X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:43

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه 32 سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه 50 نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار 774/0 را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه 32 سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با 772/0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 5 عامل شد که بر روی هم 4/36 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: 1) نظم‌دهی و عمل به موقع، 2) رعایت تعادل و توازن، 3) توجه بر ساعت و زمان، 4) کنترل و نظارت و 5) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه 2

1-1 بیان مسأله پژوهش 4

1-2 اهمیت پژوهش 5

1-3 اهداف پژوهش 7

1-4 پرسش‌های پژوهش 7

1-5تعریف و مفاهیم و اصطلاحات 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه 13

2-1 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان 14

2-2 تئوری‌های متداول مدیریت زمان 18

2-3چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی 22

2-4 فرایند هدفگذاری 22

2-5 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید 24

2-6 دیدگاه‌های مدیریت زمان 24

2-7 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان 28

2-8 عومل مؤثر بر مدیریت زمان 28

2-9 برخی از اصول مدیریت زمان 30

2-10 دیدگاه دراکر 30

2-11دیدگاه سنگه 31

2-12پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان 32

2-13 استانداردسازی آزمون‌های روانی - تربیتی 41

2-14 مسأله رواسازی ابزار پژوهش 43

2-15 منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی 45

2-16روش‌های مختلف تحلیل عاملی 46

2-17 چرخش عامل‌ها 49

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه 53

3-2 ابزار پژوهش 54

3-3طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش 54

3-4 روش گردآوری اطلاعات 55

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 توصیف داده‌ها 58

4-2 مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان 60

4-3 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه 62

4-4 عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی 65

4-5 راه حل پایانی (چرخش یافته‌) 68

4-6 مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 خلاصه 82

5-2 بحث و نتیجه‌گیری 84

5-3 محدودیت‌های پژوهش 86

5-4 پیشنهادهای پژوهش 87

منابع

منابع فارسی 90

منابع انگلیسی 93

پیوست 96

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 1-4: فراوانی تعداد آزمودنی‌ها به تفکیک سن 58

جدول 2-4: فراوانی و درصد سطوح تحصیلی 60

جدول 3-4: مشخصه‌های آماری ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف هر سوال در مجموعه 32 سوالی پرسشنامه مدیریت زمان (386=N) 61

جدول 4-4: مشخصه‌های آماری اولیه در اجرای تحلیل مولفه‌های اصلی (با روش pc) 63

جدول 5-4: ماتریس عاملی عامل‌های استخراج شده با روش pc 66

جدول 6-4: ارزش ویژه درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل‌های TMQ 67

جدول 7-4: میزان اشتراک مواد پرسشنامه 32 سوالی TMQ 67

جدول 8-4: ماتریس عاملی چرخش یافته مجموعه 32 سوالی با روش pc 69

جدول 9-4: جدول توزیع فراوانی نمره‌های مجموعه 32 سوالی با روش pc 71

جدول 10-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان 73

جدول 11-4: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل یکم 74

جدول 12-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل یکم (نظم دهی و عمل به موقع) 75

جدول 13-4: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل دوم 75

جدول 14-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل دوم (رعایت توازان و تعادل) 76

جدول 15-4: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل سوم 77

جدول 16-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل سوم (توجه بر ساعت و زمان) 78

جدول 17-4: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل چهارم 78

جدول 18-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل چهارم (کنترل و نظارت) 79

جدول 19-4: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل پنجم 79

جدول 20-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل پنجم (ساماندهی) 80

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار فرنر در تقسیم‌بندی فرآیند زندگی 32

نمودار فرایند مدیریت زمان 35

نمودار توزیع سن 60

نمودار scree مواد مقیاس 32 سوالی TMQ در گروه نمونه مورد مطالعه 65

نمودار توزیع فراوانی و مشخصه‌های آماری نمره‌های مجموعه 32 سوالی مدیریت زمان 72

نمودار توزیع فراوانی عامل یکم 75

نمودار توزیع فراوانی عامل دوم 76

نمودار توزیع فراوانی عامل سوم 77

نمودار توزیع فراوانی عامل چهارم 79

نمودار توزیع فراوانی عامل پنجم 80

نوع فایل: word

سایز: 983 KB

تعداد صفحه:113خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:14

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی

ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید.

