X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:12

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.

دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:

بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.

لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ...................................................................................................................... 1

فصل اول_ کلیات تحقیق :

مقدمه......................................................................................................................... 2

بیان موضوع................................................................................................................ 3

هدف و دلایل انتخاب.................................................................................................. 4

اهمیت موضوع ........................................................................................................... 5

فرضیه تحقیق ............................................................................................................. 6

قلمرو تحقیق .............................................................................................................. 8

متغیرهای تحقیق ........................................................................................................ 9

جمع آوری اطلاعات ................................................................................................ 11

تعاریف و اصطلاحات............................................................................................... 12

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ...................................................................................................................... 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان .................................................. 18

سود حسابداری ......................................................................................................... 18

نظریات پیرامون سود ................................................................................................. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ................................................................................... 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ................................................................................. 26

اهداف گزارشگری سود ............................................................................................ 28

نقاط قوت سود حسابداری ......................................................................................... 28

نقاط ضعف سود حسابداری ....................................................................................... 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ........................................................ 30

صورت سود و زیان .................................................................................................. 31

ماهیت درآمد ........................................................................................................... 31

اندازه گیری درآمد ................................................................................................... 32

تحقق درآمد ............................................................................................................ 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ...................................................................................... 35

ماهیت هزینه ........................................................................................................... 37

اندازه گیری هزینه .................................................................................................... 38

زمان وقوع هزینه ...................................................................................................... 39

بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری ................................................................................................. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی ............................................................................................... 43

بازارهای اوراق بهادار ............................................................................................... 45

کارایی بازار ............................................................................................................. 45

سطوح کارایی بازار ................................................................................................... 46

استفاده کنندگان از صورتهای مالی ............................................................................ 48

بخش سوم - تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ......................................................................... 49

بخش چهارم - مروری بر تحقیقات قبلی .................................................................... 54

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ...................................................................................................................... 63

اهداف تحقیق ........................................................................................................... 63

روش تحقیق ............................................................................................................ 64

فرضیه تحقیق ........................................................................................................... 66

جامعه آماری ............................................................................................................ 69

نمونه آماری ............................................................................................................ 69

متغیرهای تحقیق ...................................................................................................... 72

روش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................... 72

روش آزمون فرضیات ............................................................................................... 73

محدودیتهای تحقیق .................................................................................................. 75

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ...................................................................................................................... 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................... 76

فرضیه های تحقیق .................................................................................................... 77

نتایج آزمون فرضیه ................................................................................................... 79

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات ..................................................................... 93

مقدمه ...................................................................................................................... 93

پیشنهادات تحقیق ..................................................................................................... 94

سایر پیشنهادات ....................................................................................................... 96خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:28

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی ................................................................................................ أ

تقدیم به ............................................................................................................ ب

چکیده .............................................................................................................. د

فصل اول : کلیات تحقیق ........................................................................... 1

مقدمه ................................................................................................................ 2

بیان مسئله .......................................................................................................... 4

اهمیت موضوع تحقیق ...................................................................................... 6

اهداف تحقیق ................................................................................................... 8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ................................................................... 9

فرضیه های تحقیق ............................................................................................. 10

قلمرو تحقیق ..................................................................................................... 11

جامعه آماری ..................................................................................................... 11

روش تحقیق ...................................................................................................... 12

روش جمع آوری اطلاعات .............................................................................. 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .......................................................................... 13

ساختار کلی تحقیق ........................................................................................... 13

تعریف واژه ها ................................................................................................... 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق .......................................................................... 17

بخش اول : روشهای تامین مالی ....................................................................... 19

تاریخچه ............................................................................................................ 20

شیوه های تامین مالی .......................................................................................... 22

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................ 25

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .................................................. 26

وامهای بلند مدت .............................................................................................. 29

ویژگیهای وامهای بلند مدت .............................................................................. 29

مزایای وامهای بلند مدت ................................................................................... 29

معایب وامهای بلند مدت .................................................................................... 30

سهام ممتاز ........................................................................................................ 30

ویژگی های سهام ممتاز ..................................................................................... 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ...................................... 32

مزایای انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 33

معایب انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 34

سهام عادی ........................................................................................................ 35

