X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:30

بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان کارمند ایران خودرو

بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان کارمند ایران خودرو

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان کارمند ایران خودرو می¬پردازد در این پژوهش از نمونه 80 نفری از زن و مرد کارمند ایران خودرو انتخاب شده است و برای سنجش سلامت روان کارمندان از پرسشنامه GHQ-28 استفاده شده داده¬های استخراج شده در این پژوهش از روش آمار استنباطی بررسی گردید و از طریق آزمون مان ویتنی یو محاسبه گردید.نتایج این آزمون حاصل از آن است که بین سلامت روان زنان و مردان کارمند شرکت ایران خودرو تفاوت معنادار وجود دارد.همچنین می¬توان گفت که در هر یک از خرده آزمونها نتایج به صورت زیر است که بین علایم جسمانی در زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود دارد. و در علایم اضطرابی در زنان و مردان تفاوت معنادار مشاهده نمی¬شود همچنین در علایم کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی هم دربین زنان و مردان تفاوت معنادار وجود ندارد.لذا می¬توان نتیجه گرفت که سلامت روانی زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض خطر است و درکل می¬توان اظهار داشت که نتایج بدست آمده از این پژوهش و پژوهشهای قبلی احتمال قابلیت تعمیم این نتایج به جامعه بزرگتر زیاد است و احتمالاً می¬تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد

.مقدمه

:بدون شک سلامت افراد جامعه از اهمیت به سزایی بر خورداراست . جوامع انسانی بدون حفظ سلامت نمی¬توانند بقاء واستمرار خود را حفظ کنند. و همان گونه که سلامت روان را به عنوان یکی از حیطه¬های علوم پزشکی دارای اهمیت است .حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است.بهداشت و سلامت روانی فرد مورد توجه خاص متخصصین و دست اندکاران قرار گرفته است.(شهیدی ، حمیدیه، 1381 )تلاش شتاب زده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهر نشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه¬های نوین برای زندگی است . اثر معکوس بر سلامت گذاشته و مسائل تازه¬ای ر ابه وجود آورده است. اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی نا به سامان جهان بار مشکلات اجتماعی و محیطی و روانی واکنشهای بیمار گونه بسیاری در افراد و جوامع و به وجود آورده است که خود سبب وخیم تر شدن اوضاع و نامساعدتر شدن شرایط محیط زیست شده است.گذشته نشان داده است که بسیاری از بیماریهای شایع غیر واگیر و بیماریهای روانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه زاییده عواملی هستند که خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است. بنابراین چنین عواملی قابل پیشگیری و درمان هستند پیشگیری از بیماریها و برنامه های بهداشتی باید از روز تولد شروع شود تا از پیدایش ناتوانیهای جسمی و روانی که سد را ه انسان برای رسیدن به یک زندگی سالم و موفق است جلوگیری کند.(میلانی فر، 1376)علم سلامت روان فرآیند همیشگی است که از بدو تولد تا هنگام مرگ ادامه می¬یابد این علم با چهار هدف شکوفایی توان بالقوه ، درمان اختلاهای روانی و حفظ تداوم بهداشت روانی در اشخاص سالم شرایطی را به وجود می¬آورد (گنجی، 1383 ) بخش عظیمی اززندگی هر انسانی صرف کار و فعالیت که بسیار مهم است .فعالیت کاری از نظر سلامت روانی شخص فعالیت مهم به حساب می¬آید کار وسیله¬ای است که برای فرد استقلال می¬آورد و رشد و عزت نفس او را مساعد می-کند.(گنجی، 1383)سلامت روانی از جمله مفاهیمی است که امروزه در بحث های روان شناسی از اهمیت ویژه¬ای بر خوردار است و دایره شمول موضوعات آن هر روز فراگیرتر می¬شود. سلامت روانی درسه حوزه کاربردی در روان شناسی یعنی پیشگیری، تشخیص، درمان اختلالات روانی مطرح است از بین مفاهیم موجود در سلامت روانی دو موضوع فشار روانی و مقابله اهمیت ویژه¬ای دارد(میلانی فر، 1376) معیار اصلی قضاوت درباره سلامت روانی تشخیص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماه+نگ داشته باشد . انسان سالم این توانایی  را دارد که به طور دایم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد و برای نیل به این هدف دو عنصر حیاتی نیازدارد:(شخص، محیط) اگر خود شخص را کنار بگذاریم هر چه در اطراف باقی می¬ماند محیط محسوب خواهد شد جای تردید نیست که هر دو عامل می¬تواند سلامت روانی کارکنان اثر مثبت یا منفی داشته باشد.(گنجی ، 1383)درجهانی که هم اکنون به سوی صنعتی شدن هر چه بیشتر گام بر می¬دارد سالم زیستن در دنیاری علم و تکنولوژی از اهمیت ویژه¬ای بر خوردار است امروزه شعار انسان سالم در محیط کار سالم سر لوحه بسیاری از صنایع قرار گرفته است(www.uswer.ir )سلامت روانی را حالت سازگاری نسبتاً خوب احساس بهزیستی و شکوفایی توان و استعدادهای شخص تعریف کرده¬اند این اصطلاح عموماً برای کسی به کار می-رود که در سطح بالایی از سازگاری و انطباق رفتاری و عاطفی عمل کند نه کسی که صرفاً بیمار نیست از سویی علم سلامت روان شاخه¬ای از علم بهداشت است که با پیشگیری از اختلال های روانی و حفظ شیوه¬های بهینه زندگی سر و کار دارد(شهیدی، حمیدیه،

