X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:14

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

ظهور بانکداری الکترونیکی موجب تغییر در انجام ارتباطات ، عملیات و تراکنش های بانکی شده است . در این میان سرقت هویت و اطلاعات به روش های مختلف صورت می گیرد که فیشینگ رایجترین آنهاست که بیشتر از طریق وب سایت بانکداری الکترونیکی و ایمیل انجام می شود. ما در اینجا به بررسی سیستم های هوشمند برای تشخیص سریع تر و کار آمد تر این وب سایت ها با استفاده از طبقه بندی مجموعه های فازی می پردازیم . در اینجا ، بازیابی اطلاعات مربوطه با توجه به نیاز های اطلاعاتی کاربر است . به طور کلی فرایند بازاریابی اطلاعات از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول مدل های بازیابی احتمالی که به محاسبه ی ارتباط بین نیاز کاربر به اطلاعات و هریک از اسناد موجود در مجموعه می پردازد. در مرحله دوم به تمرکز روی چگونگی رتبه بندی اسناد محاسبه شده پرداخته می شود.........

واژگان کلیدی: بازیابی اطلاعات ، داده کاوی ، مجموعه های فازی ،منطق فازی ، فیشینگ

فهرست مطالب

الف - عنوان پایان نامه

ب - واژگان کلیدی

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها

هدف ها

چه کاربردهائی از انجام این تحقیق متصور است

استفاده کنندگان از نتیجة پایان نامه

جنبة جدید بودن و نو آوری طرح در چیست ؟

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش آماری اجرای پایان نامه

جدول زمانبندی مراحل انجام تحقیق

فهرست منابع مورد استفاده در نگارش این پیشنهادیهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:47

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

پایگاه‌های دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به کدنویسی، سیستم قادر به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد. تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده که برای متخصص های محیط نیز قابل درک می‌باشد. اما در بیان تجربیات اغلب از کلمات فازی استفاده می‌شود که ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به کاهش ارزش معنایی دانش می‌شود. فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر کمک می‌کند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینکه تغییرات نیز با کمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

اولین گروه فازی‌سازی گرداننده پایگاه‌های دادة فعال ولسکی و بوعزیز و همکارانشان بودند که به فازی نمودن رویداد، شرط و واکنش در تعریف قوانین پرداخته‌اند و طی چند مقاله نتایج آن را ارائه نمودند[2, 3, 5, 7, 8, 9, 10]، این گروه در پروژه Tempo به پیاده‌سازی فازی این سه بخش پرداخته‌اند.

گروه دومی که در این زمینه فعالیت نموده است گروه آقایان یوسل سایجین و اوزگور اولوسوی میجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال سیار پرداخته اند[4, 6].

فازی نمودن پایگاه‌های دادة فعال با هدف کاربردی‌تر نمودن پایگاه‌های داده مطرح شد. این پایان‌نامه ضمن اصلاح تریگر های فازی معرفی شده توسط گروه اول با ایجاد تغییراتی در آنها از تریگر های فازی جهت عمل رونوشت برداری فازی استفاده می کند.

در ادامة این پایان‌نامه یک معماری ساده از موتور رونوشت برداری فازی در پایگاه دادة فعال ارائه می‌شود و در پایان با یک نمونة پیاده‌سازی شده از موتور رونوشت برداری فازی موارد پیشنهادی ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه ها: پایگاه دادة فعال، تریگرهای فازی، رونوشت برداری فازی، کمیت سنج های فازی، همگام سازی، دوره پوشش برنامه، دوره پوشش رونوشت برداری، دوره پوشش فازی.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: کلیات... 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 مروری بر فصول پایان‌نامه. 5

فصل دوم: پایگاه داده فعال. 6

2-1 مدیریت داده 6

2-2 مدیریت قوانین.. 7

2-2-1 تعریف قانون. 7

2-2-1-1 رویداد. 8

2-2-1-2 شرط.. 12

2-2-1-3 واکنش... 13

2-2-2 مدل اجرایی.. 14

2-2-2-1 اولویت اجرایی در قوانین.. 16

2-2-2-2 معماری پایگاه دادة فعال. 17

2-2-2-3 آشکارساز رویداد. 18

2-2-2-4 ارزیابی شرط.. 19

2-2-2-5 زمانبندی.. 20

2-2-2-6 اجرا 21

2-3 نمونه‌های پیاده‌سازی شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 23

2-3-3 NAOS.. 24

2-4 نتیجه. 25

فصل سوم: مفاهیم فازی.. 26

3-1 مجموعه‌های فازی.. 27

3-2 عملگرهای فازی.. 29

3-3 استنتاج فازی.. 30

3-4 ابهام‌زدایی.. 31

3-5 نتیجه. 31

فصل چهارم : پایگاه دادة فعال فازی ......................................................................... 32

4-1 تعریف فازی قوانین ..................................................................................... 33

4-1-1 رویداد فازی .................................................................................... 34

4-1-1-1 رویدادهای مرکب ...................................................................... 36

4-1-1-2 انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب ......................................... 38

4-1-2 شرط فازی ....................................................................................... 38

4-1-3 واکنش فازی .................................................................................... 40....

