X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:28

بررسی واعتبار یابی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی منطقه 7 شهرتهران

بررسی واعتبار یابی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی منطقه 7 شهرتهران

چکیده

تحقیق حاضر در نظر داشته است شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی را بررسی و جهت تبیین یک نظام هماهنگ، اعتبار بخشی نماید. برای این منظور سوالهای ویژه زیر مد نظر قرار گرفت: 1- چه شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 7 شهر تهران وجود دارد؟ 2- درجه اعتبار هر یک از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 7 شهر تهران به چه میزان می باشد؟ 3- آیا شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ابتدایی منطقه 7 بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه مدیران مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه منطقه 7 شهر تهران که تعداد آنها با توجه به تعداد مدارس موجود 51 نفر میباشد. آز آنجا که تعداد جامعه محدود بود، در این تحقیق نمونه گیری انجام نشد و از سرشماری کامل استفاده گردید. بنابراین تعداد نمونه با تعداد جامعه برابر میباشد. بر مبنای مدل نظری اصول مدیریتی فایول که وظایف مدیران را در چهار حیطه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت خلاصه می کند و همچنین نظریه کاتز و دیگران که معتقد است مدیران موفق باید دارای شایستگی های داشته باشند تحت عنوان شایستگی های ادراکی، انسانی، فنی ، همچنین نتایج تحقیقات هما غفوریان (1381) و سعید خواجه (1380) که شاخص های عملکرد و مهارتهای مدیران مدارس را بررسی کرده بودند، چارچوب نظری تحقیق حاضر بر مبنای شش شاخص عمده برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 7شهر تهران بنا نهاده شد. این شش شاخص عملکردی عبارت بودند از برنامه ریزی، سازماندهی، تجهیزات، رهبری آموزشی، فوق برنامه، و نظارت. به جهت اعتباریابی این شاخص ها ابتدا مصاحبه با مدیران مدارس ابتدایی همگن در منطقه 8 و متخصصان ذیربط بعمل آمد و سپس پرسشنامه ای محقق ساخته ای تنظیم گردید. این پرسشنامه حاوی مقیاس پنج درجه ای لیکرت از خیلی مخالف تا خیلی موافق بود. اعتبار شاخص ها و ملاک ها از نظر مدیران جامعه نمونه همگن مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون آلفای کرونباخ به منظور درجه پایایی انجام شد. نتایج آزمون برای هریک از شاخص ها به ترتیب برنامه ریزی 84% ، سازماندهی 89%، تجهیزات 81% ، رهبری آموزشی 86% ، فوق برنامه 86%، نظارت 86% نشان داد. پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه مذکور از آن برای اعتباریابی واقعی شاخص ها در میان مدیران مدارس منطقه 7 یعنی جامعه اصلی مورد مطالعه استفاده گردید.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از نقطه نظر مدیران مدارس ابتدایی جامعه مورد مطالعه شاخص های عملکردی شش گانه به شرح بیان شده میتوانند شاخص های مناسب و معتبر برای ارزیابی عملکرد آنان باشد. هر چند که برخی از ملاکها با میانگین پایین ارزیابی شده اند و این نشانه ای از ضرورت بررسی مجدد و انتخاب ملاک های قویتر و شفاف تری برای ارزیابی عملکرد مدیران می باشد ، لکن در مجموع این شاخص ها و ملاک ها موید شاخص های مورد نظر در تحقیقات قبلی می باشد. برای پاسخ به سوال سوم تحقیق یعنی یافتن تفاوت معنی داری اعتبار شاخص ها بین مدیران مدارس پسرانه و دخترانه آزمون یومن ویتنی اجرا شد. نتایج آزمون نشان داد که که شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ابتدایی منطقه 7 بین مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه هیچ تفاوت معناداری در جامعه مورد مطالعه و جود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرروت تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم

پیشینه پژوهش

اعتبار بخشی درآموزش و پرورش:

ساختار، نقش و وظایف

نقش و وظایف دبیرخانه تخصصی شورای اعتباری بخشی (تضمین کیفیت)

نقش و وظایف مدارس و موسسات آموزشی

نقش مهارت ها در دستیابی به کیفیت

الگوی شایستگی مدیران آموزشی

استاندا رد سازی

نقش مدارس ابتدایی در بنیاد کیفیت ها

شرایط و ضرورت ها در استاندارد کردن عملکرد

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش جمع‌آوری اطلاعات

روایی و پایایی

فصل چهارم

روش پژوهش و تحلیل داده‌ها

تحلیل یافته‌های پژوهش

فصل پنجم

نتـایـج پـژوهـش

خلاصه پژوهش و نتیجه‌گیری:

پیشنهادات پژ وهش:

منابع فارسی

پیوست ها

مقدمه

اصل بازرسی و نظارت به عنوانی یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان است که به وسیله آن می توان بر ساختار عملکرد و برنامه های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط ضعف، قوت و اعتدال یا انحراف را فهمید.

در سایه نظارت است که میزان موفقیت سازمانها ارزیابی و با برنامه ها تطبیق داده می شود. امروز در هر دستگاهی نظارت به منزله چشم آن دستگاه و مدیریت مربوط است و بازرسی لازمه نظارت است (کامرانی، 1380 ص2) البته مدیران و سرپرستان و سایر کارکنان بر این باورند که آنچه را خود ارزشیابی می کنند یا دیگران درباره آن قضاوت می کنند تا زمانی که بر اساس معیارهای غیرعلمی و ذهنی انجام گیرد نه تنها هدفهای مورد نظر را برآورده نمی کند بلکه عده ای در اجرای آن از خود مقاومت نشان خواهند داد. اما ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان و مدیریتها را در رسیدن به اهداف سازمان کمک می کند و اگر این ابزار به خوبی طراحی و اجرا گردد می تواند وسیله مناسبی برای تشویق آموزش و بهسازی عملکرد کارکنان باشد (یوسفی،سال سوم، ص82)

بیان مسأله

نظارت و ارزیابی عملکرد از واحدهای آموزشی ، از طریق فرمهای تنظیم یافته طبق سیستم متمرکز وزارت آموزش و پرورش به استانها ابلاغ می گردد. استانهای کشور نیز با توجه به امکانات، شرایط و ویژگیها این فرمها را با انجام تعدیل های لازم به نواحی و مناطق مختلف خود ابلاغ می کند. طی بررسی بر روی فرم های ارزیابی عملکرد در طی پنج سال اخیر مشاهده شد که فرمها تغییر کرده و با توجه به مجموعه مصوبات آموزش و پرورش و آیین نامه های اجرایی، مالی و آیین نامه امتحانات و اساس نامه های موجود در وزارت آموزش و پرورش فرم مدونی که با اصول علمی مدیریت آموزشی هماهنگی داشته باشد وجود ندارد. بهبود کیفیت آموزشی هدف متعالی هر نظام آموزشی است و تمامی تلاشها و چالشهای مدرسه و کلاس باید "به یادگیری معنا دار" در فراگیران بیانجامد و گرنه تمامی کوشش ها و جوشش های فرایند تدریس (یاددهی و یادگیری) کاری بیهوده و بی فایده است در نگاه جدید به آموزش و منابع انسانی که به آن به عنوان سرمایه گذاری و سرمایه نگریسته می شود تلاش بر این است که میزان توفیق نیل به اهداف با ابزاری سنجیده شود تا بتوان درباره آن به قضاوت و مقایسه پرداخت (بختیاری، 1382) ترکیب عناصر بسیاری در ابعاد سازمانی، انسانی و محیطی، فضای سازمان را پدید می آورند مقوله بندی این عناصر در چند مفهوم به آسان سازی درک پیچیدگیهای فضای سازمانها و تهیه استانداردها برای بهسازی تاثیرات آنها در بهره وری کمک می کند. به این منظور عناصر سازمان در سه مقوله سازمانی یا حقوقی، انسانی یا حقیقی و ارتباطات محیطی یا باز دسته بندی می شود. تشکیل چنین ساخت دانشی برای مدیریت سازمان پایه شکل یابی ساخت شناخت مدیران است بدون چنین ساخت دانشی ایجاد ساخت شناخت مدیران برای اداره سازمانها امکان پذیر نسیت. تشکیل چنین ساخت دانشی نیز در ذهن کارکنان برای کنترل بر اعمال سازمانی خود از ضروریات است . در واقع بدون چنین ساخت ذهنی کارکنان نمی توان به کیفیت کار سازمان مطمئن بود. این مقوله بندی قابل گسترش به همه سازمانها به ویژه سازمانهای آموزشی می باشد. (بهرنگی، 1382) با توجه به بیانات فوق می توان این نکته را استنتاج کرد که به منظور ارزیابی عملکرد مدیران، ابتدا باید خود با یک ساخت شناخت ذهنی از مدیریت آموزشی وارد میدان شد تا بتوان براساس ذهنیت مدیریتی فعالیتهای مدیران را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد. تحقیق حاضر در نظر دارد شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی را بررسی و جهت تبیین یک نظام هماهنگ، اعتبار بخشی نماید.