1381)  بیان مسئله:از آن جایی که مدیران و کارمندان مراکز صنعتی و اداری در عصر با آشفتگی ها وتنشهای روانی مختلف درمحیط کار روبه رو هستند و این آشفتگی ها باعث بروز مشکلات در محیط کار می¬شود این متغیر یعنی سلامت روان در میان زنا ن و مردان متفاوت است لذا دراین تحقیق سعی بر این است که مشخص گردد آیا سلامت روان کارمندان زن و مرد در شرکت ایران خودرو متفاوت است یا خیر؟یعنی اینکه جنسیت نقشی در تفاوت سلامت روانی کارکنان دارد اگر این تفاوت وجود دارد به چه صورت خود را نشان کارمند ایران خودرو می¬دهد.

هدف پژوهش:در پژوهش حاضر سعی شده که بررسی شود که سلامت روان زنان و مردان  متفاوت است. ضرورت پژوهش: با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد جامعه را کارگران و کارمندانی صنعتی تشکیل می¬دهند لذا توجه به مقوله سلامت روان امری است مهم. چون بسیاری از افراد غیر متخصص به کارگران و کارمندانی که دچار آشفتگی روحی می¬شوند بر چسب بیمار روانی بودن می¬زنند و آگاهی و تخصص لازم ر ادر تعریف این بر چسب ندارند.با توجه به این مقوله که هدف اصلی مقوله سلامت روان درمان مسائل روانی و حفظ سلامت روانی به منظور ایجاد یک محیط فردی و اجتماعی سالم و مناسب است . لذا در این پژوهش سعی شده با مطالعه مقوله سلامت روان در زنان و مردان  و اینکه سلامت روان در زنان و مردان  چگونه تظاهر پیدا می¬کند مشخص می¬شود که آیا متغیر جنسیت و در عوامل مرتبط با آن همچون فرهنگ جامعه در سلامت روانی در کارکنان ایران خودرو باعث ایجاد تفاوت در سلامت روانی آنها شده یانه

نوع فایل: word

سایز:5.93 MB

تعداد صفحه:59خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:21

بررسی مقایسه¬ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره¬وری شغلی مردان و زنان شاغل

بررسی مقایسه¬ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره¬وری شغلی مردان و زنان شاغل

از دیدگاه رفتارنگری فرسترولوینس و همکاران معتقدند افسردگی عبارت است از کاهش چشمگیر حساسیت در برابر محرکهای محیطی، از دیدگاه شناختی بک افسردگی نوعی تغییر در سازمان فکری و شناختی بیمار است تغییری که به ایجاد دیدگاهی منفی درباره خود وتجارب گذشته و آینده¬اش منتهی می گردد. از دیدگاه روان تحلیل گری آبراهام، افسردگی عبارتست از مفاهیم، عزا، فقدان، ناکامی، ضرر و زیان و تجربه¬های ضربه آورد و دوره کودکی و عواملی که فرد بزرگسال را در برابر گسستگی افسرده¬وار آسیب پذیر می سازند

