X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:43

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

به ­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال زراعی 91-90 در اهواز به اجرا در آمد. در این آزمایش سطوح مختلف تاریخ کاشت شامل دهم آذر، بیست و پنجم آذر و دهم دی ماه و ارقام مختلف جو شامل جنوب، 10سراسری و نیمروز بود. مقایسات میانگین در پایان آزمایش در سطوح 1% و 5% به­وسیله آزمون چند دامنه­ای دانکن انجام شد. بر اساس نتایج به­دست آمده اثر تاریخ کاشت بر روی صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، عملکرد اقتصادی دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و ارتفاع معنی­داری بود. با تأخیر در کاشت تعداد دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع نهایی گیاه و درجه خوابیدگی کاهش و صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی دانه، شاخص برداشت افزایش یافت. اثر رقم در همه صفات بجز عملکرد بیولوژیک معنی­دار بود. بیشترین تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر در رقم نیمروز حاصل شد ولی تعداد دانه در سنبله این رقم حدأقل بود. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در رقم جنوب مشاهده گردید. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که در بین صفات مختلف تعداد سنبله، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه های اصلی نشان داد که سه عامل اول بیشترین مقدار واریانس را به خود اختصاص دادند و سه مؤلفه جمعاً 99/93 درصد از کل تنوع را توجیه نمودند. همچنین نتایج نشان داد که تعداد سنبله و عملکرد دانه در یک گروه قرار گرفتند. به­طور کلی و با توجه به جمیع شرایط و نتایج به­دست آمده بهترین شرایط برای حصول حدأکثر عملکرد دانه جو تاریخ کاشت دوم و بهترین رقم، رقم جنوب تشخیص داده شد و تعداد سنبله مهمترین جزء عملکرد بود.

کلید واژگان: ارقام جو، تاریخ کاشت، عملکرد دانه

فهرست مطالب

چکیده:. 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت مصرف غلات. 4

1-3- اهمیت مصرف جو. 5

1-4- ارزش غذایی جو. 7

1-5- وضعیت سطح زیر کشت و تولید جو در جهان، ایران و خوزستان 10

1-5-1- نواحی کشت جو و موقعیت آن در جهان. 10

1- 6- اهمیت تاریخ کاشت مناسب. 17

1-7- عوامل اکولوژیکی مؤثر بر رشد جو. 19

1-7-1- حرارت. 19

1-7-2- رطوبت. 20

1-7-3- نور. 20

1-7-4- خاک. 21

1- 8 - اهداف تحقیق. 22

فصل دوم

2-1- تأثیر تاریخ کاشت مطلوب. 24

2-2- تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد. 25

2-3- عملکرد و اجزاء عملکرد. 30

2-3-1- تعداد سنبله در واحد سطح. 31

2-3-2- تعداد دانه در سنبله. 33

2-3-3- وزن دانه. 35

2-4- روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد. 37

2-5- خوابیدگی. 38

2-6- ارتفاع بوته. 42

فصل سوم

3-1- موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش. 44

3-2- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش. 44

3-3- روش آزمایش. 45

3-3-1- طرح آزمایشی. 45

3-3-2- نقشه طرح آزمایش. 45

3-3-3- تیمارهای آزمایش. 45

3-4- مواد آزمایش. 46

3-4-1- رقم جنوب یا گلوریا. 46

3-4-2- رقم 10سراسری. 47

3-4-3- رقم نیمروز. 47

3-5- مراحل اجرای آزمایش. 48

3-6- خصوصیات مورد اندازه گیری. 49

3-6-1- عملکرد بیولوژیکی. 49

3-6-2- عملکرد دانه. 50

3-6-3- ضریب برداشت. 50

3-6-4- تعداد سنبله در واحد سطح. 50

3-6-5- تعداد دانه در سنبله. 50

3-6-6- وزن هزاردانه. 50

3-6-6- ارتفاع نهایی بوته. 51

3-6-7- میزان خوابیدگی (ورس). 51

3-6-8- محاسبات آماری. 52

3-6-8-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­ها. 52

3-6-8-2- تجزیه همبستگی بین صفات. 52

3-6-8-3- رسم نمودارها. 52

فصل چهارم

4-1- عملکرد و اجزای عملکرد. 54

4-1-1- تعداد سنبله در مترمربع. 54

4-1-2- تعداد دانه در سنبله. 60

4-1-3- وزن هزاردانه. 63

4-1-4- عملکرد دانه. 66

4-1-5- عملکرد بیولوژیکی. 72

4-1-6- شاخص برداشت. 75

4-1-7- ارتفاع گیاه. 77

4-1-8- درجه خوابیدگی. 81

4-1-9- وزن هکتولیتر. 84

4-2- روابط بین صفات. 88

4-2-1- تعداد سنبله در مترمربع. 88

4-2-2- تعداد دانه در سنبله. 88

4-2-3- وزن هزار دانه. 89

4-2-4- عملکرد اقتصادی دانه. 90

4-2-5- عملکرد بیولوژیکی. 90

4-2-6- شاخص برداشت. 91

4-2-7- ارتفاع گیاه. 91

4-2-8- درجه خوابیدگی. 91

4-2-9- وزن هکتولیتر. 92

4-3- تجزیه مؤلفه های اصلی. 93

نتیجه گیری. 97

پیشنهادات. 98

فهرست منابع فارسی. 99

فهرست منابع انگلیسی.

فهرست جداول

جدول 1-1-ارزش غذایی برخی ترکیبات دانه جو در مقایسه آن با سایر غلات 7

جدول 1-2-مقایسه ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم در جو بدون پوشینه و جو معمولی................................ 10

جدول 1-3-وضعیت سطح تولید و عملکرد جو در دهه 82-1373 12

جدول 1-4-سطح زیر کشت جو در کشورهای جهان در سال 1991 14

جدول 1-5-تولید جو در جهان ........................ 14

جدول 1-6-تولید جو در کشورهای جهان در سال 1991..... 15

جدول 1-7-رتبه بندی استان­های تولید کننده جو در سال­های82-1372 16

جدول 3-1-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک............. 43

جدول 4-1-نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در آزمایش 55

ادامه جدول 4-1 .................................. 90

جدول 4-2-ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد و صفات مورد بررسی.................................................. 97

جدول 4-3-ریشه­های مشخصه، نسبت واریانس توجیه شده توسط هر مؤلفه و نسبت تجمعی آن، ضرائب همبستگی بین سه مؤلفه اول و صفات در تیمارهای مورد مطالعه............................................ 98

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-اثر تیمار تاریخ کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع 57

نمودار 4-2-اثر تیمار رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع 59

نمودار 4-3-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع 60

نمودار 4-4-اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در سنبله . 61

نمودار 4-5-اثر تیمار رقم بر تعداد دانه در سنبله... 62

نمودار 4-6-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در سنبله 63

نمودار 4-7-اثر تیمار تاریخ کاشت بر وزن هزاردانه... 65

نمودار 4-8-اثر تیمار رقم بر وزن هزار دانه......... 67

نمودار 4-9-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هزار دانه.. 68

نمودار 4-10-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد دانه... 69

نمودار 4-11-اثر تیمار رقم بر عملکرد دانه.......... 72

نمودار 4-12-اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه... 73

نمودار 4-13-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی 75

نمودار 4-14-اثر تیمار رقم بر عملکرد بیولوژیکی..... 76

نمودار 4-15-اثر تیمار تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیکی 77

نمودار 4-16-اثر تیمار تاریخ کاشت بر شاخص برداشت... 78

نمودار 4-17-اثر تیمار رقم بر شاخص برداشت.......... 79

نمودار 4-18-اثر تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت... 80

نمودار 4-19-اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه......... 81

نمودار 4-20-اثر تیمار رقم بر ارتفاع گیاه.......... 82

نمودار 4-21-اثر تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع گیاه... 83

نمودار 4-22-اثر تیمار تاریخ کاشت بر درجه خوابیدگی. 84

نمودار 4-23-اثر تیمار رقم بر درجه خوابیدگی ...... 85

نمودار 4-24-اثر تاریخ کاشت و رقم بر درجه خوابیدگی 86

نمودار 4-25-اثر تاریخ کاشت بر وزن هکتولیتر ...... 87

نمودار 4-26-اثر تیمار رقم بر وزن هکتولیتر......... 89

نمودار 4-27-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هکتولیتر 89خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:40

