X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:45

روش تحقیق - پرخاشگری

روش تحقیق - پرخاشگری

فصل اول :

1- بیان مسئله

2- اهمیت پژوهش

3- هدف پژوهش

4- بیان فرضیه

5- تعاریف عملیاتی واژه ها

بیان مسئله :

آیا بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون (hyper tension) و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

اهمیت پژوهش :

بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماریهای روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب در موارد وخیم می تواند بسیار خطرناک باشد و افراد را در معرض سکته های قلبی و مغزی قرار دهد و حتی ممکن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اینکه افزایش میزان پرخاشگری و فشارهای عصبی می تواند یکی از عوامل سبب ساز ابتلا به بیماری پرفشاری خون باشد پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی می تواند گام موثری درجهت کمک به افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون در کنترل فشارهای عصبی، خشم و رفتاهای پرخاشگرانه باشد.

هدف پژوهش :

پی بردن به تفاوت میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی از طریق مقایسه میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به این بیماری و افراد عادی هدف اساسی این پژوهش می باشد.

بیان فرضیه :

فرض صفر H = بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.

فرض خلاف HA = بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

تعاریف عملیاتی واژه ها:

پرخاشگری : حالت، هیجان یا همان چیزی است که به وسیله پرسشنامه AGQ به دست می آید.

پرفشاری خون : همان چیزی است که توسط وسیله فشار خون سنج بدست می آید و درجه آن بالاتر از آن می باشد.

فصل دوم :

مقدمه

احتمالاً تمام افراد با واژة پرخاشگری آشنایی نسبی د ارند و این حالت را تجربه کرده اند به گونه ای که اگر این واژه را متصور شویم متعاقباً حالت هیجانی آن را در ذهن می توانیم تداعی کنیم. تقریباً هیچ چیز مخرب تر از پرخاشگری نابجا نمی تواند باشد به طوری که می تواند ارتباطات انسانی را به راحتی ویران کند.

پرخاشگری عموماً رفتار کاملاً طبیعی انسانهاست اما زندگی که پرخاشگری خارج از کنترل و ویرانگر باشد می تواند در کار، ارتباطات اجتماعی و حتی در کل کیفیت زندگی مشکلاتی را به وجود بیاورد ممکن است کار به جایی برسد که شما احساس کنید اسیر هیجان قدرتمندی هستید که نمی توانید از آن اجتناب کنید پرخاشگری یک حالت هیجانی است که از لحاظ شدت می تواند خفیف، شدید یا ویرانگر باشد همانند هیجانات دیگر ، پرخاشگری موجب تغییرات زیستی و فیزیولوژیکی متعددی می شود مثل افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تند شدن تنفس و ... همچنین عصبانیت می تواند ناشی از عوامل بیرونی یا درونی باشد شما می توانید از دست فرد مشخصی مثل یک همکار یا از یک حادثه عصبانی شوید . همچنین پرخاش شما می تواند ناشی از نگرانی یا تفکر شما در مورد مسائل شخصی باشد با یادآوری حوادث و خاطرات تلخ و آسیب زا که می تواند پرخاشگری را شدت بخشد زمانی که احساس نفرت از شخصی را به زبان می آوریم یا اقدام به آسیب رساندن به وی می کنیم، دیگر نمی توانیم به این شناخت برسیم که آن شخص جنبه های خوبی هم دارد از سوی دیگر، وقتی در برابر کسی پرخاشگری می کنیم به این معناست که جاذبه آن شخص در نظر ما کم شده است.

به همین سبب، پس از اعمال پرخاشگری، کوشش خواهیم کرد تا حسن های او را دست کم بگیریم و معایب وی را برجسته تر کنیم تا از این طریق ناهماهنگی شناختی را کاهش دهیم، به علاوه سعی می کنیم تا دلایل دیگری برای تنفر از آن فرد پیدا کنیم، مرد اغلب پس از فریاد زدن، کتک زدن یا شکستن ظروف احساس آرامش پیدا می کنند این اعمال، برای مدتی کوتاه تنش را زایل می کند و فرصتی فراهم می آورد تا قدرت خود را نشان دهند، اما در بلند مدت خشونت را افزایش می دهد . درهر صورت در مورد پرخاشگری و شکل گیری آن نظریات گوناگونی ارائه شده است و هر کدام از مکاتب روانشناسی نظرات خاص خود را بیان کرده اند مانند فروید که پرخاشگری از نوعی سائق می داند و یا رفتار گرایان که طبق اصول پاداش و تنبیه آن را تعریف می کنند و یا روانشناسان یادگیری که بر الگوها و یادگیری مشاهده ای تأکید دارند و یا روانشناسان شناختی که بر شناخت و طرحواره های ذهنی اشاره می کنند.

نوع فایل:word

سایز :193 KB

تعداد صفحه:121خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، پرخاشگری
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:40

اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

پژوهش حاضر به منظوربررسیاثربخشی آموزش تاب اوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی انجام شد روش: این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه­های احساس تنهایی ،پرخاشگری وتاب اوری بهره گرفته شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر رشت است که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شده و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند. سپس برنامه آموزش تاب اوری به عنوان متغیر مستقل ،طی 10 جلسه 75 دقیقه ای و در طول دو ماه ونیم،بر گروه آزمایشی اعمال شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری 18SPSS بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهند که F مشاهده شده از نظر آماری در سطح( 05/0 p< )="" معنی="" دار="" است.="" نتیجه="" گیری:="" بر="" اساس="" یافته="" ها،="" اجرا="" برنامه="" آموزش="" تاب="" اوری="" می="" تواند="" در="" کاهش="" پرخاشگری="" و="" احساس="" تنهایی="" دانش="" آموزان="" پسر="" موثر="" باشد.="" بنابراین="" در="" نظر="" گرفتن="" این="" برنامه="" در="" مدارس،می="" تواند="" برای="" دانش="" آموزان="" مفید="">

واژگان کلیدی : تاب آوری، پرخاشگری،احساس تنهایی ،دانش آموزان

فهرست مطالب

چکیده پژوهش................................................................................... 1

بیان مسأله.......................................................................................... 6

اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................... 9

هدفهای پژوهش.................................................................................. 10

فرضیه­های پژوهش............................................................................. 10

تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش.......................................................... 11

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.......................................................... 11

تعریف متغیر کنترل............................................................................ 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق........................................................... 13

مقدمه.............................................................................................. 14

نوجوانی........................................................................................... 14

خصوصیات دوره نوجوانی................................................................... 14

رشد فردی واجتماعی دوران نوجوانی........................................................ 19

هویت وهویت یابی دردوره نوجوانی......................................................... 16

تاب آوری......................................................................................... 17

تعریف تاب آوری............................................................................... 17

ظهورتاب آوری................................................................................. 20

تاب­آوری و آسیب­پذیر.......................................................................... 20

ارتباط بین تاب­آوری، مراحل رشد روانی، شناختی، اجتماعی و سلامت روان 22

الگوی تاب­آوری و آسیب­پذیری............................................................... 23

ویژگیهای افراد تاب­آور......................................................................... 24

وجوه تاب آوری................................................................................. 26

ویژگیهای دخیل درتاب آوری.................................................................. 27

سخت‌رویی کلیدی برای تاب­آوری............................................................ 29

مؤلفه­های تاب­آوری............................................................................. 29

پژوهشهای انجام شده در این زمینه........................................................... 31

