X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:44

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.

شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.

شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.

ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)

نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.

شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم می‌نماید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مساله تحقیق 3

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5

4-1- فرضیات تحقیق 6

5-1- اهداف تحقیق 7

6-1- متغیرها 8

7-1- پیشینه تحقیق 9

8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12

9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه 16

1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17

1-1-2- تاریخچه شهرداری 17

2-2- مفهوم تامین مالی شهر21

1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22

3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23

3-2- منابع درآمد شهرداری 23

1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21

2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22

3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22

4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23

5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27

8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب

27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28

1-4-2-روش استقراض28

2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29

5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30

6-2- تجارب کشورهای جهان 34

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34

1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35

2-1-6-2- شهرداران35

2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39

4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41

5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44

7-2- مدیریت شهری در ایران46

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48

9-2- وظایف شهرداریها49

10-2- سازمان شهرداریها 53

11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55

1-11-2-خدمات55

2-11-2-صنعت58

3-11-2-کشاورزی59

12-2-تعریف ضرایب همبستگی59

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64

1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64

2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68

2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74

1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74

3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77

4-3- هیدرولوژی 78

1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81

7-3- ویژگی های اقلیمی 83

8-3- تاریخچه شاهرود 87

9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89

1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89

2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90

3-9-3- وضع فعالیت : 94

4-9-3- وضع شغلی : 95

5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96

10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99

11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100

1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100

2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102

3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

مقدمه 112

1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113

2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115

1-2-4 اعتبارات جاری : 110

2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112

3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118

1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122

4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129

5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132

1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132

1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137

2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140

3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه 143

1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144

1-1-5-آزمون فرضیه اول 144

2-1-5-آزمون فرضیه دوم146

2-5- نتیجه گیری 149

3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات151

4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152

1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154

2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155

3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156

منابع وماخذ 158

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69

جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89

جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92

جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93

جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94

جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیش‌تر سال 1385 95

جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96

جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97

جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97

جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98

جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116

جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118

جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121

جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123

جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126

جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128

جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130

جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134

جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135

جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84

نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85

نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92

نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93

نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120

نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121

نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124

نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124

نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127

نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127

نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128

نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131

نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135

نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65

نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66

نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67

نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70

نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:33

پاورپوینت نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران

پاورپوینت نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران


فهرست:
نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران
چکیده
مقدمه
روش‌های تولید نانوتیوپ (CNT)
کاربردهای CNT
کاربردهای کربن نانوتیوب ها در صنعت ساختمان
سیمان و کربن نانو تیوب‌ها
بحث و نتیجه گیری

مقدمه :

با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم و فنون نانو در کلیه علوم و صنایع توجه بسیاری کمی به کاربردهای این پدیده در صنعت ساختمان و بطور عام در ساخت و ساز شده است. ولی اخیرا با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده های نانویی در مصالح ساخت و ساز، موج جدیدی با شتاب فزاینده ای صنعت ساخت و ساز و مهندسی عمران را در برگرفته است.
کربن نانوتیوب ها، استوانه های تو خالی از تک ورقه های گرافیتی هستند که به شکل استوانه پیچیده شده اند، این مواد دارای خواص ساختاری مکانیکی و الکتریکی فوق العاده ای هستند که ناشی از خواص ویژه پیوندهای کربنی و تقارن استوانه ای آنهاست.
در مورد کربن، کربن نانوتیوب ها و کربن فایبرز، خواص، کاربردهای و روش های تولید انواع مختلف آنها و Modify کردن کربن نانوتیوب ها و کربن فایبرز، خواص، کاربردهای و روشهای تولید انواع مختلف آنها و آنها بر حسب نیاز، تحقیقات تاکنون انجام گرفته است و از آنجا که نانو لوله های کربن از کربن گرافیتی ساخته شده اند مقاومت بسیار خوبی در برابر حملات شیمیایی داشته و نیز پایداری حرارتی خیلی خوبی دارند.
در این مقاله سعی شده است تحقیقاتی جامع پیرامون نحوه تولید نانو تیوب ها صورت گیرد و همچنین استفاده کاربردی این علم را در صنعت ساختمان در حوزه سیمان و بتن مورد ارزیابی قرار دهیم.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:24

