X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:17

بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

تعریف واژة بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

بازارهای شهرهای بزرگ در این دوره بسیار توسعه یافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است که در بخشی از بازار اصفهان، دویست طرف برای تبدیل پول یا پرداخت برای حضور داشتند و در بصره نیز صرافان نقشی مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کردند.

در قرن هفتم در پی حمله مغول بسیاری از شهرها ویران شد و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد. در دورة ایلخانان، با تدابیر برخی از وزرا و اندیشمندان ایرانی مانند خواجه رشید الدین فضل الله، اصلاحاتی در زمین های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت. خواجه رشیدالدین شهری کوچک به نام ربع رشیدی در نزدیکی تبریز ساخت که سی هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بیست و چهار کاروانسرا، شماری مسجد، مدرسه، حمام، کارگاه رنگرزی، دارالضرب و کارگاه کاغذ سازی داشت.

در دورة تیموریان اقداماتی عمرانی در برخی نواحی کشور به ویژه نواحی شرقی صورت گرفت و بازارهای شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضی از دیگر شهرهای بزرگ کشور گسترش یافتند و بناهای بیشماری شامل کاروانسراها.مسد و مدرسه در کنار آنها ساخته شد.

امنیت ایجاد شده در دورة صفویه و توسعة روابط خارجی ایران موجب گسترش بازرگانی خارجی و در نتیجه رونق تولید انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلی و خارجی به رشد شهرنشینی و توسعة شهرها منجر شد و بازارهای شهرهای بزرگ ماند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین ساخته شد و شماری کاروانسرا در کنار هر کدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 میدان امان ( نقش جهان) و مسجد جامعی در جبهة جنوبی آن ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماری کاروانسرا در جبهة شمالی و پیرامون میدان ساخته شد. شاردن شمار کاروانسراهای اصفهان را در دورة صفویه هزار و هشتصد و دو باب ذکر کرده است که احتمالاً باید این رقم را شامل برخی از انواع دیگر فضاهای تجاری نیز دانست.

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

1- انواع بازار از لحاظ کارکردی

بازارها را از لحاظ حوزة کارکردی یا سرزمینی آنها به سه گروه شهری، روستایی و منطقه ای یا بین راهی می توان طبقه بندی کرد.

بازارهای شهری : همة بازارهایی را که حوزة کارکردی یا خدمت رسانی آنها به شهر مربوط می شده است بازارهای شهری می نامند بازار به عنوان یک فضای فعال و پر تحرک بازرگانی- تولیدی اساساً نهاد و فضایی شهری به شمار می آید زیرا به سکونتگاهی شهر گفته می شود که اقتصاد آنها تنها متکی به کشاورزی نباشد، بلکه تولید صنایع دستی و انجام فعالیت های خدماتی، بخشی از فعالیت های مهم آن باشد، به همین سبب مبادلة کالا چه در درون شهر و چه دربا سایر شهرها و مراکز جمعیتی اهمیت می یابد و این مبادلات به فضایی به نام بازار نیاز دارد.

بازارهای روستایی : اقتصاد خانوارهای روستایی در گذشته در بیشتر موارد نوعی اقتصاد خود کفا یا نیمه خودکفا بود و در روستاهای کوچک یک یا دو فضای کوچک تجاری- خدماتی هیچ مرکز بازرگانی وجود نداشت. به همین سبب بیشتر روستاها فاقد فضایی به عنوان بازار بودند، اما در برخی از مناطق کشور به علت ساختار اجتماعی- اقتصادی حاکم بر آن مناطق، در معدودی از روستاهای که موقعیت سرزمینی – اقتصادی خاصی داشتند، و جمعیت ساکن در آنها زیاد می شد، بازار نیز شکل می گرفت، چنان که برخی از روستاها پیرامون اصفهان در قرن چهارم هجری و بعضی از روستاهای پیرامون بلخ و همچنین شماری از روستاهای ناحیة رودشت اصفهان در قرن هشتم هجری، که آنها را معظم قرای می خواندند، بازار داشتند.

افزون بر بازارهایی که درون معدودی از روستاها وجود داشت، نوع دیگری از بازارهای روستایی وجود داشت که غالباً جنبه ادواری داشت، یعنی در بین چند روستا به صورت دوره ای حرکت می کرد و هر روز یا هر دورة زمانی دیگر در یکی از این روستاها تشکیل می شد. این نوع از بازار مخصوص روستاهای کوچکی بود که میزان عرضه و تقاضا به حدی نبود که در آن روستا یک بازار دائمی شکل گیرد. این نوع از بازارها بیشتر در مناطقی از کشور وجود داشت که روستاهایی کوچک در نزدیکی هم وجود داشت. در گیلان و مازندران شمار متعددی از این گونه بازارها وجود داشت.

مادام دیولافوا بازار یکی از روستاهای اطراف تهران را چنین توصیف کرده است:

« یک روز در هنگام مراجعت از گردش از میدان عمومی دهکده عبور کردیم. در این جا هیاهو و جنجالی برپاست زیرا که روز بازار عمومی روستاییان است. دهقانان اطراف آمده اند و می خواهند گندمی را که در جوال های مویی بر پشت قاطر و الاغ آورده اند بفروشند و در عوض مایحتاج خود را بخرند. مرغان و خروسان را سرنگون به پالان الاغ آویخته اند زنان قبایل… تخم مرغ و خیار و میوه به معرض فروش گذارده اند. قدری دورتر بازار مهم فروش مواش است. در آنجا انواع گوسفندان را از بز و میش برای فروش آورده اند»

2- انواع بازار از لحاظ زمان تشکیل آن: بازارها را از لحاظ زمان و دورة تشکیل آنها می توان به سه گونه به شرح زیر طبقه بندی کرد:

بازارهای دائمی: بازارهایی بودند که به صورت ثابت و در طول سال تشکیل می شدند. بسیاری از بازارهای دائمی در فضاهای ساخته شده تشکیل می شدند مانند بازارهای اصلی هر شهر یا بازارچه های محله ای، اما در مواردی برخی از بازارهای دائمی نیز در فضاهای باز برقرار می شد.

بازارهای ادواری: بعضی از بازارها به صورت ادواری یا دوره ای تشکیل می شدند: هفته بازارها نوعی بسیار مهم از بازارهای ادواری بودند که غالباً در هر شهر یا روستا به صورت هفته ای یک روز تشکیل می شدند و معمولاً به نام همان روز نامیده می شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار و غیره. هنوز در برخی از شهرها در مواردی جمعه بازارهایی به مناسبت های گوناگون تشکیل می شود.

