X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:46

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده :

جریان آب زیرزمینی به داخل تونلها همیشه یک مشکل فنی و محیطی عمده برای سازه های زیرزمینی بوده است . پیش بینی جریان آب زیرزمینی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و عددی اغلب به علت عمومیت دادن و مختصر سازی پارامترهای مهم ، خصوصا“ در محیطهای نامتجانس همانند سنگهای متبلور ناموفق و بدون نتیجه موثر، مانده است . برای مشخص کردن پارامترهایی که در این سنگها جریانهای آب را کنترل می کنند، یک تجزیه تحلیل آماری اصولی در یک تول که در سنگهای متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . این پارامترها شامل ، متغیرهای مهم عارضه ای ، فنی و زمین شناسی در سنگهای متبلور سخت و همچنین در پوشان سنگها می باشند. مطالعات مشخص کرد که عوامل زیادی به خصوصیات سنگ و همچنین خصوصیات پوشان سنگ وابسته می باشند. همچون تعداد شکافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاک و میزان مواد پرکننده در بین سنگها که مقدار چکه و نشت را کنترل می کنند. این مطالعات نشان میدهد که یک تفاوت آشکار بین پارامترهایی که نشتهای عمده و نشتهای جزئی را کنترل می کنند وجود دارد. نشتهای کوچکتر بیشتر به زهکشی توده سنگ مرتبط می باشد. در صورتیکه نشتهای عمده مشخصا“ به پارامترهای مختلف در پوشان سنگ بستگی دارند. در صورتی که پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان یک سیستم مشترک مطرح شوند، پیش بینی جریانهای آب زیرزمینی احتمالا“ با خطا همراه است .

فهرست مطالب

عنوان : صفحه

1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3- مشکلات ناشی از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5

4- آب در روزنه ها و شکاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-1- چرخه آب شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-2- روزنه داری نخستین و ثانوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4-3- سفره آب زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4-4- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . 7

5- حرکت آبهای زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6- قانو ن دارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8- ضریب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9-نشست ناشی از زهکشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11- رسانندگی هیدرولیک سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12- نگرشهای هیدرودینامیکی در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

14- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . 22

15- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

16- اطلاعات ورشهای بکاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن 28

17-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. . . . . 32

18-نتایج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

18-1- متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

18-2- متغیرهای خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-3- متغیرهای سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-4- متغیرهای تکنیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-5- متغیرهای ژئوفیزیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

19-آنالیزرگراسیون مرکب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

19-1-آنالیز رگرسیون درمقیاس 100 متری تونل بولمن . . . . . . . 45

19-2-آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن . . . . . . . . 46

20-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن48

21-نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

22-معادل فارسی واژه های انگلیسی بکار برده شده درمتن . . . . . . 58

23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 1: ارتباط بین نشت واندازه مخزن درسنگهای پوشاننده . . . . . . . 3

شکل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . 3

شکل 3: مفاهیم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . 6

شکل 4: نفوذ پذیری هیدرولیکی سنگها و توده های سنگی . . . . . . . . . 11

شکل 5: رابطه بین نفوذ پذیری و عرض شکستگی . . . . . . . . . . . . . . . . 12

شکل 6: نمودار همبستگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 19

شکل 7: جهت اصلی تمام درزه ها و ترکها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23

شکل 8: توجیه اصلی تمام ترکهای دارای نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . 23

شکل 9: توزیع فراوانی ترکها و ترکهای دارای نشت . . … . . . . . . . . . . . 24

شکل 10: توزیع هندسی شکافهای با نشت جزئی . . . . . … . . . . . . . . . . . 34

شکل 11: توزیع هندسی شکافهای با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . 34

شکل 12: توزیع لگاریتمی نرمال ترکهای با نشت جزئی …. . . . . . . . . . 34

شکل 13: توزیع فراوانی شکافهای با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . 36

شکل 14: نتایج کراسکال والیز آنووابه وسیله رتبه بندی. . . . …. . . . . 43

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1: فهرست متغیرهای هیدرولوژی ، توپوگرافی و تکنیکی که در تونل بولمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.. . . . . . . . . . . 30

جدول 2: نتایج عمده همبستگی متغیرهای مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئی شکافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

جدول 3: نتایج حاصل از آنالیز واریانس کراسکال والیزآنووا متغیرهای توپوگرافی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

جدول 4: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای خاک37

جدول 5: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای سنگ38

جدول6:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای تکنیکی39

جدول7:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای ژئوفیزیکی

39

جدول8: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده و جزئی در مقیاس 100 متری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

جدول 9: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده وجزئی در مقیاس 500 متری . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:45

معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

انگیزه انتخاب موضوع

بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر جنسیت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو جنسیتی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن جنسیت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزیابی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو جنسیتی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم کردن نهاد خانواده سعی وافر نماییم.

فهرست مطالب

فصل اول (چهارچوب پژوهش) ۱

انگیزه انتخاب موضوع ۲

مسئله یا طرح پژوهش ۳

اهمیت و فایده پژوهش ۸

اهداف پژوهش ۹

فرضیه های پژوهش ۹

مدل نظری پژوهش ۱۱

پرسش های اساسی پژوهش ۱۲

فصل دوم (ادبیات پژوهش) ۱۳

پیشینه پژوهش ۱۴

چکیده پژوهش ۲۰

ادبیات نظری ۲۳

نقش جنسی ۲۶

نحوه شکل گیری هویت جنسی ۲۷

نقش جنسیتی ۲۸

پذیرش نقش جنسی ۲۹

۱- تشخیص نقش جنسی ۳۰

۲- ترجیح نقش جنسی ۳۱

۳- قبول نقش جنسی ۳۱

به کار گیری معیارهای نقش جنسیتی ۳۲

هنجارهای نقش جنسیتی ۳۳

عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسی ۳۴

الف) عوامل زیست شناختی ۳۴

ب) عوامل اجتماعی ۳۵

۱٫ نقش خانواده ۳۵

۲٫نقش همسالان ۳۸

۳٫ نقش آموزگاران ۳۸

۴٫رسانه های جمعی ۳۹

اختلالات هویت جنسی ۴۲

اختلالهای درد جنسی ۴۳

اختلالات انگیختگی جنسی و تحریک پذیری ۴۴

اختلال نعوظ در مردان ۴۵

دو شکلی جنسی ۴۵

رفتار نقش جنسی ۴۶

مالش گرایی ۴۶

بچه بازی ۴۷

تماشاگری جنسی (چشم چرانی) ۴۸

نابرابری جنسیتی ۴۹

همجنس گرایی ۴۹

آزارگری جنسی ۵۱

انحراف آزار طلبی جنسی ۵۱

بتوارگی جنسی (یادگار پرستی) ۵۲

جان گرایی ۵۲

اختلالات شخصیت ۵۳

علائم بالینی ۵۶

عوامل موثر بر شکل گیری اختلال هویت جنسی ۵۹

۱- عوامل روان شناختی ۵۹

۲- عوامل زیست شناختی ۶۳

درمان اختلال هویت جنسی ۶۵

درمان بزرگسالان ۶۶

روان درمانی ۶۷

درمان های طبی : ۶۸

نظریات جامعه شناسی ۷۰

نظریه برچسب ۷۰

نظریه نیاز ۷۲

نظریه امید و انتظار ۷۵

نظریه حمایت اجتماعی ۷۹

نظریه روانکاوی ۷۹

فصل سوم (روش شناسی تحقیق) ۸۱

روش تحقیق ۸۲

جامعه مورد مطالعه ۸۲

حجم نمونه ۸۳

روش جمع آوری اطلاعات ۸۳

روش تهیه و تنظیم پرسشنامه ۸۳

اعتبار پرسشنامه ۸۴

وسایل آماری مورد نیاز ۸۴

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۸۴

متغیر وابسته : ۸۴

متغیر مستقل ۸۴

فصل چهارم ۱۰۹

جداول توصیفی ۱۰۹

جداول تحلیلی ۱۰۹

فصل پنجم ۱۴۸

محدودیت های پژوهش ۱۴۸

پیشنهادات ۱۴۸

محدودیت های پژوهش ۱۴۹

پیشنهادات ۱۴۹

فهرست منابع ۱۵۲

پیشینه پژوهش

آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند.

طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و شیطان است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان کسی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد.

همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ کردن جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر ۲ سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد.

شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی ۲ تا ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز سوراخ کردن جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح شیطانی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[۱] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت.

هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خوابیدند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود.

چکیده پژوهش

۱- سن بر شکل گیری هویت جنسی تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت جنسی را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛

۲- اختلال هویت جنسی در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهرابی؛

هویت جنسی عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین ۳ تا ۴ سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت جنسی دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از :

الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛

ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش جنسی خود.

شیوع این اختلال از ۶ تا ۱۶ درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزیابی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری جنسی و هویت جنسی نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت جنسی معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛

۳- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت جنسی در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، دکتر حسینیه اسماعیلی ،دکتر محمد رضا ابراهیمی؛

معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت جنسی متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اهداف دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد.

۴- نقش محیط در شکل گیری هویت جنسی- مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

۵- نقش خانواده در تشکیل هویت جنسی کودکان ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،اسفند ۱۳۷۳٫

۶- شکل گیری هویت جنسی و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره ۱ تا ۴ ، ۱۳۷۰٫

ادبیات نظری

هویت جنسی هویت جنسی[۲] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[۳] ۱۹۹۲ به نقل از پور افکاری ۱۳۷۳).کودکان در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه کسی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت جنسی از ابتدایی ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[۴] ۱۹۸۰).

هویت جنسی تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش جنسیت می تواند منشا احساس هویت جنسی محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به جنسیت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت جنسی آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با جنسیت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد.

نوع فایل: word

سایز : 116 KB

تعداد صفحه:155خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:36

معرفی UML

معرفی UML

چکیده

در این پروژه ما قصد داشتیم، روال کاری کلینیک تخصصی خون را به صورت مکانیزه درآوریم. البته بخش حسابداری به صورت کامپیوتری بود و ما سیستم پذیرش بیمار و تشکیل پرونده و همچنین اطلاعات مربوط به کارکنان را در نرم افزار طراحی شده لحاظ کردیم.

در این کلینیک تخصصی ۴ پزشک فوق تخصص خون مشغول به کارند. یک بخش برای شیمی درمانی و یک آزمایشگاه کوچک برای انجام آزمایشگاه اولیه بیماران می باشد.

این کلینیک در سه طبقه می باشد که طبقه اول بخش شیمی درمانی، طبقه دوم اتاق های ویزیت و طبقه سوم هم آزمایشگاه می باشد.

یک نفر مسئول بخش شیمی درمانی در طبقه اول حاضر است که در صورت لزوم و صلاح دید پزشک به کمک ۲ نفر دیگر که تکنسین این بخش هستند به شیمی درمانی بیماران می پردازند. بخش شیمی درمانی دارای ۸ تخت برای بیماران است و قابلیت انجام شیمی درمانی برای ۸ نفر همزمان را دارد.

در طبقه دوم سه اتاق برای ویزیت بیماران وجود دارد که ۴ پزشک در آنها مشغول به فعالیت هستند. دو پزشک به صورت یک روز در میان در این کلینیک کار می کنند و دو پزشک دیگر به صورت هر روز و از ساعت ۱۴ الی ساعت ۱۸ در این کلینیک مشغول به کارند. این کلینیک دارای ۲ منشی می باشد که کار رسیدگی به بیماران و تشکیل پرونده را به عهده دارند. در این کلینیک طبق بررسی های انجام شده حدود ۰۰۰/۱۰ پرونده فعال وجود دارد و بایگانی آنها به صورت سنتی می باشد.

کار تشکیل پرونده به عهده منشی و کار تکمیل آن توسط پزشک مربوطه می باشد. بیمار در هنگام مراجعه اگر هیچ گونه آزمایشی تا به حال انجام نداده باشد، به بخش آزمایشگاه راهنمایی می شود و از او یک سری آزمایش های کلی گرفته می شود و جواب آزمایشگاه در همان روز آماده و به پزشک تحویل داده می شود.

اگر احتیاج به بررسی بیشتر باشد به بیمارستان معرفی می شود و کار درمان در بیمارستان ادامه پیدا می کند.

