X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:47

بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه

بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه

مرد گرایی زنان پدیده ای بشری که امروز جزو پدیده های اجتماعی کنار پدیده های جهان طلاق، جرائم، اجتماعی و… مورد توجه قرار گرفته است ودرصدد مقابله با آن بر آمده اند اما باید قبل از آن این پریدن شناخت وعوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرده چرا که در هر کشور وجامعه ای این پدیده دیده شده است. مرد گرایی دارای معنای ومفاهیم زیادی است وتعریفای زیادی ازآن به عمل آمده وتقسیم بندی های مختلفی ازآن شده است. مردگرایی زنان نتیجه در رفتار درونی است که ناشی از ناکامی در خود بروز می کند وبنابر عقیده آن را تقسیم بندی ومرتب می کنیم. مردگرایی ناشی از بی هنجاری بسیاری در بیان عوامل تأثیر گذار مانند جنس،فاصله سنی،بیوگی،مجرد،مطلقه بودن،نداشتن فرزند،تمرکزجمعیت،اقامت در شهرهای بزرگ،بالا بودن هزینه های زندگی،بحران های اقتصادی اعتیاد،سوءسابقه اختلافات خانوادگی،اختلال روانی را مؤثر می دانند گروهی دیگر وجود طبقات اجتماعی در هر جامعه ای بدون اراده افراد بشر بوجود می آیند در بروز این پدیده بشری که در کنار پدیده های دیگر مؤثرمی دانند مرد گرایی در تمام طبقات اجتماعی چه در طبقه بالا وچه در طبقه متوسط ویا پایین دیده می شود برخی از صاحب نظران از خدمت های زندگی مفهوم سبک زندگی را خارج کرده اند وگفته اند که سبک زندگی شامل نحوه گذراندن اوقات فراغت،ورزش، میهمانی دادن، هدیه دادن،دست دادن،نحوه صحبت کردن می شود که تحت تأثیر پایگاه طبقاتی شخص قراردارد. میعاد گاه معاشرت وملاقات با دوستان وهمتایان نیز ظاهراً با موفقیت های طبقانی اشخاص بی ارتباط نیست. مردگرایی پدیده ای بشری است که محصول زندگی وی در اجتماع می باشد ودر کنارپدیده هایی چون بزهکاری وجرائم دیگر قابل توجه می باشد وبرای کنترل آن در جهت کاهش آن باید اندیشید وبرنامه ریزی دقیق انجام داد. این پدیده مانند دیگر پدیده های اجتماعی چون طلاق،اعتیاد،فرار از خانه،… در همه جوامع دیده می شود وامکان ریشه کن کردن آن به طور کلی منتفی است اما این پدیده را می توان کنترل کرد وبرای کنترل آن مانند هر پیامد اجتماعی باید ابتدا آن را شناخت وازدیدگاههای متفاوت به آن نگریست وعلتها را یافت وبررسی کرد سپس در جهت کاهش آن اقدام نمود. می توان گفت مردگرایی زنان پدیده سنجیده ای است ونمی توان به راحتی راهکاری جهت کنترل یا کاهش آن پیدا کرد نظریات مختلفی در مورد مرد گرایی وجود دارد. که نتیجه مستقیم وغیرمستقیم عملی است که شخص وبانی آن را انجام داده است واز نتیجه عملش آگاه بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۱

۱- مقدمه ۲

۲ – بیان مسئله ۴

۳ – اهداف تحقیق: ۷

۴ – ضرورت واهمیت تحقیق:. ۸

۶ – دیاگرام تحقیق: ۱۲

۷- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۴

فصل دوم ۱۸

پیشینه پژوهش ۱۸

۱-مقدمه ۱۹

۲- تعریف ۲۱

۱-۲ – زن ومرد وعشق ۲۱

۲-۲ – برابری جنسی ۲۴

۳-۲- فرهنگ ۲۶

۴-۲- زنان ۲۸

۵-۲- آنومی اجتماعی ۳۱

۶-۲- کنترل اجتماعی ۳۲

۷-۲- ازدواج ۳۴

۳- عوامل موثر بر موضوع ۳۷

۱-۳- تربیت خانوادگی ۳۷

۲-۳- ارتباطهای نامشروع ۳۸

۳-۳- خستگی جنسی ۳۹

۴-۳- فرهنگ ۴۰

۵-۳- زنان ۴۱

۶-۳- شخصیت ۴۴

۷-۳- مهاجرت ۴۶

۴- آثار و تبعات موضوع ۴۷

۱-۴- فحشا ۴۷

۲-۴- آسیب جسمانی ۴۹

۳-۴- خود آرائی ۵۷

۴-۴- فرهنگ ۵۸

۵-۴- فساد اخلاقی ۵۹

۵- نظریه ها ۶۰

۱-۵- فروید و اریک فروم : غریزۀ جنسی ۶۰

۲-۵- مورگان : تک همسری ۶۱

۳-۵- با خوفن : روابط جنسی ۶۱

۴-۵- رولومی: روابط جنسی ۶۲

۵-۵- رادکلیف براون : رابطه اجتماعی ۶۲

۶-۵- دورکیم انحراف ۶۴

۷-۵- انحراف از دیدگاه اسلامی ۶۵

۶- وضع موجود درجامعه ۶۵

۱-۶- مشکلات بزرگ جوامع کنونی ۶۵

۲-۶- زوجهای امروزی ۶۷

۳-۶- روابط جنسی ۶۸

۴-۶- ازدواج و روابط زناشوئی ۶۹

فصل سوم ۷۳

روش پژوهش ۱- مقدمه ۷۳

۲- جامعه آماری ۷۴

۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۵

۵- روش جمع آوری اطلاعات ۷۹

۶- روش آماری ۷۹

فصل چهارم ۸۰

تجزیه وتحلیل داده ها ۸۰

۱- مقدمه ۸۱

فصل پنجم ۱۳۶

بحث ونتیجه گیری ۱۳۶

۱- بحث و نتیجه گیری ۱۳۷

۲- تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۴۳

۳- پیشنهاد های پژوهش ۱۴۴

خلاصه پژوهش ۱۴۶

جامعه آماری ۱۴۷

روش نمونه گیری ۱۴۷

ابزار اندازه گیری ۱۴۷

روش جمع آوری اطلاعات ۱۴۸

منابع : ۱۴۹

- مقدمه

درطول تاریخ بشر نیاز به ازدواج از گذشته وجود داشته ودر خاص شرایط خود را داشته مرد گرایی زنان در شرایط سخنی در یک دوره تاریخی رشد کرده، و ابعاد اقتصادی،اجتماعی،قابل است مرد گرایی زنان عواملی تشدید یا تضعیف کنندۀ آن می شوند، مرد گرایی آثار ونظریه ندارد عوامل وعلل وجود دارد واین موضوع اندیشمندان وروان شناس ومرد شناسان به فکر واداشته، وآنچه پس از این خواهد آمد از گذشته تابه حال یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها داشتن همسری صالح وشایسته است آن بهره ای انسان را سامان

می بخشد داشتن همسری است که هر گاه به وی نظر بیفکند، شادی ومسرور گردد،اگر از نظرش دورباشد،برایش دلتنگی کند،همیشه حافظ اوباشد ونیززمانی که از اوخواهشی می کند با خوشرویی اطلاعات کند چرا گاهی بنای خانواده به این زیبایی را که خداوند روی آخر نظر دارد،طوری می سازیم که گذشت زمان می تواند هم چون موریانه ای، پایه های آخر را سست کرده تا جای که قادر به ادامه زندگی نبوده وبه ویرانی تبدیل می گذرد وآثار مجذب آخرنه تنها موجب شوربختی زن وشوهر می شود حتی اگر بیانگیر فرزندانشان نیز می گردد ومتأسفانه راهی برای ترسیم آخر باقی نمی ماند در اینجاست که باید بودید که چه عواملی سبب همین شغل بزرگ اجتماعی می گردند.