4-1-4 تعیین فازی موقعیت زمانبندی ............................................................ 41

4-2 معماری و مدل اجرایی قوانین ....................................................................... 43

4-2-1 آشکارساز رویداد .............................................................................. 44

4-2-2 بررسی شرط .................................................................................... 45

4-2-3 اجرا ................................................................................................ 45

4-2-4 زمانبندی .......................................................................................... 45

4-3 نتیجه ........................................................................................................... 47

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات ..... 48

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی ........................................................................... 49

5-1 رونوشت برداری .......................................................................................... 50

5-1-1 رونوشت برداری همگام .................................................................... 50

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام .................................................................. 51

5-1-3 ماشین پایه رونوشت برداری داده......................................................... 52

5-1-4 مقایسه دو روش همگام و ناهمگام...................................................... 53

5-2 رونوشت برداری فازی................................................................................... 56

5-2-1 استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری.......................... 57

5-3 کمیت سنج های فازی................................................................................... 59

5-3-1 روش محاسبه کمیت سنج های فازی................................................... 60

5-3-2 کمیت سنج عمومی............................................................................ 61

5-3-3 کمیت سنج جزئی.............................................................................. 64

5-3-4 کمیت سنج جزئی توسعه یافته............................................................. 67

5-4 روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی.............. 69

5-5 معماری ماشین رونوشت بردار فازی............................................................... 71

5-6 مثال............................................................................................................. 73

5-7 کارایی.......................................................................................................... 77

5-7-1 ترافیک در رونوشت برداری مشتاق..................................................... 79

5-7-2 ترافیک در رونوشت برداری تنبل........................................................ 80

5-7-3 ترافیک در رونوشت برداری فازی....................................................... 80

5-7-4 مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل............................... 81

5-8 جمع بندی.................................................................................................... 83

فصل ششم: پیاده سازی ........................................................................................... 84

6-1 Fuzzy SQL Server..................................................................................... 84

6-2 عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server............................................................... 85

6-3 شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی........................................ 86

6-4 اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی...................................................... 86

6-5 جداول سیستمی مورد نیاز.............................................................................. 87

6-6 مثال............................................................................................................. 89

6-7 کارهای آتی.................................................................................................. 94

مراجع و منابع ........................................................................................................ 95خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تریگر، فازی، پایگاه، داده، فعال
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:47

کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی

کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی

در این پایان نامه یک مدل ریاضی دو بعدی ربات دو پای پنج اتصال مورد مطالعه قرار گرفته است. از نرم افزار متلب برای طراحی سیستم کنترل کننده‌ی فازی به منظور کنترل زوایای نیم تنه‌ی بالا، ساق‌ها و ران‌های ربات دو پایی که در دانشگاه هلسینکی طراحی و مدل سازی گردیده و همچنین به وسیله ی سیستم کنترل کننده ی PD در آنجا کنترل شده است، استفاده شده است.استفاده از سیستم کنترل کننده ی PD از پیچیدگی زیادی برخوردار است چرا که برای کنترل چهار زاویه به چهار کنترل کننده در هر یک از چهار فاز حرکتی احتیاج است. بنابر این در سیستم کنترل PD در کل به شانزده کنترل کننده احتیاج خواهد بود. با استفاده از سیگنال خطا و تغییر در خطا و همچنین سیگنال های کنترل ناشی از سیستم PD متناظر آنها قوانین فازی بدست می آیند و تعداد کنترل کننده ها از شانزده کنترل کننده ی PD به چهار کنترل کننده ی فازی کاهش می یابند. سیستم کنترل کننده ی فازی به کار برده شده به دلیل احتیاج نداشتن به اطلاعات فاز حرکتی ربات نیز ساده‌تر از PD خواهد بود. ارتباط بین قوانین فازی و عملکرد کنترل کننده ی فازی در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین تاثیر اضافه کردن گین در خروجی بررسی می گردد.

واژگان کلیدی: ربات دوپا، کنترل دینامیکی، قوانین فازی، کنترل کننده PD

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- مدل ساده ربات دو پای پنج اتصال. 4

1-3- کنترل کننده ی منطق فازی. 5

1-4- بیان مسأله 6

1-5- هدف از این مطالعه 6

1-6- گستره کار 6

1-7- نمای کلی از پایان نامه 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- گسترش در سال 1980. 9

2-2- پیشرفت در سال 1990. 9

2-3- تحرک ربات دو پا بر روی سطوح کمتر ساخت یافته 10

2-4- تعادل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از عوامل یادگیری تقویت فازی. 10