سوالات پرسشنامه هوش هیجانی

همیشه هرگز بندرت گاهی معمولا تقریباهمیشه

1) به توانایی های خود اعتماد دارید.

2) ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید.

3) هیجان های خود را، هنگامی که پیش می آیند، درک می کنید.

4) تاثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید.

5) تاثیر دیگران درحالت هیجانی خود را درک می کنید.

این پرسشنامه آشنای برای سنجش سلامت روانی و سلامت عمومی (GHQ-28)[1] ، مطلب آموزشی و پرسشنامه مناسبی برای دانشجویان و خانواده ها بوده که با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، می باشد.

نوع فایل:word

سایز :13.9 kb

تعداد صفحه:5خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پرسشنامه، هیجانی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:13

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)[1]

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)[1]

پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ[2] و هیلر[3] در سال 1972 تهیه شده و به طور گسترده در پژوهش‌های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از شناخته‌ترین ابزارهای غربالگری در پژوهش‌های مربوط به سلامت روانی است.

سوالات پرسشنامه سلامت عمومی

1- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کاملا" خوب و سالم هستید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

2- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروی تقویتی نیاز دارید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

3- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

4- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

5-....

نوع فایل:word

سایز :15.4 kb

تعداد صفحه:7خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:14

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد گویه ها:

24

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایشخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:18

تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

توضیحات محصول

1-تأثیر آموز ش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد زناشویی زوجین-1

2-رابطۀ تعهد زناشویی با ارزشهای فرهنگی زوجین: مطالعۀ موردی استان خراسان جنوبی

3-بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا :

خلاصه
مقدمه: عشق و شهوت از غرایز پایه و اصلی انسانها است که فقدان تامین آن خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتیهای جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی طلاق نشان میدهد.
روش کار: پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطهی تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زوجین شهرستان شهرضا در سال 1387 انجام گرفته
است یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری شامل کلیهی زوجین شهرضا و نمونهی مورد نظر شامل 42 زوج (84 نفر)
بودند که به صورت خوشهای دو مرحلهای از بین پروندههای بهداشتی خانوادههای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بهطور تصادفی انتخاب
شدند. در جمعآوری اطلاعات از پرسشنامهی تعهد زناشویی و رضایت جنسی محقق ساخته استفاده شد. جهت تحلیل دادهها از ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطهی معنیداری وجود دارد (r=0/475 و P<0 01).="">همچنین بین طول
مدت ازدواج با تعهد زناشویی (P=0/021) و رضایت جنسی (P=0/013) رابطه وجود دارد و هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد تعهد و
رضایت جنسی بیشتر است. بین رضایت جنسی و تحصیلات نیز رابطهی معنیداری وجود دارد (P=0/042) به این معنی که هر چه میزان
تحصیلات بالاتر باشد رضایت جنسی در زوجین بیشتر خواهد بود.
نتیجه گیری: ارتقا در رضایت جنسی میتواند در افزایش تعهد زناشویی نقش موثری داشته باشد.
واژههای کلیدی: تعهد زناشویی، رضایت جنسی، زوج

مقدمه

با پیمان ازدواج، ارتباطی شکل میگیرد که در مقایسه بـا د یگـر ارتباطـات انسـان ی، امنیتـی
بینظیر دارد. دیگر ارتباطات انسانی ممکن است یک بعد از ابعاد حیـات را پوشـش دهنـد،
اما در ازدواج، ابعاد جسمی، عاطفی، اجتماعی و ذهنـ ی نیـ ز پوشـش داده شـده و رابطـه ای
زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی – اجتماعی و معنوی نیز بین زن و شوهر برقرار میشود.

