X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:26

بررسی اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلولهای الکترولیت

بررسی اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلولهای الکترولیت


- مقدمه

روشهای تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلولهای الکترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روشهایی است که انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله گیبس دو هم را اندازه گیری می کند و بخش دوم شامل روشهایی است که مستقیماً فعالیت جسم حل شده را اندازه گیری می کند. بخش اول شامل چهار روش که عبارتند از: 1- تنزل نقطه انجماد 2- افزایش نقطه جوش 3- تنزل فشار بخار 4- ایزوپیستیک یا تعادل فشار بخار.

بخش دوم شامل چهار روش: 1- نیروی الکتروموتوری سلهای گالوانی با اتصال مایع 2- نیروی الکتروموتوری با انتقال 3- حلالیت 4- نفوذ از این روشها روش پایداری برای نمکهای کم محلول قابل کاربرد است.

انرژی آزاد گیبس یکی از مهمترین توابع در تعادل فازی است که برحسب درجه حرارت و ترکیب درصد اجزاء تشکیل دهنده محلول است. وقتی که محلول ما از حالت ایده آل انحراف داشته باشد مثلاً در یک محلول الکترولیت برای تابع انرژی گیبس اضافی داریم:

(1-1)

که با استفاده از تابع انرژی آزاد گیبس اضافی می توان ضریب فعالیت را بدست آورد. در عمل می توان توابع انرژی آزاد گیبس اضافی را اندازه گیری نمود و مقدار آن را از روی مقادیر مربوط به ضرایب فعالیت اجزاء در یک محلول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

روش دیگر استفاده از مقادیر مربوط به پتانسیل یک پیل الکتروشیمیایی است که به طور مستقیم اندازه گیری این پتانسیل ها منجر به تعیین ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی در یک محلول الکترولیت می شود. برای یک محلول سه سازنده ای ارزیابی ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی بسیار پیچیده تر از ارزیابی این ضرایب در محلولهای دو سازنده ای است.

با اینکه پیترز]100[ در سال 1979 گفته بود که بواسطه اثرات فضایی بارهای الکتریکی ضرایب فعالیت منفرد یونی قابل اندازه گیری نیست و یا حداقل با روشهای معمولی نمی توان این کمیت را اندازه گیری کرد اما در سال 1996 خشکبارچی- وار ]94[ روشی را برای اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد یونی ارائه دادند که بعداً توسط تقی خانی و همکارانش توسعه داده شد و برای اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد یونی سیستمهای دو سازنده ای استفاده شد ]148[.

مطابق قاعده فازها:


زمانی که یک نمک غیرفعال در آبی که گازهای محلول در آن خارج شده است در یک درجه حرارت مشخص حل می شود دو درجه آزادی در شرایطی که دو فاز به یک تعادل ترمودینامیکی می رسد حاصل می شود. نمک و یونهای تشکیل دهنده آن و آب چهار ذره را تشکیل می دهند بنابراین (N=4). در حالی که یک تعادل شیمیایی (R=1) با یک نسبت مشابهت یونها (S=1) وجود دارد پس دو درجه آزادی حاصل می‌شود. البته این دو درجه آزادی، در شرایطی است که از تجزیه یونی صرف نظر شود و تنها مولکولهای آب و نمک در نظر گرفته شود. پس متغییرهای شدتی که تغییر می کند، دو متغییر شدتی می باشد. همچنین متغییرهای شدتی قابل اندازه گیری شامل فشار، درجه حرارت و غلظتهای شرکت کننده در تعادل می باشد. بنابراین برای یک سیستم الکترولیت دو سازنده ای که در آن فاز بخار حلال خالص می باشد.

اندازه گیری فعالیت حلال به عنوان تابعی از غلظت در یک درجه حرارت مشخص می تواند جهت محاسبه ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیت با استفاده از معادله گیبس- دوهم مورد استفاده قرار می گیرد. حالت تعادل شدتی یک فاز منفرد با دو سازنده توسط سه متغییر شدتی مورد بررسی قرار می گیرد.

