X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:24

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.

ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»

در محدودة زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.

با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش

حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص IMC و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.

جامعة آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .

شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .

در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با موضوع جهانی بسیار ناچیز می باشد .

واژه های کلیدی: ارتباطات بازاریابی یکپارچه ، رسانه ها، تبلیغات، پیشبرد فروش، حمایت مالی

فهرست مطالب

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: کلیات‌

۱-۱- بیان مسئله‌ ‌۲

۲-۱ـ اهمیت تحقیق ۲

۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ۸

۴ـ۱ـ سؤالات‌ تحقیق‌ ۸

۵ـ۱ـ جامعة‌ آماری‌ ۸

۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌ ۱۲

۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش۱۳

۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ۱۳

۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌ ۱۴

۱۰-۱-یافته های پژوهش ۱۴

۱۱-۱- مبانی نظری ..۱۵

۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای . ۱۵

۲-۱۱-۱- نظریه استحکام ۱۵

۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایتمندی ۱۶

۴-۱۱-۱- نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی ۱۶

۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش ۱۶

۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی ۱۷

۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد ۱۷

۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای ۱۸

۹-۱۱-۱- نظریه های مخاطب شناسی ۱۹

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌ . ۲۵

۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط . ۲۵

۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات . ۲۶

۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی ..۲۸

۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی ..۳۱ ۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی . ۳۱

۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی . ۳۲ ۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها . ۳۴

۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات . ۳۵

۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش . ۳۸

۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم . ۴۰

۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی . ۴۱

۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی . ۴۱

۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی . ۴۴

۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای . ۴۴

بخش‌ دوم‌:

۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی . ۴۵

۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی . ۵۲

۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی . ۵۴

۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید . ۵۷

۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول . ۵۷

۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش . ۵۸

۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی . ۵۸

۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی . ۶۴

۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی . ۶۵

۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی . ۶۷

۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها . ۶۸

۲-۵ـ۲ـ مبادله ۶۹

۳-۵ـ۲ـ بازار ۷۰

۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing ۷۱

۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی ۷۱

۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی ۷۱

۳-۶ـ۲ـ بازاریابی ۷۱

۴-۶ـ۲ـ بازارسازی ۷۲

۵-۶ـ۲ـ بازارگردی ۷۲

۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی ۷۲

۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری ۷۳

۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی ۷۳

۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی ۷۴

۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی ۷۵

بخش‌ سوم:

۱ـ۳ـ بازاریابی نوین ۷۶

۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی ۸۲

۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی ۸۵

۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMC ۸۸

۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) ۸۹

۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC ۹۰

۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC ۹۱

۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC ۹۳

۹ ـ۳ـ اهداف IMC . ۹۵

۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC96

11ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC98

12 ـ۳ـ به سوی یکپارچگی۹۹

۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام۱۰۴

۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی۱۰۵

۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC110

16 ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC113

17 ـ۳ـ فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله ای هشت مرحله ای IGMC115

18 ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ۱۱۸

۱۹ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC121

20 ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه اجرای IMC 125

21 ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC129

بخش‌ چهارم‌:

۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC 137

1-1ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط۱۳۸

۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ۱۳۸

۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله ۱۴۵

۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها ۱۶۱

۳ـ۴ـتبلیغات ۱۶۹

۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات ۱۷۰

۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات ۱۷۲

۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات ۱۷۳

۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات ۱۷۴

۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌ ۱۷۵

۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌ ۱۷۶

۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌ ۱۷۷

۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها ۱۸۱

۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها ۱۸۶

۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید ۱۹۲

۴ـ۴ـ ترویج .۲۰۵

۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج . ۲۰۷

۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج ۲۱۱

۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج ..۲۱۱

۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج . ۲۱۳

۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی..۲۲۰

۵ـ۴ـ پیشبرد فروش .. ۲۲۲

۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش .. ۲۲۴

۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی .. ۲۳۰

۷ـ۴ـ روابط عمومی بازاریابی .. ۲۳۴

۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی .. ۲۳۷

۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی ۲۳۸

۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی .. ۲۳۹

۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی .. ۲۳۹

۸ـ۴ـ حمایت مالی .. ۲۴۱

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌

۱ـ۳ـجامعه‌آماری‌ ۲۴۶

۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ۲۴۹

۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی۲۴۹

۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر ۲۷۶

۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ ۲۷۷

۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ۲۷۸

۶-۳- سؤالات‌ تحقیق۲۷۸

۷-۳- مستندات سؤالات‌ تحقیق۲۷۸

فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌

۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ۳۰۲

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۵ـ نتیجه‌گیری‌ ۳۴۵

بخش‌ دوم:

۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ۳۵۳

منابع۳۵۶

پیوست‌ ۳۶۳

فصل اول

کلیات

۱-۱)بیان مسأله

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.

ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.

(آمیکو به نقل از حیدرزاده- ۱۳۸۰-۲۷)

۲-۱)اهمیت تحقیق:

امروزه با توجه به جهانی شدن و توسعه فن آوری های نوین، مفاهیم جدیدی منجمله، بازاریابی ارتباطی ارائه شده است. مفهوم IMC فرصتهای زیادی در پیش روی شرکتهای مختلف قرار داده است.

امروزه شرکتهای بزرگ دنیا از بازاریابی انبوه رویگردان شده و با توجه ویژه به مقوله ارتباطات، توجه خود را به یکپارچه کردن ارتباطات بازاریابی (مدیریت بازار) معطوف نموده اند.

ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) فعالیتی است جهت متحد کردن همه ابزارهای ارتباطی بازاریابی و مشارکت و گسترش دادن پیامها برای برقراری ارتباط دوطرفه با مخاطبان هدف از یک راه تازه.

برنامه IMC از برنامه های سنتی تبلیغاتی خیلی پیچیده تر می باشد زیرا که منابع پیام بیشتر، ابزارهای ارتباطی بیشتر و مخاطبان بیشتری را مد نظر قرار می دهد.

با توجه به موارد ذکر شده و هزینه های سرسام آور تبلیغات برای شرکت های تجاری، در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد شد که با محوریت قرار دادن ارتباطات در فرآیند بازاریابی ضمن برقراری ارتباطات مؤثر با مخاطبان، می توان تا مقدار زیادی هزینه های مرتبط با تبلیغات انبوه را کاهش داد و با استفاده از بخش ارتباطات و روابط عمومی، موفقیت های بیشتری را کسب کرد.

نوع فایل: word

سایز: 650 KB

تعداد صفحه:343خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:22

رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها

رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی کارکنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان که عبارتند از سبک رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر عوامل ذکر شده بر توانمندسازی کارکنان تعیین گردیده است. در انتها چند مدل توانمندسازی ارائه گردیده پس از جمع بندی و نتیجه گیری بحث پیشنهادات محقق ارائه گردیده است.

واژه های کلیدی: توانمندسازی ، سبک رهبری، ساختار ، انگیزش ، رضایت شغلی ، امنیت شغلی

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

توانمندسازی

آموزش education

انگیزش (Motivation)

ساختار Structure

ساختار سازمانی Organization Structure

رضایت شغلی Job Satisfation

سبک رهبری Leadership style

تاریخچه و مبانی توانمندسازی

فرهنگ توانمند سازی

انواع توانمند سازی

توانمند سازی فردی

توانمند سازی عالی

مزایای توانمند سازی

عوامل مؤثر در توانمند سازی

سبک رهبری

نظریه های رهبری

نظریه نوع اول: خصوصیات فردی رهبری

نظریه دوم: رفتار رهبری

نظریه نوع سوم: موقعیتی و اقتضائی

نظریه نوع چهارم: رفتارهای خاص رهبری

ساختارStructure

ابعاد ساختار سازمانی

ساختار و تأثیر آن بر رفتار

انگیزش Motivation

- بعد انگیزشی فرآیند توانمند سازی

- انگیزش و تأثیر آن بر بهره وری

- تفاوت های فردی و انگیزش

- نظریه های انگیزش

- اصول نظریه سلسله مراتب نیازهای پنجگانه

- کاربردهای سلسله مراتب نیازهای پنجگانه برای مدیران

آموزش

- جایگاه آموزش در توانمند سازی مدیران

رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

- امنیت شغلی در سایه رضایت شغلی

ارائه و تبیین الگوها ی توانمند سازی کارکنان

مدل توماس و ولتوس

مدل باون ولاونر

مدل کوئین و اسپرتیزر

مدل آلفرد باندورا

مدل ایده آل نولر

مدل بلانچارد، زیگارمی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:13

اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

به طور دقیق برای مدیریت نمی توان مبدأ مشخصی را تعیین کرد و بشر در طول تاریخ جهت ادامه ی زندگی خود به نحوی از مدیریت استمداد جسته است. جهش علمی و شکل پذیری اماکن صنعتی در اواخر قرن 19 زمینه را برای تشکیل نطفه ی مدیریت علمی مساعد ساخت. در اوایل قرن 20 فردریک تایلور که از او به نام پدر مدیریت علمی یاد می کنند با تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مدیریت تولید، روش علمی تجزیه وتحلیل مطالب را به عرصه ی مدیریت عرضه داشت.

در حال حاضر کشور ما که از هر نظر جزو کشورهای در حال توسعه می باشد و با برنامه ریزیهای دقیق قدم در راه توسعه ی پایدار گذاشته و با توجه به ایدئولوژی خاص حاکم بر کشور ما که نشأت گرفته از اسلام می باشد لازم دیده شد که ضمن استفاده ی بهینه از نظریات مدیریت علمی دانشمندان و نظریه پردازان بیگانه، مدیریت و عوامل آن از دیدگاه ایدئولوگ های بزرگ این مکتب نیز بررسی شود. چرا که خواه یا ناخواه این ایدئولوژی بر مدیریت حاکم در کشور ما تأثیرگذار می باشد لذا به بررسی مدیریت از دیدگاه بزرگ مرد تاریخ اسلام و بشریت امام علی ( ع ) پرداخته

فهرست مطالب

مدیریت و زمانبندی و تقسیم کار

2

وظایف‌ مدیران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع)

13

اشتباهات مدیران منابع انسانی

37

منابع

53خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:44

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

یکی از معروفترین نظریه های انگیزش درکار، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است از زمان معرفی آن در سالهای مبانی دهه ۱۹۴۰ تاسالهای پایانی دهه ۱۹۵۰ این نظریه در درجه نخست در قلمرو روانشناسی بالینی بود که مازلو بیشتر کارهای پیشرفته خود را در آن زمینه به انجام رساند. با توجه بیشتری که به نقش انگیزش در کار بعمل آمد، در دهه ۱۹۶۰ نظریه سلسله مراتب نیاز که به عنوان یک الگوی مطلوب رفتار انسانی در سازمان پدیدار شد تا اندازه زیادی به سبب معروف شدن الگو از سویً داگلاس مک گرگورً [۱] درباره این نظریه بطور گسترده بحث شد و از سوی روانشناسان سازمان و مدیران مورد بهره گیری قرارگرفت .