ازدواج، اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که دو نفر آن را در بزرگسالی میپذیرند. تعهـد

زناشویی به معنای وفـادار مانـدن بـه خـانواده و اعضـای آن هنگـام غـم و شـادی، وقـایع
خوشایند و ناخوشایند زندگی، تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و نیز بر پایه قصـد و نیـت
است. زوجینی که در مورد تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسـیده
و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب میکنند، در ازدواج و کار کردن با دیگـران دچـار مشـکل
3 خواهند شد و غالباً نتیجه این امر، بیوفایی خواهد بود.

4 تعهد، ابزاری است که میزان امنیت و فاصله از شریک زندگی را پدید مـی آورد.
تعهـد
در ازدواج چندین جزء دارد: چگونگی درک زن و شوهر از نوع رابطـه در گذشـته و طـول
مدت رابطه، انتخاب رفتارهای ادامه زندگی مشترک، درجه و وسعت یـک رابطـه خـوب و
علاقه به ماندن در این رابطه به مدت طولانی و گرفتن تشـویق بـه سـبب مانـدن در رابطـه
توسط هر دو زوج.
تعهد چه به صورت اجباری یـا فداکارانـه بـرای کیفیـت زنـدگی زناشـویی و ثبـات در
5 ازدواج مهم است.
البته باید اشاره کرد که تعهد فداکارانه بهطـور فزاینـده ای در مقایسـه بـا
تعهد اجباری با رضایت زناشویی مرتبط است. تعهد در زندگی زناشـویی عبـار ت اسـت از
علاقه و قصدی که شخص به آن اندازه و بر اساس آن، تمایل دارد کـه در رابطـه زناشـو یی
باقی بماند و عهدی را که بسته، حفظ کند. تعهد ابعاد چندگانهای دارد و دربرگیرندة دلایـ ل
شخصی، اخلاقی و اعتقادی به خصوصی است که شخص را به ادامه رابطه زناشویی پایبنـد
میکند

بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین.pdf

مفهوم رضایت جنسی زناشویی به دو صورت تقسیم میشود:
1- رضایت با فعالیتهای جنسی 2- رضایت عاطفی و هیجانی (2).
در برخی تحقیقات نیز رضایت جنسی زناشویی به3 دسته تقسیم
میشود:

اولین دسته، روابط گوناگونی است که شامل رضایت در
روابط جنسی است،

دومین دسته، حالت فیزیولوژی روابط جنسی
را شامل میشود که علایم رضایت از طریق فعالیتهای جنسی را
نشان میدهد (مثلا دفعات انزال در اثر مقاربت) و

سومین دسته
به صفات فردی و اجتماعی زوجین بر مربوط میشود

وموارد دیگر که با دانلود این محصول می توانید ان را دنبال کنید

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.57mb

تعداد صفحه:47خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:13

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، کندال و هالین ، 1989)

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، کندال و هالین ، 1989)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیح :

یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می ­رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل­های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می­ گیرد (اسمیت و همکاران، 1989).

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 72

تعداد مولفه : 5 مولفه (نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع)

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 6خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:44

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر

عنوان :

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83

جامعه آماری :

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83 که در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از این تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر که در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.

نمونه :

گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند

ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :

1 ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس 2 ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه

یافتهای پژوهشی :

1 ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.

