X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:23

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی


فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول : دفاتر محاکم

موضوع : دفاتر دادگاه 3

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی 5

موضوع : اقسام دعاوی.. 8

موضوع : دادخواست و شرایط آن.. 11

موضوع : نحوه تشکیل پرونده 13

فصل دوم :داگاه حقوقی

موضوع : ابطال سند اجاره 17

موضوع : الزام به تنظیم سند. 21

موضوع : تنظیم سند – صدور دستور موقت... 26

موضوع : تغییر نام. 30

موضوع : ابطال رای داور 32

موضوع : خلع ید. 40

موضوع : خلع ید – قلع و قمع مستحدثات – تنظیم سند. 45

موضوع : تنظیم سند. 50

موضوع : تخلیه. 53

موضوع : ابطال شناسنامه. 57

موضوع : خلع ید- قلع و قمع.. 60

موضوع : اخذ پایان کار – تفکیک و تنظیم سند. 64

موضوع : مطالبه طلب... 68

موضوع : الزام به تنظیم سند. 74

موضوع : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداری – ابطال رای کمیسیون.. 78

موضوع : الزام به تنظیم سند. 82

موضوع : جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب (مطالبه طلب) 85

موضوع : تایید فسخ قرارداد. 88

موضوع : تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 92

موضوع : واخواهی (مطالبه وجه چک) 94

فصل سوم: اجرای احکام مدنی

موضوع : مطالبه خسارت... 99

موضوع: مطالبه وجه چک.... 101

موضوع: تنظیم سند رسمی.. 103

موضوع: مطالبات... 105

موضوع: مطالبات مهریه. 107

موضوع: مطالبه. 109

موضوع: مطالبه مهریه. 111

موضوع: الزام به تنظیم سند و انتقال سند رسمی.. 113

موضوع: تنظیم سند. 115

موضوع: مطالبه مهریه. 118

موضوع: تخلیه واحد مسکونی.. 120

موضوع مطالبه وجه سفته. 122

موضوع: مطالبه نفقه. 124

موضوع: مطالبه. 126

موضوع: مطالبه مهریه. 128

فصل چهارم: دادگاه کیفری

موضوع: ورود به عنف... 131

موضوع: جعل و کلاهبرداری.. 134

موضوع: خیانت در امانت... 137

موضوع: ایراد جرح عمد با چاقو. 139

موضوع: ترک نفقه. 141

موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی.. 143

موضوع: مشارکت در جعل معنوی.. 145

موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی.. 147

موضوع: سرقت سیم برق.. 149

موضوع: صدور چک بلا محل.. 151

موضوع: تخریب عمدی شیشه و وسائل منزل 153

موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی.. 155

موضوع: عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار 158

موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت... 160

موضوع: ترک نفقه. 163

فصل پنجم: اجرای احکام کیفری

موضوع : تغییر کاربری.. 165

موضوع : عدم تحویل طفل.. 169

موضوع : ایجاد مزاحمت تلقی و تهدید. 172

موضوع : مزاحمت بانوان.. 174

موضوع : شرب خمر. 177

موضوع : مشارکت در نهب، تخریب ، اتلاف دسته جمعی.. 180

موضوع : ایراد ضرب و جرح عمدی.. 184

موضوع : صدور چک بلامحل.. 187

موضوع : فحاشی.. 190

موضوع : تصادف منجر به صدمه غیر عمدی.. 193

موضوع : فحاشی.. 196

موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدی.. 198

موضوع : سرقت... 201

موضوع : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی.. 204

موضوع : رابطه نامشروع. 207

فصل ششم: دادگاه خانواده

موضوع : مطالبه مهریه. 212

موضوع : اثبات زوجیت... 215

موضوع : مطالبه مهریه. 217

موضوع : طلاق.. 219

موضوع : مطالبه مهریه. 222

موضوع : تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به. 224

موضوع : مطالبه نفقه معوقه. 226

موضوع : طلاق.. 229

موضوع : طلاق.. 231

موضوع : طلاق.. 234

فصل هفتم: دادگاه اطفال

نام سلسله مورد آموزش : سرقت... 237

موضوع : مزاحمت تلفنی – قذف... 239

موضوع: ایراد صدمه غیر عمدی.. 241

موضوع: کشف و نگه داری مواد مخدر 244

موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی .. ...........................................................................................................246