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی 1388 در مرکز خدمات جهاد کشاورزی مشگین غربی انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل چهار تاریخ کاشت به فاصله زمانی 15 روز (10 فروردین،25 فروردین، 9 اردیبهشت و 24 اردیبهشت) و سه رقم کلزای بهاره (ساری گول، هایولا401 و RDF003) بودند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که مراحل رشدی 50 درصد سبز شدن، سبز کامل، ساقه دهی، شاخه دهی، شروع گل دهی،50 درصد گل دهی، 50 درصد غلاف دهی، طول دوره گل دهی، طول دوره زایشی و کل دوره رشد و صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد شاخه اولیه، تعداد خورجین در ساقه، تعداد خورجین در شاخه، ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از خاک، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول خورجین، قطر خورجین، درصد دانه های پوک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت ،عملکرد کاه و کلش، درصد روغن و عملکرد روغن تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار داشتند. مراحل 50 درصد سبز شدن، سبز کامل، ساقه دهی، شاخه دهی، شروع گل دهی، 50 درصد گل دهی، 50 درصد غلاف دهی، طول دوره زایشی و کل دوره رشد و صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از خاک، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول خورجین، درصد دانه های پوک، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و کلش، درصد روغن و عملکرد روغن تحت تاثیر رقم قرار داشتند و مراحل 50 درصد سبز شدن، ساقه دهی، شاخه دهی، 50 درصد گل دهی، 50 درصد غلاف دهی و طول دوره گل دهی و صفات تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از خاک، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن تحت تاثیر اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم قرار داشتند. نتایج حاصله نشان داد که بهترین عملکرد اقتصادی از تاریخ کاشت اول (10 فروردین) به دست آمده و بیشترین عملکرد روغن نیز از تاریخ کاشت 10 فروردین و از رقم هایولا401 بدست آمد. رقم هایولا 401 هم از نظر عملکرد و هم از نظر زودرس بودن برای منطقه مورد آزمایش مناسب تر می باشد. رقم هایولا401 ازTDM ، CGR و RGR بالاتری نسبت به دو رقم دیگر برخوردار بوده و مقدار TDM و CGR در تاریخ کاشت اول (10 فروردین) بیشتر از سایر تاریخ های کاشت بوده و در دیگر تاریخ های کاشت به ترتیب تاریخ کاشت کم شده اند.

کلید واژه ها: تاریخ کاشت، رقم، کلزا، عملکرد، اجزای عملکرد

فهرست مطالب :

عنوان .......................................... صفحه

فصل اول: مقدمه و مروی بر پژوهشهای گذشته 1

1-1- مقدمه 2

1-2- مشخصات گیاه شناسی 3

1-3- ارزش غذایی و مواد تشکیل دهنده کلزا 6

1-4- آب و هوای مناسب برای کشت کلزا و سازگاری آن 6

1-5- تاثیر تاریخ کاشت و رقم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و مراحل فنولوژیک در کلزا 8

1-6- اثر تاریخ کاشت و رقم بر روی صفات فیزیولوژیک در کلزا 15

فصل دوم: مواد و روش ها 20

2-1- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش 21

2-2- خصوصیات خاک شناسی محل اجرای آزمایش 21

2-3- رقم 22

2-4- طرح آزمایشی 22

2-5- عملیات زراعی 23

2-6- برداشت 23

2-7- اندازه گیری صفات 24

2-7-1- آنالیز رشد 24

2-7-2- عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیک: 24

2-7-3- صفات فنولوژیک : 25

2-7-4- درصد روغن 26

2-7-5- عملکرد روغن 27

2-8- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها 27

فصل سوم: نتایج و بحث 28

3-1- صفات کمی کلزا.. 29

3-1-1- صفات فنولوژیکی کلزا 29

3-1-2- خصوصیات مرفولوژیکی 44

3-1-3- عملکرد و اجزای عملکرد 52

3-1-4- صفات زراعی مرتبط با افزایش عملکرد 59

3-2- صفات کیفی کلزا 66

3-2-1- درصد روغن 66

3-2-2- عملکرد روغن 67

3-3- آنالیز رشد 70

3-3-1- تجمع ماه خشک (TDM) 70

3-3-2- سرعت رشد محصول (CGR) 73

3-3-3- سرعت رشد نسبی (RGR) 76

3-4- نتیجه گیری 80

3-5- پیشنهادات 81

فهرست منابع 82

فهرست جداول

جدول 2-1- مشخصات خاک شناسی محل مورد آزمایش.............. 21

جدول 3-1- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف بر مراحل مختلف فنولوژیک کلزا ................................... 35

جدول 3-2- جدول مقایسات میانگین صفات فنولوژیک در تاریخ های مختلف کاشت در ارقام کلزا ............................................. 35

جدول 3-3- ادامه جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف بر مراحل مختلف فنولوژیک کلزا .................... 42

جدول 3-4- ادامه جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا ............................................ 42

جدول 3-5- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا بر خصوصیات مرفولوژیکی...................................... 50

جدول 3-6- مقایسات میانگین خصوصیات مرفولوژیک............. 50

جدول 3-7- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا بر عملکرد و اجزای عملکرد .................................. 57

جدول 3-8- مقایسات میانگین عملکرد و اجزای عملکرد......... 58

جدول 3-9- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا بر صفات زراعی مرتبط در افزایش عملکرد....................... 64

جدول 3-10- مقایسات میانگین صفات مرتبط با عملکرد دانه.... 65

جدول 3-11 – جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف بر درصد و عملکرد روغن کلزا ............................. 68

جدول 3-12 – جدول مقایسات میانگین درصد و عملکرد روغن در تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا ............................... 69

جدول 3-13- معادله های رگرسیونی برازش شده بین شاخص های مورد مطالعه و تیمارهای آزمایشی........................................ 79

فهرست اشکال

شکل 3-1- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا 50 درصد سبز شدن ................................................ 36

شکل 3-2- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا شروع ساقه دهی..................................................... 36

شکل 3-3- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا شاخه دهی 37

شکل 3-4- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا 50 درصد گلدهی................................................... 43

شکل 3-5- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا 50 درصد غلاف دهی..................................................... 43

شکل 3-6- اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت طول دوره گلدهی 44

شکل 3-7- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت تعداد ساقه اصلی 51

شکل 3-8- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت ارتفاع بوته 51

شکل 3-9 – نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت فاصله اولین غلاف از خاک.................................................. 52

شکل 3-10- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت تعداد دانه در خورجین.................................................. 58

شکل 3-11- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت عملکرد دانه 59

شکل 3-12 – اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی عملکرد بیولوژیک در کلزا 65

شکل 3-13 – اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی عملکردروغن در کلزا 69

شکل 3-14- روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت اول..................................................... 71

شکل 3-15- نمودار روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت دوم.......................................... 72

شکل 3-16- نمودار روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت سوم.......................................... 72

شکل 3-17- نمودار روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت

چهارم ........... 73

شکل 3-18- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام مورد مطالعه در تاریخ

کاشت چهارم ............................................. 74

شکل 3-19- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت دوم ......................................... 74

شکل 3-20- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت سوم ......................................... 74

شکل 3-21- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت چهارم ....................................... 74

شکل 3-22- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت اول .............................................. 76

شکل 3-23- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت دوم ............................................... 76

شکل 3-24- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت سوم................................................ 77

شکل 3-25- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت چهارم ............................................. 78خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:11

بررسی تاثیر زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه

بررسی تاثیر زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه

خشکی از جمله تنش­های محیطی است که به­عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته شده است. از آنجایی که بیشتر نقاط کشورمان در مناطق خشک ونیمه خشک قرار گرفته است که دارای منابع آب محدودی است، کشت گیاهان متحمل به خشکی حائز اهمیت است و از طرفی خاک های زراعی کشورما به دلایل متعددی دچار کمبود شدید ریز مغذی ها و ازجمله روی(Zn) می باشند . از این رو این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر زمان و میزان کاربرد Zn به همراه بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تابستانه در سال زراعی 1391 در استان اصفهان انجام گرفت. این بررسی با استفاده از طرح کرت­های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که فاکتور های آزمایش شامل سه سطح آبیاری( آبیاری کامل(آبیاری در مراحل کاشت، رشد رزت، رشد طولی، گلدهی، گرده افشانی و پر شدن دانه)، قطع یک دور آبیاری در مرحله گلدهی و قطع یک دور آبیاری در مرحله دانه بندی) به عنوان فاکتور اصلی، و سه زمان کاربرد عنصر روی (محلول پاشی سولفات روی در هنگام کاشت، محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان شروع دانه بندی) به عنوان فاکتور فرعی و سه غلظت مصرف کود روی (صفر، سه در هزار و شش در هزار) به عنوان فاکتور فرعی فرعی بود. بررسی ها نشان داد که تیمار آبیاری تاثیر معنی داری بر ارتفاع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد و بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که زمان کاربرد سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح 5 درصد معنی دار بود و غلظت سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و کلروفیل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد، به طوری که بهترین بازده را غلظت 3 در هزار سولفات روی داشت. به طور کلی عملکرد دانه تحت تنش خشکی کاهش یافت ولی محلول پاشی سولفات روی باعث افزایش عملکرد شد، بنابراین محلول پاشی این عنصر به ویژه در مرحله آغاز گلدهی در تحمل گلرنگ به تنش خشکی و افزایش عملکرد تحت تنش مفید می باشد.