فهرست مطالب

فصل اول : ۱

کلیات تحقیق ۱

۱-۱مقدمه ۲

۲-۱ بیان مساله : ۵

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

۴-۱ هدف تحقیق ۱۰

۵-۱ فرضیات تحقیق ۱۰

۶-۱ واژگان کلیدی: ۱۳

تعاریف نظری: ۱۳

تعاریف عملیاتی: ۱۴

فصل دوم ۱۶

ادبیات وپیشینه تحقیق ۱۶

مقدمه: ۱۷

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی ۱۷

مفهوم نیاز ۱۷

ویژگیهای نیازهای انسانی ۱۹

طبقه بندی نیازها ۱۹

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۲۰

نظریه سلسله مراتب نیازهای تعدیل شده از سوی آلدرفر ۲۲

نیاز آموزشی ۲۳

اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش ۲۴

انواع نیاز آموزشی ۲۶

اولویت بندی نیازهای آموزشی ۲۷

نیاز سنجی ۲۸

تعیین نیازهای آموزشی ۳۰

ضرورت و مزایای نیازسنجی آموزشی ۳۰

اصول و نکات مهم در نیازسنجی آموزشی ۳۱

اهداف تعیین نیازهای آموزشی ۳۲

مراحل تعیین نیازهای آموزشی ۳۳

روش ها و الگوهای نیازسنجی آموزشی ۳۳

۱-آزمون ۳۴

۲-نظر خواهی از مدیران، مسئولان و متخصصان ۳۴

۳-مدل کوفمان ، کوریگان و جانسون ۳۴

۴-الگوی کلاین ۳۶

۵-الگوی استقرایی ۳۶

۶-الگوی قیاسی ۳۶

۷-الگوی کلاسیک ۳۷

۸-الگوی راکر ۳۷

۹-مدل سویکرت ۳۷

۱۰-نظر سنجی ۳۸

ـ شرایط و موقعیت ها ۳۸

ـ نظریه ها، اعتقادات ، نگرشها ، آداب و رسوم، دانش یا عملکرد نیازها ۳۸

ب) پرسشنامه ۳۹

روشهای‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران ۳۹

۱- هدفهای‌ اجتماعی‌ ۴۰

۲- هدف‌های‌ سازمانی‌ ۴۰

۳- هدف‌های‌ کارکنان‌ ۴۱

بخش دوم : آموزش پرستاری ۴۲

مفهوم آموزش ۴۲

آموزش ضمن خدمت ۴۴

اهداف و انواع آموزش ضمن خدمت ۴۵

الف ـ آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان ۴۵

نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ادرات و سازمانها ۴۷

آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران ۴۹

روش‌های‌ کارآموزی‌ مورد استفاده برای پرستاران ۵۰

۱- کارآموزی‌ ضمن‌ خدمت ۵۰

۲- کارآموزی‌ استاد- شاگردی‌ ۵۱

۳- کارآموزی‌ در شرایط‌ مشابه‌، قبل‌ از آغاز کار ۵۲

۴- کارآموزی‌ همراه‌ با آموزش‌ نظری‌ ۵۲

۵- کارآموزی‌ مکاتبه‌ای‌ ۵۳

۶- دوره‌های‌ کارآموزی‌ خارج‌ از مؤسسه‌ ۵۳

۷- کارآموزی‌ با ماشین‌های‌ آموزشی‌ ۵۳

آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ ۵۴

برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ ۵۴

روشهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ ۵۵

۱- آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ ۵۶

۲- گردش‌ در مشاغل‌ مختلف‌ ۵۶

۳- ایفای‌ نقش‌ ۵۶

۴- روش‌ تصمیم‌ گیری‌ ۵۷

۵- آموزش‌ گروهی‌ ۵۷

۶- آموزشهای‌ دانشگاهی‌ مدیریت‌ ۶۰

اصول‌ و مبانی‌ حاکم‌ در نظام‌ آموزش‌ پرستاران ۶۰

اصل‌ استقلال‌ ۶۱

۱- نگرش‌ جامع‌ به‌ نیازها ۶۱

۲- پرورش‌ توان‌ تفکر و قدرت‌ خلاقیت‌ ۶۱

۳- خودی‌ کردن‌ امور ۶۲

۴- نگرش‌ مستمر به‌ پیشرفت‌های‌ بشری‌ ۶۲

اصل‌ هماهنگی‌ ۶۲

اصل‌ فراگیری‌ ۶۴

اصل‌ بهره‌گیری‌ ۶۵

اصل‌ تربیت‌ انسان‌ مستقل‌ و خلاق‌ و کارا ۶۶

ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ ۶۷

ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در سطح‌ هر سازمان‌ ۷۰

بخش سوم : پرستاری ۷۴

خدمات پرستاری و جامعه ۷۴

زمینه‌های تاریخی حرفه پرستاری ۷۴

تکامل تاریخی تحقیق در پرستاری ۷۵

سالهای اولیه ۷۶

پرستاری در جامعه نوین ۷۹

مقایسه شرایط پرستاری در فرآیند تحولی آن ۸۰

پرستار و علوم اجتماعی ۸۱

پرستار و بیماران ۸۳

پرستار و بهداشت عمومی ۸۳

پرستار و خانواده ۸۴

پرستار و مسائل اجتماعی ۸۵

بخش چهارم: سوابق مطالعات موردی انجام شده در ایران و جهان ۸۶

نتیجه گیری: ۹۸

فصل سوم ۹۹

روش تحقیق ۹۹

۱-۳ مقدمه : ۱۰۰

۲-۳ روش تحقیق : ۱۰۰

۳ – ۳ شیوه اجرای تحقیق ۱۰۱

۴-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۰۱

۵-۳ جامعه آماری پژوهش: ۱۰۱

۶-۳-تعیین حجم نمونه ۱۰۲

۷-۳ روش نمونه گیری ۱۰۳

۸-۳ روایی: ۱۰۳

۹-۳ اعتبار علمی: ۱۰۳

۱۰-۳ متغیرهای تحقیق ۱۰۴

۱۲-۳ روشهای تجزیه وتحلیل آماری ۱۰۴

فصل چهارم ۱۰۸

تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۰۸

مقدمه ۱۰۹

۱-۴ آمار توصیفی ۱۰۹

۱-۱-۴ ویژگی های پرستاران ۱۰۹

ســن ۱۰۹

جنس ۱۱۰

وضعیت تاهل ۱۱۰

سطح تحصیلات ۱۱۰

رشته تحصیلی ۱۱۱

حقوق ماهیانه ۱۱۲

سابقه خدمت ۱۱۳

بخش تخصصی ۱۱۴

علاقه به حرفه پرستاری ۱۱۵

رضایت از شغل پرستاری ۱۱۶

تمایل به شرکت در دوره های آموزشی ۱۱۷

دوره های آموزشی - ترویجی ۱۱۸

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران ۱۱۸

تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران ۱۲۰

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت پرستاران ۱۲۱

تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزش ۱۲۱

مناسب بودن روش تدریس آموزشگران ۱۲۲

مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی ۱۲۴

مناسب بودن طول دوره های آموزشی ۱۲۵

مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی ۱۲۶

میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه پرستاران ۱۲۷

۲-۱-۴ ویژگی های مدیران ۱۲۸

ســن ۱۲۸

جنس ۱۲۸

وضعیت تاهل ۱۲۸

سطح تحصیلات ۱۲۹

رشته تحصیلی ۱۲۹

سابقه مدیریت ۱۳۰

رتبه مدیریت ۱۳۱

پست سازمانی ۱۳۱

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش آگاهی پرستاران ۱۳۲

تاثیر دوره های آموزشی در ایجاد نگرش مثبت در پرستاران ۱۳۳

تاثیر دوره های آموزشی در افزایش مهارت پرستاران ۱۳۴

تطابق موضوع های آموزشی با نیاز آموزشی ۱۳۵

مناسب بودن روش تدریس آموزشگران ۱۳۶

مناسب بودن زمان و ساعت اجرای دوره های آموزشی ۱۳۷

مناسب بودن طول مدت دوره های آموزشی ۱۳۸

مناسب بودن مکان برگزاری دوره های آموزشی ۱۳۹

میزان نیازهای آموزشی از دیدگاه مدیران ۱۴۰

۳-۱-۴ مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان بیمه ۱۴۱

اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص تاثیر روش های آموزشی در افزایش توانمندی و کاهش نیازهای آموزشی پرستاران ۱۴۳

اولویت بندی دیدگاه پرستاران و مدیران در خصوص میزان نیازهای آموزشی پرستاران ۱۴۶

اولویت بندی و مقایسه دیدگاه پرستاران و مدیران درخصوص موانع مشارکت پرستاران در دوره های آموزشی ۱۵۰

۲-۴ آمار تحلیلی ۱۵۴

۱-۲-۴ نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۵۴

۲-۲-۴ نتایج آزمون من وایت نی ۱۵۸

۳-۲-۴ نتایج آزمون کروسکال والیس ۱۶۰

۴-۲-۴ نتایج رگرسیون چند متغیره ۱۶۱

نتیجه گیری: ۱۶۸

فصل پنجم ۱۷۰

خلاصه، نتایج و پیشنهادها ۱۷۰

۱-۵ خلاصه ۱۷۱

۲-۵ نتیجه گیری ۱۷۳

۱-۲-۵ نتایج حاصل ازیافته های توصیفی ۱۷۳

۲-۲-۵ نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی ۱۷۸

۳-۵ محدوده های تحقیق ۱۸۱

۴-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۸۱

۵-۵ پیشنهاد ها ۱۸۱

۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۸۳

مقدمه

نقش پرستار در جامعه جدید گستردگی بسیار یافته است و همانند گذشته در چارچوب فعالیتهای درمانی خلاصه نمی‌شود. این تحول سبب می‌شود که پرستار وظایف خود را در ابعادی «عمومی» ارائه نماید. نقش پرستار نقشی چند بعدی است و متکی به در نظر گرفتن بیمار به عنوان یک مجموعه زیستی – اجتماعی در شرایط ویژه می‌باشد که مستلزم بهره گیری از آموزش های گوناگون است. امروزه اهمیت آموزش پرستاران در زمینه های گوناگون و نقش حیاتی آن در پیشبرد و سلامت جامعه امری انکار ناپذیراست و از طرفی لازمه موفقیت برای برنامه ریزی صحیح و منطقی آموزش پرستاران استفاده از نیازسنجی آموزشی می باشد که به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان پارسیان از دیدگاه مدیران و پرستاران پرداخته شده است. در این فصل به منظور راهیابی به بنیانهای عملی پیرامون موضوع مورد مطالعه و برای دستیابی به چارچوب نظری جهت تدوین فرضیه های تحقیق وپیشینه پژوهش در دو قالب مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- در بخش اول سعی شده است اصطلاحات و مفاهیم کلیدی در ارتباطات با نیاز و نیازسنجی آموزشی و الگوهای نیاز سنجی آموزشی در مرتبط با پرستاران ارائه گردد.

۲- در بخش د وم پاره ای از مطالب در خصوص آموزش، آموزش های ضمن خدمت، اصول و مبانی حاکم در نظام آموزش پرستاران و موارد دیگری از این قبیل مطرح شده است.

۳- زمینه های تاریخی حرفه پرستاری، خدمات پرستاری و جامعه، پرستاری در جامعه نوین، تکامل تاریخی تحقیق پرستاری و …. در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته شده است.

۴- در بخش چهارم سوابق مطالعات موردی انجام شده در زمینه تحقیق پرداخته شده است.

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی

نوع فایل: word

سایز:200 KB

تعداد صفحه:186خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:28

بررسی واعتبار یابی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی منطقه 7 شهرتهران

بررسی واعتبار یابی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی منطقه 7 شهرتهران

چکیده

تحقیق حاضر در نظر داشته است شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی را بررسی و جهت تبیین یک نظام هماهنگ، اعتبار بخشی نماید. برای این منظور سوالهای ویژه زیر مد نظر قرار گرفت: 1- چه شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 7 شهر تهران وجود دارد؟ 2- درجه اعتبار هر یک از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 7 شهر تهران به چه میزان می باشد؟ 3- آیا شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ابتدایی منطقه 7 بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه مدیران مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه منطقه 7 شهر تهران که تعداد آنها با توجه به تعداد مدارس موجود 51 نفر میباشد. آز آنجا که تعداد جامعه محدود بود، در این تحقیق نمونه گیری انجام نشد و از سرشماری کامل استفاده گردید. بنابراین تعداد نمونه با تعداد جامعه برابر میباشد. بر مبنای مدل نظری اصول مدیریتی فایول که وظایف مدیران را در چهار حیطه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت خلاصه می کند و همچنین نظریه کاتز و دیگران که معتقد است مدیران موفق باید دارای شایستگی های داشته باشند تحت عنوان شایستگی های ادراکی، انسانی، فنی ، همچنین نتایج تحقیقات هما غفوریان (1381) و سعید خواجه (1380) که شاخص های عملکرد و مهارتهای مدیران مدارس را بررسی کرده بودند، چارچوب نظری تحقیق حاضر بر مبنای شش شاخص عمده برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 7شهر تهران بنا نهاده شد. این شش شاخص عملکردی عبارت بودند از برنامه ریزی، سازماندهی، تجهیزات، رهبری آموزشی، فوق برنامه، و نظارت. به جهت اعتباریابی این شاخص ها ابتدا مصاحبه با مدیران مدارس ابتدایی همگن در منطقه 8 و متخصصان ذیربط بعمل آمد و سپس پرسشنامه ای محقق ساخته ای تنظیم گردید. این پرسشنامه حاوی مقیاس پنج درجه ای لیکرت از خیلی مخالف تا خیلی موافق بود. اعتبار شاخص ها و ملاک ها از نظر مدیران جامعه نمونه همگن مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون آلفای کرونباخ به منظور درجه پایایی انجام شد. نتایج آزمون برای هریک از شاخص ها به ترتیب برنامه ریزی 84% ، سازماندهی 89%، تجهیزات 81% ، رهبری آموزشی 86% ، فوق برنامه 86%، نظارت 86% نشان داد. پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه مذکور از آن برای اعتباریابی واقعی شاخص ها در میان مدیران مدارس منطقه 7 یعنی جامعه اصلی مورد مطالعه استفاده گردید.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از نقطه نظر مدیران مدارس ابتدایی جامعه مورد مطالعه شاخص های عملکردی شش گانه به شرح بیان شده میتوانند شاخص های مناسب و معتبر برای ارزیابی عملکرد آنان باشد. هر چند که برخی از ملاکها با میانگین پایین ارزیابی شده اند و این نشانه ای از ضرورت بررسی مجدد و انتخاب ملاک های قویتر و شفاف تری برای ارزیابی عملکرد مدیران می باشد ، لکن در مجموع این شاخص ها و ملاک ها موید شاخص های مورد نظر در تحقیقات قبلی می باشد. برای پاسخ به سوال سوم تحقیق یعنی یافتن تفاوت معنی داری اعتبار شاخص ها بین مدیران مدارس پسرانه و دخترانه آزمون یومن ویتنی اجرا شد. نتایج آزمون نشان داد که که شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ابتدایی منطقه 7 بین مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه هیچ تفاوت معناداری در جامعه مورد مطالعه و جود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرروت تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم

پیشینه پژوهش

اعتبار بخشی درآموزش و پرورش:

ساختار، نقش و وظایف

نقش و وظایف دبیرخانه تخصصی شورای اعتباری بخشی (تضمین کیفیت)

نقش و وظایف مدارس و موسسات آموزشی

نقش مهارت ها در دستیابی به کیفیت

الگوی شایستگی مدیران آموزشی

استاندا رد سازی

نقش مدارس ابتدایی در بنیاد کیفیت ها

شرایط و ضرورت ها در استاندارد کردن عملکرد

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش جمع‌آوری اطلاعات

روایی و پایایی

فصل چهارم

روش پژوهش و تحلیل داده‌ها

تحلیل یافته‌های پژوهش

فصل پنجم

نتـایـج پـژوهـش

خلاصه پژوهش و نتیجه‌گیری:

پیشنهادات پژ وهش:

منابع فارسی

پیوست ها

مقدمه

اصل بازرسی و نظارت به عنوانی یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان است که به وسیله آن می توان بر ساختار عملکرد و برنامه های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط ضعف، قوت و اعتدال یا انحراف را فهمید.

در سایه نظارت است که میزان موفقیت سازمانها ارزیابی و با برنامه ها تطبیق داده می شود. امروز در هر دستگاهی نظارت به منزله چشم آن دستگاه و مدیریت مربوط است و بازرسی لازمه نظارت است (کامرانی، 1380 ص2) البته مدیران و سرپرستان و سایر کارکنان بر این باورند که آنچه را خود ارزشیابی می کنند یا دیگران درباره آن قضاوت می کنند تا زمانی که بر اساس معیارهای غیرعلمی و ذهنی انجام گیرد نه تنها هدفهای مورد نظر را برآورده نمی کند بلکه عده ای در اجرای آن از خود مقاومت نشان خواهند داد. اما ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان و مدیریتها را در رسیدن به اهداف سازمان کمک می کند و اگر این ابزار به خوبی طراحی و اجرا گردد می تواند وسیله مناسبی برای تشویق آموزش و بهسازی عملکرد کارکنان باشد (یوسفی،سال سوم، ص82)

بیان مسأله

نظارت و ارزیابی عملکرد از واحدهای آموزشی ، از طریق فرمهای تنظیم یافته طبق سیستم متمرکز وزارت آموزش و پرورش به استانها ابلاغ می گردد. استانهای کشور نیز با توجه به امکانات، شرایط و ویژگیها این فرمها را با انجام تعدیل های لازم به نواحی و مناطق مختلف خود ابلاغ می کند. طی بررسی بر روی فرم های ارزیابی عملکرد در طی پنج سال اخیر مشاهده شد که فرمها تغییر کرده و با توجه به مجموعه مصوبات آموزش و پرورش و آیین نامه های اجرایی، مالی و آیین نامه امتحانات و اساس نامه های موجود در وزارت آموزش و پرورش فرم مدونی که با اصول علمی مدیریت آموزشی هماهنگی داشته باشد وجود ندارد. بهبود کیفیت آموزشی هدف متعالی هر نظام آموزشی است و تمامی تلاشها و چالشهای مدرسه و کلاس باید "به یادگیری معنا دار" در فراگیران بیانجامد و گرنه تمامی کوشش ها و جوشش های فرایند تدریس (یاددهی و یادگیری) کاری بیهوده و بی فایده است در نگاه جدید به آموزش و منابع انسانی که به آن به عنوان سرمایه گذاری و سرمایه نگریسته می شود تلاش بر این است که میزان توفیق نیل به اهداف با ابزاری سنجیده شود تا بتوان درباره آن به قضاوت و مقایسه پرداخت (بختیاری، 1382) ترکیب عناصر بسیاری در ابعاد سازمانی، انسانی و محیطی، فضای سازمان را پدید می آورند مقوله بندی این عناصر در چند مفهوم به آسان سازی درک پیچیدگیهای فضای سازمانها و تهیه استانداردها برای بهسازی تاثیرات آنها در بهره وری کمک می کند. به این منظور عناصر سازمان در سه مقوله سازمانی یا حقوقی، انسانی یا حقیقی و ارتباطات محیطی یا باز دسته بندی می شود. تشکیل چنین ساخت دانشی برای مدیریت سازمان پایه شکل یابی ساخت شناخت مدیران است بدون چنین ساخت دانشی ایجاد ساخت شناخت مدیران برای اداره سازمانها امکان پذیر نسیت. تشکیل چنین ساخت دانشی نیز در ذهن کارکنان برای کنترل بر اعمال سازمانی خود از ضروریات است . در واقع بدون چنین ساخت ذهنی کارکنان نمی توان به کیفیت کار سازمان مطمئن بود. این مقوله بندی قابل گسترش به همه سازمانها به ویژه سازمانهای آموزشی می باشد. (بهرنگی، 1382) با توجه به بیانات فوق می توان این نکته را استنتاج کرد که به منظور ارزیابی عملکرد مدیران، ابتدا باید خود با یک ساخت شناخت ذهنی از مدیریت آموزشی وارد میدان شد تا بتوان براساس ذهنیت مدیریتی فعالیتهای مدیران را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد. تحقیق حاضر در نظر دارد شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی را بررسی و جهت تبیین یک نظام هماهنگ، اعتبار بخشی نماید.