نوعی از بازارهای سالانه نیز وجود داشت که به مناسبت های گوناگون برقرار می شد، از جمله هنگام نوروز در بسیاری از شهرهای کشور بازارهایی تشکیل می شد. مناسبت های دیگر فصلی، ملی و مذهبی نیز موجب می شد که بازارهای ادواری شکل گیرد.


فهرست

فصل اول ۱
۱-تعریف واژة بازار ۱
۲-بازار در دوران اسلامی ۲
۳-نقش و کارکرد اجتماعی بازار ۸
۴-نحوة نام گذاری بازارها ۱۳
فصل دوم ۱۶
برخی از ویژگی های کارکردی ۱۶
۱-انواع بازار از لحاظ کارکردی ۱۶
فصل سوم ۲۱
برخی از خصوصیات شهری ۲۱
فصل چهارم ۲۶
عناصر و فضاهای بازار ۲۶
۱-عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی ۲۶
۲-عناصر و فضاهای معماری بازار ۲۹
فصل پنجم ۳۹
برخی از ویژگی های معماری بازار ۳۹
۱-شکل بازار: ۳۹
۲-پوشش بازار ۴۱
۳-برخی از خصوصیات راسته بازار ۴۵
خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:42

چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیک- شماتیک و مسیر قدرت دنده هابه همراه پاورپوینت

چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیک- شماتیک و مسیر قدرت دنده هابه همراه پاورپوینت

هیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها

مکانیزم گیربکس های اتوماتیک

در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد . و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید .

جعبه دنده های نیمه اتوماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد مانند: و در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی مبدل گشتاور هیدرولیکی جایگزین شد و به نام های کرایسلر تورک – درایو و پلی موث هیدرایو نامیده شد.مشاهده می شود که در آن ها به منظور تعویض دنده ها هنوز از یک کلاچ پایی استفاده شده است .

در سال 1940 کارخانه جنرال موتور جعبه دنده هیدراماتیک را برای اولین بار در اتومبیل اولد زموبیل به کار برد . این طراحی اولین بار در اتومبیل اولدزموبیل به کار برد . این طراحی اولین کاربرد کلاچ های هیدرولیکی را در ترکیب جعبه دنده 4 دنده ای مشخص کرد و جعبه دنده اتوماتیک نامیده شد که در آن مجموعه خورشیدی جلو و عقب برای وضعیت خلاص و دنده های جلو به کار برده شد و در دنده عقب مجموعه ی خورشیدی جلو نسبت دور کاهنده ای ( افزایش گشتاور ) دارد و مجموعه خورشید عقب مسیر قدرت را عکس نمود و همچنین نسبت دور دنده عقب را بیشتر کاهش می دهد . ( افزایش گشتاور را بیشتر افزایش می دهد . )

درسال 1948 بیوک جعبه جعبه دنده داینافلو را ارائه داد و اولین اتومبیلی بود که در آن موفق شده بودند جعبه دنده اتوماتیک را با مبدل گشتاور هیدرولیکی به کار برند که با استفاده از مجموعه خورشیدی حرکت مستقیم دنده یک و دنده عقب را شامل می شد و اهرم تعویض دنده جعبه دنده را به محور خروجی مبدل گشتاور بدون دنده های اضافی مربوط می سازد . ضریب ماکزیمم در مبدل گشتاور 1 : 25/2 و نسبت دنده در دنده یک 1 : 82/1 می باشد که دارای کشش عالی در سر بالایی ها بوده و

حالت ترمز موتوری در سرازیری ها را نیز دارا می باشد کاربرد عمومی جعبه دندذه های اتوماتیک که ناشی از رشد صنعتی بوده است . جعبه دنده های اتو ماتیک فورد – ا – ماتیک ترکیبی است از یک

مبدل گشتاور 3 عنصری و یک سیستم مجموعه خورشیدی که شامل 3 دنده جلو ( 3 سرعته ) و یک دنده عقب می باشد . ضریب ماکزیمم مبدل گشتاور آن برابر 1: 1/2 می باشد . مسیر حرکت از مبدل گشتاور شروع می شود و دارای نسبت دنده متوسط ( دنده دو ) 1 : 48/1 ( افزایش گشتاور کم ) با تعویض دنده به طور خودکار بوده و همچنین دارای نسبت دنده یک 1 : 44/2 ( افزایش گشتاور زیاد ) که برای عبور در سر بالایی ها و حالت ترمز موتوری در سرازیریها می باشد طراحی شده است .

نوع فایل:word

سایز :208 KB

تعداد صفحه :16خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:38

نحوه کار سیستم کلاچ خودرو و اجزای آن وعکس هایی درباره کارکرد کلاچ

نحوه کار سیستم کلاچ خودرو و اجزای آن وعکس هایی درباره کارکرد کلاچ

کلاچ در واقع یک وسیله قطع کردن و یا وصل کردن است که در سیستم‌های انتقال نیرو بکار می‌رود.

کلاچ وسیله‌ایست برای انتقال حرکت چرخشی از یک شفت به شفت دیگر. کلاچ در واقع یک وسیله قطع کردن و یا وصل کردن است که در سیستم‌های انتقال نیرو بکار می‌رود. اصولاً در سیستم‌های انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده در موتور برای استفاده به شکلی دیگر و یا استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. حال برای آنکه بتوان بر روی این انتقال نیرو کنترلی را اعمال کرد؛ ساده‌ترین راه استفاده از یک کلاچ است تا هر زمان که نیاز به توقف انتقال نیرو باشد این عمل انجام پذیرد.

و اما در خودرو، کلاچ دستگاهی است که نیروی موتور را از گیربکس قطع یا وصل می‌کند یا به عبارت ساده‌تر عمل کلاچ برای تعویض دنده‌های گیربکس است. این عمل به‌وسیله پدال که زیر پای چپ راننده قرار دارد انجام می‌شود، به این ترتیب که با فشار به پدال کلاچ، صفحه فلایویل جدا می‌شود و نیرو به گیربکس (جعبه دنده) نمی‌رسد و در نتیجه چرخ‌های وسیله نقلیه آزاد می‌شود، برعکس، با رها کردن کلاچ، صفحه کلاچ به فلایویل می‌چسبد و نیروی موتور تابع سرعت و قدرت دنده گیربکس می‌شود.

قطعات کلاچ عبارتند از: صفحه کلاچ، دو شاخه کلاچ، صفحه فلایویل، بلبرینگ کلاچ، اهرم، شاخک‌ها، صفحه‌دهنده و دیسک کلاچ که از یک کاسه مانند از نوع چدن تشکیل شده است.

همان‌طور که گفته شد کلاچ وسیله‌ای را برای جدا کردن دستگاه مولد نیرو و از سایر قسمت‌های استفاده از نیرو تامین می‌کند.