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................ 35

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ...................................... 38

مزایای انتشار سهام عادی ................................................................................... 38

معایب انتشار سهام عادی ................................................................................... 39

اختیار خرید سهام .............................................................................................. 40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی .................................................................... 41

مزایای اختیار خرید سهام .................................................................................. 42

معایب اختیار خرید سهام ................................................................................... 43

سهام عادی ........................................................................................................ 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ........................................................................... 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ............................................. 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ......................................................... 46

سودهای توزیع نشده شرکت ............................................................................. 46

سود انباشته ........................................................................................................ 50

مزایای استفاده از سود انباشته ............................................................................. 51

معایب استفاده از سود انباشته ............................................................................. 52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ................................................ 53

سود سهمی ....................................................................................................... 54

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 .................................................... 59

بازده سهام ......................................................................................................... 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی ................................................................. 62

هزینه سرمایه ...................................................................................................... 63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه .................................................................. 69

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ................................................................... 70

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ................................................................... 70

معایب استفاده ارزش بازار ................................................................................. 72

نظریه های ساختار سرمایه .................................................................................. 73

مفروضات CAPM.......................................................................................... 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت .............................................. 80

موسسات درحال رشد ....................................................................................... 81

موسسات در حال افول ...................................................................................... 81

موسسات در حال بلوغ ....................................................................................... 81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ................................................................ 81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ..................................................................... 82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها ........................... 86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها ............................................. 87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها ......................................... 88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها................................. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها................................. 89

اهرام مالی ......................................................................................................... 92

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ..................................................................... 93

اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............................................................................ 93

اثر سیاست تقسیم سود ....................................................................................... 94

سودآوری و ارزش شرکت ............................................................................... 95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری .................................................................... 96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ............................................ 98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ............................................................... 99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ................................................................... 104

فصل سوم : متدولوژی تحقیق ................................................................ 105

مقدمه ................................................................................................................ 106

روش تحقیق ...................................................................................................... 106

اهداف تحقیق ................................................................................................... 107

فرضیه های تحقیق ............................................................................................. 108

جامعه آماری ..................................................................................................... 110

نمونه آماری ...................................................................................................... 110

قلمرو تحقیق ..................................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................... 119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق .......................................................... 120

ضریب همبستگی پیرسون .................................................................................. 120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک........... 124

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) ...................................... 128

آزمون K-S ..................................................................................................... 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق.......................................... 131

مقدمه ................................................................................................................ 132

آزمون فرضیه ها ................................................................................................ 132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................... 142

مقدمه ................................................................................................................ 143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق .......................................................................... 143

نتیجه گیری کلی ............................................................................................... 145

پیشنهادت تحقیق ............................................................................................... 146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ............................................ 146

پیشنهادات آتی .................................................................................................. 146

محدودیتهای تحقیق ........................................................................................... 147

منابع و مآخذ .....................................................................................................

ضمائم و پیوستها ...............................................................................................خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:30

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1377 .

مقدمه :

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم .1 . علی قلی پور ، بررسی سیاست های تقسیم سود بر ….، تحقیقات مالی ، ش 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75 ، صفحه 85 .

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) تشریح و بیان موضوع :

منابع تأمین مالی شرکت به 2 بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد۱.

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدت
برای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند۲و نه از انتشار سهام جدید .

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد .

2-1) اهمیت موضوع :
اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ،

1 . حسین صفرزاده ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی اثر انتشار مجدد سهام عادی بر بازده ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1379 ، صفحه 3 .

2 . این مورد مربوط به شرکت های ایرانی نیست .

استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد .

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند . تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود با توجه به مزایای ذکر شده این تحقیق به دنبال این موضوع بوده است که آیا شرکت های ایرانی از این منبع مالی به درستی استفاده کرده اند یا خیر۱.