کلمات کلیدی: گلرنگ، تنش خشکی، مراحل رشد، غلظت و زمان کاربرد سولفات روی.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

فصل اول

کلیات

2

1-1- مقدمه

3

1-2- منشأ و اهمیت گلرنگ

5

1-3- خصوصیات گیاهی

6

1-4- هدف

9

فصل دوم

بررسی منابع

10

2-1- مراحل نمو گلرنگ

11

2- 2- واکنش­های گیاه به تنش

13

2-3- عناصر ریز مغذی

14

2-4- فرم های روی در خاک

15

2-5- نقش روی در گیاه

16

2-6- مکانیسم های جذب و انتقال روی

17

2-7- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد

20

2-8- تاثیر تنش خشکی بر درصد روغن و عملکرد روغن

23

2-9-تاثیر غلظت و زمان مصرف کود "روی" بر عملکرد و اجزای عملکرد

23

2-10- تاثیر غلظت و زمان مصرف کود "روی" بر درصد روغن و عملکرد روغن

25

2- 11- شاخص برداشت

25

فصل سوم

مواد و روش­ها

27

3- 1- مشخصات محل اجرای آزمایش

28

3- 2- عملیات زراعی و روش اجرای آزمایش

28

3- 3- صفات مورد بررسی و نحوه اندازه­گیری آنها

29

3-3-1- ارتفاع بوته:

29

3-3-2- کلروفیل کل:

31

3-3-3- عملکرد دانه:

31

3-3-4- تعداد غوزه در بوته:

31

3-3-5- تعداد دانه در غوزه:

31

3-3-6- وزن هزار دانه:

31

3-3-7- عملکرد بیولوژیک:

31

3-3-8- شاخص برداشت:

32

3-3-9- درصد روغن

32

3-3-10- عملکرد روغن

32

3- 4- تجزیه و تحلیل های آماری

32

فصل چهارم

نتایج و بحث

33

4-1- ارتفاع بوته

34

4-2-تعداد غوزه در بوته

39

4-3- تعداد دانه در غوزه

42

4-4- وزن هزار دانه

45

4-5- عملکرد بیولوژیک

48

4-6- عملکرد دانه

50

4-7- شاخص برداشت

53

4-8- میزان کلروفیل کل

57

4-9- درصد روغن

59

4-10- عملکرد روغن دانه

61

نتیجه­گیری و پیشنهادها

63

نتیجه گیری

64

پیشنهادها

66

پیوست ها

67

منابع

70

چکیده انگلیسی

76

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 3-1- مشخصات خاک محل آزمایش

27

جدول 4- 1 –نتایج تجزیه واریانس صفات آزمایش

33

جدول4- 2- ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی در آزمایش

36

جدول ب-1- مقایسه میانگین صفات مورد آزمایش

65

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

شکل 3-1 – نقشه طرح اجرا شده در مزرعه

29

شکل 4-1- اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته گلرنگ

35

شکل 4-2- اثر متقابل آبیاری و غلظت روی بر ارتفاع گلرنگ

35

شکل 4-3- اثر تنش خشکی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ

38

شکل 4-4- اثر تیمارهای مختلف محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ

38

شکل 4-5- اثر غلظت های مختلف محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ

39

شکل 4-7- تاثیر تنش خشکی بر صفت تعداد دانه در غوزه

41

شکل 4-8- تاثیر زمان مصرف سولفات روی بر صفت تعداد دانه در غوزه

41

شکل 4-9- تاثیر غلظت های مصرف سولفات روی بر صفت تعداد دانه در غوزه

42

شکل 4-10- تاثیر تنش خشکی بر صفت وزن هزار دانه

43

شکل 4-11- تاثیر مراحل مصرف سولفات روی بر صفت وزن هزار دانه

45

شکل 4-12- تاثیر غلظت های مصرف سولفات روی بر صفت وزن هزار دانه

46

شکل 4-13- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک

48

شکل 4-14- تاثیر غلظت های محلول پاشی بر عملکرد بیولوژیک

48

4-16- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه

50

شکل 4-17- تاثیر مرحله محلول پاشی بر عملکرد دانه

50

شکل 4-18- تاثیر غلظت محلول پاشی بر عملکرد دانه

49

شکل 4-19- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت

54

شکل 4-20- تاثیر غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت

54

شکل4-21- تاثیر زمان کاربرد غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت

53

شکل 4-22- تاثیر تنش خشکی بر کلروفیل

57

شکل 4-23- تاثیر زمان محلول پاشی بر کلروفیل

57

شکل 4- 24- تاثیر تنش خشکی بر درصد روغن دانه

59

شکل 4-25- تاثیر غلظت محلول پاشی بر درصد روغن دانه

59

شکل 4-26- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد روغن

61

شکل 4-27- تاثیر زمان محلول پاشی بر عملکرد روغن

61

شکل 4-28 – تاثیر محلو پاشی بر عملکرد روغن

62خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:50

بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

باتوجه به وظایفی که قانون گذار برای اعمال نظارت های مالی به منظور اجرای صحیح بودجه و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر عهده ذیحسابان قرار داده است، در عمل در سطح یگانهای ناجا اغلب مشاهده می گردد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پرداختهایی خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفی عاملین ذیحساب یا حتی ذیحساب و مسئولین یگانها برای پاسخگویی به مراجع ذی ربط گردیده، لذا به منظور بررسی علل وقوع این مسئله در صدد برآمدیم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، و همچنین به منظور جلوگیری از سوء استفاده منابع (عمومی و غیر عمومی ) و بهره برداری مؤثر و مفید از منابع مالی، فیزیکی و نیروی انسانی در یگان های تابعه ناجا، تحقیقی تحت عنوان (بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا) تعریف، که این تحقیق در 6 ماهه اول سال 1390 انجام یافته است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی، پیمایشی بوده و به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است، پرسش نامه تحقیق مشتمل بر 20 سؤال است، که پس از تایید اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان به منظور دستیابی به هدف تحقیق در بین جامعه آماری به صورت تمام شماری که بالغ بر 120 نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا، عاملین ذیحساب و مدیران مالی، فرماندهی انتظامی استان ها، شهرستان ها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا می باشند، توزیع گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 89% بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. همچنین همانگونه که بیان گردید برای تعیین روایی پرسش نامه نیز ضمن استفاده از تعدادی پرسش های استاندارد و از نظر خبرگان نیز استفاده شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. در این تحقیق 3 فرضیه مطرح شد که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه و فرضیات تحقیق از طریق آزمون T و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که نظارت ذیحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتیجه عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تأثیر دارد.

واژگان کلیدی

ذیحساب: Treasury officer عامل ذیحساب: Chief Financial Oficer (C.O.F)

نظارت: Supervison عملکرد: Performance ناجا: Naja

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................

1

1-2- بیان مسئله...........................................................................................................................................

3

1-3- اهداف تحقیق......................................................................................................................................

5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................................

5

1- 5 – روش تحقیق ...................................................................................................................................

6

1 - 6 – جامعه آماری .................................................................................................................................

7

1-7- ابزار گرد آوری اطلاعات ...................................................................................................................

7

1-8- سؤالات..................................................................................................................................................

7

1- 9- فرضیه ها.............................................................................................................................................

7

1 – 10 – استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ..................................................................................

8

1-11- تعاریف واژه ها..................................................................................................................................

8

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1- بخش اول: پیشینه تحقیق................................................................................................................

11

2-1-1- تحقیقات داخلی.....................................................................................................................

11

2-1-2- تحقیقات خارجی....................................................................................................................

14

2 -2- بخش دوم: مبانی نظری تحقیق.....................................................................................................

22

2-2- 1- مقدمه......................................................................................................................................

22

2-2- 2- ذیحساب.................................................................................................................................

25

2-2-3- شرح وظایف ذیحساب...........................................................................................................

27

2-2-4- عامل ذیحساب........................................................................................................................

41

2-2- 5- تعریف لغوی نظارت، کنترل، بازرسی...............................................................................

45

2-2-6- تعریف اصلاحی نظارت..........................................................................................................

45

2 -2-7- تعریف تخصصی....................................................................................................................

46

2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت.......................................................................................................

46

2-2-9- نظارت و کنترل......................................................................................................................

47

2-3-1- بخش سوم: وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا................................................................

48

2-3- 1- 1- نظارت...............................................................................................................................

48

2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر......................................................................................

49

2-3-1-2-1- نظارت رهبری.........................................................................................................

49

2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه...................................................................................................

50

2-3-1-2- 3- نظارت رئیس جمهور...........................................................................................

50

2-3-1-2- 4- نظارت شورای نگهبان...........................................................................................

51

2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها............................................................................

51

2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه....................................................

51

2-3-1-2- 7- نظارت همگانی.......................................................................................................

52

2-3-1- 3- شیوه های نظارت و کنترل در نیروهای مسلح و ناجا..............................................

52

2-3- 1-4- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه قرآن کریم......................................................

53

2-3- 1-5- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه نهج البلاغه.....................................................

55

2-3-1- 6- بازرسی و نظارت از دیدگاه مقام معظم رهبری.........................................................

58

2-3- 1- 7- جایگاه نقش نظارت در مدیریت.................................................................................

58

2-3- 1-8- اهمیت نظارت..................................................................................................................

60

2-3-1-9- نحوه نظارت........................................................................................................................

60

2-3- 1- 10- ویژگی های ناظران و بازرسان..................................................................................

62

2-3-1 –10-1- ویژگی های اخلاقی...........................................................................................

62

2-3-1-10- 2- ویژگی های تخصصی.........................................................................................

63

2-3-1-11- ویژگی های نظارت و اثرات آن...................................................................................

64

2-3-1- 12- ساز وکار نظارت..............................................................................................................

65

2-3- 1- 13- فرایند نظارت.................................................................................................................