در بخش آزمایشگاه یک سرپرست و ۳ تکنسین آزمایشگاه وجود دارند که کلیه امور انجام و جواب دهی به عهده این افراد می باشد. ارتباط بین کلیه بخش های موجود از طریق تلفن داخلی می باشد.

یک حسابدار هم برای رسیدگی به کارهای مالی در طبقه سوم مستقر است که برای انجام کارهای خود از نرم افزارهای موجود استفاده می کند

ما در این پروژه به مکانیزه کردن پرونده های بیماران پرداختیم. با دریافت کردن اطلاعات از پزشکان و منشی ها به کار درست کردن فرم های ورود اطلاعات پرداختیم. این نرم افزار تحت وب نوشته شده است و امکان اینکه با تغییرات اندکی تبدیل به یک وب سایت هم شود را دارد. به این صورت پزشکان از هر کجا که باشند می توانند به پرونده های بیماران خود دسترسی داشته باشند و این امر برای آنها اهمیت زیادی داشت.

در این نرم افزار از SQL SERVER 2000 و ASP استفاده شده است و برای رابط گرافیکی هم ترجیح دادیم تا از HTML استفاده می کنیم تا خاصیت تبدیل به وب سایت شدن را هم داشته باشد .

این نرم افزار از۴ بخش عمده تشکیل شده است :

۱- بخش مربوط به تشکیل پرونده توسط منشی

۲- بخش تکمیل پرونده توسط پزشک

۳- بخش مدیریت اطلاعات بیماران و اطلاعات پایه کارکنان

۴- بخش آزمایشگاه

در بخش اول، منشی ها با وارد کردن کلمه عبور مربوط به خود به قسمتی از نرم افزار دسترسی پیدا می کنند و می توانند که پرونده جدید تعریف کنند.

شماره پرونده به صورت خودکار توسط سیستم درست می شود و پس از کامل کردن پرونده توسط منشی به منشی اعلام می شود، سپس منشی شماره پرونده تشکیل شده را به بیمار می دهد و بیمار به هنگام ورود به اتاق ویزیت آن را به پزشک ارائه می کند .

در بخش دوم پزشک شماره پرونده بیمار را به سیستم وارد می کند و اطلاعاتی را که منشی به سیستم وارد کرده مشاهده می کند و در قسمت مربوط به پزشک، نتایج معاینات و مشاهدات خود را وارد می کند. تمامی فیلدهای طراحی شده، با تایید پزشکان مربوطه صورت گرفته است .

در بخش سوم نرم افزار که قلب نرم افزار است، مدیر سیستم می تواند اطلاعات پایه در مورد تمامی کارکنان و پزشکان مشغول در کلینیک را وارد و ویرایش کند. همچنین می تواند اطلاعات پرونده های بیماران را هم ویرایش کند .

با توجه به صحبت های انجام شده، مدیر سیستم همان پزشکان خواهند بود. بنابراین در این بخش امکان گزارش گیری از پرونده های بیماران را هم قرار داده ایم. این گزارش گیری ها شامل گزارش گیری مبتنی بر سن بیماران، جنسیت آنها، نوع بیماری و نوع و مدت درمان می باشد.

امکان جستجو در پرونده بیماران را هم در این بخش قرار داده ایم تا پزشک بدون داشتن شماره پرونده هم بتواند به بیمار مورد نظر، دسترسی داشته باشد .

در بخش چهارم آزمایشگاه نتایج آزمایش را برای پزشک مربوطه اعلام می کند و این نتایج در همان زمان برای پزشک ارسال می شود. هر آزمایش در یک فیلد بانک اطلاعاتی قرار می گیرد .

در نگاه کلی تر به موضوع، امکان لینک شدن این نرم افزار به یک نرم افزار مالی هم دیده شده است که اگر عملی شود، کلیه کارهای بیمار توسط این نرم افزار انجام خواهد شد و حسابداری هم به صورت خودکار برای هر بیمار اجرا می شود .

با نگاه اولیه پزشکان به طرح نرم افزار، با استقبال مناسبی از طرف ایشان مواجه شدیم و بر آن شدیم که سیستم را جامع تر درست کنیم و در اختیار سایر پزشکان علاقمند هم قرار دهیم .

در این نرم افزار برای برنامه نویسی روی SERVER از زبان ASP و برای برنامه نویسی روی Client از زبان JAVA SCRIPT استفاده شده است. ضمن اینکه برای گرفتن گزارشات و جستجو در پرونده ها از دستورات SQL استفاده شده است.

واژه های کلیدی: UML، بانک اطلاعاتی، داده ها، کاربران،

فهرست مطالب

درباره پروژه : ۱

معرفی UML ۶

نمودارهای Use Case ۷

نمودارهای Sequence ( توالی ) ۹

نمودارهای Collaboration ۱۱

نمودارهای Class ( کلاس ) ۱۳

نمودارهای حالت ( State Transition Diagrams ) ۱۵

نمودارهای اجزاء ( Component Diagrams ) ۱۷

نمودارهای Deployment ۲۰

مروری بر بانک‌های اطلاعاتی ۲۱

تعریف بانک اطلاعاتی ۲۱

سیستم بانک اطلاعاتی چیست؟ ۲۳

داده‌ها ۲۴

سخت افزار ۲۵

نـرم‌افـزار ۲۵

کـاربـران ۲۵

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی ۲۶

انواع بانک‌های اطلاعاتی ۲۷

بانک اطلاعاتی هرمی ۲۷

بانک اطلاعاتی شبکه‌ای ۲۸

بانک اطلاعاتی رابطه‌ای ۲۸

انـواع رابـطه ۲۸

طراحی بانک اطلاعاتی ۲۹

مقایسه سه نوع بانک اطلاعاتی ۳۱

SQL Server ۳۲

بانک اطلاعاتی SQL Server ۳۲

اشیای بانک اطلاعاتی SQL Server ۳۲

شروع کار با ۲۰۰۰ SQL Server ۳۲

آشنایی با Enterprise Manager ۳۳

Microsoft Management Console ۳۴

آغاز کردن Enterprise Manager ۳۴

برای آغاز کردن Enterprise Manager ۳۴

کنترل کردن SQL Server ۳۵

مدل‌های امنیتی Server SQL ۳۶

ثبت کردن یک سرویس دهنده ۳۶

برای ثبت کردن یک سرویس‌دهنده ۳۷

راه‌اندازی و متوقف کردن یک سرویس‌دهنده ۳۸

برای راه‌اندازی یک سرویس دهنده ۳۹

برای متوقف کردن یک سرویس دهنده ۳۹

برای خاموش کردن یک سرویس‌دهنده ۳۹

پایگاه داده سیستم ۳۹

Master ۳۹

model ۳۹

msdb ۴۰

Tempdb ۴۰

متصل شدن به پایگاه داده و خروج از آن ۴۱

خروج از Manager Enterprise ۴۱

مدیریت Server SQL ۴۱

پشتیبانی و بازیابی پایگاه داده ۴۲

تهیه نسخه پشتیبان یک پایگاه داده ۴۲

پشتیبان از یک پایگاه داده با استفاده از ویزارد Create Data base Back Up ۴۴

بازیابی اطلاعات یک پایگاه داده ۴۶

برای بازیابی اطلاعات ۴۶

استفاده از ویزارد Database Maintenance Plan ۴۶

به منظور ساختن یک برنامه زمان‌بندی برای تهیه یک پشتیبان ماهانه ۴۸

ساختن یک پایگاه داده ۴۹

ساختن پایگاه‌های داده ۵۰

ساختن یک پایگاه داده جدید ۵۰

برای ساختن یک پایگاه داده‌ها ۵۰

حذف کردن یک پایگاه داده ۵۱

ساختن جداول ۵۲

آشنایی با انواع داده ۵۲

ساختن یک جدول : ۵۲

برای حذف کردن یک جدول ۵۳

تعریف پروژه ۵۳

اهداف پروژه ۵۴

اصطلاحات جدید: ۵۷

مخاطب مورد نظر شما ۵۷

اصطلاحات جدید: ۵۹

اهداف کاربر ۵۹

مطالب و وظایف ۶۰

وب چگونه کار می‌کند؟ ۶۱

ویندوز ۲۰۰۰ ۶۴

دسترسی به بانک اطلاعاتی با استفاده ازASP ۶۶

زنگ تفریح : انتخاب بانک اطلاعاتی و ODBC ۶۷

ایجاد بانک اطلاعاتی و ODBC DSN ۶۸

درج رکوردها در بانک اطلاعاتی ۷۰

ایجاد یک اتصال به بانک اطلاعاتی ۷۲

مفاهیم مقدماتی SQL : درج کردن (Insert) ۷۵

مدل‌سازی داده‌ها (Data Modeling) ۸۲

تعیین موجودیتها (Entities) ۸۳

زنگ تفریح : کلید اصلی (primary key) ۸۳

جداول واقعی ۸۴

درج داده‌ها ۸۵

رسیـدگـی به خـطاها ۸۶

تکمیـل فـرم ۸۷

فرم‌های چندمنظوره (Multi-Purpose) ۸۹

مرتب کردن صفحه با استفاده از جداول HTML ۹۰

خـلاصـه : ۹۲

کاربردهای شبکه های کامپیوتری ۹۳

سخت افزار شبکه : ۹۴

شبکه های محلی ۹۶

مدل مرجع TCP/IP ۹۷

منابع : ۹۸

منابع :

۱- توانا مهرداد، شیحونی عاطفه. مرجع کامل UML . تهران: انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ ۱۳۸۴ .

۲- جعفر نژاد قمی عین الله- مرجع کامل UML . تهران: انتشارات علوم رایانه ۱۳۸۴ .

۳- روحانی رانکوهی سید محمد تقی- مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها. تهران: انتشارات جلوه ۱۳۸۳٫

۴- علیخانزاده امیر-بانک اطلاعاتی . مشهد: انتشارات خراسان ۱۳۸۱٫

۵- درخشان فرناز- کتاب آموزش ASP .تهران : انتشارات سینا تصویر ۱۳۸۲٫

۶- پدرام حسین، ملکیان احسان- شبکه های کامپیوتری . تهران: انتشارات نص ۱۳۸۲ .

۷- روحانی رانکوهی سید محمد تقی- شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. تهران: انتشارات جلوه ۱۳۸۴ .

۸- Pressman Roger . S- Software Engineering . Fifth Edition Mc graw Hill 2001

درباره پروژه :

در این پروژه ما قصد داشتیم، روال کاری کلینیک تخصصی خون را به صورت مکانیزه درآوریم. البته بخش حسابداری به صورت کامپیوتری بود و ما سیستم پذیرش بیمار و تشکیل پرونده و همچنین اطلاعات مربوط به کارکنان را در نرم افزار طراحی شده لحاظ کردیم.

در این کلینیک تخصصی ۴ پزشک فوق تخصص خون مشغول به کارند. یک بخش برای شیمی درمانی و یک آزمایشگاه کوچک برای انجام آزمایشگاه اولیه بیماران می باشد.

این کلینیک در سه طبقه می باشد که طبقه اول بخش شیمی درمانی، طبقه دوم اتاق های ویزیت و طبقه سوم هم آزمایشگاه می باشد.

یک نفر مسئول بخش شیمی درمانی در طبقه اول حاضر است که در صورت لزوم و صلاح دید پزشک به کمک ۲ نفر دیگر که تکنسین این بخش هستند به شیمی درمانی بیماران می پردازند. بخش شیمی درمانی دارای ۸ تخت برای بیماران است و قابلیت انجام شیمی درمانی برای ۸ نفر همزمان را دارد.

در طبقه دوم سه اتاق برای ویزیت بیماران وجود دارد که ۴ پزشک در آنها مشغول به فعالیت هستند. دو پزشک به صورت یک روز در میان در این کلینیک کار می کنند و دو پزشک دیگر به صورت هر روز و از ساعت ۱۴ الی ساعت ۱۸ در این کلینیک مشغول به کارند. این کلینیک دارای ۲ منشی می باشد که کار رسیدگی به بیماران و تشکیل پرونده را به عهده دارند. در این کلینیک طبق بررسی های انجام شده حدود ۰۰۰/۱۰ پرونده فعال وجود دارد و بایگانی آنها به صورت سنتی می باشد.

