X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:34

نظریه های سبب شناسی در مورد اعتیاد

نظریه های سبب شناسی در مورد اعتیاد

پژوهش ژنتیکی

هرگونه بحث از ژنتیک باید با این اظهار نظر شروع شود که هم عوامل ژنتیکی و هم محیطی تجلی نهایی یک اختلال مصرف مواد روان گردان را تحت تأثیر قرار می دهند. در واقع، صفات بسیار اندکی، در صورت وجود، ندرتاً به وسیلة عوامل ژنتیکی یا محیطی تعیین می شوند. مطالعة نقش ژنتیک در سوء مصرف مواد، معطوف به تعیین تأثیر نسبی وراثت است.

پژوهش ژنتیکی تقریباً به طور جامعی بر روی سوء مصرف الکل تمرکز دارد، چون سوء مصرف الکل هم قانونی است هم شایع. امکان وجود زمینة ژنتیکی در مورد سایر اشکال سوء مصرف مواد تنها به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات بر روی تأثیر صرف ژنتیک بر سوء مصرف مواد از نظر سنی بر روشهای متعددی تکیه دارد (کولینز و دوفبره ، 1990؛ کرب، مک سویگان و بلکنپ، 1985).

1- مطالعات خانواده . اگر صفات در خانواده ها شایع باشند، با توجه به اینکه اعضای خانواده ژنهای مشترکی دارند، ممکن است شواهدی از اساس ژنتیکی برای صفات به دست آیند. برای مثال، همشیرها تقریباً در 50 درصد سپرده ژنتیکی شان با هریک از والدین و سایر همشیرها سهیم هستند؛ اعضای غیر خانواده قطعاً در هیچ ژنی سهیم نیستند. با این حال، چون اعضای خانواده در محیط مشترکی هستند، اطلاعات به دست آمده از مطالعات خانواده، گرچه حاکی از تأثیرات ژنتیکی است، با این حال، کامل نیستند. مطالعة خانواده ها، حوزه ای است که در مورد آن بسیار پژوهش شده (بیش از 100 مطالعه انجام شده است) و نشان می دهد که سوء مصرف الکل اساس خانوادگی دارد . تقریباً 25 درصد پسران افراد الکلی، الکلی می شوند. همچنین، تقریباً 33 درصد افراد الکلی حداقل دارای یک والدی بودند که سوء مصرف الکل داشت. الگوهای خانوادگی (افرادی با سابقة خانوادگی مثبت) و غیر خانوادگی فرد الکلی چنین توصیف شده اند : الکلیهای خانوادگی نسبت به الکلیهای غیر خانوادگی شروع مصرفشان در جوانی و همراه با نشانه های شدیدتر و پیشرفت سریعتر است.

نوع فایل:word

سایز :10.7 KB

تعداد صفحه : 11خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نظریه، شناسی، مورد، اعتیاد
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:42

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.

با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چکیده بحث:

در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی که در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملکت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینکه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شکلی آن تابع قاعده دیگر است که بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه که در کتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یکی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است که از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی که موجب حرمت نکاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریکا به اقتضای نظام حکومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نکاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی که هر دو دارای تابعیت یک کشورند چندان دشوار نیست و مشکل جایی است که زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت که حاکم ساختن قانون مملکت یکی از آنها به ویژه مرد کفایت می کند یا باید قانون مملکت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم که اقامتگاه هر دو نفر در یک کشور بوده و قاعده تعارض قوانین کشور متبوع یکی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می کند در این مورد نمی توان از یکی از قوانین چشم پوشی کرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

فهرست مطالب

موضوع صفحه

چکیده بحث................................................................................

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران.........

1- شرایط ماهوی ازدواج.........................................................

2- شرایط شکلی ازدواج...........................................................

3- نکاح ایرانیان در خارجه.......................................................

4- نکاح اتباع خارجه در ایران..................................................

5- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران...................

6- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه.............

بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران.........

1- طلاق ایرانیان در خارج........................................................

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران...................................................

3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند................

4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه..........................................

نتیجه بحث.................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:41

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مرکزی

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مرکزی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

عنوان فصل اول: کلیات تحقیق صفحه

1-1-مقدمه.................................................................................................................................1

2-1 طرح مساله ...........................................................................................................................2

3-1- پیشینه تحقیق ......................................................................................................................4

4-1 – فرضیات ...........................................................................................................................5

5-1-اهداف.................................................................................................................................5

6-1- روش تحقیق و علت انتخاب ...............................................................................................6

7-1- موانع و مشکلات تحقیق .....................................................................................................6

8-1- اصطلاحات و مفاهیم ............................................................................................................7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت............................................................................................9

2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ...................................................................................14

3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه......................................................................................17

الف)گسل آستارا .............................................................................................................................20

ب) گسل تالش .................................................................................................................................20

4-2- سوانح طبیعی............................................................................................................................20

1-4-2- زلزله ................................................................................................................................. 21

2-4-2- سیل ..................................................................................................................................21

5-2- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی...........................................................................................22

1-5-2- خاکهای کوهستانی ............................................................................................................22

2-5-2- خاکهای کوهپایه ای ...........................................................................................................23

3-5-2- خاکهای جلگه ای ...............................................................................................................23

6-2- عوارض زمین و ناهمواریها........................................................................................................25

1-6-2- ویژگی های دریای خزر ......................................................................................................26

2-6-2- رشته کوه تالش ...................................................................................................................26

3-6-2- دشت های خزری ................................................................................................................27.