نوع فایل: word

سایز: 898 KB

تعداد صفحه:128خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:19

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی


فهرست مطالب

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5

اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6

سوالات تحقیق 7

فرضیه های تحقیق: 8

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع 11

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13

2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12

2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان 13

2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی 16

2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25

2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27

2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی 30

2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 32

2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی 34

2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36

2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38

2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی 39

2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41

2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43

2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................49

2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد .........................................................50

2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد ................................................................................51

2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد ............................................................................51

2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد ........................................................................53

2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد .............................................................56

2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی ....................................................................58

2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد ...................................................60

2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند ..........................................62

2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62

2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران ................................................63

2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64

2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65

2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ....................................67

2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت ..............................70

2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71

2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت ...............................72

2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت ....................................73

2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74

2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 74

2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور 79

2-4 چارچوب نظری تحقیق 82

فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84

3-1 مقدمه 85

3-2 متدلوژی پژوهش 85

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86

3-4 ابزار گردآوری 87

3-5 روش جمع آوری داده ها 87

3-6 روایی و پایایی تحقیق 89

3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93

فصل چهارم 95

4-1 مقدمه 96

4-2 توصیف یافته های تحقیق 96

4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق .............................................................98

4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99

4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104

فصل پنجم ................................................................................................109

5-1 مقدمه 110

5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن ......................................................111

5-3 محدودیت تحقیق 115

5-4 توصیه برای آینده 116

منابع ............................................................................................................117

پیوست ....................................................................................................135

فهرست جداول

جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33

جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان ................................................33

جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34

جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66

جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94

جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95

جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95

جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98

جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102

جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103

جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104

جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106

جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107

جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108

جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109

جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110

جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111

جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112

جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113

جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114

جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115

فهرست اشکال

شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40

شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41

شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42

شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44

شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45

شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48

شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60

نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49

نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53

نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55

نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56

مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

فهرست نمودار

نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102

نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103

نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104

نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

فرمت : doc

تعداد صفحات :156خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:37

اصول و نحوه عملکرد میکروکنترلرها، فرستنده ها و گیرنده های رادیویی

اصول و نحوه عملکرد میکروکنترلرها، فرستنده ها و گیرنده های رادیویی

مقدمه:

از آنجایی که ساخت و ارائه پروژه یکی از مهمترین ارکان تحصیل یک دانشجو در رشته الکترونیک میباشد لذا انتخاب و ارائه پروژه ای متناسب با رشته تحصیلی بسیار شایان اهمیت است.

پروژه ای که در اینجا به بررسی آن می‎پردازیم به ما این امکان را می‎دهد که اطلاعات را در باند 433M بین دو میکروکنترلر انتقال دهیم این کار بصورت بی سیم و بدون استفاده از پورت سریال صورت گرفته ما در این پروژه ابتدا از ماژولهای RF استفاه کردیم اما به دلیل ساخت نامناسب آنها و فرکانس بالایی که ما در آن کار می کردیم شاهد نویزهایی بودیم که نتیجه دلخواه را به ما نمی داد بنابراین برای اخذ نتیجه بهتر تصمیم بر استفاده ازکیتهای PT گرفتیم. PT ها به ما این امکان را می دادند که با کد کردن اطلاعات در برد فرستنده آنها را بدون هیچ پارازیتی درگیرنده ببینیم البته برنامه نویسی مربوط به PT ها نقش مهمی را در این امر ایفا می‎کند که ما در پیوست برنامه فرستنده و گیرنده را خواهیم دید.

بدین ترتیب هر عددی که ما در برد و فرستنده بوسیله کیبرد انتخاب می کنیم پس از نمایش روی LCD بوسیله pt22 کد می‎شود و به برد گیرنده فرستاده می‎شود pt22 وظیفه Dcode کردن دیتا را به عهده دارد و پس از بازگشایی کد میکرو آن را روی LCD نمایش می‎دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل 1: اصول و نحوه عملکرد میکروکنترلرها

فصل 2: اصول و نحوه عملکرد فرستنده ها و گیرنده های رادیویی

فصل 3: مدار فرستنده و گیرندهخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:14

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲
فرضیات تحقیق ۷
اهداف تحقیق: ۹
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۳
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۷
عملکرد تعاونیها : ۱۷
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲
عملکرد اقتصادی تعاون : ۴۶
ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۰
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۲
ئت ۷۴
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۷
منابع و مأخذ ۱۰۲خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:42

بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

٢

تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

چکیده :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

٣

مقدمه :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد . مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .

در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند

درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٩

٤

، ص ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .

سرمایه اجتماعی چیست ؟

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه چندانی ندارد . تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت از روابط دو جانبه ، تعاملات و شبکه هایی است که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند و نیز سطح اعتمادی است که در میان گروه و جاعت خاصی ، به منزله پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی ، یافت می شود . در مقابل ، جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی ، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند .

سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند ، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند ، تهسیل می کنند .

نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

بنگاههای دولتی از راههای مختلف ، سرمایه اجتماعی ایجاد کرده اند . یکی از اساسی ترین کارکردهای دولت – که هر اقتصاددان نئو کلاسیک برآن تاکید دارد – پاسداری از حقوق مالکیت از

٥

طریق یک قاعده شفاف قانونی است . در وضعیتی که دولتها نمی توانند این وظیفه را انجام دهند ، مانند دولت ایتالیا در جنوب این کشور در گذشته و دولت های روسیه و اوکراین در دهه نود ، سازمانهای خصوصی به حمایت از فعالیتهای بازرگانی و شرکتهای خصوصی می پردازد .

علاوه بر این ، سازمانهای خصوصی می توانند انواع ویژه ای از سرمایه اجتماعی را رواج دهند ؛ برای مثال سازمانهای نظامی ، به صورت آگاهانه ، از طریق فرایند شدید جامعه پذیری همبستگی گروهی را تقویت می کنند ؛ زیرا همبستگی در کارامدی واحد نظامی اهمیت زیادی دارد .

از طرف دیگر ، دولتها وقتی بخواهند وظایفی را در دست گیرند که سپردن آنها به جامعه مدنی بهتری است ، سرمایه اجتماعی را تهی می کنند . مورد عالی و کهن آن فرانسه بود که سلسله ای از پادشاهان جاه طلب ، قدرت سیاسی را در پاریس متمرکز و جامعهای را ایجاد کردند که به تعبیر دوتوکویل ، ده فرانسوی نمی توانستند برای یک هدف مشترک گرد هم آیند .

بنابراین نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی ، این است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکند ؛ یعنی دولتها باید مصممانه کالاهایی را تولید کنند که از عهده آنها بر می آیند ؛ از قبیل پاسداری از حقوق ، آموزش ، دفاع و مانند آن . در عین حال ، دولتها باید وظایفی را که نهادهای کوچک تر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می تواندد اجرا کنند ، به جامعه مدنی بسپارند . همچنین دولتها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر و خوب ، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقا متناسب با وظایف آنهاست.

ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی

در این قسمت به بررسی همبستگی بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی پرداخته شد . برای این منظور ، سئوالات پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان سازمانهای دولتی در نظر گرفته و داده ها و اطلاعات مربوط به آنها که به صورت کمی در آمده اند ، تجزیه و تحلیل شده و از آنها برای انجام دادن یک رگرسیون برای نشان دادن میزان همبستگی بین مولفه های یازده گانه تحقیق با سرمایه اجتماعی ، استفاده گردیده است .

بر اساس این یافته ها ضریب همبستگی بین عوامل یازده گانه سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی ، در سطح ٠١/٠ P معنادار بوده است . بنابراین ، بین عوامل عملکردی یازده گانه با سرمایه اجتماعی ، رابطه مثبت وجود دارد .

فهرست عناوین :

- چکیده

٢- مقدمه

٣- سرمایه اجتماعی چیست ؟

٤- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

٥- بیان مسئله

٦- سئوالات تحقیق

٧- جامعه آماری تحقیق

٨- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

٩- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

١٠- توزیع میزان سرمایه اجتماعی

١١- ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی باسرمایه اجتماعی

١٢- مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی،با توجه به سطوح مختلف

سرمایه اجتماعی

١٣- نتیجه گیری

١٤- پیشنهادها
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:14

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان


پیشگفتار

ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آ‌ن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک دهه نمی گذارد. در همین سالهای انداک ارزشیابی راه پر فراز ونشیبی را پیمود و در سطوح گوناگون مدیریت اداری موافقان و مخالفان بسیار داشتهن است. اکثر مدیران فلسفه ارزشیابی را پذیرفته اند ولی ابزار سنجش و اندازه گیری موجود (فرمهای ازرشیبای) را ناکافی و شرایط پیرامونی اعم از مسائل درون سازمانی یا برون سازمانی را برای اجرای موثر این امر نامساعد می دانند در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت ونیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نیز به شناخت کار آیی کارکنان خود دارند تا بر اساس تولید وارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند.

ارزشیابی ابزاری است که سازمانها وکارکنان رادر تامین این نیازها کمک می کند. اگر این ابزار بخوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد. وسیله مناسبی برای تشویق- آموزش بهسازی وبعضا تنبیه کارکنان خواهد بود.

از این رو کوشش کارشناسان امور اداری بر آن بوده تا اینکه بتدریج ابزار سنجش و اندازه گیری معتبری را برای ارزشیابی کارکنان طراحی تا از روایی لازم برخوردار و با ایجاد تغییراتی در شرایط پیرامونی امکان اجرای موثر و مطلوب ارزشیابی را فراهم نمایند.

لیکن نگرش اجمالی بر نحوه چگونگی ارزشیابی کارکنان مبین این مسئله است که متاسفانه ارزشیابی جایگاه اصلی خود را نیافته و بسیاری اموری که می تواند در اسرع وقت و درزمانی کوتاه مدیر را به اهداف خویش نائل آورده.

فصل اول

عنوان تحقیق:

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان انجام گرفته است.

طرح مسئله

ارزشیبابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کار آمدی- توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به کمک اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می آید. برنامه ریزی شغلی- تصمیمات اداری- تشویقات و تنبیهات از مبانی موثق و قابل دفاع برخوردار می شوند و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده مناسبات منطقی وعادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد. حاکمیت ضابطه شایستگی وایجاد فضای فوق العاده کارکنان در اجرای اثر بخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد مجموعه این فعالیتها کار آیی و بهره وری سازمانهنا را افزایش داده موفقیت و پیشرفت آنها را تسهیل می کند آیا نظام ارزیابی عملکرد در شرکت مورد تحقیق توانسته به اهداف خود که همان کارآیی کارکنان و تحقیق اهداف سازمانی است به طور کامل دستیابی پیدا کند لذا سعی کردیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را که تاثیر مهمی در تحقیق اهداف این شرکت دارد را به صورت اجمالی بررسی تا نسبت به دلایل کار آیی این نظام ارزیابی شناخت پیدا کنیم و برای رسیدن به این شناخت پاسخ به سوالات ذیل اهمیت فراوانی دارد.

الف: آیا وجود جایگاه خاص برای انجام ارزشیابی کارکنان باعث کار آیی نظام عملکرد گردیده است.

ب:آیا وجود سیستم کنترلی ونظارتی صحیح بر ارزیابی هایی انجام گرفته باعث کار آیی نظام ارزیابی عملکرد گردیده است.

ج: آیا کلیه مراحل ارزشیابی دقیق باعث کار آیی نظام ارزیابی عملکرد گردیده است.

اهمیت و ارزش تحقیق

یکی از تکنیکهای مورد استفاده مدیران برای تاثیر گذاری بر رفتار کارکنان ارزشیابی است. انگیزه کارکنان برای فعالیت افزایش تواناییهای شخصی و اصلاح عملکرد آتی تحت تاثیر باز خوری است که از عملکرد گذشته خویش می گیرند یک ارزشیابی صحیح از عملکرد کارکنان می تواند عامل برانگیختن و هدایت کارکنان به سوی پرورش مهارتها و قابلیتهای فردی آنان باشد ارزشیابی عملکرد همچنین می تواند مبنای استواری برای تصمیم گیری در مورد مسائل پرسنلی نظیر پرداخت پاداش- توضیح- انتقال- تنزیل درجه- اخراج- افزایش حقوق و .... باشد.

ارزیابی ظرفیت جهد و توانایی های انجام کار کارکنان و شایستگی آنها کار بسیار دشوار و می توان گفت بطور کامل ومطلق انجام آن غیر ممکن است زیرا بشر هنوز به چنین ابزار یا وسیله ای دست نیافته که بتواند توانایی های بالقوه و بالفعل انسان را دقیق اندازه گیری نماید بویژه آنها در اغلب موارد ارزیابی کند هم انسانها هستند که تحت تاثیر ذهنیات- تعلیمات- تعصبات- عواطف واحساسات ممکن است عدالت لازم در قضاوت را آگاه یا نه آگاه رعایت ننماید.

عدل یعنی اینکه هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نشویم در این صورت همه از یک میزان استحقاق برخوردار خواهند شد و به این ترتیب هیچگونه تفاوتی برای افرادی که حتی به اعتقاد اخلاق گراها از نوع اولویت برخوردارند قائل نشده ایم بی شک این چنین مساواتی عدالت نخواهد بود و جوامعی با چنین هنجارهای کاری تعالی و بقاء نخواهند داشت برای تعیین میزان استحقاق واجرای عدالت واقعی لازم است از یک سو عملکرد اشخاص و از سوی دیگر پتانسیل با توانایی های بالقوه آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. در ارزیابی نحوه انجام کار در واقع آن قسمت از بینش دانش و توان کارکنان ارزیابی می شود که در رابطه با انجام وظایف محوله به ظهور در می آیند و طبعا قابل اندازه گیری هستند. در تعیین ظرفیت وتوانای های بالقوه کارکنان تنها به ارزیابی وظایف محوله اکتفا نمی شود بلکه استدادهای نهفته و ظاهر نشده که البته تشخیص و ارزیابی آن بسیار دشوار توانایی های بالقوه معمولا به ارزیابی توانایی های بالفعل یعنی شایستگی در انجام وظایف بسنده می‌کنند با اینهمه به منظور دشورایها به ارزیابی این سرمایه های نهفته پرداخت مطرح کردن یا مدیر و سرپرست باید در محیط کار توسط رده های بالاتر مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه در صورت امکان ممکن است هرفردی شخصا کار و شایستگی خود را مورد سوال و ارزیابی قرار داد و به قول معروف خود کاهش را در مورد توانایی ها وکار وکوشش قاضی کند در سالهای اخیر با پیدایش نظریه مدیریت بر مبنای هدف یا مدیریت بر مبنای نتیجه در قلمرو نظریات جدید مطرح شده موضوع خود ارزیابی از موقعیت خاصی برخوردار گردیده که البته تا کنون که باید و شاید مورد پذیرش علمی قرار نگرفته است لذا با عنایت به اهمیت ارزشیابی عملکرد در افزایش کار آیی و تحقق اهداف شرکت چنانچه بتوانیم نقاط مثبتی که باعث افزایش کار آیی نظام ارزشیابی عملکرد در شرکت الکتریک خودرو شرق گردیده است را شناسایی وبهبود بخشیم می توانیم به بهبود عملکرد فردی و گروهی کارکنان در این شرکت کمک نموده و د رنتیجه باعث افزایش کار آیی کارکنان و تحقق اهداف وجودی این شرکت شویم.