اندازه گیری متغییرهای زیاد منجر به مطالعه بیشتر بر روی سیستم می شود و استفاده از معادله گیبس- دوهم را جهت کنترل تطابق پذیری ترمودینامیکی ممکن می‌سازد. همچنین استفاده از مقادیر مربوط به ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی یک الکترولیت در یک محلول دو سازنده ای متشکل از یک الکترولیت و حلال می‌تواند منجر به محاسبه ضرایب فعالیت حلال شود که این عمل با استفاده از معادله گیبس- دوهم صورت می گیرد و از ضرایب فعالیت حلال، ضریب اسموزی محاسبه می شود.

2- تنزل نقطه انجماد

زمانی که یک الکترولیت در یک حلال حل می شود نقطه انجماد محلول نسبت به حلال خالص پایین می آید که با استفاده از اختلاف انرژی آزاد گیبس محلول نسبت به حلال خالص یا همان انرژی آزاد گیبس اضافی می توان فعالیت یا ضریب فعالیت را محاسبه کرد ] [. همان رابطه ای که در فصل 4 بیان شد و گفتیم که اساس روش تنزل نقطه انجماد و ایزوپیستیک می باشد. از این روش برای اندازه گیری ضریب فعالیت محلولهای الکترولیت یعنی سیستمهای دو جزئی و یا حتی سیستمهای سه جزئی نیز استفاده کردند ]126[.

3- افزایش نقطه جوش

این روش پایه تئوری یکسانی با روش تنزل نقطه انجماد دارد اما افزایش در مودال نقطه جوش خیلی کمتر از افزایش در مودال نقطه انجماد یعنی در حدود یک چهارم آن می باشد. بنابراین اندازه گیری نقطه جوش حداقل باید چهار بار تکرار شود. تا جواب قابل اعتمادی بدهد همچنین این روش مشکل تر می باشد. این روش برخلاف روش تنزل نقطه انجماد به تغییرات فشار نیز حساس می باشد.

4- تنزل فشار بخار

تفاوت فشار بخار حلال خالص و محلول با دو روش استاتیک و دینامیک اندازه گیری می شود.

4-1- روش استاتیک

روشهای ایستایی روشهای ساده ای هستند که جهت اندازه گیری فعالیت یک حلال در مخلوطهایی که یک جزء تشکیل دهنده آن غیر فرار می باشد به کار گرفته می شود.

در این روش اختلاف فشار بخار محلول و حلال خالص با یک فشار سنج دیفرانسیلی اندازه گیری می شود ]48[. مشکل اصلی این روش تخلیه کامل هوا از سیستم می باشد. این روش برای محلولهای الکترولیت دو سازنده ای مناسب می باشد ]110[. همچنین یکی از معایب این روش این است که در غلظتهای بالا از الکترولیت نمی توان آن را به کار برد.

4-2- روش دینامیک

در این روش ابتدا هوای خشک را از آب عبور می دهند و بعد با یک خشک کننده (دسیکاتور) آب را جذب می کنند و بعداً هوای یکسان با اولی را از محلول عبور می‌دهند و بعد این هوا را هم از یک دیسکاتور عبور می دهند. تمام اینها در یک حمام آبی (ترموستات) انجام می دهند. مقدار آبی که در مرحله اول جذب می شود نشان دهنده فشار بخار حلال و مقدار آبی که در مرحله دوم جذب می شود نشان دهنده فشار بخار محلول می باشد.

2-1- مقدمه

برای تخمین ضرایب فعالیت متوسط و فسفر دیونی محلولهای الکترولیت مدلهای مختلفی توسط دانشمندان زیادی، ارائه شده است که بسیاری از این مدلها نتایج بسیار خوبی برای مقایسه با نتایج تجربی می دهند. مدل دمای- موکل فقط برای غلظتهای بسیار کم، نتایج قابل قبولی می دهد. چون که فقط نیروهای با برد بلند را در نظر می‌گرفت. اما بعداً مدلهایی ارائه شدند که نیروهای با برد کوتاه را نیز در نظر می‌گرفت. اما بعداً مدلهایی ارائه شدند که نیروهای با برد کوتاه را نیز در نظر می گرفت. مثل مدل گوگنهایم، مدل MSA و مدل پیترز یا مدلهایی که برای تخمین ضرایب فعالیت منفرد یونی به کار می رود مانند مدل پیترز، MSA و مدل خشکبارچی- ورا.

