X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:19

بررسی کانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه

بررسی کانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

این گزارش در چهار فصل و در راستای تهیه طرح مفهومی معدن نفلین سینیت رزگاه تهیه شده است. فصل اول گزارش به کلیات اختصاص یافته است. در فصل دوم به شناخت و تعیین معیارهای طراحی از بین گزارش ها و مستندات موجود پرداخته شده است. در فصل سوم گزارش، مبانی و هندسه طرح معدن در دو آلترناتیو تشریح شده و در نهایت در فصل چهارم، ماشین آلات مورد نیاز متناسب با هر طرح، برآورد شده است.

بنابراین، مطابق اهداف تهیه طرح مفهومی معادن و اصول و روش های تعریف شده در این زمینه، به طور خلاصه موارد زیر در بخش های مختلف گزارش مورد بررسی و عمل قرار گرفته است:

الف: تعیین معیار های طراحی بر مبنای تیپ بندی اولیه کانسار

یکی از پارامتر های اولیه در طراحی هر معدن، شناخت معیار هایی است که در آن مرز بین کانسنگ و باطله مشخص می شود. این معیار ها می تواند بر پایه تیپ بندی کانسار در هر مرحله مطالعاتی، (مفهومی، پایه، تفصیلی) تعریف شود.

در این راستا، کلیه گزارشهای در اختیار قرار گرفته از طرف طرح ( گزارشهای موجود در فهرست
منابع)، مورد بررسی کامل قرار گرفت و مستند ترین گزارش هائی که می توان بر پایه آن معیار های فنی و اقتصادی لازم در راستای طراحی مفهومی معدن رزگاه را استخراج نمود، گزارش های انیستیتو وامی در خصوص تیپ بندی اولیه کانسار نفلین سینیت رزگاه و نتایج تست های تکنولوژی بر روی نمونه های سطحی اخذ شده از آن، تشخیص داده شد. بر این اساس، سعی شد معیار های اعلام شده در آن گزارش ها، استخراج و جهت تیپ بندی کل کانسار به نمونه های عمقی تعمیم داده شود. براساس معیار های اعلام شده انستیتو وامی، تیپ سنگ A از بین چهار تیپ تعریف شده آن (A,B,C,D) در نمونه های سطحی، مناسب ترین بخش کانسار از لحاظ شاخص های اقتصادی حاصله در تست های تکنولوژی بوده به گونه ای که بازیابی آلومینا در تست های انجام گرفته، از سایر تیپ ها 6 الی 8 درصد بیشتر و هزینه تولید آلومینا نیز بر اساس اندیس کیفی تعریف شده ، کمتر بوده است. بنابراین سنگهائی که متوسط مشخصات شیمیائی، مینرالوژیکی و فیزیکی و مکانیکی آنها در تیپ A می گنجد از لحاظ فنی و اقتصادی، مناسب ترین بخش کانسار تشخیص داده شده است. دراین میان، تیپ سنگ D به عنوان باطله اعلام شده و تیپ های B,C به عنوان کانسنگ ولی با ارزش کمتر یاد شده است. مسلما معیار های نهایی تعیین انواع مطلوب تیپ کانسنگ های مختلف جهت تهیه خوراک مناسب برای کارخانه، موضوعی است که علاوه بر لزوم بررسی های فنی، در هر مرحله مطالعاتی به طور متناسب، به بررسی اقتصادی آن در سطح کلان طرح مربوط می شود.

بنابراین یکی از اهداف دنبال شده در این گزارش، استخراج مشخصات این تیپ سنگ ها از بین اطلاعات ارائه شده در گزارش های وامی و سپس تعمیم آن به نمونه های عمقی حاصله از چاههای اکتشافی، با استفاده از مطالعه آماری کلیه پارامترهای قابل دسترس (ژئوشیمیائی و مینرالوژیکی) و سپس تعیین مرز بین تیپ کانسنگ های مختلف در مقاطع ترسیمی به خصوص در بخش شرقی کانسار بوده است.

مشروح این بحث، در فصل دوم گزارش آورده شده است.

ب: تعیین محدوده نهایی استخراج ( طراحی معدن ) در حد مفهومی:

پس از ترسیم مقاطع بر اساس معیار های تعریف شده تیپ بندی کانسار، دراین مرحله محدوده معدن در دو آلترناتیو به شرح زیر مد نظر قرار گرفت:

آلترناتیو 1: تعیین محدوده جهت استخراج خوراک سی ساله کارخانه برای تولید 200 هزار تن آلومینا در سال از تیپ سنگ A (حدود 5/15 میلیون مترمکعب) از بخش شرقی کانسار و منظور کردن تیپ
سنگ های B,C به عنوان ذخیره و تیپ سنگ D به عنوان باطله

آلترناتیو 2: تعیین محدوده جهت استخراج خوراک سی ساله کارخانه برای تولید 200 هزار تن آلومینا در سال از مخلوط تیپ سنگ های AوBوC (حدود 16.5 میلیون متر مکعب) از بخش شرقی کانسار و حذف تیپ D به عنوان باطله

لازم به ذکر است که تهیه دو محدوده به شکل فوق به دلیل مشخص شدن تیپ سنگ A به عنوان سنگ مرغوب تر از لحاظ شاخص های نسبی اقتصادی، ولی مشخص نبودن میزان اختلاط بهینه از سه تیپ سنگ قابل خوراک دهی به کارخانه (A,B,C) است. مطابق تعاریف مربوط به طرح مفهومی، طرح آلترناتیو 1 دارای محدوده وسیعتر جهت اکتشافات بعدی بوده ولی مقایسه اقتصادی این دو طرح در کلان پروژه، محدوده مناسب تری را ارائه کرده و راهگشای تصمیم های آتی است.

نقشه های موجود در گزارش، محدوده های نهائی معدن مطابق تعاریف دو آلترناتیو فوق الذکر را نشان میدهد. مشخصات این طرح ها به طور خلاصه عبارتند از:

طرح آنالترناتیو 1: کف معدن افق 1880 از سطح دریا، حجم کل استخراج حدود 27 میلیون متر مکعب، نسبت باطله برداری 0.69، شیب عمومی دیواره ها 55 درجه، شیب تک دیواره ها 70درجه، عرض برم 5/5 متر، ارتفاع تک پله استخراجی 5 متر، سنگ غالب خوراک کارخانه از تیپ A با متوسط شیمیایی:

Al2O3%

19.7

Na2O%

3.6

K2O%

9.9

Mr (Alcaline ratio)

0.84

Fe2O3%

3.4

طرح آلترناتیو 2: کف معدن افق1900 از سطح دریا، حجم کل استخراج حدود 17 میلیون متر مکعب با نسبت 50% از تیپ A و 50% تیپ های BوC (تیپ D ناچیز بوده است ) با متوسط شیمیایی:

Al2O3%

19.8

Na2O%

2.4

K2O %

10.3

Mr (Alcaline ratio)

0.76

Fe2O3%

3.3

سایر پارامتر های شبیه طرح آلترناتیو 1 است.