روش مقیاسی رفتاری (BARS)[1]

روش مقیاس رفتاری از دو نظر با روش مقیاس که شرح آن گذشت تفاوت دارد. اولا در اینجا رئیس باید رفتار مرئوس را در شغل بر اساس مجموع عواملی سنجید که به وسیله مطالعه دقیق شغل، ارتباط آنها با هم و نقش مهمشان در انجام موثر شغل، ثابت شده است. یعنی در حالیکه در روش مقیاس کارکنان بر اساس صفات کلی شخصیتی مورد ارزیابی قرار می گیرند، در روش مقیاس رفتاری، ارزیابی بر این اساس است که کارکنان تا چه اندازه رفتارهای خاصی را که ارتباط مستقیم با انجاام وظایفشان دارند از خود نشان می دهند. ثانیا در کنار مقیاس که برای اندازه گیری رفترا در جه بندی شده است مثالی معینی از رفتار خوب، متوسط، ضعیف وغیره نیز آورده شده است تا راهنمای ارزیاب در ارزیابی دقیقتر کارمند باشد.

مثال، شغل کنترل کیفیت و مقیاس، برای سنجش یکی از عوامل مهم در این شغل یعنی توانایی کارمند ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان واحدهای تولیدی در سازمان است. در مقابل هر یک از درجات از فرد انتظاری که می رود، آورده شده است این امر نیاز به استنباط و قضاوت شخصی و ارزش ارزیاب را در ارزیابی کاهش می دهد و ارزیابی را مستقیما مرتبط با رفتار کاری فرد می نماید. تعیین مقیاسهای رفتاری، کار بسیار دشوار وقت گیری است . در مرحله اول از گروهی از متخصصان و کارشناسان خواسته می شود تانمونه هایی از عملکرد موثر وعملکرد ضعیف را در شغل بر شمارند گاهی بدین منظور چند صد نمونه از عملکردها در سطوح ودرجات مختلف از بهترین تا ضعیف ترین فهرست می شوند. این نمونه ها سپس بر حسب معیار ومشترکاتی مانند تخصص، مهارت، توانایی در تصمیم گیری و قضاوت طبقه بندی می گردند. در مرحله دوم، نمونه های عملکرد طبقه بندی شده به گروه دیگری از متخصصان داده و از آنها خواسته می شود تا یک بار دیگر آنها را بر اساس همان معیارها طبقه بندی نمایند. این عمل در واقع کنترل کار گروهی اول است.[1]خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:13

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید


عنوان صفحه

چکیده--------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران ---------------------- 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید -------------------------------------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------------------------------ 12

طبقه‌بندی ------------------------------------------------------------------ 12

رده بندی ------------------------------------------------------------------ 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ---------------------------------------- 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص ----------------------------------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------------------------------------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای ----------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------------------------------------- 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------------- 19

الف ـ هموتالیسم ----------------------------------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم ------------------------------------------------------ 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید --------------------------------------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------------------------------- 24


الف

کشت بافت ----------------------------------------------------------------- 25

گزینش از طریق کشت تک اسپوری------------------------------------ 26

تهیه نقش اسپور ------------------------------------------------------------- 26

الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری --------------------------------------- 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری --------------------------------------- 27

اختلاط ساده---------------------------------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها---------------------------------------------------- 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها----------------------------------- 29

1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها--------------------------------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ---------------- 30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP------------------------------ 30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD --------------------------- 31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: ---------------------------- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:---------------------- 33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: ----------------------------- 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها----------------------- 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: ----------------------------- 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: ------------------ 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: --------------------- 35

1ـ کشت اسپور------------------------------------------------------- 35

2ـ جداسازی تک اسپورها ---------------------------------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ------------------------------------------------------ 36

آزمون میوه‌دهی ------------------------------------------------ 36

الف ـ تهیه بستر کشت: ------------------------------------------------ 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ----------------------------------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: ------------------------------------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------------------------------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست-------------------------------------- 39

مهندسی ژنتیک------------------------------------------------ 39

1ـ انتقال ژن --------------------------------------------------------- 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها------------------------------------------------ 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------------------------------------- 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA--------------------------------------------- 42

روش کشت هموکاریون‌ها ----------------------------------------------------- 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها------------------------------------------------------ 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ---------------------------------------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------------------------------------- 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید--------------------------------------------- 46

تهیه بستر کشت (کمپوست)---------------------------------------- 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی ------------------------------------- 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست ------------------------------------------------- 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت---------------------------------------------- 49

هوادهی و افت سریع دما------------------------------------------------------- 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ----------------------------------- 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی--------------------------------- 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت---------------------------------------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)-------------------------------- 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون -------------------------------------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها --------------------------------------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------------------------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------------------------------------ 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها ------------------------------- 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها -------------------------------- 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ------------------------------------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ---------------------------------------------------- 66

ضریب همبستگی ------------------------------------------------------------ 66

پیشنهادات ----------------------------------------------------------------- 67

منابع ---------------------------------------------------------------------- 69

پیوست--------------------------------------------------------------------- 75

چکیده انگلیسی ------------------------------------------------------------- 78امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است. هم اکنون کشور ما بیش از 65 میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 هجری شمسی این رقم به80 میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از:

1ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:

قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفه‌جویی در استفاده از زمین، قابل توجه می‌باشد.

2ـ صرفه اقتصادی:

برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی استفاده می‌شود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیة منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد.

3ـ ارزش غذایی:

قارچ خوراکی با میزان پروتئین 30ـ25 درصدی هم‌ردیف حبوبات و بالاتر از سبزیجات و میوه‌ها قرار دارد. همچنین هضم 80ـ70 درصدی پروتئین قارچ حائز اهمیت است و میزان کربوهیدرات‌ها و کلسترول در آن پایین است. به دلیلی پایین بودن کالری در قارچ یک رژیم غذایی مناسب برای لاغری است. قارچ‌های خوراکی دارای ترکیبات ضدسرطان نیز می‌باشند. با مصرف قارچ‌های خوراکی می‌توان ویتامین‌های C,E,K,D,A و گروه (B6, B2, B1) B و املاح معدنی مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر و مقادیری آهن مورد نیاز بدن را تأمین کرد. برخی از اسیدهای آمینه در قارچ‌ خوراکی شامل لیزین، تریپتوفان، تریپسین و اسید فولیک می‌باشد (محمدی گل تپه، 1379).

همچنین مقایسه برخی از اسیدآمینه‌های موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ، که یک منبع غذایی غنی از پروتئین می‌باشد، در جدول 2 آمده است (چنگ و مایلز، 1989)[1].


جدول 1ـ ارزش غذایی قارچ خوراکی تازه به شرح جدول زیر می‌باشد (غلامعلی پیوست، 1375).

درصـد

مـاده

5/90ـ3/78

آب

30ـ25

پروتئین (وزن خشک)

5/3

پروتئین (وزن تر)

8ـ7/1

چربی (وزن خشک)

3/0ـ2/0

چربی (وزن تر)

1ـ8/0

نمکهای معدنی

12ـ7/7

خاکستر (وزن خشک)

368ـ328

انرژی (k cal در 100 گرم)


جدول 2ـ مقایسه برخی از اسیدهای آمینه موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ: (در 100 گرم پروتئین)

قارچ تکمه‌ای سفید

تخم‌مرغ

اسید آمینه

5/7

8/8

لوسین

5/4

6/6

ایزولوسین

5/2

3/7

والین

2

6/1

تریپتوفان

1/9

4/6

لیزین

2/4

8/5

فنیل آلانین

9/0

1/3

متیونین


4ـ اشتغال‌زایی:

چنانچه در زمینه ترویج، توسعه و حمایت از پرورش قارچ خوراکی در مناطق مختلف کشور بخصوص روستاها فعالیت شود، می‌توان علاوه بر تأمین مواد غذایی گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش درآمد کشاورزان برداشت.