پرخاشگری....................................................................................... 23

تعریف پرخاشگری.............................................................................. 24

پرخاشگری،خشم،خصومت.................................................................... 37

تاریخچه پرخاشگری............................................................................ 38

نظریه های مربوط به پرخاشگری............................................................ 49

شالوده زیستی پرخاشگری...................................................................... 52

علل و عوامل پرخاشگری...................................................................... 53

انواع رفتارهای پرخاشگرانه................................................................... 55

زیانهای پرخاشگری............................................................................. 58

پرخاشگری در نوجوانان....................................................................... 59

احساس تنهایی................................................................................... 61

تعریف احساس تنهایی.......................................................................... 63

شناخت احساس تنهایی.......................................................................... 67

دربرابراحساس تنهایی چه میکنیم............................................................. 67

انواع احساس تنهایی............................................................................ 67

رابطه احساس تنهایی با ترس واضطراب................................................... 69

با احساس تنهایی چگونه برخورد می کنیم................................................... 70

چند توصیه برای رفع احساس تنهایی........................................................ 70

طبقه بندی ویس از احساس تنهایی............................................................ 73

ارتباط احساس تنهایی با کودک آسیب دیده درون........................................... 73

تفاوت احساس تنهایی با کمرویی و افسردگی............................................... 74

احساس تنهایی درروان شناسی................................................................ 75

ریشه های احساس تنهایی...................................................................... 76

رابطه بین ترس و احساس تنهایی............................................................. 77

رابطه احساس تنهایی با شخصیت خود محور............................................... 78

روش ازبین بردن احساس تنهایی............................................................. 78

ایا درمان قطعی برای احساس تنهایی وجود دارد؟.......................................... 79

اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی..................................................... 82

نظریه های مربوط به احساس تنهایی........................................................ 83

فصل سوّم: فرایند پژوهش.................................................................... 96

مقدمه.............................................................................................. 97

جامعه آماری..................................................................................... 97

نمونه آماری...................................................................................... 98

روش جمع­آوری اطلاعات..................................................................... 97

روش و طرح پژوهش.......................................................................... 98

ابزارهای اندازه­گیری........................................................................... 98

پایایی وروایی مقیاس تنهایی................................................................... 98

پایایی وروایی مقیاس پرخاشگری............................................................. 99

خلاصه پکیج آموزش تاب اوری............................................................ 100

روش تجزیه و تحلیل داده­ها.................................................................. 101

فصل چهارم: یافته های پژوهشی........................................................... 102

یافته ها.......................................................................................... 104

فرضیه اول..................................................................................... 104

فرضیه دوم..................................................................................... 109

فرضیه سوم..................................................................................... 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری.............................................................. 111

مقدمه............................................................................................ 112

بحث و نتیجه گیری فرضیه اول............................................................ 113

بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم............................................................. 119

بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم........................................................... 117

محدودیتها و پیشنهاد‌ها........................................................................ 119

پیوستها.......................................................................................... 120

منابع............................................................................................. 132

چکیده انگلیسی................................................................................. 145

فهرست جداول و نمودارها

جدول 1-3: طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل.............................. 98

جدول 1-4: بررسی اثر تعاملی............................................................. 105

جدول 2-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس............................... 106

جدول3-4: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس................................. 106

جدول 4-4: میانگین اولیه.................................................................... 107

جدول 5-4: میانگین تعدیل شده............................................................. 107

جدول 6-4: آزمون اندازه اثر بر اساس لامبدای ویلکز................................. 108

جدول 7-4: نتایج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش احساس تنهای 109

جدول 8-4: نتایج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش پرخاشگری............... 110خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:32

تحقیق پرخاشگری

تحقیق پرخاشگری


گرچه پاسخ افراد نسبت به ناکامی بسیار متفاوت است زیرا عوامل ناکام کننده و شخصیت فرد ناکام شونده دامنه بسیار گسترده ای دارند در مجموع میتوان گفت که پاسخ ناکامی پرخاشگری یعنی رفتار دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاری با موفقیت در این رفتار در زندگی روزمره ارتباط بسیار نزدیک با ناکامی دارد

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری :

گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید1 و لورنز2 معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دومعتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می کند. به نظر لورنز اگر چنین انرژی به شکل مطلوب و صحیح مثلا در طرق ورزش ها و بازیها تخلیه شود جنبه سازندگی خواهد داشت. در غیر اینصورت به گونه ای تخلیه میشود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم ، تخریب و نظایر آن را در برداشته باشد. از نظر فروید پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت است، یعنی همچنان که غریزه زندگی مارا در جهت ارضای نیازها و حفظ هدایت میکند غریزه مرگ به صورت پرخاشگری می کوشد به نابود کردن و تخریب کردن بپردازد این غریزه چنانچه بتواند دیگران را نابود می کند و از بین میبرد و اگر نتواند دیگران را هدف پرخاشگری و تخریب خود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاری و خود کشی جلوه گر می شود، بنابراین از نظر وی پرخاشگری حالتی مخرب و منفی دارد.(اکبری سال 1381-ص 191).

طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری :

عده ای دیگر در مقابل ذاتی بودن پرخاشگری اعتقاد دارند که فکر ذاتی بودن پرخاشگری برای انسان خطرناک و مخرب است زیر داشتن چنین فکری سبب می شود که پرخاشگری مانند میل به غذا یک واکنش اجتناب ناپذیر تلقی شود بنابراین انسان در کنترل یا کاهش آن نمی تواند نقش داشته باشد همچنین این گروه دلائل فراوانی را مبتنی براینکه پرخاشگری منشاء غریزی و ذاتی نمی تواند داشته باشد ارائه داده اند به همین دلیل از نظر اجتماعی هم قابل آموزش است هم قابل پیشگیری و کنترل این گروه دلائل خود را در این باره این طور برمی شمرند:

1: دشمنی ذاتی بین حیوانات وجود ندارد و آنچه ما در این مورد می بینیم آموزش هایی است که والدین این حیوانات به آنها داده اند. 2: وجود کرومزوم اضافی را نمی توان دلیلی برذاتی بودن پرخاشگری دانست، کروموزم اضافی سبب افزایش و درشتی اندام می شود ولی چه بسا وجود اندام قوی و قد بلند از نظر اجتماعی خود یک امتیاز است و این گونه افراد را به عنوان مأمون، آدم کش که حالت های پرخاشگرانه را به وجود می آورند باشند حال میتوان عده ای از پرخاشگران را یافت که فاقد کروموزم اضافی نیز هستند. 3: تحریک الکتریکی هیپوتالاموس در مورد حیوان وقتی موجب رفتار پرخاشگرانه می شود که او در برابر حیوان ضعیف تر از خود قرار گرفته باشد اگر حیوان در مقابل او قویتر از وی باشد واکنش او فرار و ترس است نه پرخاشگری. در انسان نیز حالت هیچانی عصبانیت و پرخاشگری بر طبق نظریه تحریکی- شناختی ناشی از شناخت فرد از کلمات و مفاهیم به عنوان ابزار عصبانی کننده و توهین آمیز استفاده کرد به همین دلیل ممکن است از دو فرد یکی در برابر شنیدن کلمه ای عصبانی نشود و دیگری در برابر شنیدن همان کلمه عصبانی شود حال آنکه اگر پرخاشگری ذاتی بود بایستی هر دو نفر عصبانی میشدند. گذشته از دو گروه اصلی مطرح شده، گروهی معتقدند که رفتار پرخاشگری ریشه در عدم فرصت یادگیری دارد، یعنی کودک به علت اینکه فرصت یادگیری نداشته و یک موجود ناپخته است، نمی داندکه نسبت به یک محرک چگونه عمل کند لذا ممکن است به صورت پرخاشگری از خود واکنش نشان دهد. لذا این کودک باستی به مرور یادبگیرد تا چگونه پاسخ محرکات را به صورت مناسب دهد. (نوابی نژاد سال 73 ص 42و43). گاهی رفتارهای پرخاشگرانه ناشی از یک احساس ناامنی است که در حقیقت این رفتار یک پاسخ دفاعی به وضعیت ناامنی است که در آن قرار گرفته است. یک کودک با ابزار دفاعی که یک حرکت پرخاشگرانه است از خود دفاع می کند تا وضعیت ناامن را زا بین ببرد.(نوابی نژاد سال 73 ص48)

فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه :

گرچه پاسخ افراد نسبت به ناکامی بسیار متفاوت است زیرا عوامل ناکام کننده و شخصیت فرد ناکام شونده دامنه بسیار گسترده ای دارند در مجموع میتوان گفت که پاسخ ناکامی پرخاشگری یعنی رفتار دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاری با موفقیت در این رفتار در زندگی روزمره ارتباط بسیار نزدیک با ناکامی دارد مثلا کودکی که از بازی کردن منع میشود در اثر خشم اخم می کند یا پاهای خود را بر زمین می کوبد. چیزی که ثابت شده است این است که ناکامی پرخاشگری را افزایش می دهد پرخاشگری می تواند ناکامی های فشرده را رها سازد و نوعی تسکین موقتی برای فرد مزاحم آورد اما پایان آن معمولا رضایت بخش نیست به هنگام مواجه شدن با ناکامی باید آنرا به صورت یک مساله مطرح کرد و به دنبال آن راه چاره افتاد. پرخاشگری ممکن است مستقیما خود مانع را هدف قرار دهد

علل و عوامل پرخاشگری :

عوامل خانوادگی پرخاشگری :

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر میباشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت میباشد و خیلی از چیزها را افراد در سالهای اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده میتواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل عبارتند از:

1) نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولا کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می بیند برانگیخته میشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود.تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین وپرخاشگر می شود.

فهرست

۱ طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری

۲ طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری

۳ فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه

۴ علل و عوامل پرخاشگری

o ۴.۱ عوامل خانوادگی پرخاشگری

o ۴.۲ عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)

۵ زیان های پرخاشگری

۶ تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده

۷ منابع

نوع فایل: word

سایز :15.3 KB

تعداد صفحه:14خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، پرخاشگری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:28

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

چکیده

خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. در گذشته بعضی از مدیران تصور می کردند که روحیه بستگی غیر قابل انکار ناپذیری با خشنودی از شغل دارد. در صورتی که امروزه روحیه را مجموعه ای کیفی تمام خصیصه های فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و سازمانی ، اقتصادی و سیاسی ، علمی است. از این رو هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار است.

با وجود آن که مقصود اصلی این پژوهش بررسی خشنودی شغلی اعم از شناخت عوامل مانند نفس کار ، سرپرستی شغلی ، حقوق و مزایا ، امکان ترفیع و رشد در شغل و نقش همکاران در این حوزه از یک سو و درک عوامل معطوف به پرخاشگری را در سطح واحد ( میزان نیل به هدف نیست به نیروی انسانی و میزان خشنودی ذینفعان اصلی نسبت به نیروی انسانی ) از سوی دیگر است . اما در این میان ایجاد حساسیت در مدیران شرکت از ناحیه درک بیشتر پیامد های عدم خشنودی شغلی و همچنین بستر سازی جهت اثر گذاری بر ادراک و طرز تلقی کارکنان نسبت به تلاش های شرکت در جهت اهمیت دادن به منابع انسانی و اولویت بندی خشنودی شغلی معطوف به پرخاشگری کار است.

هدف اصلی در تحقیق حاضر آزمون پیش فرض های دو گانه است که برخی از آن ها معتقدند خشنودی شغلی بر پرخاشگری تاثیر کاهنده دارد و بعضی بر این اعتقادند رابطه ای بین آن ها نیست.

پژوهش حاضر در جامعه آماری کارمندان دانشگاه علم و صنعت و در حجم نمونه ای معادل ۳۱ نفر انجام شده است.

در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق همبستگی محسوب می شود ، جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جهت سنجش متغیر ها استفاده شده است. پرسشنامه رضایت شغلی ( JDI) و پرسشنامه پرخاشگری ( بخشی از SCL_90 ) .

پس از انتخاب نمونه مورد نظر پرسشنامه های مورد نظر به آن ها ارائه شد و از تکمیل پرسشنامه ، نسبت به نمره گذاری آن ها بر اساس شناسنامه تست اقدام گردید و داده ها ی به دست آمده وارد رایانه شده و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفته و یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و بررسی فرضیه ها در ادامه ارائه شده است.

واژه های کلیدی: خشنودی شغلی، سرپرستی شغلی، نفس کار، حقوق و مزایا، امکان ترفیع و رشد شغل، پرخاشگری، افسردگی