فصل سوم گزارش حاضر به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

ج: برآورد تعداد ماشین آلات معدن

در فصل چهارم گزارش، بر پایه اطلاعات حاصله از فصل های قبل به خصوص پارامتر های طراحی و هندسه معدن، به برآورد تعداد ماشین آلات مورد نیاز معدن در هریک از دو آلترناتیو طراحی، پرداخته شده است. در این برآورد نیز به دلیل امکان بررسی های بیشتر در مطالعات آتی، در دو حالت محاسبات تکرار شده است:

حالت 1: استفاده از دامپتراک 32 تنی جهت حمل مواد ازمعدن تا سنگ شکن و متناسب با آن انتخاب لودر با ظرفیت جام 5/5 متر مکعب برای بارگیری

حالت 2: استفاده از کامیون های 18 تنی جهت حمل مواد و متناسب با آن انتخاب لودر با ظرفیت جام 5/3 متر مکعب

همچنین، پارامترهای چالزنی برای حفر چال با قطر 4-4.5 اینچی و دوزر معادل Cat-D8 در نظر گرفته، محل سنگ شکن اولیه معدن در شعاع 350 متری دهانه خروجی معدن و محل دامپها در شعاع 700 متری آن پیش بینی شده است. همچنین روزهای کاری در ماه، 28 روز و ساعات کاری در روز، دو شیفت 8 ساعته منظور شده است. بر این اساس و بر پایه مشخصات دستگاه های انتخابی در کاتالوگ های مربوطه و همچنین پاره ای پارامتر های تجربی، نسبت به برآورد تعداد ماشین آلات اصلی معدن اقدام شد که نتایج آن به طور خلاصه به شرح زیر است:

حالت 1- طرح آلترناتیو 1: 5 دستگاه دامپتراک معادل HD325، 2 دستگاه لودر معادل cat966، 4 دستگاه بلدوز معادل D8 و 3 دستگاه دریل واگن با قطر چالزنی 4 اینچ کمپرسور سرخود

حالت 1: طرح آلترناتیو 2: 3 دستگاه دامپتراک معادل HD325،1 دستگاه لودر معادل cat966، 2 دستگاه بلدوزر معادل D8و 2 دستگاه دریل واگن از نوع نامبرده شده فوق

حالت 2: طرح آلترناتیو 1: 9 دستگاه کامیون از نوع مایلر، 2 دستگاه لودر معادل W470، 4 دستگاه بلدوز معادل D8 و 3 دستگاه دریل واگن با قطر چالزنی 4 اینچ کمپرسور سرخود

حالت 2: طرح آلترناتیو 2: 5 دستگاه کامیون مایلر، 2 دستگاه لودر معادل W470، 2 دستگاه بلدوزر معادل D8و 2 دستگاه دریل واگن از نوع نامبرده شده فوق

همچنین با توجه به سطح و حجم کار معدن، سایر ماشین آلات کمکی معدنی از قبیل گریدر یکدستگاه، تانکر آب پاش ده هزار لیتری، یکدستگاه، کامیون حمل مواد ناریه، یکدستگاه، کامیون حمل سوخت، یکدستگاه، چکش 18 کیلوئی به همراه کمپرسور آن هر کدام یک دستگاه و ماشین سبک جهت تردد درمعدن شیبه لندرور را دو دستگاه پیش بینی شده است.

شرح عملیات انجام شده در برآورد ماشین آلات معدن، در فصل چهارم گزارش آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 – موقعیت جغرافیایی توده نفوذی رزگاه و راه های ارتباطی 1-1

1-2 – توپوگرافی محدوده کانسار 1-3

1-3- تاریخچه کارهای اکتشافی انجام شده در توده نفوذی رزگاه 1-4

فصل دوم: شناخت معیارهای محدود کننده ذخایر در راستای تهیه طرح های مفهومی معادن

2-1- مقدمه 2-1

2-2- بررسی اجمالی روش فرآیند تولید آلومینا بر اساس گزارش های وامی 2-6

2-2-1- چکیده فرآیند استحصال آلومینا و محصولات جانبی از کانسنگ نفلین سینیت رزگاه

2-6

2-2-2- بررسی جریان جرمی مواد در فلوشیت فرآوری نفلین سینیت رزگاه 2-9

2-3- ارزیابی کیفی کانسنگ نفلین سینیت رزگاه بر اساس مندرجات و نتایج آزمایش ها و تستهای تکنولوژی در گزارشهای وامی 2-11

2-4- گزارش های تهیه شده در طرح بر روی بخش شرقی کانسار نفلین سینیت رزگاه 2-22

2-5- نتیجه گیری نهائی در تعیین معیارهای طراحی و بررسی نمونه های عمقی 2-22

فصل سوم: طراحی مفهومی کاواک معدن نفلین سینیت رزگاه

3-1- مقدمه 1-3

3-2- مبانی طراحی 3-2

3-2-1- تفکیک تیپ سنگ ها در مقاطع زمین شناسی با توجه به معیارهای تعریف

شده و اطلاعات زمین شناسی موجود (تخمین محدوده تیپ سنگ های

تعریف شده در مقاطع) 3-2

3-2-2- محاسبه میزان استخراج کانسنگ از معدن بر اساس خوراک مورد نیاز کارخانه 3-21

3-2-3- پارامترهای هندسی در طراحی کاواک 3-24

3-2-4- انتخاب محل کاواک 3-25

3-3- طراحی هندسه معدن 3-25

3-3-1- طرح کاواک مطابق مبانی آلترناتیو شماره 1 26-3

3-3-2- طرح کاواک مطابق مبانی آلترناتیو شماره 2 3-30

فصل چهارم: برآورد نوع و تعداد ماشین آلات معدنی مورد نیاز

4-1- مقدمه 4-1

4-2- بررسی سایز ماشین آلات 4-2

4-2-1- انتخاب ظرفیت جام بارکننده ها 4-2

4-2-2- برآورد ظرفیت کامیون 4-4

4-2-3- بررسی نوع و تناسب ماشین ها باربری و بارگیری 4-5

4-3- برآورد پارامتر های چالزنی و آتشکاری 4-10

4-3-1- قطر چال 4-10

4-3-2- بار سنگ (B) 4-11

4-3-3- فاصله ردیفی چال ها (S) 4-12

4-3-4- اضافه حفر چال(U) 4-12

4-3-5- گل گذاری(S) 4-13

4-3-6- وزن ستون ماده منفجره 4-13

4-3-7-خرج ویژه 4-13

4-3-8-چالزنی ویژه 4-14

4-3-9- برآورد نرخ نفوذ و پارامترهای عملیاتی چالزنی 4-15

4-4- برآورد تعداد ماشین آلات معدنی موردنیاز 4-15

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 2-1: متوسط محتوی شیمیائی (%) نمونه های تحت بررسی مینرالوژیک و

تست های آزمایشگاهی در تیپ های تعریف شده وامی 2-18

جدول شماره 2-2: خلاصه نتایج حاصله از آنالیز نمونه های ارسالی به وامی به تفکیک

تیپهای تعریف شده آن 2-18

جدول شماره 2-3: اندیس کیفی تیپ سنگهای مختلف نفلین رزگاه در برآوردهای وامی 20-2

جدول شماره 2-4: خلاصه مشخصات بارز در تیپ سنگهای تعریف شده توسط وامی 2-24

جدول شماره 2-5: خلاصه مشخصات نمونه های اخذ شده در گمانه های بخش شرقی توده

نفلین سینیت رزگاه 2-27

جدول شماره 2-6: تفکیک توصیف های ذکر شده در جدول شماره 2-5 2-27

جدول شماره 2-7: متوسط مشخصات شیمیائی نمونه های عمقی منسوب به تیپ های مختلف 2-31

جدول شماره 2-8: مشخصات کلی گمانه های حفر شده در منطقه رزگاه 2-23

جدول شماره3-1: متوسط عیاری نمونه های محصوردر هر بخش در طرح آلترناتیو شماره 1 29-3