2-5- ابزار شبیه سازی از مدل راه رفتن ربات دو پا 10

2-6- کنترل پویا و پیوندی ربات دو پا در ناحیه پشتیبانی. 11

2-7- درک تجربی راه رفتن دینامیکی ربات دو پای شبیه انسانKHR-2 با استفاده از بازخورد نقطه ای صفر و مقیاس اینرسی. 11

2-8- بهینه سازی شیوه راه رفتن ربات دو پا توسط ترکیب دینامیکی مطلق. 12

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 14

3-2- دینامیک ربات دوپا 16

3-3- نیروهای ناشی از برخورد با زمین. 20

3-4- محدودیت زاویه ی زانو. 21

3-5- مدل بلوک های مطلب با استفاده از کنترل فازی. 22

3-5-1 بلوک مرجع. 22

3-5-2 بلوک سیگنال های خطا 26

3-5-3 بلوک کنترل کننده ی فازی. 27

3-5-4 تبدیل به بلوک گشتاور 28

3-5-5 بلوک مدل دو پا 28

3-5-5-1 بلوک مدل دینامیکی. 31

3-5-5-2 بلوک تماس با زمین. 33

3-5-5-3 بلوک ایستاگر زانو. 33

3-6- خلاصه ی فصل. 34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 36

4-2- ویرایشگر توابع عضویت.. 42

4-3- شبیه سازی از woutgain.mdl 50

4-4- گسترش قوانین فازی. 54

4-5- شبیه سازی woutgain.mdl با استفاده از فایل FIS جدید. 64

4-6- اضافه کردن بهره و شبیه سازی. 67

4-7- خلاصه فصل. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری. 74

5-2- توصیه ها برای کارهای آینده 75

منابع و مآخذ. 76

فهرست منابع انگلیسی. 76

پیوست.. 78

چکیده انگلیسی. 81

فهرست جداول

جدول 3-1: مشخصات پارامتر های بلوک مدل ربات دو پا 29

جدول 4-1: قوانین فازی برای کنترل کننده هایΔβ و γL و γR. 37

جدول 4-2: قوانین فازی برای کنترل کننده α. 41

جدول 4-3: قوانین فازی برای کنترل کننده هایΔβ و γL وR γ. 54

جدول 4-4: قوانین فازی برای کنترل کننده α. 54

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدل دینامیکی ربات دوپا با پنج درجه آزادی.. 4