7-2 -پوشش گیاهی و جانوری ..........................................................................................................28

1-7-2- پوشش گیاهی......................................................................................................28

2-7-2- پوشش زیست جانوری ........................................................................................................29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی ..................................................................30

1-8-2- آبهای سطحی .....................................................................................................................31

2-8-2- آبهای زیرزمینی ...................................................................................................................33

9-2- ویژگی های اقلیمی ..................................................................................................................33

1-9-2- جریانات جوی ....................................................................................................................34

2-9-2- بارش ..................................................................................................................................37

3-9-2- دما ......................................................................................................................................40

4-9-2- رطوبت ..............................................................................................................................42

5-9-2- یخبندان ...............................................................................................................................45

6-9-2- تبخیر و تعرق ......................................................................................................................46

فصل سوم: ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر...............................................................48

2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر........................................................50

3-3- خانوار وبعد آن.........................................................................................................................54

4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر..................................................................................58

5-3- تراکم نسبی و بیولوژیک...........................................................................................................62

6-3- وضعیت سواد ...........................................................................................................................63

7-3- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )..........................................................................................65

8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت...................................................................................................66

9-3- جمعیت فعال و غیر فعال............................................................................................................68

10-3- قابلیتها و محدودیتها در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی ..........................................73

فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

1-4- کشاورزی ...............................................................................................................................75

1-1-4- زراعت................................................................................................................................76

2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی ..................................................................................88

3-1-4- توت و نوغانداری................................................................................................................91

4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور..................................................................................................92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل .............................................................................................97

6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی....................................................................................................98

2-4- صنعت..................................................................................................................................100

1-2-4- صنایع تبدیلی.....................................................................................................................101

2-2-4- صنایع دستی.....................................................................................................................102

3-4-معدن .....................................................................................................................................106

4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی.......................................107

1-4-4- محدودیتها و تنگناهای شهرستان در زمینه کشاورزی ........................................................107

2-4-4- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی.......................................... 107

فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر........ 110

1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی............................................................................................................................................111

1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی..............................................................................111

2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر................112

3- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی........................................................113

الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر...............................................................113

ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی................................................................................................ 115

ج: فعالیتهای مربوط به عمران کشاورزی ، زراعی ودامی ....................................................................118

4- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی...............120

1-4- تکنولوژی مکانیکی ...............................................................................................................122

2-4- تکنولوژی بیولوژیکی ............................................................................................................126

5- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی.......................................................127

6 –نقش تحقیقات کشاورزی در ارائه محصولات پر بازده............................................................... 130

7- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی...131

8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود...............................................................135

1-8- راههای اصلی.........................................................................................................................135

2-8- راههای فرعی.........................................................................................................................137

3-8- رههای روستایی ....................................................................................................................137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی.............................................139

1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی ....................................139

2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه .....................................................141

3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی .............................................................................142

4- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در رشد کشاورزی...............143

3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی.....................................................144

1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی.................................................................145

2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی...........................................147

3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی ........148

4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن در تحولات اقتصاد کشاورزی .......................149

2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه....................................151

1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر ..............................................151

1- نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه.....................................................152

2- بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت محصولات........................................153

3- برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی............................................................155

2-2-5- ویژگی های آب و خاک...........................................................................................156

1- نقش آزمایش و بازسازی خاک در تحول تولیدات کشاورزی..............................................156

2- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه...........................................................158

3- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه..................................................159

3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی..............................................................161

1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی.............................................................................................161

2- خشکسالی های خفیف و احتمالی.........................................................................................162

3- بادهای محلی وغیر بومی.......................................................................................................162

3-5- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه..................................163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور...............................................................163

2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه ...........................................166

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی.............................................169

2-6-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه....170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه...............................................................170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند...................................172

3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی...................................................174

4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است ....................................................175

3-6- آزمون فرضیات ..............................................................................................................177

4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی............................................ 190

1-4-6- بازتاب فضایی ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی ............................................190

2-4-6- بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی..............................................192

5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر..............................................................194

6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب...................195

1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه...................................195

2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود ............................196

3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه برای رفع موانع توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه ..............197

4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه.............................................197

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول شماره 1-2- فواصل روستاهای در دهستان مرکزی1380.........................................................12

جدول شماره 2-2- :مشخصات ایستگاهی هیدرومتری شهرستان رضوانشهر 1380..............................32

جدول شماره 3-2- : میانگین حداکثر سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه ( 1380- 1340).....................35

جدول شماره 4-2- : میزان بارندگی ، روزهای بارانی دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر در فصول مختلف 1380..................................................................................................................................37

جدول شماره 5-2- : تعداد روزهای بارانی بر حسب میانگین سالیانه( 1380- 1340).........................38

جدول شماره 6-2- :آمار 40ساله ارتفاع باران 1340 تا 1380 (حداکثر ، داقل وتوسط به میلیمتر).....39

جدول شماره 7-2- : میانگین آمار 40 ساله متوسط بارش در دهستان مرکزی و شهرستان رضوانشهر در سالهای ( 1380- 1340)...................................................................................................................40

جدول شماره 8-2- : میانگین و حداکثر و حد اقل دما در ماههای مختلف سال در دهستان مرکزی و شهرستان رضوانشهر در( 1380- 1340)...........................................................................................41

جدول شماره 9-2- : میانگین درجه حرارت در شهرستان در سال ( 1380- 1340)...........................42

جدول شماره 10-2- : متوسط رطوبت نسبی در دهستان مرکزی و شهرستان رضوانشهر در ماههای مختلف طی سالهای ( 1380- 1340)...............................................................................................43

جدول شماره11-2-:میانگین تعداد روزهای یخبندان(حداکثر– توسط) از سال( 1380- 1340)........45

جدول شماره 12-2- : میانگین تبخیر و تعرق و پتانسیل ایستگاه هشتبر از سال ( 1380- 1340)..........46

جدول شماره 1-3- جمعیت شهرستان رضوانشهر به تفکیک شهر و روستا (1380-1365).................50

جدول شماره 2-3- جمعیت مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر به تفکیک دهستان سال65 تا 80 .....52

جدول شماره 3-3- جمعیت دهستان مرکزی به تفکیک روستاهای آن در سالهای (1380-1365)...............................................................................................................................................53

جدول شماره 4-3- تعداد و بعد خانوار در شهرستان رضوانشهر به تفکیک روستاو شهردر

سالهای(1380-1365 ).....................................................................................................................54

