X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:22

بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت

بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک یکی از مهمترین معضلات چند دهه ی اخیر است. افزایش جمعیت دنیا و به تبع آن افزایش احتیاج به مواد غذایی باعث رویکرد انسان به کشاورزی شده و در این راستا ، تبدیل اراضی به زمین های کشاورزی بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به آن در بسیاری از مناطق دنیا باعث بروز بحران شده است که یکی از آنها همین پیشروی کویرهاست (9) کویر به جائی گفته می شود که در اثر افزایش محلولهای نمک در سطح خاک ، قابلیت تولید خاک کاهش می یابد و در نهایت به کلی از بین می رود. به بیان دیگر محل تولید غذای انسان تخریب می شود حفظ کیفیت آب و خاک بدلایل ذکر شده یکی از اصلی ترین وظایف انسان در حال حاضر است. زیرا نه تنها نسل حاضر در معرض خطر قرار می گیرند ، بلکه نسلهای آینده نیز از خطر ایجاد شده مصون نخواهند ماند.

در کشور ایران با توجه به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیائی خاص ( وقوع در عرض جغرافیایی30 درجه که کمربندی از مناطق بیابانی در روی زمین را شامل می شود ) اهمیت این مسأله دو چندان می شود. کشور ما دارای میانگین بارندگی سالیانه ای بسیار پائین تر از میانگین بارندگی دنیاست ( حدود 3/1 ) و همین مقدار بارندگی نیز پراکنش منظومی چه از نظر مکانی و چه در زمانهای مختلف سال ندارد. لذا باید برای استفاده ی بهینه از منابع آبی موجود حداکثر توجه ( علمی – کاربردی ) اعمال شود. منطقه ی گرمسار نیز که به عنوان محلّ مورد بررسی انتخاب شد دارای خصوصیات جغرافیایی خاصی است. از یک طرف در قسمت شمالی چسبیده به البرز مرکزی و ارتفاعات آن است و از طرفی در طرف جنوب متصل به بزرگترین کویر ایران ( کویر مرکزی ) است (17) که هرگونه استفاده ی نادرست از منابع آبی زیر زمینی این منطقه ، امکان گسترش کویر را بطرف مناطق شمالی ، بیشتر می کند.

در این منطقه در بسیاری از مناطق جنوبی دشت ، به علت کاهش عملکرد محصول در اثر کاهش کیفیت خاک ، زمین ها رها شده و با حفر چاه در دیگر مکانها ، اراضی جدیدی تحت شخم قرار گرفتند یعنی با در نظر نگرفتن توان اکولوژیکی منطقه ، باعث تشدید عمل بیابان زایی در منطقه شده است لذا با تعیین هدفهای تحت بررسی ، امکان جلوگیری از پیشرفت کویر در دیگر مناطق مورد بحث قرار خواهد گرفت تا راه حل هایی مناسب برای این مسأله تشخیص داده شوند.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 5

فصل دوم : روش کار 7

بخش اول : سوابق تحقیق 8

1-1- مطالعات موردی 8

1-2- تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی 8

1-2-1- مخروط بالا آمده آب شور و نحوه کنترل آن 10

1-2-2- رابطه گیبن – هرزبرگ بین آبهای شور و شیرین 13

1-2-3- طول گاوه آب نافذ دریا 14

بخش دوم : ویژگیهای آبخیز گرمسار 16

2-1- ویژگیهای دشت 16

2-2- اقلیم دشت 16

2-3- زمین شناسی دشت 17

2-4- زمین شناسی بالا دست حوزه 18

2-5- نگرشی کلی بر رودخانه حبله رود 20

2-6- دبی مواد محلول و جامد رودخانه حبله رود 20

2-7- سرشاخه های حبله رود 21

2-8- منشا نمکهای منطقه 23

بخش سوم : مواد و روشها 25

3-1- آمار و اطلاعات مربوط به آبهای زیر زمینی 25

3-2- آمار و اطلاعات مربوط به زمین شناسی حوزه بالا دست26

3-3- اطلاعات مربوط به زهکشی 27

بخش چهارم : بررسی علل شور شدن خاکهای دشت گرمسار 28

4-1- آبهای زیر زمینی 28

4-1-1- بیلان آبی دشت 28

4-1-2- بررسی میزان آفت و کسری آبخانه دشت از سال 79 تا 82 31

4-1-3- تاثیر شیمیایی پمپاژ بیش از حد مجاز بر کیفیت آب زیرزمینی گرمسار 32

4-1-4- قابلیت آبگذاری دشت گرمسار 40

4-1-5- بررسی میزان شوری آب چاها 40

4-1-6- طبقه بندی آبهای زیرزمینی گرمسار 42

4-1-7- راههای جلوگیری از پیشروی آب شور به داخل سفره آب شیرین 42

4-2- زمین شناسی بالادست43

4-2-1- کیفیت شیمیایی آب حبله رود 43

4-3- عدم زهکشی و یا زهکشی ناکارآمد و تایید این مساله در افزایش شوری خاک دشت44

فصل سوم : نتایج بحث 47

فصل چهارم : پیشنهادات 51

فصل پنجم : نتیجه گیری 54

فصل ششم: منابع 56

فهرست جدولها

شماره 1- میزان نمک آب حبله رود در دو ماه کم و پر آب 21

شماره 2- آمار منابع آبی دشت گرمسار از سال 79 تا 84 30

شماره 3- تغییرات سالیانه پیزومترهای دشت ، سال آبی 80 – 79 33

شماره 4- تغییرات سالیانه پیزومترهای دشت ، سال آبی 81 – 80 35

شماره 5- تغییرات سالیانه پیزومترهای دشت سال آبی 82 – 81 37

فهرست شکلها صفحه

شماره 1- جهت جریان آب در منطقه آب شیرین ، شور و حد وسط 9

شماره 2- مخروط بالا آمده آب شور 10

شماره 3- اثر پمپاژ در تشکیل مخروط بالا آمده 13

شماره 4- رابطه شوری آب چاه و میزان پمپاژ 13

شماره 5- عمق مرز بین آب شور و شیرین 14

شماره 6- طول گاوه آب نافذ دریا در زیر آب شیرین 15

شماره 7- منحنی افت و کسری مخزن دشت از 79 تا 82 39خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، عوامل، موثر، خاکهای، دشت
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:19

بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آن

بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آن

در دنیای پیشرفته و فراصنعتی امروز، فشارهای روانی سازمانی در زندگی شغلی افراد، مشکلات فراوانی ایجاد نموده است. نگرانی افراد نسبت به کار و مسائل مربوط به محیط‌کاری، محیط اجتماعی، اقتصادی و نیازهای متفاوت، انتظارات سازمان از کارمند یا تغییر در تکنولوژی، مشکلات مدیریتی، سیستم‌های پیچیدۀ اطلاعاتی و ترس افراد از عقب افتادگی اطلاعات و غیره، همه باعث می‌شوند تا افراد بیشتر اوقات زندگی روزمره و زندگی کاری را همراه با هیجانات، تنشها، نگرانیها و بیم و امیدهای گوناگون به پایان برسانند که در اکثر موارد با ظرفیتهای بدنی و روانی آنها سازگار نیست. پژوهش حاضر در سال 1378 در یک سازمان دولتی انجام گردید و هدف آن شناسایی، تشخیص، ارزیابی و مقایسۀ عوامل فشارزای سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان است.

این تحقیق از نوع کاربردی بوده است. جامعۀ آماری در این تحقیق، شامل کارکنان ادارۀ آموزش و پرورش است که از سه گروه، مدیران ارشد و مدیران میانی، سرپرستان و سایر کارکنان تشکیل می‌شوند. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است و یافته‌های آن از طریق کتابخانه‌ای و میدانی، با کمک پرسشنامه گردآوری و از طریق آمار توصیفی و استباطی شش فرضیه فرعی و یک فرضیۀ اصلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که بین عملکرد کارکنان (متغیروابسته) با عوامل فشارزای سازمانی (متغیرمستقل)؛ نظیر خط مشی سازمانی، ساختار سازمانی، فرآیند سازمانی، تعارض نقش، گرانباری نقش و روابط بین افراد، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد کارکنان تحت تأثیر عوامل فشارزای سازمانی است. در پایان نیز، برای غلبه بر عوامل فشارزای سازمانی و افزایش عملکرد کارکنان در سازمان، پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

1- استرس (stress) در کتب رفتار سازمانی با معنای مختلفی ترجمه شده است:

- در کتاب رفتار سازمانی لوتانز، ترجمه غلامعلی سرمد، معادل فشارروانی قلمداد شده است.

- در کتاب رفتار سازمانی مورهد/ گریفین، ترجمه الوانی- دانایی، واژه‌های فشار عصبی ترجمه شده است.

- در کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان- اعرابی، به صورت تنش یا فشار روانی ترجمه شده است.

- درکتاب روانشناسی صنعتی سازمانی آبراهام/ کورمن، ترجمه دکتر حسین شکرکن، به معنای فشار آمده است.

- در کتاب فرهنگ جامع مدیریت از داور ونوس/ دانائی فرد، با واژه‌های تنش، فشارروانی، فشار عصبی و فشار روحی معنا شده‌است.

واژه‌های کلیدی:

فشار شغلی (فشار روانی)، عملکرد، ابهام در نقش، گرانباری نقش، تعارض نقش، خط مشی سازمانی، فرآیند سازمانی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفاهیم نظری

عوامل فشار شغلی خارج از سازمان (فراسازمانی)

عوامل فشار (عصبی، روانی) گروهی

عوامل فشار (عصبی، روانی) فردی

اهداف پژوهش

روش‌شناسی پژوهش

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:16

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود کردن از نیروی کار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مکان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای که با افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد.