کار تشکیل پرونده به عهده منشی و کار تکمیل آن توسط پزشک مربوطه می باشد. بیمار در هنگام مراجعه اگر هیچ گونه آزمایشی تا به حال انجام نداده باشد، به بخش آزمایشگاه راهنمایی می شود و از او یک سری آزمایش های کلی گرفته می شود و جواب آزمایشگاه در همان روز آماده و به پزشک تحویل داده می شود.

اگر احتیاج به بررسی بیشتر باشد به بیمارستان معرفی می شود و کار درمان در بیمارستان ادامه پیدا می کند.

در بخش آزمایشگاه یک سرپرست و ۳ تکنسین آزمایشگاه وجود دارند که کلیه امور انجام و جواب دهی به عهده این افراد می باشد. ارتباط بین کلیه بخش های موجود از طریق تلفن داخلی می باشد.

یک حسابدار هم برای رسیدگی به کارهای مالی در طبقه سوم مستقر است که برای انجام کارهای خود از نرم افزارهای موجود استفاده می کند .

نوع فایل: word

سایز 84.1 KB

تعداد صفحه:102خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: معرفی، UML
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:19

پردازش دیجیتالی تصویر ، معرفی میکرو کنترلر 8051

پردازش دیجیتالی تصویر ، معرفی میکرو کنترلر 8051


پیشگفتار:

با ساخت وسایل الکترو مغناطیسی نظیر انواع الکتروموتورها، بوبین ها ،رله ها وغیریه ،انسان قادر شد با بهره گیری از الکترونیک ، کنترل ابزارهای مکانیکی را در دست گیرد و سر انجام با پیدایش میکرو پروسسورها و با توجه به توانایی آنها در پردازش اطلاعات و اعمال کنترلی و همچنین قابلیت مهم برنامه پذیر بودن آنها تحول شگرفی در ساخت تجهیزات الکترونیکی و صنعتی وغیره به‌وجودآمد.

پیشرفت ها و تحولات اخیر باعث پیدایش اتوماسیون صنعتی شده که در بسیاری از موارد جایگزین نیروی انسانی می گردد.به عنوان نمونه انجام امور سخت در معادن و یا کارخانه ها و یا کارهایی که نیازمند دقت وسرعت بالا می‌باشد و یا انجام آن برای نیروی انسانی خطر آفرین است به انواع دستگاهها و رباتها سپرده شده است. همچنین با پیشرفت الکترونیک در زمینه ساخت سنسورها . بالا رفتن دقت آن ها، امروزه انواع گوناگونی از حس گرها در دنیا تولید می شود که در ساخت رباتها و در زمینه اتوماسیون نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
در این پایان نامه پس از مباحثی در مورد پردازش دیجیتالی تصویر ، معرفی میکرو کنترلر 8051 بصورت مختصر و در حد نیاز و بخش کوچکی در مورد استپ موتورها به طراحی وپیاده سازی نمونه ای کوچک از یک ماشین مسیر یاب پرداخته شده است .شایان ذکر است که مطالب مربوط به طراحی وساخت ماشین بگونه ای بیان شده که توسط هر فردی که آشنایی مختصری با میکرو کنترلرها داشته باشد، قابل پیاده سازی است.

در خاتمه از استاد گرانقدر جناب آقای همایون موتمنی و نیز تمام کسانی که در این امر مرا یاری دادند، از جمله مهندس فیض ا... خاکپور و نیز دوست عزیزم مهدی جعفری ، تشکر و قدردانی می نمایم.


فصل اول

آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری د

1-1کلیات

تکنولوژی ماشین بینایی وتصویر بر داری دیجیتالی شامل فرایند هایی است که نیازمند بکارگیری علوم مختلف مهندسی نرم افزار کامپیوتر می باشد این فرایند را می توان به چند دسته اصلی تقسیم نمود :

1- ایجاد تصویر به شکل دیجیتالی

2- بکارگیری تکنیکهای کامپیوتری جهت پردازش ویا اصلاح داده های تصویری

3- بررسی و استفاده از نتایج پردازش شده برای اهدافی چون هدایت ربات یا کنترل نمودن تجهیزات خود کار ، کنترل کیفیت یک فرایند تولیدی ، یا فراهم آوردن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل آماری در یک سیستم تولیدی کامپیوتری (MAC)

ابتدا می بایست آشنایی کلی ، با هر یک از اجزاء سیستم پیدا کرد و از اثرات هر بخش بر روی بخش دیگر مسطح بود . ماشین بینایی و تصویر بر داری دیجیتالی از موضوعاتی است که در آینده نزدیک تلاش و تحقیق بسیاری از متخصصان را بخود اختصاص خواهد بود.

در طی سه دهه گذشته تکنولوژی بینایی یا کامپیوتری بطور پراکنده در صنایع فضایی نظامی و بطور محدود در صنعت بکار برده شده است . جدید بودن تکنولوژی ، نبودن سیستم مقرون به صرفه در بازار و نبودن متخصصین این رشته باعث شده است تا این تکنولوژی بطور گسترده استفاده نشود .

تا مدتی قبل دوربین ها و سنسورهای استفاده شده معمولا بصورت سفارشی ومخصوص ساخته می شدند تا بتوانند برا ی منظورخاصی مورد استفاده قرار گیرند همچنین فرایند ساخت مدارهای مجتمع بسیار بزرگ آنقدر پیشرفت نکرده بود تا سنسورهای حالت جامد با رزولوشن بالا ساخته شود .

استفاده از سنسورهای ذکر شده مستلزم این بود که نرم افزار ویژه ای برای آن تهیه شود و معمولا این نرم افزارها نیز نیاز به کامپیوتر هایی با توان پردازش بالا داشتند. علاوه بر همه این مطالب مهندسین مجبور بودند که آموزشهای لازم را پس از فراغت از تحصیل فرا گیرند . زیرا درس ماشین بینایی در سطح آموزشهای متداول مهندسی در دانشگاهها وبه شکل کلاسیک ارائه نمی شد .

تکنولوژی ماشین بینایی در دهه آینده تاثیر مهمی بر تمامی کارهای صنعتی خواهد گذاشت که دلیل آن پیشرفتهای تکنولوژی اخیر در زمینه های مرتبط با ماشین بینایی است واین پیشرفتها در حدی است که استفاده از این تکنولوژی هم اکنون حیاتی می باشد .


2-1-بینایی واتوماسیون کارخانه

وظایف اساسی که می تواند توسط سیستمهای ماشین بینایی انجام گیرد شامل سه دسته اصلی است.

1- کنترل

2- بازرسی

3- ورود داده

کنترل در ساده ترین شکل آن مرتبط با تعیین موقعیت و ایجاد دستورات مناسب می باشد تا یک مکانیزم را تحریک نموده ویا عمل خاصی صورت گیرد . هدایت نقاله های هدایت شونده خود کار (AGVS) در عملیات انتقال مواد در یک کارخانه هدایت مشعل جوشکاری در امتداد یک شمایر یا لبه یا انتخاب یک سطح بخصوص برای انجام عملیات رنگ پاشی توسط ربات ، مثلهایی از بکار گیری ، ماشین بینایی در کنترل می باشند . کاربردهای ماشین بینایی در بازرسی مرتبط با تعیین برخی پارامترها می باشد . ابعاد مکانیکی وهمچنین شکل آن ، کیفیت سطوح ، تعداد سوراخها در یک قطعه ، وجود یاعدم وجود یک ویژگی یا یک قطعه در محل خاصی از جمله پارامترهایی هستند که توسط ماشین بینایی ممکن است ، بازرسی می شوند عمل اندازه گیری توسط ماشین بینایی کم و بیش مشابه بکار‌گیری روشهای سنتی استفاده از قیدها و سنجه های مخصوص و مقایسه ابعاد می باشد . سایر عملیات بازرسی بجز موارد اندازه گیری شامل مواردی چون کنترل وجود بر چسب بر روی محصول بررسی رنگ قطعه ، وجود مواد خارجی در محصولات غذایی نیز با تکنیکهای خاصی انجام می گیرد . کار بازرسی ممکن است حتی شامل مشخص نمودن خواص یا ویژگیهایی الکتریکی یک محصول گردد . با مشاهده خروجی اندازه گیرهای الکتریکی می توان صحت عملکرد محصولات الکتریکی را بازرسی نمود . هر چند که در چنین مواردی چنانچه سیستم بینایی کار دیگری بجز مورد ذکر شده انجام ندهد معمولا روش ساده تر و مقرون به صرفه ترین بدین صورت خواهد بود که کار بازرسی فوق توسط یک ریز پردازنده و ابزارهای مربوط انجام گیرد .

اطلاعات مربوط به کیفیت محصول ویا مواد وهمچنین تعقیب فرایند تولید را می توان توسط ماشین بینایی گرفته ودر بانک اطلاعاتی سیستم تولید کامپیوتری جامع بطور خود کار وارد نمود . این روش ورود اطلاعات بسیار دقیق و قابل اعتماد است که دلیل آن حذف نیروی انسانی از چرخه مزبور می باشد . علاوه بر این ورود اطلاعات بسیار مقرون به صرفه خواهد بود چرا که اطلاعات بلافاصله پس از بازرسی وبه عنوان بخشی از آن جمع آوری و منتقل می شوند .

میزان پیچیدگی سیستم های بینایی متفاوت می باشد این سیستم ها ممکن است منحصر به یک سیستم بارکدینگ معمولی که برای مشخص نمودن محصول جهت کنترل موجودی بکار می رود تشکیل شده باشد یا ممکن است متشکل از یک سیستم بینایی صنعتی کامل برای اهدافی چون کنترل کیفیت محصول باشد .


3-1 سرعت واکنش

زمان مورد نیاز برای تصمیم گیری توسط ماشین بینایی بستگی به اندازه ماتریس تصویر یا زمان پردازش لازم در کارت تصویر گیر و نوع دوربین دارد . دوربیهایی نوع لاچکی که با استاندارد Rs-170 کار می کنند تعداد 30 تصویر در ثانیه تولید می کنند که این تصاویر بر روی مونیتورهای موجود در بازار قابل نمایش هستند . چنانچه از استاندارد Rs-170 استفاده نشود می توان تعداد تصاویر در ثانیه را پنج تا ده برابر افزایش داد . دوربینهای حالت جامد می توانند در زمان بسیار کوتاه معادل ( میکرو ثانیه تصویر گیری کنند زمان لازم جهت خواندن سیگنال تصویر از سنسور دوربین بستگی به اندازه ماتریس سنسور سرعت پردازش و پهنای باند سیستم دارد. با استفاده از تکنیکهای پردازش موازی می توان زمان پردازش را متناسب با تعداد پردازشگرهای موازی کاهش داد .

زمان واکنش سیستم بینایی انسان در حدود 6% ثانیه یا 16/1 ثانیه می باشد این موضوع توسط این حقیقت تائید می شود که وقتی تصاویر ، با سرعت 30 عدد در ثانیه یک صحنه متحرک را نشان می دهند چشم انسان قادر به تشخیص انقطاع بین تصاویر نیست .

سیستم های ماشین بینایی مورد استفاده در صنعت که برای کنترل بر چسب روی بطریها بکار می رود می توانند با سرعتی معادل 900 بطری در دقیقه یا در صورت یک بطری در 7% ثانیه کار کنند . البته می توان با گرفتن تصاویری که بیش از یک بطری را در بر می گیرد سرعت کنترل را بیش از این نیز افزایش داد . سرعت چشم انسان برای انجام کار مشابه حداکثر 60 بطری در دقیقه می باشد که این سرعت در اثر خستگی و شرایط نامساعد محیطی کاهش نیز می یابد .

بطور خلاصه تصویر گیری توسط ماشین بینایی تقریبا 10 برابر سرعت بینایی انسان می باشد این نسبت با پیشرفت تکنولوژی در علوم الکترونیک رو به افزایش می باشد در حالیکه سرعت چشم انسان مقدار مشخصی است سرعت انجام فرایند کامل توسط ماشین بینایی در حدود 15 برابر چشم انسان می باشد .


