون ، صفای قلب و نگرش مثبت به مربی خود ، برخوردار است آموزش نیز برایش لذت بخش خواهد بود و بالعکس ، موجب اضطراب و دلهره و مدرسه گریزی وی می­گردد.

تعریف و بیان مسئله :

اضطراب در یادگیری نقش مهمی دارد. اضطراب ، ذکاوت و هوش انسانی را فعال می­کند و راه حل مستحکمی برای تمرکز و رسیدن به نتیجه و پاداش رضایت بخش است. ناراحتی ناشی از اضطراب متوسط ، ما را وادار می­کند تا راههای مختلف دوری از اضطراب را کشف کنیم و این فی نفسه یک فرآیند یادگیری است. با وجود این بین اضطراب و یادگیری ارتباطی پیچیده وجود دارد. افزایش اضطراب تا میزان معینی ، محرکی است برای بالابردن یادگیری ، ولی پس از این میزان معین افزایش اضطراب باعث کاهش دریادگیری می­شود و اگر میزان اضطراب بازهم افزایش یابد ، باعث عدم وجود محرک یادگیری شده و به ایجاد خطر بیشتر در خطاها و اشتباهات منجر خواهد شد. این موضوع بدان معنی است که یک سطح مطلوبی از اضطراب برای یادگیری بهینه وجود دارد ، که پس از این سطح افزایش اضطراب نتیجه معکوس داده و ضد سازنده است.

اضطراب بسیار کم مساوی است با رخ ندادن چیزی و اضطراب بسیار زیاد مساوی است با اشتباه کردن.

در مورد هر فردی سطح مطلوب اضطراب از زمانی به زمان دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییرمی­یابد ، این تفاوت ناشی از تجارب قبلی یادگیری است که میتواند فرد را به مقدار زیاد یا کم اضطراب ، حساس کند. (راس. میچل)[2]

(ارمنست- ر- هیلگارد) گاهی اضطراب را مقدم بر هر چیز و یک حالت ترس و نگرانی و ناراحتی می­داند.

اضطراب با ترس ارتباط نزدیک دارد اما ترسی است که گاهی در مقابل امر مبهم به وجود می­آید و زمانی موضوع معینی ندارد. خلاصه می­توان گفت اضطراب گاهی به معنای ترس مبهم است و گاهی به معنای یک ترس مبهم محدود نیز استعمال می­شود و آن ترس از ناامنی است. اضطراب در این معنی جنبه اجتماعی دارد و از لحاظ منشاء امری است اجتماعی که از کودکی شروع می­شود ، محرومیت از محبت یا غفلت والدین از این لحاظ و فقدان محبت در کودک احساس نامنی به وجود
می­آورد ، در دوره بالاتر در موقع حمله و تعرض ، موقعی که درمعرض آسیب بدنی قرار می­گیرد و از این که در انجام کارها متکی به والدین است دچار اضطراب و ناراحتی می­شود. شریعتمداری- 1369)[3]

در این پژوهش نیز از آنجا که تصور می­شود دانش­آموزان تیزهوش با توجه به ویژگیها و تفاوتهایی که در بعضی از زمینه­ها به ویژه درسی با دانش­آموزان عادی دارند برآن شدیم تا ببینیم که آیا از نظر وجود اضطراب و میزان آن در یادگیری در دو گروه دانش­آموزان تیزهوش و عدای در دوره راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد ؟

لذا این سئوالات مدنظر است :

1- آیا در بین دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر اضطراب در مقطع راهنمایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟

2- آیا بین دانش­آموزان دختر عادی و تیزهوش در پایه­های مختلف تحصیلی (دوره راهنمایی) تفاوت معناداری وجود دارد؟

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تفاوت اضطراب بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در دوره راهنمایی تحصیلی در ناحیه 6و 7 مشهد در سال تحصیلی 85 پرداخته است.

جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در ناحیه6 که 24 مدرسه بود ،1 مدرسه به نام راهنمایی تحقیقی به عنوان دانش آموز عادی و 1 مدرسه از ناحیه 7 با عنوان مدرسه راهنمایی نمونه آرمیتا مصلی نژاد (تیزهوش) در نظر گرفته شد.

نمونه آماری 150 نفر می باشد که شامل 75 دانش آموز عادی و 75 دانش آموز تیزهوش به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند و از سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم در مقطع راهنمایی هستند.