شاید به طور رسمی وجه نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی(Quesny) در سال1766 میلادی ظاهر شد. در سال1950 سازمان همکاری اقتصادی ارویا(GEEC) تعریف کامل از بهره وری به شرح زیر ارائه داد.

فهرست مطالب

مقدمه ۶
بهره وری چیست؟ ۱۰
بهره وری در سازمان ۱۱
مفهوم فنی بهره وری چیست؟ ۱۱
مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟ ۱۲
مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟ ۱۳
بهره وری چیست/ مفهوم تکمیل کننده ۱۳
قوانین بهره وری ۱۴
بهره وری و مدیریت ۱۶
بهره وری در مدیریت نیروی انسانی ۱۷
بهره وری در مدیریت تولید ۱۹
سنجش بهره وری ۲۳
بهبود بهره وری ۲۴
نتیجه ۲۶
بهره وری سبز در صنعت نساجی ۲۶
مدیریت و رابطه آن با بهره وری ۳۱
سلامت و بهره وری ۳۳
مدیریت تولید و بهره وری ۳۴
تعریف بهره وری سبز ۴۲
مدت بهره وری سبز ۴۳
اندازه گیری بهره وری سبز ۴۴
ارزیابی هزینه های بهره وری سبز و دوره عمر ۴۸
استفاده قابل ارائه داری از منابع طبیعی ۴۹
توصیف بهره وری سبز ۵۰
منابع ۶۹
بهره وری سبز در صنعت نساجی (سالن تکمیل شرکت یزدباف) ۷۱
تاریخچه یزدباف ۷۲
چک لیست تولید و مصرف در سالن ۱۰۱
جلوگیری از مصرف بی رویه آب و بهره وری سبز ۱۰۳
نتیجه گیری ۱۱۱


خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:15

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد

این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر یزد با اسکان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است.

روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای ،ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ومشاهده بهره گرفته شده است . نوع نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها ازنرم افزارSpssExcel, استفاده شده است

عوامل موثر در پیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد ( محله حسن آباد ) مهاجرت، بی کاری ،کمبود درآمد، ارزانی زمین ومسکن و.... بوده است. که اولین عامل حاشیه‌نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی واجتماعی است تعداد افراد وخصوصیات آنها در حاشیه ها متفاوت است.

اسکان غیر رسمی که با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی ،زاغه نشینی،‌کپرنشینی و.... نیز مترادف گردیده است. از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای است که عدم توازن ونابرابری سطح زندگی در روستا وشهر خودباعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس ازمدتی شهرها رااشباع میکندسازمانها ومسئولین کنترل کننده شهری از پذیرایی آنها ‌می مانند تعدادی از روستائیان خود رابا محیط وفق نداده وجذب حاشیه ها می شوند.

واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی- حاشیه نشینی – توانمندسازی – ساماندهی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع وتشریح آن

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

ج) پیشینه تحقیق

د)‌ وضعیت محدوده مورد مطالعه

هـ ) سوألات تحقیق

فرضیات تحقیق

و) روش تحقیق

الف ) خلاصه‌ای از شرایط جغرافیایی ( طبیعی )

ویژگیهای انسانی واقتصادی

تقسیمات اداری

مشخصات آب و هوایی

نقش دولتها

جغرافیای شهری محدوده مورد مطالعه

اصول اساسی تبیین اسکان غیر رسمی

علل حاشیه نشینی

علل حاشیه نشینی درشهر یزد

اسکان غیر رسمی در جهان

اسکان غیر رسمی در ایران

آزمون فرضیات

نتیجه گیری

پیشنهادات و راهکارها

منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:18

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه (با تکیه بر مفاسد اجتماعی)

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه (با تکیه بر مفاسد اجتماعی)


غریزه جنسی یکی از غرایزی است که ضامن نسل و تداوم بقای بشر است . کلود لوی استروس[۱]مردم شناس شهیر فرانسوی در تعریف ازدواج اشاره ای مهم به این نکته دارد و عقیده دارد : « ازدواج برخودی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی » (۷۷) ؛ به بیان دیگر جامعه می کوشد تا غریزه جنسی (طبیعت ) را مهار کرده و بر آن انگ فرهنگ زند . اما در طول تاریخ مشاهده شده است که همیشه این غریزه تحت کنترل جامعه نبوده و در طول حیات بشری بنا به دلایل گوناگون و انگیزه های متفاوت در معرض انحرافات اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته و فحشا به عنوان یک حرفهء بسیار قدیمی ، یکی از نمود های آن است.

فهرست

فصل اول ۱

مقدمه ۱

روسپیان(زنان ویژه) ۱

روسپی گری چیست و روسپی به چه کسی اطلاق می گردد ؟ ۱

( بیان مسئله ) ۲

چگونگی برخورد با پدیده ء روسپیگری ۲

باز پروری و توانبخشی روسپیان ۳

پیشگیری از آسیب های اجتماعی ۴

آموزش مهارتهای زندگی ۴

مهارتهای زندگی ۵

۱٫تصمیم گیری ۵

۲٫حل مسأله ۵

۳٫تفکر خلاق ۶

۴٫تفکر انتقادی ۶

۵٫ارتباطات موثر ۶

۶٫روابط بین فردی ۷

۷٫آگاهی از خویشتن (بصیرت نسبت به خویشتن ) ۷

۸٫همدلی ۸

۹٫کنار آمدن با هیجانات ۸

۱۰٫کنار آمدن با استرس ۹

نظریه های مربوط به انگیزش . ۹

نظریه انگیختگی : ۱۰

نظریه فرآیند متضاد: ۱۲

نظریه مازلو: ۱۲

زنان خیابانی از سطح جامعه جمع آوری شوند : ۱۳

زنان خیابانی ۲۰

معنی حق در جامعه ء ما چیست ؟ ۲۳

فصل دوم ۲۶

تعریف انحراف ( کج روی ) ۲۶

مبانی نظرات انحرافات اجتماعی : ۲۷

۱-۱- نظریه منظم اجتماعی : ۲۸

۲-۱ آنومی اجتماعی : ۲۹

۳-۱ نظریهء جامعه پذیری ( اجتماعی شدن ) : ۳۰

۴-۱ نظریه تضاد: ۳۱

۵-۱ نظریه بر چسب: ۳۲

۲٫نظریه های روان شناسی : ۳۴

فصل سوم ۳۷

فعالیت مخفیانه خانه های عفاف در تهران : ۳۷

چینه های معلق در فضا : ۴۴

سر مست و بی قرار : ۴۵

کاهش سن دختران فراری : ۴۶

فرار دختر ایرانی ( گریزی از بند خشونت چند وجهی ): ۴۸

اطلاعات تازه درباره دختران فراری ۵۹

تنها مرکز نگهداری از دختران خیابانی تهران تعطیل شد ۶۵

فصل چهارم ۷۰

برداشت خودم از زنان ویژه ۷۲

وام خود اشتغالی زنان خیابانی : ۷۷

بررسی علل فرار دختران از خانه ۸۳

فرار از نا امنی ۸۳

فرد مقصر است یا اجتماع ۸۹

فصل پنجم ۱۰۰

فهرست منابع ۱۰۰

روسپیان(زنان ویژه)

غریزه جنسی یکی از غرایزی است که ضامن نسل و تداوم بقای بشر است . کلود لوی استروس[۱]مردم شناس شهیر فرانسوی در تعریف ازدواج اشاره ای مهم به این نکته دارد و عقیده دارد : « ازدواج برخودی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی » (۷۷) ؛ به بیان دیگر جامعه می کوشد تا غریزه جنسی (طبیعت ) را مهار کرده و بر آن انگ فرهنگ زند . اما در طول تاریخ مشاهده شده است که همیشه این غریزه تحت کنترل جامعه نبوده و در طول حیات بشری بنا به دلایل گوناگون و انگیزه های متفاوت در معرض انحرافات اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته و فحشا به عنوان یک حرفهء بسیار قدیمی ، یکی از نمود های آن است.

روسپی گری چیست و روسپی به چه کسی اطلاق می گردد ؟

روسپیگری یا فحشا را می توان به عنوان برآوردن خواهشهای جنسی در برابر پول تعریف کرد ( ۷۸) ؛ به عبارت دقیق تر روسپیگری را به روابط نا مشروع جنسی که به طور مستمر و به انگیزه های مادی یا نفسانی رخ می دهد ، تعریف کرده اند. با توجه به این تعریف می توان گفت : روسپی به فردی اطلاق می گردد که از روابط جنسی به عنوان یک حرفهء دایمی استفاده می نماید (۷۹)

( بیان مسئله )

چگونگی برخورد با پدیده ء روسپیگری

سیاستگذاران اجتماعی ما در شرایطی با پدیده ء روسپیگری مواجه شده اند که نه می توانند آن را به عنوان یک واقعیت تلخ اجتماعی رو به افزایش است نفی کنند و نه می توانند بنا به دلایلی چند از جمله ویژگی های فرهنگی و مذهبی جامعه آن را بپذیرند ؛ به عبارتی می توان گفت سیاستگذاران اجتماعی دچار فقر تئوریکی می باشند (۸۲). بنابراین در برخورد با این پدیده تنها به نظارت رسمی و خشونت قانونی اکتفا می شود . بهرحال فحشا به عنوان یک واقعیت نیازمند درمان و توانبخشی است و به رویکردی آسیب شناسانه و بهداشتی احتیاج دارد؛ زیرا رویکرد اخلاقی و پلیسی مدتهاست تاثیر و کارایی خود را از دست داده است (۸۳)؛و باید بپذیریم که بیشتر روسپیان شهر تهران ، قربانیانی هستند که فقر ، خشونت ، تجاوز و نابسامانیهای خانوادگی و …. آنها را به یک بیماری اجتماعی کشانده است که درمان آن الزاما در پشت میله های زندان امکان پذیر نیست.