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات تحقیق ۲

مقدمه ۲

بیان مسئله ۵

اهداف تحقیق ۷

هدف کلی ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

فرضیه اصلی پژوهش ۱۰

فصل دوم ۱۳

پیشینه تحقیق ۱۴

مقدمه ۱۴

تعاریف افسردگی ۱۴

تاریخچه افسردگی ۱۵

طبقه بندی افسردگی ۱۶

ضوابط تشخیصی افسرگی گسترده (مهاد) ۲۳

ضوابط تشخیصی مالیخولیایی ۲۵

اختلالات خلقی ۲۷

الف) حوزه افسردگی اساسی ۲۸

کدهای دورههای افسردگی اساسی ۲۹

مدل بیولوژیکی افسردگی ۳۳

دیدگاههای نظری درباره افسردگی ۳۵

دیدگاههای رفتاری نگری: ۳۸

الگوی استیصال اکتسابی: ۴۰

تحریفهای شناختی در افسردگی ۴۴

دیدگاه رفتارشناسی طبیعی ۴۷

دیدگاه یادگیری ۵۴

دیدگاه انسانگرایی، هستیگرایی ۵۵

افسردگی از دیدگاه علماء اسلامی ۵۶

نشانهشناسی حالات افسردگی ۵۷

افسردگی در زنان ۵۹

نقش هورمونها در افسردگی ۶۰

افسردگیهای فصلی: ۶۲

افسردگیهای دوران یائسگی: ۶۳

علائم تشخیص افسردگی در زنان: ۶۳

علائم عمده افسردگی شامل: ۶۴

روشهای درمان افسردگی ۶۵

داروهای ضدافسردگی ۶۶

انواع داروهای SSRI ۶۷

پیشگیری از افسردگی: ۶۷

چه کارهایی باید کرد؟ ۶۹

رابطه میان افسردگی و اعتیاد ۶۹

متخصص مشاوره خانواده تأکید کرد: ۷۳

نگرانی از افسردگی جوانان …. ۷۶

تاریخچه بهرهوری و تعاریف آن ۷۹

عوامل متشکل بهرهوری ۸۳

فرمول بهره وری ۸۴

مدیریت بهره وری: ۸۵

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری ۸۸

۱) عوامل داخلی: ۸۹

الف) عوامل سخت افزاری ۸۹

ب) عوامل نرم افزاری ۸۹

شاخص های مؤثر بر بهرهوری ۹۲

راههای توسعه و افزایش بهرهوری ۹۳

عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی: ۹۴

آموزش و بهره وری ۹۵

ارزیابی عملکرد و بهره وری: ۹۸

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی: ۱۰۰

احترام به خود ناشی از سازمان: ۱۰۱

مراحل موفقیت: ۱۰۱

بهرهوری : ۱۰۲

قیمت تعدیل شده سود بهرهوری ۱۰۴

برای بهبود بهرهوری موانعی به شرح ذیل وجود دارد: ۱۰۸

فواید عمومی بهرهوری: ۱۰۹

منافع و فواید بهرهوری برای سیستمهای دولتی و شرکتها را می توان به شرح ذیل برشمرد: ۱۰۹

فصل سوم ۱۱۲

روش پژوهش: ۱۱۳

جامعه آماری ۱۱۳

نمونه آماری: ۱۱۳

روش نمونه گیری: ۱۱۳

ابزار پژوهش: ۱۱۴

الف) ویژگیهای پرسشنامه بهرهوری شغلی ۱۱۴

ب) پرسشنامه افسردگی (BDI) ۱۱۵

روایی آزمون افسردگی بک: ۱۱۷

اعتبار تست بک EBI ۱۱۸

روشهای محاسبات آماری ۱۱۸

پرسشنامه افسردگی بک ۱۱۹

فصل پنجم ۱۳۷

بحث و نتیجه گیری ۱۴۱

مقدمه ۱۴۱

بحث و نتیجه گیری ۱۴۲

پیشنهادات ۱۴۳

محدودیتها ۱۴۴

منابع ۱۴۵

مقدمه

در این بخش که به پیشینه و چهارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود که مستقل بر تعاریف افسردگی، تاریخچه، طبقه بندی ماهیت افسردگی از دیدگاه میچل، مدل بیولوژیکی و دیدگاههای نظری افسردگی که شامل تحلیل گری، رفتارنگری، شناختی، رفتارگرایی طبیعی، انسان گرایی، هستی گرایی، علماء اسلامی پرداخته می شود و سپس به نشانه شناسی حالات افسردگی، پیشینه بهره¬وری شغلی و علل آن و تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور انجام شده پرداخته می شود.

تعاریف افسردگی

در تعریف افسردگی کازدین (۱۹۹۰) آن را به عنوان یک نشانه یا حالتی از غمگینی می داند که در فرد در زندگی روزمره تجربه می کند و یک سندرم آن را مجموعه¬ای از علایم شامل فقدان علاقه در فعالیتها، احساس بی ارزشی، تغییر در اشتها، آشفتگی در خواب و … قلمداد می کند.

از دیدگاه رفتارنگری فرسترولوینس و همکاران معتقدند افسردگی عبارت است از کاهش چشمگیر حساسیت در برابر محرکهای محیطی، از دیدگاه شناختی بک افسردگی نوعی تغییر در سازمان فکری و شناختی بیمار است تغییری که به ایجاد دیدگاهی منفی درباره خود وتجارب گذشته و آینده¬اش منتهی می گردد. از دیدگاه روان تحلیل گری آبراهام، افسردگی عبارتست از مفاهیم، عزا، فقدان، ناکامی، ضرر و زیان و تجربه¬های ضربه آورد و دوره کودکی و عواملی که فرد بزرگسال را در برابر گسستگی افسرده¬وار آسیب پذیر می سازند.

لو و لو (۱۹۹۱) افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است (بلاک برن و کووترو، ۱۹۹۰).

در سطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیرلفظی عواطف غمگین، اضطرار و یا حالتهای برانگیختگی نشان داده می شود.