نوع فایل: word

سایز: 898 KB

تعداد صفحه:128خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:28

بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

معنی اصلی کلمه استرس یا فشار از سال ۱۹۳۶دچار دگرگونی شده و از این سال بود که کلمه استرس را به معنای فشارهای عصبی ک مدیران و یا افراد دیگر با آن مواجه می‌شوند بکار بردند. قبل از سال ۱۹۳۶ و در قرون پانزدهم و بعد از آن کمله استرس بیشتر در علوم مهندسی و معماری بکار برده میدشد و بع معنای فشار برای دیوارها و یا ساخت ستونها بکار برده می‌شد. در سال ۱۷۰۴ معنی کلمه فشار اندکی فراتر رفته و این کلمه به معنای سختی و یا دشواری‌ها [۱] و یا بدبختی بکار برده شد، همچنین در اواسط قرن نوزدهم میلادی معنای این کلمه گسترش بیشتری یافت و این کلمه به معنای تنش بر روی اعضای بدن و یا نیروی ذهنی انسان بکار برده شد.

فهرست

فصل اول : کلیات

مقدمه

تعریف موضوع

فرضیات تحقیق

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف واژه‌های عملیاتی

محدودیتهای تحقیق

فصل دوم : مبانی تئوریک و پیشینة پژوهش

تاریخچه تحقیق پیرامون فشار عصبی

فشار عصبی چیست؟

اجتناب‌ناپذیر بودن فشار عصبی

مراحل فشار عصبی

مدلی برای تحلیل فشار عصبی

منابع فشار عصبی

۱-عوامل طبیعی

۱-۱) محیط خانواده

۱-۲) محیط اجتماع

۲- عوامل سازمانی

۲-۱) عوامل مربوط به خود سازمان

۲-۱-۱) ساختار سازمانی

۲-۱-۲) جو سازمانی

۲-۱-۳) محیط فیزیکی

۲-۱-۴ ) تضادهای صف و ستاد

۲-۲) عوامل مربوط به شغل

۲-۲-۱) ابهام نقش

۲-۲-۲ ) افراط نقش (کمی و کیفی)

۲-۲-۳ ) تفریط نقش

۲-۲-۴) تعارض نقش

۲-۲-۵) روابط بین افراد

۲-۲-۶ ) فزونی اطلاعات

۲-۲-۷ ) نکات مربوط به مسیر ترقی

۲-۲-۸ ) تحرک جغرافیایی

۲-۲-۹ ) مشاغل مدیریتی

۲-۲-۱۰) انتظارات نقش

۲-۲-۱۱) مسئولیت برای دیگران

۲-۲-۱۲) ادراک عصبی

عوامل مؤثر در تعدیل فشارهای عصبی

۱) ادراک

۲) اختلافات فردی

۳) ارزشها

۴) شخصیت

۵) حمایت اجتماعی

۶) تجربه شخصی

نتایج فشارهای عصبی

۱- نتایج رفتاری

۱-۱) عملکرد

۱-۲) غیبت

۱-۳) رضایت شغلی

۱-۴) تصمیم‌گیری

۱-۵) انحرافات اجتماعی

۲- نتایج جسمی و فیزیولوژیکی

۲-۱) بیماریهای قلبی و عروقی

۲-۲) بیماریهای دستگاه گوارش

۲-۳) بیماریهای پوست

۲-۴) رابطه فشار عصبی با سیستم دفاع ایمنی

۲-۵) سرطان

۲-۶) سردردها و فشار عصبی

۳- نتایج و عوارض روانی فشارهای عصبی

۳-۱) اضطراب

۳-۲) ناکامی

۳-۳) افسردگی

فصل سوم : فرایند تحقیق

روش تحقیق

روش جمع‌آوری اطلاعات

پرسشنامه‌های تحقیق

جامعه آماری

روشها و فنون آماری مورد استفاده

تکنیک همبستگی

تحلیل واریانس

تاریخچه تحقیق پیرامون فشار عصبی

در سال ۱۹۳۶ محقق جوانی به نام دکتر هانس سلیه [۲] در دانشگاه مک گیل با انتشار مقاله‌ای معنی این کلمه را متحول گردانید و تعریف کاملاً جدیدی از استرس ارائه داد و این کلمه را برای بیان حالتی که وی در تحقیقات خود کشف کرده بود بکار برده پس از این سال تحقیق پیرامون اثرات فشار عصبی و عوامل ایجادکننده آن ادامه یافت و از دکتر هانس سلیه که سردمدار این تحقیقات بود به عنوان پدر علم استرس نام برده شد.

پس از آن تحقیقات سلیه و دیگر دانشمندان پیرامون فشارهای عصبی ادامه یافت و هانس سلیه فرایندی را کشف کرد ه طی آن فشار عصبی اتفاق افتاده و عوارض مربوط به آن ظهور می‌نماید که در بخشهای بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکی از بخشنهایی که اخیراً مورد علاقه محققین قرار گرفته و آنها در حال تحقیق بر روی آن هستند استرس شغلی و یا فشارهای عصبی شغلی می‌باشند. در این بخش ابتدا معنی فشار عصبی مشخص خواهد شد و سپس عوامل ایجادکننده فشارهای عصبی و همچنین اثرات فشارهای عصبی و عوارض فردی و سازمانی آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فشار عصبی چیست؟

فشار عصبی برای افراد متفاوت دارای معانی متفاوت می‌باشد بعنوان مثال برداشتی که یک بازرگان از فشار عصبی دارد ممکن است با برداشتی که یک داروساز و یا یک مسئول کنترل برج مراقبت هوایی از این مفهوم دارد متفاوت باشد. به عبارت دیگر برخی افراد ممکن است عوامل ایجادکننده فشارهای عصبی که اصطلاحاً استرسور نامیده می‌شوند را به عنوان فشار عصبی در نظر بگیرند و برخی دیگر نیز ممکن است پاسخی که به این محرکها و یا حوادث داده می‌شود را فشار عصبی بنامند. به هر ترتیب فشار عصبی دربرگیرنده تعامل بین محرکها و پاسخها می‌باشد. فشار عصبی نتیجه و یا یک پاسیخ به یک اقدام می‌باشد که نیازها و ضرورتهای فیزیکی و روانشناختی در فرد آن را ایجاد می‌نماید. این ضرورتها و نیازهای فیزیکی و روانشناختی ممکن است از محیط اطراف فرد به فرد تحمیل شوند و در نتیجه فرد را با فشار عصبی روبرو سازند.

عوامل ایجاد کننده فشار عصبی نیز می‌توانند شکلهای متفاوتی به خود بگیرند که شامل مواردی از قبیل ضرورتهای شغلی تقاضاهای دوستان و خانواده و عواملی از این قبیل می‌باشند. پاسخی که افراد به این تقاضاها می‌دهند ممکن اس برای آنها فشار عصبی ایجاد نماید ولی نکته قابل توجه این است که عوامل زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند پاسخهای افراد به این عوامل با یکدیگر متفاوت باشند.

نکته قابل توجه این است که فشار عصبی ضرورتاً و به خودی خود بد نیست و اصولاً ممکن است اثرات مثبتی نیز در زندگی افراد داشته باشد. ولی الب به فشار عصبی با یک دید منفی نگریسته می‌شود و بیشتر به جنبه‌های منفی آن توجه می‌شود. بعنوان مثال هنگامی که یک ورزشکار در یک مسابقه ورزشی شرکت دارد عملکرد او در صورتی که او تحت تأثیر استرس مثبت[۳] قرار داشته باشد افزایش یافته و او بطور مثبت در شرایط دشوار از استرس برای بالا بردن توانایی خود و کسب موفقیت استفاده می‌کند.

بطور کلی می‌توان گفت که دنیای صنعتی دنیایی مملو از عوامل فشارزا بوده و انسانهایی که در این دنیا زندگی می‌کنند در معرض فشارهای عصبی مذکور قرار دارند که این فشارهایعصبی منبع بسیاری از بیماریها، مشکلات شخصی و خانوادگی و از طرفی دیگر مشکلات بسیاری از قبیل کاهش عملکرد، غیبت، ترک خدمت و تصمیم‌گیرییهای غلط و همچنین کاهش رضایت شغلی برای سازمانها به دنبال دارد. حال سؤال این است که فشار عصبی چیست؟

در تعریف فشار عصبی نظریات متعددی اظهار شده است برخی از افراد فشارهای عصبی را مجموعه‌ای از واکنشهای عمومی بدن انسان به عوامل پیش‌بینی نشده و ناسازگار محیط بیرون و همچنین محیط درون فرد می‌دانند[۴].

بدین ترتیب فشار عصبی باعث از بین رفتن تعادل و سازگاری فرد نسبت به عوامل محیط درون و بیرون فرد می‌گردد و عواملی که باعث از بین رفتن این تعادل می‌شوند عوامل استرس‌زا نامیده می‌شوند.

در یک بیان دقیقتر از فشار عصبی می‌توان آن را حالتی پویا و متغیر در افراد در نظر گرفت که در آن حالت افراد با فرصتهایی از قبیل کسب امتیازات متعدد و محدودیتها و تقاضاهیی مودجه می‌شوند که نتیجه آن حالت برای آنها بسیار مهم بوده و از طرفی دیگر این نتیجه برای او مهم می‌باشد[۵].

البته محققین دیگر تعاریف دیگری از فشار روانی ارائه داده‌اند . به عنوان مثال دو تن از محققین به نام بیر و نیومن[۶] فشار روانی را شرایطی می‌دانند که ناشی از تأثیر و تأثر افراد با مشاغل آنان بوده و علامت این فشار روانی نیز تغییرات درونی است که آنان را به انحراف از رفتار و کنش معمولی خود مجبور می‌کند و به ایجاد استرس و عوارض مربوط به آن در فرد منجر می‌شوند.

بطور کلی برای اینکه فشار عصبی بالقوه‌ای به فعل درآید دو شرط لازم دارد. شرط اول اهمیت نتیجه یک کار برای فرد می‌باشد. اگر نتیجه یک وضعیت و دستیابی به آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد در این حالت ممکن است میزان فشار عصبی که شخص تجربه میدکند نیز شدیدتر باشد. در حالی که اگر نتیجه یکی حالت یا وضعیت برای فرد اهمیت زیادی نداشته باشد دیگر دلیلی برای ایجاد فشار عصبی در فرد وجود نخواهد داشت.

شرط دوم ابهام و عدم اطمینان در مورد نتیجه یک وضعیت می‌باشد. هنگامی که افراد درباره رسیدن نتیجه مورد علاقه آنها مطمئن نیستد در این حالت فشار عصبی در آنها در بالاترین سطح قرار دارد و هنگایم که از رسیدن به نتیجه مطمئن باشند فشار عصبی در آنها در پایینترین سطح خواهد بود.

برای بسیاری افراد فشار عصبی معنی منفی دارد و از آن به عنوان پدیده‌ای یاد می‌کنند که باید از آن دوری کرد و اصطلاح فشارعصبی را با مسائلی از قبیل تنش، اضطراب و عصبانیت همراه می‌دانند. بعنوان مثال عواملی از قبیل نگرفتن پاداشها، مرگ همسر و غیره از جمله عوامل مهمی هستند که فاشر عصبی منفی در افراد ایجاد می‌کنند. ولی باید توجه داشت که فشار عصبی از وضعیت نامطلوب و یک اتفاق ساده پیچیده‌تر می‌باشد.

عواملی همچون دریافت پاداشها کلان، دستیابی به موفقیتهای بزرگ، دستیابی به مشاغل مورد علاقه توسط افراد و غیره نیز ار جمله عواملی هستند که استرس مثبت در افراد ایجاد می‌نمایند. بنابرانی چهره دوم استرس هم چهره مثبت آن می‌باشد که دارای اثرات سودمندی در زندگی افراد است.

بطور کلی می‌توان گفت که ریشه‌های استرس در الزامات زنگی کاری و زندگی شخصی افراد وجود دارد و هر گونه الزام فیزیکی و روحی خود ممکن است بک عامل فشارزا باشد و واکنش افراد نیز در مقابل این عوامل نیز فشار عصبی می‌باشد. واکنش افراد در مقابل فشارعصبی از طریق اقدامات سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم غدد درون‌ریز و افزایش فشار خون و افزایش ضربان قلب و تنفس ظاهر می‌شود.

اجتناب‌ناپذیر بودن فشار عصبی

یکی از سؤالات بسیار مهم در زمینه فشار عصبی این است که آیا افراد می‌توانند فشار عصبی را از خود دور سازند و آن را از بین ببرند؟ تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که فشا رعصبی برای اکثریت افراد اجتناب‌ناپذیر بوده و آنها را از آن گریزی نیست و اصولاً منطق و فلسفه زندگی با ایجاد فشارهای عصبی و روانی در هم آمیخته است. این بدین دلیل است که افراد در مسیر زندگی بطور روزمره با حوادثی روبرو می‌شوند که این حوادث در آنها منجر به ایجاد فشار عصبی می‌گردد. اصولاً غیرممکن است که شغلی را بیابیم که هیچگونه استرس درآن وجود نداشته باشد. تقریباً هر چیزی بطور بالقوه یک منبع فشار عصبی بالقوه می‌باشد و تنها عاملی که مورد نیاز است تا فشار عصبی در فرد ظاهر شود این است که فرد چیزی را خطرناک شناسایی کند و در این موقع است که مراحل فشار عصبی در فرد ظاهر گشته و عوارض آن را به دنبال خواهد داشت.