جزوه مجموعه تست مکانیک خاک و پی مهندسی عمران

جزوه مجموعه تست مکانیک خاک و پی مهندسی عمران


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ


مجموعه تست

-1 کدام دسته از عوامل زیر در انتقل خاک مؤثرند؟

1 ) آب، باد، ثقل، یخ، انسان 2) رسوبگذاری، انجماد، حرارت، انسان

3 ) هوازدگی، فرسایش، پخشیدگی، انسان 4) زلزله، سیل، صنعت، انسان

-2 در مورد چگونگی شکلگیری و نحوه به وجود امدن انواع خاکها، کدام عبارت صحیح است؟

1) خاکهای دانهای از تخریب شیمیایی سنگها به وجود امدهاند.

2) خاکهای ریزدانه رسی از تخریب مکانیکی سنگهای دگرگونی به وجود آمدهاند.

3) رسها از روند تخریب فیزیکی خاک به وجود میآیند و شکل دانههای آنها صفحهای است.

4) ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاک بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

3- کدام یک از جملات زیر در مورد خاصیت خمیری خاکهای ریدانه رسی صحیح است؟

1)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

2)علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

3)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

4) علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.


( -5 چگالی ویژه GS) نمونهای از خاک اشباع /65 2 است. نسبت تخلخل آن /93 0 است. درصد رطوبت خـاک

چقدر است؟


30% (4 35% (3 100% (2 26/5% ( 1« 10» مهندسی عمران


-6 در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم اب میباشد و حجم اب آن نصف حجم ذرات جامـد اسـت.

نسبت تخلخل این خاک چقدراست؟

(1 4 (2 3 0/5 (2 025 ( 1

-7 حد روانی خاکی 40 و حد خمیری آن 30 میباشد. اگرفرض شود حد انقباض آن دو برابـر دامنـه خمیـری

s=2/7 در نظر گرفته شود، وزن مخصوص خاک در رطوبت حد انقباض را بر حسب m باشد و G

3

KN / تعیـین

W

نمائید. Kn

m

3

10 g =

21 (4 20 (3 19 (2 18 ( 1


پاسخنامه سوالات تستی

1 1) گزینه صحیح میباشد.

آب، باد، ثقل، یخ، انسان

4 2) گزینه صحیح میباشد.

ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاک بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

1 3) گزینه صحیح میباشد.

علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است

2 4) گزینه صحیح میباشد.

3 5) گزینه صحیح میباشد.

G S r o o W = S e

W ´ 65/2 = 1´93 0/ ® W= 35%

4 6) گزینه صحیح میباشد.

4 7) گزینه صحیح میباشد.

LL=40 PL=30

PI+LL-PL= 10 خمیری دامنه Þ SL= 2´10= 20 انقباض حد

G S r o o W = S e ® e = 2 / 7´ = 0/ / 2 0 54 است اشباه انقباض حد در خاک


فهرست مطالب

مجموعه تست ................................................................................................................................ ...9

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................15

مجموعه تست ................................................................................................................................ .20

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................25

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................37

مجموعه تست ................................................................................................................................ .41

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................47

مجموعه تست ................................................................................................................................ .51

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................61

مجموعه تست ................................................................................................................................ .68

پاسخنامه سوالات تستی...................................................................................................................... 76

مجموعه تست ................................................................................................................................ .82

پاسخنامه................................................................................................................................ .......85

مجموعه تست ................................................................................................................................ .87

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................93

مجموعه تست ................................................................................................................................ .97

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 105

نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 111

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 116

مجموعه تست ............................................................................................................................... 118

پاسخنامه کلیدی سوالات ................................................................................................ .................. 123

