X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:22

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی


قدرت و سیاست

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار می‎پردازند به دست می‎آورند.

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود که رهبران قدرت به دست می‎آورند و به کار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود می‎پردازند.

گونه‎های قدرت

قدرت به راههای گوناگون پرورش می‎یابد. نمونه‎های عمدة قدرت سازمانی و سرچشمه‎های پدید آمدن آنها چنین‎اند.

قدرت شخصی: قدرت شخصی ‎- که به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی، و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‎شود ‎- سرچشمه‎اش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است که پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان می‎پرورانند. این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی که پیروان را جذب و پابرجا می‎دارد، بهره‎مندند. مردم بدان سبب پیروی می‎کنند که می‎خواهند پیروی کنند؛ عواطف آنان به آنها می‎گوید که چنان کنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‎کند و وعده‎های کامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‎دهد. نمونه‎های تاریخی این رهبران «ژاندارک» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند،‌ و «فرانکلین روزولت» در ایالات متحد آمریکا هستند.

قدرت مشروع: قدرت مشروع که به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‎شود، سرچشمه‎اش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمی‎خیزد که از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‎شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و کیفر دادن به دیگران را وامی‎گذارد. مردم این قدرت را می‎پذیرند، زیرا آن را به دلخواه می‎پندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته می‎شمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی که آن را می‎پذیرند، و ارد می‎شود و توقع آن است که دیگران نیز بدان گردن نهند.

قدرت کارشناسی: قدرت کارشناسی که به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‎شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‎گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده برمی‎خیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از این‎رو گونة مهمی از قدرت در جامعة‌فن‎شناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشک و خدمتکار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود که شما به پزشکی که درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه کنید تا به خدمتکاری که ملحفه‎های تازه به اتاق آورده است.

قدرت سیاسی: قدرت سیاسی از پشتیبانی گروه‎های مردم پدید می‎آید. این قدرت از توانایی یک رهبر در کار کردن با مردم و نظامهای اجتماعی برای به دست آوردن وفاداری و پشتیبانی آنان سرچشمه می‎گیرد. این گونه قدرت در همة سازمانها پدید می‎آید.

گونه‎های قدرت از سرچشمه‎های گوناگونی پدید می‎آیند، ولی آنها در عمل به هم پیوسته‎اند. هنگامی که یک پایگاه قدرت از دست سرپرستان گرفته شود، کارکنان می‎پندارند که دیگر پایگاه‎های قدرت و نفوذ نیز رو به کاهش هستند. بررسی‎های دیگری که صورت گرفته نشان می‎دهند که بهره‎گیری از یک پایگاه قدرت برای آنکه کارساز باشد، باید با بافت سازمانی سازگاری و تناسب داشته باشد. قدرت سیاسی زمانی رونق می‎یابد که پیرامون سازمانی فنی و نامعین است. اکنون به توضیح بیشتر این‎گونه از قدرت می‎پرازیم.

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

چندین تدبیر کاربردی در دست است که رهبران می‎توانند برای به دست آوردن قدرت سیاسی آنها را به کار گیرند. دو نمونة‌همگانی آن عبارتند از دادوستد اجتماعی و اتحادها از گونه‎های متفاوت. داد و ستد اجتماعی بدین معنی است که «اگر شما برای من کاری بکنید، من نیز برای شما کاری خواهم کرد». داد و ستد اجتماعی بر «هنجار داد و ستد متقابل» در جامعه استوار است که بر پایة آن دو تن در یک پیوند پیوسته تعهد توانمندی برای بازپرداخت «دیون» خود به یک دیگر احساس می‎کنند. هنگامی که این داد و ستد با کامیابی برگزار شود، هر یک از دو تن چیزی را که می‎خواستند به دست می‎آورند. داد و ستد پیوسته به مدت زمانی دراز به طور معمول به اتحادی خواهد انجامید که در آن دو کس یا بیشتر در یک گروه قدرت بلند مدتی شرکت خواهند کرد تا بهره‎هایی را که به طور برابر طلب می‎کنند، به دست آورند.

یکی دیگر از راه‎های دست‎یابی به قدرت سیاسی همانند شدن با یک پایور بالاتر و یا با شخصیت مهمی در درون سازمان است. آنگاه، چنانکه گفته می‎شود، بخشی از قدرت وی نیز ‌«نصیب» شما خواهد شد. اغلب این همانندی امتیازهای ویژه‎ای برای شما خواهد داشت، و در بسیاری از حالتها شما به نام نماینده یا سخنگوی شخصیت مهم‎تر سازمان شناخته می‎شوید. دیگران دشواریهای خود را به شما خواهند گفت، به این امید که شما به آنان یاری خواهید داد تا به پایور بالاتر دسترسی پیدا کنند. یک نمونه از همانندی حالت دستیار شخصی رئیس شرکت است که به نمایندگی از سوی وی با دیگران تماس برقرار می‎کند.

نمونه‎هایی از تدبیرهای کاربردی برای کسب قدرت سیاسی

تدبیر کاربردی

نمونه‎ها

داد و ستد اجتماعی

در یک معاملة دوسویه سرمهندسی کارخانه یاری می‎دهد تا یک دستگاه را که تازه تصویب شده است به دست آورد، به شرط آنکه مدیر کارخانه نیز یک طرح مهندسی را پشتیبانی کند.

اتحاد

مدیر نظام اطلاعاتی و دستیار رئیس شرکت در امور مالی با هم کار می‎کنند تا یک نظام رایانه‎ای تازه را فراهم آورند.

همانندی با پایور بالاتر

دستیار شخصی رئیس شرکت برخی تصمیمهای کوچک را از سوی او می‎گیرد.

نظارت بر اطلاعات

مدیر بخش پژوهش و توسعة اطلاعات بر فرآوردة تازه‎ای که مدیر بازاریابی به آنها نیاز دارد، نظارت می‎کند.

خدمت ویژه

مدیر خرید به طور انتخابی خدمات سریع‎تری به همکاران همراه‎ خود ارائه می‎دهد.

نمادهای قدرت و جایگاه

بازرس تازه اندازة دفتر کار خود را دو برابر می‎کند، تزئینات آن را فزونی می‎بخشد، و یک دستیار شخصی برای خود برمی‎گزیند.

بازیهای قدرت

مدیر (الف) با دستیار رئیس شرکت تبانی می‎کنند تا قسمتی از بخش (ب) به بخش (الف) انتقال داده شود.