خشکبارچی- ورا در اصل مدل خود را برای تخمین ضرایب فعالیت منفرد یونی در سال 1996 ]79[ ارائه دادند که ما این مدل را برای تخمین ضرایب فعالیت متوسط یونی الکترولیتها به کار برده ایم و با تطبیق نتایج محاسبه شده این مدل با نتایج تجربی، ثابتهای این مدل را برای 182 محلول الکترولیت محاسبه و درصد خطا را نسبت به نتایج تجربی بدست آورده ایم. نمودارهای نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدل رسم شده و با هم مقایسه شده است که در ادامه این نمودارها برای چند الکترولیت ارائه شده است.


پارامتر اندازه یون:

این پارامتر در مدل دبای- هوکل هم ارائه شده است. اما مقدار این پارامتر در کاری که ما انجام داده ایم، و مدل دبای- هوکل یکی نمی باشد. به این علت که در معادله دبای- هوکل غلظت برحسب مولاریته و در این معادله که ما استفاده کردیم، برحسب کسر مولی می باشد. این پارامتر شعاع ظاهری یون را می رساند.

خشکبارچی- ورا مقدار 9 را برای این پارامتر پیشنهاد کردند که از این مقدار در محاسبات مربوط به این پایان نامه استفاده شده است.

به عنوان یک بررسی جدید و استفاده از داده های تجربی موجود در مقالات، پارامتر اندازه‌یون را برای یونهای مختلف از راه بکار بردن معادله مدل خشکبارچی-ورا محاسبه نموده ایم. که نتایج حاصل از آن در جدول (6-8) جمع آوری شده است. این نتایج با نتایج داده شده در سایر منابع همخوانی نسبتاً خوبی را دارد.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:27

دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری

دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری

چکیده

هدف اصلی این تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها و مطالعات انجام شده نشان دهنده وضعیت شرایط زیست محیطی در سطح شهرستان ری می باشد.

اگر چه در یک دهه اخیر اقدامات گسترده و چشمگیری به وضعیت ایده آل و مطلوب غیرممکن نمی باشد، ولی راه بسیار طولانی و دشواری در پیش است و فقط در سایه تحقیقات و مطالعات جامع و بهره گرفتن از توان مدیران لایق و انجام سرمایه گذاریهای کلان در ابعاد ملی است که می توان بر این گونه مشکلات غلبه کرد و از همه مهمتر استفاده بهینه از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه های زیست محیطی یکی از راههای بسیار خوب و موثر می باشد. بطور مثال در زمینه کاهش آلودگیها، بالا بردن سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه و رسیدگی و بسامان نمودن فعالیتهای اقتصادی، صنایع و مهار انواع آلوده کننده ها از اقدامات مفید و موثر می باشد.

در حال حاضر سطح وسیعی از اراضی شهرستان ری توسط واحدهای صنعتی، بنگاههای حمل و نقل و انبارها اشغال گردیده که باعث تحمیل ترافیک سنگین به شبکه معابر شهری گشته و باعث بروز مشکلات و آلودگیها از قبیل آلودگی هوا و آلودگی صوتی و پایین آوردن ایمنی در تردد سواره و پیاده در این شهرستان را باعث شده است.

از جهتی دیگر وجود گسلهای متعدد در این منطقه، بالا بودن سطح زیرزمینی، جهت وزش باد از غرب به شرق و از جنوب به شمال و مهاجرت نیروی انسانی به این منطقه و افزایش جمعیت و انتقال صنایع آلاینده از کلان شهر تهران به سوی این منطقه از جمله مسائلی هستند که لازم است مورد ارزیابی قرار گرفته و تاثیرات نامطلوب زیست محیطی آنها را مورد توجه قرار داد.