تاریخچه افسردگی

افسردگی از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده و توصیفهایی از آن چه ما امروز اختلالات خلقی می خوانیم. در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد داستان عهد عتیق شاه سائول و داستان خودکشی آژاکس در ایلیاد هومر. هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده¬اند حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد بقراط اصطلاح مانی و ملانکوکی را برای توصیف اختلالات روانی به کار برد. حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد کورئیوس سلسوس در کتاب Demedicina افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. این اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو (۱۸۰ – ۱۲۰) بعد از میلاد و جالینوس (۱۹۹ – ۱۲۹) بعد از میلاد نیز بکار بردند. همینطور الکساندر ترالز در قرن ۶ در قرون وسطی طبابت در ممالک اسکامی را رونق حاد و رازی و ابن سینا و پزشک یهودی میمویند، ملانکولی را هنرامندن بزرگ جهان نیز مجسم کرده¬اند. در سال ۱۶۸۶ بونت نوعی بیماری روانی را توصیف نمود و آن را mania comelan cholicus نامید. در سال ۱۸۵۴ ژول فالره حالتی را توصیف نمود و آن را جنون ادواری نامید. چنین بیمارانی متناوباً حالت خالقی مانی و افسردگی را تجربه می کنند. تقریباً در همان زمان یک روانپزشک آلمانی با استفاده از اصطلاح «سایکلوتایمی» مانی افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود. امیل کرپلین در سال ۱۸۹۶ بر اساس معلومات روانپزشکان فرانسوی و آلمانی مفهوم تشخیصی است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آنها استفاده می کنند.

فقدان آن سیر رو به دماسن – دپرسیو را شرح داد که شامل اکثر ملاکهای تشخیصی است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آنها استفاده می کنند. فقدان سیر رو به دماسن و تباهی در پیسکوزمانیک دپرسیو آن را از دماسن پره کوز و اسکیزوفرنی تفکیک می نمود. کرپلین نوع خاصی از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زنها اواخر بزرگسالی در مردها شروع می شود. و این بیماری بعداً به افسردگی رجعتی معروف شد از آن به بعد یکی از معادلهای اختلالات خلقی شمرده می شود.

نوع فایل: word

سایز:1.69 MB

تعداد صفحه:63خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:21

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

سرپرست خانواده

ادبیات نظری

نظریات اسلام

نظریه‌های روانشناسی

نظریات جامعه شناسی

الف:نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار

ب:نظریه ساختی کارکردی

ج:نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها

د:نظریه کنش

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

قانونگذاری

اجرایی

راهبردها و راهکارها

رویکرد پیشگیری

رویکرد حمایتی

حمایت‌های قانونی

حمایت‌های اقتصادی

فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:26

بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل


چکیده تحقیق :

هدف از این تحقیق آن است که به این پرسش پاسخی داده شود : که آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟


فرضیه تحقیق :

به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی در مردان شاغل ، بیشتر است .

جامعه آماری در مورد پژوهش عبارت است :

از تحقیق روی 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) که با استفاده از روش نمونه گیری که در دسترس است ، این انتخاب صورت گرفته است که در شهر نظرآباد زندگی می کنند . برای اندازه گیری میزان افسردگی ، افراد مورد مطالعه از آزمون یک استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل از فرمول t استفاده شد ، که معنی دار بودن تفاوت افسردگی دو گروه مورد بررسی قرار گیرد .

نتیجه بدست آنده از فرمول t ، فرضیه تحقیق را تایید کرد و نتیجه گرفته شد ، که میزان افسردگی در مردان بازنشسته ، به علت بیکاری بیشتر از افراد شاغل است .


مقدمه :

پیری روز به روز مسئله بزرگی در کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته
می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اکثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .

دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت که معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیکوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز که با کم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توأم می گردد .

همچنین بروز بعضی از اختلالات روانی ، رفتاری ، شخصیتی ، حافظه و عدم قدرت زندگی به تنهایی ، احتیاج به حمایت دیگران و نظایر آن باعث شده است که پیران را جزء بیماران روانی قلمداد و آنان را در بیمارستان روانی بستری نمایند .

با وجودی که به عقیده بعضی ، مشکلات افراد مسن در نتیجه از بین رفتن اعمال طبیعی و عادی نسج و مغز است . ولی از دست دادن اعتماد به نفس ، ارتباط اجتماعی، مشکلات شغلی و حتی افراد خانواده یا فامیل مهمترین عامل هستند . شخص مسن اکثراً متوجه درون خود می شود و افسرده می گردد ، و دچار هذیان درباره کار دستگاههای گوارش می گردد .

احساس تنهایی می کند ، علاقه و خبرگی خود را کم کم از دست می دهد و در یک دایره معیوب قرار می گیرد ، که همان عوارض پیری است . خودکشی در پیران اکثراً گول زننده و با روشهای خطرناک انجام می گیرد . در 80 درصد موارد ، بعلت افسردگی و در بقیه موارد بعلت ابتلاء به بیماری های غیر قابل علاج ، مسئله اقتصادی، تنهایی و غیره می باشد .

انسان در هر مقطع زمانی تابع گذشته ، حال ، و آینده است و تحت تاثیر متغیرهای دورنی و دنیای خارجی خود قرار دارد . بطوری که پژوهش های متعدد اخیر، در مورد بیماری های شایع افسردگی نشان داده شده است ، که ارتباط و پیوستگی نزدیکی بین وقوع بیماری روانی و استرس های زندگی وجود داشته و
متخصصان بالینی از دیرباز به رابطه مشکلات و حوادث یا ابتلاء به بیماری افسردگی پی برده اند .