باز پروری و توانبخشی روسپیان

اهم اقدامات مهم در زمینه ء باز پروری و توانبخشی زنان ویژه عبارتند از :

۱) ایجاد ساختارهای حمایت کننده در زمینه ء باز پروری و کار یابی از طریق:

- سواد آموزی و آموزش تعلیمات عمومی؛

- آموزش مهارتهای زندگی از طریق تشکیل جلسات گروهی مددکاری ؛

- روان درمانی شامل گروه درمانی و شناخت درمانی ؛

- حرفه آموزی ؛

- اقدامات مدد کاری به منظور قادر سازی آنان در برخورد با مشکلات و اهتمام به خود کفایی از طریق اشتغال ( کار یابی ) ؛

۲) پیگیری امور پس از اشتغال به کار به منظور حصول از ساز گاری آنان با جامعه.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برای پیش گیری از آسیب های اجتماعی ، سه سطح می توان در نظر گرفت ، پیشگیری سطح اول در سطح جامعه عمل می نماید و شامل آموزش مهارتهای زندگی [۲]برای کل افراد جامعه به ویژه کودکان و نو جوانان است . پیشگیری سطح دوم شامل تشخیص زود رس آسیبهای اجتماعی همراه با اقدامات هماهنگ اجتماعی می باشد . پیشگیری سطح سوم در پی جلوگیری از شدت یافتن آسیبهای اجتماعی و کاستن از تنش های آن در خانواده و جامعه فعالیت می نماید.

آموزش مهارتهای زندگی

نگاهی به تاریخچهء آموزش مهارتهای زندگی نشان می دهد که از سال ۱۹۶۰ به بعد یعنی درست پس از فراغت از جنگ جهانی و بروز آثار روانی – اجتماعی جنگ ها ، آموزش هایی از این دست آغاز شده است .

نخستین کشوری که به آموزش مهارتهای زندگی اقوام محلی در سطح اجتماع و مدرسه اقدام کرد، ایالات متحده و پس از آن کشور انگلستان بود . این کشور ها و دیگر کشورهایی که به گروه آموزش دهندگان مهارتهای زندگی پیوستند ، چنان بر ضرورت فرا گیر شدن این مهارتها تاکید ورزیدند که به ناچار سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)آموزش مهارتهای زندگی را جزء طرح های آموزشی بنیادی خود قرار داد . این سازمان در سال ۱۹۹۷ اقدام به انتشار دستورالعملی تحت عنوان « آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان در مدارس » [۳]نمود که اینک ضمن ارائه تعریفی از مهارتهای زندگی به محورهای آن را به طور خلاصه اشاره می گردد.

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی ، توانایی هایی است برای رفتار مثبت و سازگار که افراد را قادر می سازد که با نیازها و چالش های زندگی روزمره به طور موثر برخورد کنند .

نوع فایل: word

سایز:95.0 KB KB

تعداد صفحه:105خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:44

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

آکنه و لگاریس Acnea vulgaris یا آکنه معمولی یا جوش جوانی بیماری شایع دورن جوانی و شایع ترین بیماری واحد پیلو سباسه و یک بیماری مزمن التهابی فولیکول سباسه می باشد که با افزایش ترشح سبوم خود را نشان میدهد (1).این بیماری مناطقی مانند صورت ، پشت ، سینه را که دارای غدد سباسه فراوان هستند را درگیر می کند.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و بررسی متون

فصل دوم : روش کار (ابزار و روشها)

فصل سوم : یافته ها

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

پیوست : پرسشنامه

جداول و نتایج

اهداف و سوالات و فرضیه ها و جدول متغیر

شبکه علیت

Flow Chart

Pam Fet

متن آموزش گروهی

منابع و رفرانس ها

مقدمه

هدف اصلی این تحقیق مطالعه شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان و سایر فاکتورهای مرتبط در دانش آموزان 19-14 ساله شمال غرب تهران در بهمن ماه 1386 است.

روش ها و ابزارها

در طی این مطالعه 400 دانش آموز شامل 200 دختر و 200 پسر طی روش Multistage randomized در بین دانش آموزان 19-14 در دبیرستان های شمال غرب تهران انتخاب شدند.

در طی این مطالعه جهت ارزیابی سلامت روان ما از پرسشنامه GHQ12 استفاده کردیم.همچنین برای بدست آوردن درک دانش آموزان در مورد شدت آکنه و سایر فاکتورهای مرتبط مثل اختلالات هورمونی و Family history و سایر عوامل پرسشنامه ای را تهیه کردیم و در بین آن ها توزیع نمودیم.سپس دانش آموزان را مورد معاینه قرار دادیم تا ببینیم آیا آکنه دارند یا خیر و شدت آکنه چقدر است ؟

نتایج

نتایج بررسی شدت و نوع آکنه به شرح زیر است :

42% آکنه خفیف ، 7/16 % متوسط ، 1/8% شدید و 2/32% بدون آکنه هستند.و یک رابطه مثبت معنا دار بین آکنه و سلامت روان (001/0> p) و ارتباط آکنه با برخی غذاها شامل شیرینی و آجیل و لبنیات و fast food و سابقه خانوادگی مثبت (001/0= p) وجود داشت.همچنین بین درک از دانش آموزان از شدت آکنه خودشان و وجود آکنه در معاینه فیزیکی یک ارتباط معنی دار وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری

در طی این مطالعه مانند سایر مطالعات قبلی ، ما هم ارتباط معنا دار بین درک دانش آموزان از شدت آکنه شان و وجود آکنه در معاینه بالینی یافتیم. (001/0> p).در مورد ارتباط آکنه با سلامت روان در مطالعات گذشته ارتباطی بین آکنه و سطح سلامت روان پیدا نشده بود ولی ما در طی مطالعه خود این اربتاط را یافتیم. (001/0> p).همچنین بین شدت آکنه با استفاده از شیرینی و لبنیات ، آجیل و Fast food ارتباط وجود داشت ، بنابراین پیشنهاد می کنیم جهت درمان آکنه میزان استرس و اضطراب کاهش یابد و به جهت ارتباطی که بین آکنه و مواد غذایی پر کالری یافتیم پیشنهاد می کنیم که از مواد غذایی با کربوهیدارت پایین و کم کالری استفاده کنند

نوع فایل: word

سایز: 51.0 KB

تعداد صفحه:91خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:28

برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ ومیر جمعیت روستایی شهرستان ساری در سالهای 86-85

برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ ومیر جمعیت روستایی شهرستان ساری در سالهای 86-85

مرگ به عنوان واقعه ایی تجدید ناپذیر و شاخصی مؤثر در تغییرات جمعیتی که خود متاثر از شرایط اجتماعی ،اقتصادی،بهداشتی ،فرهنگی و ... است. و با توجه به تفاوتهای آن در مناطق مختلف به بررسی و پژوهش در خصوص آن جهت برنامه ریزی های دقیق تر به منظور تضمین هر چه بیشتر سلامتی افراد جامعه،بهبود وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی،ارتقاء سطح زندگی و افزایش امید زندگی و بالا بردن شاخصهای توسعه و بهبود عوامل تاثیر گذار بر این پدیده از سوی دست اندرکاران امور برنامه ریزی،امری ضروری است . بر این اساس و نیزبرای اینکه دستاوردی داشته باشیم از وضعیت مرگ و میر نقاط روستایی استان مازندران و عواملی که بر این واقعه مؤثرند و همچنین نمودی داشته باشیم از ارتباط این واقعه با توسعه ی اقتصادی – اجتماعی به پژوهش در خصوص مساله مرگ در نقاط روستایی شهرستان ساری که بیشترین جمعیت روستایی استان را به خود اختصاص میدهد پرداخته ایم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله تحقیق 4

1-3 اهداف تحقیق 7

1-4 ضرورت تحقیق 9

1-5 محدوده زمانی و مکانی مورد مطالعه 10

1-6 قلمرو مطالعاتی تحقیق 11

فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق

2-1 مقدمه 13

2-2 پیشینه ی تحقیق 16

2-3-1 مطالعات خارجی 16

2-2-2 مطالعات داخلی 21

2-3 مباحث نظری 31

2-3-1 ابن خلدون 31

2-3-2 چیپولا 32

2-3-3 دنیس رانگ 34

2-3-4 مک کیون و رکورد 35

2-3-5 پرستون و هینز 36

2-3-6 شوفیلد و رهر 38

2-3-7 مایکل تودارو 38

2-3-8 کالدول 39

2-3-9 آنتونی گیدنز 40

2-3-10 نظریه ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با مرگ و میر 43