یکی از عواملی که وجود فشارهای عصبی را در زندگی اجتناب‌ناپذیر می‌کند وجود تغییر در زندگی مادی و زندگی شخصی افراد است و این تغییرات خودبخود عوامل فشارزای سازمانی را به همراه خواهند داشت. در این زمینه دکتر هانس سلیه اشاره می‌کند که فشار عصبی عنصر لازمی در زندگی می‌باشد[۷] و البته بایستی توجه کرد که بیشتر افراد از فشا رعصبی به عنوان عاملی منفی یاد می‌کنند و بر مفهوم منفی آن متمرکز می‌شوند. هنگامی که زندگی و دنیا برای انسان با ثبات باشد معمولاً او احسسا آرامش و آسودگی دارد و هنگامی که تغیییراتی خواه مثبت و خواه منفی برای وی ایجاد گردد بایستی توقعات و انتظارات او نیز همراه آن تغییر یابند.

هنگایم که حادثه‌ای در زندگی رخ می‌دهد و آن بر خلاف روال معمولی زندگی می‌باشد این حادثه فشار عصبی را فرامی‌خواند. بدین دلیل است که افرادی که تغییرات زیادی را در زمان کوتاه در زندگی دارند بیشتر مستعد فشار عصبی بوده و زمینه بیماریهای مختلف در آنها فراوان است.

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی در بخش صنعت می‌توان چنین تغییراتی در شرکتها و بنگاههای صنعتی کشور و خواه ناخواه فشارهای عصبی را برای پرسنل و مدیران آنها به دنبال خواهد داشت. پیامدهای این فشارهای عصبی را می‌توان در سازمانها و زندگی شخصی کارکنان آنها مشاهده نمود.

بنابراین آنچه که اجتناب‌ناپذیر بودن فشارهای عصبی را در سازمانهای امروزین فزاینده‌تر می‌سازد دنیای ماشینی و صنعتی و فراصنعتی امروزین است که با تغییرات سریع و فزانیده خود منابع بیشماری را برای فشارهای عصبی کارکنان و مدیران آفریده و آنها را در معرض جنبه‌های منفی این پدیده قرار می‌دهد. نتیجه فشارهای عصبی را می‌توان در شکورهای صنعتی که تحثیقات بیشتر در این زمینه انجام شده به صورت مصرف میلیونها داروی خواب‌آور و مسکن مشاهده نمود.

مراحل فشار عصبی

فرایند ایجاد فشار عصبی در بدن انسان از مراحل خاصی پیروی می‌کند که این مراحل هر یک دارای نشانه‌ها و عکس‌العملهای جسمی خاصی می‌باشند. هانس سیله که برای اولین بار این مراحل را کشف کرد اذعان می‌دارد که فشار عصبی با توالی حوادث ویژه‌ای که آنها را علائم کلی سازگاری [۸](GAS) می‌نامد همراه است. در این مراحل واکنشهای خاصی در بدن انسان ایجاد می‌شوند که با عکس‌العملها و تحریکات مختلف غدد درونی بدن همراه می‌باشند. ذیلاً بطور مخترصر مراح سه‌گانه ایجاد فشار عصبی که به ترتیب از آنها با نامهای «واکنش اخطار[۹]» «گام مقاومت[۱۰]» «گام فرسودگی[۱۱]» نام برده می‌شود مورد بحث قرار می‌گیرند.

۱- مرحله اخطار

این مرحله یکی از مراحل پیچیده‌ای است که بوسیله عامل فشارزا ایجاد می‌شود و هنگامی که عامل فشار زا بوجود بیاید عکس‌العمل اخطار که همین مرحله می‌باشد در بدن انسان بوجود خواهد آمد. در این مرحله با ایجاد عامل ایجادکنده فشار عصبی غده‌ای به نام غده آدرنال که در فوق کلیه‌ها قرار دارد شروع به ترشح آدرنالین و ریختن آنها در خون می‌نماید. البته قبل از فعالیت غده آدرنال و ترشح آدرنالین فعالیت هیپوتالاموس به هنگام دریافت خطر توسط مغز اخطالی را به غده هیپوفیز می‌فرستد و هیپوفیز نیز هورمونی را ترشح می‌کند که منجر به فعال شدن غدد آدرنال می‌گردد.

هنگامی که غده آدرنال، آدرنالین ترشح نموده و در خون می‌ریزد ضربان قلب بیشتر گردیده و خون از طریق روق به ماهیچه‌ها و مغز می‌ریزد و دستها و پاها سردتر می‌شوند و همچنین مواد غذایی بدن بیشتر ب بخشهایی فرستاده می‌شوند که بایستی واکنش اضطراری انجام دهند. همچنین در این مرحله با ترشح آدرنالین میزان تنفس و سرعت آن نیز زیاد می‌شود.

برخی از محققین این مرحله را به دو بخش تقسیم کرده‌اند که در این دو بخش واکنشهای متفاوتی در بدن رخ می‌دهد. در بخش اول از این مرحله کلیه واکنشهایی که قبلاً ذکر شد از قبیل افزایش ضربان قلب ، کاهش درجه حرارت بدن ، افزایش غلظت خون و غیره رخ می‌دهد و در بخش دوم ارگانیسم مجدداً به تکاپو افتاده و بدن ابزارهای دفاعی خود را بکار می‌گیرد و پدیده‌هایی از قبیل رقیق شدن خون و افزایش پلاسمنی خون و افزایش درجه حرارت بدن رخ می‌دهد[۱۲].

۲- مرحله مقاومت

پس از مرحله اخطار مرحله مقاومت قرار دارد. در این مرحله در صورتی که عامل فشار از بین نرفته باشد بدن عملاً در مقابل آن بسیج می‌شود و ذخایر موجود را مورد استفاده قرار می‌دهد تا با عامل فشار مقابله نماید. همچنین در این مرحله موجود زنده ممکن است در مقابل عوامل هشداردهنده حساستر گردد.

نکته قابل توجه در مورد مرحله دوم طولانی شدن این مرحله می‌باشد که ممکن است بتدریج باعث تهی شدن بدن از انرژی‌های موجود در آن گردیده و باعث می‌شود تا بدن مستعد تمام بیماریها شود. بیماریهایی از قبیل خونریزی دستگاه گوارش و غیره از جمله این بیماریها می‌باشند که ممکن است فشار عصبی مقدمه وقوع آنها در موجود زنده گردد.

۳- مرحله فرسودگی

در این مرحله بدن به دلیل ادامه بیش از اندازه فشار عصبی در مقابل بیماریها مختلف آسیب‌پذیر می‌شود و راهی برای پیشگیری از وقوع این مراحل وجود ندارد ولی می‌توان از دامنه فشار عصبی کاست و نمی‌توان آن را حذف کرد . نکته قابل توجه این است تا آنجا که ممکن است بایستی از ادامه فشار عصبی تا این مرحله جلوگیری کرد و نبایستی در مقابل ادامه فشار عصبی تا مرحله سوم صبر پیشه کرد و آن را تحمل نمود.

در این مرحله بدن از نظر دفاعی ضعیف گردید و قوای آن از طریق بیماریهای مزمن تحلیل رفته و نهایتاً منجر به مرگ موجود زنده می‌گردد. البته بایستی توجه داشت که در صورتی که عامل فشار در مرحله مقاومت از بین برود عوارض منفی فشار عصبی نیز در بدن موجود زنده از بین خواهند رفت

نوع فایل: word

سایز: 887 KB

تعداد صفحه:137خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:26

شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 85-84

شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 85-84

چکیده

یکی از تحولات اساسی و چشمگیر در زمینه مدیریت طی دو دهه گذشته, الگوها و نظریاتی است که پیرامون کیفیت و بهبود کیفی خدمات و تولیدات در سازمانهای صنعتی, غیرصنعتی , تولیدی و خدماتی ارائه داده‏اند. از جمله این الگوها , الگوی مدیریت کیفیت فراگیر است.

مدیریت کیفیت فراگیر هر چند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ, جوزان, کرزابی, و دیگران در ژاپن و آمریکا و اروپا پدیدارشد, اما الگوی جامع آن بتدریج و با بهره‏گیری از نوآوریهای مدیریت در زمینه‏های فنون کمی و آماری, ساختاری و معماری نوین سازمان, فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهی مشارکتی و تواناسازی کارکنان که در چند دهه گذشته پرداخته بود شکل گرفته است.

امروزه با بهره‏گیری از این الگو بسیاری از سازمانهای پیش‏رو به نتایج و دستاوردهای قابل توجهی نائل شده‏اند. مزیت عمده مدیریت کیفیت فراگیر, توجه آن به تمامی جوانب سازمان با تأکید بر بعد کیفی تولیدات و خدمات است که در نهایت به رضایت مشتریان که همان دریافت کنندگان تولیدات و خدمات هستند, منجر می‏شود.

همچنین در این الگو تأکید بر عامل تغییر و بها دادن به عامل انسانی همه به عنوان تصمیم‏گیرنده و هم به عنوان منبع اصلی قابلیتهای سازمانی خود دلیل دیگری بر کارآمدی کیفیت فراگیر در حل مسایل پیچیده سازمانهای اجتماعی در دوران پرتلاطم امروزی است. جوامع پیشرفته با استفاده از الگوی کیفیت فراگیر برای تولید کالاها و یا انجام کارها و امور, استانداردها و رده‏بندیهای مدونی را ارائه نمودند که در قالب آن دستیابی به کیفیت برتر سهل‏الوصول‏تر می‏گردد و این امر تبادل کالا, خدمات و تولید انسان را در سطح جهانی و تسخیر بازارهای بین‏المللی و سلطه بر کشورهای جهان سوم میسر می‏سازد. پس به جا خواهد بود که ما نیز با تلاشهای وسیع و پی‏گیر استفاده از این مدل نوین را سرلوحه فعالیتهای تولیدی و خدماتی خود قرار داده و در راستای کیفیت در همه محورها بکوشیم.

با توجه به تمام اهمیتی که این مدل دارا است لازم است استفاده از آن در همه سطوح همگانی شود و با آموزشهای لازم تمام سازمانها از مزایای آن به منظور افزایش کارایی همه فعالیتها و امور بهره‏ مند گردد.

همواره, به عنوان مراکزی که آغازگر تعلیم و تربیت رسمی بوده‏اند و در فرایند و بستر آن کودکان و نوجوانان پرورش می‏یابند و راه کمال را می‏پیمایند تا خود را برای زندگی بهتر در فردای جامعه آماده کنند, یاد شده است. یکی از پرارزش‏ترین نهادهایی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد . نهاد آموزش و پرورش است زیرا ارتقای کیفیت فرایندهای تعلیم و تربیت نقش بسزایی در توسعه کشور دارد.

ارتقای کیفیت فرایندهای تعلیم و تربیت تحت عنوان فرایندهای آموزشگاهی و استمرار ارتقای این فرایندها که از فلسفه, اهداف و مبانی نظری پیروی می‏کند در قالب یک چارچوب مشخص تحقق می‏پذیرد که فلسفه مدیریت کیفیت یکی از آنها می‏باشد.

تاریخچه مدیریت کیفیت به سالهای پس از جنگ جهانی دوم بازمی‏گردد و در این زمینه می‏توان دمینگ , جوران , کرازبی , فایگنبادم را نام برد.

ارتقای مستمر کیفیت که فلسفه اصلی مدیریت کیفیت را تشکیل می‏دهد ابتدا در بخش صنعت و تولید در کشور ژاپن پذیرفته شد ولی نتایج درخشان آن به زودی موردتوجه سایر عرصه‏ها چون خدمات و آموزش قرار گرفتند.

کنترل کیفیت به معنای ارزشیابی عملکرد به منظور تعیین عملکرد واقعی و مقایسه آن با اهداف و ارتقای کیفیت شامل ایجاد زیرساخت و تیم‏های ارتقا برای بهبود فرایندها است.

تجارت جهانی فراوان نه تنها موفقیت مدیریت کیفیت را در آموزش تأیید می‏کند بلکه ارتقای مستمر کیفیت را در تعلیم و تربیت به عنوان یک ضرورت مطرح می‏کند.

این پژوهش به بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت از دیدگاه مدیران و دبیران پرداخته است و به دنبال , پاسخگویی به این سؤال اصلی بوده است که راههای بهبود کیفیت مدیریت کدام است؟

جامعه آماری مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر ساری ۵۸ نفر و جامعه آماری معلمان ۱۰۰۰ نفر بوده است.

در این راستا پژوهشگر درصدد برآمد تا با توجه به مطالعات انجام پذیرفته به شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت بپردازد . تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که تفاوت معناداری بین نظرات دبیران و مدیران برای بهبود کیفیت مدیریت وجود دارد. یعنی مدیران و دبیران برای رسیدن به راههای بهبود کیفیت مدیریت تلاش می‏کنند.

واژه های کلیدی: مدیریت مشارکتی، مدیریت، ارزشیابی، نظارت، مدیریت کیفیت، حقوق و مزایا

فهرست مطالب

فصــل یکم ۶

چکیده ۶

مقدمـه ۷

بیان مسئله ۹

ضرورت و اهمیت موضوع ۱۰

اهداف تحقیق ۱۲

سؤالات تحقیق ۱۳

تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۴

مدیر ۱۴

مدیریت ۱۴

مدیریت مشارکتی ۱۵

ارزشیابی ۱۵

نـظارت ۱۵

مدیریت کیفیت ۱۶

فصل دوم-مقدمـه ۱۷

الف : ادبیات ۱۸

مفهوم مدیریت ۱۸

با توجه به مفهوم مدیریت ۱۹

مدیریت آموزشی و اهمیت آن ۱۹

تاریخچه پیدایش مدیریت کیفیت فراگیر ۲۱

اجزا مدیریت کیفیت فراگیر ۲۵

۱- تعریف کیفیت ۲۵

عوامل مؤثر در کیفیت ۲۶

الف : نقش مدیران عالی و رده بالا ۲۶

ب ) نقش مدیران میانی ۲۷

ج ) نقش نیروی کار ۲۷

۲- تعریف کنترل ۲۸

نظارت و ارزشیابی ۲۹

مدیریت مشارکتی ۳۰

آموزش ضمن خدمت ۳۰

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر ۳۱

مدیریت کیفیت فراگیر ۳۲

اصول مدیریت کیفیت فراگیر ۳۳

نظریه‏پردازان مدیریت کیفیت فراگیر ۳۴

ویلیام ادوارد دمینگ ۳۴

اصول چهارده‏گانه دمینگ ۳۶

ژوزف جــوران ۳۹

فیلیپ کرازبی ۴۰

کائوروایشی کاوا ۴۲

کنچی تاگوچی ۴۳

ویلیام کان وی ۴۴

ب ) پیشینه تحقیقات ۴۵

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۵

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۸

بحث و نتیجه‏گیری از فصل ۵۰

فصل سوم-مقدمه ۵۳

روش تحقیق ۵۳

جامعه آماری ۵۳

نمونه‏آماری و نحوه گزینش ۵۴

ابزار جمع‏‏آوری اطلاعات ۵۴

سنجش اعتبار ۵۵

سنجش پایانی پرسشنامه ۵۵

تجزیه و تحلیل آماری ۵۶

روشهای آماری به کار رفته ۵۷

فصل چهارم-توصیف و تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۸

الف) توصیف داده‏ها ۵۸

فصل پنجم-نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۷۷

محدودیتها ۷۹

پیشنهادها ۸۰

پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی ۸۱

فهرست و منابع ۸۲

مقدمـه :

جهان در حال تغییر و تحول است. قبل از اینکه قربانی تغییرات شویم می‏توانیم در ایجاد تغییرات مطلوب نقش ایفا کنیم و تغییرات مطلوب را برای آینده ایجاد کنیم. (کافمن , ۱۳۷۲, ص ۱۴۷)

در عصر حاضر سازمانهای آموزشی در مسیر تندباد تغییرات قرار گرفته‏اند و باید هر جه سریعتر خود را با این تغییرات هماهنگ نمایند. زمینه این تغییرات باید مدیریت باشد.

