X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:12

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی2


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

تعریف تورم: تورم را بعنوان افزایش در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند.

تعریف سود در اقتصاد: مبلغی است که در فاصله زمانی معین خرج شود بدون آنکه به اصل ثـروت (سـرمایه) لطمـهای

وارد نماید یا به عبارتی به مفهوم ارزش افزوده تلقی میگردد.

نکته: تورم میتواند ارزش سود را کاهش یا افزایش دهد و همواره بعنوان عاملی در جهت کاهش ارزش سود نمیباشد.

تورم بر روی صورتهای مالی تأثیر میگذارد و آنرا برای مصرف کنندگان اطلاعات بلااستفاده میسـازد، زیـرا پـول واحـد

اندازهگیری تمام رویدادهای مالی است و خود پول هم دچار نوسانات میشود، اما در حسابداری فرض مـورد قبـول ثابـت

بودن ارزش پول، در طول زمان است که در این زمینه پول را به مفهوم قدرت خرید در نظر میگیرند.

مقدار قدرت خرید عمومی پول: عبارتست از مقدار کالا و خدماتی که میتوانیم با مقدار معینی پول بدست آوریم.

سطح عمومی قیمتها: عبارتست از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد.

شاخص عمومی قیمتها:عامل اندازه گیری تغییرات در سطح عمومی قیمتها میباشد که پایه آن عدد 100 میباشد.

همچنین شاخص مقایسه سطح قیمتهای جاری نسبت به سال پایه میباشد.

معکوس شاخص عمومی قیمتها:100 یا شاخص پایه تقسیم بر شاخص سطح جاری مـیباشـد کـه نمایـانگر آنسـت.

قدرت خرید واحد پولی (مانند دلار) در سال جاری نسبت به سال پایه چگونه است.

دلایل استفاده از حسابداری تورمی: در نتیجه فرض ثبات ارزش پول و استفاده از صورتهـای مـالی برمبنـای بهـای

تمام شده تاریخی (در چارچوب اصل بهای تمام شده)، سود شرکتها بصـورت صـوری و غیرواقعـی گـزارش مـیگـردد و

صورتهای مالی شرکت برای تصمیمگیری استفاده کنندگان،گمراه کننده خواهد بود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم برای شرکتها به شرح زیر میباشد:

الف) نقدینگی شرکتها (توان پرداخت بدهیها) ممکن است بقدری تنزل نماید که بحران اقتصادی بوجود آورد.

ب) با توجه به اینکه منابع اقتصادی به مقیاس زیادی براساس صورتهای مالی اختصاص مییابد در این تخصیص ممکن

است اثرات تورم در گزارشهای مالی نادیده گرفته شود.

ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار سرمایه در نظر گرفته شود.

ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار و سرمایه در نظر گرفته نشـود. در

نتیجه رقم سرمایه به نظر اندک خواهد آمد و در موقعیت نسبی این شرکتها در رقابت اقتصادی اثر نامطلوب دارد.

سؤالات چهارگزینه ای

1- موجودی مواد و کالا به داراییهای اطلاق میشود که:

الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری میشود.

ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد.

ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری میشود.

د) همه موارد

2- موجودیهای مواد و کالا شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟

الف) ملزومات مصرفی و مواد خام ب) موجودیهای کالای آماده برای فروش

ج) محصولات در جریان ساخت د) حسابهای جاری با اشخاص

3- در سیستم ثبت ادواری، هنگام خرید کالا، حساب ......... بدهکار میشود و هنگـام فـروش کـالا، کـاهش

موجودی در دفاتر ثبت ......... .

الف) خرید ـ میگردد. ب) خرید ـ نمیگردد.

ج) موجودی کالا ـ میگردد. د) موجودی کالا ـ نمیگردد.

4- در سیستم ثبت دائمی، هنگام خرید کالا، حساب ......... بدهکار میشـود و هنگـام فـروش کـالا، کـاهش

موجودی در دفاتر ثبت ......... .

الف) خرید ـ میگردد. ب) خرید ـ نمیگردد.

ج) موجودی کالا ـ میگردد. د) موجودی کالا ـ نمیگردد.

5- بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده ......... باشد.

الف) مخارج خرید

ب) مخارج تبدیل

ج) سایر مخارجی که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی

آن متحمل شده است.