جدول شماره3-2: متوسط عیاری نمونه های محصوردر هر بخش در طرح آلترناتیو شماره 2 3-23

جدول شماره 4-1: مبانی مقدماتی در برآورد تعداد ماشین آلات معدنی در طرح معدن

نفلین سینیت رزگاه 4-2

جدول شماره 4-2: برآورد مقادیر و پیش فرض های عملیاتی 4-4

جدول شماره 4-3: برآورد تعداد ماشین آلات اصلی موردنیاز 4-4

جدول شماره 4-4: برآورد دامنه و حداکثر ظرفیت بهینه حمل کامیون ها به تن در معدن سینیت رزگاه 4-4

جدول شماره 4-5 : نوع و تناسب ماشین های باربری و بارگیری در کاتالوگ سازندگان متناسب با ظرفیت معدن 4-5

جدول شماره 4-6 : نوع ماشین های باربری و بارگیری قابل انتخاب جهت ارتفاع پله های در حال کار در طراحی معدن 4-7

جدول شماره 4-7: مقادیر پایه در برآورد تعداد ماشین آلات معدنی در طرح نفلین سینیت رزگاه 4-8

جدول شماره 4-8: برآورد مقادیر پیش فرض عملیاتی 4-9

جدول شماره 4-9: نمایش حداقل ارتفاع پله بر حسب قطر چال 4-10

جدول شماره 4-10: پارامتر های جالزنی و آتشکاری برای پله های 5 و 5/7 متری درمعدن 4-14

جدول شماره 4-11: برآورد پارامتر های عملیاتی در برآورد تعداد چالزن های مورد نیاز 4-15

جدول شماره 4-12: برآورد تعداد ماشین آلات اصلی مورد نیاز 4-16

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل شماره 1-1: موقعیت کانسار و راه‌های دسترسی 1-2

شکل شماره 2-1: الگوریتم تعیین معیارهای فنی و اقتصادی در طراحی و برنامه ریزی

تولید معادن 2-4

شکل شماره 2-2: فلوشیت فرآیند استحصال آلومینا و محصولات جانبی از سنگ معدن

نفلین 2-7

شکل شماره 3-1: میزان استخراج در طرح سی ساله بهره برداری از معدن نفلین سینیت

رزگاه در طرح آلترناتیو 1 3-28

شکل شماره 3-2: میزان استخراج در طرح سی ساله بهره برداری از معدن نفلین سینیت

رزگاه در طرح آلترناتیو 2 31-3خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:27

بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

معدن آهنگران ملایر از معادن سرب و نقره کشور می باشد که از سال 1337 تولید سرب و نقره در این معدن شروع شده است و در سال 1351 یک کارخانه فلوتاسیون با ظرفیت تولید 3000 تن کنسانتره در سال احداث شده است.

با توجه به کار کارخانه در طول 20 سال ذخیره باطله های کارخانه فلوتاسیون به رقم قابل توجهی حدود یک میلیون تن رسیده است.

بار ورودی با عیارهای مختلف از11% تا 4% به کارخانه داده شده است که به توجه به راندمان طراحی کارخانه 75% و 4%عیار خاک ورودی لذا باطله ها دارای عیار متوسط 5/1%سرب می باشند.

نزدیکی محل دپوی این باطله ها به کارخانه و دانه بدی زیر110m این باطله ها که قسمتی از هزینه های حمل و آتشکاری و خردایش را کاهش میدهد ما را بر آن داشت تا اطلاعاتی در خصوص فعالیت های انجام شده دراستفاده مجدد این باطله ها بعنوان خوراک اولیه کارخانه جمع آوری شود که این پایان نامه به همین منظور تدوین شده است امید است که مورد استفاده قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه 1

فصل اول- کلیات

سرب و سابقه تاریخ 3

خواص فیزیکی- خواص شیمیائی 4

مصارف صنعتی 5

ترکیبات شیمیائی و موارد مصرفی 6

کانیهای سرب 10

نقره 10

ترکیبات نقره 12

کانی های نقره 13

موارد استعمال نقره 14

فصل دوم- مشخصات کنسار آهنگران

موقعیت کانسارهای سرب و روی 18

تقسیمات زمین شناسی ایران 23

زمین شناسی ناحیه آهنگران 23

جغرافیا و راههای دسترسی 24

پیشینه معدنکاری در منطقه 25

فصل سوم- سد های باطله معدن آهنگران

نوع واحد نمونه برداری 28

سیستم های نمونه برداری سه بعدی 28

روش کار 30

محاسبه مقدار و وزن نمونه های سد 30

شروع کار نمونه بردار 42

فصل چهارم- تقسیم و آماده سازی نمونه ها

مطالعات میکروسکوپی اولیه 44

تعیین دانه بندی 46

تعیین زمان خردایش 49

تعیین روشهای کانه آرائی،الف) روش های ثقلی 50

میزموزلی 51

مطالعات میکروسکوپی سد های باطله 53

مطالعات میکروسکوپ الکترونی 56

بورنونیت 57

گالن 59

نتیجه گیری 60

منابع و ماخذ 61خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:13

معدن آهک چمبودک

معدن آهک چمبودک

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

معدن آهک چمبودک مربوط به مجتمع کارخانجات فرآورده‌های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در کیلومتر 85 اتوبان کرج قزوین با تولید فرآورده‌هائی شامل: سیپورکس، ایتونگ آجر ماسه آهکی، آهک پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی مجتمع، که تأمین کننده آهک پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهکی ایتونگ و سیپورکس، آهک پخته و همچنین تأمین کننده سنگ مورد نیاز بالاست آهکی می‌باشد. کلیه ذخایر سنگ آهک موجود در محدودة مجتمع در سال 1367 مورد بررسی‌های اکتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت‌های پروانه‌ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی کوه حوضک که در فاصله یک کیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ‌های مختلف سنگ آهک از این کوه نیز استخراج و به خط تولید کارخانه فرستاده شد.

کیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه کارهای احداثی، اشکالاتی در پروسه تولید آهک پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوکهای با کیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امکان احداث، جاده دستیابی) نیز امکان‌پذیر نبود.

بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه کارهای سنگ آهک کوه حوضک متوقف گردیده و انجام پی‌جوئی‌های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهک مناسب‌تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات کلیه بیرون ‌زدگی‌های سنگ آهک در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ‌شکن اولیه کارخانه) مورد پی‌جوئی‌های اکتشافی قرار گرفته و نمونه‌برداریهای سیستماتیک بر روی آنها انجام پذیرفت.

این بررسیها منجر به کشف سه بلوک معدنی قابل بهره‌برداری مناسب از نظر کیفیت، فاصله و شرایط استخراج گردید (این ذخایر در پی‌جوئی‌های انجام شده در سال 67 شناسائی نشده بود) موقعیت این سه بلوک معدنی در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.

نظر به اهمیت این ذخایر آهکی جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز این مجتمع تولیدی طی عمر مفید آن، در نظر است جهت بهره‌برداری کامل و اصولی از این سه بلوک، طرح جامعی تنظیم گردد بطوریکه نهایت سعی مبذول تا بتوان با صحیح‌ترین روش استخراج و طبق یک برنامه‌ریزی دقیق و مشخص از این ذخایر بهره‌برداری بعمل آورده و از هر گونه اقدامی که منجر به تخریب معدن و پیچیدگی عملیات استخراجی شود اجتناب کرد.