فصل هشتم :دادگاه تجدیدنظر

موضوع : قتل عمدی – شرکت در نزاع دسته جمعی.. 250

موضوع : قتل عمدی و جرح شوزب زارع مولایی.. 258

موضوع : گواهی عدم امکان سازش (طلاق) 264

موضوع : تمکین.. 267

موضوع : اعسار از پرداخت مهریه. 269

موضوع : اعسار و تقسیط مهریه. 272

موضوع : مطالبه مهریه. 274

موضوع : مطالبه مهریه. 276

موضوع : تمکین.. 278

موضوع : طلاق توافقی.. 280

موضوع : الزام به تمکین.. 282

موضوع : مطالبه نفقه. 284

موضوع : مطالبه نفقه. 287

موضوع : الزام به تمکین.. 289

موضوع : اعسار از پرداخت مهریه. 291خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:17

تاریخچه مشاوره

تاریخچه مشاوره

فرآیند مشاوره ارتباط نزدیکی با راهنمایی دارد. هرچند راهنمایی فرآیندی گسترده‌تر را شامل می‌شود که تمام امور زندگی فردی و اجتماعی فرد را دربر می‌گیرد، مشاوره قلب برنامه راهنمایی به شمار می‌رود و از خدمات اساسی آن است. با این وصف در تاریخ روان شناسی مشاوره دیده می‌شود که این شاحه از روان شناسی ، با راهنمایی به منزله فعالیتی منظم و سازمان یافته ، در سال 1908 میلادی در شهر بستن ایالت ماساچوست امریکا به وسیله شخصی به نام فرانک پارسونز که به پدر راهنمایی حرفه‌ای مشهور است، آغاز می‌شود.

پارسونز راهنمایی را ابتدا در مقیاسی کوچک و با تاکید بر راهنمایی حرفه‌ای آغاز کرد. بنابراین کار او به مثابه یک نوآوری در نظام تعلیم و تربیت با نارسایی‌هایی توام بود و به دلیل تاکید محضش بر راهنمایی حرفه‌ای ، یک بعدی به حساب می‌آمد. به این ترتیب با توجه به ضرورتهایی که بر لزوم تداوم راهنمایی و مشاوره احساس می‌شد، روان شناسی مشاوره شکل کاملتری به خود گرفت، بطوری که نظریات متعدد در این زمینه ارائه شد و روشها و فنون مختلفی معرفی

مشاوره و راهنمایی :

یکی از تخصص های روانشناسی است که به افراد کمک می کند تا دشواریهایی که در زمینه رشد، سازگاری ، پیشرفت ،تصمیم گیری و برقراری ارتباط دارند را رفع نمایند و در واقع مشاوره فرآیندی برای شناخت دقیق تر رفتار است که برای دستیابی به هدفها و عملکردهای موثر و مفید کمک می کند. مشاوره بک معنی تجربه کردن نسل آدمی است و از سویی مبحثی نوین است . انسان در طول قرون و اعصار دریافته است به هنگام داشتن مشکل واخذ تصمیم ،گفتگو داشتن با یک دوست صمیمی ،یک معلم و روحانی همسر ،کشیش یا والدین ……. می تواند فکر را روشنی بخشد ، اخذ تصمیم را آسان کندو دلواپسی و اظطراب را کاهش دهد .

آنچه در عصر کنونی تازگی دارد تکوین ورشد مشاوره به صورت یک شغل تخصصی است .تنها در نیم قرن اخیر است که برای فردی میسر گردیده تا همه عمر و انرژی خود را در نوعی از خدمت مصرف دارد که به یاری و کمک تخصصی به دیگران است و می تواند در سراسر زندگی نه تنها مخل درآمد و امرار معاش برای حیات او باشد بلکه شغلی دلپذیر است که هم به رشد و تکامل دیگری می انجامد و هم به رشد و پیشرفت خود او می افزاید .

________________________________________

مشاور کیست ؟

مشاور ( counselor ) با اشخاص کار می کند که مشکلات آنها ضعیف تر از مشکلات افرادی است که روانشنالینی یا روان پزشک psychiatrist می بیند .

مشاوران اغلب با افراد بهنجار یا نسبتأ نا سازگار کار می کنند . به عقیده تیلر (1969) مشاوره خاص اشخاص بهنجار می باشد که در زمینه های مربوط به رشد و توسعه توانائیهای بالقوه خود مشکل دارند. در موارد ی که مددجو گرفتار پریشانی جدی نشده است و مشکلات او نیز از نوع مسائل و مشکلات افراد بهنجار می باشد .

و در تعریف دیگر آمده است :

مشاوره رابطه حضوری بین یک فرد و متخصص با مراجع یا مراجعان است که طی آن مشاور با استفاده از علم و دانش و مهارت و توانائیهای خود ، به مراجع کمک می کند تا درک و شناخت بهتری از مسایل و موقعیت خود بدست آورد و به مطلوب ترین شکل از توانایی استعداد و امکانات خود بهره گیرد و قادر گردد در مواجهه با پیشامد ها و مشکلات زندگی به گونه ای مناسب و عاقلانه تصمیم گیری کند . حاصل این فعالیت نه تنها کمک به خود مراجع برای رفع مشکلات اوست ، بلکه رشد و تعالی شخص و اجتماعی و ی را نیز به همراه خواهد داشت .