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۱

مقدمه : ۲

بیان کلی مسئله : ۴

هدف پژوهش : ۵

اهداف خاص پژوهش به شرح ذیل است: ۶

اهمیت موضوع پژوهش : ۶

فرضیه پژوهش : ۹

فرضیه اصلی : ۹

فرضیه های فرعی : ۹

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها : ۱۰

تعریف عملیاتی متغیر ها : ۱۰

تعریف نظری /متغیر ها : ۱۱

پرخاشگری : ۱۱

افسردگی : ۱۲

مدل عملیاتی ارتباط متغیر ها : ۱۳

فصل دوم ۱۳

ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳

تاریخچه تعاریف رضایت شغلی ۱۴

ابعاد رضایت شغلی : ۱۶

تعریف شغل: ۱۷

تعریف رضایت شغلی: ۱۸

عوامل موثر در انتخاب شغل ۲۱

عوامل موثر بر رضایت شغلی: ۲۲

پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی: ۲۵

الف) بررسی های روان شناسان: ۲۹

ب) مطالعات جامعه شناختی ۳۰

علل اساسی رضایت از شغل: ۳۱

مفاهیم انتخاب شغل : ۳۶

۱٫تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل: ۳۶

۲٫آگاهانه یا نا آگاهانه بودن انتخاب شغل: ۳۶

۳٫عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب: ۳۷

۴٫آنی یا تکاملی بودن انتخاب : ۳۷

تقسیم بندی ویلیامسون : ۳۸

۱٫عدم انتخاب ۳۸

۲٫تردید در انتخاب: ۳۸

۳٫انتخاب نامعقول: ۳۹

نظریه های تصمیم گیری : ۳۹

تقسم بندی کراتیز: ۴۱

۱-نظریه های غیر روانی انتخاب شغل و حرفه : ۴۱

۲ – نظریه های روانی انتخاب شغل وحرفه : ۴۲

۳ – نظریه های عمومی انتخاب شغل و حرفه : ۴۲

نظریه سوپر: ۴۳

نظریه بوهلر : ۴۵

* نظریه کینز برگ ۴۶

*نظریه آنارو: ۵۰

*نظریه جان هالند: ۵۱

*علل و انگیزه های پرخاشگری : ۵۳

*عوامل تعیین کننده پرخاشگری : ۵۳

*خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی: ۵۷

*ناخشنودی شغلی و پرخاشگری: ۵۷

*فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری: ۵۹

*خشنودی شغلی: ۶۰

*نظریه ی کامروایی نیازی : ۶۰

*نظریه گروه مرجع: ۶۱

*نظریه انگیزشی ـ بهداشتی هرزبرگ: ۶۱

*همبسته های خشنودی شغلی: متغیر های شخصی: ۶۲

*عوامل مرتبط با رضایت شغلی: ۶۳

*نظریه های سازش شغلی : ۶۵

- نظریه خصیصه و عامل ۶۵

*نظریه روان پویایی: ۶۶

*نظریه رشدی : ۶۶

*نظریه های رضایت شغلی : ۶۷

انگیزش : ۶۷

نظریه نیاز های آشکار: ۶۸

نظریه های انگیزش شغلی: ۷۱

۱- نظریه محرک و پاسخ : ۷۱

۲ – نظریه میزان سازگاری: ۷۱

۳- نظریه عقلی و استدلالی: ۷۲

*تحقیقات انجام شده در ایران: ۷۳

چکیده : ۷۴

*پیشینه تحقیقات خارجی : ۷۷

فصل سوم: ۸۰

روش پژوهش ۸۰

مقدمه ۸۱

*جامعه ی پژوهش : ۸۱

*نمونه و روش نمونه گیری: ۸۲

*ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات : ۸۲

*روش نمره گذاری : ۸۳

پرسش نامه scl_ 90 ۸۵

پرخاشگری ( HOS ) ۸۵

طرح تحقیق ۸۶

روش جمع آوری داده ها ۸۷

فصل چهارم ۸۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

مقدمه ۸۹

توصیف آماری داده ها ۹۰

۱٫ توصیف نمونه مورد بررسی ۹۱

۲٫ توصیف داده های بدست آمده از پرسشنامه ۹۳

ب) بررسی فرضیه پژوهش ۹۹

فصل پنجم ۱۰۶

بحث و نتیجه ۱۰۶

مقدمه ۱۰۷

نتیجه پژوهش ۱۰۸

الف) یافته های توصیفی ۱۰۸

ب) یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها ۱۰۸

محدودیت های پژوهش ۱۱۰

پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ۱۱۰

منابع : ۱۱۶

مقدمه :

خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته است.

هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیاز های مادی ازنظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری است. در غیر این صورت با سپردن مشاغل به افرادی که یا علاقه ای به انجام شغل مورد نظر ندارد و یا فاقد خشنودی شغلی لازم برای انجام آن هستند علاوه بر آن که فردی ناشایست بر سر کار گمارده می شود بلکه موجب تغییر در سطح پرخاشگری نیز می گردد.

در جامعه صنعتی بر خلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیست بلکه رغبت ها ، توانایی ها ، استعداد ها و نیاز های شغلی جامعه تعیین کننده آینده فرد می باشند هر فردی باید از بازار کار مطلع بوده و با مؤسسات استخدام کننده و نحوه استخدام آن ها آشنا باشد.

ارضای نیاز های جسمانی که از طریق کسب پول در مقابل انجام کار حاصل می شود نمی تواند تنها علت لازم و کافی برای کار کردن محسوب گردد. ارضای نیاز های روانی ، اجتماعی نیز از تعیین کننده های مهم در اشتغال و نوع آن به شمار می روند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری پرداخته است. اگر خشنودی شغلی به شکل صحیح مطالعه و بررسی بشود و با توجه به نتایج به دست آمده برای دستیابی به آن ، طرح ریزی شده و بر اجرای طرح ها نظارت شود ، منابع چند گانه عام و خاص به همراه خواهد داشت.

یکی از منافع مطالعه و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و پرخاشگری این است که جهت سطح عمومی خشنودی کارکنان بر پرخاشگری در صنعت را به مدیریت نشان می دهد.

نتایج تحقیق منعکس کننده بخشی از خشنودی یا ناخشنودی گروه های خاصی از کارکنان است و به عبارت دیگر بیانگر احساسات کارکنان در خصوص کارشان است. که این احساسات مربوط به کدام بخش از خشنودی شغلی

می شود. پرخاشگری بیشتر از کدام بخش از خشنودی تاثیر خواهد پذیرفت و به چه عاملی مربوط می شود.

تحقیق و مطالعه خشنودی شغلی راهی است تا از نظرات کارکنان مطلع شویم و از سوی دیگر آنان را نیز از طریق بیان احساسات خود به تغییرات توسعه نزدیک نماییم . بر اساس نتایج تحقیق می توان نیاز های آموزش را تعیین کرد. نگرش ، شناخت و دید کارکنان را نسبت به شاخص های زمینه ساز خشنودی بخش مورد شناسایی قرار داد و همچنین درک کرد که کارکنان چه انتظاراتی از عناصر تاثیر گذار و نحوه سلوک و عملکرد آن دارند.

بیان کلی مسئله :

در دنیایی که هر روز به سوی صنعتی شدن گام بر می دارد و در دنیایی که هر فرد برای داشتن زندگی در آن نیاز به کارکردن دارد، آیا ضروری است که مدیران و برنامه ریزان بخش تولید با خواست ها و ملاک هایی که یک فرد در زمینه عوامل خشنودی شغلی با آن رو به روست آشنا شوند ؟

آیا شناخت خواسته های افراد می تواند منجر به تغییر سطح پرخاشگری و خشنودی شغلی گردد ؟ آیا وقتی شخصی برای شغل خود ارزش و اعتبار قائل شود و یا اهمیت آن را واقعاً در یابد ، این فرایند به تغییر سطح خشنودی شغلی او می انجامد؟ و از همه مهم تر این که آیا همیشه خشنودی شغلی موجب پرخاشگری پایین می شود ؟ یا خیر ؟ ( دعائی ، ۱۳۷۷ )

مهم ترین مسئله تلاش در جهت انجام مطالعه هدفمند و معطوف به خشنودی شغلی در راستای پرخاشگری کار است. یعنی شناخت علمی فرآیند متغییر مستقل ، بر متغییر وابسته در شرایط تعدیل کننده و … در بحث خشنودی شغلی و پرخاشگری.

آنچه در پی می آید جزئیات کوشش پژوهشگری است برای شناسایی و سنجش میزان خشنودی شغلی و اولویت بندی عوامل مربوط به آن در میان کارکنان دانشگاه علم و صنعت و در نهایت ارائه استراتژی های مناسب برای بهبود وضعیت موجود در تحقیق پرخاشگری کار.

بیان مسئله : آیا بین رضایت شغلی و پرخاشگری کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد؟

هدف پژوهش :

هدف اصلی در تحقیق حاضر آزمون پیش فرضهای دو گانه است که برخی از آن ها معتقدند خشنودی شغلی بر پرخاشگری تاثیر کاهنده دارد و بعضی بر این اعتقاد رابطه ای بین آن ها نیست. با حد اقل خشنودی شغلی همواره موجب پرخاشگری بالا نمی شود.

خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. در گذشته بعضی از مدیران تصور می کردند که روحیه بستگی غیر قابل انکار ناپذیری با خشنودی از شغل دارد. در صورتی که امروزه روحیه را مجموعه ای کیفی تمام خصیصه های فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و سازمانی ، اقتصادی و سیاسی ، علمی است. از این رو هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار است. ( آبراهام ، ترجمه شکر کن ، ۱۳۷۰ )

با وجود آن که مقصود اصلی این پژوهش بررسی خشنودی شغلی اعم از شناخت عوامل مانند نفس کار ، سرپرستی شغلی ، حقوق و مزایا ، امکان ترفیع و رشد در شغل و نقش همکاران در این حوزه از یک سو و درک عوامل معطوف به پرخاشگری را در سطح واحد ( میزان نیل به هدف نیست به نیروی انسانی و میزان خشنودی ذینفعان اصلی نسبت به نیروی انسانی ) از سوی دیگر است . اما در این میان ایجاد حساسیت در مدیران شرکت از ناحیه درک بیشتر پیامد های عدم خشنودی شغلی و همچنین بستر سازی جهت اثر گذاری بر ادراک و طرز تلقی کارکنان نسبت به تلاش های شرکت در جهت اهمیت دادن به منابع انسانی و اولویت بندی خشنودی شغلی معطوف به پرخاشگری کار است. ( همان منبع ) فرضیه پژوهش :

فرضیه اصلی :

بین خشنودی شغلی و پرخاشگری در میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

۱- بین شاخص نفس کار و پرخاشگری در میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۲- بین شاخص سرپرستی و پرخاشگری در میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۳- بین شاخص حقوقی و مزایا و پرخاشگری میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۴- بین شاخص امکان ترفیع و پرخاشگری میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۵- بین شاخص همکاران و پرخاشگری میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها :

تعریف عملیاتی متغیر ها :

خشنودی شغلی : بر نمره حاصل جمع ارزشیابی مجموع معیار های پنجگانه پرسشنامه سنجش خشنودی شغلی ( JDI ) ویسوکی و کروم اطلاق می شود.

نفس کار : که طراحی شغل در خصوص غنی سازی ، توسعه شغلی وبه مجموعه امتیاز های استناد دارد که پیچیدگی ، غیر تکراری و خلاقانه بودن ، شیفته بودن ، خوب ، خشنودی ، محترمانه ، مفید و ارزشمند ، مطبوع و سود مند همراه با احساس موفقیت و رسیدن به هدف را می سنجد.

سرپرستی شغل : که به کار بردن در روابط انسانی و مواردی همچون شایستگی هوش ، دردسترس بودن ، مورد پسند بودن ، میانه روی ، انعطاف پذیری ، عدم دخالت در کار ، بازخورد دهی ، سرپرست را مورد سنجش قرار می دهد.

حقوق و مزایا : به مجموعه ارزیابی عملکرد و ارزشیابی شغل و ملاک های خوب بودن ، امنیت شغلی ، پرداخت بالا ، مکفی و متناسب و توانمند بون حقوق را اندازه گیری می نماید.

امکان ترفیع و رشد شغل : که برنامه ریزی کار را با ملاک ارتقاء مناسب ، منظم و بر اساس توانایی ، مستمر همراه با فرصت پیشرفت را مورد سنجش قرار می دهد.

همکاران در شغل که مجموعه روابط انسانی ، مشاغل گروهی و حلقه های کیفیت را با زیر مجموعه انگیزه دهنده ، وفادار ، سریع ، مسئولیت پذیر ، زیرک ، فعال ، مراعات کننده ، خوشایند ، دوستانه و پرجاذبه بودن را می سنجد.

پرخاشگری : آن است که پرسشنامه پژوهش حاضر می سنجد که تست پرخاشگری SCL 90 است.

تعریف نظری /متغیر ها :

نوع فایل: word

سایز : 2.27 MB

تعداد صفحه: 116خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:45

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان

پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد و آنچه در این تعریف حائز اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر، پرخاشگری نیست در عمل بسیاری از پژوهشگران ترکیبی از این دو تعریف را به کار می برند رفتاری که به دیگران آسیب می رساند به خصوص وقتی که کودک بداند رفتارش به دیگری آسیب می رساند همه مسأله ای مثلاَ در زندگی زناشویی یا محل کار و ... دیگر می تواند باعث پرخاشگری فرد شود ولی در محیط خانواده و پرخاشگری در بین زنان و مردان باید در نظر داشته باشیم که ضربه نهایی به فرزند خانواده وارد نشود زیرا گاهی بعضی از رفتارها باعث اختلال رفتاری و روانی کودکان می شود مانند افسردگی، بیش فعالی، گوشه گیری، شب ادراری و... که اینها در وهله اول وظیفه والدین کودک است که زندگی و محیط خانه را محیطی امن و آرام برای فرزند بوجود آورند تا مشکلات روحی و روانی به سراغ آنها نیاید.

فهرست مطالب

فصل اولکلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

اهداف تحقیق.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

فرضیه تحقیق.. 3

سوالات تحقیق.. 3

متغیرهای تحقیق.. 3

واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی... 4

فصل دوم. 5

مقدمه. 6

تعریف پرخاشگری... 6

انواع پرخاشگری... 7

2-پرخاشگری وسیله ای... 7

علل و انگیزه های پرخاشگری... 8

1. نظریه زیستی پرخاشگری... 9

کروموزمهای جنسی و پرخاشگری... 9

بلوغ جنسی و پرخاشگری... 10

2. نظریه ناکامی ـ پرخاشگری... 10

درستی و نادرستی نظریه ناکامی ـ پرخاشگری... 11

3. نظریه یادگیری اجتماعی... 11

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟. 13

نقش رسانه های گروهی و فیلمهای تلویزیونی درآموزش پرخاشگری... 14

کنترل پرخاشگری... 15

شیوع افسردگی شدید.. 16

اختلال دو قطبی... 18

دیس تایمی و سیکلو تایمی... 19

دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن... 19

سیکلو تایمی یا افسرده خویی ادواری... 19

ابعاد اختلالات خلقی... 20

سیکوتیک در برابر نوروتیک..... 20

افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی... 21

افسردگی فصلی... 24

منابع.. 26خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:41

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه


فصل اول

سازمان اصلی گزارش

فصل اول

(الف ) مقدمه

« به نام آنکه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست »

دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناکام است اگر این آسمان درهم نمی ریزد ، و گر این کهکشان از هم نمی پاشد ، بیا تا ما :

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم زشادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «باباطاهر »

علاقه وافر به کودکان توجه به دنیای زیبا و شگرف آنان ، اهمیت به خواسته ها و آرزوها و هدف هایشان و همچنین موانع و مشکلاتی که سد راه این خواسته ها بوده و باعث می گردد برخی از این فرشته های مهربان خشم آلود وعصیانگر و برخی غمناک ، گوشه گیر و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علل این تغییرات رفتاری در کودکان و چگونگی مقابله و برخورد با آنان برای بر طرف نمودن و کاهش اینچنین رفتارهایی ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقیق د رزمینه « بررسی تأثیر ناکامی در میزان پر خاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدایی ) بپردازد . تا شاید به این طریق بتوان گام کوچکی درجهت شناخت برخی از عوامل بر انگیزنده رفتارهای پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصیه هایی د راین رابطه به والدین و مربیان ، بر داشت و راه را برای تحقیقات وسیع تر در آینده هموار نمود ».