شبکه‎ها

یک مدیرجوان به باشگاه چوگان مدیران باسابقه می‎پیوندد. در یک شرکت، دستیار شخصی رئیس شرکت به نام «هاوارد یانوس» به عنوان نماینده وی در سراسر شرکت شناخته شد. او به دیگر مدیران دستورهایی به نام رئیس می‌داد و آنان نیز این دستورها را دستور ئیس می‎شناختند. وی، در مأموریتهای ویژه به نمایندگی از سوی رئیس شرکت می‎رفت. او بر دیدار این کسان از رئیس شرکت نظارت داشت، و تا اندازه‎ای بر جریان رفت و آمد اطلاعات در دفتر رئیس نظارت می‎کرد. و نیز به گونه‎ای کارساز قدرت را به کار می‎بست و اندک اندک به صورت یک مقام پرنفوذ در شرکت درآمد. هنگامی که رئیس شرکت بازنشسته شد، او در جایگاه یک مدیر اجرایی عمده به کار پرداخت و دیگر مدیران هم او را پذیرفتند.

راه همگانی دیگری برای به دست آوردن قدرت سیاسی دادن خدمت ویژه به هواداران است. برای نمونه، مدیر خرید برای یاری دادن به کسانی که از فعالیت واحد خرید پشتیبانی می‎کنند، خدمت سریع‎تری به آنان می‎کند و در این راه از «نادیده گرفتن دستورها و مقررات» خودداری نمی‎کند. تدبیر کاربردی دیگر به دست آوردن نمادهای قدرت و جایگاه است که دلالت بر آن دارد که شما در سازمان ، شخص مهمی هستید. گرچه اگر شما نتوانید قدرت برابر با نمادهای آن به دست آورید، از وقوع پی‎آمدهایی ناپسند گزیری نخواهد بود.

برخی از مدیران از تدبیر پرخاشگرانه بازیهای قدرت برای ربودن قدرت از دیگران بهره می‎گیرند. این روش می‎تواند مخاطره‎آمیز باشد،‌ زیرا دیگران ممکن است به شیوه‎هایی که قدرت مدیر قدرت طلب را سست می‎کنند به تلافی برخیزند.

یک تدبیر همگانی برای افزایش قدرت پیوستن به گروه‎های هم سود دارای هدف مشترک یا تشکیل چنین گروه‎هایی است. این شبکه‎ها بر پایة دوستی و آشنایی‎های شخصی به کار می‎پردازند، و می‎توانند جایگاهی برای مردم با نفوذ باشند. مدیر جوانی که به اتاق بازرگانی می‎پیوندد یا در یک باشگاه چوگان وارد می‎شود،‌ راه را برای پیوندهای تازه که می‎توانند سودمند باشند می‎گشاید.

چنانکه در نمونة بعد شرح داده شده است، قدرت و سیاست بخشی بنیادی از کامیابی رهبری در هر سازمان است.

مدیریت یک دفتر دولت ایالتی در این اندیشه بود که آیا فعالیت خاصی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند. سرانجام مدیر اصلی سازمان بر آن شد تا برای تصمیم‎گیری دربارة جای این فعالیت نشستی با شرکت همة مدیران ارشد برپا دارد. پیش از نشست، مدیر بخشی که می‎خواست این فعالیت به بخش وی واگذار شود، گزارش مفصل و مستدلی فراهم آورد که در آن از این انتقال به درستی پشتیبانی می‎شد. در همان حال، مدیر بخشی که بیم داشت این فعالیت را از بخش او جدا کنند، به دیدار همة‌اعضای نشست پرداخت و به مرمت دشواریها، بده و بستان با آنها و جلب پشتیبانیشان از واحد خود دست زد.

دو هفته بعد که نشست مدیران برپا شد، بیشتر اعضای آن از پیش بر آن بودند که به هواداران از مدیری که روش سیاسی را در پیش گرفته بود رأی دهند. استدلال منطقی گزارش کتبی را نادیده گرفتند،‌ و شورا رأی داد که این فعالیت همچنان در جای خود باقی بماند. مهارتهای سیاسی در این موضوع بحث‎انگیز، چیره شد.

مدیریت بر پایه هدف

یک روش همگانی که برخی از ویژگیهای رهبری راه ‎- آماج را روشن می‎سازد مدیریت بر پایه هدف است.

یک کارمند هدفهای کاری و شخصی را برای دوره‎ای دیگر بررسی می‎کند و سپس فهرستی از هدفهای آن دوره را آماده می‎سازد. کارمند فهرست آماده شده را به سرپرست می‎دهد،‌ و از راه بحث و نظر متقابل، با هدفهای کار کارمند برای سال دیگر موافقت می‎کنند. آنان دربارة ‌معیارهای اندازه‎گیری پیشرفت کار و دستیابی به هدفها موافقت می‎نمایند. سپس کارمند بر پایة هدفهایی که تعیین شده است به کار می‎پردازد.

یک بررسی با مدیرانی که در سازمانی خدماتی به کار سرگرم بودند نشان داد که تراز توافق و همداستانی میان مدیران و کارکنان درباره عنصرهای شغلی کارکنان به میانگینی تنها برابر 75 درصد رسید. با این همه، میان توافق مدیر ‎- کارمند دربارة عنصرهای شغلی و دست‎یابی کارمند به هدف همبستگی نیرومندی پدید آمد. معنی این همبستگی برای هواداران «مدیریت برپایة هدف‌» آشکار است ‎- روشن کردن هدف یک گام مهم آغازین در این فراگرد است.

برای پشتیبانی از آزادی و رشد کارمند، به کارمند بیشترین آزادی ممکن داده می‎شود تا راه رسیدن به هدفهای برگزیده را خود تعیین کند. به جای سرپرستی پیوسته و نزدیک، هرگاه ضروری باشد، به بازنگری گاه به گاه از پیشرفت کار می‎پردازند. بدین سان هرگاه کارکرد از هدفهای تعیین شده دور شود، آنگاه می‎توان گامهای اصلاحی را برداشت. سرانجام، در پایان دوره، یک بازنگری رسمی‎تر از کار به عمل می‎آید و هدف‎گذاری تازه‎ای از سوی کارمند صورت می‎گیرد، که این از نو همة فراگرد را برای دوره‎ای تازه آغاز می‎نماید.

برازنده بودن «مدیریت بر پایة هدف». مدیریت بر پایة هدف بویژه برای مردمی که در کارهای مدیری، حرفه‎ای، و فروش سرگرمند و آنان که کار مستقل می‎کنند،‌ برازنده است. برای نمونه، این روش برای فروشندگانی که دور از محل سازمان و در مناطق به فروش می‎پردازند و از جای زندگی خود مدتی دور می‎شوند، مناسب است. آنان در اوضاعی به صورت مستقل و آزاد کار می‎کنند که انگیزش درونی در آنها بسیار مهم است. در این وضع معیارهای عینی برای اندازه‎گیری پیشرفت کار می‎تواند فراهم آید، مانند اندازة فروش، نوع فروش، شمار دیدارهای فروش، و شمار شکایتها از کار فروشنده. از سوی دیگر، برای کارهای عادی و یکنواخت ردة کارگری، مانند خط تولید، روش «مدیریت بر پایة هدف» کاربردی اندک دارد.


پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»:

«مدیریت بر پایة هدف» پیوندهای نقش زیردستان و مدیران را دگرگون می‎کند. در این شیوه به کارکنان مسؤولیت بیشتری برای تعیین هدفهای کارشان داده می‎شود و از آنان می‎خواهند تا ابتکارهای تازه‎ای دربارة انجام دادن کار و آهنگ آن از خود آشکار سازند. سرانجام آنان نقشی بزرگ‎تر برای ارزیابی از پیشرفت کار خود بر دوش خواهند داشت.

نقش مدیر نیز دگرگون می‎شود. پس از آنکه دربارة هدفهایی که باید به دست آیند، همداستانی حاصل شد، نقش مدیریت به نقش پشتیبان مبدل می‎شود. وظیفة دوگانه مدیر آن خواهد بود که پاداشها را به کوشش و کارکرد کارکنان بپیوندد و برای کامیابی بهتر آنان خدمات پشتیبانی فراهم آورد.

دگرگون کردن نقشها برای سرپرستان و کارکنان دشوار است، از این‎رو احتمال می‎رود که دگرگونی به کندی صورت گیرد. بسیاری از کارکنان سر آن ندارند که هدفهای کار را برای خود برگزینند، بنابراین احتمال دارد با حزم و دوراندیشی در این راه گام بردارند. برخی از مدیران ممکن است با این دشواری آغازین رویارو شوند که در پیوند با کارکنان خود به جای آنکه به آنان بگویند «این راهی است که باید کار را از آن راه انجام دهید» از ایشان بپرسند «چگونه می‎توانم به شما یاری دهم؟» نتیجة کار آن است که یک برنامة کامیاب «مدیریت بر پایة ‌هدف» زمانی دراز می‎گیرد تا پرورده شود و جای خود را باز کند، و برای جا افتادن آن نیز آموزش فراوانی ضرورت دارد.

سبک رهبری

الگوی کلی کنشهای رهبران، چنانکه از سوی زیردستانشان ادراک می‎شود، به نام سبک رهبری خوانده می‎شود. سبک رهبری، فلسفه، مهارتها، و نگرشهای رهبران را در عمل نمایان می‎سازد. سبکهایی که در اینجا باز کاوی می‎شوند، برپایة انگیزش، قدرت، یا سوگیری به طرف کار یا مردم با یک دیگر تفاوت پیدا می‎کنند. گرچه به طور معمول این سبکها به صورت ترکیبی یا حتی جداگانه در مورد کارکنان مختلف به کار برده می‎شوند،‌خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:37

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری


تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی


فهرست مطالب


خلاصه

1- مقدمه

2- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت

2-1- مقیاس های کارآیی شرکت

2-2- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه

2-3- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت

3- مدل تجربی

4- داده ها و متغیرها

4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF

4-4- شناسایی مدل

5- نتایجخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:40

شناخت کاربردی Iptable

شناخت کاربردی Iptable

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب:

در مورد مولف

چگونگی خواندن

شرط لازم

نهادهای مورد استفاده در سند

1- مقدمه

1-1 : چرا این سند نوشته شد

2-1 : چگونگی نوشتن آن

3-1 : اصطلاحات مورد استفاده

2-آماده سازی

1-2 : در کجا iptables را بدست آوریم

2-2 : نصب kernel

3-2 : نصب در محل کاربر

1-3-2 : کامپایل برنامه های کاربر

2-3-2 : نصب بر RED HOT 7/1

3- جستجوی جداول و زنجیره ها

1-3 : کلیات

2-3 : جدول Mangle

3-3 : جدول فیلتر

4- ماشین حالت

1-4 : مقدمه

2-4 : ورودی Conntrack

3-4 : حالات محل کاربر

4-4 : اتصالات TCP

5-4 : اتصالات UDP

6-4 : اتصالات ICMP

7-4 : اتصالات پیش فرض

8-4 : ردیابی اتصال و پروتکل پیچیدهخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شناخت، کاربردی، Iptable
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:28

آناتومی کاربردی گوش

آناتومی کاربردی گوش

از نظر ساختمان و عمل گوش به سه قسمت: گوش خارجی. میانی و داخلی تقسیم می شود:
گوش خارجی External Ear :
گوش خارجی خود شامل سه قسمت(1)لله گوش (2) کانال یا مجرای شنوایی خارجی و (3) پرده صماخ است.
لاله گوش Auricle (pinna) :
ساختمان لاله گوش غضروفی است(به جز نرمه گوش) و در حوالی هفته نهم جنینی توسط 6 تکمه یا برجستگی در دو طرف اولین شیار حلقی در بین اولین و دومین ثوس تشکیل می شود و در حوای ماه چهارم جنینی شکل واقعی خود را به دست می اورد.
پوست لاله گوش نسبتاً نازک و دارای غدد سبابه بوده و در سطح اقدامی(خارجی) به سختی به پری کندریوم چسبیده است که به همین دلیل کوفتگی های لاله گوش با تشکیل هماتوم در این سطح همراه خواهد بود.
کانال یا مجرای شنوایی خارجی External Auditory Canal (Meatus):
کانال شنوایی خارجی (EAM) از قسمت شیار حلقی به وجود آمده. در بالغین طول آن حدود 25 تا 30 میلیمتر است. یک سوم خارجی آن غضروفی و مابقی آن استخوانی است(در شیر خواران تماماً غضروفی است) قسمت غضروفی(خارجی) آن دارای انحنایی به خلف و بالا و قسمت استخوانی(داخلی) آن انحنایی به قدام و پایین دارد. لذا در بالغین جهت مشاهده کامل کانال شنوایی و پرده سماخ و بوسیله اتوسکوپ لاله گوش به سمت عقب و کمی بالا کشیده می شود. اما در اطفال (کمتر از 3 سال) انحنای آن کمتر و تا حدی بر عکس بالغین است و بایستی در مواقع معاینه لاله گوش به عقب و حتی کمی پایین کشیده شود.
پوست لاله گوش به داخل مجرا نیز امتداد یافته و بتدریج از ضخامت ان کم می شود بطوری که در روی پرده صماخ به نازکترین حد خود می رسد و فقط اپیدرم باقی می ماند. بر خلاف قسمت استخوانی پوست ناحیه غضروفی حاوی واحدهای پیلوسباسه و غدد سرومنو مجموع ترشحات آنها موم یا واکس گوش را تشکیل می دهند.
نکته: مجرای گوش دو تنگه دارد یکی در مرز بین قسمت غضروفی و استخوانی و دیگری در 5 میلیمتری پرده صماخ. اجسام خارجی معمولاً در این دو ناحیه به دام افتاده و گیر می کنند.
موم یا سرومن (Ear cerumen) :
موم یا سرومن گوش مجموع ترشحات غدد سباسه و سرومن بوده. حاوی انواعی از تاسیدهای آمینه و اسیدهای چرب لیزوزیم و ایمونوگلوبولین است و بر اساس فنوتیپ ژنتیکی شخص ممکن است نرم و زرد تیره(فنوتیپ غالب) یا جامد. سفت و شکننده به رنگ زرد مایل به خاکستری باشد(فنوتیپ مغلوب).
غدد سرومن در واقع غدد عرق آپوکرین تغییر شکل یافته پوست بوده و ترشحات ان تحت تأثیر تحریکات آدرنرژیک حالات هیجانی تحریک فیزیکی مجرای گوش و مصرف داروهای آدرنرژیک مختصری افزایش می یابد.
نکته: قسمت غضروفی کانال گوش یکپارچه و مستحکم نبوده و دارای دو شکاف عرضی موسوم به شکافهای سارتورینی است و از این طریق عفونتهای شدید گوش خارجی می توانند به فضای بنا گوش تحت آهیانه ای و قاعده جمجمه انتشار یابد که نمونه مشخص ان اوتیت خارجی برخیم است.
پرده صماخ (Tympanic Membrane) :
پرده صماخ صفحه ای بیضی شکل و کمی مایل با تحدب به گوش قسمت میانی با قطرهای 8.10 میلیمتر و ضخامتی حدود 130 میکرون بوده. از سه لایه(لایه اپیدرم در خارج. لایه فیبروزی در وسط و لایه مخاطی در داخل) تشکیل شده است.(شکل 1-1)
پرده صماخ به دو قسمت به نامهای ناحیه سخت و
ناحیه شل تقسیم می شود. برآمدگی طولی دسته استخوان
چکشی(مهمترین علامت راهنما) است که در وسط از ناحیه
فوقانی قدامی به طرف ناحیه تحتانی خلفی امتداد دارد. به رأس
یا نوک آن ناف یا قوز گفته می شود. علامت راهنمای دیگر
مخلوط یا مثلث نورانی است که به صورت یک ناحیه مثلثی و
درخسان در ربع قدامی تحتانی پرده صماخ دیده می شود و
علت درخشان بودن آن انعکاس نور ثانویه به انحنای خاص این ناحیه است.