65

2-3- 1-14- تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه گیری..................................................

66

2-3-1- 15- اندازه گیری عملیات و عملکرد...................................................................................

67

2-3-1- 16- مقایسه عملکرد با استانداردها....................................................................................

68

2-3- 1- 17- اقدامات اصلاحی...........................................................................................................

68

2-3-1-18- اهداف نظارت....................................................................................................................

69

2-3-1- 19- ویژگی های نظارت مؤثر...............................................................................................

71

2-3-1- 20- موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد........................................................

72

2-3-1-21- مصونیت از نظارت..........................................................................................................

73

2-3-1- 22- مقاومت در برابر نظارت ..............................................................................................

74

2-3-1- 22- 1- نظارت الهی.........................................................................................................

74

2-3-1-22- 2- خود نظارتی..........................................................................................................

75

2-3-1-23- نظارت با واسطه و مستقیم..........................................................................................

75

2-3-1- 24- نظارت غیر مستقیم......................................................................................................

76

2-3- 1-25-چرخه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای..................................

76

2-3-1-25- 1- تهیه وتنظیم بودجه ..........................................................................................

77

2-3-1- 25- 2- تصویب بودجه....................................................................................................

78

2-3-1- 25-3- اجرای بودجه........................................................................................................

79

2-3-1-25- 4- نظارت یا کنترل بودجه......................................................................................

80

2-3-1-26- نظارت ذیحساب............................................................................................................

82

2-3-1-27- نظارت برانجام هزینه کرد عاملین ذیحساب خارج از حوزه ذیحساب...............

83

2-3-1-27- 1- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب در مرکز. (تهران).........................

84

2-3-1- 27-2- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب خارج محل استقرار ذیحساب....

85

2-3-1- 28- به اهم موارد مورد توجه ذیحساب در امر نظارت...................................................

85

2-3-1- 29- مدل تحلیلی پژوهش...................................................................................................

87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه....................................................................................................................................................

90

3-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق................................................................

90

3-2-1- تعریف عملیاتی عملکرد........................................................................................................

90

3-2-2- تعریف عملیاتی نظارت ذیحساب........................................................................................

91

3-3- اهداف تحقیق......................................................................................................................................

92

3-3-1- اهدف اصلی.............................................................................................................................

92

3-3-2- اهداف فرعی......................................................................................................................

93

3-4- سؤالات تحقیق..........................................................................................................................

93

3-4-1- سؤال اصلی......................................................................................................................

93

3-4-2- سؤالات فرعی..................................................................................................

3

3-5- فرضیه های تحقیق............................................................................................................................

93

3-5-1- فرضیه اصلی ..........................................................................................................................

93

3-5-2- فرضیه فرعی............................................................................................................................

94

3-6- نوع وروش تحقیق...............................................................................................................................

94

3-7- جامعه آماری و نمونه.........................................................................................................................

95

3-8- محدوده زمانی و مکانی تحقیق ......................................................................................................

95

3-9- روش گرد آوری اطلاعات..................................................................................................................

95

3-10- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................

96

3-11- متغیرمستقل و وابسته تحقیق......................................................................................................

96

3-11-1- متغیر مستقل.......................................................................................................................

97

3-11-2- متغیر وابسته........................................................................................................................

97

3-12- روایی و پایایی پرسش نامه............................................................................................................

97

3-12-1- روایی....................................................................................................................................

97

3-12-2- پایایی.....................................................................................................................................

97

3-13- مدل عملیاتی تحقیق......................................................................................................................

98

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه....................................................................................................................................................

100

4-2-آمارتوصیفی...........................................................................................................................................

100

4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.................................................................................

101

4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی تحقیق................................................................................

104

4-3- آمار استنباطی.....................................................................................................................................

124

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه....................................................................................................................................................

128

5-2- جمع بندی...........................................................................................................................................

128

5-3- نتایج حاصل از تحقیق.......................................................................................................................

130

5-3-1- نتیجه گیری مربوط به فرضیه اول تحقیق.......................................................................

130

5-3-2- نتیجه گیری مربوط به فرضیه دوم تحقیق......................................................................

130

5-3-3- نتیجه گیری مربوط به فرضیه سوم تحقیق....................................................................

131

5-4- پیشنهادهای تحقیق......................................................................................................................

131

5-4-1- پیشنهادهایی در جهت بهبود روند صحیح نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین

ذیحساب ناجا بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق....................................

131

5-4-2- پیشنهادهایی به منظور افزایش عملکرد عاملین ذیحساب ناجا بر اساس تجربیات

محقق.......................................................................................................................................................

132

5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی ........................................................................................................

133

5-6- محدودیت های تحقیق......................................................................................................................

134

فهرست منابع و مأخذ ..................................................................................................................................

ضمائم ..........................................................................................................................................

فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول 2-1فرایند نظارت .........................................................................................................................................

66

جدول2 - 2 مدل تحلیلی پژوهش ........................................................................................................................

88

جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه..........................................................................................

101

جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی....................................................................................

102

جدول 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات.................................................................................

103

جدول 4-4-توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)........................................................................................................................................

104

جدول 4-5- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)..............................................................................................

105

جدول4-6- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3).................................................

106

جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4).................................................

107

جدول 4-8- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5).........................................................

108

جدول 4-9- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)..........................

109

جدول 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)..............................

110

جدول 4-11- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)......................................................................................................

111

جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9).........................

112

جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سؤال 10)..................................................................

113

جدول4-14- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)...

114

جدول4-15- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال12) ...............................................................................................................

115

جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)...............................................................................................................

116

جدول4-17- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال14).........................................

117

جدول4-18- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15).................................................

118

جدول4-19- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره 1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)..................................................

119

جدول4-20- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17).......................................................................................

120

جدول4-21- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)..........................................................................................................

121

جدول4-22- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)................................................................................................................

122

جدول4-23- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)................................................................

123

جدول4-24- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه اول تحقیق ..................................

124

جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق ..................................

125

جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق ...............................

126

نمودار 3-1- نمودار عملیاتی تحقیق.....................................................................................................................

98

نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه..........................................................................................

101

نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی..................................................................................

102

نمودار 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات...............................................................................

103

نمودار 4-4- نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)................

104

نمودار 4-5 نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)....................................................................................................................................................

105

نمودار4-6 نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)

106

نمودار 4-7- نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)....................................................................................................................

107

نمودار 4-8- نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5).......................................................................................................

108

نمودار 4-9- نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی

(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)..................................................................

109

نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)............................

110

نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8).....................................................................................................................................................

111

نمودار 4-12- نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9).........................................................................................

112

نمودار4-13- نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)......................................................................................................................

113

نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)...................................

114

نمودار4-15- نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12).......................................................................................................................................................................

115

نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)......................................................................................................................................................................

116

نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ...........................................................................................................

117

نمودار4-18- پاسخگویان نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)..............................................................................

118

نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)...............................................................................................................

119

نمودار4-20- نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17).....................................................................................................................................

120

نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18).............................................................................

121

نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)..............................................................................

122

نمودار4-23- نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)...................................

123خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:43

بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان

بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان

وجود ارتباطات موثر، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری به طور خاص ارتباطات شبکه‌ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان است. این پژوهش با تمایز بین شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. چنین فرض شده است که روابط کارکنان در شبکه های ارتباطی محیط‌کاری آنلاین و آفلاین منابع مکملی هستند که در تعامل هستند تا بر عملکرد شغلی آنها تاثیر بگذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات غیرآزمایشی بوده و از پرسشنامه به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. این پژوهش در میان 104 نفر از کارکنان دانشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است و برای انجام تحلیل‌های آماری از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف ‌معیار و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است و آزمون فریدمن نیز به منظور اولویت‌بندی عوامل فرهنگی به کار رفته است. لازم به ذکر است که نرم‌افزارهای SPSS.20 و Ucinet.6 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار رفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که روابط شبکه‌ای، بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین و با تمایز آنها، همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی نیز نشان داد که بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی موثر هستند و نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی نشان داد که، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که انگیزه پیشرفت مهم‎ترین و موثرترین عامل در روابط و عملکرد شغلی کارکنان است.