لذا با ذکر این مطالب نگارنده سعی بر آن دارد که ضمن توجه به منابع آلاینه و انواع آلودگی های زیست محیطی در سطح شهرستان ری در جهت رفع این آلودگی ها و خطرات ناشی از آنها راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه نماید.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

طرح تحقیق ۱

چکیده ۱

پیشگفتار ۲

مقدمه ۶

۱-۱- بیان مسئله: ۱۰

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱

۳-۱- پیشینه تحقیق ۱۶

مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۶

۱-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۷

۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۰

۴-۱- اهداف تحقیق ۲۸

۵-۱- فرضیات: ۲۹

۶-۱- روش شناسی تحقیق ۳۰

۷-۱- موانع و مشکلات تحقیق ۳۲

۸-۱- اصطلاحات و واژه ها ۳۴

۲-۶- نتیجه گیری ۴۱

مهمترین چالش های زیست محیطی شهرستان ری : ۴۱

مقدمه ۴۱

۳-۶ پیشنهادات ۵۷

منابع و مآخذ مورد استفاده در رساله: ۶۴

منابع و مآخذ مورد استفاده در رساله:

۱- آرن ای، گیر، پست مدرنیسم و بحران زیست محیطی، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۰

۲- ارجمندنیا،اصغر، جمعیت و مسکن، محیط شناسی، مرکز هماهنگی مطالعات زیست دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۳- البود و برج، هاشم، گزارش بررسی و شناخت صنایع آلوده کننده مسیل ها و کانالهای فاضلاب کش شهر تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست مهرماه ۱۳۶۰٫

۴- بهرام سلطانی ، کامبیز، کلیاتی راجع به محیط زیست( شناخت محیط زیست) انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۵٫

۵- بدری فر، منصور، مبانی جغرافیای انسانی سیستم انسان- محیط ۱۳۸۰، انتشارات سمت.

۶- بحرینی، محمد، توسعه شهری پایدار: از فک تا عمل جلمه محیط شناسی شماره ۲۷، دانشکده محیط، ۱۳۷۷٫

۷- باقری، اسفندیار، توانمندیهای کشاورزی و دامپروری شهرستان ری، رساله ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، ۱۳۸۲٫

۸- بهرام سلطانی، کامبیز، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست چاپ اول۱۳۶۵٫

۹- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۱٫

۱۰- ترنر، پیوس، باتمن، اقتصاد محیط زیست، ترجمه دهقانیان و کوچکی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴٫

۱۱- توسعلی، غلامعباس، جامعه شناسی شهری، تهران، دانشگاه پیام نور چاپ سوم ۱۳۷۴

۱۲- تاریخ الیعقوبی، آیین محمد ابراهیم(مترجم) ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۱۳۶۶٫

۱۳- جنیدی، محمد جواد، صنایع معدنی وآلودگی محیط، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۱۴- جغرافیای استان تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵٫

۱۵- جهاد کشاورزی شهرستان ری، گزارش طرح تغذیه مصنوعی آب زیر زمینی دشت فشافویه، ۱۳۸۳٫

۱۶- جداری، عیوضی، جمشید، جغرافیای آبها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۱۷- جنید، محمد جوا، محیط زیست و آلودگی آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۱۸- حسینیان، سید مرتضی، اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی چاپ اول، تهران، انتشارات آینده سازان، ۱۳۷۷٫

۱۹- خلیلی شورینی، سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات یادواره کتاب، ۱۳۷۵٫

۲۰- خضرایی، زهرا، بررسی پتانسیلهای توریستی شهر ری در جهت ساماندهی و تعیین شناسنامه توریستی شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری رساله کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۲٫

۲۱- دبیری، مینو، آلودگی محیط زیست ، چاپ اول، تهران، انتشارات اتحاد بهمن، ۱۳۷۹٫

۲۲- دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری منطقه ۲۰، طرح مطالعاتی ناحیه۳، گزارش نواحی شهر ری، سال ۱۳۷۱٫