جدول شماره 5-3- تعداد خانوار و جمعیت و بعد آن در روستاهای دهستان مرکزی در

سال (1380-1365)...........................................................................................................................57

جدول شماره 6-3- جمعیت شهرستان رضوانشهر بر حسب گروههای عمده سنی (1380-1365)......59

جدول شماره 7-3- : جمعیت گروههای عمده سنی و جنسی در شهرستان رضوانشهر 1380................60

جدول شماره 8-3- : جمعیت گروههای عمده سنی در شهرستان رضوانشهر و دهستان..........................61

جدول شماره9-3- نسبت جنسی به تفکیک مردان و زنان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در سالهای(1380-1365).........................................................................................................................61

جدول شماره 10-3- تراکم نسبی و بیو لوژیکی شهرستان رضوانشهر دهستان مرکزی در

سال(1380-1365)..........................................................................................................................63

جدول شماره 11-3: تعداد باسوادان شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در

سال (1380 -1365) .....................................................................................................................64

جدول شماره 12-3- : ویژگی های اقتصادی جمعیت شهرستان رضوانشهر در سال

(1375 -1365)..............................................................................................................................67

جدول شماره 13-3- : جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان رضوانشهر در سال(1375 -1365)............68

جدول شماره14-3- : جمعیت شاغل بر حسب نیروهای عمده فعالیت در شهرستان رضوانشهر در سال

( 1380-1365) ...............................................................................................................................69

جدول شماره 15-3-: گروههای عمده فعالیت در دهستان مرکزی سال 80، 70، 1365 ......................72

جدول شماره 16-3- : توزیع خانوار ، جمعیت ، و بعد آن در دهستان مرکزی در سال 80،75، 1370 .......................................................................................................................................................72

جدول شماره 1-4- : سطح زیر کشت تولید و عملکرد محصولات عمده زراعی شهرستان رضوانشهر سال 83-1370 ........................................................................................................................................77

جدول شماره 2-4- سطح زیر کشت محصولات عمده دهستان مرکزی در سال 1370، 75 و 1383 .......................................................................................................................................................79

جدول شماره 3-4- سطح زیر کشت برنج در دهستان مرکزی به تفکیک روستاها در سالهای 880-1370 .......................................................................................................................................................84

جدول شماره 4-4- مساحت اراضی زراعی ، باغ ، و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در سالهای 80-1370.............................................................................................................................88

جدول شاره 5-4- : سطح زیر کشت باغ و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی ( گیل دولاب ) در سال 80-1370 .............................................................................................................89

جدول شماره 6-4- : میزان تولید پیله کرم ابریشم و نوغان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی سال 80-1370..........................................................................................................................................92

جدول شماره 7-4- : تعداد و انواع دام و طیور در شهرستان رضوانشهر در سال 80-1370................94

جدول شماره 8-4- تعداد دامهای و نوع آن در روستاهای دهستان مرکزی در

سال 80-1370.................................................................................................................................95

جدول شماره9 -4- تولید عسل در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی 80-1370......................98

جدول شماره 10-4- : تولید انواع ماهی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی در سال80-1370 .....................................................................................................................................................99

جدول شماره11 -4- صنایع تبدیلی برنجکوبی و مراکز خدمات روستایی شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی سال 80-1370 ................................................................................................................101

جدول شماره 12-4- تعداد صنایع روستایی شهرستان رضوانشهر با نفرات شاغل در آن 80-1370 ........................................................................................................................................................103

جدول شماره 13-4- نوع فعالیت و شاغلین صنایع دستی دهستان مرکزی سال 65-

1380 ..........................................................................................................................................105

جدول شماره 1-5- : آموزش و تعداد شرکت کننده آن در جهاد کشاورزی 80-1370..................114

جدول شماره 2-5- فعالی امور زیر بنایی نوع و یزان آن توسط جهاد کشاورزی در شهرستان رضوانشهر 1382-1370)................................................................................................................................116

جدول شماره 3-5- عملکرد جهاد کشاورزی در خصوص آموزش و میزان اشتغال و تولید صنایع دستی در سطح شهرستان رضوانشهر 1382- 1370 .......................................................................................117

جدول شماره 4-5- درصد بندی جواب سوالات ارایه شده در خصوص نقش و عملکرد دیریت جهاد کشاورزی شهرستان رضوانشهر در دهستان مرکزی 1383................................................................119

جدول شماره 5-5- تعداد انواع ماشین های و ادوات کشاورزی وجود دهستانهای شهرستان رضوانشهر 1355 .............................................................................................................................................121

جدول شماره 6-5- : تعداد دام بارکش ، سواری شخم زن ، گاوی خارجی و دروگ 1355 ............121

جدول شماره 7-5- توزیع تکنولوژی زراعی در سطح در زیر کشت روستاهای دهستان مرکزی سال 1380-1370 ....................................................................................................................................124

جدول شماره 8-5- : ارایه خدات تکنولوژی بیوشیمایی به کشاورزان شهرستان رضوانشهر

سال 80-1370 ............................................................................................................................126

جدول شماره 9-5- : ویژگی راههای روستایی و شهری شهرستان رضوانشهر 80-1365 .................137

جدول شماره 10-5- ویژگی راههای روستایی دهستان مرکزی سال 65-1380 ..........................138

جدول شماره11-5 : مقایسه ارزشی غذایی گوشت شتر مرغ با حیوانات دیگر به ازای هر صد گرم گوشت طبخ شده .............................................................................................................................164

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره یک تقسیمات شهرستان رضوانشهر به تفکیک بخش و دهستان در سال 1380..................10

نقشه شماره دو شهرستان تالش به تفکیک بخش ها ، دهستان و نقاط شهری تا سال 1376...................11

نقشه شماره سه موقعیت مکانی و دهستان مرکزی یا نقاط روستایی آن..................................................13

نقشه شماره چهار دوره های زمین شناسی شهرستان رضوانشهر ............................................................16

نقشه شماره پنج نقشه توپوگرافی شهرستان رضوانشهر .........................................................................18

