X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:37

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل


از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز


فهرست مطالب


چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:49

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره .... با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است که حکم می کند چگونه رفتار کنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است که موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یکی از این ابزارها است. کار دیوان است که بگوید محتوای نرم افزایش پیدا کرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

Test added values

ارزشßنرم ß قاعده.

زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.

در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه کنیم بلکه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد کرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشکنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعکس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شکنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف

ادعاهای دولت آمریکا

تغییر و اصلاح اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط آمریکا

دو جانبه بودن رابطه حقوقی

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان و رابطه قراردادی

معاهده مودت، بازرگانی و کشتیرانی بعنوان مبنای صلاحیت دیوان

چگونگی تشخیص عنصر روانی عرف در قضیه نیکاراگوا علیه آمریکا

نتیجه گیریخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:14

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

پژوهش حاضر به با بهره‌گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه‌های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی است. همچنین با بهره‌گیری از داده‌های آماری استخراج شده از تولیدات علمی برخی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اوپک و شرکت‌های نفتی سعی در برآورد میزان تأثیرگذاری بحران‌های نظامی چهارگانه جنگ دوم خلیج فارس، 11 سپتامبر 2001، جنگ 2003 عراق و بیداری اسلامی بر اقتصاد انرژی و حتی‌المقدور تبیین علمی تصمیمات متخذه از سوی سازمان اوپک برای اداره بازار نفت در پی بحران‌های مذکور داشته؛ به گونه‌ای که به موجب یافته‌های پژوهش، در جریان بحران‌های نظامی مورد بحث که با کاهش عرضه نفت و تبعاً افزایش قیمت آن همراه بوده است. اوپک با اندیشیدن تدابیری ضمن افزایش تولید این حامل انرژی با بهره‌گیری از اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت مازاد عربستان سعودی برای برطرف شدن نیاز بازار، به ویژه نیاز مصرف کنندگان اصلی آن که در رأس آنها ایالات متحده آمریکا هستند؛ اقداماتی صورت داده که در مجموع سیاست مذکور ضمن منشعب شدن از منافع ملی دولت‌های عضو به ویژه قدرتمندترین عضو اوپک یعنی عربستان سعودی لزوماً به نفع سایر اعضاء که خواهان فروش این حامل انرژی با قیمتی بیشتر هستند؛ نبوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله …….……………………………………...………………..…… 12

1-2- انگیزه و اهمیت تحقیق …………..….………………………………………...13

1-3- سؤال اصلی………………….……………………………………………... 14

1-4- فرضیه تحقیق .………………….…………………………………………… 14

1-5- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………...……………………………… 14

1-6- پیشینه تحقیق ….…………………….…………………………………..……15

1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ……………..……………………………….. 18

1-8- محدودیت تحقیق ………………………………………………………….… 18

1-9- سازماندهی تحقیق ………………....………………………………..……..… 19

فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوش

2-1- رویکرد واقع‌گرایی در مطالعه روابط بین‌الملل ...……...…………………………… 22

2-2- واقعگرایی کلاسیک …...…………………………………………………...… 25

2-3- واقع‌گرایی در قرن بیستم …………..………………………………………..… 26

2-4- واقع‌گرایی مورگنتا …………………………………………………………… 26

2-5- نوواقع‌گرایی ………………………………………………………………… 27

2-6- نوواقعگرایی کنث والتز …………….…………………………………….…… 29

2-7- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم ………..…….……………………………29

2-8- رابرت گیلپین …………………..…………………………………………… 31

2-9- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (1991-2011) …………………………….……………………………………… 33

فصل سوم : آشنایی با سازمان اوپک

3-1- علل تأسیس اوپک ….……………………………..……….…………..…… 43

3-2- تاریخچه عملکرد اوپک ……………………………………..…………..….… 44

3-2-1- دوره 70-1960 ………………………………..…………..…………...… 44

3-2-2- دوره دوم 1980-1970…………………...……………..…………..……… 45

3-2-3- دوره سوم 1985 به بعد …………….............……………..…………..…… 45

3-3- نیروها و جناح­های درون سازمان اوپک ………….………...……………..……… 45

3-4- هدف­های اوپک ………….............……………..………………………….. 47

3-5- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش قیمت نفت ....……………..………………..…… 48