2 - بیان مسئله

چرا در جوامع امروزی با این همه حمایت از زنان تمایل دارند که با بعضی از مردان متأهل رابطه داشته باشند ازدواج وتشکیل خانواده یکی از بهترین ومهم ترین رسوم اجتماعی انسان هااست که از فطرت آنها مایه می گیرد ودر طول تاریخ همواره مورد قبول انسان ها بوده است هر چند ازدواج یکی از ضروریات زندگی انسان ها به شمار می رود اما همیشه موفقیت وشادمانی زوجین نیست عدم رعایت حقوق انسانی اخلاقی،علل اقتصادی،بیکاری ، تفاوت فرهنگی زوجین ناتوانی جنسی،انحراف جنسی،اعتیاد به مواد مخدر،غیبت یکی از زوجین یکی از عمده دلیل اختلاف زناشویی است که باعث می شود زن به خارج از خانه پناه ببرد عواملی که روی مرد گرایی زنان تأثیر می گذارد وباعث جذب زنان متأهل می شود انتقام جویی، بی محبتی، نبودن فرهنگ مذاکره، گفتگو،ازدواج اجباری،خود خواهی، شهوت زیاد.

نوع فایل: word

سایز : 143 KB

تعداد صفحه:161خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:45

معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی

انگیزه انتخاب موضوع

بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر جنسیت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو جنسیتی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن جنسیت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزیابی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو جنسیتی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم کردن نهاد خانواده سعی وافر نماییم.

فهرست مطالب

فصل اول (چهارچوب پژوهش) ۱

انگیزه انتخاب موضوع ۲

مسئله یا طرح پژوهش ۳

اهمیت و فایده پژوهش ۸

اهداف پژوهش ۹

فرضیه های پژوهش ۹

مدل نظری پژوهش ۱۱

پرسش های اساسی پژوهش ۱۲

فصل دوم (ادبیات پژوهش) ۱۳

پیشینه پژوهش ۱۴

چکیده پژوهش ۲۰

ادبیات نظری ۲۳

نقش جنسی ۲۶

نحوه شکل گیری هویت جنسی ۲۷

نقش جنسیتی ۲۸

پذیرش نقش جنسی ۲۹

۱- تشخیص نقش جنسی ۳۰

۲- ترجیح نقش جنسی ۳۱

۳- قبول نقش جنسی ۳۱

به کار گیری معیارهای نقش جنسیتی ۳۲

هنجارهای نقش جنسیتی ۳۳

عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسی ۳۴

الف) عوامل زیست شناختی ۳۴

ب) عوامل اجتماعی ۳۵

۱٫ نقش خانواده ۳۵

۲٫نقش همسالان ۳۸

۳٫ نقش آموزگاران ۳۸

۴٫رسانه های جمعی ۳۹

اختلالات هویت جنسی ۴۲

اختلالهای درد جنسی ۴۳

اختلالات انگیختگی جنسی و تحریک پذیری ۴۴

اختلال نعوظ در مردان ۴۵

دو شکلی جنسی ۴۵

رفتار نقش جنسی ۴۶

مالش گرایی ۴۶

بچه بازی ۴۷

تماشاگری جنسی (چشم چرانی) ۴۸

نابرابری جنسیتی ۴۹

همجنس گرایی ۴۹

آزارگری جنسی ۵۱

انحراف آزار طلبی جنسی ۵۱

بتوارگی جنسی (یادگار پرستی) ۵۲

جان گرایی ۵۲

اختلالات شخصیت ۵۳

علائم بالینی ۵۶

عوامل موثر بر شکل گیری اختلال هویت جنسی ۵۹

۱- عوامل روان شناختی ۵۹

۲- عوامل زیست شناختی ۶۳

درمان اختلال هویت جنسی ۶۵

درمان بزرگسالان ۶۶

روان درمانی ۶۷

درمان های طبی : ۶۸

نظریات جامعه شناسی ۷۰

نظریه برچسب ۷۰

نظریه نیاز ۷۲

نظریه امید و انتظار ۷۵

نظریه حمایت اجتماعی ۷۹

نظریه روانکاوی ۷۹

فصل سوم (روش شناسی تحقیق) ۸۱

روش تحقیق ۸۲

جامعه مورد مطالعه ۸۲

حجم نمونه ۸۳

روش جمع آوری اطلاعات ۸۳

روش تهیه و تنظیم پرسشنامه ۸۳

اعتبار پرسشنامه ۸۴

وسایل آماری مورد نیاز ۸۴

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۸۴

متغیر وابسته : ۸۴

متغیر مستقل ۸۴

فصل چهارم ۱۰۹

جداول توصیفی ۱۰۹

جداول تحلیلی ۱۰۹

فصل پنجم ۱۴۸

محدودیت های پژوهش ۱۴۸

پیشنهادات ۱۴۸

محدودیت های پژوهش ۱۴۹

پیشنهادات ۱۴۹

فهرست منابع ۱۵۲

پیشینه پژوهش

آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند.

طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و شیطان است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان کسی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد.

همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ کردن جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر ۲ سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد.

شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی ۲ تا ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز سوراخ کردن جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح شیطانی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[۱] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت.

هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خوابیدند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود.

چکیده پژوهش

۱- سن بر شکل گیری هویت جنسی تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت جنسی را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛

۲- اختلال هویت جنسی در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهرابی؛

هویت جنسی عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین ۳ تا ۴ سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت جنسی دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از :

الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛

ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش جنسی خود.

شیوع این اختلال از ۶ تا ۱۶ درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزیابی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری جنسی و هویت جنسی نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت جنسی معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛

۳- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت جنسی در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، دکتر حسینیه اسماعیلی ،دکتر محمد رضا ابراهیمی؛

معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت جنسی متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اهداف دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد.

۴- نقش محیط در شکل گیری هویت جنسی- مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

۵- نقش خانواده در تشکیل هویت جنسی کودکان ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،اسفند ۱۳۷۳٫

۶- شکل گیری هویت جنسی و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره ۱ تا ۴ ، ۱۳۷۰٫

ادبیات نظری

هویت جنسی هویت جنسی[۲] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[۳] ۱۹۹۲ به نقل از پور افکاری ۱۳۷۳).کودکان در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه کسی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت جنسی از ابتدایی ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[۴] ۱۹۸۰).

هویت جنسی تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش جنسیت می تواند منشا احساس هویت جنسی محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به جنسیت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت جنسی آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با جنسیت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد.

نوع فایل: word

سایز : 116 KB

تعداد صفحه:155خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:41

بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

چکیده

این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.

در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.