در بین قارچهای خوراکی، قارچ تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در اواسط قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شده و از دهة 1960 تولید آن به صورت صنعت بزرگی، درآمده است. در مجموع به طور متوسط قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 38 درصد کل تولید قارچ خوراکی در دنیا را، به خود اختصاص داده است
(دفتر امور گل و گیاهان زینتی و قارچ‌های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، 1382).

علیرغم اهمیت اقتصادی و تجاری قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه اصلاحی برای بهبود عملکرد آن، با مشکلاتی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، به چرخه نامعمول زندگی این قارچ برمی‌گردد که غالباً بجای تشکیل بازیدیوسپورهای تک هسته‌‌ای، بازیدیوسپورهایی حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی، تولید می‌کند (استوپ و مایبروک، 1999)[2]. مشکل دیگر، عدم وجود اختلافات مورفولوژیکی قابل مشاهده، بین میسلیوم‌های با منشأ تک اسپوری و چند اسپوری می‌باشد (کریگان، 1992)[3]. همچنین از نظر تندش اسپور، که به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی است، بسیار ضعیف و ناهماهنگ است (چنگ و مایلز، 1989)[4]. از دهة 1970 میلادی، الگوی جنسی و چرخه کامل زندگی این قارچ به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در دنیا، در حدود 5/2 کیلوگرم است در حالی که این میزان در ایران، تنها 160 گرم است و متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در ایالات متحد امریکا حدود یک کیلوگرم می‌باشد. میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در آلمان، در سال 1959، حدود 5100 تن و در سال 1965، حدود 9000 تن و در سال 1967، به مرز 15000 تن رسید در سال 1969 ارزش نقدی تولید جهانی این قارچ از مرز یک میلیارد مارک گذشته بود (غلامعلی پیوست، 1375).

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تأیید هیبریدها:

طبق گزارش کسل و همکاران در سال 1988 می‌توان دو نژاد مختلف هموکاریون را به فاصله 2ـ1 سانتیمتر از هم در یک ظرف پتری حاوی محیط کشت غذایی تازه قرار داد. ظرف پتری به مدت دو تا چهار هفته در درجه حرارت درجه سانتیگراد نگهداری می‌شود. در این مدت میسلیوم‌های هموکاریون به طرف یکدیگر رشد می‌کنند. سپس از منطقه تلاقی دو هیف، ریز نمونه‌هایی برداشت می‌شود و به محیط کشت تازه، منتقل می‌شود. مورفولوژی پرگنه‌های بدست آمده از ناحیه تلاقی و پرگنه والدین هموکاریون مقایسه می‌شود (کسل و همکاران، 1988).[1] طبق گزارش مهتا و همکاران در 1994 موقعی که تلاقی انجام می‌شود، یکی از نشانه‌های انجام هیبرید این است که دورگ‌ها، تولید میسلیوم‌های رشته‌ای و ضخیم می‌‌کنند. در اینجا فرض شده است که هر کدام از والدین هموکاریون به تنهایی تولید اندام باردهی نمی‌کنند و در صورت تلاقی موفقیت‌آمیز، دو رگ به دست آمده می‌تواند در آزمون میوه‌دهی تولید اندام باردهی کند (مهتا و همکاران، 1994).[2]

طبق گزارشات کسل و همکاران در سال 1988 از 16 تلاقی موفقیت‌آمیز با روش RFLP که قابل شناسایی بودند سایر تلاقی‌ها که با شکست روبرو شدند، الگوی باندی یکی از والدین را نشان می‌دادند. همچنین طبق آزمایشی که توسط خوش و همکاران در سال 1992 صورت گرفت، هیبریدی حاصل از تلاقی دو هموکاریون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تک اسپور هیبرید حاصله هنگامی که تولید اندام باردهی کرد، مورد ارزیابی RAPD قرار گرفت. نتایج تک اسپور جدا شده در محیط کشت‌، تندش کرده‌ و رشد آنها از حالت خیلی سریع تا خیلی کند درجه‌بندی شد. سپس از تک‌اسپور‌های جدا شده، استخراج DNA شد و برای واکنشهای RAPD مورد استفاده قرار گرفت. براساس ژنوتیپ‌های دوهموکاریون والدی، مشخص شد که سیزده مکان ژنی هتروآللیک، در هیبرید وجود دارد.

در این آزمایش، پنج تک اسپور رشد کند داشتند که به احتمال قوی باریدیوسپورهایی با یک هسته هاپلوئیدی یا بازیدیوسپورهایی با دو هستة خواهری داشته‌اند. اسپورهایی که تمام باندها را نشان دادند، به احتمال قوی، هتروکاریونهایی با دو هسته غیرخواهری می‌باشند. کالو‌و ـ بادو نیز در سال 2000 از نشانگر‌ RAPD جهت تأیید‌ تشکیل هترو‌کاریون‌، بین جدایه‌های تک‌اسپور استفاده نمود. وی مشاهده کرد که DNA هترو‌کاریونی، دارای باند‌های مشترک هر دو همو‌کاریون بوده ونیز دارای باند‌های اختصاصی همو‌کاریون ویژه هستند و یا اینکه فاقد باند‌های رایج در هر دو همو‌کاریون می‌باشند. بنابراین برخی فرآورده‌های RAPD موجود در اجزاء همو‌کاریونی، در طی تشکیل هترو‌کاریون از دست رفته‌اند و فقدان باند‌ها نشان‌دهندة تشکیل هترو‌کاریون است
(کالوو ـ بادو و همکاران، 2000).[3]

الف‌ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تأیید هیبریدها:

نشانگرهای غذایی براساس نیازمندیهای رشدی، نظیر اسیدهای آمینه ویژه، ویتامین‌ها و غیره تعیین می‌شوند. یک هیبرید می‌تواند از دو نژادی که هر کدام نیازمندی رشدی متفاوتی دارند، تشکیل شود (مهتا و همکاران 1994). [4] آنچنان که در هیبرید حاصله هر کدام از نژادها، نیاز نژاد دیگر را برطرف می‌کند. البته نشانگرهای غذایی به آسانی در دسترس نیستند و به علاوه ممکن است حتی در صورت موجود بودن، به دلیل اثر پوشانندگی سلولهای میسلیومی چندهسته‌ای، قابل تشخیص نباشند بنابراین، برای اهداف ویژه، امکان به دست آوردن نشانگرهای غذایی مطلوب، برای هر نژاد وجود ندارد.

ب‌ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تأیید هیبریدها:

آیزوزایمها فرمول‌های مولکولی چندگانه یک آنزیم هستند و توسط ژنهای جداگانه، کنترل می‌شوند، آیزوزایمها در ژل الکتروفورز تولید باندهایی می‌کنند که براساس الگوهای باندی گروههای مختلف آنزیم‌ها برای یک نژاد ویژه، مشخص می‌شوند. از این روش در آمریکا برای تأیید هیبریدها، استفاده زیادی شده است. در آزمایش رویز و همکاران در 1983 میلادی تنها درصد کمی از نمونه‌ها (کمتر از 5درصد) در چندین مکان ژنی، هموزایگوس بودند که نشان می‌داد، آنها هموکاریون هستند (رویز و همکاران، 1983).[5][1] - Castle et al., 1988

[2] - Mehta et al., 1994

[3] - Calvo – Bado et al., 2000

[4] - Mehta et al., 1994

[5] - Royes et al., 1983

خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:12

بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان


مقدمه

بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله کالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوه ی تبادل کالاها و خدمات از روش خود کفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش‌های مختلف تبادل کالاها وخدمات، تجارت جهانی پای به عرصه ای گذاشت که هر روز پیشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهانی شدن وتبدیل دنیا به دهکده ی جهانی، راهی جز یافتن راههای سریع، موثر و کم هزینه وجود ندارد.

با ظهور اینترنت، این گام اساسی برداشته شد، و عمل تبادل الکترونیکی داده‌ها یا EDI به عنوان سر منشا تجارت الکترونیکی، دوره ی جدیدی از اقتصاد و تجارت را رقم زده است. امروزه تمامی‌کشورها و سازمان‌ها برای بقا باید در تجارت الکترونیکی وارد شده امور خود را به صورت اینترنتی و با استفاده از خدمات شبکه انجام دهند.