3-6- تعیین قیمت‌ نفت از سوی سازمان اوپک .……………..………………………..… 48

3-7- ارتباط اوپک با کشور ایالات متحده آمریکا …………...…..……………………… 49

فصل چهارم: پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به کویت) بر سیاست‌های سازمان اوپک

4-1- دلایل اهمیت خلیج فارس در ژئوپلتیک جهانی …………………….……………… 55

4-2- دلایل حمله عراق به کویت ………………………………………….………… 49

4-3- آغاز جنگ دوم خلیج فارس، واکنش‌های گسترده بین‌المللی ………….……………… 60

4-4- شروع عملیات طوفان صحرا …….…………………………………………...… 62

4-5- پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس …………………………………………..…… 65

4-6- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از جنگ دوم خلیج فارس...68

فصل پنجم: پیامدهای حادثه یازده سپتامبر 2001 بر سیاست‌های اوپک

5-1- آغاز حملات تروریستی یازده سپتامبر ………………………………………...… 76

5-2- مواضع شخصیت‌های برجسته جهانی پس از حادثه یازده سپتامبر ………………..…… 77

5-2-1- نطق دبیر کل سازمان ملل متحد ……………………...…………………….… 78

5-2-2- اظهارات بوش پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر ………...………………… 78

5-2-3- اظهارات بن‌لادن و ملاعمر پس از مواضع مقامات آمریکایی در قبال حوادث یازده سپتامبر 80

5-2-4- اظهارات دبیرکل اوپک بعد از حوادث یازده سپتامبر ………………………......… 80

5-3- دیدگاه‌های مختلف در مورد حادثه یازده سپتامبر ………………………………….. 80

5- 4- پیامدهای حملات تروریستی یازده سپتامبر ………………………………….…… 84

5-4-1- تأثیر حوادث یازده سپتامبر بر مقوله انرژی …………………………………..…. 84

5-4-2- آماده باش کامل نیروهای روسیه ……………………………………………… 87

5-4-3- بحران مالی و سقوط ارزش دلار ……………………………………...……… 87

5-4-4- شیوع مجدد اسلام ستیزی …………………………………………………… 88

5-4-5- آغاز جنگ علیه افغانستان و عراق …………………………...……………..… 89

5-5- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از یازده سپتامبر 2001.. … 89

فصل ششم: پیامدهای حمله آمریکا به عراق درسال 2003 بر سیاست‌های اوپک

6-1- حوادث 11 سپتامبر و حمله به عراق ……..……………………….……….…… 101

6-2- زمینه‌سازی حمله به عراق در صحنه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای ………..……….…… 102

6-3- اهمیت انرژی عراق برای ایالات متحده …………..………...…………………... 104

6-4- اهمیت چند وجهی نفت عراق برای کشورهای مهاجم …………..……………….… 106

6-5- شروع حمله به عراق در سال 2003 ………..…………………………………... 109

6-6- تحلیل‌های انجام شده از منظر اقتصاد سیاسی قبل از شروع حمله نظامی علیه عراق ….…. 113

6-7- پیامدهای حمله نظامی علیه عراق ……………………………………………… 114

6-8- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت قبل و پس از جنگ 2003 علیه عراق …………………….…………………………………………………..… 115

فصل هفتم: پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک

7-1- تعریف بیداری اسلامی ………………………….…………………………… 124

7-2- تاریخچه بیداری اسلامی …………..…………………………………………. 125

7-3- ویژگی‌های بیداری اسلامی …………………..……………………………….. 127

7-4- دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسلامی ……………………...………… 130

7- 5- موضع آمریکا و دنیای غرب در قبال بیداری اسلامی ………………..……………. 131

7-5-1- حمایت از اصلاحات در راستای حفظ متحدان و جلوگیری از تحولات سریع…...…… 131

7-5-2- حفظ مهره‌های وابسته به خود در راستای اهداف استراتژیک آینده ……..….…….… 131

7-5-3- فرسایشی‌کردن روند انقلاب‌ها در جهت جلوگیری از تحولات سریع و ناگهانی …..…. 132

7-5-4- الگوسازی برای فرآیند دولت‌سازی پس ازدوران گذار در مقابل الگوی حکومت دینی-مردمی ............ 132

7-5-5- مداخله نظامی و سرکوب در راستای اهداف استراتژیک و جلوگیری از شدت بحران … 133