واژگان کلیدی: شبکه‌های آنلاین، شبکه‌های آفلاین، شبکه‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی، تکامل، عملکرد شغلی

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش... 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیان موضوع. 2

1-3 اهمیت موضوع. 4

1-4 مروری بر ادبیات پژوهش... 8

1-4-1 توانمند‌سازی شغلی کارکنان. 8

1-4-2 عملکرد شغلی.. 9

1-4-3 ارتباطات.. 10

1-4-4 روابط آفلاین (رو‌‌ در رو) 11

1-4-5 روابط آنلاین.. 11

1-4-6 شبکه‌های ارتباطی.. 12

1-4-7 شبکه اجتماعی.. 12

1-5 ا هداف پژوهش... 14

1-6 سوالات پژوهش... 14

1-7 فرضیات پژوهش... 15

1-8 روش پژوهش... 16

1-9 مفاهیم و واژگان کلیدی.. 16

1-9-1 شبکه ارتباطی.. 16

1-9-2 شبکه روابط آفلاین.. 16

1-9-3 شبکه‌ روابط آنلاین.. 17

1-9-4 ارتباط مستقیم آفلاین.. 17

1-9-5 ارتباط غیر مستقیم آفلاین.. 18

1-9-6 ارتباط مستقیم آنلاین.. 18

1-9-7 ارتباط غیر مستقیم آنلاین.. 18

1-9-8 شبکه اجتماعی.. 18

1-9-9 تکامل ( رابطه مکمل) 19

1-9-10 عملکرد شغلی (متغیر وابسته) 19

1-10 قلمرو پژوهش... 20

1-11 ساختار پژوهش... 20

1-12 جمع بندی.. 22

فصل دوم - ادبیات پژوهش... 23

2-1 مقدمه. 23

2-2 عملکرد: مفاهیم و ابعاد. 24

2-3 عملکرد شغلی.. 25

2-4 عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 27

2-4-1 عوامل شخصیتی.. 28

2-4-2 عوامل سازمانی.. 34

2-5 ارتباطات.. 39

2-5-1 روابط آفلاین.. 40

2-5-2 روابط آنلاین.. 42

2-5-3 رابطه مکمل ارتباطات آنلاین و آفلاین.. 43

2-5-4 عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستیابی به منابع. 45

6-2 شبکه اجتماعی.. 52

2-6-1 سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین.. 56

2-7 فرهنگ.. 65

2-7-1 فرهنگ سازمانی.. 66

2-7-2 فرهنگ و اثر بخشی سازمانی.. 67

2-8 پیشینه پژوهش... 67

2-8-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور 67

2-8-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 72

2-9 جمع بندی.. 83

فصل سوم- روش پژوهش... 85

3-1 مقدمه. 85

3-2 نوع و روش پژوهش... 85

3-3 روش‌شناسی پژوهش... 86

3-4 شناسایی متغیر‌ها و توسعه مدل. 88

3-4-1 توسعه مدل. 88

3-5 توسعه فرضیه‌ها 89

3-6 ابزار پژوهش... 98

3-7 سازمان و جامعه آماری.. 101

3-8 نمونه آماری.. 102

3-9 روش جمع آوری داده 102

3-10 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده 103

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 103

3-12 ابزار نرم‌افزاری پژوهش... 103

3-13 جمع بندی.. 105

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 106

4-1 مقدمه. 106

4-2 تحلیل آماری.. 106

4-2-1 روایی ابزار پژوهش... 106

4-2-2 پایایی (قابلیت اطمینان) 108

4-3 آمار توصیفی.. 109

4-3-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 109

4-4 آزمون همبستگی پیرسون. 113

4-5 رگرسیون. 115

4-6 مقایسه نتایج با مقاله مرجع.. 118

4-7 روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ.. 120

4-8 پایایی (قابلیت اطمینان) 122

4-9 آمار توصیفی.. 123

4-9-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 124

4-10 آزمون نرمال بودن توزیع. 126

4-11 آزمون فریدمن.. 127

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری.. 130

5-1 مقدمه. 130

2-5 خلاصه پژوهش... 130

5-3 بررسی فرضیات پژوهش... 133

5-4 بررسی سوالات پژوهش و پاسخ به آنها 136

5-5 نتایج پژوهش... 137

5-6 پیشنهاد به سازمانها 139

5-7 محدودیتهای پژوهش... 140

5-8 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 141

5-9 محدودیت‌ها و مشکلات پژوهشگر. 143

فهرست منابع فارسی.. 144

فهرست منابع انگلیسی.. 149

پیوست‌ها 169

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 38

جدول 2-2 مکانیزم‌های دستیابی به منابع. 52

جدول 2-3 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 71

جدول 2-4 پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 77

جدول 2-5 تحقیقات اولیه شبکه اجتماعی و عملکرد فردی.. 79

جدول 3-1 جزئیات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی.. 100

جدول 3-2 جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی.. 101

جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت.. 107

جدول 4-2 تحلیل عاملی.. 107

جدول 4-3 خلاصه پردازش... 108

جدول 4-4 روایی ابزار پژوهش... 108

جدول 4-5 روایی مولفه‌های اصلی پژوهش... 108

جدول 4-6 آمار توصیفی.. 109

جدول 4-7 توزیع کارکنان برحسب جنسیت.. 110

جدول 4-8 توزیع کارکنان برحسب مقام. 110

جدول 4-9 توزیع کارکنان برحسب سابقه کاری.. 111

جدول 4-10 توزیع کارکنان برحسب تجربه کامپیوتری.. 112

جدول4-11 همبستگی متغیرهای پژوهش... 114

جدول 4-12 خلاصه آزمون مدل. 115

جدول 4-13 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش... 115

جدول 4-14 خلاصه آزمون مدل. 116

جدول 4-15 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش... 116

جدول 4-16 مقایسه نتایج با مقاله مرجع. 119

جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت.. 120

جدول 4-18 تحلیل عاملی.. 120

جدول 4-19 نتایج پردازش داده‌ها 122

جدول 4-20 روایی ابزار پژوهش... 122

جدول 4-21 روایی مولفه‌های اصلی پژوهش... 122

جدول 4-22 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 123

جدول 4-23 توزیع کارکنان برحسب جنسیت.. 124

جدول 4-24 توزیع کارکنان برحسب رشته تحصیلی.. 125

جدول 4-25 آزمون نرمال بودن توزیع. 126

جدول 4-26 آزمون فریدمن.. 127

جدول 4-27 میانگین رتبه عوامل. 128

جدول 4-28 رتبه بندی عوامل بر اساس اولویت 129

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1 ساختار پژوهش... 21

شکل 2-1 مجازی سازی شبکه ارتباطی محیط کاری.. 41

شکل 3-1 روش‌شناسی پژوهش... 87

شکل 3-2 مدل مفهومی پژوهش... 89

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 توزیع کارکنان بر حسب جنسیت.. 110

نمودار 4-2 توزیع کارکنان بر حسب مقام. 111

نمودار 4-3 توزیع کارکنان بر حسب سابقه کاری.. 112

نمودار 4-4 توزیع کارکنان بر حسب تجربه کامپیوتری.. 113

نمودار 4-4 توزیع کارکنان را بر حسب جنسیت.. 124

نمودار 4-5 توزیع کارکنان را بر حسب رشته تحصیلی.. 125خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:39

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

برای بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب بر روی دو رقم گندم کوهدشت و دهدشت آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و در 4 تکرار در شهرستان گچساران ، در مرکز آموزش کشاورزی امامزاده جعفر در سال زراعی 91-90 به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از فاکتور A، ارقام گندم دیم (دهدشت و کوهدشت) و فاکتور B ، تراکم در 6 سطح (50 و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 ) در متر مربع. نتایج تجزیه واریانس بر روی صفات مورد بررسی نشان داد که دو رقم دهدشت و کوهدشت از نظر طول سنبله، در سطح احتمال یک درصد و در صفت عرض پهنک برگ در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر طول سنبله، عرض پهنک برگ، طول ساقه و طول پهنک برگ معنی دار نبود. اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر طول پهنک برگ در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بود. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نیز نشان داد که دو رقم گندم دهدشت و کوهدشت از نظر ضریب پنجه، تعداد بوته خشک شده در متر مربع و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و در صفات ضریب پنجه غیر مثمر، تعداد دانه در سنبله، وزن کاه و ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین ارقام مورد استفاده از نظر ضریب سنبله بارور، عملکرد دانه در مترمربع، عملکرد تک بوته، وزن سنبله با کاه، وزن دانه در متر مربع و تعداد دانه در متر مربع و عملکرد دانه در هکتار، با هم تفاوتی نداشتند.

همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر ضریب پنجه مثمر، ضریب پنجه غیر مثمر و وزن کاه در سطح احتمال پنج درصد و تعداد بوته خشک شده در متر مربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت.

اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر ارتفاع بوته و تعداد بوته خشک شده در متر مربع تاثیر معنی داری داشت. درهر دو رقم بیشترین عملکرد مربوط به تراکم 500 بوته در متر مربع بود. با افزایش تراکم دانه در هر دو رقم تعدا پنجه مثمر، وزن هزار دانه کاهش یافت.

