X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:18

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژی تکیه کر ده اند . بر مبنای باز بینی نوشته ها ،ما یک مدل جدید برای پذیرش تکنولوژی را فرض کرده ایم شامل ایدئولوژی آموزش و پرورش بعنوان یک عامل خارجی است. ما سعی کردایم مدلی را ایجاد کنیم که با توجه به اطلاعات گرد آوری شده از پرسشنامه های کامل شده بوسیله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضی باشد .متغیرهای مورد استفاده از مراحل تحلیل مدل بخشهای از مدل اصلی پذیرش تکنولوزی وشش ایدئولوژی آموزشی مختلف هستند. نتایج نشان دادند که مدل جدید ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که ایدئولوژی های مختلف آموزشی ممکن است اثرات متفاوت روی پذیرش تکنولوزی توسط معامان داشته باشند.

واژه های کلیدی:ایدئولوژی های آموزشی ،پذیرش تکنولوژی ،انطباق تکنولوژی ،آموزش معلم

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۴
پذیرش تکنولوژی ۵
ایدئولوژی آموزشی ۷
ابزار instrument 11
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۲
بخش ایدئولوژی آموزشی ۱۴
قسمت مبنی بر پذیرش تکنولوژی ۱۶
بحث 20خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:46

شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلکه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده درهردوره ای ازتاریخ اگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب های فکری واعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی واجتماعی نشده بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد وتعالی فرهنگ وتمدن انان کمک های زیادی نموده وزمینه اراستگی مناسب زندگی را فراهم می کند.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

۱ـمقدمه ۲

۲ ـ بیان مسئله تحقیق ۴ ۳- ضرورت واهمیت تحقیق ۶

۴ ـ اهداف پژوهش ۷

۵ ـ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق ۸

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش.