کلاچ انواع مختلفی دارد: یک صفحه‌ای، دو صفحه‌ای، روغنی، خشک و کلاچ‌های اتوماتیک

صفحه کلاچ

این وسیله سبب به حرکت درآمدن سایر قسمت‌های کلاچ می‌شود. صفحه کلاچ شامل رویه‌های اصطکاکی (لنت‌های صفحه کلاچ) است که به یک صفحه فولادی پرچ شده‌اند. صفحه فولادی، حرکت دورانی را توسط فنرهای پیچشی به صفحه داخلی منتقل می‌کند. صفحه داخلی با محور خروجی از موتور که محور ابتدایی دستگاه انتقال حرکت است، درگیر است. رویه‌های اصطکاکی بین دو عضو محرک یعنی چرخ طیار و صفحه فشار، در اثر نیروی وارده از فنرهای بین روپوش و صفحه فشار کاملا تحت فشار قرار می‌گیرد.

آزاد شدن کلاچ

برای آزاد کردن کلاچ (جدا کردن دستگاه مولد نیرو از دستگاه انتقال نیرو)، کاسه ساچمه آزاد کننده (بلبرینگ کلاچ) به‌وسیله زائده‌ای که آن‌را به پدال کلاچ مربوط می‌کند، به طرف چپ رانده می‌شود. حرکت کاسه ساچمه آزاد کننده باعث می‌شود که اهرم آزاد کننده مانع از فشار دادن صفحه فشار شده و فنرها را تحت فشار قرار دهد. رویه‌های اصطکاکی کلاچ (لنت‌های صفحه کلاچ) دیگر بین چرخ طیار و صفحه فشار دهنده تحت فشار قرار نمی‌گیرد. عضو به حرکت دراینده یعنی صفحه کلاچ آزاد خواهد بود که مستقل از اجزای متحرک یعنی چرخ طیار و صفحه فشار می‌چرخد.

درگیر شدن کلاچ

به منظور درگیر کردن کلاچ (مربوط کردن دستگاه مولد نیرو به دستگاه انتقال نیرو)، نیروی وارده به پدال کلاچ حذف می‌شود. فنرهای صفحه فشار در این موقع سبب فشردن صفحه فشار به رویه‌های صفحه کلاچ می‌شوند؛ بنابراین عضو به حرکت درآیند بین دو عضو متحرک تحت فشار قرار می‌گیرد و گشتاور حاصل از موتور به‌طور مساوی بین چرخ طیار و صفحه فشار تقسیم می‌شود و بر اثر نیروی اصطکاکی مماسی بین اعضای متحرک و عضو به حرکت درآیند به دستگاه انتقال نیرو منتقل می‌شود. پمپ کلاچ برای سهولت کار کلاچ تعبیه شده و دو نوع می‌باشد: پمپ بالا و پمپ پایی

نوع فایل:word

سایز :637 KB

تعداد صفحه :29خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:48

شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی

شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر‌دولتی

پیشگفتار

مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .

واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند برای مثال ،دربرنامه های توسعه روستایی، باید مردم درمراحل مختلف تصمیم گیری ، برنامه ریزی واجرا ، مشارکت کنند و مراقبت از امکانات عمومی روستا را برعهده گیرند، ویا درامور پزشکی، مردم باید خود مراقب سلامتی شان باشند وطوری عمل کنند که سالم بمانند وچنانچه بیمار شدند، درمعالجه وبهبود خود سهیم شوند .

دربخش محیط زیست نیز، مشارکت مردم درکاشت نهال ، رسیدگی به فضای سبز وپاکیزه نگهداشتن محیط زندگی ، نمود پیدا می کند .

گسترش وتعمیق مشارکتهای مردمی ، نیازمند سازماندهی ، نهادسازی وایجاد شرایط ساختاری مناسب است .باوجود آنکه، مشارکت الزاماً درچارچوب سازمان ها و تشکلها صورت نمی گیرد ، بااین وجود تشکلها وسازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند.

امروزه نقش نهادهای مختلف در جوامع وکشورها با سرعتی شگرف درحال تغییر ودگرگونی است. دولت ، نهادهای مدنی ، موسسات بین المللی و شرکت های تعاونی وخصوصی ، به دنبال توسعه نقش روز افزون تکنولوژی ارتباطات وتعامل روز افزون دانش ، هریک ، به نوعی نقش وجایگاه جدیدی یافته اند .

دراین میان ، جامعه مدنی که خود از نهادهای گوناگونی همچون احزاب ، سندیکاها ، تعاونی ها وسازمان های غیر دولتی داوطلبانه تشکیل می شود ، باافزایش ناتوانی دولت ها برای پاسخگویی به انتظارات ومطالبات روبه افزایش اقشار مختلف جامعه ، رشد وپویایی بیشتری یافته است .

امروزه ارتباط مردم با دولت ، مراکز ودستگاههای دولتی و رشد و توسعه مشارکتهای هرچه بیشتر آنان ، ازطریق نهادها ، تشکلها وسازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های غیر دولتی (NGOs)[1] معروف شده اند .

سازمان غیردولتی به عنوان بخشی از جامعه مدنی ، امروزه هم ازنظر تعداد وهم ازنظر تنوع

خدمت رسانی وکیفیت خدمات ، رشد وتوسعه یافته است ؛ به طوریکه برآورد می شود در سطح جهان بیش از سه میلیون تشکل وسازمان مردمی وجود دارد؛ درحالی که تعداد این سازمان ها درابتدای دهه 1990 حدود سی هزار سازمان غیر دولتی بوده است .

درواقع با آغاز روند خصوصی سازی ، آزادسازی اقتصادی وکاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت ها ، برسرعت مشارکت های مردمی در قالب سازمان های غیردولتی ، برای جبران خلاء عدم حضور دولت ها وجایگزینی بهینه آن ها افزوده شده است .

وجه تمایز سازمان های غیر دولتیNGOs) ) ، از سازمان های دولتی (GoS)، درنداشتن وابستگی به ساختار دیوانسالارانه ومنابع عمومی دولت ، داوطلبانه ودموکراتیک بودن آنهامی باشد .

درحال حاضر، سازمان های غیر دولتی، به عنوان نهادها ومؤسساتی کارآمد ومکمل بخش دولتی درتامین اهداف توسعه ، جایگاه ویژه ای یافته اند .این سازمان ها به علت مردمی بودن از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردارند واین امتیازی است که دستگاههای دولتی به آسانی ، قادر به کسب آن نیستند .همچنین ، با توجه به جایگاه خاص سازمان های غیر دولتی به عنوان ابزارهای دموکراتیزه شدن ورونق جامعه مدنی ، این سازمان ها از طریق فراهم ساختن بسترهای ارتباط ومشارکت مردمی، قدرت دولت را محدود نموده ، زمینه گسترش تکثرگرایی رافراهم می سازند و ازحقوق بشر حمایت می کنند .