مجموعه تست ............................................................................................................................... 124

مجموعه تست ............................................................................................................................... 128

مجموعه تست ............................................................................................................................... 133

مجموعه تست ............................................................................................................................... 139

مجموعه تست ............................................................................................................................... 143

مجموعه تست ............................................................................................................................... 147

مجموعه تست ............................................................................................................................... 153

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 157

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 161

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....166

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 171

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 174

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 178

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 183

مجموعه تست............................................................................................................................... 185

مجموعه تست............................................................................................................................... 187

مجموعه تست............................................................................................................................... 189

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

مجموعه تست............................................................................................................................... 194

مجموعه تست............................................................................................................................... 198

مجموعه تست............................................................................................................................... 200

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 203

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 205

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 207

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 210

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 212

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 214

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....216
نوع فایل:Pdf

سایز :7.55 MB

تعداد صفحه:214خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:33

مجموعه تست مهندسی عمران (2)

مجموعه تست مهندسی عمران (2)


توضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون مهندسی عمران - با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

مجموعه تست
مکانیک خاک
21(در فونداسیونهای منعطف روی خاک چسبنده :
1( تنش در زیر پی ثابت بوده و نشست نیز در زیر بیثابت میباشد.
2( تنش در زیر پی ثابت بوده در نشست در مرکز فونداسیون حددال و در
کنارهها حداکثر میباشد.
3( تنش در زیر پی ثابت بوده و نشست در مرکز فونداسیون حدداکثر و در
کنارهها حدال میباشد.
4( تنش در مرکز پی حداکثر و در کنارهها حدال است و نشست در زیر پی
ثابت میباشد.

23(در صورتی که خاک GW کمتر از 15٪ ماسه به ه راه داشته باشد، خاک چه
نام دارد؟
1( شن با دانهبندی خوب به همراه ماسه 2( شددددن بددددا
دانهبندی بد
3( شن با دانهبندی بد به همراه ماسه 4( شددددن بددددا
دانه بندی خوب

ظرفیت باربری گروه ش ع واقع بر یک الیه سنگی:
1( همواره از مجموع مقاومت انتهایی تکتک شمعها بیشتر است.
2( در شرایط مختلف سطح مقطع شمع و جنس خاک، میتواند متفاوت باشد.
3( برابر مقاومت انتهایی تکتک شمعهاست.
4( از مجموع مقاومت نوک و جداره تأمین میشود.
33(دلیل به وجود آمدن پدیده اصطکاک منفی در پیهای ع یق کدام است؟
1( بار بیش از ظرفیت شمعها وارد آمده است.
2( نشست و تحکیم الیههای اطراف شمع باعث آن میشود.
3( تغییر شک کشسان در طول شمع باعث آن است.
4( نشست خاک در نوک شمع باعث آن میگردد.
در صورتی که به کالهک ش ع بار اع ال شود، بهتر است
در گروه ش ع از نیز استفاده شود
1( جانبی و افقی، شمعهای مای 2( جانبی، شمعها مای و لطر بزرگ
3( لائم بزرگ، شمعهای لطر بزرگ 4( بیش از ظرفیت شمع، شمعهای مای