د) همه موارد

پاسخ سؤالات چهارگزینه ای

1- گزینه د صحیح است. 2- گزینه د صحیح است.

3- گزینه ب صحیح است.

زیرا در سیستم ادواری موقع خرید، خرید کالا بدهکار میشود و موقع فروش، فروش بستانکار و کاهش موجودی موقع

فروش مربوط به ثبت در سیستم دائمی میباشد.

4- گزینه ج صحیح است.

5- گزینه د صحیح است.


فهرست مطالب


دو شیوه متفاوت حسابداری تورمی: .........................................................................................................10

تعیین شاخص برای حسابداری تورمی: .....................................................................................................10

انواع شاخصها:................................................................................................................................10

تعریف پارامترها:...............................................................................................................................11

فرآیند تعدیل صورتهای مالی براساس واحد پول ثابت (14.....................................................................:(C.M.A

محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی:........................................................................................17

فرآیند تبدیل سود یا زیان حاصل از فروش داراییهایینظیر اموال، ماشین آلات و تجهیزات:..........................................23

کارت ساعت ...................................................................................................................................27

ماشین ساعتزن ..............................................................................................................................27

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد..........................................................................................................28

درآمد کارکنان (حقوق و دستمزد ناخالص).................................................................................................35

مالیات حقوق ..................................................................................................................................35

تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران ............................................................................................................42

بهایابی..........................................................................................................................................45

سیستم «بهایابی سفارش کار»...............................................................................................................46

سیستم «بهایابی مرحلهای»..................................................................................................................46

جریان بهای تمام شده در بهایابی سفارش کار .............................................................................................46

کارت بهای تمام شدهی سفارش.............................................................................................................48

بهای تمام شدهی مواد........................................................................................................................48

بهای تمام شدهی دستمزد...................................................................................................................48

بهای تمام شدهی سربار ......................................................................................................................48

کسر جذب سربار..............................................................................................................................50

اضافه جذب سربار.............................................................................................................................50

راحل اجرای طرح .............................................................................................................................52

تهیه صورت وضعیت قطعی و نهایی: ........................................................................................................57

محاسبه سود پیمانهای ناتمام: (روش درصد پیشرفت کار)- براساس مخارج واقعی ...................................................58

صورت سود و زیان پیمان (محاسبه سود و زیان ظاهری): ................................................................................59

محاسبه سود پیمانهای ناتمام براساس مخارج برآوردی: .................................................................................61

ردیابی جریان بهای تمام شده ...............................................................................................................62

سیستم ثبت دائمی..........................................................................................................................182

سؤالات چهارگزینه ای.......................................................................................................................187

پاسخ سؤالات چهارگزینه ای................................................................................................................190

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.59 mb

تعداد صفحه: 190خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، نکات، تکمیلی، حسابرسی، 2
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:12

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی1

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 1


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95

مقدمه

1- حسابرسی در مفهوم کلی عبارت است از رسیدگی به اسناد، مدارک و دفاتر و گزارشات (صورتهای مالی و

یادداشتهای توضیحی همراه) توسط افرادی مستقل از تهیهکنندگان آن جهت اظهارنظر

2- بهعبارت دیگر فرآیند منظم و با قاعده جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و

رویدادها بهمنظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیشتعیین شده.

3- هرگونه رسیدگی جستجوگرانه و سیستماتیک بین اسناد و مدارک حسابداری توسط فردی جدا از تهیهکنندگان آن

بهمنظور اظهارنظر حرفهای.

نقش حسابرسی

دلیل وجود حرفه حسابرسی مستقل وظیفه اعتباردهی آن است. اعتبار دادن به صورتهای مالی بهمعنای اطمینان،

کفایت و مطلوبیت صورتهای مالی رسیدگی شده است. نقش اعتباردهی 2 مرحله دارد:

مرحله اول) حسابرس مستقل ابتدا باید شواهد حسابرسی را جمعآوری نماید.

مرحله دوم) ایفای نقش اعتباردهی بهصورتهای مالی (اظهارنظر و گزارش حسابرسی)

استفاده از فن نمونهگیری که مبنای آن کنترل داخلی است روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات

انتخابی تبدیل نموده بهاین صورت که هر چه سیستم کنترل داخلی قویتر باشد، رسیدگی کمتری توسط حسابرسان

لازم است. انتخاب معاملات برای آزمون و روش حسابرسی آنها مستلزم قضاوت حرفهای است.