مسلم است که انجام این تحقیقات راهنمایی اندیشمندان و صاحبنظران و محققین گرامی را می طلبد که با بیان نقطه نظرهای عالمانه خود ، کاستی ها را جبران نموده و معایب را برطرف نمایند . امید است محقق را در پیمودن ره بی انتهای علم راهبر باشید . « انشاءالله»

با تشکر فراوان

(ب)طرح مسئله

موضوع این تحقیق :

« بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »

بنابر این با طرح سؤالات زیر مسئله این تحقیق را مطرح می سازیم :

1- آیا ناکامی در پرخاشگری تأثیر دارد ؟

2- آیا تأثیر ناکامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یکسان است ؟

3- دختران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟

4- پسران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟

5- آیا عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟

6- آیا عکس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟

(پ) هدف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی می باشد ، بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه ، اهداف تحقیق مطرح می شود :

1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانکاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناکامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .

« ناکام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناکامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث کاهش این سائق شده و در پاسخ به ناکامی پرخاشگری یک پاسخ غالب است .» (هلیگارد ، اتکینسون 1985).

2) جنبه کاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناکامی بعنوان علتی برای آن که بدین منظور ، آزمون مصّور ناکامی روزتر وایگ در کودکان مقطع ابتدایی بکار می رود .

ارائه راهبردها وتوصیه هایی به اولیاء دانش آموزان در زمینه برخی از علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آ”موزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .


(ت ) فرضیه تحقیق

با توجه به اینکه : ناکامی به عنوان یکی از عوامل بر انگیزنده پرخاشگری ، موجب عکس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در بین دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی می شود . چند فرضیه به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

1) عوامل ناکام کننده در دختران دانش آ‎موز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .

2) عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در جهت تسلط و بقای مانع است .

3) عوامل ناکام کننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العمل های پرخاشگرانه بیرونی می شود .

4) عکس العمل های پرخاشگرانه در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، در جهت دفاع از خود می باشد .

شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :

-آزمون دارای پاسخ نامه است ، که شامل بیست و چهار شماره برای ثبت پاسخها در موقعیت های بیست و چهار گانه می باشد . اگر آزمون به صورت انفرادی مورد استفاده قرا ربگیرد ، در ستون مقابل هر پاسخ رفتار آزمایش شونده ثبت می گردد ، سپس کدی را که برای هر آزمون تشخیص داده شده ، را در ستون چپ ثبت می نماید .

- گزارشنامه آزمون : در گزارشنامه آزمون ، نمراتی هست که از ترکیب شدن نمرات عامل ناکامی حاصل می شوند . این نمرات معرف خصیصه های عمومی فرد است . و ما آنهارا به منزله عوامل قطعی و نمایش دهنده رفتار ثابت او می دانیم و مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم .

(روزنزوایگ 1974) مواردی که در گزارشنامه وجود دارد عبارت است از :

1- تطابق با گروه ( G.C.R)[1]این مفهوم نشانگر انطباق پاسخهای آزمایش شونده با حد متوسط پاسخهای جمعیتی است . که او را در آن قرار دارد . در آزمون روزنزوایگ مانند سایر آزمونهای برونفکنی نتیجه نشانگر خیلی بالا نیست ، بلکه مهمترین نتیجه از آن کسی است که با نتایج حد متوسط گروه عادی مورد مطالعه منطبق باشد .

نمرات انطباق با گروه ( G.C.R)است برای مشخص کردن ناسازگاری احتمالی فرد یا گروه است ویابه عبارت دیگر به این نمره خوب ویاد بدسازگاری آزمایش شونده را متمایز می کند ، برای این منظور نتایج تحقیقی که درباره عادات اجتماعی و سازگاری کودکان انجام شده نقل می شود :

( روزنزوایگ 1962)

-گروه اول : سازگاری مطلوب دارند ، روابط اجتماعی خوب ، دوستانش آنان را به خوبی می پذیرند ، تمایل پرخاشگرانه به دستور دادن ویا فرمان دادن به دیگران را ندارد .

- گروه دوم : سازگاری مطلوب دارند ، نا پر خاشگرانه اند ، دوستانشان آنها را به خوبی پذیرفته ولی نقش فرمان دادن و تسلط طلبانه دارند .

- گروه سوم : ترسو، خجالتی و جزء کسانی هستند که می خواهند وسیله گروه مورد قبول قرار بگیرند ، ولی به علت عدم اطمینان با دیگران روابطی مطبوع و متغیر دارند .

- گروه چهارم : پرخاشگر و ویران کننده اند . شامل آنهایی است که سازگاری اجتماعی ضعیفی دارند ، خصومت خود را نسبت به دیگران با نیش خند و گاهی با حمله بدنی نشان می دهند

- گروه پنجم : غیر اجتماعی در خود فرو رفته اند ، شامل آنهایی است که علاقه کمی به روابط اجتماعی دارند و ترجیج می دهند که مطالعه و بازی را به تنهایی انجام دهند .

- نتایج با توجه به عوامل تجزیه و تحلیل آزمون برای گروههای پنجگانه به شرح زیر است .

- گروه اول : نمره (O- D),( E-A) پایین است و نمره ( E –D),(I –A)بالا است ونمره( N –P),(M-A) ضعیف است .

- گروه دوم نمره( E-D),(E-A) بالا است و نمره(..),(I,-A) پایین است ونمره ( N-P)(M-A)پایین است .

- گروه سوم نمره( E-D),(E-A)( پایین است نمره( O-D),(I-A) بالا است و نمره (N-P),(M-A)بالااست .

- گروه چهارم نمره ( E-D),(N-P),(I-A)قوی است نمره(I,-A) (..) پایین است و نمره(M-A).. …بالااست .

- گروه پنجم نمره E-A) )پایین است نمره ),(I-A)خیلی بالا است و نمره( N-P)(M- A) خیلی بالا است .

2- انگارها[2] صورتهای تازه ای هستند که به ارقام تابلو نیمرخها داده می شود ، انگارها ، تسلط عوامل « یا نحو پاسخ دادن » را در گزارشنامه آزمایش شونده ، خلاصه می کند ، عواملی که تسلط دارند هم از لحاظ « جهت » و هم ازلحاظ مقوله ای که در آن قرا ردارند متمایز می نماید .

الف ) انگاره یک : نحوه تسلط جهت پاسخ ها است بدون در نظر گرفتن مقوله آن بدین ترتیب که نمرات( M-A),(I-A),(E-A) را برحسب فراوانی تصاعدی ردیف می کند و رابطه مبنی آنها را با علامت ( کوچکتر ) (بزرگتر) و یا (مساوی =) مشخص می کند . ( مخصوص بزرگسالان و نوجوانان )

ب ) انگاره کلی کلاسیک : برای تعین این انگاره سه تا یازده عاملی را که زمینه ساز پاسخ ها هستند با توجه به نمره خا م آنها و با توجه به اینکه بیشترین نمره را آورده باشند انتخاب می کنیم و رابطه نسبی آنها را با علائم یاد شده مشخص می نمایم ، بدین ترتیب پاسخ ها را که بیشتر از همه بروز می کند ، متمایز می نمایم ( کرامر 1970) ( مخصوص کودکان و نوجوانان و بزرگسالان)