4-1 واکنش طیف موج

چشم انسان فقط در مقابل نور قابل رویت که طیف محدودی است می تواند اشیاء را ببیند . دامن دید از طول موج بنفش در 390 میکرون تا طول موج قرمز در 790 میلی میکرون می باشد
واکنش سیستم ماشین بینایی در مقایسه با چشم انسان بسیار وسیع تر بوده و دامنه از پرتو گاما و X در منطقه طول موج کوتاه شروع شده وتا طول موج مادون قرمز در قسمت طول موجهای طویلی ختم می شود .

توانایی چشم انسان در تشخیص رنگها و پیچیده بوده ودر هنگام تشخیص رنگ مولفه های آن بطور مجزا در نظر گرفته نمی شوند . در عوض میانگین ، انرژی در طول موجهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته ورنگ دیده شده یکی از طول موجهای مابین آنها می باشد .

ماشین بینایی برای شناسایی رنگها نیازمند سه دسته اطلاعات است که همان مولفه های رنگ یعنی طول موجهای قرمز یا سبز و آبی می باشد ایجاد رنگ بر روی مانیتور نیز با تحریک هر یک از مولفه ها به مقدار معین بوده بطوریکه نهایتا رنگ مورد نظر ایجاد شود .

ذخیره سازی تصاویر رنگی به حافظه ای معادل سه برابر تصاویر غیر رنگی نیاز دارد .

همچنین حجم پردازش تصاویر رنگی که حاوی اجزاء B,G,R می باشند در مقایسه با تصاویر یک رنگ بیشتر می باشد .

بطور خلاصه طیف طول موج قابل رویت توسط ماشین بینایی بسیاروسیعتر از طیف قابل رویت توسط چشم انسان می باشد همچنین امکان تلفیق و استفاده از طول موجهای مختلف یک تصویر توسط ماشین بینایی وجود دارد یکنواختی و دقت ماشین بینایی در مورد تصاویر رنگی بیش از چشم انسان می باشد .5-1مقایسه بینایی انسان و ماشین بینایی

ماشین

انسان


محدود به تنظیمات اولیه ،نیازمند داده های عددی

بسیار تطبیق پذیر وانعطاف پذیر در مقابل نوع کار و ورود اطلاعات

انعطاف پذیری

قادر به اندازه گیری ابعادی می باشد مثال : طول یک قطعه برحسب تعداد پیکسل

قادر به تخمین نسبتا دقیق موارد توصیفی مثل : تشخیص میوه بد از روی رنگ و شکل آن

توانایی

اندازه گیری مقدار هر یک از R,B

بیان توصیفی از رنگ

رنگ

حساس به فرکانس و سطح روشنایی


قابلیت تطبیق ، باشرایط نوری ،خواص فیزیکی

حالت

ماشین

انسان


حساس به خواص فیزیکی سطح جسم ، قابلیت بیان سطح خاکستری به صورت عددی دقیق و مشخص ،براحتی قادر به تشخیص 256 سطح خاکستری می باشد

سطح اجسام و فاصله تا جسم ، محدودیت در توانایی تشخیص مقدار سطوح خاکستری بستگی به بیننده دارد و ممکن است در یک زمان متفاوت از زمان دیگر باشد مقدار سطوح خاکستری قابل تشخیص بین 7 تا 10 می باشد

حساسیت

بسیار بالا که البته بستگی به پردازشگر مورد استفاده و پهنای بانددارد سرعت واکنش در حدود ثانیه بوده وسرعتهای بالاتر نیز از نظر تکنیکی قابل دسترسی است.

سرعت واکنش کند و حداکثر در حدود 10/1ثانیه می باشد

واکنش

صحنه های دو بعدی براحتی قابل تشخیص می باشد ودر صحنه های سه بعدی براحتی مقدور نیست و نیازمند به 2 دوربین بوده وسرعت نیز کم است .

صحنه های سه بعدی براحتی قابل درک می باشد

دو و سه بعدی

اطلاعات اخذ شده بطور خودکار و مداوم وارد بانک اطلاعاتی می شود ، انتقال ورود و اطلاعات دقیق و کم هزینه می باشد.

اطلاعات اخذ شده می بایستی بطور دستی انتقال داده شود هزینه انتقال و ورود اطلاعات زیاد بوده و میزان خطا زیاد می باشد .

خروج داده ها

می تواند به هر دو صورت خطی و لگاریتمی دریافت کند .

محدوده طیف از طول موجهای پائین پرتو تا طول موجهای بالای مادون قرمز می باشد .

براساس مقیاس لگاریتمی است و متاثر از رنگ زمینه می باشد

محدود به طیف قابل رویت از 300 تا 700میلی میکرون

دریافت داده ها


طول موج

6-1 سیستم بینایی چیست ؟

1-6-1 کلیات سیستم

یک سیستم ماشین بینایی شامل تمام اجزاء لازم بمنظور تهیه ، تعریف دیجیتالی یک تصویر تغییر واصلاح داده ها وارائه نمایش داده های تصویری دیجیتالی به دنیای بیرون می باشد چنین سیستمی چنانچه در یک محیط صنعتی بکار گرفته شود ، ممکن است به دلیل اینکه متصل به سایر تجهیزات خط تولید می باشد بسیار پیچیده بنظر می رسد ولی اگر چنانچه با توجه به نقش و وظیفه سیستم بینایی اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن بیان شوند ، مشخص خواهد شد که پیچیدگی زیادی در سیستم وجود ندارد اجزاء اصلی سیستم شامل سه قسمت اصلی است :

1- قسمت تصویر برداری

2- پردازش

3- نمایش یا وسایل خروجی اطلاعات

2-6-1 تصویر گیری

تصویر گیری در ماشین بینایی یعنی تبدیل اطلاعات تصویری یک شئی فیزیکی و خواص ظاهری آن بصورت داده های عددی است بگونه ای که این تصویر می تواند از توسط پردازشگر پردازش شود تصویر گیری ممکن است شامل چهار فرایند زیر باشد :

1- نور پردازی

2- تشکیل تصویر یا متمرکز کردن آن

3- تبدیل تصویر به سیگنالهای الکتریکی

4- قالب بندی کردن سیگنال خروجی تصویر

3-6-1 نور پردازی

نور پردازی یک عامل کلیدی وتاثیر گذ ار بر روی کیفیت تصویر تشکیل شده است که به عنوان ورودی ماشین بینایی مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است تا 30 درصد حجم کار و تلاش طراحی اجزاء یک سیستم ماشین بینایی را بخود اختصاص دهد .

بسیاری از سیستم های ماشین بینایی که در گذشته در صنعت بکار رفته اند از نور قابل رویت استفاده کرده اند که علت آن از یک طرف در دسترس بودن آن واز طرف دیگر خود کار نمودن عمل بازرسی که قبلا توسط کارگر انجام می شده است می باشد بازرسی توسط کارگر براساس توانایی چشم ودر محدوده طول موج نور قابل رویت می باشد چهار نوع لامپ از لامپهایی که نور قابل رویت تولید می کنند واغلب در صنعت استفاده شده اند عبارتند از : لامپهای التهابی فلورسنت بخار جیوه وبخار سدیم استفاده از نور غیر قابل رویت شبیه اشعه ایکس ماوراء بنفش و مادون قرمز بدلیل نیاز به انجام بررسی های ویژه که توسط نور قابل رویت انجام پذیر نیست ، روبه افزایش است روشهای نور پردازی جهت کار بردهای صنعتی ماشین بینایی شامل چهار دسته زیر است :

1- نور پردازی از پشت

2- نور پردازی از مقابل

3- نور پردازی دارای ساختار

4- نور پردازی لحظه ای

نور پیرامون محیط کار که منابعی بجز منبع اصلی نور پردازی سیستم ماشین بینایی بر مجموع میزان نور تابیده شده برجسم اثر گذاشته وبطور کلی بصورت نویز در داده های تصویری ظاهر می شود .

برای کم کردن تاثیر نور پیرامونی می توان از پرده نوری یا دیواره های محافظ استفاده نمود تا از ورود آن به لنز دوربین جلوگیری شود .


1-3-6-1 نور پردازی از پشت :

وقتیکه شی مورد بررسی بین دوربین و منبع نور قرار می گیرد نور پردازی را اصطلاحا نور پردازی از پشت می گویند در این روش سایه ای از جسم تشکیل می شود و مرز جسم کاملا مشخص می باشد .
(شکل 1-1)مزیت نور پردازی از پشت ایجاد تصاویر با کنتر است بالاو تفکیک آسان مرز جسم می باشد کنتر است بالاباعث کم شدن پردازش های بعدی شده همچنین از حساسیت سیستم به تغییرات نوردهی منبع نور می کاهد در مورد نور پردازی اجسامی که مسطح نیستند ممکن است لازم باشد تا با استفاده از عدسی های مناسب نور به جسم تابانده شود .

روش نور دهی از پشت برای اعمالی از قبیل تشخیص ترک ، مک و وجود اشیاء خارجی در قطعات شفاف ایده آل می باشد . تشخیص ترک الستخوان در تصاویر اشعه X واندازه گیری میزان تنش انرژی و حرارتی از یک ساختمان توسط پرتو مادون قرمز از جمله مثالهای این روش نور پردازی می باشند .

اساسا تصویر حاصل از روش نور دهی از پشت تک رنگ است با توجه به اینکه لب های تصویر بگونه ای بر روی صفحه سنسور تشکیل تصویر می دهند که ممکن است یک پیکسل کامل را پر نکنند .

بنابراین این پیکسلها دارای مقادیر حدود سطحی بین سیاه و سفید مطلق خواهند بود به عنوان مثال مقدار عددی پیکسل که 50 درصد آن توسط جسم پوشیده شده است در یک سیستم دارای 16 سطح خاکستری معادل عدد 7 خواهد بود و بطور کلی مقدار عددی هر پیکسل که نشانگر مرزهای قطعه باشد متناسب با مقدار پوشش آن خواهد بود شی نشان داده شده در صفحه بعد در قسمت مرزها ، فقط بخشی از مساحت پیکسلها را پوششی می دهد که مقادیر عددی پیکسلها یا همان سطح خاکستری بدست آمده برای پیکسلها در ماتریس تصویر نشان داده شده است شایان ذکر است که مقدار عددی پیکسلها وهمچنین مقدار کاهش یافته آن نمی تواند هیچگونه اطلاعاتی در خصوص شکل قطعه ارادئه دهد و بایستی اطلاعات مربوط به اینکه چه شکلی در مقابل دوربین قرار گرفته است با مقادیر عددی پیکسلها توام گردد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:34

کتاب- معرفی انواع سنسورهای صنعتی و کاربرد آنها- در 45 صفحه-docxکتاب- معرفی انواع سنسورهای صنعتی و کاربرد آنها-