لذا برای جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت طراحی استخراج و چگونگی بهره‌برداری از این ذخایر یک برنامه اکتشافی شامل انجام عملیات نقشه‌برداری توپوگرافی بزرگ مقیاس، انجام عملیات برداشتهای زمین‌شناسی معدنی و تهیه پروفیل‌های زمین‌شناسی معدنی و نمونه‌برداریهای سیستماتیک به اجرا در آمده است.

نظر به اینکه جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه، بهره‌برداری هر چه سریعتر از ذخایر در برنامه شرکت فرآورده‌های ساختمانی قرار داشت لذا بلوک معدنی شماره 1 که از نظر امکانات دستیابی و شرایط استخراج در موقعیت مناسبتری نسبت به دو بلوک دیگر قرار داشت جهت شروع عملیات بهره‌برداری در اولویت قرار گرفته و طرح استخراج اولیه برای بهره‌برداری از این بلوک معدنی در سال 71 ارائه گردیده است و بر مبنای این طرح، بهره‌برداری از این بلوک معدنی آغاز گردید، بعد از اتمام عملیات اکتشافات تفصیلی و بدست آمدن نتایج و بر مبنای تجربیات بدست آمده طی 4 سال بهره‌برداری از بلوک شماره 1، طرح جامع استخراج از ذخایر معدنی تهیه گردید.

تولید اسمی دو کوره آهک‌پزی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی مجموعاً 350 تن آهک پخته در روز می‌باشد که جهت این میزان تولید روزانه حداقل 620 سنگ دانه‌بندی شده می‌بایست به کوره‌ها شارژ گردد (دانه‌های 3 تا 7 میلی‌متر جهت کوره Soft burn 150 تن و دانه‌های 7 تا 12 میلی‌متر جهت کوره high burn 200 تن).

برای حدود 330 روز کاری جهت کوره‌های آهک‌پزی جمعاً سالیانه 200 هزار تن سنگ دانه‌بندی شده مورد نیاز است و با در نظر گرفتن حدود 30 درصد پرت دانه‌بندی (20 درصد پرت جهت سنگ شکن اولیه و 10 درصد پرت جهت سنگ شکن‌های ثانویه) و 5 درصد پرت استخراج و بارگیری و حمل میزان سنگ استخراجی جهت شارژ کوره‌های آهک‌پزی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی حداقل می‌بایست 270 هزار تن در سال باشد.

نظر به اینکه احتمال دارد در بعضی از مواقع شرکت برحسب سفارشات خریداران مقادیری نیز بالاست آهکی تولید و ظرفیت تولید بالاست تأسیسات شرکت می‌تواند حدود 250 هزار تن در سال باشد با در نظر گرفتن حدود 33% پرت دانه‌بندی و استخراج بارگیری و حمل و غیره جهت تولید بالاست نیز می‌بایست 330 هزار تن سنگ استخراج گردد. در صورتیکه در مقاطعی سفارشات تولید بالاست به شرکت داده نشود این میزان سنگ استخراجی را می‌توان بعنوان دپوی ذخیره در محل مناسبی دپو نمود.

لذا طرح موجود بر مبنای حداکثر نیاز مجتمع به سنگ استخراجی سنگ آهک یعنی مجموعاً 600 هزار تن سنگ در سال یا روزانه 2000 تن سنگ استخراجی جهت 300 روز کاری تدوین و ارائه گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

مقدمه 6

7

بخش 1ـ زمین‌شناسی و مطالعات اکتشافی ذخایر

1ـ زمین شناسی عمومی منطقه 13

2ـ شرح عملیات اکتشافی 15

1ـ2ـ سازندلار 16

1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهک سه‌تپه 16

2ـ1ـ2ـ سنگ آهکهای لارکوه حوضک 16

3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهک لار در ارتفاعات 21

شمال غرب مجتمع (بلوک3)

1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوک3 22

2ـ3ـ1ـ2ـ کیفیت و شرایط استخراج 24

2ـ2ـ سازندالیکا 26

1ـ2ـ2ـ بلوک1 27

1ـ1ـ2ـ2ـ کیفیت و شرایط استخراج 28

2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت 32

3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوک1) 37

2ـ2ـ2ـ بلوک2 40

1ـ2ـ2ـ2ـ کیفیت 41

2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوک2) 41

بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداری بلوکهای شماره 1 و 2

مقدمه 45

1ـ بلوک1 48

1ـ1ـ محدوده بلوک قابل استخراج 48

2ـ1ـ روش استخراج 49

الف ـ مرحله آماده‌سازی و استخراج توأم سنگ 49

1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازی و استخراج 53

ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله‌های آماده 53

3ـ1ـ راه دستیابی 54

2ـ بلوک2 55

1ـ2ـ محدوده بلوک قابل استخراج 55

2ـ2ـ روش استخراج 55

الف ـ مرحله آماده‌سازی 57

ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوک2 معدنی 61

بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل

5ـ عملیات حفاری و آتشباری 64

5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری 64

5ـ2ـ فاصله مرکز چالها تا سطح آزاد B 65

5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها 67

5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل‌گذاری) 68

5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری) 69

5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری 74

5ـ7ـ طول چال 75

5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 60 75

6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری 77

7ـ طراحی آتشباری در پله‌های کم ارتفاع 87

8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 63 میلی‌متری 92

8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 76 میلی‌متری 93

8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 102 میلی‌متری 94

9ـ آتشباری ثانویه 95

10ـ مراحل مختلف استخراجی 98

الف ـ مرحله آماده‌سازی 98

ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده 101

11ـ مشخصات پله‌های استخراجی و شکل معدن پس از استخراج 102

12ـ حداقل عرض پله استخراجی 104

13ـ حداقل طول جبهه کارهای آماده 109

14ـ شرح عملیات چال‌زنی در مرحله استخراج اصلی 111

15ـ بارگیری 113

16ـ باربری 115

بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح

1ـ1ـ مقدمه 117

2ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات 118

3ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری تأسیسات 119

4ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت 120

1ـ2ـ محاسبه هزینه‌های جاری 121

2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت 121

3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدکی و لوازم مصرفی ماشین

آلات و تعمیرات و نگهداری 122

4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی 123

5ـ2ـ هزینه مواد ناریه 123

6ـ2ـ هزینه‌های پرسنلی 125

7ـ2ـ جمع هزینه‌های جاری سالیانه 126

3ـ سرمایه در گردش 127

4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه 127

5ـ هزینه استهلاک متوسط سالیانه 127

6ـ هزینه استهلاک متوسط سالیانه 127

7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شکن کارخانه 127

ـ جدول استهلاک 129

ـ جدولD.c.F 130

منابع و ماخذ 132خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: معدن، چمبودک
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:38

بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز

بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز

این پروژه به بررسی کانی کائولینیت از نظر خواص میزان تولید اکتشاف و استخراج در ایران و سایر نقاط جهان و همچنین کاربرد آن در صنایع مختلف می پردازد و به طور مشخص بر روی این کانی در معدن کائولن منطقه زنوز در آذربایجان شرقی می پردازد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مطالعات اکتشافی و زمین شناسی کائولن در ایران 2