سازمانهایی در قرن بیست و یکم ادامه حیات خواهند داد که بدانند چگونه مهارتهای مدیریت را برای بهبود مستمر سازمانهای اجرایی خود, از جمله سازمانهای مدیریت کیفیت کاملاً ارتقاء دهند و دوره جدیدی را شروع نمایند. کیفیت در رأس اغلب امور قرار گرفته و می‏توان گفت بهبود کیفیت از مهمترین وظایفی است که هر مؤسسه با آن روبرو می‏باشد. به هر حال, علاوه بر اهمیت کیفیت بسیاری از افراد کیفیت را به عنوان یک مفهوم پیچیده تصور می‏نمایند. کیفیت اغلب برای تعریف پیچیده و برای سنجش مشکل می‏باشد. تصور یک فرد نسبت به کیفیت اغلب با فرد دیگر متفاوت بوده و هر زمان سؤال می‏شود که چه مدرسه‏ای خوب یا چه دانشگاهی خوب است به یک نتیجه یکسان نخواهیم رسید. معمولاً ما زمانی کیفیت را مورد شناسایی قرار می‏دهیم که آن را تجربه نماییم.

امروزه بهبود کیفیت در بخشهای صنعت و تولید و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به عنوان یک ضرورت مطرح شده و از اولویت بالایی برخوردار است. در هر سازمانی با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده با عنایت به فشارها و نظارت وسیعی که از سوی مراجع ذی‏صلاح برای بازسازی یا بهسازی گسترده نظامهای مدیریتی اعمال م‏گردد , از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. (لامعی, ۱۳۸۳, ص ۲۸)

از دیدگاه صاحب‏نظران, بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش از شاخصهای مهم بهبود سازمان آموزشی محسوب می‏شود.

بیان مسئله :

سازمانهایی که در ارتباط با یادگیری سرمایه‏گذاری می‏کنند برای کارکنان و خود منافع اقتصادی, اجتماعی و شخصی به ارمغان می‏آورند. سازمانهایی که این کار را انجام نمی‏دهند در سراشیبی زوال پا می‏گذارند, اینگونه سازمانها فراگیرند. سازمان فراگیر سازمانی است که یادگیری همه اعضای خود را تسهیل می‏کند و به طور مستمر خود را متحول می‏سازد. یک سازمان فراگیر دورنمایی قوی از آینده خود دارد و برای تعیین , دستیابی و بازنگری اهداف سازمان از توانایی یادگیری و سازگاری همه افراد و گروهها در همه سطوح, به طور کامل استفاده می‏کند. بدین گونه کیفیت سازمانها با بکارگیری مدیریت کیفیت بالا می‏رود.

در مدیریت کیفیت تصمیم‏گیری و اقدام و بالاتر از آنها رهبری, در کل سیستم توزیع می‏شود و همه اجزای سیستم , فرایندها, درون داده‏ها محصولات مشتری‏ها و تدارک کنندگان را دربرمی‏گیرد و توجه اصلی به کیفیت است.

کیفیت باید به عنوان یک عامل زمینه‏ای برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان و افرادی که در داخل یا خارج سازمان از فرایندها مؤثرند برای بهبود به وجود آورد.

از دیدگاه مدیریت کیفیت کارکنان مورد احترام و توجه قرار می‏گیرند. ملاک ارزیابی آنان تلاش آنها برای انجام دادن بهتر امور است.

نظرات آنها مورد توجه و ارزیابی قرار می‏گیرد در نتیجه ابداع و نوآوری و ارائه نظرات جدید توسعه می‏یابد .(لامعی , ۱۳۸۰ , ص ۷۱)

انسان در فرهنگ مدیریت کیفیت دائماً در حال بهبود اهداف خود در مسیر تکامل بیشتر است و بهبود مستمر رد مهارت , دانش و افزایش تعهدکاری به صورت عادت کاری در فرد زنده نگه‏داشته می‏شود و اصول حاکم بر این دیدگاه عبارتند از : تعهد, مشتری‏گرایی, واقع‏گرایی یا تصمیم‏گیری بر اساس آمار و اطلاعات, مشارکت و همکاری , آموزش و بهبود دائمی .

در این تفکر به بهبود دائمی با توجه به نیازها و انتظارهای مشتری و با مشارکت کلیه افراد مربوط به سازمان توجه می‏شود. بنابراین روند با فرایند انجام گرفتن کارها مورد دقت و ارزیابی قرار می‏گیرد و کمیت در مرحله دوم است. (فقیهی, سال ۱۳۷۸, ص ۴۴)

مدیران دبیرستانها به همراه سایر کارکنان مدرسه به طور مؤثر در برنامه‏های یادگیری و رضایت دانش‏آموزان و فعالیتهای بهبود و ارتقاء مستمر نقش دارند.

بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف مؤسسه‏های آموزشی منوط به بهبود کیفیت مدیریت است. همچنین کیفیت آموزش و پرورش در مدرسه ارتباط مستقیم با بهبود کیفیت مدیریت دارد و مدارس ممتاز همواره از طریق مدیرانی با قدرت رهبری قوی هدایت می‏شوند.

و نظر به اینکه کیفیت بخشی به مدیریت مدارس موجبات افزایش کیفی آموزش و پرورش رسمی می‏شود و چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد علاوه بر هدر رفتن سرمایه‏گذاری در این امر موجبات کاهش کیفیت تحصیلات رسمی نیز می‏شود بنابراین , در این پژوهش محقق بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که , راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانها از دیدگاه مدیران و دبیران در جامعه آماری کدام است؟

ضرورت و اهمیت موضوع:

(کیفیت تصادفی به وقوع نمی‏پیوندد بلکه با برنامه‏ریزی حاصل می‏گردد.)

(ژوزف جوران , ۱۳۷۷, ص ۲۰)

آموزش و پرورش عامل اصلی و کلیدی توسعه اجتماعی ,اقتصادی , فرهنگی و سیاسی هر جامعه محسوب می‏شود.

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و اثربخش برخوردار بوده‏اند (علاقه‏بند , ۱۳۷۷, ص ۱۰)

مدیریت آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی اهمیت دارد و اهمیت آن در مقطع دبیرستان بنابه دلایل زیر بیشتر به چشم می‏خورد:

نوجوانان نیاز شدیدی به تایید دارند و می‏خواهند جزئی از جمعیت و عضوی از اعضای گروه باشند. معلمان و مدیران مدارس می‏توانند از این تمایل شدید نوجوانان, از طریق شرکت دادن آنان در انجمن‏های گوناگون ورزشی, هنری و تایید فعالیتهای آنان برای اداره مدرسه استفاده کنند و نوجوانان را در رشد و سازگاری اجتماعی یاری دهند.

مدیران دبیرستانها با دانش‏آموزان ۱۶ تا ۲۰ ساله سروکار دارند این دوران نیز ویژگیهای خاص خود را دارد و مدیر دبیرستان باید متناسب با آن شرایط , رفتار مناسبی را با دانش‏آموزان داشته باشند.

مسائل جدی زندگی نظیر انتخاب شغل, انتخاب همسر, اداره خانواده , گرایش به مرام و مسلک برای جوان مطرح می‏شود و ذهن او را به خود مشغول می‏دارد و برخود و با چنین ذهنی مشغول, به مهارت انسانی مدیر مدرسه نیاز دارد.

با توجه به مطالب بالا ضرورت دارد در پستهای مدیریت آموزش و پرورش از افراد شایسته, دلسوز, با تجربه و اندیشمند استفاده شود تا با ایجاد جو مثبت در آموزشگاه و همچنین انگیزه و روحیه مناسب در معلمین و دانش‏آموزان مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری و رسیدن به اهداف تعیین شده موفق شوند. (عسگریان , ۱۳۷۰ , ص ۱۷)

برای دستیابی به سطح قابل اطمینان از کیفیت تولید و عرضه محصول و خدمات نهایی متناسب با نیاز مشتری در بازار رقابت , سازمانها ناگزیر به انجام برنامه‏ریزی, بهسازی و توسعه منابع انسانی و مادی هستند. بدون شک یکی از مهمترین عناصر اساسی چنین فرایندی منابع انسانی سازمان می‏باشند که توانائیها و شایستگی‏های حرفه‏ای و شغلی آنها در کنار عوامل سرمایه, تجهیزات و ابزار, فن‏آوری, قوانین و مقررات, فرهنگ سازمان می‏تواند نقش به سزایی در ایجاد , استقرار و بهبود کیفیت فعالیتهای سازمان داشته باشد.

بهسازی نیروی انسانی با کیفیت مدیریت در ارتباط است, مدیریتی که بتواند آموزش کارکنان را مورد توجه قرار دهد, کارکنان را در تصمیم‏گیری شرکت دهد , نظام منسجم ارزشیابی برای ارزشیابی کارکنان به وجود آورد, ارتباطات سازمانی را انسجام بخشد ملاحظه می‏شود که کیفیت نیروی انسانی با مدیریت کیفیت در ارتباط است.

اگر مدیریت کیفیت در آموزش و پرورش بهبود یابد سازمانهای آموزشی نیز بهبودی می‏یابند.

نظریه ضرورت ایجاد تحول در سازمانهای آموزشی کشور و بهره‏وری بیشتر از منابع انسانی و به کارگیری همه جانبه امکانات , در نتیجه به ثمر رسیدن امر تربیت , شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیران ضرورت دارد. از این رو محقق به دنبال شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیران در جامعه آماری است.

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران

اهداف فرعی:

بررسی نظر جامعه آماری درباره تقویت مدیریت مشارکتی به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره آموزش ضمن خدمت به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره توجه به حقوق و مزایای مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت در دبیرستان

درباره نظارت و ارزشیابی علمی بر عملکرد مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره سابقه خدمت مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره تخصص مدیریتی مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان.

بررسی نظر جامعه آماری درباره تحکیم روابط انسانی در دبیرستان به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی تفاوت نظرات مدیران و دبیران در خصوص راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری.

سؤالات تحقیق:

آیا از نظر جامعه آماری تقویت مدیریت مشارکتی یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری آموزش ضمن خدمت کارکنان یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری توجه به حقوق و مزایای شغلی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری نظارت و ارزشیابی عملی از عملکرد مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری تخصص مدیریتی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری سابقه مدیریتی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری تحکیم روابط انسانی در دبیرستان یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

نوع فایل: word

سایز: 92.5 KB

تعداد صفحه:124خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:25

نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی

نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی

چکیده

تفاوت دنیای امروز با گذشته در این است که امروز پیشرفت فناوری به قدری سریع است که دگرگونی‌های اجتماعی به پای آن نمی‌رسد و نتیجه بی‌امان پیشرفت فناوری این است که انسان امروز به طور بی‌سابقه‌ای در جستجوی معناست در حسرت معاشرت،عظش معنویت دارد. عاشق روابط عمیق انسانی است. به طور کل دانش روابط انسانی روی موضوعاتی همچون روحیه، رهبر، انگیزش، ارتباطات، تصمیم‌گیری مشارکتی، سازمانهای غیررسمی، نیازها، پویایی گروهی و مدیریت دموکراتیک و بالاخره رفتار سازمانی تکیه و توجه دارد.

در آموزش و پرورش نقش مدیر بسیار حساس، مهم و چشمگیر است و سنگینی کلیه مسئولیتها و به حرکت درآوردن چرخش مدرسه را به نحو احسن بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم مدیریت توسعه و گسترش روابط حسنه بین خود و کارکنان می‌باشد که منجر به کارآیی و پویایی سازمان و رضامندی اعضا می‌شود. نقش اساسی یک مدیر تقویت و تحکیم شخصیت انسانها و حمایت و همکاری و ایجاد انگیزش در افراد است. مدیر باید به طریقی منطقی به برقراری روابطی صحیح با توجه به شخصیت و نقش هر فرد اقدام کند و با کوشش در از بین بردن موانع احترام و توجه به معلمان و تشریک مساعی با آنان سبب آرامش خاطر معلمان گردد. حرمت و شان انسان باید در محیط کار احیاء و حفظ شود نه این که انسانها به مثابه ابزاری در خدمت تولید و بهره‌وری بیشتر قرار گیرند.

پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر شاخص های مدیریت منابع انسانی در محیط آموزشی بر کیفیت کار دبیران و پیشرفت دانش‌آموزان تدوین و اجرا شده است.

در این پژوهش چندین سؤال اساسی فرا روی پژوهشگر بوده است که عبارتند از اینکه : ۱ ) شاخص های مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه ۱۵ تا چه حد رعایت می شود ؟ ۲ ) آیا رعایت شاخص های مدیریت منابع انسانی بر ارتقاء کیفیت آموزش تاثیر دارد؟ ۳ ) آیا متغیر های جنسیت و میزان تحصیلات و سابقه خدمت بر نگرش دبیران نسبت به تاثیر رعایت شاخص های مدیریت منابع انسانی بر ارتقاء کیفیت آموزش ، تاثیر گذار است؟ شایان ذکر است که سؤالات فوق در قالب چهار فرضیه تدوین شده و نسبت به جمع آوری اطلاعات و آزمون آنها اقدام شده است.

جامعه آماری در پژوهش حاضر دبیران منطقه آموزش و پرورش منطقه ۱۵ بوده است. که از میان آنها نمونه ای به حجم ۳۱۰ نفر از دبیران به روش تصادفی انتخاب شده اند.

پژوهش حاضر که از نوع تحقیق زمینه یابی بوده است ، در دو سطح کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در سطح کتابخانه ای به بررسی پیشینة تحقیق پرداخته و نظریات جامعی در این زمینه جمع آوری شده است ؛ در سطح میدانی نیز با استفاده از روش پیمایشی ، اطلاعات لازم با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت و با اعتباری بالغ بر ۹۲/۰ از نمونه مذکور جمع آوری شده است.

پس از ارائه و جمع آوری پرسشنامه ، داده ها وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته است .