سنسور چیست؟ نوری الکترونی به صورت یک سیگنال الکتریکی تبدیل کند. بنابراین سنسور را می‌توان به عنوان یک زیر گروه از تفکیک کننده‌ها که وظیفه‌ی آن گرفتن علائم ونشانه‌ها از محیط فیزیکی و فرستادن آن به واحد پردازش به صورت علائم الکتریکی است تعریف کرد. البته سنسوری مبدلی نیز ساخته شده‌اند که خود به صورت IC می‌باشند و به عنوان مثال (سنسورهای پیزوالکترونیکی، سنسورهای نوری). وقتی ما از سنسوری مجتمع صحبت می‌کنیم منظور این است که تکیه پروسه آماده‌سازی شامل تقویت کردن سیگنال، فیلترسازی، تبدیل آنالوگ به دیجیتال و مدارات تصحیح‌ می‌باشند، در غیر این صورت سنسوری که تنها سیگنال تولید می‌کند به نا سیستم موسوم هستند. در نوع پیشرفته به نام سنسور هوشمند یک واحد پردازش به سنسور اضافه شده است تا خورجی آن عاری از خطا باشد منطقی‌تر شود. واحد پردازش سنسور که به صورت یک مدار مجتمع عرضه می‌شود اسمارت (Smart) نامیده می‌شود. یک سنسور باید خواص عمومی زیر را داشته باشد تا بتوان در سیستم به کار برد که عبارتند از: حساسیت کافی، درجه بالای دقت و قابلیت تولید دوباره خوب، درجه بالای خطی بودن، عدم حساسیت به تداخل و تاثیرات محیطی، درجه بالای پایداری و قابلیت اطمینان، عمر بالای محصول و جایگزینی بدون مشکل. امروزه با پیشرفت صنعت الکترونیک سنسوری مینیاتوری ساخته می‌شود که از جمله مشخصه‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سیگنال خروجی بدون نویز، سیگنال خروجی سازگار با باس، احتیاج به توان پایین. سنسور (sensor)یعنی حس کننده,و از کلمه sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند.سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانندPLC مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جملهPLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسور ها بر اساس نوع و وظیفه ای که برای آن ها تعریف شده اطلاعات را به سیستم کنترل کننده می فرستند و سیستم طبق برنامه تعریف شده عمل می کند .) تعریف عبارت سنسور :واژه سنسور از سنس یعنی احساس کردن، گرفته شده است .سنسور یعنی چیزی که می تواند احساسکند. همیشه در علم الکتروینک این نکته وجود دارد که برای اینکه بتوانید الکترونیک را در هر جایی مورداستفاده قرار بدهید، باید پدیده ها را به زبان ولتاژ و جریان تبدیل کنید .سنسورها هم برای همین ساختهشده اند؛ سنسورها در انواع مختلف بسته به نیاز مورد استفاده ساخته شده اند ، منتها همه ی سنسورهاپدیده مورد بررسی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند یا اینکه بر سر راه یک مدار بسته می شوند؛ مثلا فتو سل ها یا سلولهای نوری که به نور حساسند : شما وقتی از سنسور نوری استفاده می کنید درحقیقت تاثیر نور را در یک فضا باآن قطعه مورد بررسی قرار می دهید .وقتی نور به فتوسل برسد یکسیگنال الکتریکی تولید می کند بررسی اینکه چه اتفاقی می افتد مربوط می شود به جنس ماده ای که دراین سلولها استفاده می شود منتها نتیجه اینکه این سیگنال توسط یک مدار الکترونیکی تقویت و یا کنترلمی شود در نهایت می تواند یک پالس الکتریکی باشد .برای راه اندازی یک رله و ..تفاوت سنسورها در اینکه جنس و تحریک پذیری متفاوتی دارند مثلا سنسور حرارتی یا ترما سنس که به حرارت حساس است وقتی حرارت محیط به یک درجه معین برسد بازهم همان سیگنال را تولید می کند و یا اینکه مثل یک کلید راه جریان را قطع و یا وصل می کند .. سنسورهای حساس به دود که با موارد راداکتیو ساخته می شوند و کارکردن با آنها نیاز به حساسیت بیشتری دارد بر اثر دود تحریک می شوند و باز هم یک سیگنال الکتریکی تولید می کنند .سنسورهای صوتی و حتی حساس به امواج نیز وجود دارند .در ساخت و استفاده از سنسورها این نکته وجود دارد که کدام پدیده را توسط سنسور شناسایی کنیم . در ساخت و طراحی سنسورها باید به ذکر این نکته پرداخت که از خاصیت مواد مختلف استفاده می شود و بر اساس عکس العمل مواد و عنصرهای مختلف (در از دست دادن یا گرفتن الکترون ) ترکیباتی ساخته که دریک محفظه قرار داده می شود وبه نام سنسور در جاهای مختلف ازآنها استفاده می شود.

به طور کلی سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و… را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند .این سنسورها در انواع مورد استفاده قرار میگیرند . PLC دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند باعث شده است که سنسور PLC عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد .سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.حسگرهای رطوبت حسگر حرکت

زوج حسگر اولتراسونیک ( مافوق صوت )سنسورهای بدون تماسسنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال میشوند .این عمل به نحوی که در شکل زیر نشان داده شده است می تواند باعث جذب یک رله ، کنتاکتورو یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم گردد.کاربرد سنسورها1) شمارش تولید : سنسورهای القائی ، خازنی و نوری2 ) کنترل حرکت پارچه و ... : سنسور نوری و خازنی3 ) کنترل سطح مخازن : سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح4 )تشخیص پارگی ورق : سنسور نوری5 ) کنترل انحراف پارچه : سنسور نوری و خازنی6 ) کنترل تردد :سنسور نوری7) اندازه گیری سرعت :سنسور القائی و خازنی8 ) اندازه گیری فاصله قطعه :سنسور القائی آنالوگمزایای سنسورهای بدون تماسسرعت سوئیچینگ زیاد :سنسورها در مقایسه با کلیدهای مکانیکی از سرعت سوئیچینگ بالایی برخوردارند ، بطوریکه برخی از آنها( سنسور القائی سرعت ) با سرعت سوئیچینگ تا 25 KHz کار می کنند .طول عمر زیاد :بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و ... دارای طول عمر زیادی هستند.عدم نیاز به نیرو و فشار: با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن قطعه، به نیرو و فشارنیازی نیست. قابل استفاده در محیطهای مختلف با شرایط سخت کاری: سنسورها در محیطهای با فشار زیاد،دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و ... قابل استفاده می باشند.عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ : به دلیل استفاده از نیمه هادی ها در طبقه خروجی، نویزهای مزاحم (Bouncing Noise) ایجاد نمی شود .امروزه کلمه سنسور به هیچ وجه از مفاهیمی مانند میکروپرسسور، ترانسپیوتر، انواع مختلف حافظه و سایرعناصر الکترونیکی به عنوان یکی از لغات وابسته به دنیای نوآوری های تکنولوژی اهمیت کمتری راندارد .باوجود این سنسور هنوز هم فاقد یک تعریف دقیق است همچنان که عباراتی از قبیل "پروب" ، " بعد سنج " ، " پیک آب " یا ترنسدیوسر " مدتها چنین بوده اند . بنابراین جای تعجب از اینکه انتشاراتی که با سنسورها سر و کار دارند غالبا بحث خود را با تعریفی از سسنسور می گشایند .کوشش های زیادی به عمل آمده است تا این کثرت تعاریف را محدود نماید .جدا از کلمه سنسور ما اصطلاحاتی از قبیل المان سنسور، سیستم سنسور، سنسور باهوش یا آگاه، تکنولوژی سنسور و غیره مواجه می شویم .چه چیزی است که در پشت کلمه سنسور به معنی توانایی SENSORIUN نهان شده است؟ کلمه سنسور یک کلمه تخصصی است که از کلمه لاتین به معنی "حس" بر گرفته شده است . پس از آشنایی با منشا مفهوم سنسور، ، senseus "حس کردن " یا تاکید کردن بر تشابه بین سنسورهای تکنیکی و اندام های حس انسانی واضح به نظر می رسد . شکل (1-1) این تشابه را نشان می دهد با وجود این ایده سنسور فراتر از این تشابه حرکت نموده و یک کلمه مترادف همه جانبه برای احساس کردن، تبدیل و ثبت مقادیر اندازه گیری شده به حساب می آید . یک سنسور یک کمیت فیزیکی معین را که باید اندازه گیری شود به شکل یک کمیت الکتریکی تبدیل می کند تغییر میدهد که می تواند پردازش شود یا بصورت الکترونیکی انتقال داده شود.بعد های فیزیکی را میتوان بر اساس دیاگرام شکل 1-2 طبقه بندی کرد. جدول 1-1 مثال هایی از بعد های فیزیکی را که سنسورها می توانند اندازه گیری کنند نشان می دهد.می توان سنسور را به یک زیر بخش عنصر حس کننده تفکیک کرد که، به عنوان نمونه ، فشار را به صورت انحراف یک غشا نیمه هادی، یا تغییری در شاخص انکسار بصورت کاهشی در شدت نور در یک فیبر نوری ثبت کند ؛ به علاوه یک عنصر تغییر دهنده یا مبدل داریم که انحراف غشا نیمه هادی ، که در آن مقاومت ها به شکل پل ساخته شده اند، را بصورت یک ولتاژالکتریکی تبدیل می نماید یا تغییری در شدت نور را با استفاده از یک پروسه تبدیل نوری الکترونی بصورت یک سیگنال الکتریکی تبدیل میکند .یک سنسور می تواند به تنهایی از یک عنصر مبدل نیز تشکیل شود ) برای مثال یک سنسور پیزوالکترونیکی ، سنسورهای نوری( چنین تعریفی از سنسور ها هیچ محدودیتی برروی اندازه یا شکل وضع آن وضع نمی نماید.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:43

بررسی و معرفی جنس انواع چرخ دنده ها

زبررسی و معرفی جنس انواع چرخ دنده ها

پیشگفتار:

تحقیق پیشرو حاصل تلاش ۹ تن از دانشجویان دانشگا ه آزاد اسلامی واحد مشهد در نیم سال دوم تحصیلی در سال 1387 می باشد.

این کتابچه تفصیل مطالب ارائه شده در سمینار است که به طور کامل تر و دایره‌ی مطالب وسیع‌تر آماده گردیده است.

چکیده‌ی مطالب در یک مدیریت زمانی مناسب به عنوان سمینار ارائه و اینک نیز بصورت گزارشی مفصل خدمت استاد گرامی تحویل داده می‌شود.

امید است مورد توجه استاد محترم قرار گیرد.

مقدمه:

چرخدنده ها یکی از پرکاربردترین قطعات در صنعت می باشد .البته با این وجود همیشه نقشی ناپیدا را در زندگی بشر امروز ایفا کرده است .در واقع کمتر کسی است که اطلاعات مختصری در مورد چرخدنده ها داشته باشد حتی مهندسان که در صنعت فعالیت می کنند اطلاعات کمی در مورد چرخدنده ها داشته و بجز کلیات چیزی نمی دانند.

با توجه به پیشرفت صنعت و نقش انکار ناپذیر چرخدنده ها در قسمتهای مختلف صنعت لازم است که با توجه به رشد صنعتی کشور دانشجویان مکانیک آشنایی بیشتری با چرخدنده پیدا کرده و با انواع مختلف و نحوه عملکرد و نحوه تراشیدن آنها آشنا شوند. البته در این زمینه مطالب بسیاری در منابع مختلف موجود می باشد که با مراجعه با آنها می توان اطلاعات افی در این زمینه بدست آورد.

در این تحقیق سعی شده است تا مطالب کلی در مورد انواع و مزایا و معایب و مشخصات فنی آنها ارائه شده است تا منبعی منسجم و مختصر در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

تاریخچه چرخدنده ها:

از زمان دقیق استفاده چرخدنده ها آگاهی نداریم ولی از حدود سه هزار سال پیش انسانها از چرخدنده های چوبی استفاده می کردند.بنظر می رسد نخستین چرخدنده ها از چوب ساخته شده اند.تمدنهای قدیم از چرخدنده ها استفاده های مختلفی می نمودند به عنوان مثال رومیان از چرخدنده های چوبی در آسیباب ها برای انتقال نیرو استفاده می کردند و یا یونانیان برای ادوات نجومی خود چرخدنده های کوچکی از جنس فلزات می ساختند.

در زمان قرون وسطی نیز از چرخدنده ها در آسیاب های آبی استفاده می شد و با اخترع ساعت انواع چرخدنده ها از انواع کوچک و بزرگ در ساعت های مختلف اسفاده می شد.

در قرن نوزدهم با وجود آمدن کشتیهای بخار و ماشینهای ابزار و...چرخدنده ها کابرد گستردی پیدا کردند و با آغاز قرن بیستم با به عرصه آمدن خودرو و هواپیما دریچه نوینی به روی چرخدنده سازی گشوده شد و این صنعت همراه با پیشرفت صنایع دیگر به جلو می رفت و توسعه می یافت.

چرخدنده :

چرخدنده جزئی از اجزای ماشین است که برای انتقال حرکت و توان از محور خود به چرخدنده ای دیگر و در نتیجه به محور آن از طریق دندانه هایش بکار می رود.

بوسلیقه چرخدنده ها می توان حرکت دورانی و گشتاور گردشی را بدون لغزش از محوری به محور دیگر (در فاصله محور های کم)منتقل نمود.همچنین به کمک چرخدنده ها می توان نسبت انتقال و جهت گردش مورد لزوم را بدست آورد.

شرط معمول اینست که حرکت انتقال یافته یکنواخت باشد. ازمیان دوچرخ دنده درگیرآنکه کوچکتر است که معمولا گرداننده هم هست پینیون و چرخ دنده دیگر چرخ دنده نامیده می شود.