2-3-11 نظریه انتقال اپیدمیولوژیک 45

2-4 چارچوب نظری تحقیق 48

2-5 مدل تحلیلی تحقیق 51

2-6 سوالات تحقیق 52

2-7 فرضیه های تحقیق 53

2-8 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 54

2-8-1 تعریف مفاهیم 54

2-8-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 55

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 59

3-2 روش تحقیق 60

3-3 جمعیت آماری 62

3-4 روش جمع آوری اطلاعات 62

3-5 محدودیت های تحقیق 66

فصل چهارم : کلیات در خصوص مرگ

4-1 مقدمه 74

4-2 مرگ 74

4-3 اندازه گیری مرگ و میر 75

4-3-1 میزان خام مرگ و میر 75

4-3-2 میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن 76

4-3-3 میزان مرگ و میر اطفال 77

4-3-4 امید زندگی 79

4-4 الگوی مرگ و میر 81

4-5 جدول عمر 81

4-5-1 تاریخچه جدول عمر 82

4-5-2 انواع جدول عمر و روش های تدوین آن 82

4-5-3 ساختار متعارف جدول عمر 85

4-6 علت مرگ 87

4-6-1 چگونگی تغییر تدریجی ثبت علت مرگ 93

4-7 توزیع سنی جمعیت 95

4-7-1 شاخص های آماری توزیع سنی 96

4-7-2 هرم سنی جمعیت 97

4-7-3 جوانی و سالخوردگی جمعیت 99

4-8 عوامل موثر بر مرگ و میر 100

4-8-1 جنس 101

4-8-2 سن 102

4-8-3 وضع زناشویی 103

4-8-4 پایگاه اقتصادی – اجتماعی 103

4-8-5 محل سکونت 105

4-9 جمعیت و مرگ و میر جهان در بستر زمان 106

4-10 جمعیت و مرگ و میر ایران در بستر زمان 110

4-11 آشنایی با وضعیت استان مازندران 113

4-12 آشنایی با وضعیت نقاط روستایی شهرستان ساری 124

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

5-1 مقدمه 130

5-2 توصیف داده ها 132

5-3 یافته های استنباطی 153

5-4 اندازه گیری مرگ و میر مناطق روستایی شهرستان ساری 164

5-4-1 میزان خام مرگ و میر 164

5-4-2 میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن 166

5-4-3 الگوی مرگ و میر 174

5-4-4 میزان مرگ و میر کودکان 175

5-4-5 جدول عمر جمعیت روستایی شهرستان ساری 177

فصل ششم : یافته های تحقیق

6-1 مقدمه 184

6-2 بررسی ویژگی های فوت شدگان و علل مرگ و میر در نقاط روستایی شهرستان ساری 185

6-2-1 توزیع سنی و جنسی 185

6-2-2 وضعیت زناشویی 190

6-2-3 مکان فوت 193

6-2-4 فصل و ماه فوت 193

6-2-5 وضعیت فعالیت 194

6-2-6 سطح سواد 195

6-2-7 علل عمده فوت 196

6-3 نتیجه گیری 198

6-3-1 بررسی علل مرگ و میر فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری با عوامل مختلف 195

6-3-2 مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین 201

6-3-3 نتیجه گیری نهایی 203

6-4 پیشنهادات 205 ضمائم 209

منابع و ماخذ 222

منابع لاتین 225

فهرست جداول

عنوان صفحه

1-1 جدول میزان های مرگ و میر و شاخص امید زندگی در بدو تولد ، ایران ، 1380-1355ه.ش 5

2-1 جدول نسبت درصد مرگ و میر شهر تهران بر حسب جنس و سن ،1334ه.ش 21

4-1 جدول جمیعت جهان و قاره های مختلف طی سالهای 1500و 2007میلادی 109

4-2 جدول میزان عمومی مرگ و میر و امید زندگی در بدو تولد در قاره های مختلف 2001و2006م 109

4-3جدول میزان های مرگ و میر کمتر از یکسال ، مادران ، عمومی و شاخص امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس ، ایران ، 1335-1380 ه.ش 112

4-4 جدول متوسط رشد سالانه جمیعت استان مازندران طی سالهای 1385-1345ه.ش 115

4-5 جدول جمیعت استان مازندران طی سالهای 1385-1335به تفکیک نقاط شهری و روستایی 116

4-6 جدول وضعیت جوانی و سالخوردگی جمعیت استان و مقایسه آن با جمعیت کشوری به تفکیک نقاط شهری و روستایی ، 1385ه.ش 118

4-7 جدول میزان موالید استان مازندران طی سالهای 1357-1385 ه.ش 121

4-8 جدول میزان های مرگ و میر کمتر از یکسال ، مادران ، عمومی ، میزان خام موالید در سال 1386 و شاخص

امید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس در سال 1385 122

4-9 جدول توزیع متوفیات استان مازندران بر حسب علل سه گانه فوت در سال 1386 122

4-10 جدول شاخص های بهداشتی و درمانی استان مازندران در سال 1386 123

4-11 جدول تعداد بیمارستانهای موجود در استان به تفکیک تخت ثابت و فعال ،1386 123

4-12 جدول مشخصات خانه های بهداشت در استان ، 1386 123

4-13 جدول جمعیت و تعداد دهستانهای نقاط شهری و روستایی شهرستان ساری به تفکیک بخش ، 1385 124

4-14 جدول وضعیت جوانی و سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان در سالهای 85-86 125

4-15 جدول شاخص های بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان ساری به تفکیک بخش ، 1386 126

4-16 جدول تعداد بیمارستان های موجود در سطح شهرستان ساری ، 1386 126

4-17 جدول مشخصات خانه های بهداشت شهرستان ساری (نقاط روستایی) ، 1386 126

5-1 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 132

5-2 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 134

5-3 جدول توزیع فراوانی و درصد کل نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 136

5-4 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در گروه های سنی مختلف 138

5-5 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت در گروه های سنی مختلف 140

5-6 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت زناشویی 142

5-7 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک سن وقوع و وضعیت زناشویی 143

5-8 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و مکان فوت 145

5-9 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و فصل فوت 146

5-10 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و ماه فوت 148

5-11 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت(جمعیت غیرفعال) 149

5-12 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت (جمعیت فعال) 150

5-13 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد نظر به تفکیک علت فوت و وضعیت سواد 152

5-14 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر جنسیت 154

5-15 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر سن 155

5-16 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر وضعیت زناشویی 156

5-17 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به وضعیت زناشویی از نظر سن وقوع فوت 157

5-18 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر مکان فوت 158

5-19 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر فصل فوت 159

5-20 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر ماه فوت 160

5-21 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر وضعیت فعالیت (جمعیت غیرفعال ) 161

5-22 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر وضعیت فعالیت ( جمیعت فعال) 162

5-23 جدول آزمون توزیع فراوانی مربوط به علل مرگ و میر فوت شدگان از نظر سطح سواد 163

5-24 جدول تعداد واقعه و جمعیت در معرض واقعه نقاط روستایی شهرستان ساری ،1386 164

5-25 جدول تعداد جمعیت در هر گروه سنی به تفکیک جنس در نقاط روستایی شهرستان ساری ،1386 166

5-26 جدول تعداد مرگ نقاط روستایی شهرستان ساری به تفکیک سن و جنس 1386 171

5-27 جدول میزان مرگ و میر جمیعت روستایی ساری به تفکیک جنس و گروه های سنی ،1386 173

5-28 جدول تعداد مرگ و میر کودکان به تفکیک سن و جنس در مناطق روستایی شهرستان ساری ،1386 175

5-29 جدول تعداد جمعیت کودکان 0 تا 5 سال نقاط روستایی شهرستان ساری به تفکیک جنس ، 1386 177

5-30 جدول عمر خلاصه ی جمعیت مردان روستایی شهرستان ساری در سال 1386 178

5-31 جدول عمر خلاصه ی جمعیت زنان روستایی شهرستان ساری در سال 1386 179

6-1 جدول نسبت جنسی جمعیت روستایی شهرستان ساری و نسبت جنسی جمعیت های کل شهرستان ساری ، کل نقاط روستایی استان و کل استان مازندران در سال 1385 185

6-2 جدول شاخص های آماری توزیع سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری به تفکیک جنس،1386 186

6-3 جدول شاخص های آماری توزیع سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری و جمعیت کل شهرستان ساری ، نقاط روستایی استان مازندران و استان مازندران به تفکیک جنس ، 1385 187

6-4 جدول شاخص های آماری توزیع سنی فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری به تفکیک جنس ، 1386 189

6-5 جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب

وضعیت زناشویی به تفکیک جنس 1386 199

6-6 جدول تعداد متوفیان 6 ساله و بالاتر نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب وضع سواد،1386 192

6-7 جدول توزیع متوفیان نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب علل سه گانه

فوت در سال 1386 197

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

4-1 نمودار هرم سنی جمعیت استان مازندران ،1385 117

4-2 نمودار ولادت ثبت شده به تفکیک نقاط شهری و روستایی طی سالهای 1357 تا 1385 120

4-3 نمودار وفات ثبت شده به تفکیک نقاط شهری و روستایی طی سالهای 1357 تا 1385 120

5-1 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت در دو گروه زنان و مردان 133

5-2 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت در گروه های سنی مختلف 139

5-3 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت زناشویی 143

5-4 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک سن وقوع فوت و وضعیت زناشویی 144

5-5 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و مکان فوت 145

5-6 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و فصل فوت 147

5-7 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و ماه فوت 149

5-8 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت ( جمعیت غیرفعال) 150

5-9 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت فعالیت ( جمعیت فعال ) 151

5-10 نمودار میله ای توزیع فراوانی نمونه مورد نظر ، به تفکیک علت فوت و وضعیت سواد 153

5-11نمودار هرم سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری ، 1386 167

5-12 نمودار هرم سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری ، 1385 168

5-13 نمودار هرم سنی جمعیت روستایی شهرستان ساری بر حسب درصد ،1385 169

5-14 نمودار هرم سنی جمعیت فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری ، 1386 170

5-15 نمودار توزیع درصد فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری بر حسب گروه های سنی به تفکیک جنس ، 1386 172

5-16 نمودار الگوی مرگ و میر نقاط روستایی شهرستان ساری در سال 1386 174 6-1 نمودار میانگین و میانه سنی برای کل جمعیت و فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری ، 1386 190

فهرست نقشه ها و ضمائم

عنوان صفحه

4-1 نقشه تقسیمات کشوری شهرستان ساری ، 1385 128

ضمیمه شماره 1 ، طبقه بندی علل مرگ و میر 209

ضمیمه شماره 2 ، نمونه گواهی فوت 221

فصل اول

کلیات تحقیق

1 – 1- مقدمه :

یکی از دو پدیده ذاتی جمعیت ( در کنار ولادت ) مرگ و میر است . که برعکس ولادت در حرکت زمانی جمعیت نقش منفی و کاهنده دارد . هم چنین واقعه ای تجدیدناپذیر و دارای شمول عام که کلیه افراد جامعه را در بر می گیرد و هیچ موجودی را از این واقعه گریزی نیست . تنها تفاوتی که میان مرگ و میرهای مختلف می توان یافت نوع از دنیا رفتن ، علت مرگ و میر و طول عمر می باشد .