روش تحقیق به صورت همبستگی، مقایسه ای می باشد و برای بررسی تفاوت اضطراب بین دانش آموزان ، ابتدا برای جمع آوری اطلاعات لازم در این زمینه از تست استاندارد کتل استفاده شده است، پس از تهیه و تنظیم نمره اضطراب بدست آمده و محاسبه میانگین هر گروه به صورت مستقل، بدست آوردن نمره حداکثر و حداقل هر گروه با هم مقایسه شدند و بر اساس جدول کی دو x2 و درجه آزادی مربوطه مسئله فوق مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیه های این تحقیق 5 مورد بودند که بعد از بررسی فقط مشخص شد که محیط مدرسه مقدار کمی در اضطراب و یادگیری دانش آموزان مؤثر است و در سایر فرضیه ها بین دانش آموزان عادی و تیز هوش تفاوت معناداری وجود دارد.
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:34

ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند. براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

فهرست مطالب

چکیده: ۱
مقدمه ۳
بیان مسئله تحقیق ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
پیشینه تحقیق ۷
فرضیه تحقیق: ۱۱
متغیرهای تحقیق: ۱۲
روش تحقیق: ۱۳
جامعه آماری: ۱۳
گروه نمونه و روش نمونه گیری ۱۳
روش گردآوری اطلاعات ۱۴
روش تجزیه و تحلیل داه ها ۱۵
۱- تحلیل عاملی ۱۵
۲- تحلیل رگرسیون چندگانه ۱۶
۱- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f) ۱۸
۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) ۱۸
قلمرو تحقیق: ۱۹
هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع: ۱۹
چارچوب نظری : ۲۰
محدودیتهای تحقیق ۲۲
مقدمه ۲۳
تعریف ریسک ۲۵
طبقه بندی ریسک ۲۷
ریسک مالی ۲۸
ریسک ورشکستگی ۲۹
ریسک سیاسی ۳۱
ریسک بازار ۳۱
ریسک گریزی ۳۲
تئوری پرتفوی مارکوئیتز ۳۴
روشهای اندازه گیری ریسک ۳۵
نرخهای بازدهی مورد انتظار ۳۷
کوواریانس بازدهی ها ۳۸
کو واریانس و همبستگی ۴۰
انحراف معیار پرتفوی ۴۱
فرمول انحراف معیار پرتفوی ۴۱
مرز کارآ ۴۳
مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران ۴۴
تئوری بازار سرمایه ۴۶
فرضیات تئوری بازار سرمایه ۴۷
تدوین تئوری بازار سرمایه ۴۹
دارایی بدون ریسک ۵۰
کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک ۵۰
پرتفوی بازار ۵۶
اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی ۵۷
تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک ۵۸
CML قاعده و تفکیک ۶۰
اندازه گیری ریسک در CML ۶۱
مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای: ۶۳
خط بازار اوراق بهادار SML ۶۵
تأثیر فاصله زمانی ۶۸
تأثیر شاخص بازار ۷۰
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT ۷۱
نظریه میلر و مودیگلیانی ۷۵
نسبت های مالی ۷۶
انواع نسبت های مالی ۷۷
دیدگاه نقدینگی ۷۹
دیدگاه سودآوری ۷۹
دیدگاه اهرمی ۷۹
دیدگاه فعالیت ۸۰
ریسک مالی: ۹۳
ریسک ورشکستگی: ۹۳
مدل های ارزیابی سهام ۹۸
نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک ۹۹
نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه ۱۰۱
نسبت های مالی و ورشکستگی ۱۰۲
رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک ۱۰۳
نسبت های اهرمی ۱۰۳
مالیات شرکت ۱۰۹
اندازه شرکت Firm Size ۱۱۰
قابلیت عرضه در بازار Market ability ۱۱۱
احتمال ورشکستگی Probability of bankruptcy ۱۱۱
تنوع بخشی Diversification ۱۱۱
صرفه جوییهای مقیاس Economier of Scale ۱۱۲
نسبت سود نقدی به سود هر سهام ۱۱۲
سیاست سرمایه در گردش ۱۱۳
نسبت دارایی جاری به فروش ۱۱۴
انتخاب سیاست سرمایه در گردش ۱۱۵
نسبت های نقدینگی ۱۱۶
نسبت های گردش و سود دهی ۱۱۷
سوابق تحقیق ۱۱۹
تحقیق هامادا ۱۱۹
تحقیق لو ۱۲۲
تحقیق بیور، کتلروشولز ۱۲۳
تحقیق بلکویی ۱۲۵
تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ ۱۲۶
تحقیق بنزین و شالیت ۱۲۹
سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی ۱۳۰
سایر تحقیقات ۱۳۲
مقدمه ۱۳۴
روش تحقیق ۱۳۴
تحقیقات آزمایشی ۱۳۶
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۱۳۸
روش گردآوری اطلاعات ۱۳۹
روش آزمون فرضیه ۱۳۹
روش تجزیه و تحلیل داه ها ۱۴۰
۱- تحلیل عاملی ۱۴۰
تحلیل رگرسیون چندگانه ۱۴۱
اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۱۴۴
متغیر وابسته ۱۴۴
نرخ بازده سهام ۱۴۴
نرخ بازده پرتفوی بازار ۱۴۶
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۰
۴-۱- مقدمه : ۱۵۰
۴-۲- مقادیر و متغیرهای تحقیق ۱۵۱
۴-۳- توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق ۱۵۳
۴-۴- تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل ۱۵۹
۴-۵- آزمون فرضیه تحقیق ۱۷۰
خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۰
۵-۱- مقدمه ۱۸۰
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۸۰
۵-۳- نتیجه گیری، مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین و تفسیر نتایج تحقیق ۱۸۲
مقایسه یافته تحقیق با تحقیقات پیشین: ۱۸۲
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۱۸۷
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۸۷
۵-۴-۲- پیشنهادهای مبتنی بر مبانی نظری ۱۸۸
۵-۴-۳- پیشنهادهای مبتنی تحقیقات آتی ۱۸۹
منابع فارسی: ۱۹۰
منابع لاتین:خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:27