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع :

روند تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در چند سال اخیر گویای این واقعیت است که این شرکت ها گرایش فراوانی به انتشار سهام عادی به عنوان روشی جهت به دست آوردن سرمایه لازم به منظور اجرای طرح های توسعه و یا حتی جبران کمبود نیازهای مالی کوتاه مدت خود داشته اند ۲. با توجه به مطالب و دلایل ذکر شده در قسمت های قبل و از آنجا که انتشار سهم جدید مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد ،به نظر محقق استفاده از روش سود انباشته اقتصادی تر خواهد بود و در همین راستا این تحقیق به منظور بررسی تأثیر افزایش سود شرکت ها بر درصد افزایشEBIT آن ها در سال بعد انجام شد .

بطور کلی می توان از 4 شیوه برای پرداخت سود استفاده کرد :

الف- خط مشی تقسیم سـود ثابت : در این روش مبلغ ثابـتی سود به هر سهـم در

سال تعلق می گیرد .

ب- خط مشی تقسیم سود متغیر : در این روش سود ثابت است ولی از آنجا که سود از سالی به سال بعد در نوسان است .مبلغ سود هر سهم دچار نوسان خواهد شد .

ج- تقسیم سود ثابت و متغیر : این روش ترکـیبی از دو روش قبل است و مزایای هر دو را نیز دارا می باشد .در این روش درصد ثابتی سود نسبت به ارزش اسمی اعلام می شود ،علاوه بر این در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی می ماند ،تصمیم به تسهیم سود اضافه می گیرد .

د- خط مشی تقسیم سود باقیمانده : در این روش اگر هزینه پروژه های جدید از جریانات نقدی ورودی به شرکت کمتر باشد تفاوت به عنوان سود پرداخت خواهد ش1 . همان منبع ، صفحه 92 .

فصل سوم : روش تحقیق

1-3) روش تحقیق :

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و در آن برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است ،تا وجود رابطه ،نوع و میزان رابطه بین متغیرهای موجود در تحقیق مشخص شود .

2-3) قلمروی تحقیق :

الف- قلمروی موضوعی تحقیق : در این تحقیق رابطه بین درصد افزایش سود انباشته بر درصد افزایش سود عملیاتی سال آینده شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است .

ب- قلمرو زمانی تحقیق : قلمروی زمانی تحقیق از سال 1377 تا سال 1380 می باشد و علت انتخاب آن ،زیرا جدیدترین اطلاعات مربوط به این سال ها می- باشد .

ج- قلمروی مکانی تحقیق : چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

فهرست مطالب :عنوان صفحه

ü تقدیر و تشکر........................................................................................... 1

ü فهرست مطالب...................................................................................... 2

ü فهرست جداول و نمودارها...................................................................... 4

ü مقدمه..................................................................................................... 5

ü فصل اول : طرح تحقیق........................................................................... 6

1-1) تشریح و بیان موضوع........................................................................... 6

2-1) اهمیت موضوع..................................................................................... 6

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع............................................................... 7

4-1) فرضیات تحقیق..................................................................................... 7

5-1) روش تحقیق.......................................................................................... 8

6-1) قلمرو تحقیق......................................................................................... 8

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی...................................................... 8

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق..................................... 9

9-1) مشکلات و موانع تحقیق..................................................................... 9

ü فصل دوم : ادبیات موضوع.................................................................... 10

1-2) بورس اوراق بهادار................................................................................ 10

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار............................................................. 10

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان.................................................................. 10

3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران........................................................... 11

4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد.............................................................................................. 15

2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی...................................................... 15

1-2-2) استقراض....................................................................................... 16

2-2-2) سهام ممتاز................................................................................... 16

3-2-2) سهام عادی.................................................................................... 16
عنوان صفحه

4-2-2) سود انباشته.................................................................................. 17

3-2) هزینه سرمایه........................................................................................ 17

1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه.................................................................... 17

2-3-2) هزینه بدهی ها............................................................................... 18

3-3-2) هزینه سهام ممتاز......................................................................... 18

4-3-2) هزینه سهام عادی.......................................................................... 18

5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته............................................ 19

6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه........................................ 20

4-2) خط مشی تقسیم سود.......................................................................... 20

1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود...................................................... 20

2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود............................................ 20

3-4-2) روش های تقسیم سود.................................................................. 22

ü فصل سوم : روش های تحقیق................................................................ 23

1-3) روش تحقیق.......................................................................................... 23