________________________________________

(انواع مشاوره)

مشاوران برای درک و تشخیص مشکلات از انواع روشها و رویکردهای مشاوره و روان درمانی نظام دار مبتنی بر پژوهش استفاده می کنند.

مشاوره ، به روش مستقیم مشاور محوری است

مشاوره به روش غیر مستقیم مراجع محوری است

مشاوره التقاطی از هر دو روش بهره می گیرد.

مشاوره چگونه به شما کمک می‌کند؟

مشاوره شامل سر‌فصل‌های زیر است:

استرس (اضطراب)، رشد شخصیت، ابتکار و نوآوری، هوش، تمرکز ، مدیریت زمان، خلاقیت، ارزش دادن به اراده، یادگیری موثر، برنامه‌ریزی شغلی،‌تعیین اهداف، بهبود حافظه و IQ . همچنین موضوعات دیگری مثل: نحوه برخورد با اضطراب امتحان، مواجه شدن با واقعیت، ایجاد نظم در خانه، حرکت به سوی موفقیت و قدرت ذهن.

نوع فایل:word

سایز :12.0 KB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تاریخچه، مشاوره
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:27

کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره

کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره

کتاب حاضر یک برداشت روزآمد از نظریه بنیادی مشاوره معاصر و مقدمه ای مفهومی و تجربی بر مصاحبه و مشاوره ارائه می دهد، تاکید کتاب بر راهبردهای فعال و راه حل مدار، در بافت چند فرهنگی و بوم شناختی است، کتاب حاضر که جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تخصصی و کارآموزان، مربیان، سرپرستان، مدیران، و مسئولان خدمات انسانی در همه سطوح نگاشته شده است، بر دانش و مهارت هایی تاکید می کند که هم در روابط حرفه ای و هم در روابط شخصی کاربرد دارند.

نوع فایل:Pdf

سایز: 336 KB

تعداد صفحه:30خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، تکنیک، مصاحبه، مشاوره
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:22

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری

خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است. وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادیست که در سال 1393 برای بررسی و رفع تعارضات زناشویی واختلافات خانوادگی خود به دوایر مشاوره ومددکاری نیروی انتظامی درسطح شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از میان آنها تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ودر دسترس انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب کتل، مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ) استفاده گردیده است . طرح پژوهش از نوع همبستگی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون وآزمون Tاستفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که بین اضطراب وافسردگی با تعارضات زناشویی همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد(P≤0/01). و افسردگی واضطراب ،تعارضات زناشویی را پیش بینی می کنند. ازنتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که تعارضات زناشویی عامل افزایش افسردگی واضطراب در بین زوجین است.