شکل 1-2: ساختار کنترل کننده فازی.. 5

شکل 3-1: مراحل پروژه 15

شکل 3-2: FIS Editor 16

شکل 3-3: (الف)مدل ربات دوپا و مقادیر ثابت. (ب) نیرو های خارجی.. 17

شکل 3-4: نوک پای ربات دوپا با زمین در نقطه ی(x0΄,0) برخورد می کند (خاکستری). 20

شکل 3-5: مدل ربات دوپا پنج اتصال با استفاده از کنترلر فازی MATLAB.. 22

شکل 3-6- الف: سیگنال مرجع برای α. 23

شکل 3-6- ب: سیگنال مرجع برای Δβ. 23

شکل 3-6- ج: سیگنال مرجع برای γL. 24

شکل 3-7: مدل داخلی سیگنال های خطا 25

شکل 3-8: مدل داخلی کنترل کننده های فازی.. 26

شکل 3-9: مدل داخلی تبدیل به گشتاور. 27

شکل 3-10: بلوک مدل دو پا و پارامتر های کادر محاوره ای.. 28

شکل 3-11: مدل داخلی بلوک ربات دو پا 30

شکل 3-12: مدل داخلی بلوک مدل دینامیکی ربات دوپا 31

شکل 3-13: بلوک مدل داخلی ماتریس های A و b. 31

شکل 3-14: مدل داخلی بلوک تماس با زمین.. 32

شکل 3-15: مدل داخلی بلوک ایستاگر زانو. 33

شکل 4-1: تغییر در خطا و سیگنال کنترل Δβ. 36

شکل 4-2: خطا، تغییرات در خطا و سیگنال های کنترل γL. 38

شکل 4-3: خطا، تغییرات در خظا وسیگنال کنترل γR. 39

شکل 4-4: تغییرات در خظا وسیگنال کنترل α. 40

شکل 4-5: پنجره ی اصلی fis flie 123fuz3. 42

شکل 4-6: تابع عضویت ویرایشگر error1. 42

شکل 4-7: تابع عضویت ویرایشگر Derror1. 43

شکل 4-8: تابع عضویت ویرایشگر control1. 43

شکل 4-9: پنجره ی ویرایشگر قوانین برای 123fuz3. 44

شکل 4-10: پنجره ی نشان دهنده ی قوانین برای 123fuzz3. 44

شکل 4-11: پنجره ی نشان دهنده ی سطح برای 123fuzz3. 45

شکل 4-12: پنجره ی اصلی fis flie 123fuz3. 45

شکل 4-13: ویرایشگر عضویت error4. 46

شکل 4-14: ویرایشگر تابع عضویت Derror4. 46

شکل 4-15: ویرایشگر تابع عضویت control4. 47

شکل 4-16: پنجره ی ویرایش قوانین برای 4fuzz3. 47

شکل 4-17: پنجره ی نشان دهنده ی قوانین برای 4fuzz3. 48

شکل 4-18: پنجره ی نشان دهنده ی سطح برای 4fuzz3. 48

شکل 4-19: مدل متلب برای woutgain.mdl 49

شکل 4-20: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع α 50

شکل 4-21: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجعΔβ 51

شکل 4-22: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع γL 52

شکل 4-23: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع γr 53

شکل 4-24: پنجره ی اصلی FIS file 123fuzz5. 55

شکل 4-25: ویرایشگر تابع عضویت Error1. 56

شکل 4-26: ویرایشگر تابع عضویت Derror1. 56

شکل 4-27: ویرایشگر تابع عضویت control1. 57

شکل 4-28: پنجره ی ویرایشگر قوانین برای 123fuzz5. 57

شکل 4-29: پنجره ی نمایشگر قوانین برای 123fuzz5. 58

شکل 4-30: پنجره ی نمایشگر سطح برای 123fuzz5. 58

شکل 4-31: پنجره ی اصلی FIS file 4fuzz5. 59

شکل 4-32: ویرایشگر تابع عضویت Error4. 59

شکل 4-33: ویرایشگر تابع عضویت Derror4. 60

شکل 4-34: ویرایشگر تابع عضویت control4. 60

شکل 4-35: پنجره ی ویرایشگر قوانین برای 4fuzz5. 61

شکل 4-36: پنجره ی ویرایشگر قوانین برای 4fuzz5. 61

شکل 4-37: پنجره ی نمایشگر سطح برای 4fuzz5. 62

شکل 4-38: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع α 63

شکل 4-39: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع Δβ 64

شکل 4-40: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع γL 65

شکل 4-41: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع γR 65

شکل 4-42: مدل داخلی کنترل کننده ی فازی بعد از اضافه کردن بهره ها 66

شکل 4-43: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع α 67

شکل 4-44: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع 68

شکل 4-45: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع γL 69

شکل 4-46: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع γR 70

شکل 4-47: رنگ سبز برای خروجی PD، رنگ بنفش برای خروجی فازی و رنگ زرد سیگنال مرجع به ترتیب برای α ،Δβ ، γLو γR. 71خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:34

کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای

کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای


استفاده از تولیدات پراکنده علیرغم تمام مزایای فراوان مشکلات زیادی را نیز ایجاد می‌کند که یکی از رایج‌ترین آنها ناپایداری فرکانسی است. به این ترتیب که میکرو شبکه به علت دارا بودن واحدهای تولیدی و مصرفی دینامیکی و متغیر با زمان، توازن بار را برهم می‌زند و این اجزاء عمدتا شامل : میکرو توربین بادی ، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر می‌باشند. در این پروژه، میکروشبکه ترکیبی از میکرو توربین بادی، الکترولایزر، پیل سوختی، میکرو توربین گازی، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر است.بدلیل وجود متغیرهای زیادی که عدم توازن بار را ایجاد می‌کنند و همچنین با توجه به محدودیت‌هایی که واحدهای تولیدی دارند از کنترلر فازی برای میراسازی نوسانات فرکانسی و بهبود کنترل فرکانس بار استفاده شده است. در پروژه ارایه شده، میکروشبکه به صورت پیش فرض در حالت ایزوله از شبکه اصلی در نظر گرفته شده است و برای نشان دادن قابلیت بالای کنترلر فازی در کنترل فرکانس، نتایج شبیه‌سازی کنترلر PI فازی با نتایج بدست آمده از اعمال کنترلر PIسنتی[1]مقایسه شده است.همچنین برای عادلانه بودن مقایسه ضرایب کنترلر PI سنتی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات(PSO) [2]که بصورت بهینه تنظیم شده مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مقایسه نشان داد که عملکرد کنترلر PI فازی بسیار بهتر و با ضریب اطمینان بالا تری نسبت به کنترلر PIسنتی است. همچنین در این پایان نامه برای نشان دادن مقاوم بودن کنترلر فازی سناریوهایی مانند افزایش و کاهش بار یا تولید شبیه سازی و استفاده شده است. در انتها اثر سیستم الکترولایزر در مواقع اغتشاش توانی بررسی گردیده است و نشان داده شده که الکترولایزر اثر مثبتی در مواقع نامتوازنی بار دارد.لازم به ذکر است که شبیه سازی ها با توجه به این نکته صورت گرفته است که توان تولیدی میکرو توربین نسبت به سایر اجزاء تولید کننده توان در شبکه بالاتر است.