مکانیک سیالات
41(در شکل زیر قطر لولههای 1 و 2 با یکدیگر برابراست کدام گزیناه در
زمینه مقایسه نیروی اصطکاک وارد بر بدنه لوله از عرف جریاان آب صاحیح
است(
R L / = 1 2
است؟ )لوله 2 نیم دایرهای به شعاع
f f f f 2 1 =
)1
3(تاب پتانسیل سرعت را میتوان تعریف کرد
1( برای هر میدانی که تابع جریان است. 2( بدددرای هدددر
میدان غیرچرخشی
3( برای هر میدان سرعتی 4( فقط برای یدک
میدان غیرچرخشی دو بعدی کدام گزینه صحیح است؟
1( در کانالهای طبیعی با مقطع مرکب، معمدوال سدرعت متوسدط جریدان در
بسترهای سیالبی کمتر از کانال اصلی میباشد.
2( در کانالهای طبیعی با مقطع مرکب، معمدوال سدرعت متوسدط جریدان در
بسترهای سیالبی مساوی با کانال اصلی میباشد.
3( در کانالهای طبیعی با مقطع مرکب، معمدوال سدرعت متوسدط جریدان در
بسترهای سیالبی بزرگتر از کانال اصلی میباشد.
4( بسته به بستر کانال طبیعی هر سه گزینه ساکن است رخ دهد.
تغییر شکل ناشی از خزش تحات اثار بارهاای ناشای رخ میدهد
1( کوتاه مدت – ثابت 2( دراز مدت -
ثابت
3( کوتاه مدت – متغیر 4( دراز مدت -
متغیر
86(عکس«رداری هوایی )فوتوگرامتری( در به دست آوردن کدام یک از ماوارد
زیر کاربرد ندارد؟
1( حجم عملیات خاکی 2( اطالعدات
ترافیکی
3( به دست آوردن شیب مسیر 4( تعیین حریم راه
87(زمانی که سیستم روسازی به علت نداشتن قادرت بااربری کاافی در اثار
بارهای وارد صدمه دیده و دیگر نتواند بادون افازایش بیشتار خرابیهاا
بارگذاری بیشتری را تح ل ن اید کدام یک از خرابیهای زیر ایجاد میشود؟
1( خرابیهای سازهای 2( خرابیهای وظیفه ای
3( خرابیهای سطحی 4( هر سه مورد
88(کدام یک از موارد زیر مرمات و بازساازی روساازیهای انعطافپاذیر را
شامل ن یشود؟
1( لکه گیری 2( تعویض کام روسازی
3( پر کردن چالهها 4( روکش کردن
RMS1)89 نشان دهنده کدام یک از قیرهای زیر است؟
1( لیر امولسیون نیمه پایدار و امولسیون ساز آن کاتیونیک است.
2( لیر امولسیون ناپایدار و امولسیون ساز آن کاتیونیک است.
3( لیر امولسیون نیمه پایدار و امولسیون ساز آن آنیونیک است.
4( لیر امولسیون ناپایدار و امولسیون ساز آن انیونیک است.
90(یکی از مهمترین نکاتی که باید در اجرای رویههای بتن آسفالتی ماورد
توجه قرار گیرد چیست؟
1( نحوه غلتک زدن رویه آسفالتی 2( نحوه اجرای درزهای طولی
3( نحوه متراکم کردن آسفالت 4( نحوه پخش کردن آسفالت
پاسخنامه
85(گزینهی »2« صحیح است.
برای به دستآ ردن زا یه مرکزی پیش اصلی از رابطه زیر استفاده میکنیم:

86(گزینهی »3« صحیح است.
باه تعیاین نقااط مختلار زماین در ارتفاا ساطح از طریار فناا ری
عکسبرداری هوایی، فتوگرامتری گفته میشود از فتوگرامتری برای مطالعاات
مقدماتی مطالعات مربوط به ترافیک، تعیین حریم راه، محاسبه حجم عملیات
خاکی ... استفاده میشود.
87(گزینهی »1« صحیح است.
خرابیهای بنیادی زمانی اتفاق میافتد که سیستم ر سازی به علات ندا شتن
قدرت باربری کافی در ا ر بارهای صدمه دیده دیگر نتواند بد ن افزایش
بیشتر خرابیها بارگذاری بیشتری را تحمل نماید.
88(گزینهی »2« صحیح است.
مرمت بازسازی ر سازیهای انعطافپذیر )آسفالتی شنی( شامل لکاهگیری،
پر کردن چالهها پر کردن ترکها ر کش کردن است.
89(گزینهی »3« صحیح است.
در فرمول نویسی قیرها C )کاتیونیک( R )آنیونیک( است.
RS )امولسایون ناپایادار( MS )امولسایون نیماه پایادار(
SS )امولسیون پایدار(
90(گزینهی »2« صحیح است.
یکی از مهمترین نکاتی که باید در اجرای ر یاههای باتن آسافالتی ماورد
توجه قرار گیرد نحوه اجرای درزهای طولی است.