کلمات کلیدی: گندم، تراکم، شرایط دیم، عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک

فهرست مطالب

چکیده.......................................................................................................................................................1

مقدمه........................................................................................................................................................ 2

فصل اول: کلیات

1-1- تاریخچه........................................................................................................................................ 5

1-2- سطح زیر کشت و تولیدات ................................................................................................... 5

1-3- اهمیت و دانۀ غلات از نظر غذایی........................................................................................ 6

1- 3-1- دانه (میوه)............................................................................................................................ 6

1-3-2- لایه آلئورون........................................................................................................................... 7

1-3-3- آندوسپرم .............................................................................................................................. 7

1-3-4- جنین ..................................................................................................................................... 7

1-4- رشد و نمو غلات....................................................................................................................... 7

1-4-1- جوانه زدن.............................................................................................................................. 7

1-4-2- پنجه زنی................................................................................................................................ 9

1-4-3- تشکیل ساقه (ساقه رفتن )............................................................................................ 14

1-4-4- مرحله سنبله رفتن (خوشه رفتن)............................................................................... 15

1-4-5- مرحله گل دادن و باروری................................................................................................ 16

1-4-6- مرحله تشکیل و رسیدن دانه......................................................................................... 17

1-4-7- ورس (خوابیدگی غلات)................................................................................................ 18

1-5- اهمیت اقتصادی گندم.......................................................................................................... 18

1-6- نواحی کشت گندم در دنیا................................................................................................... 19

1-7- تقسیم بندی گندم بر مبنای خصوصیات ژنتیکی...................................................19

1-7-1- گندمهای تک دانه یا Einkorn (دیپلوئید)............................................................. 20

1-7-2- گندمهای جفت دانه (تتراپلوئید)................................................................................... 20

1-7-3- گندمهای معمولی یا نان (دهگزاپلوئید)....................................................................... 20

1-8- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانه گندم:.....................................................................20

1-8-1- کربوهیدرات........................................................................................................................ 20

1-8-2- مواد پروتئینی..................................................................................................................... 21

1-8-3- مواد چربی........................................................................................................................... 21

1-8-4- مواد سلولزی....................................................................................................................... 21

1-8-5- مواد معدنی......................................................................................................................... 21

1-8-6- ویتامین ها........................................................................................................................... 22

1-9- دانه گندم.................................................................................................................................. 22

1-9-1- خفتگی بذر (خواب بذر).................................................................................................. 22

1-10- تراکم بوته ها........................................................................................................................ 22

1-10-1 تراکم و ساقه های حامل سنبله گندم....................................................................... 24

1-11- گروه های گندم و واکنش به عوامل محیطی............................................................. 25

1-11-1- گندم و واکنش به نور و حرارت ........................................................................... ....25

1-11-2رطوبت................................................................................................................................. 25

1-11-3- خاک................................................................................................................................... 26

1-11-4- تناوب زراعی.................................................................................................................... 26

1-11-5- کود..................................................................................................................................... 27

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده............................................................................................ 29

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد و روشها............................................................................................................................ 35

3-1-1- انواع مشخصات محل آزمایش........................................................................................ 36

3-1-2روش های اندازه گیری........................................................................................................ 37

3-2- خصوصیات خاک.................................................................................................................... 40

3-3- مشخصات ارقام........................................................................................................................ 41

3-4- عملیات داشت......................................................................................................................... 41

3-4-1- مبارزه با آفات و بیماریها................................................................................................. 41

3-5. عملیات برداشت....................................................................................................................... 42

3-6- اندازه گیری ............................................................................................................................. 44

....................................................................................................................... 3-6-1. وزن کاه با سنبله...... 45

3-6-2. وزن کاه...... 45

3-6-3. ارتفاع گیاه............................................................................................................................. 45

3-6-4. بوته های خشک شده........................................................................................................ 45

3-7. اندازه گیری شاخص برداشت...... 45

3-8. اندازه گیری صفات...... 46

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 نتایج و بحث............................................................................................................................... 48

4 –2 - اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر صفات مورد بررسی قبل از تنش....................... 49

4–3- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی................. 50

4–4 - اثر ارقام مختلف بر صفات مورد بررسی بعد از تنش................................................. 52

4–5- اثر ارقام مختلف بر میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش.................................. 53

4–6- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی.................. 58

نتیجه گیری ........................................................................................................................................ 70

پیشنهادات............................................................................................................................................ 72

منابع....................................................................................................................................................... 73

فهرست جداول

جدول 1-1 سطح زیر کشت، میانگین محصول در هکتار.......................................................... 5......

جدول 1-2 وضعیت جهانی غلات................................................................................................... 6......

جدول 1-3 ویتامینهای دانه گندم ........................................................................................... ..22......

جدول 3-1 خصوصیات خاک ........................................................................................................ 40......

جدول شماره3-2 جمع عملکرد تراکم ها در 4 تکرار هیجده متری به کیلوگرم............ 42

جدول شماره 3-3 میزان بارندگی درسالهای 90-71 درشهرستان گچساران................... 46

جدول4-1. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی قبل از تنش...... 48

جدول4-2. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

ارقام مختلف....................................................................................................................................... 49

.جدول (4-3).مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف............................................................................................................................ 49

.............. جدول(4-4) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف و ارقام مختلف................................................................................................. 51

..................................................... جدول(4-5) تجزیه واریانس صفات مورد بررسی بعد از تنش...... 52

.................................................... جدول (4-6).تجزیه واریانس صفات مورد بررسی بعد از تنش...... 53

جدول (4-7) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در ارقام

مختلف.................................................................................................................................................. 53

جدول (4-8) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

ارقام مختلف....................................................................................................................................... 54

جدول (4-9)مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف.............................................................................................................................. 55

جدول (4-10) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف.............................................................................................................................. 56

جدول(4-11) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف و ارقام مختلف................................................................................................. 59......

ادامه جدول (4-11) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن

در تراکم های مختلف و ارقام مختلف........................................................................................... 69

جدول (4-12) تراکم بوته و بوته های تلف شده باقیمانده و درصد بوته های باقیمانده میزان عملکرد در هکتار پس از استرس رطوبتی ................................................................................................................................................. 70

فهرست شکل

شکل 1-1 یاخته های اسکوتلم (Bilteanu et al 1983).......................................................... 8

شکل 1-2 طرح سه بعدی یاخته های آغازین وبخش های انتهائی جوانه (Wheat and wheat improvement1987) 8

شکل 1-3 تشکیل پرایموردیای منطقه زیر بخش انتهائی جوانه 17 (Wheat and wheat improvement1987) 9

................................................. شکل 1-4 شمای پنجه زنی درگندم ( 1984 Ceapoiu et al )...... 11

شکل 1-5 مریستم رویشی در حالت جنینی ( 1) و مراحل مختلف رشد......................... 12

.................................... شکل 1-6 مراحل رشد و نمو گندم بر اساس روش فیکس – کوپرمن...... 13

.................................................................... شکل 1-7 مدل و رشد و نمو گندم (Geisler1988)...... 14

....................................... شکل1-8 ویژگیهای برگ غلات دانه ریز(Neal C.Stoskopf 1981 )...... 15

.......................................................................... شکل 1-9 سنبلچه گندم (1984 Ceapoiu et al)...... 16

...................................................................... شکل 1-10 گل گندم (Neal C.Stoskopf 1981 )...... 16

شکل 1-11 شدت روند انتقال مواد فتوسنتز شده و فعالیت اندامهای مختلف یک غله (Geisler1988) 18

........................................................................................................................ شکل 3-1 مرحله کاشت...... 38

شکل 3-2 مرحله سبز شدن در حال به ساقه رفتن................................................................ 38

شکل 3-3 مرحله در حال ظهور سنبله دهی در رقم گندم دیم دهدشت....................... 39

شکل 3-4 مرحله سنبله دهی رقم گندم دیم دهدشت......................................................... 40

شکل 3-5 مرحله سنبله دهی رقم گندم دیم کوهدشت....................................................... 40

شکل شماره 3-6 مرحله رسیدن دانه دهدشت تراکم 400 تیمار 1 تکرار 1................... 43

شکل شماره 3-7 مرحله رسیدن دانه کوهدشت تراکم 50 تیمار 1 تکرار 1................... 43

شکل شماره 3-8 مرحله رسیدن دانه کوهدشت تراکم 500 تیمار 2 تکرار 3................. 44

فهرست نمودار

نمودار 1-1 تاثیر مجموعه درجات حرارت دریافتی از کاشت تا ابتدای یخبندان زمستان بروی میزان تراکم سنبله به هنگام برداشت (Ceapoiu et al 1984)..................................................................................................................... 24

نمودار 1-2 تأثیر کمبود آب در مراحل گل دادن و رسیدن بر روی عملکرد گندم

(Ceapoiu et al 1984).................................................................................................................... 26......

نمودار (4-1) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی قبل از تنش........................... 49......

نمودار (4-2) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر روی صفات مورد بررسی قبل از تنش.. 50......

نمودار (4-3) اثر سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم برعرض سنبله، ضریب پنجه دهی

و عرض پهنک برگ.......................................................................................................................... 51......

نمودار (4-4) اثرمتقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر طول سنبله، طول پهنک برگ

و طول ساقه........................................................................................................................................ 52......

نمودار (4-5) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش............................ 54......

نمودار (4-6) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش............................ 55......

نمودار (4-7) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش... 56......

نمودار (4-8) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و عملکرد تک

بوته........................................................................................................................................................ 57......

نمودار (4-9) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر وزن سنبله با کاه، وزن کاه و تعداد

دانه در سنبله..................................................................................................................................... 57......

نمودار (4-10) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر تعداد دانه و عملکرد دانه....................... 58......

نمودار (4-11) اثرمتقابل‌سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر‌ضریب‌پنجه در‌متر‌مربع 59......

نمودار (4-12) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب پنجه مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 59......

نمودار (4-13) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب ساقه مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 60......

نمودار (4-14) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب سنبله بارور در

متر مربع............................................................................................................................................... 61......

نمودار (4-15) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب پنجه غیر مثمر در

متر مربع............................................................................................................................................... 61......

نمودار (4-16) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب ساقه غیر مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 62......

نمودار (4-17) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب سنبله غیر بارور

در متر مربع......................................................................................................................................... 62......