۱ـ پیشینه تحقیق ۱۰

۲ ـ تعریف مد ۱۲

۳ ـتعریف فرهنگ ۱۳

۴ ـ هویت فرهنگی ۱۳

۵ ـ نشانه شناسی وفرهنگ مادی. ۱۵

۶ ـ فرهنگ پذیری ۱۶

۷ ـ تهاجم فرهنگی ۱۷

۸ ـ پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مدگرایی ۱۹

۹ ـ سن ۲۲

۱۰ ـ پوشاک ۲۳

۱۱ ـ وسایل ارتباط جمعی ۲۴

۱۲ ـ کامپیوتر واینترنت ۲۶

۱۳ ـ موسیقی ۲۷

۱۴ ـ حکومت ۲۸

۱۵ ـ محل سکونت ۳۰

۱۶ ـ نظریه های مد ۳۱

۱ـ۱۶ آبراهام مازلو ۳۱

۲ـ۱۶ گئورگ زیمل ۳۱

۳ـ۱۶ هربرت اسپنسر ۳۲

۴ ـ۱۶ هومنز ۳۲

۵ ـ۱۶ کارل مارکس ۳۲

۱۷ ـ چهارچوب نظری (کارکردگرایی) ۳۴

۱۸ ـ فرضیه های تحقیق ۳۶

۱۹ ـ تعریف عملی ونظری متغر های تحقیق ۳۷

۱ـ۱۹ تعریف نظری متغیرهای وابسته ۳۷

۲ـ۱۹ تعریف نظری متغیرهای مستقل ۳۸

۳ـ۱۹ تعریف عملی متغیرهای وابسته ۴۰

۴ـ۱۹ تعریف عملی متغیرهای مستقل ۴۲

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۱ ـ جامعه اماری ۴۴

۲ ـ حجم نمونه ۴۴

۳ ـ روش تحقیق. ۴۴

۴ ـ ابزار جمع اوری داده ها ۴۶

۱ـ۴ پرسشنامه ۴۶

۲ ـ۴ مصاحبه ۴۶

۳ ـ۴ اسناد ومدارک ۴۷

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۱ ـمقدمه ۴۹

۲ ـ تجزیه و تحلیل توصیفی ۵۰

۳ ـ تجزیه وتحلیل استنباطی ۶۹

فصل پنجم :نتایج تحقیق

۱ ـ بیان پیشنهادات و راهکارهای راهبردی تحقیق ۷۹

۲ ـ بیان محدودیت های تحقیق ۸۰

منابع ۸۱

ضمائم و پیوست ها2 ۸

بیان کلی مسئله تحقیق

پدیده مد ازموضوعاتی است که همواره می تواند اقشارمختلف جامعه را به شکل های گوناگون مورد تاثیرخود قرار دهد.درواقع حکومت اسلامی درارائه الگوهای فرهنگی درسال های بعد از انقلاب موفق نبوده است.امروزه گرایش نسل جوان کشور روزبه روزبه مدهای جدید لباس،مدل ورفتارهای تقلیدی گروه های موزیک رپ،تکنو،پاپ،راک و ...هنرمندان و ورزشکاران خارجی به خصوص از نوع غربی و امریکایی افزایش بیش از حد یافته است.چنین گرایشاتی در گذشته بیشتر در جوانان مقیم بالای شهر(ثروتمند به لحاظ مالی)دیده می شد ولی امروز بین جوانان و نوجوانان بالا و پایین شهر درعرصه یک سری تمایلات وخواست های اجتماعی وازادی های مدنی برای یک زندگی بهتر،راحت تروازاد تر توافقی وجود دارد و ان ها درسال های اخیر با ارتباط و تبادل امکانات،روابط گسترده با یکدیگربرقرار کرده اند.نسل سوم کشورمان با وسایلی چون ماهواره ،اینترنت ،نوارویدئو،نوار کاست ،پوسترها،لباس و شلوارهای لی با مارک های مختلف به شدت تحت تاثیر تغیرات وشرایط جهانی شدن قرارگرفته اند و به اشکال گوناگون از خود عکس العمل نشان میدهند و چنان که می بینیم مد در زندگی انها نقش مهمی بازی میکند مراجعه به کانال های موسیقی چون و...از طریق انتن های ماهواره ای به شدت در نسل جوان کشور رایج است.بسیار دیده شده که یک جوان کارگر با درامد روزانه ای 4-3 هزار تومانی ،برای خود پیراهن یا شلواری با مارک خارجی را با قیمت 25 هزار تومان می خرد تا بلکه بدین طریق خود را با شرایط دیگر جوانان وفق دهد ودرواقع یک هفته حقوقش را بابت ان پیراهن یا شلوار پرداخت کرده است .در اینجا لازم به تذکر است که هدایت و ارشاد نسل

جوان این کشوربه برنامه ریزی های اصولی علمی و تلاش بی وقفه نیاز داشته وهرگونه سهل انگاری در این زمینه نه تنها گناهی نا بخشودنی است بلکه زیانهای جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.امروز که نسل بیداری مسلمین وارد مرحله ای تازه شده و تلاش های کسانی چون سید جمال الدین ،اقبال ،محمدعبده ،سید قطب ،علامه نائینی،ایت الله طالقانی ومطهری و...بعد عینی به خود گرفته.استفاده از تمامی امکانات جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگی وواکسینه کردن تمام احادجامعه به خصوص نوجوانان وجوانان ضروری ترین مسئله بوده و چه زیباست رهنمود استاد شهیدمطهری:"اگر مشکلی در راهنمایی نسل جوان باشد بیشتر در فهمیدن زبان ومنطق او و روبرو شدن او با زبان و منطق خودش است و دراین وقت است که هر کسی احساس می کند این نسل بر خلاف انچه ابتدا به نظر می رسد لجوج نیست و امادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد."(مرتضی مطهری،مسئله حجاب،مقدمه کتاب)

نوع فایل: word

سایز : 73.3 KB

تعداد صفحه:87خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:38

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران


چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش رابطه متغیرهای عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM) ، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی و اعتماد را نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است .

سپس به ترتیب ، اعتماد ، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده بیشترین تا کمترین رابطه را با بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی ،مدل پذیرش تکنولوژی.

فهرست مطالب

ت چکیده ............................................................................................................................................................................

ث فهرست مطالب ................................................................................................................................................................

ز فهرست اشکال ................................................................................................................................................................

س فهرست جداول ................................................................................................................................................................

فصل اول- کلیات پژوهش

2 1-1- مقدمه ........................................................................................................................................................................

2 1-2- بیان مسأله .................................................................................................................................................................

4 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ............................................................................................................................................

6 1-4- سؤال تحقیق ..............................................................................................................................................................

6 1-5- اهداف تحقیق ............................................................................................................................................................