ولی انسان برای گریز از مرگ و میر و به تاخیر انداختن آن همواره در تلاش و تکاپو بوده است . مرگ و میر در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی ، اولین موضوعی است که اذهان بشر را همواره به خود معطوف داشته است . ( شرایاک، 1975، 221 ) لذا تلاش برای کاهش مرگ و میر و اعمال تمهیداتی در راستای آن موضوعی است که مورد پذیرش تمام فرهنگ ها و ایدئولوژی ها قرار می گیرد و در این زمینه مقاومتی وجود ندارد . ( میرزایی،1375 ،16 ) .

مرگ پدیده ای صرفاً زیستی نیست و جنبه های اقتصادی – اجتماعی مهمی در آن نهفته است از همین جا بود که شناخت ویژگی های مختلف و بررسی جنبه های افتراقی این پدیده مورد توجه واقع شد و موضوع بررسی های علمی مختلفی قرار گرفت.

امروزه مرگ یکی از سنجه های توسعه به شمار می آید و مطالعه آن به منظور سرعت بخشیدن در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار است . ( کاظمی پور ، 1382،2) .

- بیان مساله تحقیق :

مرگ و میر یکی از دو یا سه عامل اصلی جمعیتی است که ثبات یا تغییر آن در جریان زمان سبب تغیییر در حجم جمعیت ، توزیع جمیعیت یا ترکیب جمعیت می شود . و به واسطه این تغییرات واقعه مرگ و میر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در واقع نوسانات مرگ و میر در کنار ثبات نسبی باروری نقش اصلی را در افت و خیز جمعیت ها ایفا کرده است .

شاخص مرگ و میربه عنوان یک عامل موثر در تغییرات جمعیتی متاثر از شرایط اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی و فرهنگی و به عبارت دیگر بسیاری از عوامل خارجی نظیر غذا ، بهداشت ، مسکن ، توسعه صنعتی ، پیشرفت فرهنگی .... می باشد که در چند دهه اخیر تفاوتهای زیادی کرده است . و به دنبال تحولات یاد شده در اغلب جوامع جهانی اعم از صنعتی و غیرصنعتی نسبت مرگ و میر مشتمل بر مرگ و میر اطفال ، افراد میانسال ، زنان ( در حین زایمان ) تا حد زیادی کاهش یافته و طبعاً باعث افزایش جمعیت ، افزایش طول عمر و در موارد زیادی نسبت جمعیت سالمند شده است . ( شیخی، 12،1375 )

نوع فایل: word

سایز: 38.8 MB

تعداد صفحه:209خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:28

بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

معنی اصلی کلمه استرس یا فشار از سال ۱۹۳۶دچار دگرگونی شده و از این سال بود که کلمه استرس را به معنای فشارهای عصبی ک مدیران و یا افراد دیگر با آن مواجه می‌شوند بکار بردند. قبل از سال ۱۹۳۶ و در قرون پانزدهم و بعد از آن کمله استرس بیشتر در علوم مهندسی و معماری بکار برده میدشد و بع معنای فشار برای دیوارها و یا ساخت ستونها بکار برده می‌شد. در سال ۱۷۰۴ معنی کلمه فشار اندکی فراتر رفته و این کلمه به معنای سختی و یا دشواری‌ها [۱] و یا بدبختی بکار برده شد، همچنین در اواسط قرن نوزدهم میلادی معنای این کلمه گسترش بیشتری یافت و این کلمه به معنای تنش بر روی اعضای بدن و یا نیروی ذهنی انسان بکار برده شد.

فهرست

فصل اول : کلیات

مقدمه

تعریف موضوع

فرضیات تحقیق

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف واژه‌های عملیاتی

محدودیتهای تحقیق

فصل دوم : مبانی تئوریک و پیشینة پژوهش

تاریخچه تحقیق پیرامون فشار عصبی

فشار عصبی چیست؟

اجتناب‌ناپذیر بودن فشار عصبی

مراحل فشار عصبی

مدلی برای تحلیل فشار عصبی

منابع فشار عصبی

۱-عوامل طبیعی

۱-۱) محیط خانواده

۱-۲) محیط اجتماع

۲- عوامل سازمانی

۲-۱) عوامل مربوط به خود سازمان

۲-۱-۱) ساختار سازمانی

۲-۱-۲) جو سازمانی

۲-۱-۳) محیط فیزیکی

۲-۱-۴ ) تضادهای صف و ستاد

۲-۲) عوامل مربوط به شغل

۲-۲-۱) ابهام نقش

۲-۲-۲ ) افراط نقش (کمی و کیفی)

۲-۲-۳ ) تفریط نقش

۲-۲-۴) تعارض نقش

۲-۲-۵) روابط بین افراد

۲-۲-۶ ) فزونی اطلاعات

۲-۲-۷ ) نکات مربوط به مسیر ترقی

۲-۲-۸ ) تحرک جغرافیایی

۲-۲-۹ ) مشاغل مدیریتی

۲-۲-۱۰) انتظارات نقش

۲-۲-۱۱) مسئولیت برای دیگران

۲-۲-۱۲) ادراک عصبی

عوامل مؤثر در تعدیل فشارهای عصبی

۱) ادراک

۲) اختلافات فردی

۳) ارزشها

۴) شخصیت

۵) حمایت اجتماعی

۶) تجربه شخصی

نتایج فشارهای عصبی

۱- نتایج رفتاری

۱-۱) عملکرد

۱-۲) غیبت

۱-۳) رضایت شغلی

۱-۴) تصمیم‌گیری

۱-۵) انحرافات اجتماعی

۲- نتایج جسمی و فیزیولوژیکی

۲-۱) بیماریهای قلبی و عروقی

۲-۲) بیماریهای دستگاه گوارش

۲-۳) بیماریهای پوست

۲-۴) رابطه فشار عصبی با سیستم دفاع ایمنی

۲-۵) سرطان

۲-۶) سردردها و فشار عصبی

۳- نتایج و عوارض روانی فشارهای عصبی

۳-۱) اضطراب

۳-۲) ناکامی

۳-۳) افسردگی

فصل سوم : فرایند تحقیق

روش تحقیق

روش جمع‌آوری اطلاعات

پرسشنامه‌های تحقیق

جامعه آماری

روشها و فنون آماری مورد استفاده

تکنیک همبستگی

تحلیل واریانس

تاریخچه تحقیق پیرامون فشار عصبی

در سال ۱۹۳۶ محقق جوانی به نام دکتر هانس سلیه [۲] در دانشگاه مک گیل با انتشار مقاله‌ای معنی این کلمه را متحول گردانید و تعریف کاملاً جدیدی از استرس ارائه داد و این کلمه را برای بیان حالتی که وی در تحقیقات خود کشف کرده بود بکار برده پس از این سال تحقیق پیرامون اثرات فشار عصبی و عوامل ایجادکننده آن ادامه یافت و از دکتر هانس سلیه که سردمدار این تحقیقات بود به عنوان پدر علم استرس نام برده شد.

پس از آن تحقیقات سلیه و دیگر دانشمندان پیرامون فشارهای عصبی ادامه یافت و هانس سلیه فرایندی را کشف کرد ه طی آن فشار عصبی اتفاق افتاده و عوارض مربوط به آن ظهور می‌نماید که در بخشهای بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکی از بخشنهایی که اخیراً مورد علاقه محققین قرار گرفته و آنها در حال تحقیق بر روی آن هستند استرس شغلی و یا فشارهای عصبی شغلی می‌باشند. در این بخش ابتدا معنی فشار عصبی مشخص خواهد شد و سپس عوامل ایجادکننده فشارهای عصبی و همچنین اثرات فشارهای عصبی و عوارض فردی و سازمانی آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فشار عصبی چیست؟

فشار عصبی برای افراد متفاوت دارای معانی متفاوت می‌باشد بعنوان مثال برداشتی که یک بازرگان از فشار عصبی دارد ممکن است با برداشتی که یک داروساز و یا یک مسئول کنترل برج مراقبت هوایی از این مفهوم دارد متفاوت باشد. به عبارت دیگر برخی افراد ممکن است عوامل ایجادکننده فشارهای عصبی که اصطلاحاً استرسور نامیده می‌شوند را به عنوان فشار عصبی در نظر بگیرند و برخی دیگر نیز ممکن است پاسخی که به این محرکها و یا حوادث داده می‌شود را فشار عصبی بنامند. به هر ترتیب فشار عصبی دربرگیرنده تعامل بین محرکها و پاسخها می‌باشد. فشار عصبی نتیجه و یا یک پاسیخ به یک اقدام می‌باشد که نیازها و ضرورتهای فیزیکی و روانشناختی در فرد آن را ایجاد می‌نماید. این ضرورتها و نیازهای فیزیکی و روانشناختی ممکن است از محیط اطراف فرد به فرد تحمیل شوند و در نتیجه فرد را با فشار عصبی روبرو سازند.

عوامل ایجاد کننده فشار عصبی نیز می‌توانند شکلهای متفاوتی به خود بگیرند که شامل مواردی از قبیل ضرورتهای شغلی تقاضاهای دوستان و خانواده و عواملی از این قبیل می‌باشند. پاسخی که افراد به این تقاضاها می‌دهند ممکن اس برای آنها فشار عصبی ایجاد نماید ولی نکته قابل توجه این است که عوامل زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند پاسخهای افراد به این عوامل با یکدیگر متفاوت باشند.

