X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:24

نمونه سوالات آزمـون پیام نور کار شناسی ارشد رشته پژوهش هنر

نمونه سوالات آزمـون پیام نور کار شناسی ارشد رشته پژوهش هنر

شامل درس زیر

1- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان

2-زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ 1

3-ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

4-ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.31 MB

تعداد صفحه:23خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:36

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان پیام نور خرم آباد

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان پیام نور خرم آباد

روان شناسان مزاح را به مثابه یکی از ویژگیهای شخصیتی انسان در نظر گرفته و آن را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده اند. در دهه 1960 م. علاقه روان شناسان به نقد و بررسی مزاح و خنده برای وجود آدمی جلب شد. برخی از روان شناسان معتقدند که مزاح و خنده برای وجود آدمی و زندگی او، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (کورتکف [1]، 1991؛ میندس[2] و کوربین [3]، 1985). دیدگاه عمده دربارة نقش روان شناختی مزاح معتقد است که مزاح نوعی سبک سازگاری و انطباق است. فروید [4] (1916) معتقد است که مزاح یکی از سازوکارهای دفاعی «من» و نوعی تلاش اقتصادی جهت صرف انرژی روانی است. آریتی [5] (1975) معتقد است ارتباط تنگاتنگی بین حدس بذله گویی و میزان خلاقیت فرد وجود دارد. پلاچیک [6] (1981) هشت سبک سازگاری برای آدمی برشمرده که در این میان سازوکار وارونه سازی، یعنی توجه به وجوه مضحک شرایط و موقعیت های فشارزا از آن جمله است. از یک دیدگاه جامع تر زیستی – روانی اجتماعی [7] می توان مزاح را نوعی پیام هدفمند اجتماعی دانست که با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی ویژه ای همراه است. بدیهی است که این پیام کارکردهای اجتماعی خاص خود را داراست و محتوا و مسیر ویژه خود را نیز دارد. به عبارت دیگر مزاح به مثابه یک پیام هدفمند به دنبال تحقیق کارکردهای معینی است و در این راه با استفاده از شیوه های ویژه در موقعیت های معینی به کار می رود. توجه به کارکردهای اجتماعی و اهداف مزاح از دیدگاههای مختلف، مورد بحث و بررسی علمای رفتاری و به خصوص روان شناسان قرار گرفته است. برخی از روان شناسان، مزاح را اساساً خصومت بار، عده ای آن را دردناک و تحقیرآمیز و تعدادی دیگر مزاح را سرگرم کننده و لذت بخش می دانند. به طور کلی نظرات روان شناختی پیرامون مزاح و بذله گویی را می توان در قالب چند رویکرد نظری مورد بررسی قرار داد. شوخی و شوخ طبعی اساساً خلاق بوده و خود تسهیل کننده خلاقیت بیشتر است. تقریباً تمامی تعاریف شوخ طبعی شامل ضوابطی از قبیل ترکیبهای غیرمعمول، شگفتی، عدم تجانس مفاهیم و برداشتها و نظایر آن می گردد. بر طبق یک تعریف شوخ طبع کسی است که خلاقیتش منجر به اظهار نظرها، داستانها و نمایش نامه های خنده آور است. علاوه بر آن، در بینشی وسیع شوخ طبع کسی است که خود و دیگران را به نحوی فراتر و منفک تر می بیند. چنین شخصی قادر است به خود و وقایع زندگی بخندد و در عین حال با مردم و وقایع مرتبط باقی بماند.شوخ طبعی فرایندهای فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی را ادغام یا سنتز می کند. بنابراین توانایی ایجاد شوخی و مزاح یا «داشتن توانایی شوخ طبعی» ویژگی خلاق مهمی است. بدون شوخی زندگی برای غالب مردم غیرقابل تحمل است. برای بسیاری از مردم شوخی یک راه بقا و یک نیروی شفابخش است