پیشگیری از بروز این عارضه ، که تمام فعالیت های روزمره و افکار و اعمال فرد رابه مخاطره انداخته و مقدار قابل ملاحظه ای از نیروهای انسانی برای مدتی نامعلوم از کارایی باز می دارد ، مستلزم درک و شناخت صحیح ، از مسئله مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل ایجاد کننده آن می باشد در این تحقیق سعی شده ، شمه ای از مطالب مربوط به این بیماری ، مطرح و سپس به وجود یا عدم وجود رابطه افسردگی در شاغلین و بازنشستگان پرداخته شود .


پیشگیری :

موثر ترین پیشگیری شاید این باشد که ، تغییراتی در سبک و روش زندگی و نگرش اجتماع ایجاد شود . فرد مسن فردی است قابل احترام ، و بایستی شغل مناسب و درخور استعداد داشته تا احساس کند که هنوز فردی مفید برای جامعه است .

استفاده از گردش های تفریحی ، دیدن موزه ها ، مساجد ، کلیسا ، پارکها ، شرکت در مسئولیت های خانوادگی مانند نگهداری و سرپرستی و حتی بازی با بعضی از حیوانات اهلی مانند : سگ ، گربه ، پرندگان ، دخالت دادن در کارهای دسته جمعی مانند : نظافت ، حمام کردن ، جمع و منظم کردن تخت خواب و اطلاق از جمله کارهایی است که باعث پیدایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن مجدد می شود . مسئولیت های فوق ، باعث یادآوری خاطرات و تجربیات دوران فعالیت فرد در مراحل قبلی زندگی شده که خود یک نوع روش درمانی است .

سالخوردگان سالم ترین مدیر ، راهنما ، مشاور و از بهترین متفکرین دنیا هستند . و می توان گفت : دنیا با تفکر سالمندان و حرکت جوانان اداره می شود . و به افراد جوان ، بایستی آموزش داد که با افراد پیر ، چه روشی داشته باشند و چگونه از تجربیات آنها استفاده کنند و همچنین آموخت ، که روزی آنها نیز پیر خواهند
شد .

افراد باید در همان جوانی ، به یادگیری حرفه ای مخصوص و مورد علاقه بپردازند ، تا پشتوانه ای برای زندگی آینده بشود ، و با جرات تمام وارد مرحله طبیعی زندگی که پیری است بشوند .

فعالیت های موقتی و متناسب ، دادن حقوق بازنشستگی مکفی و کمک به سایر افراد خانواده و به کار گماردن او به طور نیمه وقت و یا چند روز در هفته در سازمانها یا موسسات بعنوان مشاوره می تواند ، تضمینی باشد برای آینده نگری بهتر و پیشگیری از عوارض وخیم دوران پیری . (میلانی فر ، بهروز ، س 1375)نمونه مورد تحقیق :

نمونه مورد تحقیق متشکل از 80 نفر می باشد که پس از حذف پرسشنامه هایی که مخدوش بوده یا به هیچکدام از سوالات پاسخ نداده بودند گروهی نمونه با حجم 60 نفر 30 از افراد شاغل و 30 از افراد بازنشسته هستند . که در نظرآباد زندگی
می کنند این تحقیق مردان محدوده سنی 50 به بالا که به سن بازنشستگی رسیده اند را مورد بررسی قرار می دهد . انتخاب نمونه مورد تحقیق با استفاده از روش انتخاب دسترس صورت گرفته است .


ابزار تحقیق و نمونه برداری :

در این تحقیق از آزمون بک که میزان و شدت افسردگی را می سنجد برای سنجش میزان افسردگی بین افراد شاغل و بازنشسته استفاده شده است .


روش گردآوری داده ها :‌

در این روش اطلاعات بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده . به اینصورت که پرسشنامه ها در اختیار افرادی که بطور دسترس از بین شاغلین و بازنشستگان کارخانجات انتخاب شده بودند گذاشته شد و پس از پاسخگویی آزمودنیها جمع آوری گردید .


روش آماری و تحلیل داده ها :

پس از اجرای تست بک بر روی 60 نفر از نمونه مرحله نخست آزمایش به پایان رسید و با دریافت پاسخنامه ها آنرا نمره گذاری کرده و با استفاده از آزمون t بررسی و مقایسه دو گروه صورت گرفت .


تصحیح و نمره گذاری :

نمره گذاری تست بک به این صورت است که با توجه به پاسخنامه ها ، به
پاسخ های الف 10 امتیاز می دهیم و به شاسخ های ب 1 نمره و پاسخ های ج 2 نمره و به پاسخ های د 3 نمره امتیاز می دهیم .