pdfنوع فایل:

سایز: 109kb

تعداد صفحه:8خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مجموعه، مهندسی، عمران، (2)
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:15

پروژه کارآفرینی شرکت فراز عمران شرق

پروژه کارآفرینی شرکت فراز عمران شرق

خراسان شمالی: شیروان ، خیابان آیت ... کاشانی 11 ، جنب راست کوچه ، پلاک 19 ،

تلفکس:6235417 -0585 تلفن همراه: 1893959-0915 ، 5229504-0915

آدرس الکترونیکی: frazomran-shargh@yahoo.com

شرکت مهندسی فراز عمران شرق در سال 1385 توسط گروهی از کارشناسان که از مدتها قبل فعالیت خود را در قالب گروه آغاز نموده بودند با هدف بستر سازی و ایجادامکان فعالیت در زمینه های ساختمان ، میراث فرهنگی«پژوهش ، حفاظت و مرمت و احیای بناها ، بافتها و محوطه های تاریخی ، طراح مطالعاتی و بهینه سازی موزه ها ، مستند نگاری آثار موزه ای» ، و انتقال آموزه های معماری سنتی به معماری امروز در جهت حفظ اصالت و موجودیت بخشی از فرهنگ ایران زمین تاسیس گردید . در ابتدای امر این شرکت موفق به کسب رتبۀ 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشتۀ ابنیه و مرمت بناهای باستانی شد و با پشتکار و تخصص گروه کارشناسان خود و استعانت از خدای متعال در حال طی این طریق روشن است.

«کارشناسان مرمت بناها و بافت های تاریخی»

محمود پناهی«کارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی» ، هادی زینلی« کارشناس مرمت و بناها و بافتهای تاریخی» ، محدثه رضایی پور« کارشناس مرمت و بناها و بافتهای تاریخی»

خانم محدثه رضایی پور:«کارشناس مرمت و بناها و بافتهای تاریخی» ، محسن زاهدی مقدم«کارشناس مرمت و بناها و بافتهای تاریخی»

«کارشناسان گروه طراحی»

«مهدی صداقت «کارشناس معماری – سرپرست گروه » مجید نیکجو «کارشناس معماری » حسین حسامی فر «کارشناس معماری علی هوشیار امامی «کارشناس معماری » محمد شهبازی «گرافیست» حمید عارفی «گرافیست» سلام نگهدار«گرافیست»

«کارشناسان گروه سازه»

علیرضا جنابی نایینی«کارشناس عمران –عمران» ،امین صداقت« کارشناس ارشد عمران- نقشه برداری» ، عباس شیرزاد یاری«کاردان عمران- نقشه بردار» ، افشین تلاشان «کاردان عمران- نقشه برداری»

«کارشناسان گروه مرمت آثار»

حسن قاسمی نژاد«کارشناس ارشد مرمت آثار

«کارشناسان گروه صنایع دستی»

مصطفی شمسی مفخر«کارشناس ارشد صنایع دستی» ،عباس حمزه« کارشناس صنایع دستی»

«کارشناسان گروه پژوهش»

،صدرالدین طاهری« کارشناس ارشد پژوهش هنر»

«کارشناسان گروه موزه داری»

حمید صداقت« کارشناس موزه داری» ، رضا بایرام زاده« کارشناس موزه داری» محمد افروغ«کارشناس موزه داری»

«سرپرست و ناظر گروه کارشناسان»

«استاد فائق توحیدی»

معرفی

اعضاء


(سرپرست و ناظر گروه کارشناسان)

نام: فائق

نام خانوادگی: توحیدی

تحصیلات: کارشناس ارشد باستان شناسی و تاریخ هنر- دانشگاه تهران

سمت: سهام دار بعنوان سرپرست و ناظر فنی گروه کارشناسان

خلاصۀ تجربیات:

باز نشستۀ سازمان میراث فرهنگی با سمت مدیر گروه پژوهش اموال فرهنگی

تاریخ: 1379

رئیس اداره برسی و شناسایی دفتر آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی

تاریخ:1359-1365

عضو شورای فنی دفتر آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی

تاریخ: 1359-1366

مدیر پروژه حفظ و احیائ و پژوهش مجموعه ساسانی قصر شیرین

تاریخ:1361

سرپرست هیات برسی و شناسایی استان خراسان تاریخ:1355-1356

مسول و سرپرست گروهبرسی و شناسایی شهرستان مشهد تاریخ:1361

عضو هیات حفاریهای دانشگاه لندن مطالعات شرق شناسی در غبیرا کرمان

تاریخ: 1372

عضو هیات نظارت بر قانون معافیت صدور اشیاء عتیقه سازمان میراث فرهنگی

تاریخ:1356

رئیس موزه رضاعباسی تاریخ: 1371-1373

مسئول انجام کاوشهای علمی باستانشناسی بهبهان که منجر به کشف گنجینه ارجان شد.

تاریخ: 1361

انجام طرح ساماندهی اموال فرهنگی و هنری و تاریخی استان خراسان جنوبی

تاریخ: 1385

عضو هیات کارشناسی اموال فرهنگی میراث فرهنگی کشور

تاریخ:1368

عضو هیات کارشناسی و باز بینی اشیاء عتیقه بنیاد مستضعفان و جانبازان

تاریخ: 1385

کارشناس اشیاء عتیقه خارج شده از کشور(پاکستان ، گرجستان، ترکیه،..) و مسئول

استرداد اموال سازمان میراث فرهنگی کشور

عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی در سمت پژوهشگر اموال فرهنگی و معاون

اداره کل موزه ها تاریخ:1373

رئیس هیات برسی های باستان شناسی استان کردستان تاریخ:1356

کارشناس رسمی اشیاء عتیقه گمرکات ودادگاه انقلاب اسلامی کشور

دبیر شورای آثار منقول سازمان میراث فرهنگی تاریخ:1379

سوابق تدریس:

دانشگاه تهران، دانشگاه هنرتهران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه دفاع ملی،

آموزشگاه عالی میراث فرهنگی، مرکز آموزش عالی خدمات جهانگردی

خلاصه عنواین تالیفات ومقالات:

کتاب فن و هنر سفالگری، انتشارات سمت ،سال 1378

کتاب آشنایی با میراث فرهنگی،انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور،سال1379،سه جلد

کتاب مبانی هنرهایسفالگری،نگارگری،منسوجات،معماری،خط و کتابت،-انتشارات میراث کتاب،سال 1386

تهیه نقشه باستان شناسی کشور بر اساس اطلاعات بدست آمده تا سال1356

معرفی بخشی از بررسی های خراسان در کتاب آستارا تا استر آباد تالیف دکتر ستوده،جلد هفتم انتشارات انجمن مفاخر ایران

تهیه نقشه جاذبه های تاریخی کشور با همکاری سازمان نقشه برداری کشور

و چند اثر دیگر..خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:49

کارآموزی عمران

کارآموزی عمران


مقدمه

انجام دادن کار اجرایی به عنوان کارآموزی کاری بسیار مفید وپسندیده است،چون این کار دانشجو را با اجرای کارهای عمرانی آشنا می کند.اجرای کارهای عمرانی با دستگاه تئوری تفاوت دارد واختلاف اجرا ودرس دانشگاهی فقط در کارگاه ساختمانی قابل احساس است وکارآموزی وکارکردن درکارگاه ساختمانی قبل از رفتن دانشجو به محل کار خود بسیار مفید است.