انواع حسابرسی

الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای

پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه

تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.

ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شدهای

بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از

این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات

اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است.


فهرست مطالب


مقدمه................................................................................................................................. 9

نقش حسابرسی...................................................................................................................... 9

انواع حسابرسی....................................................................................................................... 9

انواع حسابرسی از نظر زمان ...................................................................................................... 10

انواع حسابرسان.................................................................................................................... 10

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی........................................................................................... 10

آیین رفتار حرفهای ................................................................................................................ 12

مسئولیت قانونی حسابرسان ...................................................................................................... 14

برنامهریزی حسابرسی..............................................................................................................16

فواید شناخت از فعالیت صاحبکار: ............................................................................................... 17

عوامل مؤثر بر احتمال خطر حسابرسی.......................................................................................... 18

مستندسازی مراحل برنامهریزی.................................................................................................. 18

فواید برنامه حسابرسی:............................................................................................................ 19

کنترلهای داخلی حسابرسی..................................................................................................... 20

انواع کنترلهای داخلی............................................................................................................ 20

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.43mb

تعداد صفحه:81خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، نکات، تکمیلی، حسابرسی1
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:11

جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی

جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95

فصل اول- مفاهیم نظری حسابداری مالی

1- حسابداری دانشی است که هدف آن گردآوری اطلاعات، رویدادها و فعالیتهای مالی یک سازمان جهت ارائه به

استفادهکنندگان درونسازمانی و برونسازمانی در قالب صورتها و اطلاعات مالی برای فرآیند تصمیمگیری است.

2- هدف اصلی از تهیه صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی خلاصه و طبقهبندی شده درباره وضعیت و انعطافپذیری مالی

واحد تجاری است. (ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی/ ارائه اطلاعات جهت پاسخگویی مدیریت به اعتباردهندگان/ ارائه

اطلاعات برای اعلام نتیجه وظیفه مباشرت مدیریت)

3- یکی از اجرای مفاهیم نظری گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است که در دو دسته اساسی زیر

طبقه بندی میشوند:

خصوصیات کیفی مربوط به محتوا شامل: مربوط بودن و قابل اتکاء بودن

خصوصیات کیفی مربوط به ارائه اطلاعات شامل: قابل مهم بودن و قابل مقایسه بودن

4- برای درک بهتر 4 ویژگی فوق به نمودارهای زیر توجه فرمائید:

مربوط بودن

- ارزش پیشبینیکنندگی

- ارزش تائیدکنندگی

- انتخاب خاصه (مبنای ارائه)

قابل اتکاء بودن

- کامل بودن

- بیان صادقانه

- رجحان محتوا بر شکل

- بیطرفی

- احتیاط

قابل مقایسه بودن

- ثبات رویه نکات تکمیلی حسابداری مالی9@

- ادغام و طبقه بندی اطلاعات

- افشای مناسب

- توان استفاده کنندگان

- قابل فهم بودن

5- حسابهای مستقل وجوه دولتی از معیار اندازهگیری جریان منابع مالی و مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میکنند.

در این حسابهای مستقل وجوه سرمایهای و امانی از معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده

میگردد. برای تهیه صورتهای مالی در سطح دولت از معیار جریان منابع اقتصادی و منبای تعهدی کامل استفاده

میشود. و در آخر باید دانست حسابهای مستقل وجوه بازپرداخت عمومی و وجوه دائمی، جزو حسابهای مستقل وجوه

دولتی طبقهبندی میشوند.

گزارشگری و صورتهای مالی

عناصر صورتهای مالی به قرار زیر است:

- داراییها: هر آنچه از منابع اقتصادی که انتظار میرود در آینده منافع اقتصادی به همراه داشته باشد و از راه شرع

باشد.

- بدهیها: تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط شرکت تجاری بابت معاملات یا سایر رویدادهای گذشته.

- حقوق صاحبان سهام: تفاوت بدهیها و داراییها باشد که معمولاً بر اساس منابع تأمینکننده آن در صورتهای مالی

طبقه بندی میشوند.

- درآمدها: افزایش در جمع حقوق صاحبان سهام به استثناء مواردی که به آورده صاحبان سهام رابط داده میشود.