از جمله نقش های سازمان های غیردولتی می توان به تجهیز امکانات دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف توسعه ، اجرای پروژها به دور از دیوانسالاری دولتی،تسهیل ارتباطات مردم و حکومت ،کمک به سازمان های محلی ، تحقیق وارزشیابی ، رسیدگی به فقرا وخدمت در نقاط دورافتاده اشاره نمود .

حوزه فعالیت سازمان های غیردولتی در زمینه ها و موضوعات محیط زیست ، حقو ق بشر ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، زنان ، کودکان و جوانان ، بهداشت وجمعیت ، علوم وتکنولوژی ، توسعه روستایی ، توسعه پایدار ، مقابله با بحران های اجتماعی واعتیاد ،آموزش وتحقیقات ، خدمات مالی واجتماعی به اقشار آسیب پذیر و...ازتنوع بسیاری برخوردار است .

مقدمه

از دیدگاه جامعه شناسان، تنها مؤسسات اجتماعی مهم در جوامع امروزی گروه‌‌های نخستین و سازمان‌های بوروکراتیک نیستند، بلکه انواع سازمان‌های داوطلبانه، مؤسسات خیریه و سازمان‌های خود‌یاری که علاوه بر سازمان‌های دیگر زمانی دراز وجود داشته‌اند، جزء مؤسسات مهم اجتماعی به شمار می‌آیند. برای مثال در دوران اولیه‌ی صنعتی شدن، بسیاری گروه‌های کارگران، مانند باشگاه‌های کارگران‌یا مؤسسات آموزش کارگران تأسیس گردیدند. براساس‌این دیدگاه باید توجه داشت که سازمان‌های خودیاری و داوطلبانه اغلب به طور آشکار با سیستم‌های بوروکراتیک فرق دارند.

تعداد و انواع سازمان‌های خودیاری به طور کلی اساساً در طول قرن گذشته افزایش‌یافته است. انجمن‌های مسکن، گروه‌های باز پروری معتادان و صدها سازمان خودیاری دیگر به وجود آمده‌اند ؛ معدودی از آن‌ها تاریخ پیوسته‌ای دارند که‌یک صد سال‌یا بیشتر از آن می‌گذرد، در حالی که دیگران نسبتاً به سرعت به وجود می آیند و از میان می‌روند.

در گذشته حق تشکیل سازمان‌های خودیاری به هیچ وجه همیشه در قانون پذیرفته نشده بود. در بسیاری از کشورها نخستین اتحادیه‌های کارگران با واکنش‌های خصمانه‌ی مقامات مسئول روبه رو شدند و گاهی ممنوع گردیدند. حق تشکیل سازمان‌ها بر طبق منافع و هدف‌های آزادانه ی انتخاب شده، حقی بود که در بیشتر جوامع برای آن می‌بایست مبارزه کرد.

بیان مسأله

این امر مسلمی‌است که پژوهش‌های کاربردی، مساله مدار هستند؛ بدین معنی که تمام فرایند پژوهش، از اولین گام‌های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، باید حول‌یک‌یاچند مساله‌یا مشکل دور بزند. بنابراین، روشن کردن مشکل‌یا مساله در‌یک تحقیق علمی-کاربردی،‌یکی از ضروری ترین و اولین گام‌های پژوهش است. اگر مسأله ، خوب روشن‌یا تبیین نشود ، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل : جمع آوری اطلاعات و استنتاج‌یا نتیجه‌گیری ، دچار اشکالات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مسأله است . بنابراین شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی‌از فعالیت‌های پژوهشی است.

پژوهش حاضر نیز‌یک تحقیق مساله مدار کاربردی است که در صدد حل‌یکی از موضوعات اساسی توسعه اجتماعی در‌ایران است. از آنجا که سازمان‌های غیر‌دولتی( (NGOsیکی از ابزارهای اساسی در جهت رشد و توسعه جامعه هستند و در اکثر کشورها نقشی اساسی در فرایند توسعه برعهده دارند، چند صباحی است که در کشورما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند؛ جامعه و دولت تلاش می‌کنند تا ضمن کمک به شکل‌گیری و ‌ایجاد ‌این نهادها، در فعالیت‌های توسعه برای آن‌ها نقشی محوری قائل شوند. اما ‌این سازمان‌ها، در فرایند توسعه هنوز نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی را کسب و اعتماد ملی و دولتی را به خود جلب نمایند.