2-3) قلمرو تحقیق......................................................................................... 23

3-3) جامعه آماری....................................................................................... 23

4-3) نمونه آماری......................................................................................... 23

5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق......................................... 24

1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون........................................................ 24

2-5-3) آزمون معنی دار بودن r .............................................................. 25

6-3) روش های جمع آوری اطلاعات............................................................. 26

ü فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها....................... 27

ü فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................... 30

ü فهرست منابع......................................................................................... 35

فهرست جداول و نمودارها :
عنوان صفحه

ü جدول 1 : جدول ارزش جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در

بورس های جهان............................................................................................. 13

ü جدول 2 :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان

در 3 ماهه اول سال 95................................................................................ 14

ü نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغیرهای x و y با یکدیگر.................. 24

ü جدول 3 : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات...................................... 31

ü نمودار 2 : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات............................. 32

ü جدول 4 : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری......................... 33

ü نمودار 3 : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری................ 34

ü جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در

برخی از کشورها............................................................................................. 30خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:45

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه‌ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم­گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟

برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه­گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش­بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

کلید واژه ها : کیفیت سود، تجدید ارائه سود، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

عنوان.. ...صفحه

1-1 مقدمه 2

2-1 تشریح و بیان مسأله 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 7

5-1 سوابق مربوط. 8

6-1 فرضیه های تحقیق. 9

7-1 قلمرو تحقیق. 9

8-1 روش تحقیق. 9

9-1 جامعه و نمونه آماری 10

10-1 تعریف واژه های استفاده شده در تحقیق 11

خلاصه فصل. 12

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

1-2 مقدمه 14

2-2 معیارهای ارزیابی کیفیت سود 17

3-2 عناصر تاثیرگذار بر کیفیت سود 27

1-4-2 اثرتجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه 32

1-5-2 اثر تجدید ارائه صورت های مالی بر سود شرکت 36

2-5-2 پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی. 37

3-5-2 اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی 38

4-5-2 انگیزه های تجدید ارائه صورت های مالی. 41

بخش دوم: ادبیات تحقیق

6-2 مروری بر تحقیقات قبلی 42

عنوان.. ...صفحه

1-6-2 تحقیقات خارجی. 42

2-6-2 تحقیقات داخلی. 48

خلاصه فصل‌. 51

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 مقدمه 53

2-3 جامعه آماری. 53

1-2-3 نمونه آماری. 53

3-3 نحوه گردآوری داده‌ها 53

4-3 روش تحقیق. 54

5-3 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 55

1-5-3 متغیر وابسته 55

2-5-3 متغیرهای مستقل 55

3-5-3 مدل رگرسیون خطی 55

6-3 فرضیات تحقیق. 56

7-3 آماره t 56

8-3 فرض های زیربنایی آزمون t با نمونه های مستقل 56

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 57

1-9-3 روش آزمون فرضیه ها 57

خلاصه فصل. 57

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه 59

2-4 تحلیل توصیفی داده ها 59

3-4 نتایج اجرای مدلها و آزمون فرضیه ها 61

عنوان.. ...صفحه

4-4 نتایج آزمون فرضیه ها برای کلیه شرکتهای نمونه 62

1-4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 62

2-4-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 62

خلاصه فصل. 63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 65

2-5 جمع بندی. 65

3-5 نتیجه گیری. 66

4-5 محدودیتهای تحقیق. 67

5-5 پیشنهادها 68

فهرست منابع

منابع فارسی. 69

منابع انگلیسی 70

پیوست

جداول. 74خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:44

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

مقدمه:

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران ،2009، 5) چن و همکاران (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.

نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی 5

3-1-بیان مسأله 6

4-1- چارچوب نظری تحقیق 7

5-1- فرضیات تحقیق 7

6-1اهداف تحقیق 8

1-6-1 اهداف علمی تحقیق 8

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق 8

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق 8

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص 14

3-3-2 نظریه سنتی 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت 20

1-2-6-2-عوامل خارجی 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش 24

8-2-2-6-2- کسری مالی 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق 49

1-11-2- تحقیقات خارجی 49

2-11-2- تحقیقات داخلی 52

فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3- روش تحقیق 57

3-3- جامعه آماری 58

4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 59

1-4-3- متغیر مستقل 60

2-4-3- متغیر وابسته 60

3-4-3- متغیر های کنترل 60

5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق 62

7-3 - مدل مفهومی تحقیق 64

8-3- آزمون های تحقیق 66

9-3-تحلیل رگرسیون 67

10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 71

2-4- نتایج آمار توصیفی 71

3-4- آزمون همسانی واریانس : 72

4-4- ماتریس همبستگی 73

5-4- تحلیل رگرسیون 74

1-5-4 آزمون فرضیه اول 76

2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 79

2-5- خلاصه تحقیق 79

3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

4-5 – نتایج کلی تحقیق 81

5-5- نوآوری تحقیق 83

6-5- پیشنهادها 83

1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 84

2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 84

7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

پیوست ها

خروجی نرم افزار 87

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 101

چکیده انگلیسی: 102

فهرست جداول:

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق 5

جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61

جدول 1-4 آمار توصیفی 72

جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل 73

جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75

جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون 76

فهرست نمودارها:

نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی 64

عنوان: بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

فرمت: word

تعداد صفحات: 117خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:43

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم¬افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

واژگان کلیدی : ساختار سرمایه، چرخه عمر شرکت، تئوری سلسله مراتبی، کسری مالی

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 1

2-1) بیان مسئله 1

3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع 2

4-1) اهداف تحقیق 2

5-1) سؤال اصلی تحقیق : 3

6-1) فرضیه‌های تحقیق 4

7-1) قلمرو تحقیق 5

1-7-1) قلمرو زمانی 5

2-7-1) قلمرو موضوعی 5

3-7-1) قلمرو مکانی 5

8-1) تعریف متغیرهای تحقیق 6

9-1) ساختار پایان‌نامه 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2)مقدمه 12

2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها 12

1-2-2) سیستم مالی 12

1-1-2-2) بازارهای مالی 13

2-1-2-2) واسطه‌های مالی 14

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی 15

1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع 15

1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 17

1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت 23

2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت 24

3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت 26

3-2-2) سهام عادی 27

1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) 27

2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی 29

1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی 29

2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی 30

3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام 30

4-2-2) سودهای توزیع نشده 31

1-4-2-2) سود انباشته 33

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته 34

1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته 34

2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته 35

2-4-2-2) سود سهمی 35

1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی 36

5-2-2) وام‌ بلندمدت 37

1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت 37

2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت 38

1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی 38

2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی 38

6-2-2) وام کوتاه‌مدت 39

1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت 39

2-6-2-2) شرایط وام 40

7-2-2) نوآوری در تأمین مالی 41

3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه 41

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) 42

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه 43

1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی 43

2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز) 44

3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) 45

1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی 45

2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 47

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته 47

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه) 48

1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی 50

2-3-2) ساختار سرمایه 50

1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 51

2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 52

1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص 54

2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی 55

3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی 56

4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی 57

4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها 58

1-4-2) ایجاد 59

2-4-2) طفولیت 59

3-4-2) رشد سریع 60

4-4-2) بلوغ 61

5-4-2) تکامل 62

6-4-2) دوران پیری 63

7-4-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر 67

8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت 68

5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق 69

1-5-2) تحقیقات خارجی 69

2-5-2) تحقیقات داخلی 72

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه 78

2-3- روش و نوع پژوهش 78

3-3- جامعهی آماری 79

4-3- تعیین حجم نمونه و نمونهگیری 79

5-3- روش و ابزار گردآوری دادهها 80

6-3- سؤال پژوهش 81

7-3- تدوین فرضیهها 81

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

1-9-3- یافته‌های توصیفی 85

2-9-3- یافته‌های استنباطی 85

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه 90

2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 91

3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها 92

4-4) آزمون همبستگی 93

5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون 94

6-4) آزمون همخطی 94

7-4) آزمون عدم خود همبستگی 95

8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن 95

1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول 97

2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم 98

3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم 99

4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم 101

5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم 102

6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم 104

9-4) خلاصه نتایج 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 108

2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق 108

3-5) یافته‌های مهم تحقیق 109

4-5) بحث و نتیجه‌گیری 109

5-5) پیشنهادها 110

6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده 111

منابع و ماخذ 112

عنوان: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت: word

تعداد صفحات: 140خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:42

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.

دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:

بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.

لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

مقدمه :

سیستم اطلاعات حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت‌های سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود، سهم عمده‌ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم‌های حسابداری است.

هر گونه تحقیق در زمینه نحوة اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان ذینفع در شرکتها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای آنها کمک می‌کند.

برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری به ویژه در سهام شرکتها، می‌بایست بین بازدهی در یک سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد نموده‌ لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی که می‌تواند توسط دست‌اندرکاران اقتصادی کشور انجام شود. بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان سهام با یکدیگر روبه‌رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به یکدیگر فراهم می‌کند.

این تحقیق در صدد آنست که ارتباط بین اجرای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دهد امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم‌گیرندگان از جمله سرمایه‌گذاران قرار گیرد و راه‌گشاهی برای تحقیقات آتی باشد.

فهرست منابع فارسی و منابع انگلیسی این فایل در انتهاب آن موجود می باشد.

عنوان: بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت: word

تعداد صفحات: 102خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:34

ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند. براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

فهرست مطالب

چکیده: ۱
مقدمه ۳
بیان مسئله تحقیق ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
پیشینه تحقیق ۷
فرضیه تحقیق: ۱۱
متغیرهای تحقیق: ۱۲
روش تحقیق: ۱۳
جامعه آماری: ۱۳
گروه نمونه و روش نمونه گیری ۱۳
روش گردآوری اطلاعات ۱۴
روش تجزیه و تحلیل داه ها ۱۵
۱- تحلیل عاملی ۱۵
۲- تحلیل رگرسیون چندگانه ۱۶
۱- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f) ۱۸
۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) ۱۸
قلمرو تحقیق: ۱۹
هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع: ۱۹
چارچوب نظری : ۲۰
محدودیتهای تحقیق ۲۲
مقدمه ۲۳
تعریف ریسک ۲۵
طبقه بندی ریسک ۲۷
ریسک مالی ۲۸
ریسک ورشکستگی ۲۹
ریسک سیاسی ۳۱
ریسک بازار ۳۱
ریسک گریزی ۳۲
تئوری پرتفوی مارکوئیتز ۳۴
روشهای اندازه گیری ریسک ۳۵
نرخهای بازدهی مورد انتظار ۳۷
کوواریانس بازدهی ها ۳۸
کو واریانس و همبستگی ۴۰
انحراف معیار پرتفوی ۴۱
فرمول انحراف معیار پرتفوی ۴۱
مرز کارآ ۴۳
مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران ۴۴
تئوری بازار سرمایه ۴۶
فرضیات تئوری بازار سرمایه ۴۷
تدوین تئوری بازار سرمایه ۴۹
دارایی بدون ریسک ۵۰
کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک ۵۰
پرتفوی بازار ۵۶
اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی ۵۷
تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک ۵۸
CML قاعده و تفکیک ۶۰
اندازه گیری ریسک در CML ۶۱
مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای: ۶۳
خط بازار اوراق بهادار SML ۶۵
تأثیر فاصله زمانی ۶۸
تأثیر شاخص بازار ۷۰
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT ۷۱
نظریه میلر و مودیگلیانی ۷۵
نسبت های مالی ۷۶
انواع نسبت های مالی ۷۷
دیدگاه نقدینگی ۷۹
دیدگاه سودآوری ۷۹
دیدگاه اهرمی ۷۹
دیدگاه فعالیت ۸۰
ریسک مالی: ۹۳
ریسک ورشکستگی: ۹۳
مدل های ارزیابی سهام ۹۸
نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک ۹۹
نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه ۱۰۱
نسبت های مالی و ورشکستگی ۱۰۲
رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک ۱۰۳
نسبت های اهرمی ۱۰۳
مالیات شرکت ۱۰۹
اندازه شرکت Firm Size ۱۱۰
قابلیت عرضه در بازار Market ability ۱۱۱
احتمال ورشکستگی Probability of bankruptcy ۱۱۱
تنوع بخشی Diversification ۱۱۱
صرفه جوییهای مقیاس Economier of Scale ۱۱۲
نسبت سود نقدی به سود هر سهام ۱۱۲
سیاست سرمایه در گردش ۱۱۳
نسبت دارایی جاری به فروش ۱۱۴
انتخاب سیاست سرمایه در گردش ۱۱۵
نسبت های نقدینگی ۱۱۶
نسبت های گردش و سود دهی ۱۱۷
سوابق تحقیق ۱۱۹
تحقیق هامادا ۱۱۹
تحقیق لو ۱۲۲
تحقیق بیور، کتلروشولز ۱۲۳
تحقیق بلکویی ۱۲۵
تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ ۱۲۶
تحقیق بنزین و شالیت ۱۲۹
سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی ۱۳۰
سایر تحقیقات ۱۳۲
مقدمه ۱۳۴
روش تحقیق ۱۳۴
تحقیقات آزمایشی ۱۳۶
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۱۳۸
روش گردآوری اطلاعات ۱۳۹
روش آزمون فرضیه ۱۳۹
روش تجزیه و تحلیل داه ها ۱۴۰
۱- تحلیل عاملی ۱۴۰
تحلیل رگرسیون چندگانه ۱۴۱
اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۱۴۴
متغیر وابسته ۱۴۴
نرخ بازده سهام ۱۴۴
نرخ بازده پرتفوی بازار ۱۴۶
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۰
۴-۱- مقدمه : ۱۵۰
۴-۲- مقادیر و متغیرهای تحقیق ۱۵۱
۴-۳- توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق ۱۵۳
۴-۴- تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل ۱۵۹
۴-۵- آزمون فرضیه تحقیق ۱۷۰
خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۰
۵-۱- مقدمه ۱۸۰
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۸۰
۵-۳- نتیجه گیری، مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین و تفسیر نتایج تحقیق ۱۸۲
مقایسه یافته تحقیق با تحقیقات پیشین: ۱۸۲
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۱۸۷
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۸۷
۵-۴-۲- پیشنهادهای مبتنی بر مبانی نظری ۱۸۸
۵-۴-۳- پیشنهادهای مبتنی تحقیقات آتی ۱۸۹
منابع فارسی: ۱۹۰
منابع لاتین:خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:34

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فرمت:EXCEL

دسته: حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

فایل حاضر شامل داده های آماری مربوط به 31 شرکت خانوادگی پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1388 الی 1393 می باشد. متغیرهای محاسبه شده در این فایل شامل سود خالص، مجموع دارایی هاٰ، نرخ بازده دارایی ها،حقوق صاحبان سهام، نسبت Qکیو توبین، اندازه ، نسبت مشارکت و عضویت اعضای خانواده در هیات مدیره، نقش دوگانه (مدیرعامل-رئیس هیات مدیره)، اینکه آیا مدیرعامل عضوی از خانواده است یا خیر، نسبت مالکیت سهام شرکت توسط اعضای خانواده (مالکیت خانوادگی)، و سن شرکتها می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل تحقیقات مربوط به رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده نمود.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 ساعت 09:03

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرصتهای رشد با اهرم بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان مقاله : بررسی رابطه بین فرصتهای رشد با اهرم بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توضیحاتی در مورد مقاله:  هدف اصلی در این تحقیق، بررسی رابطه بین فرصتهای رشد با اهرم دفتری و اهرم بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 116 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز در یک دوره 5 ساله قابل دسترس بوده انتخاب گردیده . در این مطالعه تلاش شده است تا ارتباطات خطی و درجه دو بین متغیرهای فرصتهای رشد و بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای دریافت فایل کل مقاله مراحل خرید مقاله را تکمیل نمایید.   ...ادامه مطلب
1 2 3 >>