6 1-6- فرضیه¬های تحقیق .......................................................................................................................................................

7 1-7-مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................................................

8 1-8- روش تحقیق .............................................................................................................................................................

8 1-9-قلمرو تحقیق...............................................................................................................................................................

8 1-9-1- قلمرو مکانی .......................................................................................................................................................

8 1-9-2- قلمرو زمانی .......................................................................................................................................................

8 1-9-3-قلمرو موضوعی.....................................................................................................................................................

9 1-10- تعریف واژگان کلیدی ............................................................................................................................................

11 1-11-خلاصه فصل..............................................................................................................................................................

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش

13 2-1- مقدمه ........................................................................................................................................................................

14 2-2- مدل پذیرش تکنولوژی................................................................................................................................................

18 2-3- اعتماد .......................................................................................................................................................................

19 2-4-عوامل خارجی.............................................................................................................................................................

19 2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری.............................................................................................................................

20 2-4-2- رضایتمندی ........................................................................................................................................................

21 2-5- صنعت بانکداری .......................................................................................................................................................

21 2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان............................................................................................................................

22 2-5-2- کانالهای ارائه خدمات بانکها ..............................................................................................................................

23 2-6- بانکداری الکترونیکی ..............................................................................................................................................

24 2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی.............................................................................................................................

24 2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک..............................................................................................................................

26 2-6-3-مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی...................................................................................................

27 2-6-4-مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران...................................................................................

27 2-6-4-1- جنبه داخلی...................................................................................................................................................

27 2-6-4-1-1-مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی......................................................................................................

28 2-6-4-1-2- کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران............................................

30 2-6-4-1-3- موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی در گسترش بانکداری الکترونیکی...................................................

31 2-6-4-2-جنبه های خارجی.........................................................................................................................................

31 2-7- بانکداری اینترنتی ....................................................................................................................................................

34 2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی........................................................................................................................................

35 2-7-2- ضرورت توسعه بانکداری اینترنتی.........................................................................................................................

36 2-7-3-تاریخچه بانکداری اینترنتی..................................................................................................................................

38 2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ..................................................................................................................................

39 2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی.......................................................................................................................

40 2-8- تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ..............................................................................................................................

40 2-8-1- اهداف ...........................................................................................................................................................

40 2-8-2- مدت زمان .......................................................................................................................................................

41 2-8-3- سرمایه بانک .......................................................................................................................................................

41 2-8-4-خط مشی بانک.....................................................................................................................................................

41 2-8-4-1-چشم انداز.......................................................................................................................................................

41 2-8-4-2-ماموریت .........................................................................................................................................................

42 2-8-4-3-ارزش های سازمانی..........................................................................................................................................

43 2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان............................................................................................................................

43 2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای.....................................................................

43 2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان........................................

43 2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک.....................................................................................

44 2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)..............................................................................

44 2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط...............................................................................................................

44 2-8-4-4-6-تراکنش های مالی........................................................................................................................................

44 2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک............................................................................................

45 2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع......................................................................................................................................

45 2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب...................................................................................................................

45 2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول..........................................................................................................

46 2-9- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده .......................................................................................................................

46 2-9-1- پژوهش‏های خارجی..........................................................................................................................................

49 2-9-2- پژوهش‏های داخلی..........................................................................................................................................

55 2-10- جمع بندی تحقیقات پیشین ...................................................................................................................................

59 2-11- خلاصه فصل .........................................................................................................................................................

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

61 3-1- مقدمه .....................................................................................................................................................................

61 3-2- روش تحقیق ............................................................................................................................................................

63 3-3- جامعه و نمونۀ آماری ...............................................................................................................................................

64 3-4- روش نمونه¬گیری و تعیین حجم نمونه .........................................................................................................................

66 3-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق..............................................................................................................................

66 3-5-1-متغیر مستقل............................................................................................................................................................

67 3-5-2-متغییر وابسته.............................................................................................................................................................

67 3-6- فرضیه¬ها و مدل مفهومی تحقیق ................................................................................................................................

69 3-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................................................................

70 3-8-ابزار سنجش تحقیق...................................................................................................................................................

70 3-8-1-پرسش نامه...........................................................................................................................................................

71 3-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق.....................................................................................................................................