درجات افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک

جمع امتیاز

میزان افسردگی

10-1

طبیعی

16-11

کمی افسرده

20-17

نیازمند مشورت با روانپزشک

30-21

به نسبت افسرده

40-31

افسردگی شدید

بیشتر از 40

افسردگی بیش از حد


مقیاس بک 13 مورد را با سوالهایی می سنجد که بر اساس 21 جنبه نظیر خلق بدبینی ، احساس شکست ، نارضایتی ، احساس گناه ، نیاز به مجازات ، نفرت از خود، تهمت به خود ، تمایلات خودآزاری ، گریستن ، زودرنجی ، گوشه گیری از اجتماع ، بی تصمیمی ، پندار شخصی از بدن ، گریستن ، کاهش وزن اشتغالات ذهنی در مورد سلامت بدن و کاهش نیروی جنسی طرح و تدوین شده است .

هر یک از جنبه ها مربوط به یکی از علائم و نشانههای اختلال افسردگی است هر جنبه ای به چهار معیار مشخص شده است که این معیار بر حسب شدت افسردگی از صفر تا 3 درجه بندی شده است و به ترتیب از خفیف ترین تا شدید ترین میزان افسردگی بکار رفته است . این معیار شامل :

(0)سلامت روانی در جنبه مورد نظر

(1)احساس اختلال حفیف در جنبه مورد نظر

(2)احساس اختلال شدید

(3)احساس اختلال حاد و عمیق

تست بک از فرهنگی خاص می باشد ، یعنی بدون رابطه با وضع
اقتصادی ، فرهنگی جامعه روی هر کسی انجام شده است و عمق افسردگی را نشان
می دهد .
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:36

تحقیق مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

تحقیق مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی


مقدمه

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[1]، 2002).

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

بیان مسأله

بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[2] ، 1995).

قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[3]، 2000) .

مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).

فرضیه های پژوهش

الف ) فرضیه اصلی پژوهش

بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی پژوهش

1- بین عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

2- بین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .


فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسأله.................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش........................................................................................... 5

اهداف پژوهش............................................................................................................ 7

هدف کلی پژوهش....................................................................................................... 7

اهداف ویژه پژوهش..................................................................................................... 7

فرضیه های پژوهش..................................................................................................... 8

فرضیه اصلی پژوهش................................................................................................... 8

فرضیه های فرعی پژوهش............................................................................................ 8

پیش فرض های پژوهش.............................................................................................. 9

محدودیت های پژوهش............................................................................................... 9

تعاریف نظری............................................................................................................. 11

تعاریف عملیاتی.......................................................................................................... 13

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه......................................................................................................................... 17

بخش اول : مبانی نظری پژوهش................................................................................... 18

- مفهوم تربیت بدنی .......................................................................................... 18

- تعریف ورزش................................................................................................ 19

- ورزش .......................................................................................................... 19

- تعاریف ورزش همگانی................................................................................... 23

- مفهوم جهانی ورزش....................................................................................... 26

- مفهوم ورزش.................................................................................................. 27

- کیفیت زندگی................................................................................................. 29

- حق به دنبال خوشحالی بودن............................................................................ 30

- انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی........................ 31

- فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی......................................................... 36

عنوان صفحه


- تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار................................................................... 38

- طبقه بندی ورزش های همگانی........................................................................ 39

- گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت........................... 42

- تعادل در ورزش............................................................................................. 43

- مفهوم فراغت.................................................................................................. 44

- توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان............................................ 49

- فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن............................................... 54

- نگرش و چارچوب مفهومی آن......................................................................... 57

- تعریف نگرش................................................................................................. 58

- گرایش به ورزش و فعالیت بدنی...................................................................... 59

- انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی.............................................................. 61

- بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش................................................................... 65

الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور............................. 65
ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور.............................. 78

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه......................................................................................................................... 90

روش پژوهش............................................................................................................. 91

جامعه آماری............................................................................................................... 92

نمونه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................. 93

ابزار پژوهش............................................................................................................... 96

متغیرهای پژوهش........................................................................................................ 97

اعتبار و روایی ابزار پژوهش......................................................................................... 98

شیوه جمع آوری داده ها.............................................................................................. 99

روش های آماری........................................................................................................ 99

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق................................................................. 102

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی.................................................................... 102

عنوان صفحه


ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی........................................... 114

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی........................................................................... 132

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی.............................................. 134

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ....................................................................... 136

سایر یافته های پژوهش.............................................................................................. 151

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه........................................................................................................................ 161

خلاصه ی پژوهش..................................................................................................... 161

یافته های اصلی پژوهش............................................................................................. 161

سایر یافته های پژوهش.............................................................................................. 163

بحث و تحلیل و نتیجه گیری....................................................................................... 166

روش های گسترش ورزش همگانی............................................................................. 171

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش........................................................................ 173

پیشنهادات برای محققین دیگر..................................................................................... 173منابع و پیوست


3- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد


[1] . Larsen

[2] . wade

[3] . Davis , Bخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:19

اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری شد.گروه تجربی 3جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل 3ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (4دقیقه با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می شود. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با استفاده از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد بررسی (boster.usa) انجام شد. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=05/0) در نظر گرفته شد. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین وجود دارد (05/0=P) این نتایج بیانگراین است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می شود.