- هزینه ها: کاهش در جمع صورت صاحبان سهام به جز مواردی که به برداشت صاحبان سهام (سرمایه) مربوط میشود.

هر یک از عناصر صورتهای مالی به بهای معامله در دفاتر ثبت میشود ولی با گذشت زمان، تجدید ارزیابی باعث تغییر

در این مبالغ ثبت شده میشود نکته قابل تذکر این است که مبلغ ارزش دفتری نباید از ارزش بهای تمام شده بیشتر

باشد و اگر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی کمتر از بهای تمام شده آن بود ارزش دفتری نیز باید از مبلغ بازیافتی دارایی کمتر

باشد.

داراییها و بدهیها و سایر عناصر صورتهای مالی هنگام تجدید ارزیابی معمولاً به طریق زیر اندازهگیری میشوند:


فهرست مطالب


فصل اول- مفاهیم نظری حسابداری مالی ...................................................................................7

گزارشگری و صورتهای مالی ...................................................................................................... 9

فصل دوم: صورتهای مالی اساسی...........................................................................................12

فصل سوم: حسابداری میانه (16...............................................................................................(1

داراییهای جاری ...................................................................................................................16

سرمایهگذاریهای جاری...........................................................................................................17

حساب دریافتنی (مطالبات) .......................................................................................................18

موجودی مواد و کالا و سیستمهای اندازهگیری مقادیر موجودیها ............................................................19

شرایط خرید و ارسال کالا .........................................................................................................19

روشهای ثبت و نگهداری موجودی کالا .........................................................................................19

ارزشیابی موجودی مواد کالا .......................................................................................................20

داراییهای ثابت مشهود............................................................................................................22

روشهای محاسبه استهلاک: ......................................................................................................24

داراییها..............................................................................................................................24

بدهیهای کوتاه مدت (جاری).....................................................................................................25


نوع فایل:Pdf

سایز: 1.67mb

تعداد صفحه:98خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:31

کتاب نکات تکمیلی (حسابرسی) رشته حسابداری

کتاب نکات تکمیلی(حسابرسی) رشته حسابداری

توضیحات محصول
مقدمه
1- حسابرسی در مفهوم کلی عبارت است از رسیدگی به اسناد، مدارک و دفاتر و گزارشات (صورتهای مالی و
یادداشتهای توضیحی همراه) توسط افرادی مستقل از تهیهکنندگان آن جهت اظهارنظر
2- بهعبارت دیگر فرآیند منظم و با قاعده جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و