رخ‌دنده وسیله‌ای است برای انتقال گشتاور که به کمک آن می‌توان مقدار گشتاور و یا سرعت دورانی را کاهش یا افزایش داد. همچنین به کمک چرخ دنده ها می‌توان جهت حرکت را تغییر داد.

محاسن چرخدنده ه

1)انتقال نیروی بیشتر:

اگر دو دستگاه ماشین تراش را یکی با چرخدنده و دیگری با چرخ تسمه است را مقایسه کنیم خواهیم دید کدامیک بهتر می باشد.بطوریکه ملاحظه می شود در ماشین تراش چرخ تسمه ای به محض بارگذاری زیاد تسمه ها سرخورده و ماشین از حرکت باز می ایستد ولی چنانچه ماشین با چرخدنده مجهز نماییم می توانیم در ماشین سرعتهای زیادتری ایجاد نماییم و همچنین می توانیم بوسلیه دستگاه جعبه دنده نیروی بیشتری را انتقال داد. بطور کلی دوام چرخدنده ها به مراتب بیشتر از چرخ تسمه ها می باشد.

2)انتقال نیرو روی محورهای مختلف:

از چرخدنده ها می توان برای انتقال نیرو در محورهای موازی و متنافر و متقاطع استفاده نمود.

3)تبدیل حرکت دورانی به خطی و بالعکس:

به طور مثال به کمک چرخ و شانه می توان می توان حرکت دورانی را به مستقیم و یا بالعکس تبدیل نمود.

معایب چرخدنده ها:

1)حرارت ایجاد شده بین دو چرخدنده ها:

اغلب اوقات دو چرخدنده که با هم درگیر بوده و عمل انتقال نیرو انجام می دهند در اثر ردش و تماس با یکدیگر و تاثیر نیروهای متقابل بین آنها حرارت ایجاد شده و در اندک مدتی احتمال شکستن و یا خراب شدن آنها خواهد بود برا جلوگیری از این عمل سعی نمود:

در محل قرار گرفتن چرخدنده ها روغن وجود داشته باشد و باید بین دو چرخدنده لقی وجود داشته باشد تا از گرم شدن و خسارت ناگهانی جلوگیری شود.

روغنهای ترکیبی چرخدنده:

این روغنها ترکیبی از مایعات پایة نفتی با 3% تا 10% چربی با روغنهای چرب مصنوعی هستند. از این روغنها معمولاً در جعبه‌دنده‌های حلزونی استفاده می‌شود.

روغنهای فشار بالا (روغنهای EP):

این روغنها مایعات پایة نفتی با افزودنی‌های شیمیایی برای ایجاد قشر محافظ و فراهم آوردن خواص ضد خراش هستند.

روغنهای مصنوعی چرخ دنده‌:

این روغن ها با روش های شیمیایی برای ایجاد خواص ویژه و افزایش کارایی روغن یا افزایش سازگاری آن با شرایط سخت کاری تولید می‌شوند. این روغنها دارای مزایایی همچون سازگاری با دیگر سامانه‌های روغنکاری و عملکرد درست در محیط های مرطوب هستند.

ترکیبات رسوبی یا پَسمان:

این ترکیبات روغنهای معدنی با درجات سنگینتر هستند. معمولاً برای آسان کردن مصرف با رقیق کننده‌های فرار مخلوط می‌شوند. مادة روغنی سنگینتر پس از تبخیر مادة رقیق کننده برجای می‌ماند.

ترکیبات ویژه:

این ترکیبات و بعضی از گریسها با این عنوان به بازار عرضه می‌شوند. برای سفارش، گرانروی روغن پایه و مقدار مادة روغنی جامد آن، مانند گرافیت، باید مشخص شود.

روغنهای مخصوص چرخ دنده‌های پلاستیکی :

این روغنها اغلب در فرایند قالب‌ریزی به پلاستیک افزوده می‌شوند. چرخدنده‌ها بیش از این نیاز به روغنکاری ندارند.

رهنمود شماره‌های روغن در جدول‌های 15-2 تا 15-7 آمده است.

روغن افشانی مکانیکی نوبه‌ای:

در این روش روغن سنگین به کار می‌رود. روغن سنگین طی چندین دور گردش چرخ دنده‌ بر روی دندانه‌های آن باقی می‌ماند. دستگاه روغن افشان به طور خودکار در فواصل زمانی معین،‌ و معمولاً یک بار به ازای هر دورِ چرخدنده،‌ تحریک می‌شود. جدول 15-6 را ببینید.

روغنکاری تحت فشار پیوسته:

دراین روش ازمدارگردش روغن با یک پمپ که وظیفه‌اش روغن افشانی پیوسته برروی دنده‌های چرخ دنده‌ است استفاده می‌شود. جدول (15-5) را ببینید.

فهرست مطالب

فصل اول(معرفی چرخدنده و انواع آن)

تاریخچه چرخدنده ها

محاسن چرخدنده ها

معایب چرخدنده ها

شرایط فیزیکی لازم در چرخدنده ها

انواع چرخدنده ها

چرخدنده ساده

چرخدنده های مارپیچ

چرخدنده های مارپیچ موازی

چرخ دنده های مارپیچ متقاطع

چرخدنده تک مارپیچ

چرخدنده های دومارپیچ

چرخدنده های شانه ای

چرخدنده حلزونى

چرخ دنده حلزونى دوپوش

موارد کاربرد چرخ دنده های حلزونی

چرخدنده های مخروطی

کاربرد چرخدنده های مخروطی

معایب و مزایای چرخدنده های مخروطی

چرخدنده های هیپوییدی

کاربرد چرخدنده های هیپوییدی

جعبه دنده ها (چرخ دنده های خورشیدی)

طرز کار مجموعه دنده سیاره ای

سیستم های دنده سیاره ای کمپوند

طرز کار گیربکس اتوماتیک

مجموعه دنده های سیاره ای و نسبت انتقال دور

اجزای مجموعه دنده های سیاره ای

دنده های گیربکس اتوماتیکفصل دوم

روشهای ساخت چرخدنده ها

چرخ دنده ها وچرخ دنده تراشی

عملیات چرخدنده تراشی

تراشکاری چرخدنده های ساده

تراشکاری چرخدنده های مارپیچ

تراشکاری چرخدنده ی شانه ای

تراشکاری دندانه های حلزون و چرخ حلزون

روش های استفاده شده در صنعت برای ساخت چرخدنده

روش هابینگ

توسط دستگاه صفحه تراشی

توسط ماشین کله زنی

روش ریخته گری

توسط قالبهای fine blanking

فصل سوم

روغنکاری چرخ دنده ها

روغنهای فشار بالا

روغنهای مخصوص چرخ دنده‌های پلاستیکی

روغن افشانی مکانیکی نوبه‌ای

فصل چهارم

معرفی استانداردها و نمایش برخی جداول

فصل پنجم

معرفی نرم افزارها، سایت ها و ...

فصل ششم(گزارش تحقیقات انجام شده) تحقیق 1 : شکست حاصل از خوردگی در چرخ دنده های مارپیچ ماشینهای سنگین

تحقیق 2 : خوردگی و سایش در چرخ دنده های ساده

تحقیق 3 : شبیه سازی دینامیکی چرخ دنده وتخمین بزرگی خطا

فصل هفتم

ضمایم (اصل مقالات)

فصل هشتم

منابع و مآخذخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، معرفی، انواع، دنده، ها
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:26

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

چکیده :

جریان آب زیرزمینی به داخل تونلها همیشه یک مشکل فنی و محیطی عمده برای سازه های زیرزمینی بوده است . پیش بینی جریان آب زیرزمینی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و عددی اغلب به علت عمومیت دادن و مختصر سازی پارامترهای مهم ، خصوصا“ در محیطهای نامتجانس همانند سنگهای متبلور ناموفق و بدون نتیجه موثر، مانده است . برای مشخص کردن پارامترهایی که در این سنگها جریانهای آب را کنترل می کنند، یک تجزیه تحلیل آماری اصولی در یک تول که در سنگهای متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . این پارامترها شامل ، متغیرهای مهم عارضه ای ، فنی و زمین شناسی در سنگهای متبلور سخت و همچنین در پوشان سنگها می باشند. مطالعات مشخص کرد که عوامل زیادی به خصوصیات سنگ و همچنین خصوصیات پوشان سنگ وابسته می باشند. همچون تعداد شکافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاک و میزان مواد پرکننده در بین سنگها که مقدار چکه و نشت را کنترل می کنند. این مطالعات نشان میدهد که یک تفاوت آشکار بین پارامترهایی که نشتهای عمده و نشتهای جزئی را کنترل می کنند وجود دارد. نشتهای کوچکتر بیشتر به زهکشی توده سنگ مرتبط می باشد. در صورتیکه نشتهای عمده مشخصا“ به پارامترهای مختلف در پوشان سنگ بستگی دارند. در صورتی که پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان یک سیستم مشترک مطرح شوند، پیش بینی جریانهای آب زیرزمینی احتمالا“ با خطا همراه است .

فهرست علائم اختصاری بکار برده شده در متن :

1) V. L.F: (Very low Frequenxy )

2) A NOVA : (Analysis Of Variance )

3) GIS : (Geographic Information System )

4) K- W : (Kruskal – WALLIS )

5) K-T : (Kendall Tau )

فهرست مطالب

عنوان : صفحه

1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3- مشکلات ناشی از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5

4- آب در روزنه ها و شکاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-1- چرخه آب شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-2- روزنه داری نخستین و ثانوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4-3- سفره آب زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4-4- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . 7

5- حرکت آبهای زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6- قانو ن دارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8- ضریب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9-نشست ناشی از زهکشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11- رسانندگی هیدرولیک سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12- نگرشهای هیدرودینامیکی در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

14- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . 22

15- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

16- اطلاعات ورشهای بکاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن 28

17-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. . . . . 32

18-نتایج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

18-1- متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

18-2- متغیرهای خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-3- متغیرهای سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-4- متغیرهای تکنیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-5- متغیرهای ژئوفیزیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

19-آنالیزرگراسیون مرکب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

19-1-آنالیز رگرسیون درمقیاس 100 متری تونل بولمن . . . . . . . 45

19-2-آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن . . . . . . . . 46

20-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن48

21-نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

22-معادل فارسی واژه های انگلیسی بکار برده شده درمتن . . . . . . 58

23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 1: ارتباط بین نشت واندازه مخزن درسنگهای پوشاننده . . . . . . . 3

شکل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . 3

شکل 3: مفاهیم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . 6

شکل 4: نفوذ پذیری هیدرولیکی سنگها و توده های سنگی . . . . . . . . . 11

شکل 5: رابطه بین نفوذ پذیری و عرض شکستگی . . . . . . . . . . . . . . . . 12

شکل 6: نمودار همبستگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 19

شکل 7: جهت اصلی تمام درزه ها و ترکها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23

شکل 8: توجیه اصلی تمام ترکهای دارای نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . 23

شکل 9: توزیع فراوانی ترکها و ترکهای دارای نشت . . … . . . . . . . . . . . 24

شکل 10: توزیع هندسی شکافهای با نشت جزئی . . . . . … . . . . . . . . . . . 34

شکل 11: توزیع هندسی شکافهای با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . 34

شکل 12: توزیع لگاریتمی نرمال ترکهای با نشت جزئی …. . . . . . . . . . 34

شکل 13: توزیع فراوانی شکافهای با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . 36

شکل 14: نتایج کراسکال والیز آنووابه وسیله رتبه بندی. . . . …. . . . . 43

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1: فهرست متغیرهای هیدرولوژی ، توپوگرافی و تکنیکی که در تونل بولمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.. . . . . . . . . . . 30

جدول 2: نتایج عمده همبستگی متغیرهای مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئی شکافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

جدول 3: نتایج حاصل از آنالیز واریانس کراسکال والیزآنووا متغیرهای توپوگرافی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

جدول 4: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای خاک37

جدول 5: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای سنگ38

جدول6:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای تکنیکی39

جدول7:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای ژئوفیزیکی

39

جدول8: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده و جزئی در مقیاس 100 متری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

جدول 9: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده وجزئی در مقیاس 500 متری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1- مقدمه :