واژه های کلیدی: ارتباط، مدیریت آموزشی، ارتباطات میان فردی، ارتباط موثر

فهرست مطالب

فصل اول ۱

پیشگفتار: ۲

مقدمه: ۴

بیان مسئله ۶

ضرورت و اهمیت موضوع: ۷

اهداف تحقیق: ۸

طرح سوالات مورد پژوهش: ۸

فرضیه‌ها: ۹

روش تحقیق : ۱۰

تعاریف عملیاتی واژه‌ها: ۱۰

مدیریت آموزشی(educational administration) ۱۱

ارتباط موثر: ۱۱

ارتباطات میان فردی : ۱۲

ویژگی ارتباطات میان فردی: ۱۳

پیشینه تحقیق ۱۴

محدودیت های پژوهش ۱۶

منابع : ۱۸

فصل دوم ۱۹

مقدمه ۲۱

چرا ارتباط برقرار می کنیم ؟ ۲۳

پیوستار ارتباط : ۲۳

ارتباط انسانی ۲۵

ارزش ، مقام و منزلت انسان ۲۶

ارتباط بین فردی : ۲۶

رهنمودهایی در خصوص مهارت در ارتباطات میان فردی : ۲۷

انواع ارتباط : ۲۷

استفاده از زبان را چگونه می آموزیم؟ ۲۷

عوامل تأثیر گذار در روابط بین فردی: ۳۱

راهکارهایی برای تقویت روابط بین فردی: ۳۲

ارتباط موثر: ۳۲

راهکارها و نکات مهم در روانشناختی در ارتباط مؤثر : ۳۳

نظریه های رفتاری : ۳۶

ارتباط در سازمانها ۳۷

ملاک های شناخت مهارت انسانی ۳۸

ملاک های روابط انسانی ۳۹

هدف روابط انسانی ۴۲

مهارت روابط انسانی ۴۳

روابط انسانی ۴۳

اعتماد به دیگران ۴۴

روابط انسانی در سازمان های آموزش و پرورش ۴۵

اهداف مدیریت منابع انسانی : ۴۶

برنامه ریزی ۴۶

ویژگیهای اثربخشی در ارتباطات میان فردی ۴۷

همدلی( Empthy ) ۴۹

حمایتگری ( Supportiveness ) ۵۱

مثبت گرایی ( Positiveness ) ۵۲

تساوی ( Equality ) ۵۳

خود آگاهی ( self – awareness ) ۵۳

اثر بخشی مدیر ۵۴

نقش مدیریت در ارتباط با روابط انسانی ۵۵

برقراری ارتباط موثر مدیریت ۵۶

مهارتهای مدیران ۵۶

تفاوت اثر بخشی با کارایی : ۵۹

محیط آموزشی مؤثر : ۶۰

وظایف مدیر آموزشی : ۶۱

شاخص های مدیریتی منابع انسانی ۶۲

برقراری توافق وهماهنگی بین اعضاء : ۶۴

فراهم کردن محیط مناسب برای انجام کار: ۶۵

بهبود کیفیت آموزشی و افزایش کارآیی معلمان: ۶۶

منابع : ۶۷

فصل سوم ۷۰

مقدمه ۷۱

جامعه آماری و نمونه پژوهش ۷۱

روش تحقیق ۷۱

ابزار اندازه گیری ۷۱

اعتباریابی پرسشنامه ۷۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵

آزمون مقایسه میانگین ها ۷۵

کمی سازی داده ها ۷۶

نحوه کمی سازی در پژوهش حاضر ۷۸

تحقیق پیمایشی : ۷۸

تکنیک جمع آوری اطلاعات ۸۰

محتوای سوالات ۸۱

منابع ۸۴

فصل چهارم : ۸۵

مقدمه ۸۶

بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی ۸۷

بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۱۱

بررسی فرضیه های پژوهش ۱۱۱

الف ) برسی فرضیه های اصلی ۱۱۱

ب ) برسی فرضیه های فرعی ۱۱۵

بخش سوم : نمودار ها ۱۲۱

فصل پنجم ۱۴۵

مقدمه ۱۴۶

یافته های پژوهش ۱۴۸

پیشنهادات ۱۵۲مقدمه:

مهم‌ترین استراتژی هر سازمان و یا هر جامعه منابع انسانی است. جوامعی در بلند مدت قرین موفقیت خواهند شد که بتوانند منابع انسانی خود را بطور صحیح پرورش دهند. نیروی انسانی در سازمانهای اجتماعی مهمترین منبع سازمانی به شمار می‌رود. مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی در بین سایر انواع مدیریت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد. (کیمبل وایلز.طوسی مترجم، ۱۳۷۰)

ارتباطات میان فردی، همچون اشکال دیگر رفتار انسانها، می‌تواند در دو حد غایی بسیار اثربخش و بسیار غیراثر بخش مطرح شود. به احتمال بسیار فراوان، هیچ رفتار متقابل انسانی نمی‌تواند کاملاً موفقیت‌آمیز یا کاملاً شکست خورده و ناکام باشد. می‌تواند بهتر شود و در مقابل،احتمال بدتر شدن آن نیز می‌رود. به عبارت دیگر مفهوم نسبیت در رفتارهای انسانی و بالمآل در ارتباطات میان اشخاص کاملاً حکم فرماست.در کل می‌توان گفت، اثر بخشی ارتباطات میان فردی شامل دو بُعد است اول بعد عمل[۱] گرایانه که در اینجا اثربخشی ارتباطات متوجه دستاورد و موفقیت رسیدن به اهداف و خواسته‌های ارتباط گیرنده یا فرستنده پیام است.بُعد دوم خشنودی شخص[۲] است که در این مورد اثربخشی کنش ارتباطی به لذت و شخصی که از آن برای دست اندرکاران ارتباط حاصل می‌شود مرتبط می‌شود. باید در نظر داشت با توجه به این تقسیم‌بندی نباید تصور شود که این ابعاد همواره از یکدیگر منفک بوده و هر کدام جداگانه عمل می‌کنند. اغلب خشنودی یک نفر از کنش ارتباطی موکول به این است که چقدر به اهداف خود رسیده و به چه میزان از آن فاصله دارد. از سوی دیگر می‌توان گفت بسیاری از مواقع رسیدن به اهداف و احساس موفقیت، مبتنی بر سطحی از رضایت است که کنش متقابل[۳] حاصل شده است. شاید یکی از دشوارترین جنبه‌های کیفی ارتباطات توانایی به کارگیری همدلی در یک رابطه متقابل است به این معنی که آغازگر فراگرد ارتباطی توانایی درست ارائه همدلی به دیگری را داشته باشد.

همدلی یعنی احساس کسی را درک کردن به گفته بک رچ([۴]Balk rach) همدلی یعنی: توانایی یک فرد است که به گونه‌ای تجربی دریابد که فرد دیگری چه تجربه‌ای در یک لحظه موعود و در یک چارچوب مشخص و با توجه به نظر خویشتن دارد.

اگر ما توانایی همدلی با دیگران را بیابیم بی‌شک در وضعیتی خواهیم بود که آنان را درک کنیم. درک توام با همدلی انسان را قادر می‌سازد که خود را با شرایط ارتباطی کاملاً وفق دهد و بداند که چه باید بگوید، چگونه باید بگوید و چه زمانی بگوید، چه زمانی ساکت باشد. به هنگام همدلی نیازی به عرضة و ارائه احساس بیگانه نیست مثلاً لزومی ندارد که شادمانی فرد مقابل را عیناً از خود بروز دهیم و یا غم او را آن گونه که هست از خویشتن نشان دهیم آنچه باید به فرد مقابل انتقال دهیم و در فراگرد ارتباطی ما تاثیر فراوان دارد این است که به او بفهمانیم احساس او را درک می‌کنیم و برای آن ارزش و احترام قائلیم. یک رابطه میان فردی و قابل اتکاء باید در یک فضای حمایتگرانه شکل بگیرد زیرا یک ارتباط میان فردی باز و همدلانه نمی‌تواند در یک فضای توام با هراس و تهدید دوام یابد و به زودی به دشواری و گستگی کشیده می‌شود. یک ارتباط میان فردی موثر زمانی رخ می‌دهد که از مثبت‌گرایی نسبی بهره‌مند باشد که این مثبت گرایی در یک ارتباط میان فردی به سه جنبه تکیه دارد. اول، ارتباط میان فردی زمانی به درستی شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد که احترام مثبت و معینی برای خویشتن در نظر داشته باشیم دوم اینکه ارتباطات میان فردی زمانی شکل می‌گیرد و به بالندگی نزدیک می‌شود که احساس خوشایند خود را نسبت به فرد مقابل منتقل کنیم به عبارت دیگر فقط کافی نیست که ما نسبت به کسی احساس خوشایندی داشته باشیم بلکه باید این احساس را به دیگران منتقل کنیم. سوم اینکه یک احساس مثبت و خوشایند در مورد وضعیت عمومی حاکم بر ارتباطات، برای تعامل،یا میان کنش اثربخش بین دو یا چند نفر مهم و حیاتی است. باید در ارتباطات میان فردی ریاست یا خط مشی خاصی وجود داشته باشد که از طریق آن به شناسایی ویژگیهای فردی طرفین ارتباط دست یافت نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که طرفین ارتباط در نظر داشته باشند که هر دو انسان هستند و موجوداتی گرانبها و هر یک دارای خصیصه‌ای هستند که به نوبة خود می‌تواند برای دیگران بسیار ارزشمند باشد.( فرهنگی ، ۱۳۸۲، ص ۱۲۰-۱۱۷)

بیان مسئله

در آموزش و پرورش نقش مدیر بسیار حساس، مهم و چشمگیر است و سنگینی کلیه مسئولیتها و به حرکت درآوردن چرخش مدرسه را به نحو احسن بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم مدیریت توسعه و گسترش روابط حسنه بین خود و کارکنان می‌باشد که منجر به کارآیی و پویایی سازمان و رضامندی اعضا می‌شود. نقش اساسی یک مدیر تقویت و تحکیم شخصیت انسانها و حمایت و همکاری و ایجاد انگیزش در افراد است. مدیر باید به طریقی منطقی به برقراری روابطی صحیح با توجه به شخصیت و نقش هر فرد اقدام کند و با کوشش در از بین بردن موانع احترام و توجه به معلمان و تشریک مساعی با آنان سبب آرامش خاطر معلمان گردد. حرمت و شان انسان باید در محیط کار احیاء و حفظ شود نه این که انسانها به مثابه ابزاری در خدمت تولید و بهره‌وری بیشتر قرار گیرند.

امروزه بهبود کیفیت در زمینه هایی مثل صنعت وتولید ، بهداشت و آموزش وپرورش یک ضرورت محسوب می شود .درقلمرو آموزش وپرورش به دلایلی نظیر کاهش روز افزون بودجه ها ، پائین بودن سطح دانش ومهارت دانش آموختگان وپافشاری مردم ودولتها برای بازسازی یا بهسازی نظام های آموزشی توجه به کیفیت اهمیت پیداکرده است .

کیفیت در آموزش بهره وری از قابلیت ها واستعدادهای دانش آموختگان وبالابردن سطح دانش وآگاهی آنها باتوجه به استاندارهای جهانی .

مدیریت منابع انسانی ایجاد پرورش وحفظ سرمایه های انسانی برای دستیابی به اهداف است وچون مدیران یک سازمان با تلاشهای سایر افراد به هدف خویش می رسند باید از دانش مدیریت منابع انسانی شناخت کافی داشته باشند .

به طورکلی مدیران باید به ارزش شخصیت هر فرد در مدرسه احترام گذاشته و ضمن رعایت قوانین و مقررات و امور رسمی مدارس ،زمینه‌های رشد و شکوفایی و رضایتمندی معلمان و دانش‌آموزان را فراهم کند. این تحقیق به دنبال این است که بداند شاخص‌های مدیریتی در منابع انسانی در محیط آموزشی بر کیفیت کار دبیران تاثیرگذار است و همچنین بداند آیا رفتار مدیران در برخورد با دبیران در آموزش و پیشرفت دانش‌آموزان تاثیرگذار می‌باشد.

یافته‌های این پژوهش می‌تواند در کار آموزشی و بالا بردن کیفیت آن موثر باشد.

ضرورت و اهمیت موضوع:

پرداختن به حوزه‌های حساس علوم انسانی و اجتماعی نیاز اصلی جامعه بشری حال حاضر می‌باشد که انتخاب موضوع و انجام پژوهش را طلب می‌کند. ضعف‌های فردی و اجتماعی در ایجاد ارتباط، فقدان مهارت شناخت از یکدیگر، داشتن گیرنده‌ها و فرستنده‌های انسانی ناکارآمد.

تفاوت دنیای امروز با گذشته در این است که امروز پیشرفت فناوری به قدری سریع است که دگرگونی‌های اجتماعی به پای آن نمی‌رسد و نتیجه بی‌امان پیشرفت فناوری این است که انسان امروز به طور بی‌سابقه‌ای در جستجوی معناست در حسرت معاشرت،عطش معنویت دارد. عاشق روابط عمیق انسانی است. به طور کل دانش روابط انسانی روی موضوعاتی همچون روحیه، رهبر، انگیزش، ارتباطات، تصمیم‌گیری مشارکتی، سازمانهای غیررسمی، نیازها، پویایی گروهی و مدیریت دموکراتیک و بالاخره رفتار سازمانی تکیه و توجه دارد.

مدارس محیط های انسانی هستند که بیش از هر سازمان دیگری با انسانها سروکار دارند .توجه به انسانها وتحقق یکی از اهداف آموزش وپرورش که همانا روابط انسانی مطلوب دربین افراد می باشد ، مدیرانی می طلبد که از مهارتهای انسانی برخوردار باشند هر چند مهارتهای دیگر از جمله مهارتهای فنی ومهارت ادارکی برای مدیران لازم است ولی آنچه درتمام سطوح مدیریتی اهمیت دارد مهارتهای انسانی می باشد .

کارائی واثر بخشی مدیریتی به ویژه درصنایع فرهنگی درگرو بهره مندی از مهارتهای ارتباطی است ویک مدیر باید از فنون مدیریت منابع انسانی استفاده کند وفقط به این اکتفانشود که آنها رابلد است .

اهداف تحقیق:

روابط انسانی و تعلیم و تربیت دو مقوله جدانشدنی هستند و هدف آنها رساندن انسانها به تعالی است و هدف این پژوهش نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی و تاثیر آن بر کارکرد دبیران می‌باشد و تاثیر این تعامل بر کیفیت آموزش در کشور می‌باشد.

مدیران آموزشی مسئولیت سنگینی نسبت به برقراری روابط انسانی سالم و مثبت دارند آنها ضمن آن که بایستی از سلامت فکر و بهداشت روانی بهره‌مند باشند در عین حال باید بکوشند که موجبات رضایت شغلی معلمان در نتیجه افزایش کارآیی آنان را فراهم سازند.