فهرست مطالب

پیشگفتار : ۱

چکیده ۲

فصل اول ۳

کلیات پژوهش ۳

مقدمه ۴

بیان مسئله ۶

اهداف پژوهش : ۱۱

اهداف کلی : ۱۱

اهداف جزیی : ۱۱

۸) آزادی ۲۰

۹) تبعیض ۲۰

۱۰) بیکاری ۲۱

۱۱) تعصب ۲۱

۱۲) ازدواج اجباری ۲۲

۱۳) اجتماع ۲۲

۱۴) انگیزه ۲۳

۱۵) همسالان ۲۳

۱۶) شهر نشینی ۲۴

۱۷) حضور ناپدری و نامادری ۲۴

۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد ۲۵

۱۹) خانواده ۲۵

۲۰) ارزشها ۲۶

۷- تعریف نظری ۲۶

۱) خشونت : ۲۶

۲) طلاق : ۲۶

۳) محدودیت های مختلف : ۲۶

۴) اشتغال والدین : ۲۷

۷) وسایل ارتباط جمعی : ۲۷

۹) تبعیض : ۲۷

۱۰) بیکاری : ۲۸

۱۱) تعصب : ۲۸

۱۲) ازدواج اجباری : ۲۸

۱۳) اجتماع : ۲۸

۱۴) انگیزه : ۲۸

۱۵) همسالان : ۲۸

۱۶) شهر نشینی : ۲۹

۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد : ۲۹

۱۹) خانواده : ۲۹

۲۰) ارزشها : ۲۹

محدوده مطالعاتی پژوهش : ۳۰

فصل دوم ۳۱

پیشینه پژوهش ۳۱

مقدمه ۳۲

چارچوب نظری ۳۳

۱- تعاریف (فرار از خانه) ۳۴

۱-۱ پایان فرار ۳۴

۲-۱ فرار و ناهنجاری اجتماعی ۳۴

۳-۱ روانشناختی فرار ۳۵

۴-۱ فرار و محیط و خانواده ۳۶

۵-۱ فرار و مسائل خانوادگی ۳۷

۶-۱ فرار و فراغت ۳۷

۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری : ۳۸

۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری : ۳۸

۲- عوامل موثر بر فرار از خانه ۳۹

۱-۲ تبعیض ۳۹

۲-۲ حضور ناپدری و نامادری ۴۰

۳-۲ بزهکاربودن والدین ۴۱

۴-۲ طلاق والدین ۴۱

۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان ۴۲

۶-۲ والدین ۴۳

۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) ۴۴

۸-۲ تعدد فرزندان ۴۵

۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی ۴۶

۱۰-۲ همسالان ۴۶

۱۱-۲ انگیزه ۴۷

۱۲-۲ اشتغال والدین ۴۹

۱۳-۲ محدودیت ۵۰

۱۴-۲ محدودیت جامعه ۵۱

۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی ۵۱

۱۶-۲ آزادی مطلق ۵۲

۱۷-۲ ازدواج اجباری ۵۳

۱۸-۲ خانواده ۵۴

۱۸-۲ خانواده ۵۵

۱۹-۲ بیکاری ۵۶

۲۰-۲ اشتغال ۵۷

۲۱-۲ عوامل عاطفی ۵۸

۲۲-۲ تغییر ارزشها ۵۹

۲۳-۲ مدرسه و فرار ۶۰

۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار ۶۱

۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۶۲

۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۶۳

۳- آثار فرار از خانه ۶۴

۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی ۶۴

۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟ ۶۵

۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی ۶۶

۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه ۶۷

۱-۴ بی هنجاری ۶۷

۲-۴ اجتماع ۶۸

۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر ۶۸

۴-۴ تقلید ۶۹

۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی ۷۰

۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم ۷۱

۶-۴ فقر ۷۲

۷-۴ شهرنشینی ۷۳

۹-۴ محیط ۷۴

۵- آمار و اطلاعات ۷۵

۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه ۷۵

۲- ۵ آمار سنی فرار ۷۶

۲- ۵ آمار سنی فرار ۷۷

«نتیجه گیری» ۷۷

فصل سوم ۷۹

روش شناسی پژوهش ۷۹

مقدمه ۸۰

روش پژوهش ۸۰

۳- جامعه آماری ۸۱

حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۲

ابزاراندازه گیری (ابزار سازی) ۸۲

۶- روش جمع آوری اطلاعات ۸۳

۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات : ۸۴

فصل چهارم ۸۵

تحلیل یافته های پژوهش ۸۵

مقدمه ۸۶

فصل پنجم ۱۳۵

نتایج پژوهش ۱۳۵

بحث و نتیجه گیری ۱۳۶

تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۳۷

پیشنهادات پژوهش ۱۳۸

خلاصه پژوهش ۱۳۹

فهرست منابع: ۱۴۱

مقدمه

هنگامی که دختری به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی از خانه فرار می کند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد.فرار آغاز بی خانمانی است و همین امر زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می کند دختران فراری برای امرار معاش به سرقت ، تکدی گری ، توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکی و کالاهای غیر مجاز ، روسپیگری ، عضویت در باندهای مخوف اغفال و فحشا اقدام می کنند.

با این حال به نظر می رسد که فرار (خواه به عنوان علت و خواه به عنوان معلول ناهنجاری های اجتماعی) بیشتر حاصل تعامل های ناکارآمد و غلط در روابط خانوادگی است تا ساختارهای اجتماعی.

خانواده به عنوان نخستین و پایدارترین نهادی است که اعضای خود را به مدت طولانی تحت تاثیر قرار می دهد، در شکل گیری نحوه نگرش و رفتار فرزندان سهم بسزایی دارد.

در جواب به این سوال که در چه شرایطی دختر از خانه فرار می کند ، بسیاری از متفکران اجتماعی ، ناهنجاریهای اجتماعی را با سرشت ذاتی و خصوصیات فردی مرتبط دانسته اند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که دختران فراری از لحاظ ضریب هوشی و سایر خصوصیات فردی تفاوت معناداری با دختران غیر فراری ندارند.لذا برای تبیین این مسئله باید به دنبال دلایل دیگری باشیم.

پس در این فصل سعی شده است دلایلی که منجر به فرار دختران از خانه می شود آورده شود.

چارچوب نظری

* طبق نظریات کتله بلژیکی ، دورکیم و مرتون و… فقر ، بیکاری و اجتماعی به عنوان عامل اصلی فرار از خانه محسوب می شود و از آن طرف ساترلند نیز اجتماع و دوستان ناباب را باعث فرار از خانه می داند.

ولی به عقیده من فقر و بیکاری و (خانواده) مهمترین عوامل فرار نوجوانان از خانه محسوب می شود.

۱- تعاریف (فرار از خانه)

۱-۱ پایان فرار

فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا بصورت یک اقدام ساده انجام می گیرد و سپس تا ولگردی ، تکدی ، سرقت ، خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، فحشا ، قتل و در نهایت خودکشی کشیده می شود.اینکه فردی از خانه فرار می کند و تحت تاثیر عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است و بخش دیگر آن عبارت از پیامدهای ناشی از این اقدام.(حیدری ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۵).

* همانطور که ملاحظه می شود فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا به صورت یک عمل ساده انجام می شود و سپس تا ولگردی ، سرقت ، خرید و فروش مواد و… کشیده می شود ، اینکه فردی از خانه فرار می کند و به علت عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است که در بالا نیز اشاره شد.

- بین میزان درون گرای بی ثبات و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

نوع فایل: word

سایز 159 KB

تعداد صفحه:148خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:45

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

چکیده

بلوغ اجتماعی مرحله¬ای است که انسان به خودکفایی، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت می رسد، دیگران را می پذیرد و با آنها تعامل سازگار برقرار می کند.

از آنجا که اکثریت جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و با توجه به اینکه بیشتر مشکلات جوانان ریشه در جوانی و رشد اجتماعی آنان دارد و استقلال، هویت و شکل گیری آن که اساس رشد اجتماعی را تشکیل می دهند در نوجوانی آغاز می شوند.

اهمیت بلوغ اجتماعی در نوجوانی را بصورت قابل ملاحظه¬ای مطرح می کند. کودکان همزمان با رشد عاطفی از نظر اجتماعی نیز رشد می کنند و قالب ها ، ارزشها، و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه را می آموزند. (اجتماعی شدن) دختران و پسران نوجوان در جوامع مختلف و در خانواده های متفاوت تحمل یکسانی در پذیرش قوانین اجتماعشان ندارند.