کلید واژه: فرکانس، کنترلر فازی، میکرو شبکه، تولیدات پراکنده


فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

پیشگفتار.......................... 2

مفاهیم اولیّه میکروشبکه و کاربردهای آن............................................. 5

1-1) مقدمه.................................................................................. 5

1-2) تولید پراکنده................................................................................. 7

1-2-1) مزایای استفاده از واحدهای تولید پراکنده........................................... 8

1-3) میکروشبکه............................................................................................. 8

1-3-1) ساختار کلی میکروشبکه.................................................................. 10

1-3-2) مصرف کننده­ها............................................................................ 11

1-3-3)ذخیره­ساز های انرژی....................................................................................................... 11

1-3-4)کنترل­کننده........................................................................................................................ 12

1-4) مدهای عملکردی میکروشبکه................................................................................................. 13

1-4-1)مد متصل به شبکه اصلی................................................................................................ 13

1-4-2)مد جزیره­ای......................................................................................................................... 14

1-5) ساختار و عناصر میکروشبکه مورد بررسی........................................................................... 15

1-6) کنترل فرکانس در میکروشبکه ............................... 17

1-7) جمع بندی و نتیجه گیری...................................... 18

فصل دوم: مروری بر کارهای گذشته

2-1) کاربرد های پیل سوختی در میکرو شبکه............................................................................ 21

2-2) چالش های کنترل میکروشبکه........................ 23

2-3) مروری بر انواع مدل سازی دینامیکی عناصر موجود در ساختار میکروشبکه.25

2-4) کنترل فرکانس............ 27

فصل سوم: کنترل­کننده­های هوشمند

3-1) مقدمه...................................... 31

3-2) چگونگی سیستم های فازی................... 32

3-3) موارد و چگونگی استفاده از سیستم های فازی................ 39

3-3-1) ماشین شست و شوی فازی....................................................... 40

3-3-2)سیستم های فازی در اتومبیل..................................................................................... 40

3-4)تارخچه مختصری از تئوری و کار بردهای فازی....................... 41

3-5) کنترل فازی و کاربرد آن در میکروشبکه........................... 44

3-6) الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)........................................ 45

3-6-1) تابع ارزیابی (یا تابع هدف)............................ 47

3-7) جمع بندی و نتیجه گیری......................................... 48

فصل چهار: کنترل فرکانس در میکروشبکه

4-1) اجزای سیستم میکروشبکه................................... 50

4-2) مدل‌ اجزاء مختلف میکروشبکه و نحوه پیاده‌سازی کنترل کننده فازی........... 51

4-2-1) فرمولاسیون مساله............................................... 51

4-2-2) مدل فرکانسی اجزاء میکروشبکه............. 53

4-2-3) پیاده‌سازی کنترل کننده PI فازی در میکروشبکه....................... 55

4-3)نحوه طراحی والگوریتم حل مسئله به روش PSO......................................... 58

4-4) پیاده سازی الگوریتم PSO برای تعیین ضرایب کنترل کننده PI اعمال شده..... 59

4-5) کنترل کننده PI فازی............................... 60

4-5-1) پیاده‌سازی کنترل‌کننده PI فازی و مقایسه نتایج آن

با کنترل‌کننده PI سنتی...................... 60

4-5-2)طراحی کنترل کننده فازی............................ 61

4-6( نویز سفید........................ 65

فصل پنجم: نتایج شبیه سازی

مقدمه......................................... 69

نتایج شبیه سازی......................... 69

5-1) سیستم مورد مطالعه..................................................................................................................70

5-2) شبیه‌سازی میکروشبکه در حالتهای با کنترل کننده PI فازی و PI سنتی............. 72

5-3) بررسی اثر سیستم الکترولایزر بر روی کنترل فرکانس میکروشبکه.............................76

5 -4) بررسی عملکرد کنترل­کننده فازی در مواقع حذف بخشی از تولید...........................78

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....................................................................................................................81

فهرست مراجع و مآخذ..........................................................................................................................83

علائم و اختصارات.................................................................................................................................... 87

پیوست ها

پیوست الف............................................................................................................................................ 90

پیوست ب.............................................................................................................................................. 95

پیوست پ.............................................................................................................................................. 97


فهرست جداول:

جدول(4-1). پارامترهای مدل میکرو شبکه........................................................................................... 52

جدول(4-2). پارامترهای مدل دینامیکی اجزاء میکرو شبکه.......................................................... 54

جدول(4-3). پارامترهای مدل میکرو شبکه.......................................................................................... 55

جدول(4-4). پارامترهای کنترل کننده کننده فازی بکار برده شده

در میکرو توربین گازی................................................................................................................................. 56

جدول(4-5): حدود پارامترهای کنترل کننده PID............................................................................ 59

جدول(4-6). نتایج الگوریتم بازای تعداد جمعیت n=20 و تعداد تکرار Iteration=20............ 60

جدول (4-7). تعداد MF های هر کدام از متغیرهای ورودی یا خروجی...................................... 63

جدول(4-8): جدول قوانین فازی برای Kp∆........................................................................................ 64