2 ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی 52 / 0 بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

‹‹ فهرست مطالب ››

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه : 2

بیان مسئله : 4

اهمیت پژوهش : 10

اهداف تحقیق : 13

اهداف کلی : 13

تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم : 14

تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم : 18

سؤالات تحقیق : 19

فرضیه‌های تحقیق : 19

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه : 22

سلامتی و تعریف آن : 23

عوامل تأثیرگذار بر سلامت: 24

انواع سلامتی : 25

سلامت روانی و تعریف آن : 27

عوامل موثر بر سلامت روانی : 28

اختلالات روانی و تعریف آن : 30

تاریخچه بررسی اختلالات روانی : 32

طبقه بندی اختلالات روانی : 36

اختلالات خلقی و تعریف آن : 42

تاریخچه بررسی اختلالات خلقی : 43

طبقه بندی اختلالات خلقی : 44

اختلالات افسردگی : 44

اختلالات دو قطبی : 45

اختلال افسردگی و تعریف آن : 46

نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی : 48

نظریه زیست شناختی : 48

نظریه روان پویایی : 50

نظریه یادگیری : 51

نظریه شناختی : 52

علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی : 54

سبب شناسی اختلال افسردگی : 56

انواع افسردگی : 57

اختلال افسردگی و سن : 59

اختلال افسرگی و جنس : 60

روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان : 61

انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی : 63

پرسشنامه افسردگی کودکان CDI : 63

2 ـ پرسشنامه افسردگی بک : 64

مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) : 65

آزمون و تعریف آن : 66

سابقه تاریخی آزمونهای روانی : 67

ویژگیهای آزمونهای روانی : 69

الف ) ویژگیهای اصلی : 70

الف ) روش باز آزمایی : 71

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی : 71

ج ) روش دو نیمه کردن آزمون : 72

د ـ روش کودر ـ ریچاردسون : 73

الف ) روایی محتوا : 74

ب ) روایی صوری یا ظاهری : 76

ج ) روایی ملاکی : 77

د ) روایی سازه : 79

3 ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص : 81

ب ) ویژگیهای فرعی : 81

مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن : 82

انواع نرم یا هنجار : 83

1 ـ هنجارهای سنی: 83

2 ـ هنجارهای کلاسی: 84

3 ـ هنجارهای رتبه درصدی : 84

4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار : 85

پژوهشهای خارجی : 87

پژوهشهای داخلی : 88

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه : 90

روش تحقیق : 90

جامعه آماری : 91

نمونه و روش نمونه گیری : 91

روش اجرای تحقیق : 92

ابزارهای گرد آوری اطلاعات : 93

روایی و پایایی آزمون ماریاکواس : 95

روایی و پایائی آزمون افسردگی بک : 95

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش : 96

سؤالات پژوهش : 98

فرضیه‌ها پژوهش : 98

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه : 100

محاسبه پایایی آزمون : 100

تحلیل نتایج : 101

محاسبه روایی آزمون : 102

فرضیه اول : 103

فرضیه دوم : 103

فرضیه سوم : 105

اداری.. 105

فرضیه چهارم : 106

فرضیه پنجم : 107

فرضیه ششم : 108

فرضیه هفتم : 109

فرضیه هشتم : 112

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه : 115

بحث و نتیجه گیری : 115

پیشنهادات.. 124

پیشنهادات کاربردی : 124

پیشنهادات پژوهشی : 125

محدودیت‌ها : 126

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ : 156خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:25

پرسشنامه بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش با افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی

پرسشنامه بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش با افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانیخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 08:15

نمونه پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازیی با رویکرد swot

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان نمونه پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازیی و پیشگیری از فرسودگی (محله پوریای ولی منطقه 7 اصفهان) با رویکرد swot تدوین و به صورت 50 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:16

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی با فرمت ورد

شامل 39 سوال   پاسخ دهنده گرامی: عبارت­های زیر در برگیرنده برخی ویژگی­های رفتاری است. لطفاً هر کدام از عبارت­های یاد شده را بخوانید و با استفاده از گزینه­های ارائه شده در مقابل هر عبارت (هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب، همیشه) بگویید که جمله مزبور تا چه حد در مورد شما درست است.                                                                                                   عبارات هرگز بندرت گاهی اغلب همیشه 1-وقتی که راه می­روم، عمداً به احساسات ناشی از حرکت بدنم، توجه می­کنم. &nb ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 24 >>