اهمیت نوجوانی از طرفی به علت رشد همه جانبه جسمانی نوجوان و از طرفی دیگر به گسترش استعدادهای روانی او مربوط است.

خانواده مهمترین پایگاه در رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوان محسوب می شوند و وضعیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، میزان تحصیلات والدین، آداب و رسوم، تعداد اعضای خانواده و آرزوهای والدین بر رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوانان اثرگذار هستند.

نوجوانی با پرسش «من کیستم؟» همراه است پاسخ به این سوال هویت نوجوان را شکل می دهد.

انتخاب حرفه، باور اخلاقی، مجموعه¬ای از نقشهای اجتماعی ، نقش جنسی، صمیمت و ازدواج از ثمرات رشد هویت است. در جامعه پذیری و فرهنگ پذیری افراد و الگو برداری از ارزشها و هنجارهای جامعه و فرهنگ می پردازند و برای ایفای نقشهایی که یا جامعه به آنان محول کرده است و یا خودشان انتخاب می کنند آماده می شوند و درحقیقت شخصیتشان شکل میگیرد.

این پژوهش به بررسی عوامل محیطی اثرگذار (اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی) بر بلوغ اجتماعی در حوزه روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی «بندورا» پرداخته است.

به نظر می رسد بین تحصیلات فرد، تحصیلات پدر و مادر ، سن ، تعداد دوستان، سلامت جسمی، عضویت در گروهها، مطالعه و … و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

پژوهش به طور اسنادی – میدانی انجام شد و جامعه آماری انتخاب شده به تعداد ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی خوشه¬ای از میان دختران دبیرستانی و پیش دانشگاهی مجرد منطقه ۲ آموزش و پرورش انتخاب شده است.ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه، جداول یک بعدی، جداول دو بعدی و خی دو محاسبه شده است.

قسمتی از اطلاعات جمع آوری شده بصورت کتابخانه¬ای و قسمتی دیگر از طریق پخش پرسشنامه در میان جامعه آماری است؛ سپس داده های آماری توسط برنامه spss استخراج شد .ازمیان فرضیات ارائه شده ۵ فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.

بین تحصیلات پدر، شغل پدر، تعداد دوستان صمیمی، ساعات مطالعه وساعات تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی: بلوغ اجتماعی، خانواده، تحصیلات، درآمد خانواده،

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهداف پژوهش

ضرورت و اهمیت تحقیق

تعاریف و اصطلاحات

محدودۀ مطالعاتی پژوهش

فصل دوم : شرح برخی مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی

مقدمه

۱- اجتماعی شدن

۲- مفهوم و نشانه های رشد اجتماعی

۱-۳- مفهوم نوجوانی

۲-۳- مراحل نوجوانی

۳-۳- خصایص و ویژگیهای نوجوانی

۴-۳- خصایص اجتماعی دورۀ نوجوانی

۵-۳- روابط نوجوان و خانواده

۶-۳- طبقۀ اقتصادی – اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی

۴- مروری بر تحقیقات موجود در مورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی

۵- سازگاری

۱-۶- رشد هویت

۲-۶- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت

۳-۶- نظریۀ اریکسون در مورد رشد اجتماعی

۴-۶- نظریۀ بندورا

۱-۷- جامعه پذیری

۲-۷- موانع جامعه پذیری بهنجار

۱-۸- فرهنگ پذیری

۲-۸- هویت فرهنگی

۳-۸- خصوصیات فرهنگ پذیری

۴-۸- فرهنگ پذیری در عصر حاضر

۱-۹- نقش اجتماعی

۲-۹- انواع نقش ها

۳-۹- نقش و شخصیت اجتماعی

۴-۹- نقش و پایگاه اجتماعی

۵-۹- نقش های انتظاری و نقش های واقعی

۶-۹- تصویب و تأیید اجتماعی نقش ها

۷-۹- نقش کلیدی

۱۰- چارچوب نظری

مدل مطالعاتی ( دیاگرام )

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعۀ آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی )

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات

فصل چهارم : جداول و داده های آماری

مقدمه

جداول یک بعدی

جداول دو بعدی

نمودارهای دایره ای

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

تنگناهای تحقیق

پیشنهادات

خلاصۀ پژوهش

فهرست منابع

ضمائم مآ

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند .

این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود .

در نوجوانی این الگوبرداری به شکل قابل ملاحظه ای شدّت می یابد و با خطرپذیری از سوی نوجوان همراه است. نوجوانی حالات دوگانه ای را به همراه دارد، غم و شادی، بیم و امید، گاهی نوجوان در کسوت یک عاشق شوریده است و گاهی قهرمانی حماسی و بین آنچه هست و آنچه می خواهد باشد در رفت و آمد است .

خانواده به علت اینکه اولین محیطی است که هر فرد الگوپذیری و هنجارشناسی را در آن می آموزد و نیز از جهت نوع تربیتی که در آن خانواده وجود دارد در مسیر نوجوانی بسیار مهم است؛ همسالان، اجتماع، آموزش و پرورش، آداب و رسوم و … هر یک به نوعی عاملی مهم در نوجوانی محسوب می شود .

رشد اجتماعی در محیطها و فرهنگهای مختلف، در افراد متفاوت است .

استقلال طلبی، خودکفایی و هویت یابی از مسائل مهم نوجوانی است و بلوغ اجتماعی نیز عبارت است از مرحله ای که انسان به استقلال، خودکفایی و هویت رسیده باشد . از آنجا که مسائل اساسی بلوغ اجتماعی در نوجوانی آغاز

می شود می توان به این نتیجه رسید که نوجوانی و بلوغ اجتماعی برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی در نوجوانی حائز اهمیت زیادی است .

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد .

این تحقیق در ۵ فصل تنظیم شده که مباحث زیر را در بردارد :

فصل اول : کلیات پژوهش، فصل دوم : شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم : روش پژوهش، فصل چهارم : جداول و

داده های آماری، فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .

البته مباحث و مقولات مربوط به بلوغ اجتماعی را مسلماً نمی توان محدود به این مختصر دانست و هنوز در این موضوعات بسیار جای سخن باقی است، با این امید که این اندک بی فایده نباشد .

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد.

پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند با دیگران تعامل سازگار برقرار کند، به استقلال و خودکفایی برسد، وارد داد و ستدهای مالی و دارای شغل شود، هنجارها و ارزش‌های جامعه در او درونی شده باشد و نقش‌های متناسب با این هنجارها و ارزش‌ها را بپذیرد.

در صورتی که تمام عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی نظیر: خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش فرهنگ، گروه همسالان و… در نوجوانی به طور متعارف و بی‌هیچ خلل و مشکلی برای فرد مهیّا باشد، می‌توان انتظار داشت متقارن با پایان دوره نوجوانی به طور نسبی فرد دارای بلوغ اجتماعی شده باشد.

فرد بالغ سهم خود را در روش و منش زندگی باور و در رفتارهای خود احساس مسئولیت دارد، مفهوم زندگی اجتماعی و نقش اجتماعی را درمی‌یابد و از خودمحوری و «من‌فردی» گذر کرده و «من جمعی» در او شکل می‌گیرد.

فردی که بلوغ یافته باشد از نظر روانشناختی متعادل و سازگار بوده و برای پذیرش و قبول مسئولیت‌ها در جوانی و نیز داشتن شغل آماده خواهد بود.

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه ۲ به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی.

ب) اهداف جزیی

۱ ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۲ ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۳ ـ بررسی و شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود.

انتظار می‌رود یک فرد بالغ بعد از اتمام نوجوانی از نظر اجتماعی تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده باشد که بتواند امور مربوط به خود را سرپرستی و اداره نماید.