نوع فایل: word

سایز : 15.5 MB

تعداد صفحه:205خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:20

ماشینهای CNCو اصول کارکرد آنها

ماشینهای CNCو اصول کارکرد آنها


هفتاد میلادی به وجود آمد بکارگیری مینی کامپیوتر ها در صنعت ماشینکاری مرسوم گردید.ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شدند CNC نام گرفتند. به کمک CNC به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف مانند هوافضا و قالب سازی حاصل شد. با دست یابی به تلرانسهای بسیار دقیق برای تولید یک قطعه تدریجا اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت. با ساخت ابزارهایی با سختی زیاد، شرایط برای بالا بردن نرخ تولید نیز بهبود یافت «2». تا اینکه امروزه با بکارگیری تکنیکهای ماشینکاری با سرعتهای بالا قطعاتی با تلرانسهای دقیق در زمان بسیار کوتاهی تولید می گردند. برای دست یابی به قابلیت ماشین کاری با سرعتهای بالا می باید در زمینه های مختلف مانند طراحی سازه ای، کنترل ارتعاشات خود برانگیخته، یافتن بهترین نرخ براده برداری و کنترل حرکت و سرعت در راستای مسیر مورد نظر به پیشرفتهایی دست یافت.فصل اول :Cnc :کنترل حرکت در راستای یک مسیر در ماشینهای CNC در واحد درونیاب صورت می گیرد. اکثر درونیابهای CNC فقط قابلیت درونیابی در راستای خط و دایره را دارا می باشند. به دلیل اینکه برای ماشینکاری یک مسیر منحنی شکل در حالت عمومی با بکارگیری این نوع درونیابها نیاز به شکسته شدن منحنی به قطعاتی از خط و دایره می باشد، لذا این دو نوع درونیابی به تنهایی پاسخگوی همه کاربردها از جمله ماشینکاری در سرعتهای بالا، نیستند. بنابراین بکارگیری نوع دیگری از درونیابها یعنی درونیابی در راستای یک منحنی ضروری به نظر می رسد. محققین مختلفی در این زمینه به تحقیق پرداخته اند و الگوریتمهای مختلفی را بر مبنای بکارگیری منحنی های پارامتری چند جمله ای در حالت عمومی ارائه داده اند.Korn در ابتدا با توسعه درونیابی دایره ای، روشهایی را برای درونیابی منحنی ها درجه دو ارائه داد Korn , Yang , Kong, Huang , Yang با بکارگیری منحنی های پارامتری چند جمله ای روشهایی را برای درونیابی یک منحنی ارائه دادند اما این روشها قاعدتاً برای درونیابی یک منحنی درجه سه به کار می رود و در بکارگیری منحنی های درجه بالاتر کارآیی لازم را ندارند. به تدریج با بکارگیری مفاهیم B-Spline ها، Bedi و همکاران روش دیگری را برای درونیابی در راستای یک منحنی ارائه دادند. تقریباً در همین زمان Wang Yang , بر اساس پارامتر سازی طول کمان روش بسیار مناسبی را برای مسأله درونیابی Real-Time در راستای منحنی ارائه دادند.که این روش برای بکارگیری در CNC نسبتاً رواج یافت. با بهبود روش پارامتر سازی طول کمان توسط Wang , Wright این روش برای بکارگیری منحنی های درجه پنج بسیار کارا گردید. همچنین این روش توسط [1]Altintas نیز با بکارگیری پروفیل سرعت متفاوتی استفاده شده اتس. اما تمامی این روشه که مبتنی بر پارامتر سازی طول کمان می باشند روشهای تقریبی هستند.با بکارگیری منحنی های خاصی بنام منحنی های فیثاغورث – هدوگراف[1] (PH) که زیر مجموعه ای از منحنی های پارامتری چند جمله ای می باشند مسأله درونیابی Real-Time را می توان به صورت تحلیلی نیز حل نمود. این منحنی ها که توسط Farouki , Sakkalis معرفی شدند خواص ریاضی ویژه ای دارند که این خواص قابلیت محاسبه طول کمان به صورت یک عبارت پارامتری چند جمله ای را ممکن می سازند. روشهای درونیابی مختلفی به صورت Real-Time بر مبنای انی منحنی ها توسط Farouki ارائه گردیده است. همچنین با بکارگیری منحنی های فیثاغورث-هدوگراف می توان سرعت پیشروی بهینه را برای حرکت بر روی یک مسیر منحنی با توجه به قدرت ماشین نیز بدست آورد.همچنین ترکیب متفاوتی از انواع پروفیل های سرعت برای ماشینکاری یک مسیر منحنی بررسی شده و بهترین پروفیل سرعت جهت بکارگیری در ماشینکاری با سرعتهای بالا پیشنهاد می گردد. در بخشهای بعدی مسأله یافتن سرعت پیشروی بهینه بر روی یک منحنی فیثاغورث-هدوگراف با توجه به توانایی و قدرت ماشین مورد استفاده بیان شده و پروفیلهای سرعت متفاوتی برای حل این مسأله بکار گرفته می شوند.ضمن اینکه با وارد کردن نیروهای برشی در قیود موجود و بکارگیری پروفیلهای سرعت مناسب تر، فرمول بندی جدیدی برای مسأله صورت می گیرد و جوابهای واقعی تری برای حل این مسأله ارائه می گردد. در پایان الگوریتمهای شبیه سازی شده برای درونیابی در راستای خط، دایره و منحنی با بکارگیری تکنیکهای خاصی عملاً بر روی دستگاه CNC موجود پیاده می گردند.فصل دوم: مبانی ماشینکاری1-2- مقدمهسیستم های تولید پیشرفته و رباتهای صنعتی سیستم های اتوماتیک پیشرفته ای هستند که از کامپیوترها به عنوان واحد کنترل استفاده می کنند. کامپیوترها امروزه اصلی ترین قسمت اتوماسیون می باشند که سیستم های مختلف تولید مانند ماشینهای ابزار پیشرفته، ماشین های جوشکاری دستگاههای برش لیزری و غیره را کنترل می کنند.پس از اینکه مکانیزم تولید اتوماتیک و تولید انبوه در اواخر قرن 18 توسعه یافت اولین ماشینهای ابزار اتوماتیک مانند ماشینهای کپی تراش بوجود آمدند [1]. نخستین ماشین ابزار کنترل عددی بوسیله شرکت پارسونز و MIT در سال 1952 ساخته شد. اولین نسل ماشین های کنترل عددی از مدارهای الکترونیکی دیجیتال استفاده می کردند و در حقیقت در آنها هیچ واحد پردازش مرکزی وجود نداشت. در دهه 1970 با بکارگیری مینی کامپیوترها به عنوان واحد کنترل ماشین های ابزار با کنترل عددی به کمک کامپیوتر (CNC) گسترش یافتند.این ماشینها توانای ماشینکاری انواع شکلهای پیچیده در صنعت قالب سازی و هوافضا را به خوبی دارا بودند. از اواسط دهه 80 با توسعه صنعت ساخت ابزارهایی با سختی بالا ماشینکاری با سرعتهای بالا (HSM[2]) به منظور افزایش نرخ تولید رواج یافت. بکارگیری این قابلیت در CNC نیاز به داشتن اطلاعات ویژه ای درباره نرخ براده برداری بهینه ، پیش بینی وقوع ارتعاشات خود برانگیخته، طراحی سازه ای و نحوه کنترل محورها را بیش از پیش ضروری ساخت. امروزه علاوه بر این موارد انتخاب صحیح نرخ پیشروی و شتاب گیری محورها در ماشینکاری با سرعت بالا حایز اهمیت می باشد بطوری که سعی می شود به نحوی مقادیر بهینه آنها در ماشینکاری بکار گرفته شود.هم اکنون با پیشرفت در صنعت الکترونیک و کامپیوتر ماشینهای CNC با بکارگیری چندین میکروپرسسور و کنترل کننده منطقی بطور موازی قابلیتهای بسیاری را دارا می باشند بطوری که این ماشینها قابلیت کنترل موقعیت و سرعت چندین محور و قابلیت برنامه ریزی بصورت Real-Time و نمایش گرافیکی مراحل مختلف کار و پروسه برش و نمایش تغییر اندازه قطعه در حل ماشینکاری را دارا می باشند.در این فصل ضمن بیان مبانی کنترل عددی و معرفی اجزای CNC و ساختار برنامه ای آن به طبقه بندی سیستم های NC و معرفی HSM نیز پرداخته می شود.2-2- مبانی کنترل عددی NC:کنترل یک ماشین ابزار بوسیله یک برنامه تهیه شده را کنترل عددی (NC) می نامند. یک سیستم کنترل عددی توسط (Electronic Industrial Association) EIA بصورت زیر تعریف می گردد:سیستم کنترل عددی سیستمی است که حرکات در آن بوسیله وارد کردن اطلاعات بصورت عددی در هر نقطه صورت می گیرد و این سیستم می باید این اطلاعات را به عنوان فرمان به صورت اتوماتیک اجرا کند.در یک سیستم NC اطلاعات عددی مورد نیاز برای تولید یک قطعه بصورت برنامه قطعه به ماشین داده می شود که این برنامه در گذشته بوسیله نوار پانچ به ماشین وارد می شد. برنامه یک قطعه به صورت بلوکهایی از اطلاعات مرتب می شود که هر بلوک حاوی اطلاعات عددی مربوط به تولید یک قسمت از قطعه کار مانند: طول قطعه، سرعت برش، نرخ پیشروی و ... می باشد. اطلاعات ابعادی (طول، عرض، شعاع دوایر) و نوع درونیابی (خطی، دایره ای، در راستای منحنی) با توجه به طراحی قطعه مشخص می گردند. همچنین سرعت برش، نرخ پیشروی و توابع کمکی مانند خاموش و روشن کردن مایع خنک کننده جهت چرخش اسپیندل و ... با توجه به پرداخت نهایی سطح و تلرانسهای مورد نیاز در برنامه قطعه کار وارد می گردند.در مقایسه با ماشینهای ابزار سنتی، سیستم NC جایگزین عملیاتی می شود که اپراتور بصورت دستی انجام می دهد. در ماشینکاری سنتی یک قطعه با حرکت ابزار در طول قطعه کار بوسیله چرخاندن دستگیره متصل به پیچهای راهنما توسط اپراتور تولید می شود. بنابراین نیاز به اپراتوری با تجربه و زبردست می باشد که بتواند قطعه مورد نظر را ماشینکاری کند. اما در ماشین های NC نیازی به اپراتور با مهارت نیست در حقیقت اپراتور فقط می باید مراقب درست انجام شدن روند ماشینکاری با توجه به دستورات منتقل شده به ماشین باشد.کلیه ابعادی که در برنامه وارد می گردند بر اساس واحد طول-مبنی (Basic Length Unit) BLU مقیاس بندی شده و به محورها ارسال می گردند. واحد طول – مبنی (BLU) به عنوان اندازه نمو نیز شناخته می شود که در عمل مربوط به دقت سیستم NC می شود و در حقیقت کوچکترین اندازه نموی می باشد که هر یک از محورهای می توانند حرکت کنند. در سیستم NC برای صدور فرمان حرکت هریک از محورها ابتدا طول حقیقی بر واحد-طول مبنی تقسیم می گردد. بعنوان مثال در یک سیستم NC که در آن BLU=0.0001 است برای حرکت 0.7 mm محور x در جهت مثبت دستور حرکت x+700 صادر می شود.