نمودار (4-18) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن هزار دانه بر حسب

گرم.......................................................................................................................................................... 63......

نمودار (4-19) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم عملکرد دانه بر حسب

گرم در متر مربع................................................................................................................................. 63......

نمودار (4-20) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر عملکرد دانه بر

حسب کیلوگرم در هکتار.................................................................................................................. 64......

نمودار (4-21) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر عملکرد تک بوته بر

حسب گرم درمتر مربع.................................................................................................................... 64......

نمودار (4-22) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن سنبله با کاه بر

حسب گرم درمتر مربع.................................................................................................................... 65......

نمودار (4-23) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن کاه بر حسب گرم در

متر مربع................................................................................................................................................ 65......

نمودار (4-24) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن دانه بر حسب گرم

درمتر مربع........................................................................................................................................... 66......

نمودار (4-25) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله

درمتر مربع............................................................................................................................................ 66......

نمودار (4-26) اثرمتقابل‌سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد دانه درمتر مربع 67......

نمودار (4-27) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد بوته خشک شده

درمتر مربع............................................................................................................................................ 67......

نمودار (4-28) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ارتفاع بوته بر حسب

سانتیمتر.............................................................................................................................................. 68......خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:28

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد


چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم(EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود.

وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) یا سود اقتصادیمعرفی می گردد.

این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی(FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:22

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد.

از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند.

بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند.

عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:16

بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان

بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان

به منظور بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان در سال 1391 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تیمار و سه تکرار اجرا گردید . تیمار های آزمایش شامل کاربرد محلول پاشی با نانو نقره در سه سطح (0 ،60 و120 پی پی ام) و اعمال یون های گازی در سه سطح (بدون یون گازی، یون گازی تک قطبی مثبت و یون گازی تک قطبی منفی) بودند.

نتایج نشان داد که یون های گازی تک قطبی مثبت بر شاخص های عملکردی ریحان اثر مثبت داشته و برعکس یون های گازی تک قطبی منفی اثر منفی دارد. اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف نانو نقره بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین مقدار وزن تر قسمت خوراکی مربوط به تیمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام + یون گازی تک قطبی مثبت (7/24 گرم) و کمترین وزن مربوط به تیمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام + یون گازی تک قطبی منفی (43/13 گرم) بود. این در حالی است که عدم اختلاف معنی دار بین سه تیمار یون گازی مثبت و تیمار یون گازی مثبت + محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام و تیمار محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام نشان می دهد که می توان در شرایط محدودیت امکان تولید یون های گازی از محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام بجای اعمال تیمار یون های گازی بهره گرفت و در صورتی که تولید محصول بیولوژیک مد نظر باشد یون های گازی را جایگزین کاربرد نانو نقره نمود.

واژگان کلیدی :ریحان، نانو نقره، یون های گازی

فهرست مطالب

چکیده 2

فصل اول. 3

مقدمه و اهداف.. 3

1-1- مقدمه. 3

1-2- اهداف.. 5

فصل دوم. 6

کلیات و بررسی منابع. 6

2-1- اهمیت کشاورزی.. 7

2-2- افزایش بهره وری در کشاورزی.. 7

2-3- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی.. 8

2-4- رابطه گیاهان دارویی و بیماری.. 9

2-5- ترکیبات مهم گیاهان دارویی.. 9

2-5-1- اسانس ها: 9

2-5-2- آلکالوئیدها: 9

2-5-3- مواد تلخ مزه: 9

2-5-4- فلاونوئیدها: 10

2-5-5- تانن ها: 10

2-5-6- مواد لعاب‌دار: 10

2-6- ویژگی های گیاهان دارویی.. 10

2-7- ویژگی های گیاه ریحان. 11

2-7-1- گیاهشناسی.. 12

2-7-2- خواص دارویی.. 12

2-7-3- گل.. 13

2-7-4- بذر 13

2-7-5- برگ.. 14

2-7-6- ساقه. 14

2-7-7- ریشه. 14

2-7-8- تکثیر. 14

2-8- خاک.. 15

2-9- دما 16

2-10- آب.. 16

2-11- نور 17

2-12- مالچ: 17

2-13- کوددهی: 18

2-14- بادشکن: 19

2-15- ترکیبات: 19

2-16- مواد غذایی: 20

2-17- ویتامین: 20

2-18- نانو ذرات.. 20

2-19- روش های تولید نانو ذرات.. 21

2-20- سوابق تحقیق.. 22

2-20-1- نانو ذرات نقره 22

2-20-2- یون های گازی.. 26

فصل سوم. 27

مواد و روش ها 27

3-1- زمان اجرای آزمایش... 28

3-2-مشخصات محل اجرای طرح. 28

3-3- مشخصات خاک وآب مورد استفاده آزمایش... 28

3-4- آماده سازی و کاشت.. 29

3-5- مشخصات رقم مورد استفاده در آزمایش... 29

3-6- یون های گازی مورد استفاده در آزمایش... 30

3-7- خصوصیات نانو نقره مورد استفاده در آزمایش... 31

3-8- آبیاری.. 31

3-9- آفات و بیماریها 32

3-10- مشخصات طرح آزمایشی.. 32

3-12- صفات مورد بررسی.. 33

3-12-1- ارتفاع بوته. 33

3-12-2- قطر ساقه. 33

3-12-3- وزن تر قسمت فوقانی.. 33

3-12-4-وزن تر قسمت خوراکی.. 33

3-12-5- وزن خشک قسمت خوراکی.. 33

3-12-6- وزن خشک قسمت فوقانی.. 33

3-13- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات.. 34

فصل چهارم. 35

نتایج و بحث.. 35

4-1- ارتفاع بوته. 36

4-1-1- اثرات یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته. 36

4-1-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته. 37

4-2- قطر ساقه اصلی.. 37

4-2-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلی.. 37

4-2-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلی.. 38

4-3- وزن تر قسمت فوقانی.. 39

4-3-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقانی.. 39

4-3-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقانی.. 40

4-4- وزن خشک قسمت فوقانی.. 41

4-4-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشک قسمت فوقانی.. 41

4-4-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشک قسمت فوقانی.. 41

4-5- وزن تر قسمت خوراکی.. 42

4-5-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی.. 42

4-5-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی.. 43

4-6- وزن خشک قسمت خوراکی.. 44

4-6-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشک قسمت خوراکی.. 44

4-6-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشک قسمت خوراکی.. 45

4-7- ضریب همبستگی بین صفات.. 49

فصل پنجم. 51

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 51

منابع و مآخذ: 54

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 2-1: موادغذایی موجود در ریحان.. 20

جدول شماره 2-2: املاح غذایی و ویتامین موجود در ریحان.. 20

جدول شماره 3- 1: صفات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده درآزمایش.... 28

جدول شماره 3- 2: نتیجه آزمون آب مورد استفاده درآزمایش.... 29

جدول شماره 3-3: خصوصیات فیزیکی نانو نقره مورد استفاده در آزمایش.... 31

جدول شماره 4-1: میانگین مربعات تجزیه واریانس صفات مورد بررسی.. 46

جدول شماره 4-2: مقایسات میانگین اثر یون های گازی بر صفات مورد بررسی.. 47

فهرست اشکال و نمودار ها

عنوان صفحه

شکل شماره 3-1: مولد خازنی یون های گازی.. 31

نمودار شماره 4-1 : تاثیر یون گازی روی ارتفاع بوته. 37

نمودار شماره 4-2 : تاثیر یون گازی روی قطر ساقه اصلی.. 38

نمودار شماره 4-3 : تاثیر یون گازی روی وزن تر قسمت فوقانی.. 40

نمودار شماره 4-4 : تاثیر یون گازی بر وزن خشک قسمت فوقانی.. 42

نمودار شماره 4-5 : تاثیر یون گازی روی وزن تر قسمت خوراکی.. 43

نمودار شماره 4-6 : تاثیر یون گازی روی وزن خشک قسمت خوراکی.. 45خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:12

تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت(Zea mays)

تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت(Zea mays)