نقشه شماره شش نقشه درصد شیب زمین شهرستان رضوانشهر ............................................................19

نقشه شماره هفت نقشه قابلیت اراضی خاک شهرستان رضوانشهر........................................................24

نقشه شماره هشت نقشه زمینهای زراعی ، باغی و بیشه زار دردهستان مرکزی1362 ..............................86

نقشه شماره نه نقشه زمینهای زراعی ، باغی و بیشه زار در دهستان مرکزی در سال.1383......................87

نقشه شماره ده نقشه موقعیت ارتباطی روستاهای دهستان مرکزی ........................................................136

نمودار فهرست نمودار صفحه

نمودار 1-2- : جهت وزش و سرعت باد در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی ............................36

نمودار2-2- بیوکلیماتیک شهرستان رضوانشهر با تلفیق 3 عنصرآب وهوایی : بارش ، دما و رطوبت.....44

نمودار 1-3-: تعداد خانوارو بعد آن در دهستان مرکزی 130-1365 ...................................................56

نمودار 2-3-:جمعیت شاغل برحسب گروههای عمده فعالیت در سطح شهرستان رضوانشهر1365 ......70

نمودار 3-3- گروههای عمده فعالیت در دهستان مرکزی 80-1365 ...................................................71

نمودار 1-4- : سطح زیر کشت محصولات عمده در دهستان مرکزی در سال 82-1370 ...................80

نمودار 2-4- : سطح زیر کشت برنج در روستاهای دهستان مرکزی در سال 80-1370 ......................82

نمودار 3-4 : افزایش سطح زیر کشت برنج به هکتاردر دهستان مرکزی در سال زراعی 2-1360 .......83

نمودار 1-5- : ساختار تغییر و تحولات محصولات کشاورزی در دهستان مرکزی83.......................109

نمودار 2-5 :نظر سنجی کشاورزی در مورد عملکرد جهاد کشاورزی در دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر ........................................................................................................................................119

نمودار 3-5-: آثار رشد تراکم جمعیت بر عمقی شدن کشت ............................................................129

نمودار 4-5-: نظرات مردم در مورد نحوه عملکرد جهاد کشاورزی در مورد یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ........................................................................................................................................134خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:42

تحقیق در مورد مالیات

تحقیق در مورد مالیات

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها،همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهشاین دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمیخیزند.

فرار مالیاتی چیست؟
هرگونه تلاشغیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید ومنافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریففرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیقفعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداًنادیده گرفته می شود.

فهرست مطالب

مقدمه ................................................................... 4

انواع مالیات بر ارزش افزوده.............................................. 6

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ................................ 8

مالیات بر در آمد کشاورزی‌................................................ 21

مالیات بر در آمد مشاغل.................................................... 22

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی............................................. 36

نتیجه گیری ............................................................. 48

منابع 51خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، مالیات
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:19

بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آن

بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آن

در دنیای پیشرفته و فراصنعتی امروز، فشارهای روانی سازمانی در زندگی شغلی افراد، مشکلات فراوانی ایجاد نموده است. نگرانی افراد نسبت به کار و مسائل مربوط به محیط‌کاری، محیط اجتماعی، اقتصادی و نیازهای متفاوت، انتظارات سازمان از کارمند یا تغییر در تکنولوژی، مشکلات مدیریتی، سیستم‌های پیچیدۀ اطلاعاتی و ترس افراد از عقب افتادگی اطلاعات و غیره، همه باعث می‌شوند تا افراد بیشتر اوقات زندگی روزمره و زندگی کاری را همراه با هیجانات، تنشها، نگرانیها و بیم و امیدهای گوناگون به پایان برسانند که در اکثر موارد با ظرفیتهای بدنی و روانی آنها سازگار نیست. پژوهش حاضر در سال 1378 در یک سازمان دولتی انجام گردید و هدف آن شناسایی، تشخیص، ارزیابی و مقایسۀ عوامل فشارزای سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان است.

این تحقیق از نوع کاربردی بوده است. جامعۀ آماری در این تحقیق، شامل کارکنان ادارۀ آموزش و پرورش است که از سه گروه، مدیران ارشد و مدیران میانی، سرپرستان و سایر کارکنان تشکیل می‌شوند. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است و یافته‌های آن از طریق کتابخانه‌ای و میدانی، با کمک پرسشنامه گردآوری و از طریق آمار توصیفی و استباطی شش فرضیه فرعی و یک فرضیۀ اصلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که بین عملکرد کارکنان (متغیروابسته) با عوامل فشارزای سازمانی (متغیرمستقل)؛ نظیر خط مشی سازمانی، ساختار سازمانی، فرآیند سازمانی، تعارض نقش، گرانباری نقش و روابط بین افراد، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد کارکنان تحت تأثیر عوامل فشارزای سازمانی است. در پایان نیز، برای غلبه بر عوامل فشارزای سازمانی و افزایش عملکرد کارکنان در سازمان، پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

1- استرس (stress) در کتب رفتار سازمانی با معنای مختلفی ترجمه شده است:

- در کتاب رفتار سازمانی لوتانز، ترجمه غلامعلی سرمد، معادل فشارروانی قلمداد شده است.

- در کتاب رفتار سازمانی مورهد/ گریفین، ترجمه الوانی- دانایی، واژه‌های فشار عصبی ترجمه شده است.

- در کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان- اعرابی، به صورت تنش یا فشار روانی ترجمه شده است.

- درکتاب روانشناسی صنعتی سازمانی آبراهام/ کورمن، ترجمه دکتر حسین شکرکن، به معنای فشار آمده است.

- در کتاب فرهنگ جامع مدیریت از داور ونوس/ دانائی فرد، با واژه‌های تنش، فشارروانی، فشار عصبی و فشار روحی معنا شده‌است.