جدول(4-9): جدول قوانین فازی برای KI∆......................................................................................... 64

جدول (5-1): مقادیر توان اجزاء مختلف میکروشبکه در نقطه کار نامی متعادل........................ 72


فهرست اشکال

شکل 1-1) نمایی از یک میکروشبکه ..................................................................................................... 6

شکل 1-2) ساختار و اجزای میکروشبکه............................................................................................... 10

شکل1-3). مد متصل به شبکه................................................................................................................. 13

شکل1-4) مد جزیره­ای............................................................................................................................... 14

شکل 1-5) ساختار میکروشبکه مورد بررسی در این پایان نامه...................................................... 15

شکل 3-1) تابع تعلق مربوط به کلمه "زیاد"....................................................................................... 33

شکل 3-2) تابع تعلق مربوط به کلمه "کم"........................................................................................ 33

شکل 3-3) ساختار اصلی سیستم فازی خالص.................................................................................... 36

شکل3-4) ساختار اصلی سیستم فازی TSK....................................................................................... 37

شکل 3-5) سیستم فازی با فازی ساز و غیرفازی ساز....................................................................... 38

شکل 3-6) سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه باز............................................................ 39

شکل 3-7) سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه بسته....................................................... 39

شکل3-8)ساختارکلی سیستم فازی........................................................................................................ 45

شکل4-1) سیستم میکروشبکه................................................................................................................ 50

شکل4-2) بلوک دیاگرام اعمال تغییرات توان به کنترل کننده فازی............................................ 56

شکل4-3) میکرو شبکه با حضورکنترل کننده فازی.......................................................................... 57

شکل 4-4) سیستم کنترلی میکروشبکه (Fuzzy PI)....................................................................... 61

شکل 4-5) ورودی‌های کنترل کننده فازی........................................................................................... 62

شکل 4-6) خروجی‌های کنترل کننده PI فازی.................................................................................. 63

شکل 4-7) پیکربندی نویز سفید با پهنای باند محدود....................................................................... 65

شکل 5-1)یکربندی میکروشبکه.............................................................................................................. 70

شکل 5-2)ساختار کنترلی میکروشبکه (Fuzzy PI ، و Well-Tuned PI).................................. 71

شکل5-3)یکر بندی تولید سیگنال تصادفی برای اجزای مختلف میکرو شبکه ......................... 73

شکل5-4) منحنی تغییرات توان برای تمام اجزاء میکرو شبکه .................................................... 74

شکل5-5)تغییرات فرکانس میکروشبکه در سه حالت:

1) با وجود کنترل کننده fuzzy-PI2) کنترل کننده Well-Tuned PI و

3) بدون کنترل کننده............................................................................................................................... 75

شکل5-6) ضریب Kp کنترل کننده فازی.............................................................................................. 75

شکل5-7) ضریب Ki کنترل کننده فازی.............................................................................................. 76

شکل5-8) تغییر بار در زمان t=150s از 50kw به مقدار 75kw : الف ) با استفاده از

الکترولایزر ب) بدون استفاده از الکترولایزر........................................................................................... 77

شکل5-9)منحنی توان میکروشبکه زمان رخداد اضافه بار .............................................................. 78

شکل5-10). توان فوتوولتاییک در لحظه t=150s از توان 10KW به 8KW

تغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s به توان 10KW برمی‌گردد................................................ 78

شکل5-11) تغییرات توان الکترولایزر وقتی که توان فتولتاییک در لحظه

t=150s از توان 10KW به 8KW تغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KWبرمی‌گردد.......................................................................................................................... 79

شکل(5-12). تغییرات توان میکروتوربین وقتی که توان فوتوولتاییک در لحظه

t=150s از 10KWبه 8KWتغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KW برمی‌گردد............................................... 79

شکل(5-13). تغییرات فرکانس میکروشبکه وقتی که توان فوتوولتاییک

در لحظه t=150s از 10KW به 8KWتغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KW برمی‌گردد.................................... 80خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:17