در ماشینهای NC هریک از محورهای حرکت مجهز به یک وسیله محرک جداگانه می باشند. این وسیله محرک می توا


[1] Pythagorean-Hodograph

[2] High Speed Machiningخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ماشینهای، CNCو، اصول، کارکرد، آنها
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:26

کارکرد فعل در مرزبان نامه

کارکرد فعل در مرزبان نامه

مرزبان­نامه یکی از آثار مصنوع نثر فارسی است که در اوایل سده­ی هفتم هجری سعدالدّین وراوینی آن را به روش ترجمه و تهذیب نوشته است و از انواع ادب تمثیلی محسوب می­شود. اصل این کتاب را یکی از شاهزادگان طبرستان به نام مرزبان بن رستم بن شروین پریم در اواخر قرن چهارم هجری، به زبان طبری تألیف نموده است. این کتاب علاوه بر وراوینی به دست محمد بن غازی ملطیوی نیز افتاده و او نیز تقریباً هم زمان با وراوینی دست به تزیین آن زده و نام اثر جدید خود را روضه­العقول نهاده است. این متن ادبی به علت داشتن جوهره­ی ادبی این توانمندی را دارد که از دیدگاه­های گوناگونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ به ویژه از
دیدگاه­های مختلف سبک شناسی، زبان­شناسی و دستور مطالب در خور کاوش بسیاری در آن به چشم می­خورد. از جمله «فعل و کارکرد آن» در همه متون نقش فراوان خبررسانی را به عهده دارد و بررسی آن می­تواند به شناخت و درک دقیق تر یک متن کمک کند؛ در این پایان نامه فعل و کارکرد آن در مرزبان­نامه مورد بررسی قرار گرفته است و مطالبی نظیر تنوع وجوه افعال، ساختمان افعال، افعال کم کاربرد، تقدیم و تأخیر افعال، ریشه و ماده­ی افعال، زمان­های تقویمی و دستوری و ... بررسی شده است. لازم به ذکر است تعاریف مبنایی پایان نامه بر گرفته از کتاب فعل و گروه فعلی فرشیدورد می­باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................... 5

1-3- هدف­های تحقیق.............................................................................................................................. 6

1-4- پیشینه­ ی تحقیق.............................................................................................................................. 6

1-5- روش تحقیق...................................................................................................................................... 8

1-6- پرسش­های تحقیق........................................................................................................................... 9

1-7- پرسش­های جدید تحقیق.............................................................................................................. 9

فصل دوم: زمان، شخص و وجه افعال در مرزبان ­نامه

2-1- زمان­های افعال در مرزبان ­نامه....................................................................................................... 12

2-1-1- انواع فعل ماضی و شیوه­ های مختلف آن در مرزبان­ نامه............................................... 12

2-1-1-1- ماضی مطلق.................................................................................................................... 13

2-1-1-1-1- ماضی مطلق با بای تأکید در مرزبان­نامه........................................................ 13

2-1-1-1-2- ماضی مطلق به صورت پیشوندی در مرزبان­نامه.......................................... 14

2-1-1-1-3- آوردن «می» یا «همی» قبل از ماضی مطلق در مرزبان نامه ................ 14

2-1-1-2- ماضی استمراری............................................................................................................ 15

2-1-1-2-1- ماضی استمراری به شیوه­ی معمول امروزی (می+ بن ماضی+ شناسه) 15

2-1-1-2-2- ماضی استمراری بدون پیش جزء با پسوند «ی»....................................... 15

2-1-1-2-3- ماضی استمراری با پیشوند «ب» و پسوند «ی» در مرزبان­نامه ............ 16

2-1-1-2-4- ماضی استمراری با همراه شدن می/ همی در اول و ی در آخر در مرزبان­نامه 16

2-1-1-3- ماضی نقلی در مرزبان­نامه .......................................................................................... 16

2-1-1-3-1- ماضی نقلی با حذف فعل معین در مرزبان­نامه............................................. 17

2-1-1-3-2- ماضی نقلی با کمک «استن» در مرزبان­نامه................................................. 17

2-1-1-3-3- استعمال ماضی نقلی با فعل معین «باشیدن» در مرزبان­نامه.................. 17

2-1-1-3-4- استعمال ماضی نقلی با افعالی معادل آن در مرزبان­نامه............................ 18