واژه‌های کلیدی:

فشار شغلی (فشار روانی)، عملکرد، ابهام در نقش، گرانباری نقش، تعارض نقش، خط مشی سازمانی، فرآیند سازمانی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفاهیم نظری

عوامل فشار شغلی خارج از سازمان (فراسازمانی)

عوامل فشار (عصبی، روانی) گروهی

عوامل فشار (عصبی، روانی) فردی

اهداف پژوهش

روش‌شناسی پژوهش

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:23

تحقیق در مورد رضایت مندی

تحقیق در مورد رضایت مندی

چارچوب نظری تحقیق

مقدمه:

با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.

تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- 1374- ص9)

در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.

با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.

از آن جا که نظریه ها برخواسته از دیدگاه های گوناگونی می باشند و هر دیدگاه تفسیر خود را از آن پدیدیه ارائه می دهد. بنابراین توجه به نظریه ها در واقع اساس کار محقق هستند که با آن به پدیدیه ها می نگرد. محقق براساس آنها سئوالاتی را مطرح و به مشاهدات مختلفی حساس می گردد. این دیدگاه نشانه هایی درباره جستجوی چیزها به ما می دهند. آنها منبع نظریه هایی درباره وجوه خاصی از جامعه هستند . همه این دیدگاهها به دامنه گسترده ای از پدیده های اجتماعی مربوط هستند. هم چنین دیدگاه ها تصوراتی درباره تبیین موجه درباره نحوه تغییر مشاهدات اائه می کند. ازاین لحاظ مثل اینکه عینک هایی در اختیار ما قرار می دهند که با آنها دنیا را ببینیم (دواس، 1376، ص32).

تئوری های جامعه شناسی

در این قسمت نظریات جامعه شناختی کهبه نوعی تبیین کننده مساله رضامندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضامندی یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضامندی و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.

تئوری هایی که به نابرابری توجه ویژه دارند:

چارچوب نظری تحقیق ما :

هدف استفاده از یک چارچوب تئوریکی آن است که محقق از مطالعه دانشمندانی که در این زمینه کار کرده اند کمک بگیرد و بر اساس مطالعه آنها بداند در تحقیق مورد نظرش به دنبال چه متغیرها و فرضیه هایی باید باشد.بنابراین چارچوب تئوریکی کمک می کند که مساله به ابعاد آن تجزیه شودو ارتباط بین اجزا مشخص و حدود مساله معین گردد.(رفیع پور؛5:1378)

با مطالعه و بررسی تئوریهای موجود در زمینه "نیازها و ارضاء آن ها " که در نهایت به رضایت مندی انسان منجر می شود و نیز نظریاتی که رضایت را تبیین می کنند با عنایت به کارهای تجربی صورت گرفته بر اساس فیلد تئوری کورت لوین بر حسب متغیرهای شخصی(p) و متغیرهای محیطی (E) مناسب تر می داند چارچوب نظری این پژوهش را نظریه میدانی لوین تشکیل دهد که شرح آن در زیر می آید :

نوع فایل: word

سایز:51.0 KB

تعداد صفحه:52خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، رضایت، مندی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:45

طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی

طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی

در این تحقیق،طراحی سازه های فضا کار برای وزن مطلوب هندسی و مصالح با رفتار غیر خطی ارائه شده است،که از الگورستم تکاملی cvsp استفاده می کند.(تداوم غیر رایج مجازی)

متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا کار هستند.محدودیت های طراحی شامل محدودیت سازه ای،تعادلی و هندسی می شود.تنش های کششی و فشاری به مقادیر بحرانی و جابه جایی گره ها که به مرزهای بالایی خود مقید شده اند،محدود می شود.

کمی بیشینه تعادل نیز در طی فرایند بهینه سازی چک می شود و برخی از محدودیت ها روی متغیر طراحی به عنوان محدودیت هندسی در نظر گرفته می شود. مدل های آماده شده طراحی نشان داده اند که کاهش اضافی در وزن سازه ها به وسیله رفتار غیر خطی در طراحی بهینه سازه های فضا کار ممکن است.

فهرست مطالب

چکیده:1

-مقدمه:2

1- بیشینه تئوری رفتار غیر خطی. 3

2- مشکلات فرمول های طراحی بهینه. 9

4-2متغیر های طراحی. 11

4-3 توابع مورد نظر. 12

نتیجه گیری.. 19

منابع :20خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:40

تحقیق در مورد هوش

تحقیق در مورد هوش

در گذشته، بسیاری از اقدامات برای رشد و تکامل کودکان خردسال بر دو عملکرد متکی بود:

آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان و یا آزاد کردن خانواده ها از گرفتاری مراقبت از کودکان در روزهای کار. این دو عملکرد بخش مهمی از سیاست و اقدامات تربیتی رشد و تکامل کودکان خردسال را تعیین می کردند. اکنون در رشد و تکامل کودکان خردسال، بْعد سوی که تاکنون نادیده گرفته شده بود، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است و به عنوان پایه و اساس آن تلقی می شود و آن تندرستی و رفاه کلی کودک و رشد و تکامل احساس و ذهن او است.

این بْعد است خود را در دنیای پرآشوب و تضاد و دستخوش تغییرات دائم نشان می دهد. همانگونه که تحقیقات مکرر را نشان داده اند، مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال راه گشای زندگی در آموزش، خوداتکائی و پژوهش است. رشد و تکامل کودکان خردسال، مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال نامیده می شود تا بیشتر بر مفاهیم رشد و تکامل تأکید شود. لیکن چه عبارت رشد و تکامل کودکان خردسال و چه مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال بکار رود، منظور فرایند تحقق یافتن حق هر کودک برای زنده ماندن، پشتیبانی، مراقبت و مطلوب ترین رشد و تکامل از آغاز بارداری به بعد است. (سازمان ملل متحد یونیسف، ترجمه عالی پور، 80)

مفهوم و تعریفی مختلف هوش

همچنان که افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند، از نظر خصایص روانی مانند هوش، استعداد، رغبت و دیگر ویژگی‌های روانی و شخصیتی نیز بین آنها تفاوتهای آشکار وجود دارد. مطالعه نوشته‌های فلاسفه و دانشمندان قدیم نشان می دهد که انسان حتی از گذشته‌های بسیار دور از تفاوتهای فردی آگاه بوده است.