نکته قابل توجه این است که فشار عصبی ضرورتاً و به خودی خود بد نیست و اصولاً ممکن است اثرات مثبتی نیز در زندگی افراد داشته باشد. ولی الب به فشار عصبی با یک دید منفی نگریسته می‌شود و بیشتر به جنبه‌های منفی آن توجه می‌شود. بعنوان مثال هنگامی که یک ورزشکار در یک مسابقه ورزشی شرکت دارد عملکرد او در صورتی که او تحت تأثیر استرس مثبت[۳] قرار داشته باشد افزایش یافته و او بطور مثبت در شرایط دشوار از استرس برای بالا بردن توانایی خود و کسب موفقیت استفاده می‌کند.

بطور کلی می‌توان گفت که دنیای صنعتی دنیایی مملو از عوامل فشارزا بوده و انسانهایی که در این دنیا زندگی می‌کنند در معرض فشارهای عصبی مذکور قرار دارند که این فشارهایعصبی منبع بسیاری از بیماریها، مشکلات شخصی و خانوادگی و از طرفی دیگر مشکلات بسیاری از قبیل کاهش عملکرد، غیبت، ترک خدمت و تصمیم‌گیرییهای غلط و همچنین کاهش رضایت شغلی برای سازمانها به دنبال دارد. حال سؤال این است که فشار عصبی چیست؟

در تعریف فشار عصبی نظریات متعددی اظهار شده است برخی از افراد فشارهای عصبی را مجموعه‌ای از واکنشهای عمومی بدن انسان به عوامل پیش‌بینی نشده و ناسازگار محیط بیرون و همچنین محیط درون فرد می‌دانند[۴].

بدین ترتیب فشار عصبی باعث از بین رفتن تعادل و سازگاری فرد نسبت به عوامل محیط درون و بیرون فرد می‌گردد و عواملی که باعث از بین رفتن این تعادل می‌شوند عوامل استرس‌زا نامیده می‌شوند.

در یک بیان دقیقتر از فشار عصبی می‌توان آن را حالتی پویا و متغیر در افراد در نظر گرفت که در آن حالت افراد با فرصتهایی از قبیل کسب امتیازات متعدد و محدودیتها و تقاضاهیی مودجه می‌شوند که نتیجه آن حالت برای آنها بسیار مهم بوده و از طرفی دیگر این نتیجه برای او مهم می‌باشد[۵].

البته محققین دیگر تعاریف دیگری از فشار روانی ارائه داده‌اند . به عنوان مثال دو تن از محققین به نام بیر و نیومن[۶] فشار روانی را شرایطی می‌دانند که ناشی از تأثیر و تأثر افراد با مشاغل آنان بوده و علامت این فشار روانی نیز تغییرات درونی است که آنان را به انحراف از رفتار و کنش معمولی خود مجبور می‌کند و به ایجاد استرس و عوارض مربوط به آن در فرد منجر می‌شوند.

بطور کلی برای اینکه فشار عصبی بالقوه‌ای به فعل درآید دو شرط لازم دارد. شرط اول اهمیت نتیجه یک کار برای فرد می‌باشد. اگر نتیجه یک وضعیت و دستیابی به آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد در این حالت ممکن است میزان فشار عصبی که شخص تجربه میدکند نیز شدیدتر باشد. در حالی که اگر نتیجه یکی حالت یا وضعیت برای فرد اهمیت زیادی نداشته باشد دیگر دلیلی برای ایجاد فشار عصبی در فرد وجود نخواهد داشت.

شرط دوم ابهام و عدم اطمینان در مورد نتیجه یک وضعیت می‌باشد. هنگامی که افراد درباره رسیدن نتیجه مورد علاقه آنها مطمئن نیستد در این حالت فشار عصبی در آنها در بالاترین سطح قرار دارد و هنگایم که از رسیدن به نتیجه مطمئن باشند فشار عصبی در آنها در پایینترین سطح خواهد بود.

برای بسیاری افراد فشار عصبی معنی منفی دارد و از آن به عنوان پدیده‌ای یاد می‌کنند که باید از آن دوری کرد و اصطلاح فشارعصبی را با مسائلی از قبیل تنش، اضطراب و عصبانیت همراه می‌دانند. بعنوان مثال عواملی از قبیل نگرفتن پاداشها، مرگ همسر و غیره از جمله عوامل مهمی هستند که فاشر عصبی منفی در افراد ایجاد می‌کنند. ولی باید توجه داشت که فشار عصبی از وضعیت نامطلوب و یک اتفاق ساده پیچیده‌تر می‌باشد.

عواملی همچون دریافت پاداشها کلان، دستیابی به موفقیتهای بزرگ، دستیابی به مشاغل مورد علاقه توسط افراد و غیره نیز ار جمله عواملی هستند که استرس مثبت در افراد ایجاد می‌نمایند. بنابرانی چهره دوم استرس هم چهره مثبت آن می‌باشد که دارای اثرات سودمندی در زندگی افراد است.

بطور کلی می‌توان گفت که ریشه‌های استرس در الزامات زنگی کاری و زندگی شخصی افراد وجود دارد و هر گونه الزام فیزیکی و روحی خود ممکن است بک عامل فشارزا باشد و واکنش افراد نیز در مقابل این عوامل نیز فشار عصبی می‌باشد. واکنش افراد در مقابل فشارعصبی از طریق اقدامات سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم غدد درون‌ریز و افزایش فشار خون و افزایش ضربان قلب و تنفس ظاهر می‌شود.

اجتناب‌ناپذیر بودن فشار عصبی

یکی از سؤالات بسیار مهم در زمینه فشار عصبی این است که آیا افراد می‌توانند فشار عصبی را از خود دور سازند و آن را از بین ببرند؟ تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که فشا رعصبی برای اکثریت افراد اجتناب‌ناپذیر بوده و آنها را از آن گریزی نیست و اصولاً منطق و فلسفه زندگی با ایجاد فشارهای عصبی و روانی در هم آمیخته است. این بدین دلیل است که افراد در مسیر زندگی بطور روزمره با حوادثی روبرو می‌شوند که این حوادث در آنها منجر به ایجاد فشار عصبی می‌گردد. اصولاً غیرممکن است که شغلی را بیابیم که هیچگونه استرس درآن وجود نداشته باشد. تقریباً هر چیزی بطور بالقوه یک منبع فشار عصبی بالقوه می‌باشد و تنها عاملی که مورد نیاز است تا فشار عصبی در فرد ظاهر شود این است که فرد چیزی را خطرناک شناسایی کند و در این موقع است که مراحل فشار عصبی در فرد ظاهر گشته و عوارض آن را به دنبال خواهد داشت.

یکی از عواملی که وجود فشارهای عصبی را در زندگی اجتناب‌ناپذیر می‌کند وجود تغییر در زندگی مادی و زندگی شخصی افراد است و این تغییرات خودبخود عوامل فشارزای سازمانی را به همراه خواهند داشت. در این زمینه دکتر هانس سلیه اشاره می‌کند که فشار عصبی عنصر لازمی در زندگی می‌باشد[۷] و البته بایستی توجه کرد که بیشتر افراد از فشا رعصبی به عنوان عاملی منفی یاد می‌کنند و بر مفهوم منفی آن متمرکز می‌شوند. هنگامی که زندگی و دنیا برای انسان با ثبات باشد معمولاً او احسسا آرامش و آسودگی دارد و هنگامی که تغیییراتی خواه مثبت و خواه منفی برای وی ایجاد گردد بایستی توقعات و انتظارات او نیز همراه آن تغییر یابند.

هنگایم که حادثه‌ای در زندگی رخ می‌دهد و آن بر خلاف روال معمولی زندگی می‌باشد این حادثه فشار عصبی را فرامی‌خواند. بدین دلیل است که افرادی که تغییرات زیادی را در زمان کوتاه در زندگی دارند بیشتر مستعد فشار عصبی بوده و زمینه بیماریهای مختلف در آنها فراوان است.

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی در بخش صنعت می‌توان چنین تغییراتی در شرکتها و بنگاههای صنعتی کشور و خواه ناخواه فشارهای عصبی را برای پرسنل و مدیران آنها به دنبال خواهد داشت. پیامدهای این فشارهای عصبی را می‌توان در سازمانها و زندگی شخصی کارکنان آنها مشاهده نمود.

بنابراین آنچه که اجتناب‌ناپذیر بودن فشارهای عصبی را در سازمانهای امروزین فزاینده‌تر می‌سازد دنیای ماشینی و صنعتی و فراصنعتی امروزین است که با تغییرات سریع و فزانیده خود منابع بیشماری را برای فشارهای عصبی کارکنان و مدیران آفریده و آنها را در معرض جنبه‌های منفی این پدیده قرار می‌دهد. نتیجه فشارهای عصبی را می‌توان در شکورهای صنعتی که تحثیقات بیشتر در این زمینه انجام شده به صورت مصرف میلیونها داروی خواب‌آور و مسکن مشاهده نمود.

مراحل فشار عصبی

فرایند ایجاد فشار عصبی در بدن انسان از مراحل خاصی پیروی می‌کند که این مراحل هر یک دارای نشانه‌ها و عکس‌العملهای جسمی خاصی می‌باشند. هانس سیله که برای اولین بار این مراحل را کشف کرد اذعان می‌دارد که فشار عصبی با توالی حوادث ویژه‌ای که آنها را علائم کلی سازگاری [۸](GAS) می‌نامد همراه است. در این مراحل واکنشهای خاصی در بدن انسان ایجاد می‌شوند که با عکس‌العملها و تحریکات مختلف غدد درونی بدن همراه می‌باشند. ذیلاً بطور مخترصر مراح سه‌گانه ایجاد فشار عصبی که به ترتیب از آنها با نامهای «واکنش اخطار[۹]» «گام مقاومت[۱۰]» «گام فرسودگی[۱۱]» نام برده می‌شود مورد بحث قرار می‌گیرند.