واژه های کلیدی : تعارضات زناشویی- اضطراب - افسردگی

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1-4 اهداف پژوهش. 11

1-4-1 هدف اصلی. 11

1-4-2 اهداف فرعی. 11

1-5 سؤالات پژوهش. 11

1-6 تعاریف اصطلاحات ومفاهیم. 12

1-6-1 تعاریف نظری. 12

1-6-2 تعاریف عملیاتی. 13

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 پیش درآمد. 15

2-2 اضطراب. 15

2-2-1 ماهیت اختلال های اضطرابی. 16

2-2-2 اختلال وحشتزدگی. 17

2-2-3 آگورافوبی. 17

2-2-3-1 فوبی خاص. 18

2-2-3-2 فوبی اجتماعی. 18

2-2-4 اختلال اضطراب فراگیر. 18

2-2-5 اختلال وسواس فکری-عملی. 19

2-2-6 اختلال استرس حاد و استرس پس از آسیب. 20

2-2-7 نظریه های روانشناختی در مورد اضطراب. 21

2-2-7-1 نظریه های روان پویایی. 21

2-2-7-2 نظریه رفتاری. 22

2-2-7-3 نظریه فیزیولوژیک. 22

2-2-7-4 نظریه پدیدار شناختی و وجودی. 23

2-3 افسردگی. 23

2-3-1 افسردگی چیست. 26

2-3-2 حالات افسردگی. 27

2-3-3 تاریخچه افسردگی. 28

2-3-4 طبقه بندی افسردگی. 28

2-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی. 28

2-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی. 29

2-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی). 29

2-3-4-4 اختلال خلق ادواری. 29

2-3-4-5 اختلال دوقطبی. 30

2-3-5 شیوع افسردگی. 32

2-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی. 33

2-3-7 افسردگی فصلی. 33

2-3-8 تشخیص افتراقی برای افسردگی. 34

2-3-9 منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست. 35

2-3-10 حملات افسردگی. 36

2-3-11 ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی. 37

2-3-12 دیدگاههای موجود در مورد افسردگی. 41

2-3-12-1 دیدگاه زیست شناختی. 41

2-3-12-2 دیدگاه روان پویشی. 41

2-3-12-3 دیدگاه رفتاری. 42

2-3-12-4 دیدگاه شناختی. 43

2-4 تعارضات زناشویی. 45

2-4-1 ابعاد تعارض. 49

2-4-2 تعارضات خانوادگی چرا؟. 50

2-4-3 مفهوم تعارض. 51

2-4-4 تعاریف تخصصی متعددی از تعارض. 52

2-4-5 تعارض زناشویی از نظر وایل. 52

2-4-6 دیدگاههای تعارض. 52

2-4-6-1 دیدگاه سنتی. 53

2-4-6-2 دیدگاه روابط انسانی. 53

2-4-6-3 دیدگاه تعاملی. 53

2-4-7 عقاید مثبت ومنفی نسبت به تعارض ازنظر ویلموت وهاکر. 53

2-4-8 هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر. 54

2-4-9 عوامل تعارض. 54

2-4-10 زمینه های تعارضات زناشویی. 55

2-4-11 مراحل تشدید تعارض زناشویی. 56

2-5 الگوهای ارتباطی. 57

2-6تجزیه وتحلیل تعارض. 58

2-7 روش های حل تعارض . 58

2-8 سبک ها و استراتژی های حل تعارض. 59

2-9 چهار سوال اساسی در حل تعارضات. 60

2-10تأثیر اضطراب بر روابط و تعارضات زناشویی. 62

2-11 پیشینه تحقیق. 65

2-11-1 پژوهش های داخلی. 65

2-11-2 پژوهش های خارجی. 71

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 پیش درآمد. 76

3-2 روش پژوهش. 76

3-3 معرفی متغیرها. 76

3-4 جامعه آماری. 76

3-5 جامعه نمونه و روش نمونه گیری. 76

3- 6 ابزار پژوهش. 77

3-7 شیوه اجرا. 79

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها. 79

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 پیش درآمد. 81

4-2 آمار توصیفی. 81

4-3 جداول ونمودارها. 82

4-3-1 جداول ونمودارهای فراوانی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 82

4-4 آماراستنباطی. 86

4-5 روش آزمون سؤالات پژوهش. 86

4-6 تجزیه وتحلیل سؤالاتپژوهش. 87

4-7 خلاصه تجزیه وتحلیل ها و آزمون، به تفکیک هر سؤال. 87

4-7-1 آزمون سؤال اول. 87

4-7-2 آزمون سؤال دوم. 89

4-7-3 آزمون سؤال سوم. 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 پیش درآمد. 93

5-2 بررسی سؤال ها. 93

5-3 مقایسه نتایج سؤالات باپژوهش های قبلی. 95

5-4 نتیجه گیری از نظر نگارنده. 96

5-5 محدودیت‌های پژوهش. 96

5-6 پیشنهادهای پژوهشی. 97

5-6 پیشنهادهای کاربردی. 97

منابع و ماخذ. 98

پیوست‌ها. 104

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1): فهرست نشانه های بالینی افسردگی. 31

جدول (2-2): ملاک تشخیصیDSM-IV-IR برای دوره افسردگی. 37

جدول (2-3): ملاک تشخیصیDSM-IV-IRبرای دوره مانی. 39

جدول (2-4): تفاوت های بالینی میان افسردگی وشیدایی. 40

جدول (2-5): خطاهای شناختی بک. 44

جدول (3-1): درجات وسطوح افسردگی در پرسشنامه افسردگی بک. 78

جدول (4-1): جنسیت پاسخ گویان. 82

جدول (4-2): وضعیت تأهلپاسخگویان. 82

جدول (4-3): سنپاسخگویان. 83

جدول (4-4): تحصیلاتپاسخگویان. 83

جدول (4-5): فراوانی متغیرهای افسردگی،اضطراب وتعارضات زناشویی 84

جدول (4-6): ضریب همبستگی وسطح معنی داری وتعداد داده ها بین دو متغیر اضطراب وتعارضات. 88

جدول (4-7): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و میزانT وسطح معنی داری اضطرابوتعارضات. 89

جدول (4-8): ضریب همبستگی وسطح معنی داری وتعداد داده ها بین دو متغیر افسردگیوتعارضات. 90

جدول (4-9): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و میزانTوسطح معنی داری افسردگیوتعارضات. 90