طرح سوالات مورد پژوهش:

۱- آیا رفتار مدیران با دبیران در امور تدریس تاثیر دارد؟

۲- آیا رفتار خوب و مناسب مدیر بر اساس شاخص‌های مدیریت انسانی باعث بالا رفتن رندمان کاری دبیران می‌شود؟

۳- آیا رفتار ناشایسته و به دور از شاخص‌های مدیریت انسانی باعث دلسردی دبیران از کار می‌شود؟

۴- آیا بهره مندی مدیریت از مهارتهای ارتباط انسانی در بهره وری وکارایی مدیریتی او موثراست

فرضیه‌ها:

فرضیه های اصلی :

۱-بین شاخص های مدیریت منابع انسانی و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد

۲- به نظر می رسد شاخص های مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش منطقه ۱۵ در حد مطلوب رعایت نمی شود

فرضیه های فرعی :

۱- بین تحصیلات و اعتقاد به تاثیر شاخص های مدیریت منابع انسانی بر کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد

۲- بین جنسیت و اعتقاد به رعایت شاخص های مدیریت منابع انسانی و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد

۳- بین سابقه خدمت در اعتقاد به رعایت شاخص های مدیریت منابع انسانی و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق :

روش تحقیق دراین پژوهش در دو سطح کتابخانه ای ومیدانی انجام شده است .

تعاریف عملیاتی واژه‌ها:

ارتباط: واژه‌ارتباط(communi cution) از ریشه لاتین(communis) به معنای اشتراک گرفته شده است این کلمه در زبان فارسی به صورت مصدر عربی باب افتعال به کار می‌رود که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد. پژوهشگران ارتباطات میان واژه ارتباط به معنای مفرد[۵] و واژه ارتباطات به معنای جمع[۶]تفاوت قائل‌اند.

ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر است به طور کلی، هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام‌های خود به آنها از وسایل گوناگون استفاده می‌کند. ارتباط، در واقع هماهنگ شدن فرستنده و گیرنده در رابطه با یک پیام ویژه است.(ویلبرشرام) ارتباط را به مفهوم کنش متقابل اجتماعی بر اساس پیام است.(جرج جرنیر)

کلمه ارتباطات به صورت جمع، در علوم ارتباطات به معنای مطالعه پیرامون ابزار و لوازم فنی این پدیده به کار می‌رود حال آنکه معنای، این واژه به صورت مفرد بیانگر فرآیندی است که در آن، پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده منتقل می‌شود و به عبارت دیگر به گردش پیام بین فرستنده و گیرنده پیام مربوط می‌شود. ارتباطات میان دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که از مفهوم فاعلیت یک قطب تا فهم و احساس و رفتار قطب دیگر گسترده است. ارتباطات نوع خاصی از رفتار اجتماعی یا رفتار متقابل است که طی آن مفهوم مورد نظر مستقیماً به کمک علامات مختص موضوع به گیرنده منتقل می‌شود.

نوع فایل: word

سایز :3.90 MB

تعداد صفحه:163خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:25

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

چکیدة

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»

در محدودة زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.

با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش

حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص IMC و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

به همین منظور ۴ فرضیه به شرح ذیل تدوین گردید :

۱ ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی.

۲ ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی.

۳ ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تکنیک های پیشبرد فروش .

۴ ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تاکتیک های روابط عمومی به جای تبلیغات .

تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.

جامعة آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری[۲] شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .

شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .

در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با موضوع جهانی بسیار ناچیز می باشد .

فهـرسـت مطالب

عنوان‌ صفحه

چکیده

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: کلیات‌

1-1-‌ بیان مسئله‌ ‌ 5

2-1ـ اهمیت تحقیق 5

3ـ1ـ اهداف‌ تحقیق ‌ 1

4ـ1ـ فرضیه‌های‌ تحقیق‌ 11

5ـ1ـ جامعة‌ آماری‌ 11

6ـ1ـ روش‌ تحقیق‌ 15

7ـ1ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌) 16

8ـ1ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ 16

9ـ1ـ موانع‌ تحقیق‌ 17

10-1-پیشینه تحقیق 17

11-1- مبانی نظری 18

1-11-1- نظریه جریان دو مرحله ای 18

2-11-1- نظریه استحکام 18

3-11-1- نظریه استفاده- رضایتمندی 18

4-11-1- نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی 19

5-11-1- نظریه پذیرش 19

6-11-1- نظریه انگیزشی 20

7-11-1- نظریه های خصیصه منفرد 20

8-11-1- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای 21

9-11-1- نظریه های مخاطب شناسی 22

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌

بخش‌ اول‌:

1ـ1ـ تعریف واژگان‌ 28

1ـ1ـ1- مفهوم ارتباط 28

2ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات 30

3ـ1ـ1- مفهوم‌ بازاریابی 31

4ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی 34

5ـ1ـ1- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی 34

6ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی 35 7ـ1ـ1- مفهوم‌ رسانه ها 37

8ـ1ـ1- مفهوم‌ تبلیغات 38

9ـ1ـ1- مفهوم‌ پیشبرد فروش 41

10ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش مستقیم 43

11 ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش شخصی 44

12 ـ1-1- مفهوم‌ روابط عمومی 44

13 ـ1ـ1- مفهوم‌ حمایت مالی 47

14 ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش رابطه ای 47

بخش‌ دوم‌:

1ـ2ـ سیر تحولات بازاریابی 48

2ـ2ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی 55

3ـ2ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی 57

1-3ـ2ـ گرایش تولید 60

2-3ـ2ـ گرایش محصول 60

3-3ـ2ـ گرایش فروش 60

4-3ـ2ـ گرایش بازاریابی 61

5-3ـ2ـ گرایش بازاریابی اجتماعی 67

4ـ2ـ تعاریف بازاریابی 68

5ـ2ـ ابعاد تعاریف بازاریابی 70

1-5ـ2ـ نیازها و خواسته ها 71

2-5ـ2ـ مبادله 72

3-5ـ2ـ بازار 72

6ـ2ـ ابعاد گوناگون Marketing 73

1-6ـ2ـ بازارگرایی 73

2-6ـ2ـ بازارشناسی 73

3-6ـ2ـ بازاریابی 74

4-6ـ2ـ بازارسازی 74

5-6ـ2ـ بازارگردی 75

6-6ـ2ـ بازارسنجی 75

7ـ6ـ2ـ بازارداری 79

8ـ6ـ2ـ بازارگرمی 79

9ـ6ـ2ـ بازارگردانی 79

7-2-شش گام برنامه بازاریابی 77

بخش‌ سوم:

1ـ3ـ بازاریابی نوین 79

2ـ3ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی 84

3-3- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی 87

4-3- فرآیند برنامه ریزی IMC 90

5ـ3ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) 91

6 ـ3ـ فاکتورهای رشدIMC 92

7 ـ3ـ ارتباطات بازاریابی وIMC 93

8 ـ3ـ پنج فاکتور کلیدیIMC 96

9 ـ3ـ اهداف IMC 98

10ـ 3ـ ویژگی های اصلی IMC............................................................................................... 99

11ـ3ـ آمیخته تبلیغات وIMC................................................................................................. 100

12 ـ3ـ به سوی یکپارچگی...................................................................................................... 101

13 ـ3ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(5 گام)........................................................................ 106

14-3-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی.............................................................. 107

15 ـ3ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC......................................................................................113

16 ـ3ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC.....................................................................................116

17 ـ3ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ...........................................................................................120

18 ـ3ـ مراحل توسعه IMC....................................................................................................123

19 ـ3ـ موانع موجود بر سر راه اجرای IMC ........................................................................127

20 ـ3ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC...........................................................131

بخش‌ چهارم‌:

1ـ4ـ فرآیند ارتباطات در IMC ...............................................................................................139

1-1ـ4ـ عناصر فرآیند ارتباط........................................................................................139

2-1ـ4ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ...................................................140

3-1ـ4ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (9 مرحله )...................................... 147

2ـ4ـ انتخاب رسانه ها .............................................................................................................163

3ـ4ـتبلیغات...............................................................................................................................171

1-3ـ4ـ میزان تبلیغات ............................................................................................... 172

2-3ـ4ـ تعیین اهداف تبلیغات 174

3-3ـ4ـ تعیین بودجه تبلیغات 175

4ـ3ـ4ـ تعیین استراتژی تبلیغات 176

5ـ3ـ4ـ عملکردهای تبلیغات‌ 177

6ـ3ـ4ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌ 178

7ـ3ـ4ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌ 179

8ـ3ـ4ـ تبلیغات و آگهی ها 183

9ـ3ـ4ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها 188

10ـ3ـ4ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید 194

4ـ4ـ ترویج 206

1-4ـ4ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج 209

2-4ـ4ـماهیت و اهمیت ترویج 212

3-4ـ4ـ روش های ترویج 212

4-4ـ4ـ ماهیت ابزار های ترویج 214

5-4ـ4ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی 221

5ـ4ـ پیشبرد فروش 224

1-5ـ4ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش 225

6ـ4ـ فاصله بین فروش و بازاریابی 231

7ـ4ـ روابط عمومی بازاریابی 235

1-6ـ4ـ ابزارهای مهم روابط عمومی 238

2-6ـ4ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی .239

3-6ـ4ـ اجرای برنامه روابط عمومی 240

4-6ـ4ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی 241

8ـ4ـ حمایت مالی 242

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌

1ـ3ـجامعه‌آماری‌ .................................................................................................................... 247

2ـ3ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ .................................................................................. 250

3ـ3ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی..................................................................................... 250

1-3-3- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر ............................................................................ 277

4ـ3ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ .................................................................................................. 277

5ـ3ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ .................................................................................... 278

6-3- فرضیه‌های‌ تحقیق‌ ......................................................................................................... 278

7-3- سؤالات‌ تحقیق‌.............................................................................................................. 279

فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌

1-4- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ................................................................................ 304

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

1ـ5ـ خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌ ................................................................................................... 349 بخش‌ دوم:

2ـ5ـ پیشنهادات‌ ..................................................................................................................... 358

منابع‌ومأخذ: ..............................................................................................................................362

پیوست‌ ....................................................................................................................................369

فهرست جداول:

عنــوان صفحه

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب " سن " .......................... 305

جدول شماره 2 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب " جنسیت " .......................307

جدول شماره 3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب " میزان تحصیلات " ..........308

جدول شماره 4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب " رشته تحصیلی "............... 309

جدول شماره 5 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد تعیین مشخصات بالقوه مشتریان قبل از تولید یک محصول خاص................................................................................. 311

جدول شماره 6 : توزیع فراوانی و درصد اهداف پاسخگویان از تدوین استراتژی بازاریابی....312

جدول شماره 7 : توزیع فراوانی و درصد میزان توجه پاسخگویان به برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتریان نهائی .....................................................................................................................314

جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و درصد میزان آگاه فرض کردن مخاطبان هدف از نظر پاسخگویان................................................................................................................................ 315

جدول شماره 9 : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به تولید یک محصول ویژه برای یک قشر خاص .............................................................................................................. 316

جدول شماره 10 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در مورد تولید یک محصول جدید .............................................................................. 317

جدول شماره 11 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد بخش های مشارکت کننده در تصمیم گیری هنگام تدوین راهبردهای بازاریابی برای یک محصول جدید.........................319

جدول شماره 12 : توزیع فراوانی و درصد میزان اهمیت در نظر گرفتن گروه بازاریابی مجزا برای پیشبرد فروش هر برند از نظر پاسخگویان .............................................................................. 321

جدول شماره 13 : توزیع فراوانی و درصد میزان اعتقاد پاسخگویان به اصلاح وبهبود روش های بازاریابی مرسوم شرکت .......................................................................................................... 322

جدول شماره 14 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری مربوط به پیشبرد فروش ............................................................................... 324

جدول شماره 15 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اعتقاد شرکت به این موضوع که کارکنان گروه بازاریابی نیز خود جزء مشتریان شرکت محسوب می شوند............... 326

جدول شماره 16 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان تلاش شرکت در جهت ایجاد صمیمیت وروحیه همکاری بین اعضاء گروههای مرتبط بازار یابی ................... 328

جدول شماره 17 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان تلاش شرکت برای ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط اعضای گروههای بازاریابی در انجام وظایف و امور محوله 329

جدول شماره 18 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد استفاده شرکت از آگهی تبلیغاتی یکسان در رسانه های متفاوت .....................................................................................331

جدول شماره 19 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان همکاری واحدهای متفاوت شرکت برای یکپارچه بودن اهداف کلان شرکت خود در ارائه محصولات ................. 332

جدول شماره 20 : توزیع فراوانی و درصد میزان اهمیت دادن پاسخگویان به پایگاه اجتماعی مشتریان نهائی به منظور درک وپذیرش بهتر پیامهای تبلیغاتی ................................................... 334

جدول شماره 21 : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به تبلیغ محصولات ویژه شرکت در رسانه های با مخاطب محدود ...................................................................................336

جدول شماره 22 : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به استفاده شرکت از شعارهای تبلیغاتی با تم جهانی................................................................................................................... 337

جدول شماره 23 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اهمیت دادن شرکت به تلاشهای تبلیغاتی شرکتهای رقیب هنگام برنامه ریزی.............................................................. 338

جدول شماره 24 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اهمیت بازخوردهای مخاطبان هدف در سیاست گذاری های آینده شرکت ............................................................. 340

جدول شماره 25 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان سنجش رابطه بین افزایش بودجه تبلیغات با افزایش میزان فروش برای تصمیمات آتی شرکت ......................... 342

جدول شماره 26 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت و ارتباطات(IT) برای تبلیغ محصولات شرکت ...................................................... 344

جدول شماره 27 : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان استفاده از سیاست پیشبرد فروش............................................................................................................................346

فهرست نمودارها :

عنــوان صفحه

نمودار شماره 1 : سن ................................................................................... .......................... 305

نمودار شماره 2 : جنسیت..........................................................................................................307

نمودار شماره 3 : میزان تحصیلات............................................................................................308

نمودار شماره 4 : رشته تحصیلی............................................................................................... 309

نمودار شماره 5 : مشخصات بالقوه مشتریان قبل از تولید یک محصول خاص....................... 311

نمودار شماره 6 : اهداف تدوین استراتژی بازاریابی...................................................................312

نمودار شماره 7 : توجه به برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتریان نهائی ...........................314

نمودار شماره 8 مخاطبان هدف آگاه......................................................................................... 315

نمودار شماره 9 : تولید یک محصول ویژه برای یک قشر خاص ............................................ 316

نمودار شماره 10 : عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در تولید یک محصول جدید .............. 317

نمودار شماره 11 : بخش های مشارکت کننده در تدوین راهبردهای بازاریابی...........................319

نمودار شماره 12 : در نظر گرفتن گروه بازاریابی مجزا برای هر برند....................................... 321

نمودار شماره 13 : اصلاح وبهبود روش های بازاریابی مرسوم شرکت .................................. 322

نمودار شماره 14 : دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری ها....................................... 324

نمودار شماره 15 : میزان اعتقاد شرکت به اینکه کارکنان خود مشتری هستند............................ 326

نمودار شماره 16 : میزان تلاش شرکت در جهت ایجاد صمیمیت............................................ 328

نمودار شماره 17 : میزان تلاش شرکت برای ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت ..................... 329

نمودار شماره 18 : استفاده شرکت از آگهی تبلیغاتی یکسان در رسانه های متفاوت...................331

نمودار شماره 19 : میزان همکاری واحدهای متفاوت شرکت برای یکپارچه بودن.................... 332

نمودار شماره 20 : اهمیت به پایگاه اجتماعی مشتریان نهائی به منظور درک بهترپیامها...............334