بلوغ اجتماعی یک روند و فرآیند است که اگرچه در طول حیات آدمی وجود دارد و با رشد انسان تکامل می‌یابد دارای فراز و فرودهایی است که در نوجوانی اهمیت بسیاری دارد.

نوع فایل: word

سایز:10.8 MB

تعداد صفحه:150خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:13

بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها


چکیده پژوهش :

در این پژوهش عمده ترین عوامل موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و ... مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها وافراد با شدت زیاد و در برخی از شدت کمی برخوردار است ؟ برای بررسی این مسئله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جامعه آماری برگزیده وازبین آنان به صورت تصادفی 100 نفر راانتخاب کرده و به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی را از آنها کسب کردیم . و اطلاعات به دست آمده در 21 جدول یک بعدی و 20 جدول دو بعدی با استفاده از آزمون X2( خی دو) ، و 20 نمودار تجزیه و تحلیل شد . و در نهایت به این نتیجه کلی رسیدیم که خانواده مهمترین فاکتور در سنت پذیری است.وهر چه در خانواده ای پدر یا مادر سالاری بیشتر باشد،ورفت و آمد با اقوام گسترش پیدا کند،متعاقبا گرایش به سنت بودن و سنتی فکر کردن در فرد افزایش پیدا می کند.فاکتور دیگر موضوع جامعه و دوستان می باشد و هرچه فرد به سمت اینها گرایش داشته باشد، از سنت دورتر می شود سنت پذیری هر چقدر در خانواده قوی و محکم باشد ، باز هم فرد تحت تاثیر جامعه و قرار می گیرد .

بنابراین نباید در پذیرش و درونی کردن سنت درجوانان افراط و تفریط کرد، بلکه باید حد اعتدال را رعایت نمود .

فهرست

فصل اول

1- مقدمه

2- بیان مسئله یا طرح موضوع

3- اهداف پژوهش

4- اهمیت موضوع پژوهش

5- فرضیات پژوهش

6- تعریف نظری و عملیاتی متغییرها

7- محدوده مطالعاتی پژوهش

فصل دوم

1- مقدمه

2- تعریف سنت پذیری و اصطلاحات و واژه های مرتبط با سنت پذیری

3- انواع سنت پذیری

4- عوامل موثر بر سنت پذیری

5- آثار و تبعات سنت پذیری

6- وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان

7- نظریه های مرتبط با سنت پذیری

8- چارچوب نظری

9- جمع بندی و نتیجه گیری

10- مدل مطالعاتی

11- منابع

فصل سوم

1- مقدمه

2- جداول توصیفی ( یک بعدی )

3- جداول دو بعدی

4- نمودارها

فصل چهارم

1- بحث و نتیجه گیری

2- تنگناها و محدودیت های پژوهش

3- پیشنهادهای پژوهش

4- خلاصه پژوهش

5- فهرست منابع

6- پیوستها

فصل پنجم

1- مقدمه


سنت پذیری چیست؟ جدای از معانی گوناگونی که از مفهوم سنت برداشت می شود سنت گرایی به تفکری اطلاق می شود که مدعی است تاملات عقلانی انسانها درهر زمان واوضاع واحوالی که باشند به مجموعه ی واحدی از حقایق رهنمون می شوند.


سنت پذیری وگرایش به یک سنت خاص از قدیم الایام بوده وهنوز هم هست، یعنی ازدوران های قبل هم یکسری از انگیزه های فرهنگی وقوانین وآداب ورسومی بوده که مورد پرستش وتبعیت قرار می گرفته.

سنت پذیری می تواند انواعی چون سنت پذیری شهری ، روستایی، قومی، قیبله ای خانوادگی و... داشته باشد که هر فرد به نوع فرهنگی که در آن رشد کرده به هر کدام از این انواع گرایش داشته باشد واز قوانین آن تبعیت کند.

تاکید بر مقوله ی تکلیف وگذشته نگری، تاکید بر اصالت، تکیه به مابعداالطبیه و....از به وجود آوردن واژه ای چون سنت می باشد.


نوع فایل:word

سایز :115 KB

تعداد صفحه:154خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:22

ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری

ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری

بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌شهرها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به مدیریت بحران برای کاهش آثار بحران‌ها و مقابله با اثرات منفی آن‌ها توجه شود.خسارات ناشی از انواع بحران‌ها اغلب بیشتر بخش‌های یک شهر را در بر می‌گیرد ویکی از عناصری که بیشتر آسیب‌پذیر است و دچار خسارت می‌شود ساختمان‌ها است. یکی از ابعاد برنامه‌ریزی و مدیریت بحران به مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی ساختمان‌ها می‌پردازد.لذا با توجه به اهمیت ساختمان‌های سازمان‌های مورد مطالعه که متولیان بحران در شهرها هستند و نقشی کلیدی در بحران‌ها دارند مصون ماندن آن‌ها در برابر خسارت‌های ناشی از بحران‌ها بسیار مهم به نظر می‌رسد در نتیجه باید با رعایت اصول معماری و شهرسازی در ساخت و ساز آن‌ها طول عمر این ساختمان‌ها را بیشتر و آسیب‌پذیری‌شان را کاهش داد چرا که در صورت آسیب‌دیدگی علاوه بر اینکه عملکردشان را از دست خواهند داد نظام مدیریتی شهر نیز فلج خواهد شد .

اهداف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان در هنگام وقوع بحران و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آسیب‌پذیری واحدهای مورد مطالعه در جهت انجام وظیفه در قبل، حین و بعد از بحران است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی – توسعه‌ای و از نظر روش اسنادی، توصیفی – تحلیلی و میدانی است.. ابزار تجزیه تحلیل در این پژوهش نیز استفاده از مدل ها و روش‌های آماری در زمینه تحلیل آسیب‌پذیری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و گرافیکی مانند Spssو Excel و استفاده از نرم‌افزارهای Expert choice ,GIS برای تحلیل داده‌ها است. همچنین با استفاده از مدل مرکز میانه پراکنش فضایی موقعیت ساختمان‌های سازمان‌های مورد مطالعه نشان داده شده است. در ادامه نیز با استفاده از مدل (Swot) راهبردهایی جهت کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های مورد مطالعه ارائه نمود ه ایم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین ساختمان‌های مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان زهرای زینبیه با وزن 053/0بیش‌ترین میزان آسیب‌پذیری و بیمارستان الزهرا با وزن 028/0کمترین میزان آسیب‌پذیری را به خود اختصاص داده‌اند.و از میان مراکز آتش‌نشانی ایستگاه شماره 2 با وزن 055/0 آسیب‌پذیرترین ایستگاه آتش‌نشانی و ایستگاه شماره12با وزن035/0 کمترین آسیب‌پذیری را دارا است. از میان بقیة سازمان‌ها نیز ساختمان خدمات شهری شهرداری منطقه 11 با وزن 019/0 با آسیب‌پذیری بسیار کم، رتبه اول را از نظر کمترین میزان آسیب‌پذیری و ساختمان هلال‌احمر شهرستان با وزن113/0 بیش‌ترین میزان آسیب‌پذیری را دارا می‌باشند.