رویدادها به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیشتعیین شده.
3- هرگونه رسیدگی جستجوگرانه و سیستماتیک بین اسناد و مدارک حسابداری توسط فردی جدا از تهیه کنندگان آن
به منظور اظهارنظر حرفهای.
نقش حسابرسی
دلیل وجود حرفه حسابرسی مستقل وظیفه اعتباردهی آن است. اعتبار دادن به صورتهای مالی بهمعنای اطمینان،
کفایت و مطلوبیت صورتهای مالی رسیدگی شده است. نقش اعتباردهی 2 مرحله دارد:
مرحله اول) حسابرس مستقل ابتدا باید شواهد حسابرسی را جمعآوری نماید.
مرحله دوم) ایفای نقش اعتباردهی بهصورتهای مالی (اظهارنظر و گزارش حسابرسی)
استفاده از فن نمونهگیری که مبنای آن کنترل داخلی است روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات
انتخابی تبدیل نموده بهاین صورت که هر چه سیستم کنترل داخلی قویتر باشد، رسیدگی کمتری توسط حسابرسان
لازم است. انتخاب معاملات برای آزمون و روش حسابرسی آنها مستلزم قضاوت حرفهای است.
انواع حسابرسی
الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای
پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه
تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.
ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شدهای
بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از
این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات
اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است. ? 10 نکات تکمیلی حسابرسی
ج) حسابرسی عملیاتی: فرآیند بررسی و ارزیابی قسمتهای خاصی از سازمان بهمنظور تعیین میزان اثربخشی، کارایی
و صرفه اقتصادی عملیات تحت کنترل مدیریت میباشد. این حسابرسی در مقایسه با انواع دیگر حسابرسی مستلزم
کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی گزارش نتایج همراه با پیشنهادهایی برای عملیات است.
در بعضی از کتب حسابرسی، حسابرسی جامع نیز تحت عنوان انواع حسابرسی مطرح شده است که عبارت است از اجرای
همزمان حسابرسی صورتهای مالی، رعایت و عملیاتی. اما در عمل چون معیار این 3 نوع حسابرسی متفاوت است کاربرد
دارد.
انواع حسابرسی از نظر زمان
1) حسابرسی ضمنی: حسابرسی بخشی از صورتهای مالی قبل از پایان دوره مالی و ضمن سال مالی جاری
2) حسابرسی نهایی: رسیدگی به مانده نهایی حسابها (پس از اصلاح و بستن حسابها)
3) حسابرسی مداوم: بهدلیل حجم بالای عملیات و کمبود زمان برای گزارش حسابرسی، حسابرس ممکن است در
طول سال بهطور مداوم در شرکت حضور به عمل رساند.
انواع حسابرسان
1) حسابرسان مستقل: فرد یا مؤسسهای مستقل از تهیهکنندگان صورتهای مالی که معمولاً سالی چند روز در شرکت
حضور داشته و صورتهای مالی را مورد بررسی قرار میدهند سهم این حسابرس در گزارشهای مالی اعتبار بخشیدن
به صورتهای مالی است.
2) حسابرسان داخلی: افرادی متخصص در داخل سازمان که زیر نظر کمیته حسابرسی، هیئت مدیره یا مدیرعامل به
ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام وظایف محول به واحدهای مختلف سازمان میپردازند.
3) حسابرسان دیوان محاسبات: این حسابرسان مشغول به حسابرسی واحدهای دولتی بهمنظور انطباق اعتبارات
صرف شده با اعتبارات مصوب دستگاه و بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی واحدهای مختلف دستگاه میباشد.
4) ممیزان مالیاتی: کار این ممیزان مالیاتی حسابرسی رعایت اظهارنامههای مالیاتی شرکتها و مؤسسات میباشد.
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
انجمن حسابداران رسمی بهطور کلی 3 نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:

الف) استانداردهای عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.
1- حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی بهعنوان حسابرس باشند.
2- حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.
3- در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفهای لازم بهعمل آید.
ب) استانداردهای اجرای عملیات: مواردی را ذکر میکند که حسابرس بایستی در طی عملیات حسابرسی رعایت نماید و همچنین کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس را مطرح میکند.

Pdfنوع فایل:
سایز: 1.46mb

تعداد صفحه:80خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:33

نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 2

نکات پرستاری مراقبت های ویژه همراه با بیش از 600 سئوال تستی با پاسخنامه


پرستاری داخلی - جراحی
نکته: منجمد کردن بافت سرویکس با کمک اسید ازت را کرایوتراپی سرویکس می گویند. این روش تشخیصی به صورت
سرپایی و با کمک لیزر انجام می شود و از عوارض آن کرامپ، حالت غش، ترشحات آبکی از ناحیه سرویکس است.
نکته: سرکوب مغز استخوان و سیستم ایمنی یکی از پیامدهای مورد انتظار در شـیمی درمـانی اسـت. شناسـایی عوامـل
خطر خونریزی لازم است. به بیمار توصیه می شود از دهانشویه تجاری استفاده نکند چون الکل موجود در مایع دهانشویه
تجاری بافت دهان را خشک کرده و احتمالاً موجب تخریب آن می شود. می توان از نـرم کننـده لـب بـرای پیشـگیری از
خشک شدن و کاهش خطر خونریزی استفاده کرد.از گرفتن درجه حرارت از طریق رکتال یا به کار بردن شـیاف و تنقیـه
باید خودداری شود زیرا وارد کردن ترمومتر باعث ضربه به بافـت رکتـوم شـده و خطـر خـونریزی را افـزایش مـی دهـد.
استراحت مطلق تنها زمانی که شمارش پلاکت ها کمتر از 20000 میلی متر مکعب باشد، توصیه می شود.
نکته: در بیماران کاندید پیوند مغز استخوان در روزهای قبل از شروع پیوند ممکن است یمار تحـت اشـعه u بـه منظـور
ریشه کردن احتمالی سلول های متاستازی قرار گیرد. لذا مراقبت از پوست و چشم این بیماران اهمیت ویژه ای دارد. باید
به این بیماران توصیه کرد که در هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه چشم های خود را ببندند و یا از چشم بنـد اسـتفاده
کنند. برای حفظ تمامیت پوستی باید از قرار گرفتن در نور آفتاب خودداری نمایند و از اسپری هـای حـاوی الکـل و یـا
صابون های معطر و دئودورانت ها استفاده نکنند.
نکته: باید به بیمار آموزش داد برای جلوگیری از کم ابی و دهیدراتاسیون هـر سـاعت مایعـات بنوشـد و سـطح گلـوکز و
کتون های ادرار و خون بیمار هر 4-3 ساعت اندازه گیری شود. باید به وی خاطرنشان کرد کـه در صـورت بـروز تهـوع و
استفراغ، مصرف انسولین را قطع نکند و مطـابق دسـتور پزشـک انسـولین دریـافتی خـود را ادامـه دهـد و مقـدار کمـی
کربوهیدرات ساده را به طور مرتب مصرف کند.
نکته: برای کاهش ادم مغزی می توان از دیورتیک های اسموتیک برای از دست رفتن آب اضـافی در مغـز و کـاهش ادم
مغزی استفاده کرد. این داروها آب را به داخل غشاهای سالم در مغز کشانده و در نتیجه سبب کـاهش حجـم مغـز و آب
اضافی درون سلولی می گردند. یکی دیگر از شیوه های کاهش ادم مغزی مصرف مایعات می باشـد. پـایین آوردن درجـه
حرارت بدن موجب کاهش نیازهای متابولیک و نیاز به اکسیژن در مغز می شود و باعث کاهش ادم مغزی می شود. بـرای
بالا بردن سر تخت -30 45 درجه باعث کاهش ادم مغزی و فشار داخل جمجمه می شود.
نکته: پنومونی، علایم و نشانه های متفاوتی بسته به نوع میکروارگانیسم ها و بیماری زمینـه ای بیمـار ایجـاد مـی کنـد.
بسته به انواع پنومونی علایم هم متفاوت می باشند. معمولاً این بیماری با لرز و افزایش درجه حرارت شروع می شود. درد
پلورتیک قفسه سینه، نبض سریع و جهنده، تنگی نفس، بثورات جلدی، ارتوپنه، دفـع خلـط چرکـی و موکـوس از علایـم
پنومونی است.
در پنومونی شدید گونه های بیمار قرمز گشته، لب ها و بستر ناخن ها سیانوز مرکزی را نشان می دهند (علامت تـاخیری
اکسیژناسیون کم [هیپوکسمی]). به دنبال هیپوکسی ممکن است فرد کاهش سطح هوشیاری و علایـم گیجـی را داشـته
باشد بنابراین باید به دقت از این نظر مانیتور شود.
نکته: لازم است پس از پروسیجر تنقیه باریم به بیمار آموزش داده شود که سفیدی رنگ مدفوع مربوط به آزمایش اسـت
و جای نگرانی ندارد و نیاز به مراجعه به پزشک نیست. لازم است به بیمار در خصوص افـزایش مصـرف مایعـات، بررسـی
حرکات روده ای از نظر دفع باریم را خاطرنشان کرد. ماده حاجب بلافاصله پس از آزمایش دفع می شود و نیاز به استفاده
از ملین نیست.


مجموعه سوالات CCU
-1 کدام یک از داروهای زیر آنتاگونیست کلسیم می باشد؟
1) نیفدپین (آدالات) 2 ) ایزوردیل
3) ایندرال 4) لازیکس
-2 کدام یک از علایم زیر نشان دهنده مسمومیت با دیژیتال می باشد؟
1) سایکوز 2) آریتمی قلب
3) تاکیکاردی 4) هیپرکالمی
-3 استفاده از کدام یک از داروهای زیر در آنژین پرینزمتال موثرتر است؟
1) نیتروگلیسیرین 2 ) پروپرانول
3) نفیدیپین (آدلات) 4) ایزوپروتونول پرستاری مراقبت های ویژه(قسمت دوم) « 73»