کانسارهای هوازده (کانسارهای برجای مانده)3

کانسارهای سولفاتار Solfatara 5

کائولن‌های رسوبی 6

زمین شناسی و پراکندگی کانه در ایران 9

بررسی وضعیت کائولن در ایران وجهان 12

سرامیک‌سازی 14

نسوز 17

کاربرد شیمیایی:19

تولیدکنندگان کائولن در ایران 28

کارخانه کائولن شویی زنوز 29

الف ـ فرآیند تولید 29

ب ـ مراحل شستشو کائولن درخط تولید 30

ج ـ مراحل مختلف تولید کائولن تغلیظ نشده معدن زنوز 31

د- مصارف گوناگون کائولن فرآوری شده کارخانه زنوز 33

کارخانه کائولن شویی گناباد 34

کارخانه معدن فرآور 35

بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی کائولن 62

منابع و ماخذ :65خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:20

آزمون استخدامی مهندسی معدن « قسمت دوم FE2»

آزمون استخدامی مهندسی معدن « قسمت دوم FE2»

مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای (pE):مبانی مهندسی (FE )

این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی (مهندسی معدن )« قسمت دوم است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

عنوان دروس مواد امتحانی

1-استاتیک و مقاومت مصالح

2-فیزیک شیمی

3-دینامیک

4-سنگ شناسی ـ کانی شناسی) 1 زمین شناسی )

5- زمین شناسی 2 (زمین شناسی اقتصادی ـ زمینشناسی ساختمانی)

6- نقشه برداری (عمومی و معدنی)

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.21 MB


تعداد صفحه:12خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:13

بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم

بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم

فرآیندهای استخراج مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند که اغلب از احتراق سوخت های فسیلی تامین می گردد. این سوخت ها تجدید ناپذیر بوده و محدودیت های تولید و مصرف آن در فرآیندهای مورد نظر ، ضرورت های حیاتی و گریز ناپذیر ، بهینه کردن مصرف آن را ایجاد می کند. ازسوی دیگر مشکلات ناشی از آلوده سازی محیط ، رعایت مسائل زیست محیطی و شرایط و تعهدات بین المللی لازم می باشد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و عدم رعایت استانداردهای جهانی می تواند عرصه زندگی را برای انسان این عصر هرچه بیشتر تنگ نماید. به همین منظور در این مقاله ابتدا فرآیند استخراج آلومینیوم به اختصار بیان شده و بعد الودگی و مسائل زیست محیطی مرتبط با این فرآیند مورد بحث قرار می گیرد.

آلومینیوم یکی از فلزات پر مصرف و استراتژیک می باشد. این فلز پس از آهن با تولیدی در حدود 17 ملیون تن در سال بالاترین تولید جهانی فلزات را دارد. روش های تولید آلومینیوم را می توان در پنج روش مختلف گنجاند و بررسی کرد. ولی در حال حاضر آلومینیوم از الکترولیز ملح مذاب اکسید آن ( آلومین ) بدست می آید. با وجود آنکه آلومینیوم سومین عنصر فراوان پوسته زمین ( پس از اکسیژن و سیلیسیوم) است و مقدار آن در پوسته زمین 8.8% است. ولی تنها منبع اقتصادی برای تولید اکسید آلومینیوم (Al2O3) ، سنگ معدنی به نام بوکسیت می باشد. بوکسیت یک کانی نبوده و مینرال های آن بوهمیت و ژیپست است. بوکسیت از نظر عیار 50 تا 60 درصد آلومینا(Al2O3) داردو مهمترین ناخالصی های آن Fe2O3, SiO2, Tio2 می باشند.

فهرست مطالب

چکیده1

استخراج و آماده سازی بوکسیت 2

تولید Al2O3خالص3

مقدمه5

اهداف و منافع ارزیابی اثرات زیست محیطی6

قوانین مقررات مرتبط با پروژه های ارزیابی در ایران8

فصل اول9

چکیده غیر فنی 9

هدف از اجرای پروژه و لزوم انجام آن:10

فصل دوم18

تشریح پروژه18

فصل سوم23

مراحل آماده سازی و اقدامات زیربنایی23

مراحل آماده سازی زمین,ساخت,احداث ونصب تجهیزات24

فصل چهارم30

آلاینده ها و پسماندهای پروژه در فاز ساخت و ساز31

فصل پنجم36

خطرات , سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح36

فصل ششم49

تشریح وضعیت محیط زیست در محل احداث49

پروژه واحد تولید آلومینیوم جاجرم49

تعیین محدوده مطالعاتی و نمایش آن روی نقشه50

فصل هفتم80

پیش بینی آثار مثبت و منفی پروژه احداث واحدتولید آلومینیوم جاجرم بر محیط زیست منطقه

پیش بینی آثار مثبت و منفی پروژه بر محیط زیست منطقه

اثر بر محیط فیزیکی

اثر بر اقلیم

اثر بر زمین و خاک

اثر بر اکولوژیکی

اثر بر کاربری اراضی و توامندی های محلی

اثر بر چشم اندازهای طبیعی

اثر بر خطرات و سوانح

فصل هشتم99

شیوه های پیشگیری, کاهش و کنترل99

مدیریت و پایش زیست محیطی پروژه 100

کیفیت هوا113

کمیت و کیفیت آب های زیر زمینی113

بافت و ساختار خاک114

منابع 118خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:19

گزارش کارآموزی در معدن نخلک

گزارش کارآموزی در معدن نخلک

معدن سرب نخلک یکی از قدیمی ترین معادن ایران می باشد . تجهیزاتی که در معدن مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع ابتدایی بوده و کار با آنها بسیار مشکل می باشد . معدن سرب نخلک از دو قست عمده زیرزمینی و کارخانه تغلیظ تشکیل شده است . در معدن زیرزمینی طی چند سال اخیر ، اخراج رگه های با صرفه مد نظر بوده و راه اندازی و احداث طبقات دیگر معدن از دستور کار حذف شده اند.

بخش زیرزمینی از 6 حلقه چاه تشکیل شده است . چاه شماره 6 برای تهویه ، چاه شماره 5 برای اسکیپ و انتقال مود و چاه شماره 4 جهت آسانسور و رفت و آمد افراد تعبیه شده اند در طبقه 50- متری استخراج به روش انباره ای و در سایر طبقات به روش پر شونده استخراج می شود . در طبقه 200- متری چاه فرعی به عمق 40 متر جهت آبکشی حفر شده است . آب توسط دو پمپ کف کش به طبقه 200- متری و از آنجا توسط 2 پمپ سانتریفوژ به سطح زمین منتقل می شود که آب کارخانه تغلیظ از این راه به دست می آید.

تهویه معدن طبیعی ، آتشباری بوسیله دینامیت و چالزنی با دستگاه پرفراتور انجام می شود . ترابری در کارگاه استخراج بوسیله فرغون و بیل و در تونل های باربری اصلی توسط واگن انجام می شود . کارخانه تغلیظ در نزدیکی معدن قرار دارد . محصول شامل دو قسمت است . محصول جیک با عیار 54 % و محصول فلوتاسیون با عیار 65 % است که در پایان با هم مخلوط شده و به عنوان کنسانتره با عیار حدود 60 % انبار می شود .

فهرست مطالب

مقدمه ........................................ 1

فصل اول : زمین شناسی و اکتشاف

تاریخچه و موقعیت جغرافیایی ................... 3

چینه شناسی ................................... 6

تکتونیک ..................................... 10

گسل ها ........................................