جدول (4-10): رگرسیون جهت پیش بینی تعارضات زناشویی براساس افسردگی و اضطراب. 91

جدول (4-11):ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی تعارضات زناشویی براساس افسردگی و اضطراب…. 91

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1): نمودار منحنی طبیعی. 87خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:47

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری

سازگاری در فرهنگ روان‌شناسی، عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانسیم با محیط خود برقرار می‌کند. این اصطلاح معمولاً به سازگاری روان‌شناختی یا اجتماعی با توجه به معنای ضمنی مثبت آن اشاره دارد. یعنی فرد خوب سازگار یافته و این اصطلاح وقتی به کار برده می‌شود که فرد در یک فرایند جاری و غنی از رشد بالقوه خودش، درگیر است و به تغییرات محیطی به طرز مؤثری واکنش نشان می‌دهد. این واژه از طرفی اشاره به یک حالت تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط دارد. حالتی که در آن همه نیازها ارضاء شده‌اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق بخشیده می‌شوند (عیدیان، 1385).

سازگاری به فرایندهای روان‌شناسی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می‌کند، اشاره دارد (وایتن ولیویید[1] به نقل از شهسواری، 1382) به زعم سینها وسینگ[2] (1993) سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به تحصیل و مدرسه در فرد که به صورت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی نیز بیان شده است (سینها وسینگ، ترجمه کرمی، 1377) منظور از سازگاری اجتماعی داشتن رابطه صحیح و مطلوب با دیگران و سازگاری شخص با محیط خود می‌باشد که با تغییر دادن خود و یا محیط به دست می‌آید (پورافکاری، 1373) و به مکانیسم‌هایی که بوسیله آنها یک فرد ثبات عاطفی پیدا می‌کند سازگاری عاطفی اطلاق می‌گردد و سازگاری تحصیلی را به عنوان داشتن نگرشهای مثبت نسبت به اهداف تحصیلی وضع شده، کامل کردن شروط تحصیلی و اعتقاد فرد به مؤثر بودن تلاش برای رسیدن به درجات علمی بالاتر تعریف کرده‌اند (پور دهقان اردکانی، 1383).

عوامل زیادی با سازگاری که یک ضرورت حیاتی برای انسان محسوب می‌شود در ارتباطند که مهمترین آنها «نحوة برقرار کردن ارتباط و تعامل با دیگران» می‌باشد. به عبارت دیگر، ارتباط و تعامل ناموفق باعث بوجود آمدن ناسازگاری در فرد خصوصاً در نوجوانان و جوانان که داشتن تعاملات اجتماعی به ارتباط با دیگران بویژه همسالان نقش مهمی در سلامت روانی آنها دارد، می‌شود (احمدی، 1375).

از دیدگاه روانشناسی ارتباطات، کوچکترین واحد ارتباطی در اجتماع رابطه بین دو شخصیت است. برن[3]، معتقد است که شخصیت هر انسانی از سه بخش که در ارتباط با یکدیگر هستند تشکیل می‌شود. کودک،‌ والد و بالغ.بنابراین وقتی انسان می‌خواهد در جامعه سازگار باشد، باید ابتدا خصوصیات شخصیتی سه‌بعدی خود را بشناسد و سپس وارد اجتماع شود. آنگاه خصوصیات سه‌بعدی طرف مقابل را نیز به طور نسبی بشناسد تا بهتر بتواند با او ارتباط برقرار کند. چه اگر ندانیم چگونه و با کدام بعد و در چه موقعیتی رابطه انسانی برقرار کنیم ، دچار شکست در تعامل اجتماعی شده و حالت سرخوردگی و ناکامی پیدا می‌کنیم و در نهایت با محیط انسانی خود ناسازگار می‌شویم (شفیع‌آبادی و ناصری، 1380).

در همین رابطه در پژوهشی حاجی نصیر (1384) با عنوان «تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برخود پنداره[4] و منبع کنترل[5] دانشجویان دختر دانشگاههای تهران به این نتیجه دست یافت که مشاورة گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل با اطمینان 99% بر تغییر خود پنداره و منبع کنترل دانشجویان مؤثر بوده است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته اینکه نظریة تحلیل رفتار متقابل نظریه قابل فهم و پیشرفته روانشناسی دربارة تفکرات، احساسات و ارتباطات افراد است و درک آن برای سنین نوجوانی راحت‌تر است و از طرفی رویکردی است که مفاهیم و متون آن برای گروههای درمانی طراحی شده (کرسنی[6]، به نقل از شفیع‌آبادی، 1380) و نوجوانان گرایش شدیدی به شرکت در گروه دارند، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان سنجیده و مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش...... 4