نمودار شماره 21 : تبلیغ محصولات ویژه در رسانه های با مخاطب محدود ............................336

نمودار شماره 22 : استفاده شرکت از شعارهای تبلیغاتی با تم جهانی........................................ 337

نمودار شماره 23 : اهمیت به تلاشهای تبلیغاتی شرکتهای رقیب................................................ 338

نمودار شماره 24 : اهمیت بازخوردهای مخاطبان در سیاست گذاریهای آینده شرکت ............ 340

نمودار شماره 25 : سنجش رابطه بین افزایش بودجه تبلیغات با افزایش میزان فروش............. 342

نمودار شماره 26 : میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت و ارتباطات(IT)..................................... 344

نمودار شماره 27 : میزان استفاده از سیاست پیشبرد فروش........................................................346

فهرست شکل ها :

عننــوان صفحه

شکل 1ـ سیر تحولات بازاریابی .41

شکل 2ـ مراحل بازاریابی نوین .70

شکل 3ـ اشکال ابزارهای پیشبرد فروش .77

شکل 4ـ ابزارهای ارتباطات بازاریابی 85

شکل 5ـ اجزای ترکیب ترویج 92

شکل 6ـ مراحل مختلف IMC 93

شکل 7ـ فرآیند برنامه ریزی 8 مرحله IGMC .................................................................. 108

شکل 8ـ مراحل توسعه IMC ....................................................................................... 115

شکل 9ـ ابزارهای یکپارچهIMC........................................................................................... 116

شکل 10ـ فرآیند مراحل IGMC ....................................................................................... 117

شکل 11ـ مراحل آمادگی خریدار.......................................................................................... 132

شکل 12ـ چهار تصمیم برای توسعه برنامه تبلیغاتی ............................................................. 164

شکل 13ـ اهداف تبلیغاتی قابل اجرا...................................................................................... 165

شکل 14ـ تصمیمات اصلی در تبلیغات و آگهی ها ................................................................ 178

شکل 15ـ پنج فاکتور اصلی ابزار ترویج.................................................................................. 200

شکل 16ـ اجزای IMC.......................................................................................................... 202

شکل 17ـ یکپارچه سازی ترکیب ترویج................................................................................. 209

شکل 18ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی................................................ 212

شکل 19ـ استراتژی ایجاد کشش و یا استراتژی تهاجمی........................................................ 213

شکل20- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای........................................................................... 241

)بیان مسأله

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.

ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.

نوع فایل: word

سایز :639 KB

تعداد صفحه:384خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:15

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد کیش با سواحل مرجانی و آب و هوای دلپذیر در اکثر اوقات سال به عنوان یکی از مناطق گردشگری برجسته جهان محسوب می شود. انتخاب این سرزمین دل انگیز به عنوان منطقه آزاد از بدو پیدایی در وضعیت اقتصادی ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی نه تنها دگرگونیهایی در حوزه پیرامونی خود ایجاد کرده است ، بلکه نقاط دیگر کشور را نیز از آن بی نصیب نساخته است.

ساختار جمعیتی ساکن و متحرک منطقه بسیار ناهمگون و متنوع و متشکل از جمعیت بومی اولیه و مهاجرین به منطقه از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر می باشند و در کنار آن بازدید هزاران گردشگر ایرانی و خارجی وضعیت فرهنگی منحصر به فردی را در آنجا حاکم ساخته است.

نبود جمعیت کارآمد بومی و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نیروهای انسانی ماهر را می طلبد از این رو برای سامان بخشیدن به نیازهای اجتماعی اقتصادی ، صنعتی ، اداری و انتظامی ، جزیره کیش میزبان مهاجرانی در این عرصه ها گردیده که این امر خود موجب ناهمگونی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی این منطقه گردیده است . در چنین شرایطی برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار است و می باید نسبت به آن توجه خاصی مبذول شود.

چگونگی تعاملات و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در میان گروههای مختلف ساکن در جزیره و اهداف جامعه مدرن با الگوهای شناخته شده از مسایل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی منطقه است که می باید از هر جهت مورد عنایت قرار گیرد و راهکارهایی مناسب برای بهینه سازی آن پیش بینی شود.

برای شناخت چنین جامعه پیچیده و نوپا پژوهش پیمایشی با ابزارهای قابل اعتماد می تواند نگرشها ، انتظارات و توقعات ، مسایل و مشکلات ساکنان آن را وارسی کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران این منطقه قرار دهد.

نتایج این پژوهش می تواند در ایجاد یک جامعه مدرن که در آن جایگاه تمامی افراد با قوانین و اصول شهرنشینی شناخته شده ملحوظ شده باشد مفید آید.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول ـ طرح مسئله

- بیان و شرح مسئله

- اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی

ب- اهداف فرعی

- زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش

- نوع پژوهش

- ابزار گردآوری اطلاعات

- جامعه آماری

- نمونه‌گیری

الف- حجم نمونه

- واحد تحلیل

- تصریح مفاهیم

فصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی

- سیمای پاسخگویان

الف- جنس و سن

ب- تحصیلات

ج- وضعیت تأهل

د- وضعیت اشتغال

فصل سوم ـ نتایج تفصیلی

- یافته‌های پژوهشی

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب جنس

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب سن

- سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب میزان تحصیلات

- انگیزه افراد از اقامت در کیش

الف- انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک جنس و سن

ب ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک میزان تحصیلات

ج ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل

- رضامندی از کار و فعالیت در جزیره کیش

الف- میزان رضایت افراد از فعالیت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

ب- مهمترین دلایل رضایت از فعالیت در کیش

ج- عدم رضایت از فعالیت در کیش

- میزان رضایت از اقامت در کیش

الف- مهمترین دلایل رضایت بالای ساکنان از سکونت در کیش

ب- مهمترین دلایل افرادی که از اقامت در کیش رضایت چندانی نداشتند

- چگونگی زندگی یکجانشینان از نظر قرابت و خویشاوندی در خانواده

الف- مهمترین دلایل این امر (جدول 3-7-1

ب- چگونگی زندگی ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات

- نظرات ساکنان درمورد وضعیت بهداشت و درمان کیش

الف -پاسخگویان پیشنهادات درخور توجهی برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کیش ارائه

داده‌اند

ب- چگونگی ‌ وضعیت بهداشت و درمان در کیش از نظر پاسخوگویان به تفکیک وضعیت تأهل و

تحصیلات

- معاشرت ساکنان با یکدیگر و سطح این نوع معاشرت

الف- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک جنس و سن

ب- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

- دفعات مسافرت ساکنان به مناطق دیگر در سال و چگونگی آن

الف- تعداد مسافرت سالانه ساکنان به خارج از کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

ب- مهمترین دلایل خروج از کیش از سوی پاسخگویان

ج- مهمترین دلایل عدم خروج و سفر اندک افراد از جزیره کیش

- مشارکت ساکنان برای اداره بهتر جزیره

الف- مشارکت و همفکری با مسئولان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

- نظر پاسخگویان در ارتباط با میزان رعایت برخی رفتارهای اجتماعی توسط اهالی و

گردشگران

- پوشش مناسب

الف- ساکنان

ب- گردشگران

- رفتار مناسب در معابر عمومی

الف- اهالی

ب- گردشگران

- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی

الف –ساکنان

ب- گردشگران

- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گروههای مختلف

الف -میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط اهالی کیش

ب- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گردشگران

ج- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر

د- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط کارکنان و مأموران سازمانها

و نهادهای مختلف

- میزان وقوع پاره‌ای از جرایم اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان در کیش

الف- جرائم اقتصادی

ب- اعتیاد

ج- فحشا

د- قاچاق مواد مخدر

چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنان کیش

الف- تماشای تلویزیون

ب- گوش کردن به موسیقی

ج- دیدار دوستان و آشنایان

د- شرکت در مراسم سوگواری مذهبی

ه- شرکت در اعیاد و جشنهای مذهبی

و- شرکت در اعیاد و جشنهای ملی

- رواج برخی از رفتارهای اجتماعی در میان اهالی کیش

- میزان رضامندی افراد از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش

مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش

الف- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز

درمانی و بهداشتی

ب- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز فرهنگی و آموزشی

ت- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز تفریحی، سرگرمی

و ورزشی

ث- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز مذهبی

ج- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت وسایل ارتباط جمعی

ح- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز اطلاع‌رسانی

خ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری

د- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مقررات

راهنمایی و رانندگی

ذ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت امنیت فردی

ر- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات

ز- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل برون منطقه‌ای

س- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت نظارت بر مراکز خرید

ش- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت در مورد بهبود وضعیت

ص- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت بهبود وضعیت

رستورانها و چایخانه‌ها

ض- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت سالنهای تأتر،

نمایش و سینما

- بررسی وضعیت آموزش در جزیره کیش

الف- آموزش رسمی

ب- وضعیت مدرسان

ت- محتوای آموزش

ث- فضای آموزشی

ج- مدت آموزش

ح- تنوع رشته‌ها

خ- امکانات ورزشی مدارس

د- امکانات ایاب و ذهاب

ذ- آموزش غیر رسمی

- بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی در منطقه آزاد کیش

الف- درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک جنس و سن

ب -درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات

ج- نقش تشکلهای صنفی در تأمین منافع اعضا از دیدگاه پاسخگویان به

تفکیک جنس و سن

د- میزان مشارکت اعضا در انتخابات تشکلهای صنفی

- میزان آگاهی ساکنان از فن‌آوری اطلاعات (IT)

- بررسی وضعیت مسکن ساکنان جزیره کیش

فصل چهارم ـ سیمای پاسخگویان

- سیمای پاسخگویان

الف- جنس و سن

ب –تحصیلات

ج- وضعیت اشتغال

د- وضعیت تأهل

- ویژگیهای سفر گردشگران

الف- مدت اقامت در کیش

ب- مدت اقامت گردشگران در کیش یه تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات

ت- تعداد سفرهای قبلی گردشگران در کیش

ث- انگیزه مسافرت گردشگران در کیش

ج- چگونگی سفر به کیش

ح- همراهان گردشگران

خ- محل اقامت گردشگران در جزیره کیش

د- مشغله و سرگرمی گردشگران در طول اقامت در کیش

ذ- دلپذیرترین سرگرمیهای گردشگران در کیش

ر- جالبترین ویژگیهای کیش از نگاه گردشگران

ز- تصور قبلی گردشگران از کیش

ژ- میزان تطابق واقعیتهای کیش با تصورات پیشین گردشگران

- تصور قبلی گردشگران در جزیره کیش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها

- میزان رضایت گردشگران از مسئولین و کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش

الف- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتها

ب- دلایل رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران

ت- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی

ث- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک

ج- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی

ح- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها

خ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی

د- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس

ذ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی

ر- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان رستوران

ز- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان چایخانه‌های سنتی

- میزان عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان ـ کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش

الف- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتگاهها

ب- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران

ت- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی

ث- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک

ج- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی

ح- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها

خ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی

د- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس

ذ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی

ر- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رستورانها

ز- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار چایخانه‌های سنتی

- میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره کیش از گردشگران

الف- نظر گردشگران در مورد میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره

کیش از گردشگران

- کمبودهای جزیره کیش در عرصه های مختلف از نگاه گردشگران و پیشنهاد آنها

الف- پیشنهاد گردشگران در مورد رفع کمبودها در محیط‌های ورزشی جزیره کیش

ب- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در مراکز بهداشتی و درمانی

ت- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در سینمای جزیره کیش

ث- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها و کاستیها در سالنهای

تأتر و نمایش

ج- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در پلاژهای سواحل جزیره کیش

ح- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در کنسرتهای موسیقی

درجزیره کیش

خ- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها و کاستیها در برگزاری جشنواره در

جزیره کیش

د- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها در چایخانه‌های سنتی در جزیره کیش

ذ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در رستورانهای جزیره کیش

ر- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در محل بازی و تفریح کودکان

ز- پیشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعیت بهداشتی منطقه کیش

س- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در مراکز اطلاع‌رسانی

جزیره کیش

ش- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در کتابخانه‌های عمومی

ص- پیشنهاد گردشگران برای رفع نواقص و کاستیها در ارتباط با تابلوها و علائم

رانندگی

ض- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در بازارهای خرید

ط- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای عرضه نشریات

ظ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای خودپرداز بانکها

ع- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در وسایل حمل و نقل شهری

غ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در برنامه‌های رادیو و تلویزیون کیش

- نظر گردشگران در مورد وجود برخی جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی در کیش

الف- مشاهدات گردشگران پیرامون انواع دزدی طی مدت اقامت در کیش

ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طی مدت اقامت در کیش

ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهین طی مدت اقامت در کیش

ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طی مدت اقامت در کیش

ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع کلاهبرداری طی مدت اقامت در کیش

ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طی مدت اقامت در کیش

خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تکدی‌گری (گدایی) طی مدت اقامت در کیش

د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعایت مقررات اجتماعی طی مدت

اقامت در جزیره کیش

ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگی طی مدت اقامت در کیش

ر- مشاهدات گردشگران در مورد سایر تخلفات طی مدت اقامت در کیش

- نظر گردشگران و ارزشهای مورد قبول جامعه

الف -نظر گردشگران در مورد تأثیر سفر کیش در روحیه آنها

ب- نظر گردشگران در مورد مزیتهای جزیره کیش نسبت به سایر منطقه گردشگری

ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازی از ویژگیهای برجسته کیش برای سایر شهرهای ایران

- نتیجه‌گیری

- تحلیل مدیران ومسئولان نسبت به وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش

- نکات قوت و ضعف منطقه آزاد کیش

- سیاست های اتخاذ شده در سالهای گذشته پیرامون نیازهای فرهنگی و اجتماعی کیش

- مهمترین نیاز فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش برای پاسخ به تقاضای

گردشگران-اهالی، تجار، کسبه

الف- گردشگران

ب- اهالی

- مشکلات پیش روی مدیران و راهکارهای بدون رفت از این مشکلات در کیش

- توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آن

- ایجاد الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جزیره کیش و تبدیل آنها به صورت

هنجارهای اجتماع و تصمیم آنها به شهرهای دیگر ایران

- استفاده از الگوئی خاص در حوزه فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش

- مزایا و معایب منطقه آزاد تجاری کیش در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای

حوزه خلیج فارس

- اولویت در برنامه های فرهنگی، اجتماعی در چشم انداز آینده جزیره کیش

- میزان همگرایی فرهنگی در گروههای صنعتی در جزیره کیش

- طول مدت همنوائی نومهاجران با فرهنگ حاکم بر جزیره کیش

- میزان موفقیت منطقه آزاد کیش در ایجاد یک همگرایی فرهنگی در میان افراد

نومهاجر

- تأثیر یگانی فرهنگی در نظم اجتماعی حاکم بر جامعه کیش

- نقش فرهنگ مداری جامعه کیش با هنجار شکنان و اثرات آن در کاهش جرائم

- مهمترین منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>