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

توضیحات : این پایان نامه دارای سه پرسشنامه می باشد وپرسشنامه سلامت روانی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند .پرسشنامه هوش هیجانی که بین دو والدین تغییری مشاهده نشد و پرسشنامه روانشناختی بهزیستی که در والدین کودکان عادی بیشتر است که با فرمت ورد قابل ویرایش و 123 صفحه می باشد.


چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه هوش هیجانیشامل 4 خردهازمونشامل خودآگاهی5 ماده و خودمدیریتی 9 ماده وآگاهیاجتماعی 5 ماده و مدیریترابطه9 ماده می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ هوش هیجانی بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

نوع فایل: word

سایز: 508 kB

تعداد صفحه:123


http://filenab.com/user-products-3413خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 08:19

دانلود پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد فرمت: پاورپوینت( Powerpoint ) تعداد اسلاید: 28 اسلاید کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت  فصل ششم  این کتاب با عنوان   “ سهام عادی" بوده که در  28 اسلاید طراحی شده که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی (سمینار- کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده زیر می باشد: مقدمه ویژگیهای سهام عادی ویژگیهای عام سهام عادی ویژگیهای خاص سهام عادی ارزش اسمی ارزش دفتری مثال ارزش دفتری ارزش بازار        بازده سود سهام سود تقسیمی  مثال مربوط به سود تقسیمی درصد سود پرداختی سود سهمی تجزیه سهام سرمایه گذاری فردی مؤسسات سرمایه گذاری بازده سهام عادی اندازه گیری بازده سهام ریسک س ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 11:26

تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی

              مقاله با عنوان تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی کالری کربوهیدراتها پروتئین چربی مایعات و الکترولیتها ویتامین و املاح ورزش و مکملهای غذایی شرایط زیر احتمالاً نیاز به مکمل دارد: کمبود ویتامین یا مواد معدنی: آیا مصرف مکملها قانونی است؟ آیا مصرف مکملهای غذایی بی خطر است؟ آیا مصرف مکملهای غذایی موثر است؟ آیا مصرف مکمل برای ورزشکاران ضروری است ؟ نقش آب  در ورزشکاران نقش آب در بدن تشنگی میزان مصرف مایعات در ورزشکاران علائم و خطرات کم آبی در ورزشکاران چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند؟ حداقل میزان چربی بدن در ورزشکاران مرد و زن تا چه اندازه میباشد؟ میزان مطلوب کاهش وزن در هر هفته چه میزان است؟ بهترین زمان کاهش وزن توسط ورزشکاران ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 23:10

مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

              نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:128 قیمت:3000 تومان دانلود و خرید به صورت آنلاین         بیان مسئله : آیا بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون (hyper tension) و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟ اهمیت پژوهش : بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماریهای روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم می تواند بسیار خطرناک باشد و افراد را در معرض سکته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینکه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی م ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 14:43

پایان نامه مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و عادی

پایان نامه مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و عادی   در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   مقدمه: در سلسله مراتب تحول، دوره سالمندی مرحله نهایی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌های کمال مانند پختگی و خردمندی در دوره سالمندی به حد اعلای خود می‌رسند. اما از سوی دیگر می‌دانیم که با گذر از دوره میانسالی و ورود به دوره بزرگسالی و سالمندی، ضعف‌هایی نیز در فرد عارض می‌شوند. با این وصف این‌که آیا سالمندی همراه با پختگی است و یا آن‌که سالمندی ضعف عمومی را در پی دارد، می‌تواند تضادی را ایجاد نماید. آیا به راستی سالمندی همواره از دست دادن و افت توانایی‌هاست یا آن‌که همراه با برخی از دست‌دادن‌ها و افت‌ها، اکتساب‌ها و توان ...ادامه مطلب
1 2 3 >>