در این پژوهش سعی شده با بررسی عملکرد یکی از پیشتازان این امر در ایران چگونگی ورود به این بازار را بررسی نماییم. امید است این پژوهش راه گشایی باشد برای کسانی که تمایل به ورود به این عرصه را دارند.

عنوان کامل پژوهش

بررسی عملکرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان و ارائه راهکارهای اقتصادی

هدف پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سایت BazaarBiz در جذب مشتریان ارائه راهکارهای اقتصادی و نگهداری آنها و اجرای CRM ونیز بررسی موفقیت این سایت در امر e- marketing می‌باشد.

بیان مسئله

با توجه به این که در کشور ما هنوز تجارت الکترونیک به طور کامل انجام نمی‌شود ونیز به دلیل عدم شناخت مردم از این روش تجاری ونیز با تاکید بر این موضوع که دنیای امروز بر پایه استفاده از EDI,IT پیش می‌رود، وارد نشدن به این عرصه، می‌تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد کشوری را فراهم آورد لذا وارد شدن e-business , e- commerae یکی از واجبات هر سازمان با شرکتی می‌باشد.

اهمیت مساله (نظری –عملی)

با توجه به گسترش IT در دنیای امروز والکترونیکی شدن امور، ائم از تجارت آموزش، انتقال اطلاعات، تبلیغات واینکه امروزه کوچکترین و پیش پا افتاده ترین کارها نیز از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، و با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در پیش رفتن به سمت الکترونیکی کارها از جمله تجارت، که سابقه ای طولانی در سطح جهان دارد در کشور ما امری ضروری است.

یافته‌های برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده مربوط به مساله مورد پژوهش:

با توجه به جدید بودن و به روز بودن موضوع پژوهشهای چندانی روی این موضوع انجام نگرفته است. و از طرفی پژوهشهای صورت گرفته نیز به صورت کلی بوده وبر فرهنگسازی تجارت الکترونیک و یا بررسی آن در ایران بوده است و هیچ پژوهش به صورت خاص و تخصصی بر این موضوع متمرکز نشده است، اما یافته‌های بدست آمده شامل مزایا و معایب e- commore نحوه‌های جابجایی پول، بحث امنیت، تبلیغات و بررسی داشته اند.

سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش

1- فروش online از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد مطلوبیست.

2- میزان ماندگاری مشتریان در سایت باعث افزایش فروش می‌شود.

3- به روز رسانی و ایجاد عوامل جذاب باعث بالا رفتن آماره بازدید کنندگان می‌شود

4- نبود پول الکترونیکی موجب کاهش کارایی این سیستم می‌شود.

تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس

(متغیرهای مستقل) f= متغیر تابع

متغیرهای مستقل شامل مشتریان جذب و نگهداری مشتری و ارضای خواسته مشتری

متغیر وابسته عملکرد سایت (عرضه کالا و فروش)


مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقایس اندازه گیری نسبی است (فروش) مقیاس اندازه گیری با توجه به اینکه متغیرها همه وابسته هستند و متغیرهای (فروش، عملکرد، مشتریان، رضایتمندی و....) نسبتی می‌باشد.

مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور)

در این پژوهش، عملکرد سایت 0عرضه کالا و فروش به عنوان متغیر وابسته و آمیخته‌ها بازاریابی به عنوان متغیر مستقل می‌باشد

طرح پژوهش

در بررسی این پژوهش ابتدا تبلیغات بررسی می‌گردد، سپس میزان فروش مورد محاسبه قرار گرفته و میزان رضایتمندی مشتریان نحوه عملکرد سایت در قبال مشتریان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی

جامعه وگروه بررسی شده مدیران وسیاستگذاران سایت بازار بیز می‌باشند.

روش نمونه برداری

با توجه به اینکه در این پژوهش عملکرد یک سایت مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا جامعه آماری مدیران و سیاستگذاران سایت می‌باشند که با توجه به مقدار کم آنها، ازهمه ی آنها استفاده شده است.

ابزارگر آوری داده‌ها

در این تحقیق برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبه، استفاده از منابع کتابخانه ای، اطلاعات آماری موجود از کاربران سایت استفاده گردیده است.

روش گرد آوری داده‌ها

برای گرد آوری داده‌ها اصلی ترین منبع و روش گرد آوری مصاحبه با اعضای اصلی سایت که سیاستگذاران سایت نیز می‌باشند لذا در مصاحبه با مدیران ومسئولان سایت و پرسش سوالهای مطرح شده به جمع آوری داده‌ها پرداخته شده است به دلیل نو بودن موضوع، وکم بودن جامعه آماری، تهیه پرسش نامه مقدرو نبود، اما در گرد آوری داده‌ها از اطلاعات موجود در کنترل پنل Conrtol panel سایت نیز استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

با روش‌های آمار استنباطی آزمون فرضیه‌ها پرداخته خواهد شد.

در این پروژه برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شده است


نتیجه گیری

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1

فرضیه 1 اظهار می‌دارد که فروش آنلاین از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد مطلوبی است نتایج بدست آمده از مشاهدات پژوهشگر و نیز اطلاعاتی که از مصاحبه ها بدست آمده است، بیانگر این مطلب است که بحث فروش آنلاین در حال حاضر از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد کاملا مطلوبی نیست.

بازدهی اقتصادی این بخش تا حدی است که هزینه ها را پاسخ می‌گوید ولی از لحاظ سود آوری دارای توجیه نمی‌باشد، زیرا درصد سود آن با توجه به هزینه های بسیار بالا پایین می‌باشد.

از عوامل جذاب برای کاربران اینترنتی که باعث انگیزش آنان برای خرید الکترونیکی می‌شود، قیمت پایینتر کالاها نسبت به بازارهای سنتی می‌باشد که این امر در ایران هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. از سوی دیگر، در زمینه های فرهنگ خرید اینترنتی و جایگزین کردن اینترنت به جای بازارهای سنتی هنوز کار خاصی صورت نگرفته است و مسئولین باید در امر فرهنگ سازی به طور جدی و موثر تلاش کنند.

متاسفانه در کشور ما آنقدر جنبه های منفی اینترنت را گوشزد کرده اند که بیشتر افراد دیدی منفی نسبت به آن پیدا کرد ه اند و هر گاه نامی‌از اینترنت آورده می‌شود نا خود آگاه به یاد جنبه های منفی آن افتاده و حاضر به استفاده از آن نیستند، این عامل نیز خود باعث رونق نیافتن فعالیت های اقتصادی از طریق اینترنت می‌گردد.

مورد بعدی هزینه های استفاده از اینترنت می‌باشد که در ایران در مقایسه با سایر نقاط دنیا بسیار گران بوده و هزینه های زیادی باید صرف آن شود.

اما چنانچه بین خرید سنتی و خرید اینترنتی مقایسه ای صورت گیرد، و تمام عوامل آن برای مصرف کننده عام باز گردد و مزیت های خرید اینترنتی به او گفته شود، مسلما بر میزان افرادی که ترغیب به جایگزینی خرید اینترنتی به خرید سنتی می‌شوند افزوده خواهد شد که در پی آن افزایش سود اقتصادی نیز شامل آن خواهد شد.

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 2

فرضیه 2 اظهار می‌دارد که هر چه مشتریان بیشتر در سایت حضور داشته باشند، میزان فروش محصولات سایت نیز بیشتر می‌شود.

آنچه مسلم است، شباهتهایی بین خرید اینترنتی و خرید سنتی وجود دارد. وقتی که یک مشتری وارد یک سوپر مارکت می‌شود، با توجه به قفسه های موجود آن و کالاهایی که آزادانه می‌تواند انتخاب نماید. احتمال و میزان خرید وی نیز افزایش می‌یابد فروشگاه اینترنتی نیز به همین صورت است. هر چه کاربر بیشتر در محیط سایت حضور داشت باشد احتمال اینکه بیشتر مجذوب تبلیغات کالا و خصوصیات کالا بشود بیشتر است. به طوری که بیشتر متخصصان امر طراحی سایت سیاست گذاران سایت های موفق مانند e-bay و یا حتی yahoo سعی در ایجاد عوامل جذابی می‌نمایند تا کاربران مدت زمان بیشتری را در محیط سایت بگذارنند.