اهداف پژوهش...... 5

هدف اصلی... 5

اهداف فرعی... 5

فرضیه های پژوهش...... 5

فرضیه اصلی... 5

فرضیه‌های فرعی... 5

متغیرهای پژوهشی... 6

تعریف متغیرها. 6

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل... 6

تعریف عملیاتی:6

سازگاری... 7

تعریف نظری :7

تعریف عملیاتی :7

فصل دوم.. 8

ادبیات و پیشینه تحقیق... 8

مقدمه.. 9

الف) زمینه نظری پژوهش...... 9

سازگاری... 9

1- تعریف سازگاری... 9

2- عوامل مؤثر بر سازگاری... 10

الف) خانواده. 10

ب) مدرسه.. 11

ج) گروه همسالان.. 11

ویژگیهای افراد سازگار.. 16

نظریه تحلیل رفتار متقابل... 17

مبانی نظری نظریه تحلیل رفتار متقابل... 18

الگوی حالات نفسانی... 18

موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی... 20

آسیب‌شناسی روانی از دید تحلیل رفتار متقابل:21

هدف درمان در تحلیل رفتار.. 22

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل... 22

مشاوره و درمان :23

ارزشهای مشاوره گروهی... 24

- تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور.. 25

تحقیقات خارجی... 27

سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل... 28

جمع‌بندی مطالب..... 31

منابع.. 32خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:47

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مقدمه
این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد. که برای کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان ، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی ، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مساله و مشکلی که در محیط تحصیل برای آنها ممکن است پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است.
تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران
مشاوره تحصیلی قبل از پیروزی انقلاب
در ایران مساله راهنمایی و مشاوره و تهیه مقدمات آن بین سالهای 1337 تا 1350 شروع شد و جریان پیدا کرد. از سالهای 1337 با برگزاری سمینارهای متعددی طرح مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش مطرح شد و نیز تربیت نیروی مشاوره در دانشگاهها و تهیه ابزار کار مشاوران ، دوره‌های کارآموزی ضمن خدمت ، تهیه وظایف و طرح و جاانداختن آن از جمله اقدامات بعدی در این دوره بوده است. برای پیشرفت و گسترش این طرح اقدامات متعددی انجام شد. دوره‌هایی ترتیب داده شد تا دست اندرکاران تعلیم و تربیت با برنامه راهنمایی آشنا شوند. اعزام مشاوران به مدارس ، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف ، تهیه پرونده‌های تحصیلی و تربیتی ، تهیه پرسشنامه‌های مختلف و ایجاد مراکز مشاوره و راهنمایی در برخی از مراکز استانها از جمله اقداماتی است که در این دوره به عمل آمد.

در سالهای 1337 و 1338 کنفرانسهایی که در مشهد و آبادان تشکیل یافتند لزوم راهنمایی در مدارس را تاکید کردند. تا اینکه در سالهای 1344 و 1345 در دانشسرای عالی تهران درس مشاوره و راهنمایی جزء دروس رسمی قرار گرفت. از مهر ماه 1350 که اولین کلاس دوره راهنمایی تحصیلی تشکیل شد تا 22 بهمن 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در زمینه اجرای برنامه راهنمایی ، فعالیتهای زیادی صورت گرفت که آشنا ساختن والدین و مربیان و دانش آموزان با برنامه‌های مشاوره و راهنمایی به اعزام مشاورین به مدارس ، تهیه پرونده تحصیلی ، تست و اجرای آنها از آن جمله می‌باشد.
مشاوره تحصیلی بعد از پیروزی انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه راهنمایی با توجه به اهداف جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن سیستم معلم - مشاور بود که هم به تدریس و هم به مشاوره می‌پرداختند. پس مدتی برای تهیه هدفهای هماهنگ با اهداف انقلاب برنامه راهنمایی و مراکز مشاوره حذف و تحلیل گردید. و به جای آن طرح مربیان پرورشی با عنوان متولیان انقلاب در مدارس طرح ریزی و اجرا شد. این طرح به تدریج مسئولان را متوجه نیاز به مشاوره و راهنمایی در مدارس نمود. تا اینکه در سال 1364 هسته‌های مشاوره و راهنمایی مجددا در مناطق آموزش و پرورش تاسیس گردید. در حال حاضر برنامه‌های مشاوره‌ای مدارس به سمت تخصصی شدن و خدمات مشاوره‌ای سوق داده شده است و طرحهایی چون "طرح احیا نقش مشاوره‌ای معلمان" در حال اجرا است.
مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته و راهنمایی شغلی
در این زمینه مشاور به دانش آموز کمک می‌کند با اطلاع از ویژگیها و شرایط خود ، رشته‌ها و شرایط جامعه تصمیم مناسبی در مورد انتخاب رشته تحصیلی‌اش اتخاذ کند. چنین فرایندی چه در سال اول دبیرستان و برای انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسط صورت بگیرد و چه برای انتخاب رشته دانشگاهی تفاوت چندانی نمی‌کند. آشنایی مشاور با ویژگیها و مقررات موجود مربوط به هر دوره (متوسط یا دانشگاهی) بسیار حائز اهمیت است. مشاور تلاش می‌کند علاوه بر اینکه مراجع را از جنبه‌های مختلف هوشی ، استعداد و علایق شناسایی کند بلکه این شناخت را با شناختهای خود دانش آموز درهم می‌آمیزد و با در نظر گرفتن مقررات بیرونی و شرایط ویژه جامعه اقدام به تصمیم گیری کنند.
ویژگیهای خود دانش آموز که باید شناسایی شوند عبارتند از: میزان بهره هوشی ، نمرات تحصیلی او ، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف ، بررسی علایق و استعدادهای او در زمینه رشته‌ها و مشاغل. برای اینکار گاهی مشاور از آزمونهایی چون تست هوش ، آزمون رغبت سنج و آزمونهای سنجش استعداد کمک می‌گیرد. از سوی دیگر باید دانش آموز شناخت کاملی نیز از خود رشته تحصیلی بدست آورد. اینکه چه دروسی در آن مطالعه می‌شوند، آینده شغلی آن چیست؟ و ... .
مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی
برخی از دانش آموزان ممکن است دچار افت تحصیلی شوند. برخی از این دانش آموزان خود به مشاوره تحصیلی مراجع می‌کنند و برخی توسط مسئولین مدرسه به مشاور مدرسه معرفی می‌شوند. در هر حال مشاور تحصیلی به بررسی عمل مختلف افت تحصیلی می‌پردازد. برای بررسی احتمال وجود عمل خانوادگی از خود دانش آموز و خانواده او کمک می‌گیرد. عوامل مدرسه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین به بررسی سلامت جسمی و روانی دانش آموز می‌پردازد.