واژه‌های کلیدی : برنامه‌ریزی،سازمان‌های متولی بحران، شهر اصفهان، مدیریت بحران شهری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی.. 2

1-2- اهمیت و ارزش تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-4 -فرضیه‌ها و سؤال‌های پژوهش... 3

1-4-1-سؤال‌های پژوهش... 3

1-4-2-فرضیه‌های پژوهش... 4

1-5- پیشینه پژوهش... 4

1-6- روش تحقیق.. 5

1-7- مشکلات و محدودیت‌های پژوهش... 6

1- 8-کاربرد نتایج پژوهش... 6

فصل دوم : مفاهیم،مبانی نظری وروش ها

2-1- تعاریف و مفاهیم. 8

2-1-1- ارزیابی.. 8

2-1-2- برنامه ریزی.. 8

2-1-3- بحران. 8

2-1-4- انواع بحران. 9

2-1-5- انواع بحران به لحاظ منشأ و خاستگاه حادثه. 9

2-1- 6- سطوح بحران. 10

2-1- 7- مدیریت بحران. 10

2-1- 8- تعریف بحران و مدیریت بحران. 11

2-1-9- اهداف مدیریت بحران. 14

2-1-10- مراحل مدیریت بحران. 14

2-1-11- ویژگی‌های مدیریت بحران. 15

2-1-12- سطوح مختلف مدیریت بحران............................................................................. 15

2-1-13- سازمان‌های متولی بحران. 16

2-1-14- تعریف و تحلیل آسیب‌پذیری.. 16

2-1- 15- مشخصات زمین.. 16

2-1-16- تعریف ساختمان. 17

عنوان

صفحه

2-1- 17- نوع مصالح.. 17

2-1- 18- خواص فیزیکی مصالح ساختمانی.. 17

2-1- 19- تعریف و مفهوم پی.. 17

2-1- 20- اسکلت ساختمان. 19

2-1- 21- تیر و ستون و انواع آن. 19

2-1- 22- دیوار 20

2-1- 23- تعریف سقف و انواع آن. 22

2-1- 24- سقف در ساختمان‌های فلزی.. 23

2-1- 25- سقف در ساختمان‌های صنعتی.. 23

2-1- 26- نما 23

2-1- 27- تعریف و مفهوم پله. 23

2-1- 28- درها 25

2-1- 29- ارتفاع و تعداد طبقات.. 25

2-1- 30- عمر بنا 26

2-1- 31- کیفیت بنا 26

2-1- 32- عرض معابر مجاور 26

2-1- 33- سیستم های گرمایشی.. 27

2-1- 34- انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی.. 27

2-1- 35- طبقه‌بندی مصالح.. 28

2-1- 36- ویژگی‌های بنا - سازه 29

2-1- 37- انواع ساختمان‌ها 29

2-1- 38- سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی ساختمان. 30

2-1- 39- انواع ساختمان. 31

2-1- 40- تحصیلات.. 33

2-2- دیدگاه‌ها و مبانی نظری.. 34

2-2-1- مصالح اسکلت و دیوار 34

2-2-2- سقف.. 35

2-2-3- نمای ساختمان. 36

2-2-4- محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن. 37

2-2- 5-وضعیت ارتباطی و دسترسی.. 37

2-2- 6- عرض معابر. 38

عنوان

صفحه

2-2- 7- عرض معابر مجاور 39

2-2- 8- درجه محصوریت.. 39

2-2-9- سرانة فضا برای هر نفر. 40

2-2-10- اصول کلی برای طرح سازه‌های مقاوم در برابر زلزله. 40

2-2- 11- دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر ترافیک (ترافیک جمعیت) 40

2-2- 12- گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب شکل.. 41

2-2- 13- تقسیم‌بندی ساختمان‌ها به لحاظ اهمیت.. 41

2-2- 14- دیدگاه‌ها و الگوهای واکنش در برابر مدیریت بحران. 42

2-2- 15- نظریات مکاتب مختلف در رابطه با مدیریت بحران. 43

2-2- 16- دیدگاه‌های مدیریت بحران. 44

2-2- 17- رویکردهای مدیریت بحران. 45

2-2- 18- تجارب برنامه‌ریزی و مدیریت بحران در کشورهای مختلف جهان و ایران. 46

2-3- روش‌ها و تکنیک ها 49

2-3- 1- معرفی تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 49

2-3- 2- روش تحلیل SWOT. 51

2-3-3- شاخص پراکندگی در اطراف مرکز میانه. 52

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه

3-1- ویژگی‌های طبیعی شهر اصفهان. 54

3-1-1- موقع جغرافیایی، حدود و وسعت شهر اصفهان. 54

3-1-2- شرایط اکولوژیک شهر اصفهان. 56

3-1-3- ناهمواری (توپوگرافی). 56

3-1- 4- وضعیت عمومی زمین‌شناسی عمومی منطقة اصفهان. 57

3- 1- 5- بررسی کلیات زمین‌شناسی اصفهان. 57

3-1- 6- لرزه‌خیزی گستره اصفهان. 58

3-1- 7- خطر لرزه‌خیزی شهر اصفهان. 59

3-1- 8- خاک... 59

3-1-9- ویژگی‌های آب و هوایی.. 60

3-1- 10- اقلیم شهر اصفهان. 60

3-2- ویژگی‌های انسانی.. 63

3-2- 1- جغرافیای تاریخی اصفهان(علل وجودی شهر اصفهان) 63

3-2-2- پیشینة تاریخی شهر اصفهان. 64

عنوان

صفحه

3-2-3- ویژگی‌های جمعیتی شهر اصفهان. 68

3-2- 4- عوامل شکل‌گیری ساختار شهری اصفهان. 69

3-2- 5- مناطق شهرداری اصفهان. 70

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش

4-1- بررسی وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از نظرشاخص های مورد مطالعه 73

4-2- تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان. 83

4-2-1- بررسی وضعیت آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهرداری‌های شهر اصفهان. 84

4-2-2- بررسی وضعیت آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های هلال‌احمر، بهزیستی، کمیته امداد، فرمانداری و ساختمان اداری آتش‌نشانی شهر اصفهان. 85

4-2-3- بررسی وضعیت ساختمان‌های شرکت مخابرات شهر اصفهان. 86

4-2- 4- بررسی وضعیت ساختمان‌های شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع برق شهر اصفهان 87

4-2- 5- بررسی وضعیت ساختمان‌های مراکز آتش‌نشانی شهر اصفهان. 88

4-2-6- بررسی وضعیت ساختمان‌های مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان. 90

4-3- تحلیل SWOT ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان. 92

4-3-1- گام نخست : عوامل داخلی مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی

بحران شهر اصفهان.. 92

4-3-2- گام دوم : عوامل خارجی مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان 94

4-3-3- تحلیل عوامل داخلی و خارجی.. 95

4-3-4- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها با استفاده از ماتریسSWOT. 97

4-4- شاخص پراکندگی در اطراف مرکز میانه. 99

4- 5- شعاع عملکردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر اصفهان. 101

4-6- شعاع عملکردی مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان. 102

فصل پنجم:: جمع بندی،نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

5-1- جمع‌بندی فصول. 104

5-2- سؤالات و بررسی فرضیات.. 104

5-2- 1- سؤال اول. 104

5-2- 2- سؤال دوم. 104

5-2-3- فرضیة اول. 105

عنوان

صفحه

5-2- 4- فرضیة دوم. 105

5-3- مشکلات و نارسایی‌ها 106

5-4- پیشنهادات و راهبردها 106

منابع ومأخذ............................................................................................................... 113

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

شکل ‏2‑1- دیاگرام نیازها و منابع. 12

شکل2‑2- مدیریت بحران و ابزارهای آن درجهت کاهش و جبران خسارت‌های ناشی از بحران‌ها 13

شکل ‏2‑3- مراحل مدیریت بحران. 14

شکل ‏2‑4- طبقه‌بندی بارهای متداول وارد بر ساختمان. 31

شکل ‏2‑5- سطوح استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 50

شکل3‑1- نقشه محدودة مورد مطالعه. 55

شکل4‑1- اولویت‌بندی ساختمان‌های شهرداری‌های شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 83