ساختمان ونحوه وجود کانی سازی ..................

پوشش رسوبی ....................................

فعالیت های اکتشافی جدید .......................

مقاطع زمین شناسی ..............................

نقشه زمین شناسی تونل ها .......................

حفر گمانه در ناحیه شمال معدن ..................

پیشروی اکتشافی ................................

نمونه برداری ..................................

محاسبه ذخیره ..................................

فصل دوم : استخراج

استخراج درمعدن نخلک ...........................

چگونگی استخراج ................................

ترابری درمعدن نخلک ............................

مشخصات اکیپ....................................

چالزنی و آبشاری................................

تهویه ........................................

آبکشی .........................................

نگهداری .......................................

فصل سوم : کانه آرایی

کارخانه کانه آرایی معدن نخلک .................

آزمایشگاه .....................................

تأسیسات جانبی .................................

پیشنهادات وانتقادات ...........................

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: گزارش، کارآموزی، معدن، نخلک
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:25

زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

پژوهش زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

چـکـیده

امروزه کلیه مسائل مربوط به مهندسی پیوند عمیق و تنگاتنگی را با موضوع حفاظت محیط زیست پیدا کرده اند و این بحث علی الخصوص در زمینه علم معدنکاری نقش چشمگیر و پررنگتری دارد.هر مهندس و یا هر کارگر فنی که در معدن کار می کند باید نه تنها به توصیه های و متدهای پیشرفته در جهت ازدیاد تولید و راندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره در کلیه شرایط و مسیرهای منتهی به استخراج هر نوع ماده معدنی باید توجه کافی به محیط زیست را سر لوحه خود قرار دهد.

مساله حفاظت محیط زیست در عملیات معدن کاری چند سالی است که نظر متخصصان این رشته را در کشورهایدر حال توسعه به خود جلب کرده است.در حالی که در کشورهای در توسعه یافته وصنعتی این موضوع یکی از مسائل روز آنها استو برنامه ریزان سازمان های اجرایی در این زمینه مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام داده اند و این امر ناشی از اهمیت موضوع مورد تحقیق می باشد.پروژه حاضر ابتدا نگاهی کوتاه به بحران منابع معدنی در جهان و در واقع میزان موجودیت و امکان دسترسی در سال های آتی به این منابع را با توجه به کنترل کننده های مختلف بررسی می کند.و اما در فصل بعد مساله از زاویه دیگر و دقیق تری بررسی خواهند شدو در واقع نگاهی دارد به ژئوشیمی نیاز و منابع معدنی چرا که بسیاری از مسائل زیست محیطی به فهم اصول پایه ژئوشیمی نیاز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش دیگر نگاهی کلی ،اما تازه تری به اثرات زیست محیطی سه بخش عمده عملیات معدنکاری یعنی اکتشاف ،استخراج وفراوری مواد معدنی دارد.

اما در بخش زمین شناسی ساختمانی معدن سرب روانج ابتدا نگاهی دارد به مشخصات عمومی معدن و سپس نگاهی دارد به بخش ها وتقسیمات و سازند هاو نوع زمین شناسی معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد تاریخچه زمین شناسی وچینه شناسی در دوران های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقدمه:

محدوده مورد مطالعه معدن سرب راونج در استان مرکزی منطقه راونج بین قم و دلیجان (30 کیلومتری شهرستان دلیجان) بوده که در این معدن زمین شناسی ساختمانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از نظر موقیعت جغرافیایی این کارخانه در طول جغرافیایی 50 درجه و44 دقیقه و7 ثانیه ،در عرض جغرافیایی 34 درجه و 10 دقیقه و 18 ثانیه و در منطقه ای به ارتفاع 2115 متر از سطح دریا قرار دارد،دسترسی به کارخانه از کیلومتر 30 جاده آسفالته دلیجان- قم از طریق جاده فرعی به طول 18 کیلومتر امکان پذیر است.

از روستاهای اطراف کارخانه‌ می‌توان به روستای راونج (شکل 4-1) در 5 کیلومتری کارخانه اشاره کرد.کارخانه سرب راونج در منطقه کوهستانی قرار دارد که از نظر آب و هوایی دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد می‌باشد. تغییرات درجه حرارت سالانه متوسط بوده و از 20- درجه در فصل زمستان تا 30+ درجه سانتیگراد در فصل تابستان متغیر است]1[.


به دلیل مساعد بودن آب و هوا در این مناطق روستاهای اطراف کارخانه از سکنه قابل توجهی برخوردار می‌باشند. قبل از راه‌اندازی معدن و کارخانه، مردم این نواحی اغلب از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش می‌کرده‌اند. در این منطقه رودخانه هایی جریان دارد که آب مصرفی در این روستاها و نیزکارخانه از این رودخانه تأمین می شود. همچنین سد 15 خرداد در 20 کیلومتری کارخانه واقع شده است]1[.

کانسار سرب راونج از ذخایر قابل توجه سرب در ایران می‌باشد که علیرغم حجم کم ذخیره به علت عیار بالای سرب و نیز وجود نقره از اهمیت خاصی برخوردار است. ذخیره مزبور از ادوار گذشته در منطقه شناخته شده و آثار حفاری‌های قدیم در امتداد رگه‌های پرعیارآن قابل مشاهده است. .

عملیات اکتشافی، طراحی، نصب و راه اندازی کارخانه تغلیظ کانسار راونج در سالهای قبل از انقلاب توسط شرکت‌ بلژیکی انجام شد. شرکت سوژمیران بعنوان زیر مجموعه شرکت بلژیکی در این معدن فعال بود. بعد از انقلاب، بنیاد شهید اداره معدن و کارخانه را بر عهده گرفت که پس از مدتی این بنیاد تصمیم به واگذاری شرکت به بخش خصوصی نمود که در نهایت شرکت سوژمیران تصمیم به خریداری مجدد معدن و کارخانه نمود. علیرغم گذشت نزدیک به 40-30 سال از راه‌اندازی معدن و کارخانه راونج در حال حاضر کارخانه با ظرفیت 270 تن کنسانتره سرب و روی در روز فعالیت می نماید