ج) انگاره من برتر : برای تعین این انگاره عاملهای(E),(I) را با سایر عوامل نمره گذاری مقایسه کرده برای اینکه نحوه پاسخهای آزمایش شونده را در موقعیتهای که در برابر امتناع « من برتر » قرا ر می گیرد ، نشان می دهد و پاسخهای بدست آمده به ما این امکان را می دهد که درجه مسئولیت پذیری آزمایش شونده را سنجیده این کار را در مقایسه با پاسخهای که در آن اعتراض و انتقاد را می پذیرد و یا آن را متوجه دیگران می کند ، انجام می دهیم . ( روزنزوایگ 1963)

3- گرایشها :[3] گرایش نشان می دهد که عکس العملهای آزمایش شونده چگونه از یک جهت به جهت دیگر به طور معنی دار تغییر می کند .و تغییراتی از این نوع مهم است زیرا رویه آزمایش شونده را در برابر عکس العملهای خود نشان می دهد .
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:23

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران اندازه‌گیری شد. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیکنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگری آنها در چک‌لیستی محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چک‌لیست پرخاشگری رابرتس و همکاران ثبت شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد. به طور کلی یافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

کلید واژه ‌ها: ابهام نقش، بازیکنان فوتبال، پرخاشگری، روش ترکیبی، لیگ برتر ایران

فهرست مطالب:

فصل اول (مقدمه و کلیات)............................................................................................................1

1-1- مقدمه..........................................................................................................................................2

1-2- بیان مسأله............................................................................................................................3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................................5

1-4- اهداف تحقیق.......................................................................................................................7

1-4-1- هدف کلی تحقیق......................................................................................................7

1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق.........................................................................................7

1-5- فرضیه‌های تحقیق...............................................................................................................7

1-6- محدودیت‌های تحقیق.........................................................................................................8

1-6-1- محدودیت‌های تحت کنترل.....................................................................................8

1-6-2- محدودیت های خارج از کنترل...............................................................................8

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.................................................................................................8

فصل دوم (مبانی نظری و مرور پیشینه)...............................................................................11

2-1- مقدمه......................................................................................................................................11

2-2- مبانی نظری تحقیق................................................................................................................11

2-2- 1- ابهام نقش...............................................................................................................11

2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری.....................................14

2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش..................................................................................17

2-2-4- ابعاد ابهام نقش.....................................................................................................18

2-2-5- رابطه‌ی ابهام نقش با عملکرد ورزشی..................................................................20

2-2-6- پرخاشگری............................................................................................................21

2-2-7- نظریه‌های پرخاشگری..........................................................................................24

2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی...............................................................27

2-3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................28

2-3-1- تحقیقات مربوط به ابهام نقش..............................................................................28

2-3-2- تحقیقات مربوط به پرخاشگری...........................................................................35

2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ادبیات تحقیق.............................................................................37

فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق) ......................................................................................39

3-1- مقدمه....................................................................................................................................40

3-2- روش تحقیق.........................................................................................................................40

3-3- جامعه‌‌ی آماری.....................................................................................................................40

3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری...........................................................................................40

3-5-متغیرهای تحقیق..................................................................................................................41

3-5-1- متغیر پیش‌بین.......................................................................................................41

3-5-2- متغیر ملاک...........................................................................................................41

3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق......................................................................................41

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................................................42

3-7-1- پرسشنامه ویژگی‌های فردی بازیکنان.................................................................42

3-7-2- مقیاس ادراک نقش..............................................................................................42

3-7-3- چک‌لیست پرخاشگری.......................................................................................42

3-8- روایی ابزار تحقیق..............................................................................................................43

3-9- پایایی پرسشنامه................................................................................................................43

3-10- نحوه‌ی گردآوری اطلاعات.................................................................................................44

3-11- روش‌های آماری..................................................................................................................45

فصل چهارم (یافته‌ها).........................................................................................................46

4-1- مقدمه................................................................................................................................47

4-2- بررسی توصیفی یافته‌های تحیق....................................................................................47

4-2-1- سن و تجربه بازی.................................................................................................47

4-2-2- پست بازیکنان....................................................................................................48

4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف............................................48

4-2-4- میزان پرخاشگری بازیکنان در بازی‌های میزبان و میهمان...............................49

4-2-5- آمار توصیفی مقیاس ادراک نقش......................................................................49

4-3- بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها.................................................................................50

4-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق...............................................................................................51

4-4-1- فرضیه اول........................................................................................................51

4-4-2- فرضیه دوم......................................................................................................52

4-4-3- فرضیه سوم....................................................................................................53

4-4-4- فرضیه چهارم..................................................................................................54

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)......................................................................................55

5-1- مقدمه..............................................................................................................................56

5-2- خلاصه‌ی پژهش.............................................................................................................56

5-3- بحث و نتیجه‌گیری........................................................................................................57

5-3-1- ابهام نقش و میزان پرخاشگری.....................................................................57

5-3-2- پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابهام نقش..................................................58

5-3-3- تفاوت ابهام نقش بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه...........................................59

5-3-4- تفاوت پرخاشگری بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه.........................................62

5-4- نتیجه‌گیری نهایی.........................................................................................................63

5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق..................................................................................64

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................65

منابع.................................................................................................................................66

منابع داخلی............................................................................................................................... 67

منابع خارجی.............................................................................................................................. 69

پیوست‌ها..........................................................................................................................73

پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان...............................................74

پیوست 2 : مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران.............................................................75

پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال.....................................................78

پیوست 4: خطاها و رفتارهای ناشایست................................................................................79

فهرست جداول

جدول 3-1: پایایی ابعاد ادراک نقش هجومی و دفاعی...................................................................44

جدول 4-1: توزیع سنی و تعداد سال‌های تجربه بازی...................................................................47

جدول 4-2: تعداد بازیکنان در پست‌های فوتبال .........................................................................48

جدول 4-3: میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف فوتبال........................................48

جدول 4-4: میزان پرخاشگری بازیکنان در بازی‌های میزبان و میهمان.......................................49

جدول 4-5: آمار توصیفی ابهام نقش و زیرمجموعه‌های آن..........................................................49

جدول 4-6: بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها.............................................................................50

جدول 4-7: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش هجومی و پرخاشگری بازیکنان...................................51

جدول 4-8: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش دفاعی و پرخاشگری بازیکنان....................................51

جدول 4-9: نتایج رگرسیون خطی برای پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابعاد ابهام نقش هجومی و دفاعی..............................................................................................................................................52

جدول 4-10: مقایسه‌ی میزان ادراک نقش هجومی و دفاعی بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه........53

جدول 4-11: مقایسه‌ی میزان پرخاشگری بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه......................................54

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری از رابطه‌ی میان ابهام نقش، استرس، فرسودگی و رفتارهای انحرافی..........16

شکل 2-2: انواع پرخاشگری در ورزش.............................................................................................24خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:21

شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار

شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار

چکیده تحقیق :

بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .

پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .

در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق 1

فصل یکم

مقدمه 2

بیان مساله پژوهش 2

اهمیت و ضرورت مساله 3

ا هدف ویژه پژوهش 4

سوالات یا فرضیه 5

فرضیه 5

تعریف متغیرها 6

تعریف عملیاتی 9

فصل دوم

جامعه آماری 9

نمونه تحقیق 10

نوع تحقیق 10

روش نمونه گیری 10

ابزار اندازه گیری 10

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 11

فصل سوم

یافته های پژوهشی 11

مقدمه 12

جامعه آماری معلمین مشهد 12

جدول سوالات پرسشنامه 13

جدول آماری یک 15

جدول آماری دوم 16

جدول آماری سوم 18

جدول آماری چهارم 19

جدول آماری پنجم 20

جدول آماری ششم 21

جدول آماری هفتم 21

جدول آماری هشتم 22

جدول آماری نهم 23

جدول آماری دهم 24

جدول آماری یازدهم 25

جدول آماری دوازدهم 26

جدول آماری سیزدهم 27

جدول آماری چهاردهم 28

جدول آماری پانزدهم 29

جدول آماری شانزدهم 30

جدول آماری هفدهم 31

جدول آماری هیجدهم 32

جدول آماری نوزدهم 33

جدول آماری بیستم 34

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش 35

تجزیه و تحلیل داده ها 39

محدودیت پژوهش 39

پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی 40خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:32

ناکامی پرخاشگری اضطراب و درمان

ناکامی پرخاشگری اضطراب و درمان

ناکامی :

هنگامیکه راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته می شود یا دست یابی به آن به تاخیر می افتد ، ناکامی روی میدهد . ما در طول زندگی خود با موانعی روبرو می شویم که باعث می شود بتوانیم به اهداف خود برسیم .

ناکامی ها به دو دسته تقسیم می شوند :

ناکامی های بیرونی (Exrernal frustration) و ناکامی شخصی
(Personal frustration) یا ناشی از ناتوانی خود . ناکامی بیرونی بر پایه شرایط بیرونی و محیط فرد است که مانع دسترسی او به هدف می شود . ناکامی های بیرونی باعث تاخیر در ارضاء ، شکست ، طرد ، از دست دادن و سد شدن انگیزه های فرد می شوند . این ناکامی ها می توانند اجتماعی (Social frustation) (ازقبیل جریمه شدن توسط پلیس راهنمائی و رانندگی در مورد رانندگان متخلف) و یا غیر اجتماعی ( از قبیل بارانی بودن روز مسابقه فوتبال ) باشند .

ولی ما انسانها بیشتر به ناکامی های اجتماعی حساس بوده و نسبت به آنها واکنش شدید نشان می دهیم معمولاٌ هر چه قدر هدف قوی تر ، فوری تر و با اهمیت تر باشد ، میزان ناکامی در اثر دست یابی به آن افزایش می یابد . به طور مثال ، دونده مسابقه ی دو اگر در لحظات پایان مسابقه ناگهان به زمین بخورد ، احساس ناکامی بیشتری را تجربه می کند .

ناکامی شخصی و یا ناکامی ناشی از ناتوانائیهای فردی بر اساس خصوصیات فرد است . بطور مثال اگر شما قد کوتاهی داشته باشید و بخواهید یک بسکتبالیست شوید ، یقیناٌ ناکام خواهید شد . ولی همین خصوصیت می تواند شما را در رسیدن به اهداف دیگر کمک کند .خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:47

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان

چکیده تحقیق

در این تحقیق با درک اهمیت مسئله پرخاشگری کودکان و دانش آموزان و تأثیر آن در آینده کودکان به بررسی علل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی پرداخته شده است . در فصل اول این تحقیق به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف کلی و جزئی پرداختیم . که با توجه به اهداف کلی چهارسوال برای تحقیق انتخاب کردیم . و در فصل سوم پیشینه تحقیق و همچنین به بررسی موضوعات گوناگون در مورد علل موثر پرخاشگری انجام شده است . در فصل سوم با توجه به جامعه معلمان شهرستان پارس آباد 20 نفر از آنان را به عنوان نمونه انتخاب کرده و برای آنها پرسشنامه تدارک دیده و به این طریق از نظرات آنان آگاه شدیدم . و از روش آنالیز داده ها یا spss برای تجزیه و تحلیل نظرات و اطلاعات استفاده شده که در فصل چهارم گنجانده شده است . و در آخر در فصل پنجم نتیجه گیری خود را از تحقیق انجام شده بیان کرده و پیشنهاداتی را در مورد موضوع به مدیران و محققان عزیز دادیم .

فصل اول طرح تحقیق

مقدمه .................................................................................................................. .............1

بیان مسئله............................................................................................................................2

اهمیت و ضرورت مسئله ....................................................................................................3

اهداف تحقیق .....................................................................................................................5

الف-اهداف کلی ............................................................................................................5

ب-اهداف جزئی .............................................................................................................5

سوالات تحقیق ..................................................................................................................5

تعریف مفاهیم .................................................................................................................6

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مدخلی بر موضوع پرخاشگری ............................................................................... .........10

مبانی نظری ......................................................................................................................11

الف- چشم انداز های نظری .........................................................................................11

ب: چهار چوب نظری .................................................................................................12

تحلیلی بر خشونت و فرهنگ .........................................................................................12

تعریف پرخاشگری .........................................................................................................15

انواع پرخاشگری ..........................................................................................................15

جهت پر خاشگری .......................................................................................................16

عوامل موثر در پرخاشگری ............................................................................................16

پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی .................................................................................19

مشاهده جرم و جنایت ...................................................................................................20

خشونت اکتسابی است نه مادر زادی ..............................................................................21

چه کودکانی خشونت گرا هستند ....................................................................................22

چه کسانی قربانی خشونت هستند ..........................................................................23

والدین چه می تواند بکنند. .....................................................................................24

خشونت در مدرسه .........................................................................................................25

الگوهای رفتاری خشونت – پسران در مقابل دختران .......................................................26

کارهایی که مدرسه می تواند در مورد خشونت گرایی انجام دهد . .............................. 26

مدارس مکانی مناسب برای خشونت ............................................................................27

تهیه و اجرایی برنامه مبارزه با خشونت مدرسه ...................................................................29

خشونت تلویزیونی و پرخاشگری کودکان .....................................................................33

راههای اصلاحی برای از بین بردن حالت پرخاشگری ....................................................34

روش هایی برای درمان پرخاشگری ...............................................................................35

مهار خشم و پرخاشگری ................................................................................................36

پیشگیری از پرخاشگری ..................................................................................................36

درمان پرخاشگری .........................................................................................................37

مروری بر تحقیقات دیگران ............................................................................................37

تعریف مفاهیم.................................................................................................................38

فصل سوم :

روش تحقیق .....................................................................................................................40

جامعه آماری.....................................................................................................................40

نمونه آماری.......................................................................................................................41

روش نمونه گیری ............................................................................................................41

ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها .................................................................................41

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .........................................................................................42

فصل چهارم :

مقدمه..................................................................................................................................44

آزمون سوالها.......................................................................................................................44

فصل پنجم :

نتیجه گیری........................................................................................................................53

پیشنهادات.........................................................................................................................55

منابع و مأخذ

- مسعود آذربایجانی - روانشناسی اجتماعی از دیدگاه اسلام- چاپ دوم 1385 صفحه 296

- http://www.masoudimaryam.blogfa.com/post-3.aspx

- سایت پزشکان بدون مرز - googel

- سایت دهنوی – کتاب خانواده پویا - چاپ 1386

- پاول اس - کاپلان - مترجم مهرداد فیروز بخت-روان شناسی ارشد سفر پرماجرای کودکان - چاپ دوم 1382 صفحه 725

- دکتر باری مک نامارا و فرانسین مک نامارا . مترجم دکتر مسعود حاجی زاده - کتاب کلیدهای تربت کودکان چاپ نهم 1386 صفحه 10

- http://www.pezesk.us

- سایت آفتاب (www.aftab.ir)خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 >>