7-6- نقش نفت و عوامل اقتصادی در وقوع بیداری اسلامی ………..…………………… 133

7-7- پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک ………………...………………… 136

نتیجه‌گیری …………………….………………………………………………… 151

کتابنامه ………………………………….……………………………………… 160خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:37

جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا


توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت وردفصل اول: مبانی جغرافیای نظامی ، (طبیعی و نظامی )

جغرافیای نظامی علمی است که بر تأثیر محیط‌های فرهنگی و طبیعی بر خط مشی‌ها، برنامه‌ها، عملیات رزمی ـ پشتیبانی و سیاسی نظامی از هر نوع در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی توجه دارد. عوامل مختلف طبیعی و فرهنگی بر روی طیف وسیعی از اقدامات نظامی تأثیر می‌گذارد:
عوامل طبیعی
روابط مکانی یعنی اساسی‌ترین عوامل جغرافیایی به مکان، اندازه و شکل قاره‌ها و نیز آبهای میان آنها مربوط می‌شود. شکل زمین صحنه‌ای است که دسته‌های نظامی برروی آن نقش ایفا می‌کنند. پستی و بلندیها، مدلهای زهکشی، زمین شناسی و خاک عواملی هستند که به شکل زمین مربوط می‌شوند. پوشش گیاهی طبیعی از گیاهان پرشیب تا مناطق فاقد گیاه متغیر است توندراهای بدون درخت، تایگا، جنگل‌های حاره‌ای، ساوانا، بوته‌زارها همگی محیط‌های نظامی متفاوتی را پدید می‌آورند. اقیانوس‌ها نیز در این مورد اهمیت بالایی دارند. امواج و جزر و مد دریاها، دمای آب، شوری آب، جریانهای دریایی به همراه تنگه‌ها و کانالها و جزایر مرجانی از این موارد هستند که در جغرافیای نظامی حائز اهمیت می‌باشند. جو، نیروهای مسلح را بر فراز زمین در ساحل و دریا احاطه کرده است. وضعیت و شرایط اقلیمی در این مورد حائز اهمیت و توجه است. فضای بیرونی و درونی به همراه زمین، دریا و هوا چهارمین عامل جغرافیایی شاخص و ممتاز را تشکیل می‌دهد.
عوامل فرهنگی
در رأس ملاحظات فرهنگی که به دلایل سیاسی ـ نظامی شایان توجه هستند، مردم قرار دارند. اندازه و توزیع جمعیت و گروه‌های سنی جمعیت و تراکم جمعیت شهری و درصد زنان نسبت به مردان به علاوه هوش و قداست بومی، زبان، گویش، باورها، میهن پرستی، نظم، روحیه، نگرش نسبت به بیگانگان و شیوع بیماری‌های واگیردار از جمله مواردی هستند که در این مورد در جغرافیای نظامی بررسی می‌شوند. رابطه میان گروه‌های نژادی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی شایان توجه است. منابع طبیعی، بهره‌وری از زمین و صنایع که زیربنای توانایی رزمی و مقاومت دوستان و دشمنان را تشکیل می‌دهند، در امنیت ملی سهم به سزایی دارند. شبکه‌های حمل و نقل، توانمندی دولتمداران و فرماندهان نظامی را در بکارگیری نیروهای مسلح در سطح میان قاره‌ای، منطقه‌ای یا محلی را بالا می‌برند. ضمن اینکه سیستم‌های ارتباطی از راه دور اقدام هماهنگ و یکپارچه نیروهای چندملیتی مشترک را تسهیل می‌کند.
ویژگی‌های منطقه‌ای
نواحی جغرافیایی زمین و جو، مناطق همگنی هستند که از توپوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاصی برخوردارند که تأثیرات نسبتاً واحدی بر خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و عملیات نظامی دارند. فضانوردان در مسیر خود باید از پنج لایه جو عبور کنند. نیروهای مسلحی که مشخصاً برای عملیات در یک محیط خاص تربیت شدند، در محیط جدید کارایی کمتری دارند مگر آنکه دوره وقت‌گیر و پرهزینه تغییر حالت را طی کنند. آنان بایستی با توپوگرافی، شرایط اقلیمی و نظام‌های اجتماعی جدید آشنا شوند. نیروهای دریایی که صرفاً برای نبرد در آبهای آزاد تربیت شده‌اند، بایستی برای نبرد در فلات قاره آماده شوند. در این منطقه نیروهای دشمن در دریا و خشکی می‌توانند از پروازهای هوایی و نیز موشکهای ضدکشش با کمترین شناسایی سود بردند. مناطق نظامی و مرزهای سیاسی به ندرت بر یکدیگر منطبق می‌شوند. به همین خاطر اکثر کشورها دو یا چند منطقه جغرافیایی دارند که برنامه‌ریزی وآماده‌سازی و عملیات را دشوار می‌سازد.