71 3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش ....................................................................................................................................

72 3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش ....................................................................................................................................

73 3-10- روش آزمون فرضیه ها...........................................................................................................................................

74 3-11- خلاصه فصل ...........................................................................................................................................................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده¬ها

76 4-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................

76 4-2- ویژگی¬های جمعیت شناختی پاسخ¬دهندگان و جامعه آماری .......................................................................................

77 4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ........................................................................................................

78 4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن .............................................................................................................

79 4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ..............................................................................................

80 4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ...........................................................................................

81 4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه ..............................................................................................

82 4-3- تحلیل استنباطی داده¬ها ..............................................................................................................................................

82 4-3-1- آزمون همبستگی فرضیه ها ................................................................................................................................

82 4-3-1-1- همبستگی بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و عوامل خارجی ..........................................................

83 4-3-1-2- همبستگی بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و سهولت درک شده .....................................................

84 4-3-1-3- همبستگی بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و سودمندی درک شده .................................................

86 4-3-1-4- همبستگی بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و اعتماد ......................................................................

87 4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی..............................................................................

88 4-3-2- آزمون رتبه بندی فریدمن .................................................................................................................................

89 4-3-2-1- نتیجه آزمون معنی داری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی........................

90 4-4- نتایج ..........................................................................................................................................................................

91 4-5- خلاصه فصل .............................................................................................................................................................

فصل پنجم: یافته¬ها، نتیجه¬گیری و پیشنهادات

93 5-1- مقدمه .......................................................................................................................................................................

93 5-2- مروری مختصر بر روند پژوهش ..................................................................................................................................

95 5-3- یافته¬ها ......................................................................................................................................................................

96 5-4- نتیجه¬گیری ...............................................................................................................................................................

97 5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ...............................................................................................................................

98 5-6- محدودیت¬های پژوهش .............................................................................................................................................

99 5-7-خلاصه فصل...............................................................................................................................................................

فهرست منابع و مأخذ

102 منابع فارسی ........................................................................................................................................................................

108 منابع لاتین ..........................................................................................................................................................................

112 ضمائم و پیوست¬ها .............................................................................................................................................................

فهرست اشکال

7 شکل شماره (1-1) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی .....................................................................................................

16 شکل شماره (2-1) مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM).......................................................................................

17 شکل شماره (2-2) مدل مفهومی پژوهش ........................................................................................................................

68 شکل شماره (3-1) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی.......................................................................................................

فهرست جداول

صفحه عنوان

26 جدول شماره (2-1) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی...................................................................................

56 جدول شماره (2-2) جمع¬بندی تحقیقات انجام شدۀ خارجی ...........................................................................................

57 جدول شماره (2-3) جمع¬بندی تحقیقات انجام شدۀ داخلی ...............................................................................................

66 جدول شماره (3-1) تعریف متغیر مستقل ........................................................................................................................

67 جدول شماره (3-2) تعریف متغیر وابسته .........................................................................................................................

69 جدول شماره (3-3) متغیرهای تحقیق .................................................................................................................................

77 جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب جنسیت ..........................................................................

78 جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب سن ...............................................................................

79 جدول شماره(4-3) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ...................................................................

80 جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ............................................................

81 جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ...................................................................

83 جدول شماره (4-6) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و عوامل خارجی ........................

84 جدول شماره (¬4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و سهولت درک شده.....................

85 جدول شماره (4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و سودمندی درک شده.........

86 جدول شماره (4-9) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی و اعتماد.................................

87 جدول شماره (4-10) آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی...............................

89 جدول شماره (4-11) آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی......................................................

89 جدول شماره (4-12) نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی........................................................

عنوان : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

فرمت : doc

تعداد صفحات :140خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:15

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

مادة 1 در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

مادة 2 ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

5 – حداقل سرمایة شرکت ده میلیارد ریال باشد.