پیشگفتار

بشر علیرغم دستیابی به کرات دیگر و پیشرفت و تکنولوژی، متاسفانه هنوز نتوانسته است محیطی را که خود در آن زندگی می کند را به خوبی مدیریت نماید و این مسئله منجر به بحران محیط زیست می شود که خود ناشی از مشکلاتی است که در ارتباط با هم هستند از جمله افزایش سریع جمعیت، مصرف بیش از حد منابع و تخریب آنها و آلودگی محیط زیست همانند افزایش فزاینده آلودگی هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی، سر و صدا، فاضلاب، ترافیک، مسکن و حاشیه نشینی، کمبود آب، نازیبایی و کمبود فضای سبز و تفرجگاه ها و نمونه ای از این مشکلات که خود آنها سبب بروز اثرات زیست محیطی دیگر می گردد و مدتها است که از مرز استاندارد گذشته و به مرحله بحرانی رسیده است. با این روند و با توجه به پایداری آلودگیها در محیط و غیر قابل تجزیه بودن بعضی از پس مانده ها، تنها سیاره مسکون کهکشان رو به نابودی و نیستی قدم گذاشته است. در این راستا به شناخت و بررسی مراکز و منابع آلوده کننده محیط زیست و نوع آلودگی ایجاد شده توسط آنها باید در جهت کاهش یا رفع آلودگیها کوشید.

با آغاز زندگی بشر مسئله آلودگی محیط زیست نیز مطرح شد و با شناخت آتش و بهره برداری از آب و خاک به تدریج محیط را آلوده کرد البته با توجه به جمعیت کم و زندگی ساده آن دوران، طبیعت توان از بین بردن آلودگی را داشت.

نوع فایل: word

سایز:57.5 KB

تعداد صفحه:78خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:33

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال 1984 اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.[1]

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.[2]

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.[3]

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس[4]در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.

تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشارکت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی که به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.

برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر می‌رسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.