مجموعه تست
1ـ در جغرافیای نظامی، کدام عامل فرهنگی اهمیت بیشتری دارد؟
1) راه‌های مواصلاتی 2) شهرها 3) پایگاه‌های نظامی 4) مردم
2ـ .......... به طور طبیعی نیروهای خودی را از دشمنان جدا می‌کند.
1) شکل خشکی‌ها 2) موقعیت مکانی امن 3) موقعیت ساحلی 4) موقعیت نسبی یک کشور
3ـ کدام گزینه درباره عامل مسافت و زمان در جغرافیای نظامی نادرست است؟
1) بر سرعت جابه جایی نیروها تأثیر می‌گذارند
2) موجب تقویت اتحاد نیروها می‌شود
3) خطوط تدارکاتی طولانی باعث افزاش مسافت حمل و نقل می‌شود
4) فاصله زیاد بین پایگاه‌های خودی و نواحی عملیاتی امکان استفاده به موقع نیرو را کاهش می‌دهد.
4ـ در نواحی با سیستم‌های زهکشی، جغرافیدان نظامی ابتدا به کدام عوامل بها می‌دادند؟
1) توپوگرافی منطقه 2) عرض و عمق جریان 3) حجم جریان 4) میزان رسوبات
5ـ کدام گزینه از شرایط ایده ‌آل گذرگاه‌های آبی نمی‌باشد؟
1) نواحی کاملاً حفاظت شده برای جادادن نیروها هستند
2) علاوه بر شرایط مناسب آفندی، برای پدافند هم مناسب می‌باشد
3) دارای جریانهای عمیق می‌باشد
4) جاده‌های مناسبی که نیروهای آفندی به بهترین گذرگاه‌ها برساند
6ـ کدام یک از زمین‌ها برای تردد وسایل نقلیه نظامی مناسب هستند؟
1) اراضی باتلاقی 2) اراضی باسیلت اشباع شده
3) اراضی پوشیده از خرده سنگ 4) اراضی شنی
7ـ کدام گزینه از ویژگی‌های عملیات نظامی در جنگل نیست؟
1) استفاده از هر وسیله‌ای غیر از مسیرهای هموار بی‌فایده است
2) شعاع کشندگی توپ‌ها کمتر است
3) منورها پرتو کمتری دارند
4) بوته زارها و گیاهان بلند تأثیر بیشتری در محدودیت حسگرها دارند

پاسخ مجموعه تست

گزینه 2 صحیح است.1.
گزینه 4 صحیح است. 2 .
3. گزینه 2 صحیح است.
4. گزینه 2 صحیح است.
5. گزینه 2 صحیح است.
6. گزینه 4 صحیح است.
7. گزینه 4 صحیح است.

نوع فایل: word

سایز: 96.9kb

تعداد صفحه:47خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:42

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

صلاحیت دادگاه نظامی ایران


شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

فهرست مطالب:

مقدمه 6

بخش نخست : سازمان قضایی ایران 7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران 11

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها 16

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها 18

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی 23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی 24

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی 25

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی 26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی 31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است 37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی 40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی 40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی 41

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی 42

نتیجه گیری و نظر محقق 44
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: صلاحیت، دادگاه، نظامی، ایران
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:29

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 3

چهار چوب نظری ..................................................................................................... 6

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس ....................................................................................... 16

عوامل همگرایی و همکاری ..................................................................................... 18

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس....................................................... 20

تولیدات نفتی و غیر نفتی ......................................................................................... 21

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس .................................................................. 26

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ..................................... 29

اهداف سیاسی ......................................................................................................... 30

اهداف اقتصادی ...................................................................................................... 31