2-1-1-4- ماضی التزامی................................................................................................................. 18

2-1-1-4-1- ماضی التزامی به همان شیوه­ی امروزی در مرزبان­نامه.............................. 18

2-1-1-4-2- ماضی التزامی مختصر در مرزبان­نامه.............................................................. 18

2-1-1-5- ماضی بعید...................................................................................................................... 19

2-1-1-5-1- ماضی بعید به شیوه­ی امروز در مرزبان­نامه................................................... 19

2-1-1-5-2- استعمال ماضی بعید با افعالی معادل آن در مرزبان­نامه............................ 19

2-1-1-6- ماضی بعید استمراری ................................................................................................. 19

2-1-1-7- ماضی ابعد ...................................................................................................................... 19

2-1-2- انواع فعل مضارع و شیوه­های مختلف آن در مرزبان­نامه.............................................. 20

2-1-2-1- مضارع اخباری در مرزبان­نامه..................................................................................... 20

2-1-2-1-1- مضارع اخباری بدون پیش جزء در مرزبان­نامه............................................. 20

2-1-2-1-2- مضارع اخباری با تکواژ «ب» در مرزبان­نامه.................................................. 21

2-1-2-2- مضارع التزامی در مرزبان­نامه...................................................................................... 21

2-1-2-2-1- مضارع التزامی بدون پیش جزء فعلی در مرزبان­نامه.................................. 21

2-1-2-2-2- مضارع التزامی با پیش جزء فعلی «می» در مرزبان­نامه............................ 21

2-1-3- مستقبل .................................................................................................................................... 22

2-1-4- افعال دعایی در مرزبان­نامه................................................................................................... 22

2-1-4-1- افعال دعایی به شیوه­ی بن مضارع+ ا+ شناسه در مرزبان­نامه........................... 23

2-1-4-2- افعال دعایی با افزودن الفی بعد از فعل دعا........................................................... 23

2-1-4-3- فعل دعایی با پسوند « ا» در مرزبان­نامه................................................................. 24

2-1-5- شیوه ­ی ساخت فعل امر در مرزبان­ نامه.............................................................................. 24

2-1-5-1- فعل امر بدون پیش جزء مثبت ساز در مرزبان­نامه.............................................. 24

2-1-5-2- فعل امر با پیش جزء «می» در مرزبان­نامه............................................................. 24

2-1-5-3- ساختن افعال نهی با استعانت از تکواژ «مَ» در مرزبان­نامه................................ 25

2-1-6- فعل آغازی در مرزبان­نامه...................................................................................................... 25

2-1-7- مصدر به جای افعال دیگر در مرزبان­نامه.......................................................................... 26

2-1-7-1- به کار بردن مصدر به جای مضارع التزامی در مرزبان­نامه.................................. 26

2-1-7-2- به کار بردن مصدر به جای امر در مرزبان­نامه........................................................ 26

2-2- زمان­های تقویمی (نجومی) و دستوری در مرزبان­نامه .......................................................... 27

2-2-1- کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع التزامی در مرزبان­نامه......................................... 27

2-2-2- کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع اخباری در مرزبان­نامه......................................... 28

2-2-3- کاربرد ماضی استمراری به جای مضارع التزامی در مرزبان­نامه................................. 29

2-2-4- کاربرد ماضی استمراری به جای ماضی مطلق در مرزبان­نامه..................................... 29

2-2-5- کاربرد مضارع به جای ماضی در مرزبان­نامه..................................................................... 29

2-2-6- کاربرد فعل خبری به جای التزامی در مرزبان­نامه.......................................................... 30

2-2-7- کاربرد فعل مضارع التزامی به جای مضارع اخباری در مرزبان­نامه............................ 30

2-3- فعل­های ناگذر یک شخصه (مرکب ضمیری) و فعل­های غیر شخصی در مرزبان­نامه... 30

2-3-1- فعل­های ناگذر یک شخصه در مرزبان­نامه........................................................................ 31

2-3-2- فعل­های غیر شخصی در مرزبان­نامه.................................................................................. 32

2-4- وجه افعال در مرزبان­نامه................................................................................................................ 33

2-4-1- وجه اخباری در مرزبان­نامه................................................................................................... 33

2-4-2- وجه التزامی.............................................................................................................................. 34

2-4-3- وجه امری در مرزبان­نامه....................................................................................................... 35

2-4-4- وجه تأکیدی در مرزبان­نامه.................................................................................................. 35

2-4-5- وجه مصدری در مرزبان­نامه.................................................................................................. 36

2-4-6- وجه وصفی در مرزبان­نامه..................................................................................................... 36

2-4-7- وجه شرطی در مرزبان­نامه.................................................................................................... 37

فصل سوم: کارکردهای مختلف فعل در مرزبان­ نامه (تقدیم، حذف و تکرار افعال، تام و ناقص، معین و شبه معین، مطابقت فعل و فاعل، افعال مثبت و منفی)

3-1- تقدیم فعل بر سایر اجزای جمله در مرزبان­نامه....................................................................... 40

3-1-1- تقدیم فعل قبل از همه اجزای جمله در مرزبان­نامه ................................................... 41

3-1-2- تقدیم فعل بر متمم در مرزبان­نامه..................................................................................... 41

3-1-3- تقدیم فعل بر نهاد در مرزبان­نامه........................................................................................ 42

3-1-4- تقدیم فعل بر مسند در مرزبان­نامه.................................................................................... 42

3-1-5- تقدیم فعل بر بدل در مرزبان­نامه........................................................................................ 43

3-1-6- قرار گرفتن فعل در میان موصوف و صفت در مرزبان­نامه............................................ 43

3-1-6-1- قرار گرفتن فعل در میان نهاد و صفتش در مرزبان­نامه....................................... 43

3-1-6-2- قرار گرفتن فعل در میان مفعول و صفتش در مرزبان­نامه.................................. 44

3-1-6-3- قرار گرفتن فعل در میان مسند و صفتش در مرزبان­نامه................................... 44

3-1-7- تقدیم فعل بر قید در مرزبان­نامه........................................................................................ 44

3-1-8- تقدیم فعل بر نهاد و مفعول در مرزبان­نامه....................................................................... 45

3-1-9- تقدیم فعل بر منادا در مرزبان­نامه...................................................................................... 45

3-1-10- تقدیم فعل بر مفعول در مرزبان­نامه................................................................................ 45

3-2- حذف و تکرار افعال و وابسته­های آن در مرزبان­نامه.............................................................. 45

3-2-1- شیوه­ی کاربرد حذف به قرینه­ی معنوی در مرزبان­نامه................................................ 46

3-2-1-1- حذف رابطه بعد از صفت تفضیلی به قرینه­ی معنوی در مرزبان­نامه.............. 46