فهرست مطالب

مقدمه

مزاح یا شوخ طبعی

آشنایی با متون روانشناسی دربارة مزاح

سلامت روان یا سلامت روانشناختی

بیان مسئله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی شوخ طبعی

تعریف عملیاتی شوخ طبعی

تعریف مفهومی سلامت روانی

تعریف عملیاتی سلامتی روانی

فصل دوم

مبانی نظری و یافته های پژوهشی

مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح

الف- نظریه اهانت

ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی

ج- نظریه ناهماهنگی و تباین

واکنشهای مزاح

مزاح و سیستم ایمنی بدن

نقش درمانی مزاح

تبیین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس

مدل تعاملی استرس

مبانی نظری سلامت روانی

نظریه فروید

نظریة موری

نظریة آدلر

نظریه فروم

نظریه مزلو

نظریه اسکینر

نظریه کارل یونگ

افراد سالم از نظر روانی

نظریه اسلام

اهمیت سلامت روان

الف- عوامل زیستی

ب- عوامل عاطفی و روانی

ج- عوامل اجتماعی

رابطة بین استرس، کنار آمدن و سلامتی

پیامدهای استرس

اختلال هیجانی

اختلال شناختی

اختلال فیزیولوژیکی

کنار آمدن

روشهای کنار آمدن مستقیم

کنار آمدن مواجهه ای

مسئله گشایی برنامه ریزی شده

حمایت اجتماعی

روشهای کنار آمدن دفاعی

مکانیزمهای دفاعی

کاهش دهندگان شیمیایی استرس

پسخوراند زیستی

ورزش

یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)

ترغییب پرورش توانایی شوخ طبعی

منابع فارسیخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:42

نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی


چکیده

هدف این تحقیق" بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش" می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه

1-1 بیان مسأله 3

1-2 چارچوب نظری تحقیق 7

1-3-مدل پژوهشی تحقیق 8

1-4 سوال های تحقیق 9

1-5 فرضیه های تحقیق 10

1-6 اهداف تحقیق 10

1-7 اهمیت و ضرورت تحقیق 11

1-8حدود مطالعاتی تحقیق 12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 14

2-1- مقدمه 15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور 16

2-1-2- مدیریت کیفیت 18

2-1-3- تاریخچه کیفیت 19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت 21

2-1-5 فرهنگ کیفیت 21

2-1-6- مؤلفه های فرهنگ کیفیت 24

2-1-7- چالشها و چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه 26

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم است 29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت 29

2-1-2- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر 30

2-1-3- نوآوری 38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت 46

2-2- استقرار مدیریت دانش 49

2-3- پیشینه تحقیق 83

فصل سوم : روش تحقیق 86

3-1مقدمه 87

2-3 روش تحقیق 88

3-3 متغیرهای پژوهش 88

3-4 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات 89

3-5 جامعه و نمونه آماری تحقیق 91

3-6 روایی پرسشنامه 91

3-7 پایایی پرسشنامه 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 95

4-1 مقدمه 96

4-2آمار توصیفی 96

4-2-1 بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی 96

4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن 98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی 99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق 101

4-3 آمار استنباطی 106

4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق 107

4-4 جمع بندی 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 112

5-1 مقدمه 112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 113

5-2-1 بررسی فرضیه اول 113

5-2-2 بررسی فرضیه دوم 113

5-2-3 بررسی فرضیه سوم 113

5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین 114

5-4 پیشنهادات 115

5-5 مشکلات تحقیق 120

پیوست 120

منابع و مواخذ 125


فهرست جداول

جدول 2-1- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش 77

جدول ( 3-1 ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده 89

جدول( 3-2) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ 93

جدول 4-1 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی 97

جدول 4-2 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت 98

جدول 4-3 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن 99

جدول 4-4 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی 100

جدول 4-5 : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش 101

جدول 4-6 : اماره های توصیفی متغیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر 103

جدول 4-7 : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت 104

جدول 4-8 : اماره های توصیفی متغیر نوآوری 105

جدول 4-9 : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 106

جدول 4-10 : نتایج بررسی فرضیه اول 107

جدول 4-11 : نتایج بررسی فرضیه دوم 108

جدول 4-12 : نتایج بررسی فرضیه سوم 109


فهرست اشکال

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش 9

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان 20

شکل 2-2: فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390) 30

شکل 2-3- مدل پیشنهادی گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390) 39