شناخت و پیدا کردن علت افت تحصیلی در گام اول قرار دارد. بعد از پیدا کردن علت ، مشاور به کمک دانش آموز و در صورت لزوم خانواده او و مسئولین مدرسه به رفع آن علت اقدام می‌کنند. یا اینکه راهنماییهایی به دانش آموزان برای رفع علت ارائه می‌شود و پیشرفت او مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از جمله این راهنمایی شامل شیوه افزایش انگیزش دانش آموز ، آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه ، آموزش شیوه‌های مواجهه با تغییرات اساسی و غیره خواهد بود.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مشاوره، تحصیلی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:24

طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

موضوع طرح : خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: 25/165میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 25/20 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 145 میلیون ریال

دورة بازگشت سرمایه: 77/1 سال

مقـدمه :

تداوم حیات هر بنگاه اقتصادی ، در وهله اول به توانایی آن نهاد در رقابت با رقبای داخلی و بین‌المللی وابسته است. کسب این توانایی نیز به نوبه خود نیازمند ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان می‌باشد. یکی از متداول ترین روش‌های حصول این هدف ، افزایش بهره‌وری در امور محوله و به تبع آن کاهش اتلاف ها ( و هزینه‌ها ) است. به این منظور بسیاری از نهادهای اقتصادی در سراسر جهان به سمت استقرار بهترین روش انجام کار در سازمان خود پیش می‌روند. در این میان استفاده از سیستم‌های مکانیــزه انجام امور یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش روی این سازمان ها است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:24

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

موضوع طرح : خدمات مشاورة مهندسی

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: 44/251 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 44/31 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 220 میلیون ریال

دورة بازگشت سرمایه: 2 سال

مقـدمه :

توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمی‌باشد. اهمیت این مطلب با توجه به ساخت سنتی صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بیش از پیش عیان می‌گردد.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:34

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاورهتوضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون روشها و فنون راهنمایی و مشاوره - با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