اهداف امنیتی – نظامی ............................................................................................ 32

ایران و سیاست خارجی امریکا .............................................................................. 32

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ............................................. 34

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا ..................................................... 37

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران .............. 41

نتیجه گیری ............................................................................................................. 45

منابعخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 18:30

نیروی نظامی آمریکا

نیروی نظامی آمریکا


در این تحقیق به طور کلی بر روی تکنولوژیهای موجود در حال حاضر و تکنولوژیهای مورد نیازدر آینده برای تحقق اهداف نیروی دریایی و ماموریتها ارتش و نیروی نظامی آمریکا بحث می شود .
توجه و تمرکز اصلی در این تحقیق بر روی موارد زیر است :
1- جمع آوری اطلاعات جنگی و اطلاعات ارتش ، تلاش در زمینه ایجاد ارتش الکترونیک و استفاده از سیستمهای نظارتی و مراقبتی
2- غنی سازی ارتش زمینی و ارتش دریایی
3- مطالعه بر روی قابلیتهای سلاحهای ارتش و نیروی دریایی و تلاش در زمینه کاربرد موثر آنها در تشخیص هدف
4- تدارکات در جهت حمایت و حداکثر ساختن بهره وری نیروی انسانی ، ارتش و نیروی دریایی زمینه های تکنیکی زیادی برای این تحقیق در نظر گرفته شده است، که در این بخش توضیح داده خواهد شد . ساختار کلی این تحقیق به همراه بعضی از زیر شاخه های آن در شکل زیر نشان داده شده است .
در این بخش شرایط و اهداف کنونی نیروی دریایی و همچنین اهداف آینده ارتش و نیروی دریایی ، با توجه به امکانات و تکنولوزیهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد . نظریات جدید و گوناگون در رابطه با تکنولوزیها وسیستمها توضیح داده شده و اثرات آنها که عملیات و فعالیتهای نیروی دریایی مورد بررسی قرار می گیرد. محیط امنیت ملی در آینده که نیروی دریایی در آن نقش کلیدی دارد، دارای تغییرات بیشتری نسبت به خود نیروی دریایی است. بنابراین تحولات زیادی باید در ارتش برای تطابق با محیط در حال تغییر انجام بگیرد . مدلها ، نحوه عملکرد ، خصوصیات و تواناییهای ارتش باید توسط تکنولوزیهای پیشرفته گسترش یابد .
در این بخش خصوصیات محیطی آینده که نیروی دریایی آمریکا باید در آن قادر به عمل باشد بررسی می شود و چگونگی استفاده از تکنولوزی جهت به کارگیری و عملکرد موثر نیروی دریایی در محیط در حال تغییر بررسی می شود .
ماموریتهای نیروی دریایی :
اعمالی که نیروی دریایی آمریکا موظف به انجام آنهاست در طی سالها تغییرات جزیی داشته است و انتظار و می رود که در آینده نیز این روند ادامه پیدا کند . این وظایف شامل موارد زیر است :
1- نگهدای و حفظ قدرت موجود .
2- تاسیس موانع و نگهداری از سنگرها و تاسیسات دفاعی
3- دفاع و جلوگیری از حملات به آمریکا ، کشورهای متفق آمریکا ، ملتهای دوست و به طور کلی نگهداری نیروی دفاع دریایی
4- نشان دادن قدرت ارتش ملی توسط ارتشهای اعزامی شامل حمله به target های موجود در خشکی از طریق دریا ، حمایت از نیروی نظامی موجود در خشکی ، تنظیم حملات و حمایت Logistic از آنها
5- تامین امنیت و آزادی در دریا ، خشکی و فضا
6- هماهنگی عملیات و ماموریتهای بخشهای مختلف
روشهای جدید جنگی که توسط تروریستها یا گروههای جنایتکاران که جز هیچ قسمتی از دولتهای شناخته شده نیستند ، سازمان دهی می شوند ، مشکلات جدیدی را برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد کرده اند .