از سوی دیگر هر چقدر کاربر مدت زمان بیشتری را در محیط سایت بگذارند و بر میزان وابستگی او افزوده گردیده و تبدیل به یک مشتری وفادار می‌گردد که وجود مشتری وفادار جزء سرمایه های یک سازمان به حساب آمده واز ارزش بسیار بالایی برخوردار است. برای حفظ این مشتریان وفادار وافزودن بر تعداد آنها نیز اجرای عواملی چون CRM و رعایت حقوق مشتریان و نیز اهمیت به این امر که هداف از فعالیت، رفع نیازها و خواسته های مشتریان می‌باشد، جزء عوامل اصلی و سیاستهای سایت باید قرار گیرد به بیان دیگر باید چنان عمل کرد که مشتری راغب باشد مدت زمان زیادتری را در محیط سایت
صرف کند.

مقدمه. 1

فصل اول- طرح تحقیق.. 2

عنوان کامل پژوهش... 3

هدف پژوهش... 3

بیان مسئله. 3

اهمیت مساله (نظری –عملی) 3

سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش... 4

تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس... 4

مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها 5

مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور) 5

طرح پژوهش... 5

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی.. 5

روش نمونه برداری.. 5

ابزارگر آوری داده‌ها 6

روش گرد آوری داده‌ها 6

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 6

فصل دوم- ادبیات تحقیق.. 7

تعریف تجارت الکترونیکی (E Business) 8

سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 10

مفاهیم BPR برای تجارت الکترونیکی.. 13

زمینه‌های BPR برای تجارت الکترونیکی.. 15

CRM و بازاریابی الکترونیکی.. 17

چرا به CRM نیاز است؟. 18

سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی.. 19

کاربردهای ERP. 22

یکپارچه سازی سیستم‌های نرم افزاری معروف به EAI 23

ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی.. 25

یکپارچگی اطلاعات الکترونیکی.. 26

هم زمانی الکترونیکی.. 26

همکاری جریان کار الکترونیکی.. 26

مدلهای جدید تجاری.. 26

استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین.. 27

تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت.. 27

تشخیص مشتریهای بالقوه. 28

تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه. 29

جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت.. 30

جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الکترونیکی.. 30

اطلاعات رسانی به مشتری‌های بالقوه. 30

فرایند فروش... 32

جمع آوری سفارش... 32

دریافت پول. 33

دریافت پول در فروشگاههای الکترونیکی.. 33

دریافت پول از طریق کارتهای اعتباری.. 34

توزیع محصول. 34

مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 34

1- کاهش هزینه‌های منابع و ابزار عملیاتی.. 35

2- بهبود کنترل و مدیریت منابع. 35

3- کاهش سیکل زمان عملیات.. 35

فرآیند خرید و انبارداری.. 36

خرید با استفاده از اینترنت.. 36

تعریف مبادله الکترونیک داده‌ها 41

مستندات مورد انتقال. 42

تفاوت باانتقال الکترونیک وجوه و پست الکترونیک.. 43

فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده‌ها 44

استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها 44

مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها 48

محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها 50

بازاریابی الکترونیک چیست ؟. 53

عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک(BONI): 57

بانکداری الکترونیک.. 60

موانع موجود برای گسترش سیستم‌های بانکداری الکترونیک در ایران.. 61

خلاصه ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی.. 64

مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی.. 66

مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی.. 67

دستیابی در هر مکان و هر زمان.. 68

عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب.. 68

سهولت در پرداخت قبوض.... 69

معیب بانک‌های صددرصد اینترنتی.. 69

ملاقات حضوری در بانک را فراموش نکنید. 69

واریز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش کنید. 69

نبودن بعضی از خدمات ویژه. 69

مشاور مالی.. 70

مواظب هیولای کارمزد باشید! 70

ضرورت آشنایی با فناوری.. 70

انتظار چه کارمزدهایی را باید داشته باشید؟. 70

کاربری بانکداری اینترنتی.. 71

معامله کنندگان اینترنتی.. 71

پس انداز کنندگان.. 71

خریداران فوری.. 71

پرداخت قبوض.... 72

وام گیرندگان.. 72

کارمزد دستگاه‌های خودپرداز. 72

کشیدن چک و درخواست دسته چک.. 72

کارت‌های اعتباری.. 72

سایر خدمات بانکی.. 73

سایر کارمزدها 73

راه حلی برای برتری در بانکداری: شعبه اینترنتی.. 73

چهار اصل اساسی در ایجاد یک شعبه اینترنتی.. 74

شناخت اقتصاد اینترنتی.. 74

کاربری شعبه اینترنتی.. 75

ارائه یک برنامه سازگارتر با تحولات فناوری اینترنت.. 76

حسابگرهای بهنگام اینترنتی: روشی ساده و عالی برای جذب مشتری.. 80

راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی.. 81

1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی.. 83

2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک.. 85

3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی.. 89

4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات.. 91

دولت الکترونیکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آینده. 94

تعریف دولت الکترونیکى : 94

مزایاى دولت الکترونیکى.. 94

دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان : 95

چالش‌هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى.. 95

آشنایى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونیکى.. 97

اطمینان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفید. 97

هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونیکى بومى، منطقه اى و ملى.. 98

فراهم کردن دسترسى به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات.. 99

مدیریت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات.. 99

تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیکى.. 100

دولت الکترونیکى در ایالات متحدة آمریکا 100

حفظ حریم شخصى.. 101

امنیت اطلاعات کامپیوترى.. 101

کلینگر، کوهن.. 101

مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال. 101

قانون توانبخشى.. 102

قانون حفاظت حریم شخصى کودکان در فضاى آنلاین.. 102

قانون تجارت الکترونیکى.. 102

فصل سوم- روش تحقیق.. 104

روش تحقیق.. 105

مصاحبه با مدیران سایت.. 106

جامعه آماری.. 113

منابع اطلاعات.. 114

فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها 115

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 116

اطلاعات راجع به سایت بازاربیز. 116

بررسی فرضیه ها 117

فرضیه 1. 117

فرضیه 2. 117

فرضیه 3. 118

فرضیه 4. 118

تحلیل یافته های مصاحبه ای.. 119

مدیران.. 119

طراحان.. 120

برنامه نویسان.. 120

تبلیغات.. 121

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 122

نتیجه گیری.. 123

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1. 123

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 2. 124

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 3. 125

نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه 4: 126

پیشنهادات.. 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2. 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3. 128

پیشنهاد در رابطه با فرضیه 4: 128

سایر پیشنهادات.. 129

منابع وماخذ.. 131

ضمائم و نمودارها................................................................................................. 141خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:38

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

فهرست مطالب

بیان مسئله 3

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5

اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6

سوالات تحقیق 7

فرضیه های تحقیق: 8

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع 11

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13

2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12

2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان 13

2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی 16

2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25

2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27

2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی 30

2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 32

2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی 34

2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36

2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38

2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی 39

2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41

2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43

2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................49

2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد .........................................................50

2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد ................................................................................51

2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد ............................................................................51

2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد ........................................................................53

2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد .............................................................56

2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی ....................................................................58

2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد ...................................................60

2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند ..........................................62

2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62

2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران ................................................63

2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64

2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65

2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ....................................67

2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت ..............................70

2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71

2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت ...............................72

2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت ....................................73

2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74

2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 74

2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور 79

2-4 چارچوب نظری تحقیق 82

فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84

3-1 مقدمه 85

3-2 متدلوژی پژوهش 85

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86

3-4 ابزار گردآوری 87

3-5 روش جمع آوری داده ها 87

3-6 روایی و پایایی تحقیق 89

3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93

فصل چهارم 95

4-1 مقدمه 96

4-2 توصیف یافته های تحقیق 96

4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق .............................................................98