۱- مرحله اخطار

این مرحله یکی از مراحل پیچیده‌ای است که بوسیله عامل فشارزا ایجاد می‌شود و هنگامی که عامل فشار زا بوجود بیاید عکس‌العمل اخطار که همین مرحله می‌باشد در بدن انسان بوجود خواهد آمد. در این مرحله با ایجاد عامل ایجادکنده فشار عصبی غده‌ای به نام غده آدرنال که در فوق کلیه‌ها قرار دارد شروع به ترشح آدرنالین و ریختن آنها در خون می‌نماید. البته قبل از فعالیت غده آدرنال و ترشح آدرنالین فعالیت هیپوتالاموس به هنگام دریافت خطر توسط مغز اخطالی را به غده هیپوفیز می‌فرستد و هیپوفیز نیز هورمونی را ترشح می‌کند که منجر به فعال شدن غدد آدرنال می‌گردد.

هنگامی که غده آدرنال، آدرنالین ترشح نموده و در خون می‌ریزد ضربان قلب بیشتر گردیده و خون از طریق روق به ماهیچه‌ها و مغز می‌ریزد و دستها و پاها سردتر می‌شوند و همچنین مواد غذایی بدن بیشتر ب بخشهایی فرستاده می‌شوند که بایستی واکنش اضطراری انجام دهند. همچنین در این مرحله با ترشح آدرنالین میزان تنفس و سرعت آن نیز زیاد می‌شود.

برخی از محققین این مرحله را به دو بخش تقسیم کرده‌اند که در این دو بخش واکنشهای متفاوتی در بدن رخ می‌دهد. در بخش اول از این مرحله کلیه واکنشهایی که قبلاً ذکر شد از قبیل افزایش ضربان قلب ، کاهش درجه حرارت بدن ، افزایش غلظت خون و غیره رخ می‌دهد و در بخش دوم ارگانیسم مجدداً به تکاپو افتاده و بدن ابزارهای دفاعی خود را بکار می‌گیرد و پدیده‌هایی از قبیل رقیق شدن خون و افزایش پلاسمنی خون و افزایش درجه حرارت بدن رخ می‌دهد[۱۲].

۲- مرحله مقاومت

پس از مرحله اخطار مرحله مقاومت قرار دارد. در این مرحله در صورتی که عامل فشار از بین نرفته باشد بدن عملاً در مقابل آن بسیج می‌شود و ذخایر موجود را مورد استفاده قرار می‌دهد تا با عامل فشار مقابله نماید. همچنین در این مرحله موجود زنده ممکن است در مقابل عوامل هشداردهنده حساستر گردد.

نکته قابل توجه در مورد مرحله دوم طولانی شدن این مرحله می‌باشد که ممکن است بتدریج باعث تهی شدن بدن از انرژی‌های موجود در آن گردیده و باعث می‌شود تا بدن مستعد تمام بیماریها شود. بیماریهایی از قبیل خونریزی دستگاه گوارش و غیره از جمله این بیماریها می‌باشند که ممکن است فشار عصبی مقدمه وقوع آنها در موجود زنده گردد.

۳- مرحله فرسودگی

در این مرحله بدن به دلیل ادامه بیش از اندازه فشار عصبی در مقابل بیماریها مختلف آسیب‌پذیر می‌شود و راهی برای پیشگیری از وقوع این مراحل وجود ندارد ولی می‌توان از دامنه فشار عصبی کاست و نمی‌توان آن را حذف کرد . نکته قابل توجه این است تا آنجا که ممکن است بایستی از ادامه فشار عصبی تا این مرحله جلوگیری کرد و نبایستی در مقابل ادامه فشار عصبی تا مرحله سوم صبر پیشه کرد و آن را تحمل نمود.

در این مرحله بدن از نظر دفاعی ضعیف گردید و قوای آن از طریق بیماریهای مزمن تحلیل رفته و نهایتاً منجر به مرگ موجود زنده می‌گردد. البته بایستی توجه داشت که در صورتی که عامل فشار در مرحله مقاومت از بین برود عوارض منفی فشار عصبی نیز در بدن موجود زنده از بین خواهند رفت

نوع فایل: word

سایز: 887 KB

تعداد صفحه:137خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:27

بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشکلات

بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشکلات

رویکرد اجتماعی عمدتاً به تبیین پدیده ای اجتماعی از جمله مهاجرت و پیامدهای آن بر اساس نقطه نظرات جامعه شناسی کارکرد گرایی کلاسیک می پردازد .

بر اساس این رویکرد هر گونه تغییری در جامعه روی دهد در جهت تعادل و هماهنگی می باشد . مهاجرت در اصل نوعی جابجائی جمعیت بوده که تحرکات جغرافیایی جمعیت را شرح می دهد . بهرحال نوعی ایجاد تغییر در جوامع به شمار می آید که در جهت تعادل سیستم اجتماعی صورت می گیرد . پس در این دیدگاه مهاجرت در پاسخ به یک حالت عدم تعادل در جهت رسیدن به تعادل در جامعه صورت می گیرد .

(( پارسونز )) که یکی از برجسته ترین اندیشمندان این دیدگاه می باشد ، بیان می دارد : اگر جامعه دچار بحران و انحراف گردد ، دوحالت ممکن است رخ دهد ، یا جامعه در قبال بحران بوجود آمده می تواند مقابله کرده و خود را ترمیم نماید و به شکل نوین و موافق با وضع جدید به حیات خود ادامه میدهد و یا فاقد خصلت ترمیم پذیری بوده و بنابراین در برابر هر گونه نوسانی ناتوان است که در اینصورت از بین خواهد رفت.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول : کلیات ۳

۱-۱- طرح وبیان مسئله ۴

۲-۱- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع ۶

۳-۱- اهداف تحقیق ۶

۴-۱-تنظیم و تدوین فرضیات تحقیق ۹

۵-۱- بیان متغیر های مستقل و وابسته ۱۰

متغیرهای مستقل ۱۰

متغیر های وابسته ۱۱

۶-۱- تعاریف مفاهیم و متغیر های تحقیق ۱۱

۱- اضطراب (Anxiety ) - ۱۶

۲- پرخاشگری و تندخوئی ۱۸

۳- افسردگی ۱۹

۴- بیگانگی اجتماعی ( آنومی ) ۲۲

فـصـل دوم : ۲۴

مروری بر مبانی نظری ( تئوریک ) و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع مطالعاتی ۲۴

۱-۲- بررسی آثار موجود : ۲۵

۲-۲- مهاجرت و پیامدهای آن در مقصد در رویکرد اجتماعی ۲۵

۳-۲- رویکرد اقتصاد سیاسی در خصوص مهاجرت ۳۱

۴-۲- مطالعات پیشین : ۳۴

فــصــل سوم : ۴۱

نگاهی به اوضاع جغرافیایی ، تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه ترکمن صحرا ۴۱

۲-۵-۱ وضعیت جغرافیایی ۴۲

۲-۵-۲- وضعیت تاریخی ۴۳

۳-۵-۲ وضعیت اجتماعی و جمعیتی : ۴۶

۴-۵-۲- وضعیت اقتصادی ۴۷

۵-۵-۲- وضعیت فرهنگی ۴۸

۶-۲-سابقه تاریخی قوم قزاق و منشاء مهاجرت آنها ۴۸

۷-۲-وجه تسمیه نامیده شدن قزاقها به این نام : ۵۱

۳-۲- پراکندگی قزاقهای ساکن در ایران ۵۲

مسـکـن ، پوشـاک و خــوراک قــزاقــها ۵۵

ازدواج و طلاق و خویشاوندی و مذهب (( سازمان اجتماعی )) ۵۶

دیــن و مــذهــب ۵۸

فـــصـل چهارم : ۶۰

مــتـدولــوژی ۶۰

۱-۳-روش مطالعه ۶۱

۲-۳-جامعه نمونه و روش نمونه گیری : ۶۱

۳-۳- تکنیکهای تحقیقاتی (( روشهای پژوهش )) ۶۱

۴-۳-روش جمع آوری اطلاعات ۶۲

۵-۳- مشـکـلات تــحـقـیـق ۶۳

فـــصــل چــهـارم :

تـجـزیه و تحلیل داده ها و آزمون فـرضـیـه ها ۶۴

۱-۳-توصیف متغیر های تحقیق ۶۴

۲-۴- آزمون فرضیه ها ۸۳

فصل پنجم : ۹۰

خلاصه ونتیجه گیری ۹۰

ارائه پیشنهادات ۵- خلاصه : نتیجه گیری- ارائه پیشنهادات ۹۰

۲-۵- نتیجه گیری: ۹۶

۱-۲- بررسی آثار موجود :

در ابتدا بحث پیرامون نظریات عمده و اساسی که در جامعه شناسی مطرح می باشند و به نحوی پدیده مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهند ، می پردازیم . سپس سعی ما بر این است که با بیان مطالعات موردی انجام شده در قالب این نظریات به طرح انتقادات وارده بر این دیدگاه ها پرداخته تا بتوانیم چهارچوب نظری خود را پی ریزی نمائیم .

بطور کلی در دیدگاه های جامعه شناسی کلاسیک و معاصر دو رویکرد عمده وجود دارند که به نحوی به تعیین پدیده های اجتماعی می پردازند . یکی از آنها رویکرد اجتماعی۱ و دیگری رویکرد اقتصاد سیاسی۲ می باشد .

سعی بر این است که موضوع این دو رویکرد را در مقابل مهاجرت و بخصوص پیامدهای روانی – اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در مقصد مورد بحث قرار دهیم . البته علت اینکه ما مقوله های مذکور را با موضوع مهاجرت در اتصال با هم مورد بحث قرار می دهیم ، اینست که شناخت پیامدهای مختلف مهاجرت در مقصد اگر در اتصال با پدیده مهاجرت مورد بحث قرار نگیرد ، باعث ابهام در تشریح و توصیف فاکتورهای مختلف علل و عوامل و پیامدهای ناشی از مهاجرت در قالب رویکردهای مذکور می گردد .