ارتش های بیگانه وابسته به آمریکا قابل اطمینان نیستند و در خیلی از مواقع فشارهایی را به آمریکا تحمیل می کنند. یک نیروی دریایی جهانی در آمریکا با توانایی بالا جهت حمایت از متفقین و کشورهای در حال صلح و نفوذ و تاثیر پذیری بر دیگر کشورها و حمایت از آمریکا مورد نیاز است .
آمریکا معمولا به صورت متحد با بیگانگان عمل می کند . بنابر این عملیات ترکیبی، قانون نیروی دریایی است .
تکنولوژیهای پیشرفته در سرتاسر جهان در حال انتشار است . بنابر این نیروی دریایی نیز باید از تغییرات تکنولوزی آگاه بوده و آماده بهره برداری از تکنیکهای جدید باشد . مهمترین تواناییهای ارتش در حال توسعه شامل موارد زیر است :
1- دستیابی و بهره برداری از دیده بانی فضایی برای ردیابی ناوگانها و بالا بردن آسیب پذیری ناوگانهای دشمن.
2- بالابردن توانایی جهت استخراج و به کارگیری سیستمهای تکنیکی مبتنی بر اطلاعات و هوش
3- به کارگیری سیستمها و سلاحهای موشکی موثر
4- استفاده از سیستمهای زمینی پیشرفته به همراه سنسورها ی شبکه ای که می تواند کشتیهای دشمن را توسط سیستمهای متحرک هدفگیری کند .
5- به کار گیری موشکهای ضد کشتی با خصوصیات فیزیکی مناسب و قابلیت پرواز
6- استفاده از موشکهای بالستیک با قابلیت هدایت بالا که قادر به حمله به ناوگانها می باشند .
7- استفاده از زیر دریاییهای بدون صدا ، مدرن و غیر وابسته به هوا به همراه torpedoes های مدرن
8- به کارگیری سلاحهای هسته ای ، شیمیایی و بیولوژیکی
مهمترین تواناییهایی که نیروی دریایی در آینده باید به آنها دست یابد شامل موارد زیر است :
1- نگهداری اطلاعات مهم و حفظ آنها در مقابل دشمن
2- استفاده از کشتیهای جنگی با عملکرد موثر و مجهز به ابزار شبکه ای و زیر سیستمهای خودکار
3- به کارگیری موشکهای propelledوموشکهای هدایتی (guided-mission) که از لحاظ قیمت ارزانتر از سلاحهای امروزی هستند و میزان بازدهی عملیات ارتش را بالا می برند. میزان فشنگها ، گلوله ها و حجم پرتاب آنها باید به میزان زیادی افزایش بیابد.
4- استفاده از هواپیماهای جنگی stol و stovl
5- مشارکتهای air to air به میزان زیادی با استفاده از سنسورهای شبکه ای multi static در هواپیماها و موشکها و استفاده از سیستمهای مدرن .
6- استفاده از UAV ها (unmanned aerial vehicles) برای کارهای عادی و کارهای پر مخاطره
7- توسعه قابلیتهای زیردریاییهای پیشرفته برای حمایت نیروی دریایی و عملیات ساحلی .
8- تسخیر ارتش ضد زیردریایی که توسط فرو نشاندن زیردریاییهای هسته ای روسیه ، به وسیله زیر دریاییها هسته ای غیر هوایی که توسط دیگر ملتها فروخته می شود ؛ تشکیل شده است .
9- توانایی خنثی سازی محیطهای زمینی از دریا ، سطح آب و بر روی ساحل با سرعتی بیشتر از سرعتی که تاکنون به کار می رود.
10-طراحی و ساخت سلاحهای جدید ، سیستمهاو تکنیکها به منظور جنگ در محیطهای اشغال شده در برابر نیروهای سازمان دهی شده دشمن ، گروههای تروریست و جنایتکار و مقاومت در مقابل بی قانونیها
11-حمایت Logistic گسترده در دریا که مواد و اطلاعات مورد نیاز را به موقع و به میزان مناسب در دسترس قرار دهد . این امر یکی از مشکلات نیروی دریایی در گذشته و در حال حاضر می باشد
تمامی این تغییرات ذکر شده باید به امکانات نیروی دریایی تا 40 سال آینده اضافه شده وبرای دستیابی به عملکرد موثر از آنها استفاده شود.
جهت مقابله با احتیاجات محیط آینده به همراه قابلیتهای تکنولوژی در ساختار نیروی دریایی باید تغییرات اساسی ایجاد شود. برای دستیابی به این امر مراحل زیر ضروری است:
1-ارتش و نیروی دریایی (navy and the marine corps) با یکدیگر پیوند یابند، ماموریتهایشان با کمک یکدیگر انجام شده و فعالیت های آن مکمل هم باشد و در زمینه تحقق اهداف مشترکشان با یکدیگر رقابت داشته باشند.
2- نیروهای جدیدی از طریق سرمایه گذاری بر روی قابلیتها و تواناییها می تواند ایجاد شود. جهت اداره و کنترل مخاطرات مالی، تکنیکی و ساختاری قابلیت های جدیدی باید بسط داده شود. این قابلیت ها یا تواناییها اگر موفق بودند و عملکرد موثری در آزمایشات داشتند به تواناییهای موجود در حال حاضر ارتش و نیروی دریایی اضافه می شوند یا جایگزین تکنولوژیهای موجود خواهند شد.
3- نیروی دریایی و ارتش باید طرز تفکر خود را در رابطه با طراحی و ساخت نیروها و نحوه تخصیص بودجه برای آنها تغییر دهند. هم چنین باید در زمینه های مربوط به هزینه ها، نیروی انسانی ، سکوها ، سلاحها و زیر سیستم های نظامی مطالعات بیشتری انجام دهند و در طراحی آنها به صورت یک سیستم واحد بکوشند.
4-این رویکرد تدریجی به منظور انتقال منابع از برنامه های موجود بر روی مفاهیم جدید و رقابتی با در نظر گرفتن مخاطرات آن است. حمایت و پشتیبانی زیادی برای چنین کار هایی از جانب نیروی دریایی و وزارت دفاع باید صورت گیرد. بدون وجود چنین حمایتهایی نمی توان به منابع موجود اعتماد کرد.
با افزایش کارایی و کاهش برخی از تواناییهای موجود می توان به قابلیت های مطلوبتری دست پیدا کرد .
تمام سیستم های اصلی نیروی دریایی برای انجام عملیات با تعداد کم نیروی انسانی طراحی شده اند. این افراد قابلیت ها ی تکنیکی بیشتری در حیطه نظارتیشان دارند و در انجام وظایف خود احساس مسئولیت بیشتری نشان می دهند.
اصطلاعات اساسی باید در سیستم نیروی انسانی و سازمان دهی آن در سالهای آتی انجام شود. نظیر توسعه تحصیلات و آموزش ، دستیابی به سودمندی و کارایی در شغل، بهبود سلامتی و انجام مراقبتهای پزشکی در رابطه با کارکنان و مجروحین جنگی.
افراد شایسته با تحصیلات و تواناییهای بالا مورد نیاز هستند تا به تکنیکهای مورد نیاز و پروژه های نیروی دریایی در آینده نظارت داشته باشند.
تکنولوژیهای مدرن پزشکی به آسانی در آینده در دسترس قرار می گیرند. سیستم های حمایتی و کمکی تکنیکی برای دستیابی به سلامتی و مراقبتهای بهتر و معالجه مجروحین به آسانی قابل استفاده خواهند بود.
توسعه و گسترش بسیاری از این تکنولوژیها در بخشهای غیر نظامی است. نیروی دریایی به منظور دستیابی به اهداف بالا باید از این پیشرفتهای انجام شده ، حداکثر بهره برداری را در حیطه نظامی انجام دهد.
صرف هزینه برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان نیروی دریایی و خانواده های آنها برای آمادگی بیشتر و کیفیت بهتر کاری نیروی انسانی لازم و ضروری است .
نیروی دریایی ترکیبی از انسانها و ماشینها ست. ماشینهای به کار رفته شامل دستگاههای عظیم نظیر کشتیها و هواپیما ها تا میکرو پروسسورها می باشند و به اشخاص در انجام کارهایی که بدون استفاده از ماشینها امکان پذیرنیست کمک می کنند. توانایی و خصوصیات ماشینها با پیشرفت تکنولوژی تغییر کرده است.
پیشرفتهای انجام شده باعث افزایش بازده کاری اشخاص شده است و آنها را قادر به انجام کارهای بیشتر با دانش و دقت بیشتر و کنترل دقیقتر کرده است.
تکنولوژیهایی که فعالیت های نیروی دریایی بر مبنای آن قرار گرفته است تغییرات زیادی داشته است و به میزان زیادی در حال گسترش در زمینه های مختلف است. این مقاله 9 گروه از مهمترین تکنولوژیهایی را که در فعالیت های نیروی دریایی تاثیرات اساسی داشته است بررسی می کند. این تکنولوژیها در جدول زیرنشان داده شده است:خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نیروی، نظامی، آمریکا
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:40