گوش میانی Middle Ear :
گوش میانی محفظه ای حاوی هوا به ابعاد تقریبی ارتفاع 15 میلیمتر(فوقانی تحتانی) طول 15 میلیمتر (قدامی خلفی) و عمق حدود 2 میلیمتر در قسمت تحتانی و 6 میلیمتر در قسمت فوقانی در داخل استخوان گیجگاهی بوده و شامل حفره یا فضای صماخی استخوانچه های شنوایی شیپوراستاش. حجره ماستوئید. سیستم پنوماتیک استخوان گیجگاهی و عصب کورداتیمپانیک است.
فضای صماخی (Tympanic Cavity):
فضای صماخی خود به ه قسمت به نام های Epitympanic Reccess یا (Attic) Mesotympanum و Hypotympanic Recces تقسیم می شود(شکل 2-1).
بین دو ناحیه اپی و مزوتیمپانوم یک تنگی آناتومیک
وجود دارد و این مسأله می تواند منجر به احتباس
و لوکالیزه شدن ترشحات التهابی در ناحیه آتیک و
در نتیجه صدمات بیشتر عناصر این ناحیه شود.


حجره ماستوئید (Mastoid Antrum) :
حجره ای کوچک در قسمت فوقانی خلفی خارجی حفره صماخی بوده و از یک طرف با واسطه یک منفذ کوچک با آتیک و از بقیه جهات با سلولهای هوایی استخوان گیجگاهی در ارتباط است.

سیستم پنوماتیک گیجگاهی (Temporal Paneumatic System) :
در داخل تنه استخوان گیجگاهی و زائه ماستوئید حفرات ریز هوایی همانند کندوی عسل وجود دارد. این حفرا با فضای تیمپاتیک در ارتباط بوده و به عنوان یک منبع ذخیره هوایی فضای تیمپاتیک عمل کرده و از تغیرات فشار داخل آن تا حدود زیادی جلوگیری میکند.

نکته: زائده ماستوئید پس از تولد به پیدایش و در بین 2تا5 سالگی شروع به تشکیل حفرات هوایی کرده و در سن 6تا12 سالگی کامل می شود. لذا در سن کمتر از یک سالگی ماستوئیت واقعی برزو نمی کند.

لوله یا شیپور استاس (Eustachian Tube) :
شیپور استاس چند رابط گوش میانی با نازوفارنکس بوده و مسئول تأمین و تهویه هوای گوش میانی است. یک سوم اول ان استخوانی و مابقی آن غضروفی است. قسمت انتهایی آن به دلیل خاصیت الاستیسیته در حالت عادی روی هم خوابیده و بسته شده است اما در موقع بلع خمیازه کشیدن. مانوروالسالوا و … باز می شود.
چند نکته:
 شیپورذ استاش در کودکان افقی تر است لذا مواد و میکروبهای موجود در نازوفارنکس راحت تر می توانند وارد گوش میانی شوند. این مسأله یکی از علل شیوع بیشتر عفونتهای گوش میانی در کودکان نسبت به بالغین است.
 عضلات کشنده و بالا برنده کام مسئول بازکردن دهانه شیپور استاس در موقع بلع هستند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آناتومی، کاربردی، گوش
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:15

اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته خرده چوب

اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته خرده چوب

در این تحقیق اثر اصلاح ترکیبی نانونقره کلوئیدی-گرمآبی بر انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کیک خرده­چوب گونه­ی راش (Fagus orientalisخواص فیزیکی و مکانیکی تخته ­خرده ­چوب و تغییرات شیمیایی خرده­چوب­های تیمار شده از طریق طیف­سنجی FTIR بررسی شد. تیمار در 4 گروه شاهد، گرمآبی، نانو و نانو-گرمآبی انجام گردید. البته تیمار­ گرمآبی و نانو-گرمآبی در دو سطح حرارت 150 و 170 درجه سانتی­گراد و دو سطح زمان 30 و 45 دقیقه انجام شد. در مجموع 10 سطح تیمار به­دست­آمد. نانونقره کلوئیدی با غلظت ppm100 تهیه­شد. مقاومت­های مکانیکی تخته­ها شامل مدول­گسیختگی، مدول­الاستیسیته و چسبندگی داخلی طبق استاندارد DIN-68763 و خواص فیزیکی تخته­ها شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه­وری در آب طبق استاندارد EN-317 اندازه­گیری شدند. به­منظور بررسی اثر نانوذرات نقره بر انتقال حرارت تخته­هایی با زمان پرس 5 دقیقه ساخته­شد و دما در لایه میانی کیک خرده­چوب در هر 30 ثانیه توسط ترموکوپل ثبت گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) حضور، سایز و پراکنش مناسب نانو ذرات کلوئیدی نقره در خرده­چوب را به وضوح ثابت کرده­است. نتایج طیف سنجی FTIR شکست گروه­های استیل همی­سلولز­ها و کاهش مناطق آبدوست خرده­چوب­ها اصلاح شده به روش گرمآبی و نانو-گرمآبی رانشان می­دهد. اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی سرعت انتقال حرارت به لایه­های میانی کیک را تسریع کرد. تیمار نانو-گرمآبی در دمای بالای (170 درجه­سانتی­گراد) و نیز در دقایق انتهایی پرس نسبت به نمونه­های شاهد و گرمآبی بهبود انتقال حرارت معنی­داری نشان­داد. هم­چنین تخته­های حاوی نانونقره نسبت به تمام سطوح تیمار در زمان کمتری (92 ثانیه) به دمای 100 درجه­سانتی­گراد رسید. نتایج نشان­دادند تیمار نانو-گرمآبی منجر به کاهش مدول­گسیختگی و چسبندگی داخلی، افزایش مدول­الاستیسیته، کاهش جذب آب و بهبود واکشیدگی ضخامت تخته­ها گردید. بیشترین بهبود در خواص فیزیکی در تخته­های ساخته­شده با خرده­های چوب تیمار شده به روش نانو-گرمآبی در دمای 170 درجه سانتی­گراد و به­مدت 45 دقیقه مشاهده­شد. با افزایش دما و زمان تیمار، کاهش MOR و بهبود MOE محسوس­تر ­شد، اما با افزایش زمان تیمار در یک سطح دمایی IB کاهش بیشتری نشان­داد. هم­چنین کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­های ساخته­شده با خرده­چوب­های اشباع­شده با نانو نسبت به شاهد بیشتر بود.

کلمات کلیدی: نانونقره کلوئیدی-گرمآبی، تخته­خرده­چوب، انتقال حرارت، خواص فیزیکی و مکانیکی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه.....................................................................................11

1-2- فرضیات پژوهش.....................................13

1-3- اهداف پژوهش......................14

1-4- کلیات.......................................................14

1-4-1- راش..............................................14

1-4-2- تخته­خرده­چوب......................................................15

1-4-3- اصلاح چوب..............................................16

1-4-3-1- اصلاح حرارتی........................................16

1-4-3-2- تیمار گرمآبی.................................17

1-5- فناوری نانو.............................18

1-5-1- نانو ذرات............................18

1-5-1-1- فرآیند­های تولید نانو ذرات......................................................19

1-5-1-2- نانو نقره.................................20

1-5-2- انتقال حرارت نانو ذرات فلزی.......................................................20

1-6- کلوئید­ها..................................................................................21

1-7- میکروسکوپ الکترونی (SEM)................................................................................22

فصل دوم: پیشینه تحقیق

3-1- اثر تیمار گرمایی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن....................................24

3-1-1- خواص فیزیکی..........................................................24

3-1-2- خواص مکانیکی...................................................26

3-2- اثر نانوذرات فلزی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن.........................................30

3-2-1- اثر نانوذرات فلزی بر هدایت حرارتی.........................................................30

3-2-2- خواص فیزیکی...........................................................................................32

3-2-3- خواص مکانیکی..........................................................................................

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- عوامل متغیر..............................................................................................40

3-2- عوامل ثابت.......................................................................40

3-3- تهیه مواد اولیه...................................................................41

3-3-1- تهیه خرده­چوب......................................................................41

3-3-2- تهیه مواد شیمیایی.......................................................................41

3-3-3- تهیه چسب مصرفی....................................................................................................42

3-4-1- نانو نقره کلوئیدی......................................................42

3-5- فرآیند اصلاح...................................................................42

3-5-1 تیمار نانو­نقره...............................................43

3-5-2- تیمار گرمآبی و نانو­-گرمآبی.................................................43

3-6- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR).......................................44

3-7- میکروسکوپ الکترونی (SEM)................................44

3-8- ساخت تخته و ثبت دما در ضخامت کیک ...........................................45

3-9- تهیه نمونه­های آزمونی...........................................45

3-10- اندازه­گیری خواص فیزیکی تخته­ها................................46

3-10-1- محاسبه تغییرات وزن و میزان ماندگاری نانو روی خرده­چوب راش........46

3-10-2- محاسبه واکشیدگی ضخامت و جذب آب.................................................................................................................................47

3-11- اندازه­گیری خواص مکانیکی...................................................................................47

3-11-1- خواص­ خمشی.........................47

3-11-1-1- مدول­گسیختگی (MOR).................................47

3-11-1-2- مدول­الاستیسیته (MOE)................................................48

3-11-2- چسبندگی­داخلی (IB)......................48

3-12- تحلیل آماری......................48

فصل چهارم: نتایج

4-1- شناسایی و بررسی ساختاری خرده­چوب (SEM و EDS)........................................................................................................50

4-2- طیف سنجی مادون قرمز (FTIR).................................53

4-3- اثر اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی بر روند انتقال حرارت...................55

4-4- خواص فیزیکی..............................57

4-4-1- تغییرات وزن خرده­چوب راش............................................58

4-4-2- جذب آب.......................................58

4-4-3- واکشیدگی ضخامت................................................60

4-5- خواص مکانیکی...............................61

4-5- 1- خواص خمشی.............................................61

4-5-1-1- مدول گسیختگی.................................61

4-5-1-2- مدول­الاستیسیته..................................62

4-5-2- مقاومت چسبندگی داخلی.................................................63

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- نوآوری روش..............................................................................66

5-1- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM و EDS)......................................67

5-2- طیف­سنجی FTIR....................................67

5-3- انتقال حرارت..............68

5-4- خواص فیزیکی...........................70

5-5- خواص مکانیکی...........72

5-5-1- خواص­خمشی.........................72

5-5-1-1- مدول گسیختگی............72

5-5-1-2- مدول­الاستیسیته..................73

5-5-2- چسبندگی داخلی.................................74

نتیجه­گیری.....................................75

پیشنهادات.................................................76

منابع..............................................78

چکیده انگلیسی............................86

فهرست شکل­ها

شکل 3-1- نانو نقره تولید شده...................44

شکل 3-2- دستگاه اشباع مجهز به المنت حرارتی........................45

شکل 3-3- نمایی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) واقع در آزمایشگاه رضایی.......................46

شکل 4-1- تصویر SEM محلول کلوئیدی نانونقره تولید شده...................................52

شکل 4-2- تصویر SEM خرده­چوب­ اشباع شده با نانو ذرات نقره.................................53

شکل 4-3- تصویر SEM خرده­چوب­ شاهد................................53

شکل 4-4- طیف EDS خرده­چوب اشباع­شده با نانو...................54

شکل 4-5- طیف­های FTIR نمونه­های تیمار شده و شاهد...............56

شکل 4-6- طیف­های FTIR نمونه­های تیمار شده و شاهد...........................56

شکل 4-7- زمان رسیدن دما به 100 درجه سانتی­گراد در تیمارهای مختلف.......58

شکل4-8- حداکثر دمای ثبت شده­ی مغز کیک در سطوح مختلف تیمار......................59