- هوش عبارت است از توانایی یادگیری

- هوش عبارت است از توانایی فرد در تطبیق با محیط خود

- هوش عبارت است از توانایی تفکر انتزاعی (براونینگ، 1990).

این سه تعریف مغایر یکدیگر نیستند، تعریف اول تأکید بر تعلیم و تربیت دارد. تعریف دوم بر شیوه مواجه افراد با موقعیت‌های جدید تأکید می کند، و تعریف سوم ناظر بر توانایی افراد در زمینه استدلال کلامی و ریاضی است. به این ترتیب، این سه توانایی با یکدیرگ وجوه مشترکی دارند.

تعریف تربیتی هوشی:

به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد، تحصیل به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشمگیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را می توان به نمره ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیت‌های زندگی بستگی به میزان هوش ندارد.

تعریف تحلیل هوش

بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیت های جدی و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شادی بهترین تعریف تحلیل هوش به وسیله دیوید وکسلر روان شناس آمریکایی پیشنهاد شده باشد که بیان می کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطبق و رفتار مؤثر در محیط. (عبدالعزیز ـ 85)


نوع فایل: word

سایز: 41.4 KB

تعداد صفحه:71خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، هوش
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:26

تحقیق در مورد هال، کلارک لئونارد

تحقیق در مورد هال، کلارک لئونارد

در سال 1930 تقریباً شهرت و اهمیت کارثورندایک در مورد آزمایش و خطا روبه کاهش نهاد و در همین زمان کلارک هال (1952-1844) ، دانشمند آمریکایی، با نظریة معروف خود به نام کاهش سابق بر بنیاد تقویت نخستین شهرت یافت.

هال مانند واتسن و اسکینر از جمله رفتارگرایان به شمار می‌آید. نظریة یادگیری او از ویژگهای مکانیستی برخوردار است و در موضع مخالف شعور و وجدان قرار دارد. به عقیدة او رفتار پیچیده از رفتارهای ساده و به صورت گام به گام بر بنیاد شرطی شدن محرک ـ پاسخ به وجود می‌آید. وی بر خلاف واتسن قانون‌گیرایی ثورندایک را مورد توجه قرار می‌دهد و آن را در یادگیری با اهمیت می‌داند و مواردی مانند هدف و بینش را ، که در روان‌شناسی رفتارگرایی جای بحث آنها نیست، با دقت بررسی می‌کند.

نظریه کاهش سائق

کلارک لئونارد هال در آکران، یکی از شهرک های نیویورک، متولد شد. هال پژوهش های پردامنه ای در مورد آزمون استعدادها، تلقین پذیری، خواب مصنوعی و به ویژه یادگیری انجام داده است. کتابهای اساس رفتار (1951)، روانشناسی های متعارض یادگیری (1935) و اصول رفتاری (1943)، از جمله آثار او به شمار می روند.

هال از جمله رفتارگرایانی است که بنیاد رفتارها را نوعی شرطی شدن محرک- پاسخ می داند. آنچه نظریه او را نسبت به سایر رفتاگرایان متمایز کرده است، اهمیتی می باشد که برای عامل «نیاز» -در سازگاری با محیط- قائل شده است. او بر این باور بود که بقای موجود زنده به چگونگی میزان سازگاری او با محیط، بستگی دارد. یادگیری زمانی صورت می گیرد که فرد در جهت رفع نیاز، خود را به نوعی با محیط سازگار کند. در واقع یادگیری مبنایی برای بقاست. هال می گوید: «هر نوع پیشرفت در زندگی به یادگیری بستگی دارد و اگر خللی در یادگیری ایجاد شود، به نوعی تزلزل و یا اختلال در رفتار ظاهر می شود.»

هال عامل «تقویت» را وسیله ای برای ارتباط میان محرک و پاسخ و در نتیجه، ارضای نیاز می داند و آن را در هر دو جهت مثبت (به صورت پاداش) و منفی (به صورت محرومیت) موثر می شمارد. در همین زمینه نیز مسئله انگیزش در یادگیری را مطرح می کند و می گوید: «از طریق عامل تقویت –چه مثبت وچه منفی- و افزایش یا کاهش نیاز می توان انگیزش لازم برای یادگیری را به وجود آورد.» به نظر هال، یادگیری به طور مداوم به صورت تراکمی صورت می گیرد و همه نیازها، به طور پیوسته، انگیزش های لازم برای یادگیری را به وجود می آورند.

علاوه بر این، هال عقیده دارد که موجود زنده در دوره های زندگی خویش به یک محرک خاص، پاسخ های متفاوتی می دهد. تفاوت پاسخ ها به دلیل تقاوت نیازها و انگیزه هاست. فرد در هر دوره از زندگی خودمی تواند «الگوهای معینی» از پاسخ ها را شکل دهد. انسان می تواند آن نوع مهارت شناختی، هیجانی و حرکتی را بیاموزد که توانایی و آمادگی انجام دادن آن را داشته باشد. به علاوه هال نیز مانند پاولف تفاوتهای فردی در یادگیری مهم می داند و به عامل خستگی در یادگیری نیز توجه کرده است. به نظر او، عامل خستگی سبب بازداری از یادگیری می شود (فرخ لقا رئیس دانا، 1374).

نظام هال بر حسب اصول موضوع و اصول تبعی مشخص و مفصل ارائه شده و به شکل کلامی و ریاضی بیان گردیده است. او در آخرین ارائه نظریه خود (1952)، هجده اصل موضوع و دوازده اصل تبعی را ارائه داده است (شولتز و شولتز، 1372، ص 141).