فهرست مطالب

مقدمه ۷
۱-۱- بیان مساله ۱۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۴
۱-۳- فرضیه ۱۹
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۹
۱-۵- پیشینه تاریخی ۲۰
الف) نقش زنان روستایی قبل از اصلاحات ارضی ۲۳
ب) نقش زنان روستایی بعد از اصلاحات ارضی ۲۵
ج) نقش زنان روستایی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ۲۶
پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران ۲۸
۱-۶- روش شناسی تحقیق ۳۰
۱-۷- محدودیتهای پژوهش ۳۵
۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ۳۶
تواناسازی ۳۶
توسعه ۳۶
قرار دادن زنان در جریان اصلی توسعه ۳۷
زن در توسعه ۳۷
نیروی کاردستمزدی ۳۷
کارخانه برای کارفرما ۳۸
کاربرای خود ۳۹
کاریاوری ۳۹
کارخانوادگی بدون دستمزد ۴۰
۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ۴۲
نواحی جهانی ۴۷
۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان ۴۹
۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه ۵۴
رفاه ۵۵
فقرزدایی ۵۶
برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان ۵۷
کارآیی ۶۰
برابری ۶۱
توانبخشی ۶۳
۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ۶۳
۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی ۶۵
۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی ۶۹
۲-۴-۳- نقش زنان روستایی در دامداری ۷۵
۲-۴-۴- صنایع دستی ۸۰
۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران ۸۰
۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی ۸۲
۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ۸۲
۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ۸۴
۱- تواناسازی زنان ۸۵
۲- کاهش بار تکفل ۸۵
۳- مهیاسازی امکان اشتغال مناسب در محیط روستا ۸۵
۴- دسترسی افراد به فرصتهای آموزش حرفه‌ای ۸۵
۵- تقویت حس استقلال حرفه‌ای ۸۶
۶- مهیاسازی زمینه‌های اشتغال بیشتر زنان در آینده ۸۶
۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان ۸۶
۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی ۹۱
۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی ۹۶
۱- مشکلات آموزشی زنان روستایی: ۹۶
۲- مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان روستایی ۹۸
۳- عدم مشارکت زنان روستایی در تشکلهای مردمی ۹۹
۴- کمبود متخصصان زن برای آموزش زنان روستایی ۱۰۱
۵- عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای اجرایی ۱۰۲
۶- مسائل فرهنگی زنان روستایی ۱۰۲
۷-مشکلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشی- ترویجی برای زنان روستایی ۱۰۳
۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت ۱۰۷
۳-۲- توپوگرافی ۱۰۸
۳-۳- اقلیم ۱۱۲
۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه ۱۱۲
۳-۳-۲- درجه حرارت ۱۱۳
۳-۳-۳- بارندگی ۱۱۴
۳-۳-۴- رطوبت نسبی ۱۱۶
۳-۳-۵- تبخیر ۱۱۶
۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت ۱۱۹
۴-۲- ساخت جنسی و سنی ۱۲۰
۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال ۱۲۲
۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت ۱۲۴
۴-۴- جمعیت و تغییرات آن ۱۲۴
۴-۵- عناصر جمعیتی ۱۲۷
۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش ۱۲۷
۴-۵-۲- باروری ۱۲۸
۴-۵-۳- مرگ و میر ۱۲۸
۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش ۱۲۹
۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش ۱۳۰
۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش ۱۳۱
۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش ۱۳۱
۴-۶-۲- آموزش ۱۳۳
۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی ۱۳۵
۴-۷- بهداشت و درمان ۱۳۷
۴-۸- شاخصهای بهداشتی ۱۳۸
۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ۱۴۰
۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه ۱۴۰
۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی ۱۴۴
حجم خانوار ۱۴۵
۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش ۱۴۶
۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا ۱۴۸
۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی ۱۵۲
۵-۱-۵-۱- دامداری و پرورش طیور ۱۵۳
۵-۱-۵-۲- زنبورداری ۱۵۷
۵-۱-۵-۳- نوغانداری ۱۵۹
۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی ۱۶۱
صنایع تبدیلی – صنایع دستی ۱۶۲
۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ۱۶۶
۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه ۱۶۶
۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها ۱۷۰
۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان ۱۷۹
۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه ۱۸۳
۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی ۱۹۰
۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست: ۱۹۷
نتیجه گیری ۲۰۴
پیشنهادات ۲۰۵
آموزش زنان = آموزش جامعه ۲۰۵
پیوستها ۲۰۸
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه: ۲۰۸
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران: ۲۱۴
هدف ۱ ۲۱۵
حفظ کیان خانواده ۲۱۵
سیاستها ۲۱۵
هدف ۲ ۲۱۶
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی ۲۱۶
سیاستها ۲۱۷
هدف۳ ۲۱۸
رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی ۲۱۸
سیاستها ۲۱۸
هدف ۴ ۲۱۹
تأمین نیازهای بهداشتی ۲۱۹
سیاستها ۲۱۹
هدف ۵ ۲۲۰
ارتقای منزلت زنان روستایی ۲۲۰
سیاستها ۲۲۰
فهرست منابع مأخذ فارسی ۲۲۲
فهرست منابع و ماخذ لاتین ۲۲۷خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 09:40

دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

عنوان: دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) تعداد اسلاید :25 اسلاید فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش ) دسته: مدیریت بازاریابی کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل یازدهم این کتاب با عنوان " فعالیتهای ترفیعی وتشویقی " می باشد و بخشهای عمده آن شامل موارد زیر است : مقدمه فرآیند ارتباطات                                                          &nbs ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 20:26

مقاله تحلیل اثربخشی برون سپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری به بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم

چکیده: سیاست واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی در شرکت ملی گاز ایران به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات به عنوان یک وظیفه در برنامه  کاری این شرکت قرارگرفته است و در این راستا اهداف برنامه ریزی شده به منظور برونسپاری فعالیتها طی چند سال اخیر در شرکت گاز استان خراسان رضوی رشد  چشمگیری داشته است. در تحقیق حاضر ابتدا الگویی برای سنجش عوامل موثر بر اثربخشی برون سپاری طراحی شد و فرضیات پژوهش بر این مبنا تدوین گردیدند که این  فرضیات از طریق پرسشنامه به کمک آزمونهای آماری مختلف ازجمله آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون کای مربع مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که طی آن تمام  فرضیات پژوهش مورد تایید واقع گردید. همچنین به کمک آزمون فریدمن رتبه بندی متغیرها بمنظور تعیین مهمترین متغیر انجام شد که متغیر ریسک بالاترین درجه اهمیت  را کسب نمود . در نهایت با استمد ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 15:32