شکل 4-9- میانگین جذب آب پس از 2 ساعت غوطه­وری................................61

شکل 4-10- میانگین جذب آب پس از 24 ساعت غوطه­وری..................................61

شکل 4-11- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه­وری...........................62

شکل 4-12- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه­وری..........................63

شکل4-13- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول گسیختگی...............................54

شکل 4-14- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول الاستیسیته..............................65

شکل 4-15- اثر سطوح مختلف تیمار بر مقاومت چسبندگی داخلی.....................................66

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- مشخصات فنی چسب مورد استفاده..........33

جدول3-2- ابعاد و تعداد نمونه­های آزمونی در هر تکرار و تیمار...................................37

جدول4-1- نتایج کمی طیف EDS...............................54

جدول 4-2- اثر تیمار­های مختلف بر انتقال حرارت طی فرآیند پرس گرم....................57

جدول 4-3- اثر تیمار نانو، گرمآبی و نانو-گرمآبی بر تغییرات وزن.....................60خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:39

جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی

توضیحات محصول

آنالیز حقیقی کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی

فهرست مطالب
فصل اول: مفهوم اندازه پذیری
فصل دوم: اندازه های بورل مثبت.
فصل سوم: فضاهای کلاسیک باناخ
فصل هفتم: فضاهای متریک.

فصل اول: مفهوم اندازه پذیری
1.1 اندازهی لبگ روی خط حقیقی
تعریف 10101 فرض کنیم x یک مجموعهی دلخواه باشد. گردایهی M از زیرمجموعهی x را یک s- جبر در x
گوییم هرگاه:
X ÎM (a)
آنگاه ، A ÎM اگر (b)
c
A ÎM
{ } اگر (c) n n 1 A
¥
=
n گردایهی شمارایی از عناصر M باشد، آنگاه

U ÎM
(اگر بهجای گردایهی شمارا در شرط (c) فقط گردایهی متناهی مد نظر باشد، دراینصورت M را جبر در x گوییم.)
تذکر: (1)
c
Æ = - x x x = ÎM
اگر (2) A1 2 n آنگاه ، ,A ,L,A ÎM
n
i 1 2 n
i 1
A A A A
=
U = U ULU U Æ U Æ Î UL M
(3) اگر ( )
n
آنگاه ، n = Î 1,2, A L M


واضح است که هر s- جبری یک جبر است و نه برعکس.
تمرین: جبری بسازید که s- جبر نباشد.
مثالها:
( ) (a) x
.(X در جبر -s بزرگترین) 2 x = P
.(X در جبر -s کوچکترین) M = Æ {X, } (b)
قضیه 20101 فرض کنیم F گردایهای از زیرمجموعههای X باشد. در اینصورت کوچکترین s- جبر (منحصر بفرد)
حاوی F وجود دارد. آنالیز حقیقی «7»

M یک s- جبر در X و حاوی F است
Fn است هر
بسته
On است هر
بسته
برهان.
W = {M : }
*

*M به وضوح هر s- جبر حاوی F حاوی
*M یک است. کافی است نشان دهیم
s- جبر است. فرض کنیم

لذا .(n = Î 1,2, A L) n M آنگاه ،باشد دلخواه MÎW اگر. n = Î 1,2, A L M

دانلود کتاب آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی


. دو شرط دیگر s- جبر بودن به طریق مشابه ثابت میشود.
s-جبر بورل (مجموعههای بورل)
تعریف 30101 فرض کنیم X یک فضای توپولوژیکی باشد. کوچکترین s- جبر حاوی مجموعههای باز را s- جبر
با بهاختصار B نمایش میدهند. ( s- جبر بورل، کوچکترین s- جبرحاوی Bx بورل در X مینامند و آن را به
مجموعههای بسته است.)
تمرین: نشان دهید که عدد اصلی (کاردینالیتی) مجموعههای بورل در ¡ ، c است.
تمرین: آیا s- جبر نامتناهی ولی شمارا وجود دارد؟
قرار میدهیم
é ù
= - Î ê ú ë û U F
æ ö
= ç ÷ - Î è ø I
همچنین قرار میدهیم «8» مجموعه ریاضی
یک بازه در
= F F sd s گردایه اشتراکها

نوع فایل:Pdf

3.06 سایز:

175 تعداد صفحه:

قیمت55000ریالخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:33

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نمایش اعداد علمی
هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10
n
́ = A a نمایش داد که 0 1 < £="" a="" و="" n="" یک="" عدد="" صحیح="" می="" باشد.="">
برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت
2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2
عدد به جز صفرهای سمت چپ.
مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید.
5رقم با معنا 2،7135
6 رقم با معنا 35،4710
3 رقم با معنا 0،00270
تقریب
با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم
اعشار تقریب زد.
روش قطع کردن
در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد

خطای مطلق حدی

1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به

e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور

مجموعه تست:
=++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2
آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟

قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با.....
0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(
-6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با....
1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(
-7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b
و bباشـند. اگـر ˆ
ˆ ی bb -
کوچک ول xx - ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت.....
1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است
2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است
3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است
4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است
1 - اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟
هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1
2 - هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق
خطای نسبی (δ(a - b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟
06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1
3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر
ضرب و تقسیم خطای مطلق (,(e(ab
a
b
)e بترتیب کدام است ؟
01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1
4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02
b
a
حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, =
مقدار b کدام است ؟
4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.33mb

تعداد صفحه:236

قیمت55000ریالخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:33

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( )2 رشته مهندسی شیمی


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نمایش اعداد علمی
هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10
n
́ = A a نمایش داد که 0 1 < £="" a="" و="" n="" یک="" عدد="" صحیح="" می="" باشد.="">
برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت
2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2
عدد به جز صفرهای سمت چپ.
مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید.
5رقم با معنا 2،7135
6 رقم با معنا 35،4710
3 رقم با معنا 0،00270
تقریب
با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم
اعشار تقریب زد.
روش قطع کردن
در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد

خطای مطلق حدی

1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به

e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور

مجموعه تست:
=++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2
آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟

قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با.....
0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(
-6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با....
1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(
-7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b
و bباشـند. اگـر ˆ
ˆ ی bb -
کوچک ول xx - ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت.....
1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است
2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است
3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است
4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است
1 - اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟
هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1
2 - هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق
خطای نسبی (δ(a - b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟
06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1
3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر
ضرب و تقسیم خطای مطلق (,(e(ab
a
b
)e بترتیب کدام است ؟
01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1
4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02
b
a
حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, =
مقدار b کدام است ؟
4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1

Pdfنوع فایل:

سایز: 3.33mb

تعداد صفحه:236

قیمت55000ریالخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:31

بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

-11 ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10

1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

6-1-1 ‪ Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g

2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

. 4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

1-5-1معماری سرویس دهنده:

2-5-1معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

1-2: کدام ابزار

2-2: سازنده انبار اوراکل یا OWB

1-2-2: تنظیم سازنده انبار

2-2-2: مشتری سازنده انبار اراکل

3-2-2: اهداف و منابع داده ها:

4-2-2: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

5-2-2: ایجاد ابعاد

6-2-2: ایجاد یک مکعب

7-2-2: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

8-2-2: تایید طرح

9-2-2: ایجاد طرح

10-2-2: استقرار طرح

3-2: کاشف اراکل

1-3-2: چرا Discoverer؟

2-3-2: تنظیم محیط

3-3-2: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

4-2: گزارشات اراکل 10g

1-4-2: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

2-4-2: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

3-4-2:انتشار گزارش

5-2: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

1-3: بررسی بیشتر

1-1-3: اینترنت و اینترانت

2-1-3: نرم افزار اراکل برای انبار داده

2-3: سرور کاربردی اراکل10g

1-2-3: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

2-2-3: پرتال AS Oracle

1-3-3: Discoverer

2-3-3:انتشار یک پورت لت

3-3-3: ایجاد گزارش استاتیک

4-3: خصوصی سازی اراکل

5-3: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

1-4: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

1-1-4: کاربردهای OLAP

2-1-4: ROLAP و MOLAP

3-1-4: اراکل OLAP

2-4: معماری اراکل OLAP

3-4: فضاهای کاری آنالیزی

1-3-4: مدل چند بعدی

2-3-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی

1-4-4: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

2-4-4:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

5-4: مدیر فضای کاری آنالیزی

1-5-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

2-5-4: تجدید فضای کاری آنالیزی

3-5-4: ایجاد یک طرح تجمعی

4-5-4: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

6-4: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

1-6-4: DML OLAP

2-6-4: بسته DBMS-AW

3-6-4: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

4-6-4: OLAP API و اجزاء BI

7-4: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

5.1: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

5.2. :روش های داده کاوی اوراکل

5.2.1 : قوانین پیوستگی

5.2.2 : گروهبندی

5.2.3 : استخراج ویژگی

5.2.4 : طبقه بندی

5.2.5 : بازگشت

5.2.6 : استاندارد PMML

5.3.1 : فرمت داده

2-3-5 آماده سازی داده

4-5: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

1-4-5: نصب و پیکربندی

2-4-5: روند آنالیز داده کاوی

3-4-5: مثالی با استفاده از جاوا API

4-4-5: مثال استفاده از روال های PL/SQL

5-5: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

1-6: مقدمه

2-6: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

1-2-6: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

2-2-6: نقش بهترین تجربیات عملکردی

3-6: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا

4-6: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

1-4-6: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

2-4-6: ذخیره سازی مطمئن

3-4-6: آشکار سازی و نمایش خط:

4-4-6: مدیریت منابع

5-6: حفاظت در برابر فقدان داده

1-5-6: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

2-5-6: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

3-5-6: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

4-5-6: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

5-5-6: حفاظت متا داده

6-6: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

1-6-6: پیکربندی مجدد نمونه پویا

2-6-6: حفظ آنلاین

3-6-6: تعریف مجدد آنلاین:

4-6-6: ارتقاء درجه

7-6: مدیریت طول عمر اطلاعات

8-6: خلاصه:

ضمیمه

فهرست شکل ها

شکل 1-2: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی

شکل 2-2: میز فرمان مشتری OWB

شکل 3-2: سازنده انبار- ایجاد یک مدول

شکل 4-2: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل

شکل 5-2: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده

شکل 6-2: سازنده انبار- ورود جدول

شکل 7-2: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید

شکل 8-2: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد

شکل 9-2: سازنده انبار- ایجاد مکعب

شکل 10-2: ویرایش گر نقشه

شکل 11-2: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات

شکل 12-2: جستجوی کلید محصول

شکل 13-2: فیلترسازی داده های منبع

شکل 14-2: تایید طرح

شکل 15-2: ایجاد طرح

شکل 16-2: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل

شکل 17-2: مدیر استقرار

شکل 18-2: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری

شکل 19-2: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد

شکل 20-2: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)

شکل 21-2: پیکربندی طرح فیزیکی

شکل 22-2: Discoverer و Oracle Portal

شکل 23-2: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما

شکل 24-2: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country

شکل 25-2- Viewer Discoverer

شکل 26-2: Viewer Discoverer-Drill Drown

شکل 27-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL

شکل 28-2: Administrator Discoverer- انتخاب شِما

شکل 29-2: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها

شکل 30-2: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار

شکل 31-2: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری

شکل 32-2: Administrator Discoverer- فهرست کار

شکل 33-2: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری

شکل 34-2: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم

شکل 35-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده

شکل 36-2: Administrator Discoverer= تعریف اتصال

شکل 37-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب

شکل 38-2: Administrator Discoverer- کلاس آیتم

شکل 39-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی

شکل 40-2: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه

شکل 41-2: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه

شکل 42-2: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری

شکل 43-2: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری

شکل 44-2: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال

شکل 45-2: Plus Discoverer - استفاده از کتاب کاری

شکل 46-2: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش

شکل 47-2: Plus Discoverer- آرایش جدول

شکل 48-2: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو

شکل 49-2: Plus Discoverer- عنوان های فرمت

شکل 50-2: Plus Discoverer- انواع داده ها

شکل 51-2: Plus Discoverer- تعریف کل ها

شکل 52-2Plus Discoverer- گزارش

شکل 53-2: Plus Discoverer- بازرس SQL

شکل 54-2: Plus Discoverer- Drill up/down داده

شکل 55-2: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه

شکل 56-2: Plus Discoverer ویزارد نمودار

شکل 57-2: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه

شکل 58-2: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص

شکل 59-2: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط

شکل 60-2: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش

شکل 61-2: انتخاب شیوه گزارش و عنوان

شکل 62-2: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها

شکل 63-2: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL

شکل 64-2: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو

شکل 65-2: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش

شکل 66-2: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها

شکل 67-2: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون

شکل 68-2: گزارشات اراکل- گزارش نهایی

شکل 69-2: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس

شکل 70-2: گزارشات اراکل- گزارش شرطی

شکل 1-3: sign in شدن به پرتال Oracle AS

شکل 2-3: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد

شکل 3-3: یک نگاه کلی به پرتال Oracle AS

شکل 4-3: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS Oracle

شکل 5-3: پرتال EASYDW

شکل 6-3: مدیریت سرور کاربردی اراکل 10g

شکل 7-3: ایجاد یک اتصال عمومی

شکل 8-3: مشخص سازی جزئیات پورت لت

شکل 9-3: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک

شکل 1-4: معماری پایگاه داده اراکل 10g OLAP

شکل 2-4: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی

شکل 3-4:نسخه مفهومی متغیر

شکل 4-4: ابعاد در مدیرکاری اراکل

شکل 5-4: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد

شکل 6-4: متاداده CWM برای بعد

شکل 7-4: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل

شکل 8-4: اضافه شدن ابعاد به مکعب

شکل 9-4: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید

شکل 10-4: تعریف تجمعات برای مکعب

شکل 11-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل 12-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف

شکل 13-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی

شکل 14-4: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی

شکل 15-4: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی

شکل 16-4: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری

شکل 17-4: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید

شکل 18-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل 19-4: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل 20-4: ایجاد یک بعد مرکب

شکل 21-4: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب

شکل 22-4: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب

شکل 23-4: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد

شکل 24-4: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک

شکل 25-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها

شکل 26-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد

شکل 27-4: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل 28-4: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع

شکل 29-4: انتخاب سطوح برای تجمع

شکل 30-4: مرور طرح تجمعی

شکل 31-4: دسترسی به فضای کاری آنالیزی

شکل 32-4: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل

شکل 5.1 : قوانین پیوستگی

شکل 5.2 : گروه بندی

شکل 5.3 : طبقه بندی

شکل 5.4 : ماتریس اختلال

شکل 5.5 : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند

شکل5.6 : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes

شکل 5.7 : فرمت های جدول برای داده کاوی

شکل 1-6: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل 10g

شکل 2-6: پیکربندی گارد داده

شکل 3-6: صفحه مدیریت کنترل شبکه

شکل 4-6: تنظیم پیکربندی گارد داده

شکل 5-6: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین

شکل 6-6: انتخاب نوع back up

شکل 7-6: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی

شکل 8-6: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین

شکل 9-6: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین

شکل 10-6: مشخص نمودن پیکربندی جانشین

شکل 11-6: فرایند ایجاد جانشین

شکل 12-6: پیکربندی گارد داده

شکل 13-6: نمایش عملکرد گارد داده

شکل 14-6: عملکرد switchover

شکل 15-6: switchover کامل

شکل 16-6: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی

شکل 17-6: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده هاخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 12:22

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارافرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

پشگفتار

محصول معرفی شده در این طرح نرم افزار کاربردی می باشد که از زمانی که بشر پا به دنیای دیجیتال گذاشت این صنعت برای اداره سخت افزارهای استفاده شده به کار گرفته شده است و این صنعت چند سالی است که در کشور ما ایران بسیار رونق گرفته و اعم کشورها از روش های قدیمی ثبت اطلاعات دست برداشتند وبه علت راحتی در اداره داده ها و میزان خطای بسیار پایین از نرم افزار های تولیدی برای اداره ی امور جاری خود استفاده می کنند اما در این بین برخی از نرم افزارها از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و یا به صورت جامع طراحی نشده اند و نمی توانند پاسخ گوی نیازهای کنونی جامعه ی رو به رشد کشور ما باشند پس بنابراین در این بین تشکیل شرکتی برای پوشش دادن این نقاط ضعف و پیشرفت در این رده طلبیده می شود که بنده با بررسی های 2 ماهه از منابع مختلف و پرس وجو های فراوان از افراد درگیر در این عرصه توانستم که تا حدودی مشخصات و ملزومات شرکتی که در این عرصه بتواند فعالیت کند گردآوری کنم و به شما عرضه دارم.


فهرست:

مقدمه................................................................................5

چکیده طرح .......................................................................7

فصل اول :

- معرفی محصول .............................................13

- ویژگی های محصول .......................................13

- روشهای تولید نرم افزار ...................................15

- مهندسی توسعه نرم افزار ..................................21

فصل دوم :

- بازاریابی ......................................................26

- ملاحظات فنی ................................................27

- طرح ساختمان شرکت .....................................28

- تاسیسات عمومی ...........................................30

- پرسنل .........................................................35

فصل سوم :

- بررسی مالی ................................................37

- سرمایه ثابت طرح ........................................37

- سرمایه در گردش .........................................38

- نحوه سرمایه گذاری ......................................39

- هزینه های ثابت و متغیر طرح.........................42

- در آمد سالیانه و توجیه اقتصادی طرح ..............43

منابع و ماخذ..................................................................44

مقدمه

امروزه در عصر تحولات صنعتی انسان ها بیشتر درگیر سلیقه و راحتی استفاده از صنایع پیشرفته امروزی می باشند امروزه اگر کسی نتواند با دانش و مهارت پتانسیل خود رضایت مشتریان را جلب نماید و قدرت ایستادن در مقابل همتایان خود را نداشته باشد شکست خورده واقعی این رقابت تنگاتنگ است که ماندن در عرصه رقابت نرم افزاری این را می طلبد که رقابت کنندگان به سلاحی به نام دانش روز مجهز باشند تا که حرف هایی تازه برای گفتن داشته باشند.

و اما یک سری معضلات و موانع در این عرصه وجود دارند که برآوردهای اقتصادی را مشکل و میزان ریسک را تا حد زیادی بالا می برد بنابراین در این بین بحث مدیریت اقتصادی و مدیریت ریسک به وجود می آید که افراد اصلی دخیل در این رده بهید از قدرت پیش بینی لازم و شهامت کافی برخوردار باشند این ریسک ها و تخمین های دشوار به دلایل زیر بوجود می آیند :

1- نامحسوس بودن محصول تولیدی : در هنگام تولید این محصول نمی تان رون پیشرفت کار را به مشتریان نشان داد چون محصول تا زمان تحویل نهایی قابل رویت نیست.

2- منحصر به فرد بودن طرح : معمولاً پروژه ای که انجام می شود منحصر به فرد است و معمولاً مشابه ی ندارد که از روی آن بتوان تخمین زمان و هزینه را زد.

3- نبودن استاندارد و اصول مشخصی برای طراحی نرم افزار.

و بسیاری دلایل دیگر که برای بررسی آنها باید که کتاب های اصول مهندسی نرم افزار مراجعه گردد.

و اما راه حلی که برای حل این معضلات می توان در نظر گرفت : طراحی سیستم ها به طوری که قطعات به کار رفته در آن قابل استفاده مجدد باشند و برای مونتاژ سیستم های بعدی به کار میروند.

چکیده طرح

ردیف موضوعات

1- 1 مشخصه طرح

عنوان : تولید نرم افزارهای کاربردی

تعریف : امروزه با توسعه صنعت دیجیتال یا همان دنیای صفر و یک اداره امور زندگی اعم از امور دفتری اداری یا غیر اداری بوسیله نرم افزارهای تولیدی توسط شرکت های متخصص در این زمینه انجام می گیرد.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>