واژه های کلیدی: تمرین پرحجم تناوبی شدید،هورمون رشد،گرلین،افراد داری اضافه وزن

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله پژوهش... 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش... 7

1-4- اهداف پژوهش... 8

1-4-2 اهداف اختصاصی. 8

1-5- فرضیه های پژوهش... 8

1-7- محدودیت های پژوهش... 8

1-8- تعاریف اصطلاحات و واژه ها 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 11

2-2- تمرین تناوبی شدید. 11

2-2-1 انواع تمرینات شدید تناوبی. 12

2-2-1-1 HIT با حجم کم. 12

2-2-1-2 HIT با حجم بالا. 12

2-3- سازوکار HIT. 12

2-4- هورمون رشد. 13

2-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟ 14

2-5-1 خواب کافی و منظم. 14

2-5-2 تغذیه صحیح. 14

2-5-3 تمرینات ورزشی. 15

2-5-4 فاصله‌ گذاری مناسب بین تغذیه و خواب.. 15

2-6- نقش های کاتابولیکی هورمون رشد. 15

2-7- پاسخ هورمون رشد به ورزش.. 16

2-8- گرلین. 19

2-8-1 گرلین به عنوان یک پپتاید معده‌ای- مغزی. 20

2-8-2 تعادل انرژی و گرلین. 20

2-8-3 گرلین و تنظیم دریافت غذا 22

2-8-4 گرلین و چاقی. 24

2-9- پیشینه پژوهش... 25

2-10- جمع بندی. 29

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 31

3-2- روش پژوهش... 31

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش... 31

3-4- متغیرهای پژوهش... 31

3-4-1 متغیر مستقل. 32

3-4-2 متغیرهای وابسته 32

3-5- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات.. 32

3-6- روش اجرای پژوهش... 32

3-6-1 روش ELISA.. 33

3-6-2 انجام تست الایزا به منظور اندازه گیری هورمون رشد و گرلین. 34

3-6-3 الگوی برنامه ی تمرینی. 36

3-7- روش های آماری. 37

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 39

4-2- توصیف داده های پژوهش... 39

4-3- آمار استنباطی. 41

4-3-1 آزمون KS. 41

4-3-2 آزمون لون. 42

4-3-3 آزمون فرضیه های پژوهش... 42

4-3-3-1 فرضیه اول. 42

4-3-3-1 فرضیه دوم 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 45

5-2- خلاصه پژوهش... 45

5-3- بحث.. 46

5-4- نتیجه گیری. 47

5-5- پیشنهادات.. 47

5-5-1 پیشنهاد کاربردی. 47

5-5-2 پیشنهادات برخواسته از تحقیق. 47

منابع و مآخذ. 48

فهرست منابع فارسی. 48

فهرست منابع انگلیسی. 49

چکیده انگلیسی. 51

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 3-1: ویژگی های فردی آزمودنی ها (میانگین ± انحراف معیار) 33

جدول 3-2: الگوی برنامه تمرینی. 36

جدول 4-1: ویژگی های فردی آزمودنی‌ها در دو گروه پژوهش... 40

جدول 4-2: مقادیر غلظت هورمون رشد و گرلین سرمی در پیش و پس از تمرین دو گروه پژوهش... 41

جدول 4-3: نتایج آزمون KS. 41

جدول 4-4: نتایج آزمون لون. 42

جدول 4-5: نتایج تحلیل کوواریانس تغییرات هورمون رشد سرمی در دو گروه تمرین و کنترل. 42

جدول 4-6: نتایج تحلیل کوواریانس تغییرات گرلین در دو گروه تمرین و کنترل. 43خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:31

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد .

فهرست

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهداف تحقیق 5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم 6

فرضیه تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

تعریف 8

تاریخچه 12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30

تفاوتهای فردی در کار 38

جنبه های تفاوتهای فردی 38

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40

شیوه های سنتی انتخاب کارکنان 41

کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهای استخدامی 44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46

ایجاد فرضیه 47

تعیین معیارها 48

اجرای آزمون 49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52

حجم نمونه 53

معرفی آزمون گلدنبرگ 54

روش تحقیق 55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 56

مقدمه فصل چهارم 57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد 57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین 61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 62

بحث و نتیجه گیری 63

پیشنهادات 64

محدودیت ها 65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ 66

منابع و ماخذ 71خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:19

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[1] ، 1995).

قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[2]، 2000) .

مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).

در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.

برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه.......................................... 2

بیان مسأله..................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش............................ 5

اهداف پژوهش.................................... 7

هدف کلی پژوهش.................................. 7

اهداف ویژه پژوهش............................... 7

فرضیه های پژوهش................................ 8

فرضیه اصلی پژوهش............................... 8

فرضیه های فرعی پژوهش........................... 8

پیش فرض های پژوهش.............................. 9

محدودیت های پژوهش.............................. 9

تعاریف نظری................................... 11

تعاریف عملیاتی................................ 13

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه......................................... 17

بخش اول : مبانی نظری پژوهش.................... 18

- مفهوم تربیت بدنی ......................... 18

- تعریف ورزش................................ 19

- ورزش ..................................... 19

- تعاریف ورزش همگانی........................ 23

- مفهوم جهانی ورزش.......................... 26

- مفهوم ورزش................................ 27

- کیفیت زندگی............................... 29

- حق به دنبال خوشحالی بودن.................. 30

- انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 31

- فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی....... 36

- تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار.......... 38

- طبقه بندی ورزش های همگانی................. 39

- گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 42

- تعادل در ورزش............................. 43

- مفهوم فراغت............................... 44

- توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان.. 49

- فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن. 54

- نگرش و چارچوب مفهومی آن................... 57

- تعریف نگرش................................ 58

- گرایش به ورزش و فعالیت بدنی............... 59

- انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی............ 61

- بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش.............. 65

  • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65
  • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 78

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه......................................... 90

روش پژوهش..................................... 91

جامعه آماری................................... 92

نمونه آماری و روش نمونه گیری.................. 93

ابزار پژوهش................................... 96

متغیرهای پژوهش................................ 97

اعتبار و روایی ابزار پژوهش.................... 98

شیوه جمع آوری داده ها......................... 99

روش های آماری................................. 99

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق.......... 102

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی.............. 102

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی 114

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی................ 132

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی 134

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ............ 136

سایر یافته های پژوهش.......................... 151

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................... 161

خلاصه ی پژوهش.................................. 161

یافته های اصلی پژوهش.......................... 161

سایر یافته های پژوهش.......................... 163

بحث و تحلیل و نتیجه گیری...................... 166

روش های گسترش ورزش همگانی..................... 171

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش........... 173

پیشنهادات برای محققین دیگر.................... 173

منابع

فهرست جداول

عنوان صفحه


جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55

جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان............... 86

جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان 95

جدول 2-3: سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی........................................ 97

جدول 1-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 102

جدول 2-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 104

جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته 106

جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 108

جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات 110

جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته 111

جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز 112

جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت.... 114

جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت 115

جدول 10-4 : توزیع فراوانی عامل اجتماعی....... 117

جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی 118

جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی........ 120

جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی...................................................................................................... 121

جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی... 123

جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی 124

جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 126

جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ........................................... 127

جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی....... 129

جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی 130

جدول 20- 4 : توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده 132

جدول 21- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل.... 134

جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس 135

جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی........ 137

جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول.... 139

جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم.. 141

جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم.. 143

جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 146

جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم. 148

جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم.. 150

جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل.......................................... 151

جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات.................................... 154

جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن............................................ 156

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 103

نمودار 2-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 105

نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107

نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 109

نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات 110

نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته 111

نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز 113

نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت.............................................. 116

نمودار 9-4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی 119

نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی........................................ 122

نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی.............................................. 125

نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ..................................... 128

نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی 131

نمودار 14- 4 : توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده.............................................. 133

نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137

نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی................................... 139

نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی .................................. 141

نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ....................... 143

نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ....................... 145

نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ..................... ورزش همگانی 147

نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی .................................. 150

نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل.............................................. 153

نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات........................................ 155

نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن.............................................. 158

فهرست شکل ها

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )........ 35

شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی .............. 41خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 04:16

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی

و تمام انبیا واولیای الهی آمده اند که بگویند خوب :

•بخورید ، بخوابید بنویسید ،گریه کنید ، فکر کنید ، مشاوره و...

واجب ترین ، قربی ترین و مفیدترین کار برای نزدیکی به خدا ؟!

•سرداران شهید علمند •اعلام الهدی و منارالتقی

( پرچم های هدایت و ستون های تقوی )خرید فایلادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 20:07

پایان نامه اثر یک دوره تمرینات ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در مردان ورزشکار دانشجو

موضوع : اثر یک دوره تمرینات ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در مردان ورزشکار دانشجو   رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی (بیومکانیک - آسیب شناسی)   (فایل word قابل ویرایش )   تعداد صفحات : 123   چکیده: تمرینات ویبریشن کل بدن)به عنوان یک روش جدید تمرینی که موجب تحریک مکانیکی سیستم عصبی-عضلانی می­شود، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رابطه بالا بین کارایی سیستم عصبی-عضلانی با تعادل پویا که جزء لاینفک فعالیت­های روزمره و ورزشی می­باشد، هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین ارتعاش کل بدن بر تعادل پویای‌ دانشجویان مرد ورزشکار بود. 20 نفر از دانشجویان مرد ورزشکار رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ دانشگاه تهران(سن: 03/1±70/20 سال، وزن: 21/6±25/69 کیلوگرم، قد: 05/5±5/174 سانتی­متر و شاخص توده بدنی: 1/3±58/22) بطور داوطلبانه در ...ادامه مطلب
1 2 >>