4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99

4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104

فصل پنجم ................................................................................................109

5-1 مقدمه 110

5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن ......................................................111

5-3 محدودیت تحقیق 115

5-4 توصیه برای آینده 116

منابع ............................................................................................................117

پیوست ....................................................................................................135

فهرست جداول

جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33

جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان ................................................33

جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34

جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66

جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94

جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95

جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95

جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98

جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102

جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103

جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104

جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106

جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107

جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108

جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109

جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110

جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111

جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112

جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113

جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114

جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115


فهرست اشکال

شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40

شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41

شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42

شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44

شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45

شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48

شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60

نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49

نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53

نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55

نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56

مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

فهرست نمودار

نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102

نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103

نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104

نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

فرمت : doc

تعداد صفحات : 156خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:37

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

چکیده

در شرایطی که شرکت‌های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می‌پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست‌محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه‌های مدیریت زیست‌محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) می‌تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای GSCM و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت گرانول پی‌وی‌سی می‌باشد. در این مطالعه از یک مدل مفهومی در ارتباط با GSCM و عملکرد کسب‌و‌کار، از طریق سه متغیر سازمانی رضایت شغلی، بهره‌وری عملیاتی و بهره‌وری رابطه‌ای به عنوان واسطه‌ها استفاده شده است.

تحلیل‌های آماری بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از طریق بررسی 92 پرسش‌نامه در صنعت گرانول پی‌وی‌سی صورت گرفته است. پایایی و روایی مدل پژوهش و پرسش‌نامه، مورد آزمون قرار گرفتند و تائید شدند. به منظور آزمون فرضیه‌ها، از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) در مدل معدلات ساختاری استفاده شده است.

برخی از یافته‌های قبلی این مطالعه حکایت از یک رابطه مستقیم بین اجرای GSCMو عملکرد کسب‌و‌کار داشته‌ است. اما در این پژوهش رابطه مستقیمی تائید نشده است. این در حالیست که به رابطه‌های معنادار غیرمستقیم بین اجرای GSCM و عملکرد کسب‌و‌کار از طریق متغیرهای واسطه بهره‌وری عملیاتی و رضایت شغلی رسیده‌ایم. این نتیجه نشان داد که عملکرد کسب‌و‌کار زمانی بهبود می‌یابد که GSCM، رضایت شغلی و بهره‌وری عملیاتی را بالا ببرد. بطور کلی یافته‌های این مطالعه با مطالعات قبلی در دیگر نقاط دنیا سازگار است. همچنین تعداد کمی از مطالعات این حوزه، بر اساس تئوری وابستگی منابع انجام شده بود.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول 2

1-1. مقدمه 3

1-2. بیان مسئله 3

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 5

1-4. جنبه جدید و نوآوری 7

1-5. اهداف پژوهش 7

1-6. قلمرو تحقیق 8

1-7. فرضیه‌های پژوهش 8

1-8. ملاحظات اخلاقی 8

1-9. تعاریف نظری 9

مدیریت زنجیره تامین سبز 9

رضایت کارکنان 9

بهره‌وری عملیاتی 9

بهره‌وری رابطه‌ای 9

عملکرد کسب و کار 9

صنعت گرانول پی‌وی‌سی 10

فصل دوم 11

2-1. مقدمه 12

2-2. نظریه وابستگی منابع 13

2-2-1. وابستگی به منابع یعنی چه؟ 14

2-2-2. قدرت و وابستگی 14

2-2-3. نتیجه‌گیری 15

2-3. مدیریت زنجیره تامین 15

2-3-1. تعریف مدیریت زنجیره تامین 15

2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین 16

2-3-3. اهمیت مدیریت زنجیره تامین 17

2-3-4. ذخیره تامین جهانی 18

2-3-5. گستره مدیریت زنجیره تامین 18

2-3-6. هماهنگی بین جریان‌ها 18

2-3-7. انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین 19

2-3-8. اهداف مدیریت زنجیره تامین 20

2-3-9. بهینه سازی زنجیره تامین 20

2-4. محیط زیست 21

2-4-1. انواع محیط زیست 22

2-4-2. سیر تحولات محیط زیست 23

2-4-3. اهمیت رعایت مسائل زیست‌محیطی در ایران 24

2-4-4. سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی 25

2-4-4-1. تاریخچه و سیر تکامل سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی 25

2-4-4-2. مزایای استاندارد ایزو 14001 27

2-4-4-3. برقراری استاندارد زیست‌محیطی ISO 14000 28

2-4-4-4. بهره‌وری سبز و ISO 14000 28

2-5. مدیریت زنجیره تامین سبز 29

2-5-1. مقدمه 29

2-5-2. مدیریت زنجیره تامین و بهره‌وری سبز 29

2-5-3. سبز کردن زنجیره تامین چیست؟ 30

2-5-2. اهمیت مدیریت زنجیره تامین سبز 30

2-5-3. مزایای مدیریت زنجیره تامین سبز 32

2-6. ادبیات تحقیق مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز 33

2-6-1. پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 33

2-6-2. پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 34

2-6-2-1. نظریه وابستگی منابع و عملکرد سازمان 35

2-6-2-2. تئوری وابستگی منابع و مدیریت زنجیره تامین 36

2-6-2-3. مدیریت زنجیره تامین سبز و تئوری وابستگی منابع 37

2-6-2-4. مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمانی 38

2-6-2-5. تامین‌کنندگان و مدیریت زنجیره تامین سبز 38

2-6-2-6. زنجیره تامین سبز، رضایت شغلی کارکنان، بهرهوری عملیاتی و عملکرد سازمانی 39

2-6-2-7. زنجیره تامین سبز، بهرهوری عملیاتی، بهرهوری رابطهای و عملکرد سازمانی 40

2-6-2-8. زنجیره تامین سبز، بهرهوری رابطهای، عملکرد سازمانی 42

2-7. مدل پیشنهادی تحقیق 45

فصل سوم 46

3-1. مقدمه 47

3-2. روش تحقیق 48

3-3. متغیرهای تحقیق 49

3-4. روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها 49

3-5. روایی و پایایی پرسش‌نامه 51

3-6. جامعه و نمونه آماری 51

3-6-1. جامعه آماری 51

3-6-2. نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 51

3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

3-8. روش‌شناسی پژوهش 52

3-8. معرفی صنعت گرانول پی‌وی‌سی 53

فصل چهارم 55

بخش اول: آمار جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان 56

4-1. بررسی جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان 56

4-1-1. سن پاسخ دهندگان 56

4-1-2. جنسیت پاسخ دهندگان 56

4-1-3. سنوات خدمتی پاسخ دهندگان 57

4-1-4. سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 58

4-1-5. پست سازمانی پاسخ دهندگان 58

4-1-6. آیا از برنامه های مدیریت زیست محیطی اطلاعی دارید؟ 59

4-1-7. آیا این برنامه ها را در شرکت خود تصویب کرده و به کار بسته اید؟ 60

بخش دوم 60

4-2.تحلیل فرضیات تحقیق 60

4-2-1. فرضیه‌های تحقیق 60

4-2-2. مدل مفهومی تحقیق 61

4-2-3. سنجش بارهای عاملی 61

4-2-4. تحلیل پایایی ابزار سنجش 63

4-2-5. پایایی ترکیبی 64

4-2-6. روایی همگرا 65

4-2-7. روایی واگرا 65

4-2-8. ضرایب معناداری z 66

4-2-9. معیار R2 68

4-2-10. معیار Q2 68

4-2-11. برازش مدل کلی (معیار GoF) 69

4-2-12. 70

آزمودن فرضیه ها 70

فصل پنجم 75

5-1. مقدمه 76

5-2. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی 76

5-3. بحث و بررسی 77

5-3. مدل حاصل از یافتههای این تحقیق 81

5-3. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق 81

5-4. پیشنهادهای تحقیق 83

فهرست منابع فارسی 84

فهرست منابع غیر فارسی 85

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

فرمت : doc

تعداد صفحات : 110خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 25 >>