-4 در مواردی که بیمار قلبی (MI) از درد قفسه سینه، تنگی نفس، نبض پارادوکس و اتسـاع وریـد گردنـی
شکایت دارد، احتمال کدام اشکال زیر وجود دارد؟
1) آنژین صدری 2 ) پریکاردیت
3) انفارکتوس مجدد 4) تامپوناد قلبی
-5 شایع ترین علت مرگ نزد بیماران با انفارکتوس میوکارد چیست؟
1) پریکاردیت 2) آنوریسم بطن چپ
3) شوک قلبی و آریتمی 4 ) آندوکاردیت
-6 کدام یک از رژیم های غذایی زیر برای بیماران قلبی مناسب است؟
1 -) کم نمک پر پروتئین 2 -) کم نمک کم چربی
3 -) کم چربی پر کالری 4) مایعات فراوان - کم کالری
-7 درد قفسه سینه توام با سرفه و تنفس عمیق در کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟
1) انفارکتوس قلبی 2) آنژین صدری
3) آترواسکلروزیس 4 ) پریکاردیت
-8 کدام یک از موارد زیر جزو عوارض جانبی نیتروگلیسرین نمی باشد؟
1) برادیکاردی 2) کاهش فشار خون
3) تاکیکاردی 4) سردرد
-9 از نقطه نظر پرستاری، استفاده از کدام اقدام پرستاری زیر در بیماران انفارکتوس (MI) کجاز نیست؟
1) ملین 2) اکسیژن تراپی
3) شیاف 4) رژیم کم نمک
-10 شخصی مبتلا به انفارکتوس پس از یک هفته Chest Pain که با دم و سرفه تشدید مـی یابـد، مراجعـه
کرده است که به مرفین جواب نمی دهد. احتمال کدام عارضه وجود دارد؟
1) ادم ریه 2 ) پریکارد
و الی اخر

دانلود پایان نامه پرستاری و مراقبت های ویژه

نوع فایل:word

سایز:7.77mb

تعداد صفحه:245
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نکات، پرستاری، مراقبت، ویژه، 2
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:32

نکات مراقبت های ویژه ، فوریتها ، دیالیز

نکات مراقبت های ویژه ، فوریتها ، دیالیز


توضیحات: این پروزه بیش از 550 نکته پزشکی می باشد .
مجموعه نکات1
C.C.U
1- تهویه مناسب در بخش مراقبتهای ویژه باید دارای شرایط ذیل باشد:
دمای هوای بخش مراقبتهای ویژه باید متعادل و در حدود 21 تا 26 درجه باشد- رطوبت بخش باید 30% تا 60% باشد.
هوای اتاق 15 تا 20 بار در ساعت تعویض شود. در صورت نیاز مجهز به بیوفیلتر باشد. در بخشهای ICU به ازای هر
بیمار، یک پرستار و در بخشهای CCU به ازای 2 تا 3 بیمار، یک پرستار نیاز است.
2- اهداف عمده پرستاری در حیطه روانی بخشهای ویژه
پیشگیری از بروز علایم ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد تحریکات میباشد که از این جهت استرس زیادی به این
بیماری وارد میشود. اولسرپتیک ناشی از استرس زیاد در این بیماران دیده میشود؛ برای جلوگیری از آن، آنتیاسید در
اکثر بیماران ICU تجویز میگردد. تحریکات حسی مراحل پیچیدهای دارد که مبدأ آن 5 عضو حسی، «چشم، گوش،
پوست، بینی، زبان» میباشد که تحریکات را از محیط گرفته و ازطریق راههای عصبی به مغز میفرستند و در مغز تجزیه
و تحلیل و تفسیر میشوند.
3- عوامل مؤثربر اعمال جنسی شامل: عوامل محیطی (تحریکات محیطی) عوامل بیولوژیکی (اختلال در گیرندههای
عصبی و اختلال در مراکز اصلی دریافت تحریکات حسی)
4- در حیطه روانی بخشهای ویژه محرومیت از تحریکات حسی مطرح میشود یعنی: تحریکات حسی ناکافی، افرادی که
سیستم حسی آنها طبیعی است، ولی محرکات کافی در محیط وجود ندارد، به همان اندازهی افرادی که اختلال
درحواس پنجگانه دارند، دچار صدمه میشوند.
5- عوامل مؤثر در محرومیت از تحریکات حسی عبارتاند از:
حداقل تماس با دنیای خارج، محدودیت تماس با خانواده و دوستان، کم بودن نور صدا، گم کردن زمان و مکان، ساده و
مات بودن رنگ دیوار، عدم تحریکات به دلیل مشکلات ارتوپدی و شکستگی، فقدان بینایی وشنوایی و ...
6- علایم SD محرومیت حسی عبارتاند از:
هذیان و توهم بینایی و شنوایی، عدم توانایی در تمرکز افکار و قضاوت، از دست دادن حس و ادراک زمان، احساس
غیرواقعی بودن یا قرارگرفتن درمحیط خیالی، اختلال در وضعیت احساسی و عاطفی، خیالبافی، ابراز ناراحتیهاینکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«5 »
جسمی، حالت اضطراب و سوءظن و عصبانیتاز سوءتغذیه- حفظ راحتی جسمانی، عدم وجود درد، خواب مناسب- پیشگیری از عوارض عدم تحرک مثل زخم بستر و
عفونتهای تنفسی- حمایت روانی و روحی از بیماران و جلوگیری از بروز محرومیت حسی و افزایش تحریکات حسی.
13- چهاردریچهی قلب به خون اجازه میدهد تا خون در یک جهت حرکت کند، دونوع دریچهی دهلیزی بطنی و
نیمههلالی در قلب وجود دارد.
14- دریچه های دهلیزی بطنی، دهلیزها را از بطن جدا میکند ولی بین دو دهلیز و بین دو بطن دریچهای وجود ندارد.