6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 21:12

معیارهای یادگیری در پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی برای کودکان

موضوع : معیارهای یادگیری در پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی   (فایل WORD  قابل ویرایش )   تعداد صفحات : 13   مقدمه  کودکان، پذیرش قوانین و مقررات اخلاقی، ارزشها و ضد ارزشها و رفتارهای خواسته شده از سوی والدین و مربیان را در ذهن خود، براساس پیامدهای جسمانی و آنی آن ارزیابی می کنند. در واقع منشا پذیرش مقررات و یا اطاعت از قوانین اخلاقی، براساس احساس خوشایندی (لذت) و یا ناخوشایندی (درد و الم) آنی است که کودک آن را احساس و درک می کند. در این مرحله کودک توجهی به معنا و ارزش اعتباری و اهمیت اعتقادی معیارهای ارزشی رفتار خویش ندارد. بلکه از دیدگاه او درست و نادرست، خوب و بد، براساس آثار و پیامدهای ملموس جسمانی ارزیابی می شود. زیرا پدر و مادر و یا مربی در مقام تسلط و اقتدار هستند. از این رو، پذیرفتن و اطاعت کردن از صاحبان اقتدار و احترام به افراد معتبر و قدرتمند، مهمترین ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 ساعت 09:31

مقاله ارائه مدل کاربردی پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

چکیده: یکی از چالش های اساسی نظام مالیاتی هر کشور، ساده سازی مالیات در مفهوم کلی و ساده سازی قوانین و مقررات در مفهوم محدود آن است که خود عزم و اراده سازمان امور مالیاتی و نهادهای قانونگذاری در جهت تحول در سیستم مالیاتی را می طلبد. اصلاح نظام مالیاتی از طریق بر قراری سیستم مالیات الکترونیکی، نه تنها در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار موثر می باشد بلکه در مورد سیستم مالیات بر درآمد به عنوان مانعی بزرگ در برابر بی عدالتی در نظام مالیاتی قلمداد می شود، چرا که یکی از پیامدهای پیچیده بودن سیستم مالیاتی سنتی، افزایش تصور در بین عموم مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات و وجود تبعیض مالیاتی است. یکی از مهمترین پایه های اصلاح نظام مالیاتی، استفاده از فناوری اطلاعات و مفهوم دولت الکترونیک است که چند سالی است در قالب مدل مالیات الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و حرکتهایی نیز در جهت کاربردی نمودن و ساماندهی ن ...ادامه مطلب
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 17:11

رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی موثر در جهت پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط شالیکاران: مطالعه موردی شهرستان بابل

چکیده : بکارگیری الگوهای توسعه موجب کاربرد وسیع نهاده های کشاورزی به ویژه افزایش کاربرد سموم و انواع کودهای شیمیایی گشته است که علاوه بر از بین بردن گونه های مختلف گیاهی و جانوری و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی سبب افزایش بیماری های مهلک و لاعلاج گردیده است. لذا به منظور کنترل آفات بایستی از سموم شیمیایی به طور حداقل استفاده نمود و بیشتر به سمت استفاده از مبارزه بیولوژیک پیش رفت. در همین راستا کارگاه منطقه ای کنترل بیولوژیک آفات گیاهی خاور نزدیک، در بابلسر، بهترین روش پذیرش همگانی مدیریت تلفیقی آفات را مشارکت کلیه روستاییان در یک فضای آموزشی بدون دیوار به نام مدرسه مزرعه کشاورز معرفی نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدرسه مزرعه کشاورز در پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط شالیکاران شهرستان بابل می باشد. اطلاعات از ۴۳۳ شالیکار ( ۸۱ شالیکار شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز و ۳۵۲ نفر از شالیکارنی که در ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 16:46

چگونگی پذیرش مقالات در سایت ISI

این پاورپوینت دارای اطلاعات مفیدی و قدم به قدم چگونگی پدیرش مقالات و انجام کارهای مورد نیاز این سایت در مقالاله برا ی شما دوستان عزیز می باشد. خرید خوب هزینه نیست ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: چگونگی، پذیرش، مقالات، سایت، isi
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 09:28

پروپوزال شناسائی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اولویت‌بندی آنها با تکنیک ANP فازی

  عنوان پروپوزال : شناسائی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اولویت‌بندی آنها با تکنیک ANP فازی (موردمطالعه: بانک صادرات ایران ) فرمت : ورد(قابل ویرایش)          بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) : بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات می‌باشد که براساس آن تمامی فعالیتهای مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می‌شود. به همین دلیل، استفاده از سیستمهای الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 16:19

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان افسردگی با اکت همین حالا دانلود کنید فقط 5000 تومان ...ادامه مطلب
1 2 >>