طبق نظر هال، یک نیاز فیزیولوژیکی، از قبیل گرسنگی یا تشنگی، حالتی نامطلوب در بدن- انسان یا حیوان- به وجود می آورد و فرد بااین نیاز در حالتی از تنش قرارمی‌گیرد و برانگیخته می شود تا با ارضای نیاز خود، آن تنش را کاهش دهد. به عبارت دیگر هر انحراف از تعادل حیاتی یک نیاز به وجود می آورد و نیاز نیز به نوبه خود، سائق را به وجود می آورد. سائق حالتی فیزیولوژیکی است که به عنوان نیروی انگیزشی عمل می کند یا برانگیزنده عمل است. نیاز، سائقی را به وجود می آورد که در مورد محرومیت از غذا، گرسنگی خوانده می شود. سائق، موجود زنده را به جستجوی غذا برمی‌انگیزد. خوردن غذا باعث می گردد موجود زنده تعادل حیاتی خود را حفظ کند و این همان حالتی است که کلارک هال آن را «کاهش سائق» می خواند.

کلارک لئونارد هال

کلارک لئونارد هال (1952-1884) درجه دکتری خود را در سال 1918 از دانشگاه ویسکانسین دریافت کرد و از 1916 تا 1929 در همین دانشگاه به تدریس پرداخت. در سال 1929 به دانشگاه ییل رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند.

زندگی حرفه ای هال را می توان به سه بخش جداگانه تقسیم کرد. یکی از علاقه های اولیه او سنجش استعدادها بود. زمانی که در دانشگاه ویسکانسین به تدریس این موضوع اشتغال داشت، به جمع آوری مطالب درباره سنجش استعداد پرداخت و براساس مطالب جمع آوری شده در 1928 کتابی با عنوان سنجش استعداد انتشار داد. دومین علاقه مهم هال هیپنوتیسم بود. وی پس از یک مطالعه طولانی درباره فرایند هیپنوتیسم، کتابی نوشت به عنوان هیپنوتیسم و تلقین پذیری (b 1933). سومین علاقه او که منجر به شهرت فراوانش شد، مطالعه فرایند یادگیری بود. نخستین کتاب عمده هال درباره یادگیری، با عنوان اصول رفتار (1943)، مطالعات یادگیری را از بنیاد تغییر داد. آن اولین کوششی بود که نظریه جامع علمی را در مطالعه فرایندهای پیچیده روانشناختی به کار بست. اپینگهاوس اولین کسی بود که از آزمایش برای پژوهش درباره یادگیری استفاده کرد. اما هال اولین کسی بود که نظریه دقیق را برای مطالعه و تبیین یادگیری مورد استفاده قرارداد. نظریه هال، به نحوی که در 1943 ارائه شد، در 1952 در کتاب یک نظام رفتار گسترش یافت. او قصد داشت کتاب سومی درباره یادگیری بنویسد اما موفق به انجام این کار نشد.

نوع فایل: word

سایز :594 KB

تعداد صفحه:95خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:17

توضیحات مختصری در مورد زبانهای برنامه نویسی

توضیحات مختصری در مورد زبانهای برنامه نویسی


DELPHI -1

C++ -2

C# -3

BASIC -4

FORTRAN -5

VISUAL BASIC -6

DELPHI -1

دِلفی (Delphi) یا به تعبیری ویژوآل پاسکال – یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری برای توسعهٔ نرم‌افزار که شرکت بورلند آن را تولید کرده است. این زبان، در بدو انتشار خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعهٔ نرم‌افزار بر مبنای متدولوژی RAD((Rapid Application Developmentپشتیبانی می‌کردند؛ یعنی تولید و توسعهٔ سریع برنامه‌های کاربردی این نرم افزار بر مبنای پاسکال شی‌گرا بوده و از این زبان مشتق شده است. البته بورلند نسخه‌ای از دلفی و سی‌پلاس‌پلاس‌بیلدر را برای لینوکس به نام کایلیکس (Kylix) ارائه کرد که مورد استقبال توسعه دهندگان نرم‌افزارهای لینوکس قرار نگرفت. نرم‌افزارهای دلفی در ابتدا به صورت مستقیم از کتابخانه‌های ویندوز و کتابخانهٔ مخصوص خود به نام VCL استفاده می‌کرد، اما پس از نسخه ۶ دلفی، امکانات استفاده از دات‌نت هم به آن اضافه شد. در حال حاضر می‌توان دلفی را یکی از رایج‌ترین زبان‌های ممکن در ایران دانست.زبانِ دلفی که پیشتر بنام پاسکال شیءگرا (Object-Pascal) خوانده می‌شد و برای طراحی نرم‌افزاهای تحت ویندوز به کار می‌رفت، امروزه چنان توسعه یافته است که برای تولید نرم‌افزارهای تحت سیستم‌عاملِ لینوکس و دات‌نت نیز به کار می‌آید. بیشترین کاربرد دلفی در طراحی برنامه‌های رومیزی و پایگاه دا‌ده‌ها‌ است، اما به عنوان یک ابزارِ «چند- منظوره»، برای طراحی انواع گوناگونی از پروژه‌های نرم‌افزاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دلفی 2006

شرکت بورلند در سال ۲۰۰۶ نرم‌افزار جدید خود را با ویژگیهای جدید به بازار ارائه کرد. این برنامه جدید امکان برنامه نویسی با دلفی و سی پلاس پلاس و همچنین سی‌شارپ را بطور هم‌زمان ارائه می‌دهد. بدین ترتیب برنامه نویسانی که با ابزارهای مختلفی کار می‌کنند براحتی می‌توانند در این محیط جدید برنامه نویسی کنند. ویژگی مهم این نگارش نسبت به نگارش ۲۰۰۵ بحث مدیریت حافظه است. در نگارش ۲۰۰۵ ضعفهائی در این زمینه وجود داشت که در این نسخه حل شده است. شرکت بورلند افتخار دارد که به عنوان اولین شرکت تولید کننده IDE زبانهای برنامه نویسی مانند دلفی و سی شارپ بیلدر و جی بیلدر(مخصوص زبان جاوا) و .... از تکنولوژی دات نت در محصولات خود استفاده کرده است.