نشت آب به داخل تونلها و حفریات سنگی مشکل فنی عمده ای برای این سازه‌های زیرزمینی می باشد. تراوش جریانهای آب به داخل سازه زیرزمینی باعث افزایش چشمگیر جهانی در هزینه های ساخت آن شده است. در ابتدا پمپاژ آبی که به درون سازه تراوش می کندامری ضروری است . سپس افزایش تعداد نگهداری هاو ایجاد پیش حفریات که هرکدام از آنها مشکلاتی را به همراه دارندباید اتخاذ شود. یک قسمت قابل توجه از هزینه ها در هنگام حفر تونل در سوئد مربوط به عملیات پیش دوغاب ریزی[1] است که برای محدود کردن جریان های آب ضروری می باشد. همچنین جریانهای زیاد آب به داخل تونل می تواند به طور جدی نیروی کاررا تحت خطر قرار دهد وموارد مطالعاتی بسیاری و گزارشهای متعددی درباره از دست رفتن زندگی افراد درج شده است . همچنین در حضور جریانهای بزرگ آب ، شرایط کارکردن سخت تر واز سرعت کار کاسته می شود. نتیجه محیطی مستقیم جریانهای آب ، افت فشار سطوح آب زیرزمینی در لایه های آبدار و سفره‌های آب زیرزمینی می باشد. افت فشار[2] طویل المدت بر نمو گیاهان ، منابع آب زیرزمینی و همچنین بر شیمی آبهای زیرزمینی تاثیر می گذارد (13). نشستی که در نتیجه کاهش فشار آب در لایه های خاکی اتفاق می افتد به ساختمانهای روی سطح زمین خسارت وارد می کند ( شکل 1) . به دلیل مشکلاتی که جریانهای ورودی آب ایجاد می کنند تلاش شده تا حداقل جریانهای ورودی عمده تعیین محل و پیش بینی شوند. پیش بینی های صحیح و موفق در انتخاب مسیر نهفته تونل وشیوه ساخت آن و همچنین در تشخیص شعاع تاثیر[3] و مخروط فرو رفتگی[4] یا افت فشار که توسط جریانهای ورودی ایجاد شده است کمک می کند. این مسائل درکاهش هزینه‌های ساختمانی و زیست محیطی موثر است امروزه مفهوم پیش بینی به مقدار زیادی به قابلیت اطمینان در مدل سازی جریان اب زیرزمینی وابسته می باشد . در سنگهای شکاف دار و با تخلخل کم مانند سنگهای اذرین سخت تلاشهای فراوانی در جهت توسعه روشهایی که سعی بر در آوردن خصوصیات پیچیده هندسی شکافها و درزه ها مطابق مدل یعنی می باشد انجام گرفته است (11). همچنین روشهای دیگری برای حل مشکلات جریان در سنگ شکاف دار همانند آنالیز ها و تجزیه تحلیلهای بدون بعد[5] ، شبیه سازی اتفاقی[6] و مدل فاقد کیفیتهای ظاهری و واقعی بکار برده می شوند (14) . به طور متناوب و برحسب نیاز روشهای متجانس و خواص موثر بر مدلسازی شکافهای مشخص استفاده شده است (7). به هرحال اغلب حتی با قابلیت استفاده خوب داده ها بدرستی نشان داده شده که مدلهای عددی بیشتر روی یک مقیاس جهانی پیش بینی های موفقی رامی توانند خلق کنند(8) . بعلاوه مدلسازی عددی دقیقا“ آخرین مرحله از یک عملیات پیش بینی کننده می باشد واین نتیجه منحصرا“ به مدل ادراکی[7] که در یک مرحله خیلی مقدماتی از اتصال اطلاعات اصلی مختلف بسط داده شده است وابسته می باشد. بنابراین اگر دریک عملیات پیش بینی کننده در ابتدا کاملا درک شود که چه چیزی و چگونه باید پیش بینی شود احتمال قوی تری برای موفقیت وجود دارد (9). اگر در بعضی مواقع معرفهای عددی توده سنگ برای پیش بینی کردن ناکافی باشند ، به این دلیل است که بعضی از فاکتورهای مهم در پیش بینی جریانها به حساب آورده نشده اند . هدف این مقاله نشان دادن رابطه آماری پارامترهای زمین شناسی در کنترل کردن جریانهای آب به داخل تونلها می باشد. نظر به اینکه توده های سنگ سخت معمولا“ دارای تخلخل خیلی کم می باشند. هنگامی که مخازن آبهای زیرزمینی در قسمت پوشان سنگ[8] یا کمر بالا قرار گرفته اند ، نشت از شکافها و درزهای سنگها صورت می گیرد . از این رو، بروی فاکتورهای مربوط به کمر بالا نیز ، مطالعات و آنالیز صورت گرفته است .


2-

20 بحث وبررسی[9] نتایج بدست آمده ازمطالعه موردی تونل بولمن :

درحال حاضر روشهای متعدد ی برای پیش بینی نشت آب در تاسیسات زیرزمینی حفر شده در سنگ های سخت بکار گرفته شده است. درطول 2 تا3 دهة گذشته تلاشهای زیادی برای بسط و توسعه مدلهای پیچیده 2 بعدی و 3 بعدی صورت گرفته است . با این وجود میان روشهای موجود هیچیک به طور عمومی به عنوان روش قابل اعتماد به رسمیت شناخته نمی شود. این می تواند بطور ضمنی به این معنی باشد که برخی نکات مهم در پروسة پیش بینی هنوز درنظر گرفته نشده است. یکی از محدودیتهای عمده درطول پیش بینی ، ممکن است این باشدکه تنها پارامترهای سنگ در نظر گرفته می شودو پارامترهای هیدرژئولوژی نظیر ضخامت پوشان سنگ و ارتباط با منابع تخلیة آب نادیده گرفته می شود. هدف از مطالعة حاضر، عمدتا“ بررسی معنی دار بودن آماری پارامترهای مختلف سنگ ، توپوگرافی، خاک و تکنیکی بود. بهمنظور تشریح رویدادهای نشت در حال وقوع درطول 25 کیلومتر از تونل بولمن که یک تونل صخره ای سخت در جنوب سوئد است ، توزیع فراوانی تعداد نشتها درطول مقاطع 100 متری در تونل بولمن بوسیلة توزیع هندسی بهتر تخمین زده می شد. اما با درنظرگرفتن تعداد متوسط شکافهای درحال نشت ، درفواصل 500 متری با مقاطع 100 متری پشت سرهم، فرم توزیع
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:33

معرفی روش های نوین مدیریت

معرفی روش های نوین مدیریت

آنچه می خوانید متن فیلمی آموزشی با عنوان ( پرواز بوفالوها) می باشد که در آن آقای جیمز پلاسکو به معرفی روش های نوین مدیریت پرداخته است. لازم به توضیح است که به دلیل پاره ای ملاحظات نوشتاری متن فیلم با اندک تصرف و تلخیص از نظر گرامیتان خواهد گذشت. می خواهم در مورد تغییرات دنیا کنونی که به شکل چشمگیری بر روش کسب و کار تاثیر گذارده است و روش برخوردی که برای باقی ماندن و ادامه بقا در قرن بیستم و یکم به آن نیازمندیم ، سخن بگویم .

من چهل و سه سال است که در بازار کار هستم و سی سال اول آن را دقیقا می دانستم که چه باید بکنم. وظیفه من به عنوان رهبر شرکت و عنوان مدیر سازمان بسیار روشن بود می بایست برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل با هم می کردم و مطمئن می شدم که امور به همان شکل که انتظار می رفت انجام شده است . تصمیم گیری در سازمان با هم بود اگر کار خاصی در سازمان می بایست انجام می پذیرفت ، من باید مطمئن می شدم که فرد مناسب اقدام صحیحی را در زمان مناسب انجام داده است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: معرفی، نوین، مدیریت
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:29

معرفی ویندوز سِرور 2003

معرفی ویندوز سِرور 2003

ویندوز سرور 2003 نسبت به ویندوز 2000 گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم این نگارش جدید سیستم‌عامل مایکروسافت آن قدر ابزار و کنترل‌های مدیریتی زیادی را به ارمغان آورده است که آنها را از ادامه کار با NT منصرف می‌کند.

ویرایش‌های ویندوز سرور 2003

* ویندوز سرور 2003 ویرایش standard

* ویندوز سرور 2003 ویرایش enterprise (نگارش‌های 32 و 64 بیتی)

* ویندوز سرور 2003 ویرایشdatacenter

* ویندوز سرور 2003 ویرایشweb server

ویرایش standard

ویرایش standard ویندوز سرور 2003 برای اغلب شبکه‌ها مناسب است. این ویرایش، چندپردازشی متقارن (SMP) چهارراهه و 4 گیگابابت RAM را پشتیبانی می‌کند. از ویرایش استاندارد می‌توان برای میزبانی network load balancing (ولی نه cluster services) و terminal server استفاده کرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : معرفی ویندوز سرور 2003

ویرایشهای ویندوز سرور 2003 ................................................................................................................ 1

ویرایشStandard ........................................................................................................................ 1

ویرایش Enterprise ...................................................................................................................... 2

ویرایش Datacenter ..................................................................................................................... 2

ویرایش Web....................................................................................................................................... 2

خدمات نصب راه دور در سرور .............................................................................................................. 3

تقاضای کمک ........................................................................................................................................... 4

کمک رسانی بدون دعوت .................................................................................................................. 4

فصل دوم : نصب و روش های آن

مدل های نصب ........................................................................................................................... 6

winnt.exe در مقابل winnt32.exe ................................................................................. 7

استفاده از winnt.ece ................................................................................................................ 7

استفاده از winnt32.exe .......................................................................................................... 8

نصب از روی سی دی ..................................................................................................................... 8

نصب اتوماتیک ................................................................................................................................ 9

نصب بر اساس تصویر ...................................................................................................................... 9

نصب بر اساس فایل جواب .......................................................................................................... 10

نصب غیر حضوری ........................................................................................................................... 10

sysprep ..................................................................................................................................... 12

ایجاد sysprep.inf .................................................................................................................. 13

اجرای برنامه ها پس از اتمام کار sysprep ............................................................................... 14

تکثیر تصویر اصلی در یک فایل ....................................................................................................... 14

مرحله مینی ستاپ ........................................................................................................................... 14

(RIS) Remote Installation Service ..................................................................... 15

فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور (RRAS)

امن کردن RRAS ......................................................................................................................... 19

تماس مجدد ...................................................................................................................................... 21

ID تماس گیرنده ............................................................................................................................. 21

شبکه های خصوصی مجازی ................................................................................................................... 22

نصب RRAS ............................................................................................................................... 23

فعال کردن RRAS ........................................................................................................................ 24

پیکربندی دستیابی راه دور (شماره گیری یا VPN ) .............................................................................. 25

پیکربندی NAT در مسیریاب .......................................................................................................... 27

پیکربندی VPN و NAT ................................................................................................................ 29

پیکربندی یک اتصال امن بین دو شبکه خصوصی .................................................................................. 30

پیکربندی RRAS بصورت سفارشی ............................................................................................... 32

پیکربندی سرویس گیرنده های RRAS .............................................................................................. 33

مدیریت و عیب یابی RRAS ....................................................................................................... 35

مدیریت چند سرویس دهنده RRAS .............................................................................................. 36

فصل چهارم : معرفی دایرکتوری فعال

نصب دایرکتوری فعال و ایجاد ناحیه دیشه .............................................................................................. 39

افزودن ناحیه فرزند ........................................................................................................................... 42

ابزار مدیریت دایرکتوری فعال ......................................................................................................... 45

کامپیوتر ها و کاربران دایرکتوری فعال ................................................................................................ 46

توافق ها و ناحیه های دارکتوری فعال .................................................................................................. 46

سایت ها و خدمات دایرکتوری فعال ................................................................................................. 46

افزودن کاربر به ناحیه ........................................................................................................................ 47

تنظیمات زمان ورود به شبکه و کامپیوتر های شبکه .......................................................................... 48

تغییر نام کاربر .................................................................................................................................. 50

فصل پنحم :خدمات نام ناحیه ( DNS )

مروری بر سرورهای DNS: ................................................................................................................. 51

فضای نام DNS ................................................................................................................................ 52

نحوه کار DNS ..................................................................................................................................... 54

نصب خدمات نام ناحیه .......................................................................................................................... 56

پیکربندی سرور DNS ........................................................................................................................... 57

ایجاد منطقه مستقیم جستجو ...................................................................................................................... 57