کارکردن در کارگاه ساختمانی به عنوان کارآموزی برای بنده بسیار مفید بود و تجربه های خوبی را کسب کردم قبلا از آقای مهندس بیانی استادکارآموزی و مدیر کارگاه ساختمانی آقای صفائی وتمام کسانی که بنده را در این زمینه یاری نمودند، تشکر می نمایم.

گزارش کارآموزی

محل کارآموزی اینجانب در یک کارگاه ساختمانی بوده است. بنده از ابتدای کار یک ساختمان 4 طبقه، وارد کارگاه ساختمانی شدم.در ابتدا کار تخریب ساختمان قدیمی موجود مورد توجه قرار گرفت که مدیر،قبل از تخریب، نقشه های اجرایی را گرفته و کارهای شهرداری را انجام داده تا بعد از گرفتن جواز،اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر کند.

بعد از انجام دادن کارهای اداری در شهرداری مورد نظر و گرفتن جواز ساخت از شهرداری،سازنده اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان کرج کرد و بعد از انجام این کار اقدام به برچیدن شوفاژ خانه ساختمان کرد و وسایلی که می توانست از آن استفاده کند از ساختمان خارج کرد وسپس ساختمان مورد نظر را تخریب کردند.

تخریب ساختمان

تخریب ساختمان ابتدا از دیوارهای داخلی، درها وبیرون آوردن چارچوب درهای داخلی شروع شد وسپس آسفالت پشت بام ساختمان مانند ورقه های کاغذ لوله شده از پشت بام توسط عوامل تخریب کنده شد.

نکته مهم این است که قبل از تخریب پشت بام حتما آسفالت باید به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن این کار تخریب پشت بام باآسفالت کاری، بسیاری دشوار میشود. بعداز جمع شدن آسفالت پشت بام وتخلیه آن از پشت بام به داخل کامیون وحمل وخارج کردن آن از پروژه،سقف ساختمان که طاق ضربی بود،تخریب شد. عوامل تخریب موظف به تخریب وجمع آوری آجرهای موجود وچیدن آجرها در یک گوشه حیاط شدند.بعد تیر آهن و ستون ها از ساختمان قدیمی به جای مانده بود و تیرآهن در یک روز توسط عوامل تخریب بوسیله هوا برش بریده و به همراه تمام چهارچوب ها و درها وپنجره ها که قبلا از دیوارها خارج شده بود بار کامیون شده واز پروژه خارج شدند. تمام عملیات تخریب ساختمان بین 15 تا 20 روز انجام شد.

فهرست مطالب

مقدمه ........................................................................................... 4

تخریب ساختمان ........................................................................... 5

خاکبرداری ................................................................................... 6

ریختن بتن مگر .............................................................................. 9

آرماتوربندی ................................................................................ 10

بتن ریزی فنداسیون ..................................................................... 13

ویبره کردن بتن ........................................................................... 14

آرماتوربندی ستون ها .................................................................. 15

بتن ریزی ستون ها ....................................................................... 18

نکاتی درمورد بتن ریزی ستونها ..................................................... 18

نحوه ریختن بتن در داخل قالب ................................................... 20

اجرای تیر بتنی ............................................................................. 21

تیرچه و طریقه ساخت آن ............................................................. 24

ساخت بتن برای تیرچه ها ............................................................. 26

ساخت تیر بتنی واجرای سقف ....................................................... 28

بلوکها ........................................................................................... 29

اجرای سقف تیرچه بلوک ................................................................ 30

نصب تیرچه ها بر روی سقف تیرچه بلوک ........................................ 30

میلگردهای ممان منفی ..................................................................... 31

میلگرد حرارتی ............................................................................... 31

میلگردهای ممان منفی برای کنسول ................................................. 32

خیز منفی در سقف ........................................................................... 32

بتن ریزی سقف تیرچه بلوک............................................................. 33

تصاویری از پروژه ............................................................................ 34خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کارآموزی، عمران
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:50

دانلود پروژه کاربرد لیکا در عمران

کاربرد لیکا در عمران

این محصول در قالب فایل word و در 52 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