دلفی 2007

در اواخر سال 2006 شرکت بورلند یک شرکت تابع با نام CodeGear را تاسیس کرد تا این شرکت بتواند تمام انرژی خود را صرف محیط های برنامه‌نویسی مشهور خود یعنی دلفی و ++C بیلدر و... کند. بن اسمیت نام اولین مدیر CodeGear بود. شرکت بورلند نیز فعالیتهای خود را در زمینه Application Lifecycle Management ادامه می‌دهد. اولین محصول این شرکت، CodeGear Delphi 2007 هست که بسیاری از نقائص موجود در دلفی 2006 از جمله سرعت پائین آن در این محصول برطرف شده است و بعد از دلفی 7 می‌توان از آن به عنوان محصولی مطمئن و قابل استفاده نام برد، هر چند که دلفی 2006 هم محصولی کارامد هست. از دیگر محصولات CodeGear می‌توان به Delphi 2007 For PHP اشاره کرد که تحول شگرفی در رابطه با استفاده از تکنولوژی Ajax در دلفی است.

C++ -2

زبان برنامه‌نویسی ++C (تلفظ می شود: سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری عمومی با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین می‌باشد. این زبان دارای قابلیت‌های کنترل نوع ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولا زبان ترجمه شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شی‌گرا، برنامه نویسی جنریک است.

زبان ++c یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. این زبان دارای قابلیت زبان‌های سطح بالا و پایین بصورت همزمان است.

زبان ++C توسط بی‌یارنه استراس‌تروپ دانمارکی در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه های بل (Bell Labs) و بر مبنای زبان C ساخته شد و آن را "C با کلاس" نام‌گزاری نمودند. در سال ۱۹۸۳ به ++c تغییر نام داد. توسعه با اضافه نمودن کلاس‌ها و ویژگی‌های دیگری مانند توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، و پردازش استثنا انجام شد. این زبان برنامه‌نویسی در سال ۱۹۹۸ تحت نام ISO/IEC 14882:1998 استاندارد شد. نسخه فعلی استاندارد این زبان ISO/IEC 14882:2003 است. نسخه جدیدی از استاندارد (که به صورت غیررسمی C++0x نامیده می‌شود) در دست تهیه است.

تاریخچه زبان

استراس‌تروپ کار بر روی زبان «c با کلاس» را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد.ایده ساخت این زبان جدید در زمان کار بر روی تز دکترای خود به ذهن استراس‌تروپ خطور نمود. او متوجه شد که سیمولا دارای ویژگی‌های مناسب برای ساخت برنامه‌های بسیار بزرگ است اما برای استفاده عملی بسیار کند است اما BCPL با وجود سرعت بسیار زیاد برای ساخت برنامه‌های بزرگ بسیار سطح پایین است. زمانی که استراس‌تروپ کار خود را در آزمایشگاه های بل (Bell Labs) آغاز نمود با مشکل تحلیل هسته unix با توجه به محاسبات توزیع شده روبرو شده بود. با یادآوری تجربیات خود در دوران دکترا، او زبان C را با استفاده از ویژگی‌های سیمولا گسترش داد. C به این دلیل انتخاب شد که C یک زبان عمومی، سریع، قابل حمل، و بصورت گسترده در حال استفاده بود. علاوه بر C و سیمولا زبان‌های دیگری مانند ALGOL 68، ADA، CLU، ML نیز بر ساختار این زبان جدید اثر گذاشت. در ابتداویژگی‌های کلاس، کلاس‌های مشتق شده، کنترل نوع قوی، توابع درون خطی، و آرگومان پیش‌فرض از طریق Cfront به C اضافه شد. اولین نسخه تجاری در سال ۱۹۸۵ ارائه شد.در سال ۱۹۸۳ نام زبان از «C با کلاس» به ++C تغییر یافت. ویژگی‌های دیگر شامل توابع مجازی، سربارگزاری عملگر و نام تابع، ارجاعات، ثوابت، کنترل حافظه توسط کاربر بصورت آزاد، کنترل نوع بهتر، و توضیحات یک خطی به صورت BCPL با استفاده از «//» نیز به آن اضافه شد. در سال ۱۹۸۵ اولین نسخه زبان برنامه‌نویسی ++C انتشار یافت و مرجع مهمی برای این زبان فراهم شد در حالی که هیچ استاندارد رسمی وجود نداشت. در سال ۱۹۸۹ ویرایش 2.0 از زبان ++C ارائه شد. ویژگی‌های جدیدی مانند ارث‌بری چندگانه، کلاس‌های انتزاعی، اعضای ایستای توایع، اعضای ثابت تابع، و اعضای حفاظت شده به آن اضافه شد. در سال ۱۹۹۰ «راهنمای مرجع ++C » منتشر شد. این کار بنیان استانداردهای بعدی شد. آخرین ویژگی‌های اضافه شده شامل موارد زیر بودند: قالب توابع، استثناها، فضاهای نام، تبدیلات جدید، و یک نوع داده منطقی.در حین تکامل ++C کتابخانه استاندارد نیز بوجود آمد. اولین نسخه کتاب استاندارد شامل کتابخانه جریانات I/O بود که جایگزین printf و scanf شد. در ادامه مهم‌ترین ویژگی اضافه شده Standard Template Library بوده است.

استاندارد زبان

بعد از سال‌ها کار کمیته مشترک ANSI–ISO در سال ۱۹۹۸ ++C را استاندارد نمودند (ISO/IEC 14882:1998). به مدت چند سال پس از انتشار استاندارد این کمیته گزارشات معایب را مورد بررسی قرار داده نسخه اصلاح شده استاندارد ++C منتشر شد. در سال ۲۰۰۵ گزارشی فنی بنام «گزارش فنی کتابخانه ۱» (که معمولا بصورت اختصار TR1 خوانده می‌شود) انتشار یافت. با وجود این که گزارش بخشی رسمی از استاندارد نیست ولی بخش‌هایی را به آن اضافه نموده که انتظار می‌رود در نسخه‌های بعدی استاندارد در نظر گرفته شود. پشتیبانی از این گزارش در حال افزایش بین تمام کامپایلرهای فعلی است.در حالی که ++C به هیچ موسسه‌ای وابسته نیست این مستندات بصورت آزادانه در دسترس نیستند.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 43 >>