پروژه بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه )

این مجموعه یکی از بهترین مقالات و پروژه ها در زمینه  بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه ) میباشد. که مجمعا در 40 صفحه در قالب آفیس word ارئه میشود. ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 00:53

تجربیات برتر مدون تدریس چگونگی ترغیب دانش آموزان به فعالیتهای ورزشی

 دانلودتجربیات برتر مدون تدریس چگونگی ترغیب دانش آموزان به فعالیتهای ورزشیبافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات21 دانلود طرح تجربی جهت مشارکت در جشنواره تجربیات فردی سنجش و ارزیابی طرح های مورد نظر در این مجموعه در محور های زیر طراحی شده اند: 1-ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی 2-ابتکارات و پیشنهادات حرفه ای    این طرح و ابتکار به صورت کامل و دقیق با فرمت ورد و قابل ویرایش در ... صفحه در مورد پست سازمانی مورد نظر  گرد آوری شده است. فهرست مطالب ارائه شده در این طرح /ابتکار عبارتند از : الف : عنوان ب-مقدمه کوتاه پ-بیان وضعیت موجود ت-شناسایی مسئله ث-جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ج-طرح/ابتکار به کار گرفته شده و ویژگی آن چ-چگونگی اجرا و نتایج حاصله ح-محدودیت ها و پیشنهادات با هم بخشی از طرح/ابتکار حاضر را مشاهده می کنیم: مقدمه کوتاه در جوامع امروز آموزش بی‌تردید نقش اصل ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 20:45

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی - با فرمت ورد - 120 صفحه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسئله
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق)
4-1- موضوع تحقیق
5-1- اهداف تحقیق
6-1- فرضیه های تحقیق
7-1- تعاریف عملیاتی

فصل دوم
1-2- مقدمه
2-2- ادبیات تحقیق
1-2-2- مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف
الف – 2-2- نظریة زیست شناسی
ب – 2-2- نظریة روانکاوی
ج 2-2- نظریة رفتار گرایی
د-2-2- نظریة انسانگرایی
2-2-2- فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی
3-2-2- نشانه های فشار روانی
4-2-2- فشار عصبی ( روانی) و دانشجویان
5-2-2- واکنشهای دانشجویان نسبت به فشارهای روانی
6-2-2- روشهای مقابله دانشجویان با فشارهای روانی
7-2-2- انجام دادن فعالیتهای بدنی و ورزشی
8-2-2- جمع بندی ادیات تحقق
3-2- پیشینه تاریخی تحقیق
1-3-2- اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی و انجام آنها بر سلامت جوامع بیمار
2-3-2- سلامت روانی در انواع رشته ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:32

بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی(فوق برنامه)

                نوع فایل:و رد قابل ویرایش تعداد صفحه:57 قیمت:1500 تومان دانلود و خرید به صورت آنلاین     فهرست....................................................................................ص پیشگفتار..................................................................................22 مقدمه......................................................................................23 نقش اعتماد به نفس در دانش آموزان............................................33 چگونگی موثر ساختن کلاسهای فوق برنامه.....................................54 نتیجه.......................................................................................56 منابع.........................................................................................57     ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 14:28

مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

فهرست موضوعی   گفتار اول : مفاهیم و مبانی............................................................................................. مبحث اول : مفهوم وکالت .............................................................................................. الف ) وکالت دادگستری ................................................................................................. ب   )  ماهیت حقوقی وکالت دادگستری ......................................................................... 1 – نظریه عقد وکالت .................................................................................................... 2 – نظریه اجاره خدمات  .............................................................................................. S انتقاد از نظریه اجاره خدما ...ادامه مطلب