مجموعه تست


1- در کدام مرحله از مشاوره مشاور بیش از آنکه به گفتار مراجع گوش دهد نگران وضع روانی خویش است؟
1) وابستگی 2) تقویت 3) بقاء 4) مکاشفه
2- مشاوره در مقطع دبستان بیشتر جنبه پیشگیری دارد وبرتکنیک ... متمرکز است .
1) گروه سنجی 2) مشاهده علمی 3) واقعه نگاری 4) شرح حال نویسی
3- مراحل مشاورهی گروهی کدام است ؟
1) شناسایی، انتقال، عمل، پایان 2) شروع، گرم شدن، کار، اختنام
3) شروع، مقاومت، درمان، پایان 4) گرم شدن، کار، درمان، اختنام
4- منظور از پذیرش بدون قید و شرط مراجع چیست؟
1) احترام به مراجع وتوجه به احساسات وافکار او 2) ایجاد رابطه حسنه مطلوب بین مراجع و مشاور
3) آماده سازی شرایط محیطی برای شروع مشاوره 4) اعلام رازداری و محرمانه بودن مسائل مطروحه در مشاوره
5- مناسب ترین پاسخ های مشاور به مراجعی که حزن و اندوه دارد کدام است؟
1) در نظام ارزش های مراجع مداخله کند. 2) بیان احساسات را در مراجع تشویق کند.
3) تفکر منطقی مراجع را تشویق کند. 4) پاسخ هایی که به سازگاری مراجع بیانجامد.
6- اگر مراجع بگوید: افسرده ام و دلم نمی خواهد سر کار بروم واشتهایم کم شده است و مشاور بخواهـد از مهـارت انعکـاس احسـاس
استفاده کند در پاسخ او می گوید:
1) مشکل رفتاری پیدا کرده ای 2) میلی به غذا نداری و بی اشتها هستی
3) نگران وضعیت بدنی و کار خودت هستی 4) غیبت تو در محل کارت زیاد شده است.
7- مقاومت کامل مراجع چه پیامدی ممکن است داشته باشد؟
1) مجادله با مشاور 2) بیانات متضاد 3) سرپیچی از دستورات 4) رفتار خصومت آمیز
8- چنانچه مشاور متوجه قسمتی از گفته های مراجع نشود در این صورت باید:
1) موضوع را به جلسه آینده موکول کند. 2) برای درک موضوع سؤال کند.
3) کنجکاوی نکند و موضوع را رها سازد. 4) ایجاد رابطه گرمو صمیمانه با مراجع
9- در کدام مرحله از مصاحبه مشاوره ای مشاور در صدد یافتن فلسفه و نظریه زیر بنایی روش مشاوره خود بر می آید؟
1) تقویت 2) وابستگی 3) مکاشفه 4) ثبات
10- تکنیک " قواعد " در نظریه پرز به چه منظوری به کار می رود؟
1) برای سازمان دادن به جلسه مشاوره 2) برای از بین بردن مقاومت ها
3) برای پیش گیری از حاشیه روی مراجع 4) برای سرعت نتیجه گیری از جلسات مشاور

پاسخنامه
1- گزینه ی «1» وابستگی مشاور به مراجع یعنی توجه به نیازهای خود و توجه به نیازهای مشاور مانع پیشرفت درمان است.
2- گزینه ی «2» در مقطع دبستان با مشاهدهی علمی دانش آموزان میتوان علایق، خصوصیات شخصی ورفتاری دانشآموزان
رادرک کرده واستعدادهای ویژهی اورادریابند. بنابراین میتواند جنبه ی پیشگیری داشته باشد.
3- گزینه ی «1» مراحل یک مشاورهی گروهی عبارت است از شناسایی، انتقال، عمل، پایان
4- گزینه ی «1» توجه مثبت، مشروط شامل پذیرش کامل مراجع به صورت غیر داورانه است. درست به همان صورتی که
هست یعنی با تمام کاستیها و نقاط ضعفش و با تمام خصوصیات مثبت و نقاط قوتش
5- گزینه ی «2» وقتی مراجعی حزن و اندوه دارد مناسبترین پاسخ این است که مراجع تشویق شود تا احساساتش را بیان
کند واز طریق بیان احساساتش از بار اندوه روحیاش کاسته شود.
6- گزینه ی «2» انعکاس احساس یعنی بیان احساساتی که توسط خود مراجع مطرح شده و این فرآیند شفا بخشیدن از راه
رها کردن هیجانات را اصطلاحاً تخلیهی هیجانی یا پالایش مینامند.
7- گزینه ی «4» در مقاومت کامل مراجع برای ادامهی مشاوره رغبتی نشان نمیدهد و در صورت ادامهی مشاوره و افزایش
مقاومت ممکن است نسبت به مشاور رفتار خصومت آمیزی در پیش گیرد.
8- گزینه ی «2» سؤال کردن از دیگر فنون مشاوره است و اگر مشاور متوجه قسمتی از گفته های مراجع نشود میتواند از
مراجع سؤال کند و مسائل واضحتر گردد.
9- گزینه ی «4» درمرحله ی ثبات مراجع در صددیافتن فلسفه ونظریه ی زیربنایی است وبه مطالعه ی عمیق وهمه جانبه میپردازد.
10- گزینه ی «2» قواعد برای کمک به مشاور تدوین شده است تا با استفاده از آنها مقاومتها از بین برود و فرآیند بلوغ
شخصی را تسهیل کند.

نوع فایل: pdf

سایز: 115kb

تعداد صفحه:9خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:14

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>