شکل 2-4: مدل پیشنهادی نایت (1967) 40

شکل 2-5 : هرم دانش لیبووتیز 55

شکل 2-6 - ابعاد مدیریت دانش 76

شکل 4-1 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی 97

شکل 4-2 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت 98

شکل 4-3 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن 99

شکل 4-4 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی 100


عنوان : نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

فرمت : DOC

تعداد صفحات :140خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:48

پاورپوینت جزوه درسی پیام نور درس ++C

پاورپوینت جزوه درسی پیام نور درس ++C

زبان C یک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌های این زبان بسیار شبیه عبارات جبری و نحو آن شبیه جملات انگلیسی می باشد. این امر سبب می‌شود که C یک زبان سطح بالا باشد که برنامه‌نویسی در آن آسان است
++C که از نسل C است، تمام ویژگی‌های C را به ارث برده است. اما برتری فنی دیگری هم دارد: C++ اکنون «شی‌گرا» است. می‌توان با استفاده از این خاصیت، برنامه‌های شی‌گرا تولید نمود. برنامه‌های شی‌گرا منظم و ساخت‌یافته‌اند، قابل روزآمد کردن‌اند، به سهولت تغییر و بهبود می‌یابند و قابلیت اطمینان و پایداری بیشتری دارند.
جلسه اول: «مقدمات برنامه‌نویسی با C++»
جلسه دوم: «انواع اصلی»
جلسه سوم: «انتخاب»
جلسه چهارم: ‹‹تکرار»
جلسه پنجم: «توابع»
جلسه‌ ششم: « آرایه‌ها»
جلسه هفتم: «اشاره‌گرها و ارجاع‌ها»
جلسه‌ هشتم: «رشته‌های‌ کاراکتری و فایل‌ها در ++Cاستاندارد»
جلسه نهم: «شیئ‌گرایی»
جلسه‌ دهم: «سربارگذاری عملگرها»
جلسه یازدهم: «ترکیب و وراثت»خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، جزوه، درسی، پیام، ++C
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:31

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

اضطراب از کلمه (Anxietas) که به معنای ناآرامی می باشد گرفته شده است و به حساسیتهای جسمانی و روانی که در پاسخ، تهدید اعم از تهدید حقیقی یا خیالی به وسیله‌ی ارگانیزم ابزار ایجاد می شود اشاره می کند. همچنین اظطراب ممکن است در پاسخ به آنچه که موجب تهدید «اعتماد به نفس» می‌شود یا از پیدایش موقعیتی که شخص در آن وضعیت از انجام کاری خارج از حدود توانایی اوست احساس فشار می کند به وجود می آید.

اضطراب نوعی خود اشتغالی ذهنی است که با خودانگاری و تردید درباره تواناییهای خود، شخص می شود و غالباً به ارزیابی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنشهای جسمانی نامطلوب وانت عملکرد تحصیلی فرد منجر می گردد.

بر اساس نوشته های نجاریان و همکاران (1371) گرسینگر روانپزشک آلمانی عقیده دارد که اغلب اختلالات روانی معلول تأثیر مستقیم با غیر مستقیم آشفتیگهایی در کنش مغز است امیل کراپلین که مطالعاتش تحت تأثیر گرسنیگر قرار دارد بر این باور است که رفتار غیر عادی آشفتگیهای عضوی می باشد.

به نوشته اولتمز و همکاران (1985) مطالعاتی که اخیراً توسط اندیشمندانی چون کاری، گاتزمن، گیلفورد، مورای، و فولکرد صورت پذیرفته است نیز نشان می دهد که عوامل ژنیتیکی در بروز اختلاف وسواس- اجبار و اضطراب موثرند.

طبق نظریه کلاسیک فرویدف اختلالهای روانی ناشی از اضطراب هستند که از ناتوانی کودک در از بین بردن تعارض های مراحل مختلف رشد ایجاد می‌شوند. (اولتخنز و همکاران، 1985)

در واقع، اضطراب واکنش ناآگاهانه فرد نسبت به تعاملات سر کوفته و اعلام خطر برای خود نسبت به برخی مجدد تجارب گذشته محسوب می گردد.

راجرز یکی دیگر از پیشوایان نهضت انسانگرای، اختلال روانی را نتیجه اختلاف بین خود واقعی و خودآرمانی می داند. وی عقیده دارد که فرد اغلب رفتارهایی را اختیار می کند که با ادراک او از خویشتن هماهنگ باشد. بر طبق نظر او زمانی که تعارضی بین تجارب واقعی زندگی و پندار فرداز خویشتن به وجود آید فرد مضطرب شده و سعی می کند با مخدودش کردن تجربه ای که با خود پنداریش در تضاد است و یا اینکه انکار آن تجربه، نسبت به آن واکنش دفاعی نشان دهد.