مدل های فازی چه هستند و چرا ؟

مدل های فازی چه هستند و چرا ؟


مجموعه های فازی درواقع تعمیمی برتئوری مجموعه های قراردادی می باشد که درسال 1965 به عنوان روشی ریاضی برای روشن کردن ابهامات درزندگی روزمره توسط زاده معرفی شد. [1].
ایده اصلی مجموعه های فازی ساده است وبه راحتی می توان آن را دریافت. فرض کنید هنگامی که به چراغ قرمز می رسید باید توصیه ای به یک دانش آموز راننده درباره زمان ترمز کردن بکنید. شما می گویید « در74 فوتی چهارراه ترمزکن » یا توصیه ی شما شبیه به این است « خیلی زود از ترمزها استفاده کن »؟ البته دومی ؛ دستورالعمل اول برای انجام دادن بسیار دقیق است. این نشان می دهد که دقت می تواند بی فایده باشد ، تا زمانی که راه های مبهم وغیر دقیق می توانند تفسیر وانجام گیرند. زبان روزمره مثال دیگری است از استفاده وانتشار ابهامات. بچه ها بسرعت تفسیر وانجام دستورالعمل های فازی را یاد می گیرند. (ساعت 10 به رختخواب برو). همه ما اطلاعات فازی نتایج مبهم واطلاعات غیر دقیق را به خاطر می سپاریم وازآن ها استفاده می کنیم وبه خاطر همین مسئله قادر هستیم تا در موقعیت‌هایی که به یک عنصر تصادفی وابسته است تصمیم گیری کنیم. بنابراین مدل های محاسباتی از سیستم‌های حقیقی باید قادر باشند که عدم قطعیت های آماری وفازی را تشخیص دهند ، مشخص کنند ، تحت کنترل خود درآورند ، تفسیر کنند وازآن استفاده کنند.
تفسیر فازی ازاطلاعات یک راه بسیار طبیعی ، مستقیم و خوش‌ظاهر برای فرموله کردن وحل مسائل مختلف است. مجموعه های قراردادی شامل اشیایی است که برای عضویت در ویژگی‌های دقیقی صدق می کنند. مجموعه H که اعداد از6 تا 8 می باشد یک CRISP است ؛ ما می نویسیم . به طور مشابه H توسط تابع عضویت (MF) که مطابق زیرتعریف می شود نیز توصیف می گردد.
مجموعه H ونمودار درسمت چپ شکل 1 نشان داده شده اند هرعدد حقیقی r یا درH است یا نیست از آنجا که کلیه اعداد حقیقی را به دو نقطه (1،0) می‌برد ، مجموعه Crisp معادل منطق دو مقداره است : هست یا نیست ، روشن یا خاموش ، سیاه یا سفید ، 1 یا 0 . درمنطق مقادیر مقادیر حقیقت نامیده می شوند، با ارجاع به این پرسش « آیا r درH است؟ » جواب مثبت است اگروتنها اگر ؛ درغیراین صورت نه.
مجموعه دیگرF ازاعداد حقیقی که نزدیک به 7 هستند را درنظر بگیرید ازآنجا که ویژگی «نزدیک به 7» نامعلوم است ، تابع عضویت یکتایی برای F وجود ندارد . به هرحال مدل کننده براساس پتانسیل کاربرد و ویژگی ها F باید تصمیم بگیرد که چه باشد . ویژگی هایی که برای F به نظرخوب می رسد شامل این موارد است (I) حالت عادی یا طبیعی (ii) یکنواختی (برای r نزدیکتر به7 ،‌ به 1 نزدیکتراست وبرعکس) و (iii) تقارن (اعدادی که فاصله مساوی از چپ وراست 7 دارند باید عضویت یکسانی داشته باشند).
با توجه به این موارد ضروری هرکدام از توابع نشان داده شده درطرف راست شکل 1 می‌تواند نمایش مناسبی برای F باشد. گسسته است درحالی پیوسته است ولی هموارنیست (نمودار مثلثی) یک نفر می تواند به راحتی یک MF برای F بسازد به نحوی که هرعدد عضویت مثبتی در F داشته باشد ولی انتظار نداریم برای اعداد « خیلی دوراز7» برای مثال 2000097 زیاد داشته باشیم! یکی از بزرگترین تفاوت ها بین مجموعه های Crisp ومجموعه‌های فازی این است که اولی همیشه MF یکتایی دارد درحالی که هرمجموعه فازی بی‌نهایت MF دارد که می توانند آن را نشان دهند. این درواقع هم ضعف است وهم قدرت ؛ یکتایی قربانی می شود ، ولی سود پیوسته ای که به خاطر انعطاف پذیری همراه خواهد داشت.
مدل فازی را قادر می سازد که با بیشترین سود دریک موقعیت داده شده تطبیق داده شود. درتئوری مجموعه های قراردادی ، مجموعه های اشیایی واقعی برای مثال اعداد در H معادلند و به صورت ایزومورفیک با یک تابع عضویت یکتا مانند توصیف می شوند. ولی معادل مجموعه ای ، از اشیای واقعی وجود ندارد. مجموعه های فازی همواره ( وفقط) توابعی هستند از «مجموعه جهانی » به نام X به [ ] . این مسئله درشکل 2 نشان داده شده است که درواقع مشخص می سازد مجموعه فازی تابع است از X به [ ] . همانطور که تعریف شده هرتابع [ ‌] یک مجموعه فازی است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: فازی، هستند، ؟
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 20:47

41 - پروژه آماده: بررسی استراتژی فازی برای کنترل خودرو های هیبریدی - 18 صفحه فایل ورد (word)