شکل ‏4‑2- اولویت‌بندی ساختمان‌های سازمان‌های هلال‌احمر،بهزیستی، کمیته امداد، فرمانداری، ساختمان اداری آتش‌نشانی شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 84

شکل 4‑3- اولویت‌بندی ساختمان‌های شرکت مخابرات شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 85

شکل 4- 4- اولویت‌بندی ساختمان‌های شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری 86

شکل 4‑ 5- اولویت‌بندی ساختمان‌های مراکز آتش‌نشانی شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 89

شکل‏4‑ 6- اولویت‌بندی ساختمان‌های مراکز بهداشتی و درمانی شهراصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 90

شکل4‑ 7- آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان. 91

شکل4‑ 8- امتیازات کسب شده توسط عوامل مؤثر برکاهش آسیب پذیری ساختمان های سازمان های متولی بحران . 97

شکل4‑ 9- شعاع عملکردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر اصفهان تا فاصلة 5/2 کیلومترمربع 100

شکل4‑ 10- شعاع عملکردی مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان تا فاصلة 5/1 کیلومترمربع . 101

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

جدول 2‑1- رابطه آسیب‌پذیری و نوع مصالح.. 34

جدول ‏2‑2- مقادیر توصیه‌شده برای حداکثر ارتفاع ساختمان (H)به متر و تعداد طبقات(n) 35

جدول 2‑3- رابطة عرض معبر و درجة آسیب‌پذیری.. 38

جدول ‏2‑ 4- رابطه آسیب‌پذیری و سلسله‌مراتب شبکه معابر شهری.. 39

جدول ‏2‑5- مقایسه زوجی یا دو به دوی ساعتی.. 51

جدول 2‑6- مقیاس مقایسه دو به دو در AHP. 52

جدول 3-1- میانگین سی ساله بارش شهر اصفهان(1355-1387) 62

جدول 3‑2- جمعیت شهر اصفهان در خلال سال‌های 1335 تا 1385 و برآورد آن تا سال 1405. 68

جدول 3‑3- نرخ رشد جمعیت شهر اصفهان از سال 1335 تا 1385. 68

جدول 3- 4- بررسی سهم گروه‌های سنی در شهر اصفهان. 69

جدول 3- 5- ویژگی‌های جمعیتی و مساحتی شهر اصفهان به تفکیک مناطق چهارده گانه. 70

جدول 4‑1- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از نظر مصالح پی.. 72

جدول ‏4‑2- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از نظر مصالح اسکلت.. 72

جدول ‏4‑3- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از نظر مصالح دیوار 72

جدول ‏4‑ 4- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از نظر مصالح سقف.. 73

جدول ‏4‑5- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از نظر مصالح نما 73

جدول 4-6- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ مساحت زمین.. 73

جدول 4-7 - وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ مساحت زیربنا 74

جدول 4-8- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد درب ورودی.. 74

جدول 4-9- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهراصفهان ازلحاظ تعداد درب اضطراری.. 74

جدول 4-10 - وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهراصفهان ازلحاظ موقعیت ساختمان. 75

جدول 4- 11- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ عرض معابر اطراف ساختمان 75

عنوان

صفحه

جدول 4-12- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ سبک بافت شهر. 75

جدول 4-13- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ دفع زباله. 77

جدول 4-14- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ سال ساخت.. 76

جدول 4- 15- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهراصفهان از لحاظ کیفیت ساختمان. 76

جدول 4- 16- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از بافت ساختمان. 76

جدول4-17- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد طبقات.. 77

جدول 4-18- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد اتاق.. 77

جدول 4-19- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ ارتفاع ساختمان. 77

جدول4- 20- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد واحدهای اداری 78

جدول 4- 21- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد کارکنان. 78

جدول 4- 22- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ میزان تحصیلات کارکنان 78

جدول 4- 23- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد مراجعین.. 79

جدول 4-24- وضعیت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد تخت.. 79

جدول 4- 25- وضعیت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد اورژانس... 79

جدول 4- 26- وضعیت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد بخش... 80

جدول 4-27- وضعیت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد پزشک... 80

جدول 4- 28- وضعیت ایستگاه های آتش نشانی شهر اصفهان از لحاظ تعداد دهنه آشیانه. 80

جدول4- 29- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان از لحاظ سیستم گرمایشی.. 81

جدول 4-30- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان ازلحاظ سیستم سرمایشی.. 81

جدول4- 31- وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهراصفهان ازلحاظ سیستم آتش‌نشانی.. 81


جدول ‏4‑32- وزن معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی در پژوهش با استفاده از تکنیکAHP. 82

جدول‏4‑33- اولویت‌بندی ساختمان‌های شهرداری‌های شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 83

جدول ‏4‑ 34- اولویت‌بندی ساختمان‌های سازمان‌های هلال‌احمر،بهزیستی، کمیته امداد، فرمانداری، ساختمان اداری آتش‌نشانی شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 84

جدول ‏4‑ 35- اولویت‌بندی ساختمان‌های شرکت مخابرات شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 85

جدول ‏4‑ 36- اولویت‌بندی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع برق شهر اصفهان 86

جدول ‏4‑ 37- وزن معیارها و زیر معیارهای مراکز آتش‌نشانی با استفاده از تکنیکAHP. 87

جدول ‏4‑ 38- اولویت‌بندی ساختمان‌های مراکز آتش‌نشانی شهر اصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری.. 88

جدول ‏4‑ 39- وزن معیارها و زیر معیارهای مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیکAHP. 88

جدو ل ‏4‑40- اولویت‌بندی ساختمان‌های مراکز بهداشتی و درمانی شهراصفهان از نظر میزان آسیب‌پذیری 90

جدول ‏4‑ 41- عوامل داخلی کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان. 92

جدول ‏4‑ 42- عوامل خارجی کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهراصفهان. 93

جدول ‏4‑ 43- ماتریس عوامل داخلی (قوت ها؛ strangth) 94

جدول ‏4‑ 44- ماتریس عوامل داخلی (ضعف ها؛ weakness) 95

جدول ‏4‑ 45- ماتریس عوامل خارجی (فرصت ها) 95

جدول ‏4‑ 46- ماتریس عوامل خارجی (تهدیدها) 96

جدول4‑ 47- امتیازات کسب‌شده توسط عوامل مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران شهر اصفهان 97

جدول 5‑1- اولویت زمانی و مکانی پیشنهادات و راهبردها 108خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:40

پروژه آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

پروژه آماری برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

چکیده:

گسترش شهرنشینی ، افزایش جمعیت،توسعه صنعتی شهرها وبالا رفتن استانداردهای زندگی موجب شده تا مصرف سرانه آب درایران ازروندی روبه رشد برخوردارباشد. ازیکسو کاهش ظرفیت منابع آب موجود به همراه تقاضای افزونتر برای آب وازسوی دیگرنیاز ایجاد منابع تامین آب جدید به سرمایه گذاری بالای اقتصادی، موجب گردیده تاضرورت ذخیره سازی درمصرف آب بیش ازپیش احساس شود. بدین منظور ضروری است تابا برنامه ریزی دقیق وحساب شده درزمینه مدیریت تقاضای آب واعمال روشهای مدیریتی درجهت ارتقاء سطح آگاهی جامعه واستفاده ازفن آوریهایی که منجر به صرف جویی درمصرف آب مورد تقاضا برای مصرف وظرفیت ذخایر آب موجود را فراهم نمود.بطورکلی میزان موفقیت برنامه های مدیریت تقاضای آب دراین زمینه، بستگی به میزان کارائی روشهای ارائه شده درزمینه صرفه جویی درمصرف آب داشته وبراین اساس می بایست با اندازه گیری میزان آب صرفه جویی شده حاصل ازاجرای این روشها،میزان موفقیت برنامه های مدیریت تقاضای آب رادر امر ذخیره سازی آب بررسی نمود. باید توجه داشت که تعیین دقیق مقدارآب صرفه جویی شده به آسانی امکان پذیر نبوده وعواملی نظیر ثابت نبودن مصرف آب درطول شبانه روز، یکسان نبودن آهنگ مصرف آب در بین مشترکین مختلف،تغییرات فصلی وآب وهوایی، نوسانات قیمت آب بهاء ووجود نشتی آب از لوله ها به میزان مصرف آب تاثیرگذار می باشند.