رویکرد رفتاری نیز برای درمان اختلالات اضطرابی از روشهای غرقه سازی و سرمشق دهی نیز استفاده می کند. به نوشته آزاد (1372) در روش غرقه‌سازی فرد مبتلا به اضطراب به سرعت در معرض محرکهای بسیار شدید قرار می‌گیرد. در روش سرمشق دهی که هدف کسب مهارتهای رفتاری یا ایجاد احساس شایستگی در مراجع است، رفتار درمانگر سعی در انجام دادن رفتاری دارد که انتظار می رود مراجع نیز آن را تکرار نماید. مواجهه به شکل تحمیلی با عامل اضطراب نیز یک روش دیگر کاهش اضطراب به شمار می رود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ..........................................................................................................

بیان مسئله ..................................................................................................

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................

اهداف تحقیق ...............................................................................................

فرضیه های تحقیق ......................................................................................

تعاریف عملیاتی متغیرها .............................................................................

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ...........................................................................................................

تعریف اضطراب ..........................................................................................

علل پیدایش اضطراب ..................................................................................

تجربه اضطراب ...........................................................................................

تاریخچه اضطراب .......................................................................................

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ........................

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی .........................................

انواع اضطراب .............................................................................................

اضطراب بهنجار و نابهنجار .......................................................................

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری .....................................................

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ..............................................................

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ..........................................................

کنترل صفات اضطراب زا ...........................................................................

نحوه مدارا با اضطراب ...............................................................................

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب .........................................................

اضطراب در چه کسانی بیشتر است ...........................................................

روشهای درمانی برای اضطراب ................................................................

اضطراب امتحان .........................................................................................

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ..........................................................

شیوع اضطراب امتحان ...............................................................................

راه های شناسایی اضطراب امتحان ...........................................................

راه های کاهش اضطراب امتحان ................................................................

پیشینه تحقیق ...............................................................................................

جمع بندی ....................................................................................................

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ..............................................................................................

نمونه و روش نمونه گیری .........................................................................

ابزار اندازه گیری .......................................................................................

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها .................................................

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی ......................................................................................

جداول شماره 1 الی 20...............................................................................

یافته های استنباطی .....................................................................................

فرضیه شماره (1)........................................................................................

فرضیه شماره (2)........................................................................................

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری .......................................................................

پیشنهادات .

محدودیت های تحقیق

منابع

پرسشنامهخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 00:33

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته - محمد علی سرلک - مدیریت پیام نور

دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته پیام نور محمد علی سرلک -حسن فراتی رشته : کلیه گرایش های رشته مدیریت شامل : بخش اول : فصل های 1 و2  بخش دوم : فصل های 3 و 4 و 5 بخش سوم : فصل های 6 ,7 , 8 , 9 , 10 بخش چهارم : فصل های 11 بخش پنجم : فصل های 12 فایل : pdf تعداد صفحات : 331 ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 22:37

دستور نگارش 2 - فریدون وحدانی - زبان انگلیسی پیام نور

دانلود کتاب دستور نگارش 2 پیام نور  دکتر فریدون وحدانی رشته : زبان انگلیسی فایل : pdf تعداد صفحات : 443 ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:51

روانشناسی بازی -محمد علی احمدوند- علوم تربیتی پیام نور

دانلود کتاب روانشناسی بازی پیام نور دکترمحمد علی احمدوند رششته : علوم تربیتی فایل : pdf تعداد صفحات : 192 ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 18:18

تاریخ و فلسفه ریاضی - دکتر احمدی آملی - ریاضی پیام نور

دانلود کتاب تاریخ و فلسفه ریاضی پیام نور دکتر خدیجه احمدی آملی - دکتر محمد حسن بیژن زاده رشته : ریاضی توضیح : فصل 1 :نمادها و دستگاه های اولیه اعداد فصل 2 : ریاضیات در تمدن های نخستین فصل 3 :آغاز ریاضیات یونانی فصل 4 : مکتب اسکندریه و اقلیدس فصل 5 : روش جدید ریاضی فصل 6 : منطق نمادی فایل : pdf تعداد صفحات :200 ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:24

خلاصه شیمی و تکنولوژی رنگ - دکتر هوشنگ حمیدیان -شیمی کاربردی پیام نور

دانلود خلاصه شیمی و تکنولوژی رنگ پیام نور دکتر هوشنگ حمیدیان -دکتر سید ضیاء محمدی رشته : شیمی کاربردی فایل : pdf تعداد صفحات : 182 ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 8 >>