مداخله نظامی آمریکا در گرانادا

مداخله نظامی آمریکا در گرانادا


ملاحظات لجستیکی
برای دستیابی به اهداف این عملیات، حوزه های بسیار متفاوتی از لجستیک باید شناسایی و طرح ریزی می دشند. یکی از نیازمندی ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسایی موارد مورد نیاز برای این کار بود. سوالاتی چون تعداد افراد موردنیاز و نوع تجهیزات، مهمات و پشتیبانی مطرح شدند.
نیازمندی اصلی دیگر تقسیم گیری بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوی کارآمد دانشجویان آمریکایی در بند دولت گرانادا بود. (توجه علمیات Urgent funy) به واسطه دستگیری چند دانشجوی پزشکی آمریکایی در گانا به اتهام جاسیوسی برای CIA بود. ملاحظات این اقلام شامل نوع ترابری هوایی، غذایی مورد نیاز دانشجویان و سایر اسرای جنگی بود. پاسخ به سوالات فوق نوع امکانات و آمکانات و آمادهایی که به جزیره گراندا برده می شدند ر تعیین می کرد. چالش دیگر لجستیکی هماهنگ کردن نقش هر یک از سرویس های نظامی بود. نیروهای هوایی، دریایی، زمینی و تفنگداران دریایی ماموریت داشتند که این عملیات را انجام دهند اما هر یک مشکلات لجستیکی خاص خود را داشتند. ویژگی مشترک این عملیات هماهنگی وسیع لجستیکی را طلب می کرد.
در طول ساعات اولیه صبح رنجرهای نیروی زمینی فرودگاهی را در Point Salines اشغال کردند. این فرودگاه تنها باند پروازی داشت که می توانست یک هواپیمای C-141 را در خود جای دهد و از سوی دیگر این باند رد حال ساخت بود. لازم بود تا تعداد زیادی نیرو و آمادهای مربوط به آنها را از طریق یک فرودگاه حمل شوند. این امر به گردش کاری سریع نیاز داشت تا تخلیه نیروها و آمادها انجام شود و هواپیمای بعدی فرود آید. در طول بخش اولیه علمیات، پشتیبانی زمینی ظرف 20 دقیقه اطراف فرودگاه را پوشش داد. اولین نیروهای حاضر در صحنه تجهیزات مورد نیاز را برای تخلیه هواپیما های در حال پرواز به فرودگاه را به همراه داشتند. این افراد باید تصمیم می گرفتند که بارهای تخلیه شده را در جایی قرار دهند که در زمان مورد نیاز بدون اشغال کردن باند فرود به آنها دسترسی داشته باشند.
محدودیت ها
محدودیت های لجستیکی زیادی در این عملیات تجربه شد. برخی از این محدودیت های عبارت بودند از: ظرفیت محدوده فرودگاه، منابع سوخت و آب قابل شرب انتقال آمادهای ضروری به منطقه بسیار مشکل بود. هر سرویس ترابری هوای استراتژیک را مستقیماً از فرماندهی ترابری هوایی نظامی (Military Airlift Command) درخواست می کرد که هیچ یک از فرماندهی های منفرد جریان هوایی را براساس نیازهای عملیاتی هماهنگ و الویت بندی نکرده بودند. به دلیل ظرفیت محدود باند فرود، فرود هواپیماها براساس اصل «انجام اولین کار وارده» انجام می شد و میزان ذخیره سوخت هر هواپیما وضعیت ان را در صف تعیین می کرد. برخی از هواپیماهایی که حامل آمادهای مهم و اساسی بودند برای سوختگیری به فرودگاه های دیگر انتقال داده شدند و این به معنی آن بود که رقابت مداومی برای دست یابی به فرودگاه در جریان بود.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 00:13

نمونه سوال مسائل نظامی و استراتژیک معاصر نیمسال 94-95

نمونه سوال مسائل نظامی و استراتژیک معاصر زیر گروه علوم سیاسی نیمسال تحصیلی 94-95 ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 21:37

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

فهرست مطاب عنوان                                                                                                              صفحه مقدمه ....................................................................................................................... ...ادامه مطلب
1 2 >>