به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت، این تحقیق به صورت دو آزمایش در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال زراعی 1389 به اجرا درآمد. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار با سه عامل، پیش تیمار بذر در سه سطح شامل: شاهد یا بدون پیش تیمار، پیش تیمار بذر با آب مقطر و پیش تیمار بذر با HB-101. کود زیستی نیتروکسین در دو سطح شامل: مصرف و بدون مصرف و کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره نیز در سه سطح شامل: 0، 225 و 450 کیلوگرم در هکتار پیاده شد. نتایج نشان داد که اثرات پیش تیمار بذر بر همه صفات کمی مانند عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه در بلال و عملکرد بیولوژیک معنی‌دار شد. بر اساس نتایج به دست آمده پیش تیمار بذر، از میان شاخص‌های فیزیولوژیکی بر سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR) تأثیر معنی‌دار داشت. همچنین در بین صفات مورفولوژیکی ذرت، تأثیر پیش تیمار بذر بر ارتفاع بوته و شاخص کلروفیل معنی‌دار شد. اثر کود زیستی نیتروکسین تنها بر شاخص برداشت، ارتفاع پانیکول، قطر چوب بلال، بیوماس علف هرز و سرعت فتوسنتز خالص (NAR)، معنی‌دار نگردید. اثر کود شیمیایی نیتروژن بر همه صفات مورد آزمایش بجز قطر چوب بلال معنی‌دار شد. نتایج مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان داد که عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل و سرعت رشد نسبی (RGR)، تحت تأثیر اثرات متقابل دوگانه قرار گرفتند. بیشترین میزان تعداد دانه در ردیف (22/44 عدد)، عملکرد دانه (12570 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (25701 کیلوگرم در هکتار)، شاخص کلروفیل (42) و ارتفاع (41/209 سانتی‌متر) از تیمار مصرف نیتروکسین با مصرف 225 کیلوگرم کود نیتروژن و بیشترین وزن هزار دانه (05/345 گرم) و بیشترین سرعت رشد نسبی (074/0 گرم برگرم در روز) از پیش‌تیمار بذر با آب مقطر و مصرف 450 کیلوگرم کود نیتروژن به دست آمد. در آزمایشگاه، به منظور بررسی تأثیر محیط گیاه مادری بر جوانه‌زنی بذرهای ذرت، نتایج نشان داد که کود نیتروژن بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و وزن خشک گیاهچه، تا‌ثیر معنی‌داری داشت. بیشترین درصد جوانه‌زنی (11/83 درصد)، سرعت جوانه‌زنی (1/8) و وزن خشک گیاهچه (10/304 میلی‌گرم) به تیمار مصرف 450 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در محیط مادری مربوط بود. همبستگی عملکرد با وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مثبت و معنی دار شد.

کلمات کلیدی: ذرت، پیش‌تیمار بذر، نیتروکسین، نیتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ..........................................................................................................................................................

فصل دوم : کلیات و بررسی منابع ................................................................................................................................

2-1- منشاء و تاریخچه ذرت ..........................................................................................................................................

2-2-‌ سطح زیر کشت و تولید ذرت در دنیا ................................................................................................................

2-3-‌ بررسی‌های آماری در ایران ..................................................................................................................................

2-4- گیاه‌شناسی ذرت ...................................................................................................................................................

2-5- اهمیت محصول ذرت و موارد مصرف ...............................................................................................................

2-6- اکولوژی ذرت .........................................................................................................................................................

2-6-1- پراکندگی جغرافیایی ......................................................................................................................

2-6-2- درجه حرارت ....................................................................................................................................

2-6-3- رطوبت ...............................................................................................................................................

2-6-4- نور ............ ........................................................................................................................................

2-6- 5- خاک ................................................................................................................................................

2-7- نقش در تغذیه ....................................................................................................................................................

2-8- مواد غذایی مورد نیاز ذرت .....................................................................................................................................

2-8-1- نیتروژن ................................................................................................................................................

2-9- تثبیت زیستی نیتروژن و کودهای زیستی .................................................................................................................

2-9-1- دی ازوتروف‌ها .................................................................................................................................

2-9-1-1- دی ازوتروف‌های آزادزی ...........................................................................................................

2-9-1-1-1- هتروتروف‌ها ............................................................................................................................

2-9-1-1-1-1- ازتوباکتر .............................................................................................................................

2-9-1-1-2- فتوتروف‌ها .............................................................................................................................

2-9-1-2- دی ازوتروف همیار ...................................................................................................................

2-9-1-2-1- آزوسپیریلوم ..........................................................................................................................

2-9-1-3- دی ازوتروف‌های همزیست ......................................................................................................

2-10- نیتروکسین .........................................................................................................................................................

2-11- اثرات نیتروژن و کودهای زیستی بر عملکرد و سایر صفات گیاهی ذرت .....................................................

2-12- پرایمینگ (پیش تیمار) .....................................................................................................................................

2-12-1- اسموپرایمینگ ...........................................................................................................................

2-12-2- هیدروپرایمینگ .............................................................................................................................

2-12-3- ماتریکوپرایمینگ ...........................................................................................................................

2-12-4- پرایمینگ هورمونی .......................................................................................................................

2-12-5- بیوپرایمینگ ..................................................................................................................................

2-12-6- هالوپرایمینگ ................................................................................................................................

2-12-7- ترموپرایمینگ ...............................................................................................................................

2-13- عوامل مؤثر در پرایمینگ .................................................................................................................................

2-14- ماده HB-101 و اثرات آن بر گیاهان زراعی و باغی ......................................................................................

2-15- اثر پرایمینگ بر عملکرد و سایر صفات گیاهی ................................................................................................

2-16- تداخل علف‌های هرز ........................................................................................................................................

فصل سوم : مواد و روش‌ها .....................................................................................................................................

3-1- مشخصات جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش ..........................................................................

3-2- مشخصات خاک محل آزمایش .........................................................................................................................

3-3- مشخصات رقم ذرت مورد استفاده در آزمایش .................................................................................................

3-4- طرح آزمایش مورد استفاده .................................................................................................................................

3-4-1- نقشه طرح ........................................................................................................................................

3-5- عملیات اجرای آزمایش ......................................................................................................................................

3-5-1- کاشت .............................................................................................................................................

3-5-1-1- آماده کردن زمین .........................................................................................................................

3-5-1-2- پیش تیمار کردن بذر ذرت ..........................................................................................................

3-5-2- داشت ................................................................................................................................................

3-5-3- برداشت ...........................................................................................................................................

3-5-4- آزمایشگاه ..........................................................................................................................................

3-6- صفات مورد آزمایش ............................................................................................................................................

3-6-1- صفات زراعی ....................................................................................................................................

3-6-1-1- عملکرد دانه ....................................................................................................................................

3-6-1-2- عملکرد بیولوژیک .......................................................................................................................

3-6-1-3- شاخص برداشت ............................................................................................................................

3-6-1-4- ارتفاع بوته ..................................................................................................................................

3-6-1-5- ارتفاع پانیکول ............................................................................................................................

3-6-1-6- وزن هزار دانه .............................................................................................................................

3-6-1-7- تعداد دانه در بلال .......................................................................................................................

3-6-1-8- قطر چوب بلال ...........................................................................................................................

3-6-2- صفات فنولوژیک ...........................................................................................................................

3-6-3- صفات فیزیولوژیک .......................................................................................................................

3-6-3-1- تخمین میزان کلروفیل برگ ......................................................................................................

3-6-3-2- شاخص‌های رشد .......................................................................................................................

3-6-3-2-1- شاخص سطح برگ ...............................................................................................................

3-6-3-2-2- سرعت رشد گیاه ...................................................................................................................

3-6-3-2-3- سرعت فتوسنتز خالص ..........................................................................................................

3-6-3-2-4- سرعت رشد نسبی ..................................................................................................................

3-6-4- صفات آزمایشگاهی ........................................................................................................................

3-6-4-1- درصد جوانه‌زنی ...........................................................................................................................

3-6-4-2- میانگین سرعت جوانه‌زنی .............................................................................................................

3-6-4-3- وزن خشک گیاهچه ......................................................................................................................

3-7- محاسبات آماری ......................................................................................................................................................

فصل چهارم : نتایج و بحث ........................................................................................................................................

نتایج تجزیه واریانس ..........................................................................................................................................................

4-1- عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص برداشت ........................................................................................................

4-1-1- عملکرد دانه ........................................................................................................................................

4-1-2- وزن هزار دانه .....................................................................................................................................

4-1-3- تعداد دانه در ردیف بلال ...................................................................................................................

4-1-4- تعداد ردیف در بلال ........................................................................................................................

4-1-5- تعداد دانه در بلال .............................................................................................................................

4-1-6- عملکرد بیولوژیک .............................................................................................................................

4-1-7- شاخص برداشت ................................................................................................................................

4-2- صفات فیزیولوژیک .............................................................................................................................................

4-2-1- شاخص کلروفیل .............................................................................................................................

4-2-2- شاخص‌های رشد ............................................................................................................................

4-2-2-1- شاخص سطح برگ ...................................................................................................................

4-2-2-2- سرعت رشد محصول .................................................................................................................

4-2-2-3- سرعت فتوسنتز خالص ...............................................................................................................

4-2-2-4- سرعت رشد نسبی .......................................................................................................................

4-3- صفات مرفولوژیک ..............................................................................................................................................

4-3-1- ارتفاع بوته .......................................................................................................................................

4-3-2- ارتفاع پانیکول .......................... ......................................................................................................

4-3-3- قطر چوب بلال ................................................................................................................................

4-4- تراکم و وزن خشک علف‌های هرز ......................................................................................................................

4-4-1- تراکم علف‌های هرز .........................................................................................................................

4-4-2- وزن خشک علف‌های هرز ...............................................................................................................

4-5- صفات فنولوژیک ...................................................................................................................................................

4-6- آزمون‌های بذر .........................................................................................................................................................

4-6-1- درصد جوانه‌زنی ..................................................................................................................................

4-6-2- سرعت جوانه‌زنی .................................................................................................................................

4-6-3- وزن خشک گیاهچه ............................................................................................................................

4-7- همبستگی ..................................................................................................................................................................

نتیجه‌گیری ...................................................................................................................................................

پیشنهادات ......................................................................................................................................................

منابع مورد بررسی .................................................................................................................................

چکیده انگلیسی.............................................................................................خرید فایلادامه مطلب
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 25 >>