فهرست صفحه

تشکر وقدرانی:5

فصل اول :7

زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج:8

چکیده :9

مشخصات وخصوصیات سرب :10

خصوصیات قابل توجه:10

تاریخچه 11

جداسازی:12

ایزوتوپ ها:12

مقدمه :13

تاریخچه راه اندازی معدن وکارخانه :16

زمین شناسی منطقه:17

ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17

ذخایر سرب و روی راونج:18

تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج :18

موادمصرفی کارخانه:19

موادشیمیایی:19

آب:20

برق:20

سوخت:20

مواد و قطعات مصرفی:20

عکس:22

میزان استخراج در سالهای گذشته:23

مواد مصرفی آتشباری در معدن:24

موادمصرفی در کارخانه:24

توصیف فرایند:25

فلوشیت کارخانه:26

مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27

تعداد پرسنل:29

مقدمه:31

وضیعت آب و هوایی:32

شرایط زندگی:32

شمه ای در مورد سن زمین:32

اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی:37

رخساره هایمحیط خشکی :37

رخساره هایمحیط دریایی:37

تقسیم محیط های دریایی از لحاظ شکل وعمق:38

تقسیم بندی محیط های زیستیدریایی:39

تقسیم بندی محیط های دریایی از نظر نوع رسوبات 39

تعیین سن سنگ ها در چینه شناسی:41

تعیین سن مطلق :44

روش سرب:45

پالوژئوگرافی و ارتباط چینه شناسی :45

روش مطالعات پالئوژئوگرافی:46

شناسایی محیط رسوبی:46

حدود حوضه های رسوبی :47

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم با کوهزایی: 49

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم آنها با آب و هوا: 49

مطالعات پالئوژئوگرافی: 50

فرونشستن کف دریا :51

حرکت قاره ای :51

دلایل چینه شنااسی: 51

دلایل دیرینه شناسی: 52

دلایل پالئومگنتیسم:52

واحدهای چینه شناسی:52

پرکامبرین :58

تقسیمات پرکامبرین :60

تقسیمات و حدود دوران پالئوزوئیک:63

تقسیمات دوران مزوزوئیک:71

دوران سنوزوئیک:82

دوره کواترنری :87

زمین شناسی عمومی منطقه :88

حرکات دوران اول:90

حرکات دوران دوم :90

فعالیت ماگمایی: 93

فاز ماگماتیت دوران اول:93

فاز ماگماتیت دوران دوم:94

فاز ماگماتیت ترسیر :94

فصل دوم :96

محیط زیست منابع معدنی:97

مقدمه :98

منابع معدنی:99

عموامل کنترل کننده دسترسی به مواد معدنی :100

عوامل زمین شناسی:100

عوامل مهندسی:102

عوامل محیطی :103

مواد مصرفی و الگوهای اقتصاد جهانی:105

دوران نوین مواد معدنی در جهان:106

ژئو شیمی زیست محیطی منابع معدنی:106

سرب :107

منابع آلودگی:108

بیمار های ناشی از قرارگیری در معرض سرب:113

علائم ناشی از آلودگی به عنصر:114

اثرات حاد:115

اثرات خونی:115

اثرات عصبی:115

اثرات کلیوی:116

اثرات تولید مثلی:116

سرطان زایی:116

اثر سرب در آلودگی محیط زیست:117

تاثیر سرب برسلامت انسان :118

راههای ورود سرب به بدن :120

دستگاه گوارش :120

دستگاه تنفس :120

جذب از طریق پوست:122

اثرات زیان آور سرب بر بدن انسان:122

دفع سرب از بدن :122

معالعجه مسمومیت های سربی :123

تاثیر سرب در آلودگی :124

تاثیر سرب در آلودگی خاک ها :125

تاثیر سرب در آلودگی آب ها :127

تاثیر سرب در آلودگی گیاهان :128

روی:130

منابع آلودگی:131

بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض روی:131

مسمومیت حاد:134

مسمومیت مزمن:135

مسمومیت ژنتیک:135

مسمومیت باروری:136

اثر ضد مسمومیت:136

داده های مسمومیت شغلی :136

درمان:136

سرب چیست:139

مسمومیت سرب چگونه به وجود می آید:139

چه کسانی در معرض مسمومیت با سرب هستندو چه خطراتی آنها را تهدید می کند:140

مسمومیت با سربچگونه مشخص می شود:141

آیا امکان اندازه گیری سرب خون در کشور وجود دارد:141

آلودگی سربی از کجا منشاء می گیرد:142

راه های جذب سربدر بدن چیست:143

سرب خون در چه کسانی باید آزمایش شود:143

آیا مسمومیتسرب درمان پذیر است:144

برای حفظ سلامت خانواده از آلودگی سرب باید چه کرد:144

سرب عامل خطر ساز در کودکان:145

مادران می توانند ابتدا برای جلوگیری از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زیر را انجام دهند:146

آلودگی محیط با سرب:146

اصول ژئوشیمی محیط زیست:147

مخازن ژئوشیمیایی:149

لیتوسفر :150

هیدروسفر:150

اتمسفر:152

بیوسفر:153

چرخه های ژئوشیمایی :155

آلودگی طبیعی:156

آلودگی تولید شده به وسیله انسان:157

آلودگی اسیدی:159

درمان:162

نتیجه گیری:164

فصل سوم:167

اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج و فرآوری موادمعدنی:168

اثرات زیست محیطی اکتشاف موادمعدنی:170

اثرات زیست محیطیاستخراج مواد معدنی:171

اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی:177

نقش مهندسی فرآوری در کاهش خطرات زیست محیطی باطله های معدنی:181

فاضلاب اسیدی چیست:182

روش های کاهش فاضلاب اسیدی :184

فرآوری و چگونگی تاثیر آن بر فاضلاب های اسیدی:187

تولید سرب و نگرانی هایزیست محیطی آن:194

آلودگی آلودگی محیط سرب:198

هشدارها:199

فصل چهارم:200

شیمی و آنالیز سرب:201

مشخصات شیمیایی:202

مقدمه :206

زمینه های تجربی و کیفی :206

رده بندی روش های تجزیه ای :207

روش های جداسازی :210

دستگاهوری در تجزیه:211

نگاه اجمالی:212

تبلور:212

تقطیر :213

رسوب دادن :213

استخراج:214

کروماتوگرافی:214

انواع کروماتوگرافی:217

انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی:220

کروماتوگرافیتبادلیونی:222

رزین های متداول تبادلیونی:223

خواص رزین ها :224

تبادل گرهاییونی معدنی:226

انواع تقطیر :228

تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229

آنالیز استریولوژیک کلومرول های کلیه بدنبال:238

مقدمه:238

مواد و روش کار:240

چرخه های بیوژیوشیمیاییو تعادل آب:246

روشهای تجزیه آب سرب:246

نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248

فواید دیگر نمزارها :253

ارزش های تجاری:256

منابع:257خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:42

دانلود تحقیق آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن + هدیه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی ( E- Learning ) که زیرشاخه ای از آموزش از راه دور می باشد ، در دنیا مقوله ای نو تازه می باشد و مدت زیادی از تولد آن نمی گذرد ( حدودا از سال 1998 میلادی ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبیین نگردیده است . و منابع و مآخذ مورد نیاز بسیار ضعیف می باشند . علی الخصوص منابع فارسی زبان . در نتیجه خود بحث آموزش الکترونیکی ( E- Learning ) جای کار و مالعه فراوانی دارد .

متاسفانه بسیاری از کلاسها و برنامه های آموزشی که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی برگزار می گردند ، به دلیل ضعفهای ریشه ای تئوریک و عدم ایجاد زیرساخت های لازم ، کارایی لازم را نداشته و به هیچ وجه اهداف اساسی آموزش الکترونیکی را تامین نمی کنند . چرا که برخی از متولیان امور آموزشی فکر می کنند که با تایپ جزوات درسی و قرار دادن آنها در سایت اینترنتی و رفع اشکال اینترنتی و ... می توان آموزش الکترونیکی راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدی هم ایجاد کرد . درصورتی که در آموزش الکترونیکی باید حتی مسایل روانشناسی آموزشی را هم در نظر گرفت.

به همین دلیل در این پروژه که کاربرد آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن می باشد ، بیشتر به مباحث بنیادی آموزش الکترونیکی و امکان سنجی پیاده سازی آن در ایران پرداخته شده است . در ابتدابه تاریخچه مختصری از آموزش و استفاده از تکنولوژی در آن پرداخته شده است .

سپس تعریف و تشریحی واضح و کامل از این عنوان و اصطلاحات مختلف آن ، به عمل آورده شده .