                  فهرست مطالب عنوان  صفحه فصل 1-          استراتژی فازی برای کنترل خودرو های هیبریدی   6 1-1-    مقدمه  6 1-2-    خودروهای هیبریدی سری و موازی  6 1-3-    منطق فازی  10 1-4-    کنترل فازی خودروهای هیبریدی  11 1-5-    جمع بندی  15 1-6-    منابع : 17    آنچه امروزه بیشتر در مرکز تحقیقات خودروسازان برتر جهانی است استفاده از خودروهای هیبریدی بدون کاهش کارایی خودروست. از آنجا که این خودروها از ترکیب موتور احتراق داخلی و الکتریکی به ­ صورت اشتراکی به ­ عنوان محرک، بهره می ­ برند می ­ بایست میزان استفاده از هریک از این محرک ­ ها برای بهترین راندمان خودرو و همچنین افزایش طول عمر باطری ­ ها در شرایط مختلف رژیم عملکرد خودرو با استفاده از استراتژی ­ های مناسب کنترلی تعیین شود. همچنین با توجه به اینکه شرایط رانندگی و بار خودرو غیرخطی و متغی ...ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 18:31

تجهیزات جداکننده سیالات چند فازی 51 ص - ورد

مقدمه : استفاده از سوختهای هیدروکربنی بعنوان یک سوخت مناسب در صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در طی دهه های اخیر بشدت گسترش یافته است. از آنجا که اکثر مخازن هیدروکربوری در مناطقی قرار دارند که نصب یک سیستم جداکننده با کارآیی بالا و استفاده از دو خط لوله مجزا برای انتقال فازهای نفت و گاز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. لازم است نفت و گاز تولیدی از مخازن هیدوکربوری از طریق خط لوله به اندازه و فواصل متنوعی انتقال داده شود. بهرحال در بیشتر مواقع بعلت عوامل مختلف از جمله تغییر رفتار فازی مخلوط تکفازی که با تغییرات اجتناب ناپذیر دما و فشار در طول خط لوله انتقال جریان همراه شده است، هیدروکربنهای سنگین بصورت مایع کندانس شده و خط لوله مذکور در معرض انتقال جریان دو فازی نفت و گاز قرار می ‎گیرد. ورود مایعات تجمع یافته که به عنوان لخته نامیده می ‎شوند، به محصولات و تجهیزات فرآیندی موجب مشکلات مکانیکی و فرآیندی می ‎شود. لذا اولین فرآیند در انتهای خط لوله سیالات تفکیک گاز و مایع از یکدیگر است که این امر در دستگاههای تفکیک کننده انجام می ‎گیرد. تفکیک کننده دارای انواع مختلفی هستن ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 12:05

کنترل ربات سه درجه آزادی با کنترلر فازی

  در این شبیه سازی یک ربات 3 درجه آزادی توسط یک سیستم فازی به صورت مطلوب کنترل و مسیر آن ردیابی می گردد   ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 05:18

مقاله ارائه مدل برنامه ریزی چند هدفه فازی برای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده

چکیده ارتباط مناسب میان خریداران وتأمین‌کنندگان به جریان‌های اطلاعاتی مناسب نیازمند است. بنابراین اشتراک مساعی به‌موقع و صحیح اطلاعات در تمامی زنجیره تأمین حائز اهمیت است. این بخش به مشاهده پذیری زنجیره‌تامین(SCV) مرتبط می شود. ازطرفی دریک زنجیره‌تأمین باید احتمال وجود حوادث غیرمنتظره و ناخوشایند که ریسک زنجیره‌تأمین(SCR) را شامل می‌شوند نیز درنظر گرفته شوند. رابطه تنگاتنگ ریسک و مشاهده‌پذیری زنجیره‌تأمین بر عملکرد زنجیره‌تأمین تأثیرگذار است. تناقض در کمینه‌سازی و بیشینه‌سازی SCV و SCR ودیگر پارامترها مانند هزینه، تقاضا وظرفیت وغیره، یک مدل برنامه‌ریزی چند‌هدفه را خواهان است تا به ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان در جهت برآوردسازی اهداف فوق بپردازد. در نتیجه هدف این مطالعه ارائه یک مدل برنامه‌ریزی چندهدفه در شرای ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 20:15

آموزش گام به گام تکنیک دیمتل فازی FUZZY DEMATEL

دیمتل که ازانواع روش‌های تصمیم‌گیری بر پایه مقایسات زوجی می‌باشد، با بهره‌ مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به آن­ها توسط به‌کارگیری اصول تئوری گراف‌ها، ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم، همراه با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور به‌دست می­آورد، به گونه‌ای که شدت اثر روابط مذکور  و اهمیت آن‌ها را به صورت امتیاز عددی معین می‌کند. در این گزارش یک مثال از روش دیمتل فازی ارائه شده است که پنج معیار را در آسیب شناسی تحریم نظام بانکی مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت روابط علی و معلولی آنها را مشخص می نماید. این فایل بصورد WORD تهیه شده است و حاوی اطلاعات مهمی برای راهنمایی در انجام پایان نامه ایت. ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آموزش، تکنیک، دیمتل، فازی، FUZZY، DEMATEL
1 2 3 4 >>