نوع فایل:word

سایز:2.02mb

تعداد صفحه:111

خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 12:38

دانلود مقاله آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن

دانلود مقاله آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن

این محصول در قالب فایل word و در 84 صفحه تهیه و تنظیم شده است


توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

سرفصل
هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل
جایگاه حمل و نقل در اقتصاد
شمای تأثیر حمل و نقل در پروسه تولید، صنعت، اقتصاد
انواع سیستم حمل و نقل از نظر نوع سیستم حمل و نقلی
استراتژی حمل و نقل
انواع سیستم حمل و نقل از نظر منطقه جغرافیایی (درون شهری و برون شهری)
انواع سیستم حمل و نقل از نظر ترانزیت
بررسی مسیر ایده آل از دیدگاه مهندس ترابری
برنامه ریزی حمل و نقل شهری
روند مطالعه و برنامه ریزی ترابری شهری
مقدمات مرحله اول (مرحله آمادگی)
آمارگیری
ترازهایی از قبیل
منظور از سفر
الگوهای سفر نسبت به ناحیه مطالعاتی
طرح جاده های شهری
ظرفیت جاده های شهری
نقش طرح هندسی در طراحی جاده های شهری
ظرفیت جاده
مطالعه پارکینگ
محل پارکینگ
انواع پارکینگ
مدیریت سیستم های ترابری و حمل و نقل
طرح جامع حمل و نقل یا برنامه ریزی جامع ترابری و ترافیک
طرح جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرها
تکنولوژی حمل و نقل
طبقه بندی سیستم های جدید حمل و نقل
استراژی های پیشنهادی حمل و نقل در رابطه با ایران
ایمنی در ترافیک
ایمنی در جاده های شهری
ایمنی در جاده های برون شهریخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:17

نکات کلیدی استخدامی بهداشت عمومی

ک مجموعه بی نظیرنکات کلیدی و طلایی استخدامی رشته بهداشت عمومیشامل:نکات کلیدی روان پرستارینکات کلیدی پرستاری کودکاننکات کلیدی داخلی و جراحینکات کلیدی مادران و نوزادانو همین طور این مجموعه شامل یک سری از نمونه سوالات عمومی به شرح زیر می باشد   سوالات ویژه استخدامی زیر:   ریاضی   آمار   زبان انگلیسی   کامپیوتر   (مجموعه سوالات عمومی جداگانه 160صفحه)   با خرید این مجموعه استخدام شدن خود را تضمین کنید ...ادامه مطلب
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 09:28

نکات مهم نگهداری و تحریر دفاتر قانونی

در این فایل چگونگی تحریر و نگهداری دفاتر قانونی به طور کامل و کاربردی تشریح شده است. ...ادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 10:30

نکات ازدواج و زناشویی

نکات ازدواج و زناشویی نکات کلیدی و مهم قبل و بعد از ازدواج ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: نکات، ازدواج، زناشویی
1 2 3 4 >>