رونوشت برداری منطقه .......................................................................................................................... 58

نام منطقه و بروز کردن پویا ( Dynamic Update ) .................................................................. 60

ایجاد یک منطقه جستجوی معکوس ............................................................................................................ 60

نامگذاری منطقه جستجوی معکوس ............................................................................................................. 61

مدیریت DNS .................................................................................................................................... 62

عیب یابی خدمات سرور DNS ........................................................................................................... 65

فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP )

آشنایی با DHCP .............................................................................................................................. 67

نصب خدمات DHCP ...................................................................................................................... 68

پیکربندی خدمات DHCP توسط خدمات میدان دید ........................................................................... 69

مباحث مربوط به قرارداد DHCP ........................................................................................................ 70

ایجاد میدان دید فوق العاده ( Superscope ) ......................................................................................71

ایجاد ذخیره ها ............................................................................................................................................ 73

فال سازی میدان دید ................................................................................................................................73

تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال ..................................................................................................74

یکپارچه سازی DHCP ‌ و DNS .............................................................................................................75

ویرایش گزینه ای سرور DHCP ............................................................................................................ 76

بررسی قراردادهای DHCP .................................................................................................................. 77

بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP‌ .................................................................................................... 78

عیب یابی DHCP ............................................................................................................................ 79

نوع فایل:word

سایز: 126Kb

تعداد صفحه:92

معرفی ویندوز سِرور 2003
ویندوز سرور 2003 نسبت به ویندوز 2000 گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم این نگارش جدید سیستم‌عامل مایکروسافت آن قدر ابزار و کنترل‌های مدیریتی زیادی را به ارمغان آورده است که آنها را از ادامه کار با NT منصرف می‌کند.
ویرایش‌های ویندوز سرور 2003
* ویندوز سرور 2003 ویرایش standard
* ویندوز سرور 2003 ویرایش enterprise (نگارش‌های 32 و 64 بیتی)
* ویندوز سرور 2003 ویرایشdatacenter
* ویندوز سرور 2003 ویرایشweb server
ویرایش standard
ویرایش standard ویندوز سرور 2003 برای اغلب شبکه‌ها مناسب است. این ویرایش، چندپردازشی متقارن (SMP) چهارراهه و 4 گیگابابت RAM را پشتیبانی می‌کند. از ویرایش استاندارد می‌توان برای میزبانی network load balancing (ولی نه cluster services) و terminal server استفاده کرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : معرفی ویندوز سرور 2003
ویرایشهای ویندوز سرور 2003 ................................................................................................................ 1
ویرایشStandard ........................................................................................................................ 1
ویرایش Enterprise ...................................................................................................................... 2
ویرایش Datacenter ..................................................................................................................... 2
ویرایش Web....................................................................................................................................... 2
خدمات نصب راه دور در سرور .............................................................................................................. 3
تقاضای کمک ........................................................................................................................................... 4
کمک رسانی بدون دعوت .................................................................................................................. 4
فصل دوم : نصب و روش های آن
مدل های نصب ........................................................................................................................... 6
winnt.exe در مقابل winnt32.exe ................................................................................. 7
استفاده از winnt.ece ................................................................................................................ 7
استفاده از winnt32.exe .......................................................................................................... 8
نصب از روی سی دی ..................................................................................................................... 8
نصب اتوماتیک ................................................................................................................................ 9
نصب بر اساس تصویر ...................................................................................................................... 9
نصب بر اساس فایل جواب .......................................................................................................... 10
نصب غیر حضوری ........................................................................................................................... 10
sysprep ..................................................................................................................................... 12
ایجاد sysprep.inf .................................................................................................................. 13
اجرای برنامه ها پس از اتمام کار sysprep ............................................................................... 14
تکثیر تصویر اصلی در یک فایل ....................................................................................................... 14
مرحله مینی ستاپ ........................................................................................................................... 14
(RIS) Remote Installation Service ..................................................................... 15
فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور (RRAS)
امن کردن RRAS ......................................................................................................................... 19
تماس مجدد ...................................................................................................................................... 21
ID تماس گیرنده ............................................................................................................................. 21
شبکه های خصوصی مجازی ................................................................................................................... 22
نصب RRAS ............................................................................................................................... 23
فعال کردن RRAS ........................................................................................................................ 24
پیکربندی دستیابی راه دور (شماره گیری یا VPN ) .............................................................................. 25
پیکربندی NAT در مسیریاب .......................................................................................................... 27
پیکربندی VPN و NAT ................................................................................................................ 29
پیکربندی یک اتصال امن بین دو شبکه خصوصی .................................................................................. 30
پیکربندی RRAS بصورت سفارشی ............................................................................................... 32
پیکربندی سرویس گیرنده های RRAS .............................................................................................. 33
مدیریت و عیب یابی RRAS ....................................................................................................... 35
مدیریت چند سرویس دهنده RRAS .............................................................................................. 36
فصل چهارم : معرفی دایرکتوری فعال
نصب دایرکتوری فعال و ایجاد ناحیه دیشه .............................................................................................. 39
افزودن ناحیه فرزند ........................................................................................................................... 42
ابزار مدیریت دایرکتوری فعال ......................................................................................................... 45
کامپیوتر ها و کاربران دایرکتوری فعال ................................................................................................ 46
توافق ها و ناحیه های دارکتوری فعال .................................................................................................. 46
سایت ها و خدمات دایرکتوری فعال ................................................................................................. 46
افزودن کاربر به ناحیه ........................................................................................................................ 47
تنظیمات زمان ورود به شبکه و کامپیوتر های شبکه .......................................................................... 48
تغییر نام کاربر .................................................................................................................................. 50
فصل پنحم :خدمات نام ناحیه ( DNS )
مروری بر سرورهای DNS: ................................................................................................................. 51
فضای نام DNS ................................................................................................................................ 52
نحوه کار DNS ..................................................................................................................................... 54
نصب خدمات نام ناحیه .......................................................................................................................... 56
پیکربندی سرور DNS ........................................................................................................................... 57
ایجاد منطقه مستقیم جستجو ...................................................................................................................... 57
رونوشت برداری منطقه .......................................................................................................................... 58
نام منطقه و بروز کردن پویا ( Dynamic Update ) .................................................................. 60
ایجاد یک منطقه جستجوی معکوس ............................................................................................................ 60
نامگذاری منطقه جستجوی معکوس ............................................................................................................. 61
مدیریت DNS .................................................................................................................................... 62
عیب یابی خدمات سرور DNS ........................................................................................................... 65
فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP )
آشنایی با DHCP .............................................................................................................................. 67
نصب خدمات DHCP ...................................................................................................................... 68
پیکربندی خدمات DHCP توسط خدمات میدان دید ........................................................................... 69
مباحث مربوط به قرارداد DHCP ........................................................................................................ 70
ایجاد میدان دید فوق العاده ( Superscope ) ......................................................................................71
ایجاد ذخیره ها ............................................................................................................................................ 73
فال سازی میدان دید ................................................................................................................................73
تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال ..................................................................................................74
یکپارچه سازی DHCP ‌ و DNS .............................................................................................................75
ویرایش گزینه ای سرور DHCP ............................................................................................................ 76
بررسی قراردادهای DHCP .................................................................................................................. 77
بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP‌ .................................................................................................... 78
عیب یابی DHCP ............................................................................................................................ 79
نوع فایل:word
سایز: 126Kb
تعداد صفحه:92


خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: معرفی، ویندوز، سِرور، 2003
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:31

سیستم های مدیریت محتوی (cms) معرفی نرم افزار postnuke

سیستم های مدیریت محتوی (cms) معرفی نرم افزار postnuke

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

خلاصه پایان نامه:

در این پروژه تحقیقاتی ابتدا با نگاهی گذرا و مختصر سیستم های مدیریت محتوی معرفی شده است سپس بر روی یک نمونه cms به نام postnuke تمرکز کرده و معرفی و تجزیه و تحلیل آن آمده است.

ابتدا سعی شده که مراحل نصب را به صورت گام به گام و بصری ذکر گردد.

همچنین تعدادی از ماژول ها و theme های آن معرفی شده که در بخش مستندات نمونه ای از کدهای برنامه نویسی ماژول هم آورده شده است ضمنا برای آشنایی بیشتر نکاتی راجع به توسعه ماژول و نحوه ماژول نویسی هم آمده است.

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

فصل اول.. 2

سیستم های مدیریت محتوی (cms) 2

مزایای سیستم های مدیرت محتوا 4

شیوه‌های مختلف ارزیابی cms ها 5

قابلیت‌های لازم برای یک CMS. 7

چرا شمایک CMS لازم دارید؟. 8

یک CMS چه امکاناتی دارد؟. 8

CMSهای اطلاعاتی.. 9

فصل دوم: 16

Postnuke. 16

بخش اول: کلیات postnuke. 17

معرفی postnuke. 17

سابقه postnuke. 18

مجوز postnuke. 19

خصوصیات اصلی postnuke. 19

بخش دوم: نصب postnuke. 22

خطوط فرمان نمونه برای mysql: 25

خطوط فرمان نمونه برای posthtresql: 25

روش نصب دستی.. 36

ارتقاء یا upgrade کردن.. 37

خطاهای رایج نصب.. 42

بخش سوم: مدیریت.. 43

افزودن صفحات HTML یا php به سایت.. 43

نحوه تغییر در منوی اصلی.. 44

1- حذف، اضافه و ویرایش آیتم های منو. 44

2- اضافه کردن آیتم ها 45

3- حذف کردن آیتم ها 46

4- جابه جا کردن آیتم ها 46

حذف و اضافه پیام های مدیر. 47

اضافه کردن پیام های مدیر. 47

تغییر صفحه آغازین سایت.. 47

افزودن آیتم به منوی شخصی.. 48

نحوه جابه جایی postnuke. 48

ایجاد قالب های متمایز. 49

گذاشتن ماژول در postnuke. 52

معرفی چند ماژول.. 53

بخش چهارم: توسعه یک ماژول potnuke. 56

معرفی.. 57

گام های اساسی.. 58

ساختار یک ماژول PN.. 59

جزئیات: 61

نصب و مقدار دهی اولیه ماژول.. 62

توصیف تمام جداول sql موجود در فایل pntables. php. 62

ایجاد یا حذف جداول aql داخل فایل "pnint. php'' 63

آزمایش و بررسی صحت جداول sql پایگاه داده. 64

واسط کاربر و مدیر. 65

جدا سازی توابع خاص.... 65

کلاس ها و توابع. 66

توابع رسمی‌API. 66

کتابخانه ADODB.. 67

مدیریت استنثناها 67

امنیبت و مجوزها 67

اشیاء HTML.. 68

ماژول های چند زباله. 69

فصل سوم: 71

مستندات.. 71

فصل چهارم: 109

ارزیابی و نتیجه گیری.. 109

ارزیابی پروژه: 110

نتیجه گیری: 111

پیشنهاد در مورد ادامه کار. 111

منابع: 113

فهرست اشکال

شکل شماره 1(phymyadmin).............................................................................. 26

شکل شماره 2 (اغاز نصب) .................................................................................. 28

شکل شماره 3 (نمایش مجوز GNU)..................................................................... 29

شکل شماره4 (انجام CHMOD check)................................................................ 29

شکل شماره 5 (گرفتن اطلاعات پایگاه داده) ........................................................ 30

شکل شماره 6 (نمایش اطلاعات پایگاه داده و دکمه های upgrade/install)......... 31

شکل شماره7 (شروع ایجاد جداول پایگاه)............................................................ 31

شکل شماره 8 (نمایش جداول ایجاد شده)............................................................ 32

شکل شماره 9 (تنظیم اطلاعات کاربر مدیر).......................................................... 33

شکل شماره 10 (اتمام نصب و فرستادن داده ها)................................................ 33

شکل شماره11 (اتمام نصب و لینک ورود به سایت)............................................ 34

شکل شماره 12 (صفحه آغازین سایت)................................................................ 35

شکل شماره 13 (اولین پیغام کاربر مدیر بعد از نصب)........................................ 35

شکل them 1 (یک نمونه قالب)............................................................................... 51

شکل theme2 (یک نمونه قالب).............................................................................. 51

شکل poll (ماژول poll)........................................................................................ 54خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>