باتوجه به مبانی فوق،هدف ازارائه این مقاله معرفی روشی اصولی وعلمی به منظور برآوردنسبتا" دقیق میزان آب صرفه جویی شده دریک جامعه بوده تا با دسترسی به چنین روشی ضمن آنکه میزان آب مصرفی حاصل از اجرای راهکارهای فنی واجتماعی درزمینه بهینه سازی مصرف آب با میزان آب مصرفی در دوره قبل از اجرای برنامه های مدیریت تقاضای آب مقایسه میشود، میزان کارائی روشهای به کار گرفته شده درزمینه صرفه جویی نیز مشخص گردد. دراین روش ابتدا به چگونگی شرایط انتخاب نمونه های آماری به منظور انجام مطالعات وروشهای موثر درزمینه پایش میزان مصرف آب مشترکین اشاره شده، سپس به چگونگی پردازش داده های جمع آوری شده وبرآورد مقدارآب صرفه جویی شده با استفاده ازروشهای مهندسی، روشهای مقایسه ای آماری ومدلسازی رگرسیونی اشاره میگردد. این روش همچنین به عنوان ابزاری موثر، دربررسی توجیه پذیری اقتصادی طرحهای پیشنهادی صرفه جویی مصرف آب قابل کاربرد بوده وبرنامه های درازمدت درزمینه مدیریت تقاضای آب را ازقابلیت اطمینان بیشتری برخوردار خواهدنمود.

- مقدمه:

درطول ده سال اخیر، دیدگاههای محققان صنعت آب وفاضلاب دربرنامه ریزیهای بلندمدت تامین آب تفاوتهای زیادی باگذشته نموده است. در دهه های گذشته موضوعاتی نظیر احداث سدهای جدید برروی رودخانه ها، افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب وتوسعه شبکه های آبرسانی ازمحورهای اصلی سیاستگذاری درزمینه برنامه های مدیریت تامین آب به شمار می آمدند. گسترش شهرنشینی وافزایش سریع جمعیت دربسیاری ازکشورهای جهان موجب کاهش سرانه آب دردسترس وپدید آمدن آثار سیاسی، اجتماعی واقتصادی ناشی از بحران کم آبی درسالهای پایانی قرن بیستم وآغاز هزاره جدید گردیده است.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 12:25

فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

این محصول در قالب فایل word و در 177 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

1-1 مقدمه

1-2 نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 سوابق تحقیق

2-1-1 Anagnostopouls 1988

2-1-2 Westermo 1989

2-1-3 Anagnostopouls 1991

2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه­ای

2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

2-1-3-4 خلاصه نتایج

2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992

2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin 1997

2 -1-6 Lin و Weng 2001

2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005

2-1-7-1 مدل خطی

2-1-7-2 مدل غیر خطی

2-1-8 فرزانه حامدی 1374

2-1-9 حسن شفائی 1385

2-1-10 نوید سیاه پلو 1387

2-2 روشهای آیین نامه ای

2-2-1 آیین نامه IBC 2006

2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد2800)

فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

3-2 تعریف متغیر پیشای X

3-3 تابع چگالی احتمال

3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

3-5 فرایندهای مانا و ارگادیک

3-5-1 فرایند مانا

3-5-2 فرایند ارگادیک

3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

3-7 تابع خود همبستگی

3-8 چگالی طیفی

3-9 فرایند راندم باد باریک و باند پهن

3-10 انتقال ارتعاشات راندم

3-10-1 میانگین پاسخ

3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

­­­­­ 3-10-3 تابع چگالی طیفی

3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

4-1 مقدمه

4-2 روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

4-3 آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

4-4 مشخصات مدل­های مورد بررسی

4-4-1 طراحی مدل­ها

4-4-2 مدل تحلیلی

4-4-3 مشخصات مصالح

4-4-4 مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

4-4-5 بارگذاری

4-5 روش آنالیز

4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

4-5-1-1 انتخاب شتاب نگاشت­ها

4-5-1-2 مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

4-5-1-3 استهلاک رایلی

4-5-1-4 روش نیوتن­ _ رافسون

4-5-1-5 همگرایی

4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

4-6 محاسبه درز انقطاع

4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

4-8 تاثیر میرایی

4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

4-10 تاثیر جرم سازه­ها

فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

5-1 مقدمه

5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

5-2-1-2- بارگذاری طیفی

5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

5-2-2 آنالیز استاتیکی غیر خطی

5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ()

5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

5-2-3 محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

5-2-4 محاسبه ضریب

5-3 محاسبه درز انقطاع

5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

فصل6 مقایسه روش­های آیین نامه ای

6-1 مقدمه

6-2 آیین نامه (IBC 2006)

6-3 استاندارد 2800 ایران

6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1 جمع بندی و نتایج

7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل­سازی با نرم‌افزار المان محدود Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارسخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:39

استفاده از کولونی مورچه ها به صورت معکوس به منظور افزایش قدرت کاوش و جستجوی عامل ها در سیستم شبیه ساز امداد

یکی از بسترهای مناسب برای تست و ارزیابی ایده ها و تکنیک های مربوط به سیستم های چند عامله، سیستم شبیه ساز امداد می باشد.در سیستم شبیه ساز انداد،وقوع یک حادثه مخرب شبیه سازی شده و عامل های نرم افزاری برای مقابله با اثرات حادثه در محیط مصنوعی فعالیت میکنند.... در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است که از کلونی مورچه ها بصورت معکوس استفاده نموده و قدرت کاوش بیشتری را به عامل ها می دهد.با استفاده از الگوریتم ارائه شده ، عامل های پلیس می توانند در زمان کمتری فضای بیشتری را جستجو نمایند.آزمایشات و شبیه سازی انجام شده نشان می دهند که الگوریتم ارائه شده از نظر جستجو و کاوش در محیط هایی که اطلاعات آنها در دسترس نیست،عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم های قبلی دارد.   ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 14:34

دانلودمقاله اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول

  مشخصات این فایل عنوان: اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول در حضور افت فعالیت کاتالیست فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات: 79 این مقاله در مورد اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول می باشد.  بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول 1- مقدمه 1-1- معرفی متانولمتانول یکی از مهمترین الکل‏ها است که به دلیل کاربرد فراوان آن به خصوص در مصارف عمومی مورد‏ توجه قرار گرفته است. موارد مصرف این ماده در صنعت زیاد است و از آن ‏جمله می‏توان به سه مصرف عمده به عنوان حلال، سوخت و ماده اولیه تهیه مواد شیمیایی از قبیل فرمالدئید، دی متیل ترفتالات، متیل آمینها و اسید استیک اشاره کرد (Kirk-Othmer 1974).مصرف این ماده به عنوان سوخت به این دلیل است که متانول دارای نقطه جوش نرمال پایین (7/64) بوده و دمای اشتعال آن نیز کم (385) است. از طرفی به‌خاطر پایین بودن نقطه انجماد این ماده (56-)، از آن برای کاهش نقطه انجما ...ادامه مطلب
1 2 >>