فن آوری های مربوطه و روشهای پیاده سازی آن از دیگر مباحث مورد توجه در این پروژه می باشد.در

رابطه با کارایی و یا عدم کارایی و همچنین بررسی بلقوه آن در نیز مطالبی عرضه شده است .

در انتها نیز آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن همراه با ارائه یک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 9

فصل اول : کلیات 10

1 - 1 هدف 11

فصل دوم : تعاریف و اصطلاحات 13

1 - 2 تاریخچه 14

2 - 2 معرفی 24

3 - 2 تعاریف و اصطلاحات 25

4 - 2 عناصر اصلی 27

5 - 2 دو نوع آموزش از راه دور 28

6 - 2 فرضیات اصلی آموزش از راه دور 30

فصل سوم : مدیریت و برنامه ریزی 31

1 - 3 برنامه ریزی آموزشی 32

2 - 3 مدیریت آموزشی 34

فصل چهارم : طراحی آموزش از راه دور 37

1 - 4 زیر ساختهای آموزش مجازی 38

1 - 1 - 4 بررسی یک نمونه زیرساخت نرم افزاری 43

2 - 4 عناصر طراحی 83

3 - 4 حرکتهای ساختاری 84

4 - 4 حمایت از نوآوری ها 84

5 - 4 ایجاد مطالب برای آموزش از راه دور 85

6 - 4 اهمیت نقش فن آوری در مقوله طراحی 88

فصل پنجم : چشم‌اندازهای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه فن‌آوری اطلاعات در نظام رسمی آموزشی ایران 90

1 - 5 بیان مسأله 91

2 - 5 اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و متمرکز 92

3 - 5 اهداف و رسالت توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش 93

4 - 5 چشم‌انداز توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش 94

5 - 5 دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور 95

6 - 5 آموزش در هزاره سوم 101

7 - 5 بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش 105

8 - 5 نگاهی به رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات با آموزش 107

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری ؛ ارزشیابی 11

1 - 6 آیا آموزش از راه دور موثر است ؟ 112

2 - 6 مزایای دانشگاه مجازی 113

3 - 6 روشهای ارزشیابی 118

4 - 6 ارزیابی های کیفی 120

5 - 6 بررسی اجمالی دو دانشگاه اینترنتی 122

5 - 6 پیشنهادات و نتیجه گیری 130

فصل هفتم : آموزش الکترونیکی و مهندسی معدن 131

منابع و ماخذ : 151

فهرست کتاب ها 152

فهرست سایت های اینترنتی 153خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 04:51

پروژه کارآفرینی معدن کائولن

پروژه کارآفرینی معدن کائولن

مقدمه :

کائولن یک اصطلاح اقتصادی است که برای کانسارهای رسی تقریباً سفید به کار می رود. این کانسارها اغلب شامل کانی کائولینیت و یا فرآورده های بدست آمده از آن می باشند. در گذشته اصطلاح خاک چینی به عنوان مترادف کائولن استفاده می شد. نام کائولن از کلمه کائولینگ چینی به معنای تپه سفید مشتق شده است که از آن خاک کائولن استخراج می شده است .

کائولن از مجموعة کانیهای رسی بوده و فرمول شیمیایی آن H4Al2Si2O9 می باشد .کانی های کائولن شامل کائولینیت، دیکیت، ناکریت و هالوزیت می باشد. فراوان ترین کانی این گروه کائولینیت می باشد. همه این کانی ها جزء کانی های آلومینو- سیلیکات می باشند که در سیستم مونوکلینیک و یا تری کلینیک متبلور می شوند. از مهم ترین خصوصیات کانی شناسی رس های کائولن نرمی و عدم سایندگی آنها می باشد. سختی کائولن در مقیاس موهر در حدود 2-5/2 می باشد. این نرمی در کاربردهای صنعتی آن یک مزیت محسوب می شود.

رس های کائولن اکثراً از آلتراسیون کانی های آلومینیوم سیلیکات در نواحی گرم و مرطوب بوجود می آیند. فلدسپات ها از جمله کانی های عمومی منشاء پیدایش آنها می باشد. پلاژیوکلاز فلدسپارها (سدیم یا پتاسیم) معمولاً در ابتدا کائولینه می شوند. فلدسپارهای پتاسیک به کندی آلتره شده و تولید کائولن های مخلوط با سریسیت دانه ریز، ایلیت یا هیدروموسکویت می کند.

کائولن یا خاک چینی به رنگ سفید بیشترین کاربرد را در تولید چینی و سرامیک دارد.

آمریکا، روسیه، جمهوری چک و برزیل بزرگ ترین تولید کنندگان کائولن می باشند.

ژئوشیمی:

کائولن از نظر صنعتی به مجموعة کانیهای رسی اطلاق می شود که دارای مقدار قابل توجهی کائولینیت باشد و فرمول شیمیایی آن H4Al2Si2O9 می باشد . کائولن از نظرکانی شناسی جزء کانی های سیلیکاته آلومینیوم آبدار است .

کانیهای این گروه عبارتند از : کائولینیت، دیکیت، ناکریت و هالوزیت. کائولینیت فراوانترین کانی این گروه است . ترکیب شیمیایی تمامی آنها یکسان و شامل 2SiO2.Al2O3.2H2O است .

کائولینیت فراوانترین کانی گروه کائولن است و در سیستم تری کلینیک متبلور می شود و دیکیت و ناکریت در سیستم مونوکلینیک متبلور می شوند .

سنگ کائولین برحسب نوع پیوندهایش به دو گروه پیوند نرم و سخت طبقه بندی می شود .

یکی از مهم ترین خصوصیات صنعتی کائولن ماهیت شیمیایی خنثی آن می باشد. کائولن تحت شرایط شیمیایی صنعتی و در محدوده PH بین 3 تا 9 پایدار می باشد. بنابراین می تواند به راحتی به عنوان رنگدانه، پوشش و پرکننده با سایر ترکیبات استفاده شود.

خصوصیات نوری کائولن بسیار حائز اهمیت هستند که از جمله آنها سفیدی، رنگ و اپسیتی می باشد. سفیدی مقداری از انعکاس دهندگی کائولن می باشد و 6 اسپیتی از خصوصیات مهم کانی های رنگدانه است و بر اساس توانایی پنهان سازی الگوها و مرزهای انعکاس دهنده پشت آن از دید تعریف می شود.

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

معدن کائولن

محل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که معدن کائولن می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی و معدنی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 9 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

از جمله خصوصیات اقتصادی مهم کائولن اندازه ریز ذرات آن می باشد. اغلب دیگر موادی که به عنوان رنگدانه، پرکننده ، پوشش دهنده و روان ساز استفاده می شوند، باید به وسیله عملیات هزینه بر خردایش و آسیا کردن، کاهش اندازه داده و به پودر تبدیل شوند. علاوه بر هزینه بری، تقلیل اندازه آنها نیز تصادفی بوده و به طور غیرمنظم شکسته می شوند. کائولن از مجموعه های سستی از بلورهای ریز که بیشتر شکل و اندازه ثابتی دارند، تشکیل شده است و نیز اندازه مورد استفاده در صنعت کمتر از دو میکرون بوده و این یک مزیت اقتصادی برای آن محسوب می شود. بنابراین در صنعت نیز اندازه ذرات کائولن را بر حسب درصد وزنی ذرات کوچک تر از دو میکرون بیان می کند.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>