لیکاچیست 1

ویژگیهای بتن لیکا 2

لیکا درشیب بندی کف وبام 4

ویژگیهای پوکه صنعتی لیکا 4

کاربرد لیکا درصنعت ساختمان 6

عایق بندی کف 7

لیکا دربتن سبک ونیمه سبک 9

دانه کاربرد بتن های لیکا 10

مزایای کاربری بتن سبک لیکا 11

کاربرد لیکا درراهسازی 12

وزن فضایی کم 12

پایداری خاکریزها 13

عایقکاری یخبندان 13

تسطیح تورم یخبندان 14

کاربرد لیکا به عنوان زهکش 14

لیکا درکشاورزی 16

مزایای لیکا 17

ویژگیهای لیکا درکنترل آتش 22

اثرکاری لیکا درمقاومت برابر زلزله 24

لیکا ورسانایی حرارتی 27

فصل دوم : بتنهای اسفنجی

چکیده 33

مقدمه 34

بتن اسفنجی اتوکلاو 36

فراوردهای حرارتی 37

مقاومت دربرابر آتش 39

بلوکهای حرارتی AAC 40

مواد کامپوزیت 41

ساختارمواد کامپوزیت 42

مواد کامپوزیت درساختمان 42

نتایج 44

تصاویر 45خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:20

دانلود پروژه کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

این محصول در قالب فایل word و در 58 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

فناوری نانو چیست؟ -------------------------------------------------------------------3

مقیاس نانو -------------------------------------------------------------3

کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران(آسفالت)-------------------------------4

کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان --------------------------------------9

استفاده از فناوری نانو برای پیشگیری از ریزش پل‌ها --------------------------12

انقلاب فناوری‌نانو در معماری---------------------------------------------14

فناوری نانو در تصفیه آب-------------------------------------------------19

استفاده از فناوری نانو در ساخت سیمان ------------------------------------38

نانو تکنولوژی برای سیمان در حجم زیاد------------------------------------41

کاربرد مواد نانو در صنعت بتن---------------------------------------------47

کاربرد فناوری نانو در زلزله-----------------------------------------------52خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 06:44

گزارش کارآموزی عمران

دانلود گزارش کارآموزی عمران   فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 41               مقدمه طرحهای‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ مزبور به‌ معیار برجسته‌ای‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ در عملکرد دولتها تبدیل‌می‌شود و بازتابی‌ از کارایی‌ و اثربخشی‌ شیوه‌های‌ مدیریت‌ در کشور به‌ شمار می‌رود. اکثر طرح‌ (پروژه‌)ه ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: گزارش، کارآموزی، عمران
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:50

گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان شرکت خط هنر

دانلود گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان شرکت خط هنر فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 47           فهرست تاریخچه‌ی فعالیت شرکت ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشته علمی کارآموز نمودار سازمانی و تشکیلات آشنایی کلی با ساختمان و انواع اتصالات دیگ‌های بخار Boiler چیلرها عایق کاری کانال کشی نکاتی فنی در مورد اجرای تاسیسات ساختمان     تاریخچه‌ی فعالیت شرکت   شرکت خط هنر از سال 1351 به  عنوان شرکت مهندسی کلوین به ثبت رسیده و شروع به انجام کارهای تاسیساتی نموده است. این شرکت تا  سال 1378 صرفاً یک پیمانکار تاسیساتی بوده و از سال 1378 به بعد با استخدام کادر فنی در زمینه عمرانی شروع به اجرای پروژه‌های عمرانی نیز نموده است. این شرکت هم اکنون به عنوان شرکت تاسیساتی ساختمانی کلوین مشغول به کار است و در سازمان برنامه و بودجه رتبه 2 در زمینه تاسیسات و رتبه 4 عمرانی را دارا می باشد. در طی این سالها شرکت کلوین پروژه‌های کوچک بزرگ بسیاری را اجرا نموده که بعضی از آنها به شرح زیر است 1- بیمارستان 96 تخت خوابه بندرگنا ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 15 >>