۲-۲- مهاجرت و پیامدهای آن در مقصد در رویکرد اجتماعی

رویکرد اجتماعی عمدتاً به تبیین پدیده ای اجتماعی از جمله مهاجرت و پیامدهای آن بر اساس نقطه نظرات جامعه شناسی کارکرد گرایی کلاسیک می پردازد .

بر اساس این رویکرد هر گونه تغییری در جامعه روی دهد در جهت تعادل و هماهنگی می باشد . مهاجرت در اصل نوعی جابجائی جمعیت بوده که تحرکات جغرافیایی جمعیت را شرح می دهد . بهرحال نوعی ایجاد تغییر در جوامع به شمار می آید که در جهت تعادل سیستم اجتماعی صورت می گیرد . پس در این دیدگاه مهاجرت در پاسخ به یک حالت عدم تعادل در جهت رسیدن به تعادل در جامعه صورت می گیرد .

(( پارسونز )) که یکی از برجسته ترین اندیشمندان این دیدگاه می باشد ، بیان می دارد : (( اگر جامعه دچار بحران و انحراف گردد ، دوحالت ممکن است رخ دهد ، یا جامعه در قبال بحران بوجود آمده می تواند مقابله کرده و خود را ترمیم نماید و به شکل نوین و موافق با وضع جدید به حیات خود ادامه میدهد و یا فاقد خصلت ترمیم پذیری بوده و بنابراین در برابر هر گونه نوسانی ناتوان است که در اینصورت از بین خواهد رفت )) ۱

البته این اصل مسلم از آنجا ناشی می شود که بنا به اعتقادی که در این رویکرد وجود دارد ، شرط لازم برای دوام و بقای نظام اجتماعی وجود یگانگی و تعادل ۲ در نظام می باشد .

- رویکرد اقتصاد سیاسی در خصوص مهاجرت

بر اساس انتقاداتی که بر رویکرد کارکرد گرایی مهاجرت وارد آمده ، رویکرد دیگری بنام اقتصاد سیاسی مطرح گردیده است . در این رویکرد نمی توان علتهای مهاجرت را از اثرات آن جدا کرده ، زیرا مهاجرت از یک طرف معلول توسعه نابرابر است و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق توسعه نابرابر .

در سالهای اخیر دیدگاه های نظریه نوسازی در باب موانع درونی توسعه از سوی نظریه پردازان مکتب وابستگی مورد حمله فراوان قرار گرفت . اینان معتقدند که جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی کل جهانی است .

اینان اعتقاد به توسعه اقتصادی طی مراحل متوالی ندارند و معتقدند که در این جوامع در مرحله ای بسر نمی برند که کشورهای توسعه یافته امروزی سالیان پیش از آن گذشته اند . نظریه پردازان مکتب وابستگی معتقدند که توسعه نیافتگی محصول ساخت یا ویژگیهای اقتصادی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نمی باشند . بلکه تاحد زیادی نتیجه ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه نیافته ( اقمار ) و کشورهای توسعه یافته ( مادر ) می باشند۱ . در علت یابی مهاجرت در کشورهای جهان سوم نظریه پردازان وابستگی بیان می کند که ابتدا باید به مسئله عدم توسعه توجه نمود و در این رابطه نابرابر ساختی و مکانی بین بخشهای جامعه را در نظر گرفت و از آنجا که عدم توسعه و نا برابری در توسعه جهان سوم از شکل گسترش توسعه سرمایه داری در این کشورها ناشی میشود .

دو دسته عوامل برای بیان علت مهاجرت در نظر گرفته شده است :

الف – عوامل تغییر دهنده ب - عوامل رکودی

نوع فایل: word

سایز: 403 KB

تعداد صفحه:101خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:24

میزان تأثیر عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی

میزان تأثیر عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی

هر چند عصر ما عصر تغییر و تحولات شتابنده و دور از انتظار است و دورانب کارگیری شیوه های سنتی انسان متحول شده و در قالب نظامهای هوشمند و خبره، سازمانهای یادگیرنده و غیره قرار گرفته است و جهانی شدن غوغا ایجاد کرده، اما نتوانسته کار با نیروی انسانی و از طریق آنها را پرکند، مدیریت ماهرانه مبتنی بر دانش روابط انسانی و ارتباطات بین افراد هنوز راز مهم موفقیت سازمانهاست.[1]

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرروت تحقیق

اهداف پژوهش :

متغیرهای پژوهش:

محدودیتهای خارج از کنترل

مفاهیم نظری و عملیاتی واژه ها:

مفهوم نظری:

رضایت شغلی

انگیزش:

ادراک

قدرت قانونی

مفهوم عملیاتی

فصل دوم

مقدمه:

مفهوم روابط انسانی

تعریف روابط انسانی

رویکردهای روابط انسانی

اصول تحکیم روابط انسانی در سازمانها

عوامل ایجاد و تحکیم روابط انسانی

موانع روابط انسانی

نظریه روابط انسانی بر مبنای مدل انسانی

نظریة روابط انسانی بر مبنای مدل مازلو

نظریه روابط انسانی بر مبنای مک گریگور

مقدمه:

تأکید مدیریت مبتنی برروابط انسانی گامی مهم در جهت تکامل اندیشه های مدیریتی است. دانش روابط انسانی بر اساس توجه به شخصیت آدمی و عزت نفس و بزرگداشت شأن انسانی پی ریزی گردیده و همه آموزشهای اخلاقی به ارزش، جا و منزلت آدمی توجه شده است. لذا مدیران سازمانها با بکار بردن مهارت های روابط انسانی در عمل باید با بررسی و موشکافی در روحیات و خلقیات کارکنان شیوه مناسب رفتار با آنها را دریابند و بر کوششهای آنها ارج نهند قرآن کریم اصلی ترین مرجع اسلامی که می توان بدان وسیله به روابط صحیح انسانی دست یافت از جمله آیه 159 سوره مبارکه آل عمران می فرماید:«ای پیامبر به علت لطف ا… تو با اطرافیان نرمخو گردیدی، اگز با آنان با رأفت برخورد نمی کردی، از گرد تو پراکنده می گردیدند. ایشان را ببخش و برای آنان طلب آمرزش نموده و در کارها با آنان مشورت کن و زمانی که برای انجام کاری تصمیم گرفتن به ا… توکل کن که ا… اعتمادکنندگان را دوست دارد».[2]

به همین جهت با توجه به اینکه پیدایش و بقا هر سازمانی وابسته به وجود نیروی انسانی است و انسانها مهمترین عنصر سازمانی محسوب می شدند از این نظر شناخت جنبه های مختلف نیازهای جسمی و روحی از دیرزمان مورد توجه علمای علم مدیریت بوده و مطالعات عملی و علمی بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.یکی از مسایل مهم در روابط انسانی توجه کردن به زمینه های ایجاد رضایت شغلی در نیروی انسانی است. بدین معنا که اگر مدیر بتواند مساعدت کند تا نیروی انسانی سایقهای خود را بکار گیرد و از این رو برای انجام امور سازمانی اقدام کند، در این صورت نیازی به فشارهای مقرراتی در سازمان نخواهد بود. ایجاد هماهنگی بین خواسته های مدیران و نیروی انسانی می تواند در این رضایت شغلی و انگیزش همسوی به عمل آورد.[3]

[1] – سیدرضا جوادین، مدیریت رفتار سازمانی ـ تهران ـ نگاه دانش 1383، ص 4.

[2] – محمدرضا بهرنگی، مدیریت آموزش و آموزشگاهی ـ تهران نشر سیر و سیاحت ـ 1373 ص 148 و 149.

[3] – مصطفی عسکریان (روابط انسانی رفتار سازمانی) انتشارات امیرکبیر، 1378، ص 26.

بیان مسئله:

روابط انسانی یکی از موهبتهای الهی است که به عنوان نیاز در وجود انسان قرار داده شده تا انسانها بتوانند یکدیگر را درک و با هم زندگی کنند. روابط انسانی سرچشمه شادیها، لطافت و بارآوری انسانی است که در سایه آن امور تسهیل می شود، روان تلطیف پیدا می کند و استعدادها شکفا می شود.

دانش رفتار و روابط انسانی در سازمان را باید عصاره و چکیده همه علوم رفتاری دانست که می خواهد همه آن علوم را بطور علمی و در تعامل با دیگران بکار گیرد. این علم در راه رسیدن به اهداف خود از روان شناسی ـ جامعه شناسی ـ انسان شناسی ـ علم سازمان و مدیریت ـ علم معانی و بیان ارزش شناسی بهره می گیرد. روابط انسانی در مفهوم وسیع آن همه انواع تعاملات بین مردم ـ تعارضات آنها، کوششهای معاضدت آمیز و روابط گروهها را دربرمی گیرد.

ضرورت تحقیق:

امروزه با پیشرفت شناختها و دانش بشری، کیفیت روابط انسانی، بخصوص در سازمانی که گروههایی در ایجاد و به حرکت درآوردن آن گرد هم جمع شده اند کاملاً تغییر یافته است. تمدنهای پیشرفته امروزی که برای نگهداری، حرمت، شخصیت و تفکر انسانی پایه گذاری شده اند، خواهان یک همکاری آزاد و بااراده از انسانها هستند. توجه به این امر، برای انسانهای جذب شده در کارهای مهم شایان اهمیت است. از طرفی در یک دستگاه، به علت موجودیت روابط مختلفی بین انسانها، به منظور تلطیف و انسانی کردن مدیریت، لازم می نماید که روابط انسانی به طور منظم و علمی مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. تا با توجه به مسایل روانی، در میان کارکنان ایجاد روحیه شده و در نتیجه بهبود شرایط محیط کار به دنبال آن کارآی سازمان افزایش یابد .

نوع فایل: word

سایز :304 KB

تعداد صفحه:115خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 26 >>