3-2-1-2- حذف افعال به قرینه­ی معنوی در مرزبان­نامه....................................................... 48

3-2-1-3- حذف فعل­های معین به قرینه­ی معنوی در مرزبان­نامه..................................... 48

3-2-2- حذف فعل به قرینه لفظی در مرزبان­نامه......................................................................... 48

3-2-2-1- حذف رابطه به قرینه­ی لفظی در مرزبان­نامه......................................................... 49

3-2-2-2- حذف افعال دعایی به قرینه­ی لفظی در مرزبان­نامه............................................. 49

3-2-2-3- حذف همکرد در مرزبان­نامه به قرینه لفظی در مرزبان­نامه................................ 50

3-2-2-4- حذف جمله به قرینه­ی لفظی در مرزبان­نامه......................................................... 51

3-2-2-5- حذف فعل معین به قرینه لفظی در مرزبان­نامه.................................................... 52

3-2-2-6- حذف فعل معین به قرینه آخرین فعل در مرزبان­نامه........................................ 53

3-2-2-7- حذف فعل معین با دو قرینه در مرزبان­نامه........................................................... 53

3-2-2-8- حذف فعل معین به قرینه­ی غیر معین در مرزبان­نامه....................................... 54

3-2-3- تکرار افعال در مرزبان­نامه..................................................................................................... 54

3-3- افعال تام و ناقص، افعال معین و شبه معین در مرزبان­نامه................................................. 55

3-3-1- افعال ناقص در مرزبان­نامه..................................................................................................... 55

3-3-1-1- فعل­های ناقص یا فعل­های ربطی لازم در مرزبان­نامه ......................................... 55

3-3-1-2- فعل ناقص متعدی در مرزبان­نامه.............................................................................. 56

3-3-2- فعل معین................................................................................................................................. 58

3-3-2-1- فعل­های معین مجهول ساز در مرزبان­نامه.............................................................. 58

3-3-2-2- افعال معین زمان ساز در مرزبان­نامه........................................................................ 59

3-3-2-3- افعال معین نمودساز در مرزبان­نامه.......................................................................... 59

3-3-2-4- فعل معین مرکب در مرزبان­نامه................................................................................ 59

3-3-3- کاربرد افعال­ شبه معین در مرزبان­نامه.............................................................................. 60

3-4- شیوه­ی مطابقت فعل و فاعل در مرزبان­نامه.............................................................................. 60

3-4-1- مطابقت فعل و فاعل از نظر شمار در مرزبان­نامه............................................................ 61

3-4-1-1- فاعل جاندار..................................................................................................................... 61

3-4-1-1-1- مطابقت داشتن فعل و فاعل در مرزبان­نامه................................................... 61

3-4-1-1-2- مطابقت نداشتن فعل و فاعل برای احترام در مرزبان­نامه ........................ 62

3-4-1-1-3- آوردن فعل جمع با فاعل مفرد در مرزبان­نامه.............................................. 62

3-4-1-1-4- آوردن فعل جمع و مفرد با فاعل جمع در مرزبان­نامه............................... 62

3-4-2- فاعل غیر جاندار...................................................................................................................... 63

3-4-2-1- مطابق داشتن فعل با فاعل در مرزبان­نامه............................................................... 63

3-4-2-2- مطابقت نداشتن فعل با فاعل در مرزبان­نامه.......................................................... 63

3-4-3- آوردن فعل جمع برای اسم­های معطوف در مرزبان­نامه............................................... 63

3-4-3-1- کسان................................................................................................................................. 64

3-4-3-2- غیر کسان از جانداران.................................................................................................. 64

3-4-3-2-1- مطابقت داشتن فعل و فاعل در مرزبان­نامه ................................................. 64

3-4-3-2-2- مطابقت نداشتن فعل و فاعل در مرزبان­نامه................................................. 64

3-4-3-3- غیر جانداران ................................................................................................................. 65

3-4-3-3-1- مطابقت داشتن فعل و فاعل در مرزبان­نامه................................................... 65

3-4-3-3-2- مطابقت نداشتن فعل و فاعل در مرزبان­نامه................................................. 65

3-4-4- واقع شدن عدد و معدود به عنوان نهاد در مرزبان­نامه.................................................. 65

3-4-4-1- کاربرد عدد جای معدود در مرزبان­نامه.................................................................... 66

3-4-4-2- کاربردعدد و معدود در مرزبان­نامه............................................................................. 66

3-4-5- عطف کردن افعال در مرزبان­نامه........................................................................................ 66

3-4-5-1- مطابقت داشتن فعل و فاعل در مرزبان­نامه............................................................ 67

3-4-5-2- عطف شدن افعال بدون علامت عطف در مرزبان­نامه.......................................... 67

3-4-5-3- عطف شدن دو فعل با زمان­های متفاوت در مرزبان­نامه...................................... 67

3-4-6- فاعل مقدر در مرزبان­نامه....................................................................................................... 67

3-4-7- شیوه­ی آوردن فعل برای اسم جمع در مرزبان­نامه....................................................... 69

3-4-7-1- مردم.................................................................................................................................. 69

3-4-7-1-1- مردم با فعل مفرد................................................................................................. 69

3-4-7-1-2- مردم با فعل جمع................................................................................................ 69

3-4-7-2- لشکر.................................................................................................................................. 70

3-4-7-2-1- لشکر با فعل مفرد................................................................................................. 70

3-4-7-2-2- لشکر با فعل جمع................................................................................................ 70

3-4-7-3- گروه با فعل جمع.......................................................................................................... 70

3-4-7-4- امت با جمع.................................................................................................................... 70

3-4-8- عدم مطابقت فعل و فاعل از نظر شخص در مرزبان­نامه (التفات) ............................. 71

3-5- شیوه­ی نفی افعال در مرزبان­نامه.................................................................................................. 71

3-5-1- جدا شدن علامت نفی از فعل در مرزبان­نامه.................................................................. 72

3-5-2- افزودن علامت نفی بر قسمت آخر فعل در مرزبان­نامه................................................ 72

3-5-3- آمدن علامت نفی بر سر قرینه در هنگام مقارنه در مرزبان­نامه................................. 73

3-5-4- «نه» به صورت کلمه­ای مستقل......................................................................................... 73

3-5-5- نفی افعال با تکواژ «مَ» در مرزبان­نامه............................................................................... 74

3-5-6- نفی افعال با تکواژ «نا» در مرزبان­نامه................................................................................ 75

فصل چهارم: نظام معنایی و مشتقات فعل در مرزبان­نامه (افعال در معانی دیگر،
فعل­های کم کاربرد و متروک، ترکیب و کاربردهای خاص قدیمی افعال، اسم مصدر و حاصل مصدر)

4-1- کارکرد افعال با معانی دیگر در مرزبان­نامه................................................................................. 77

4-1-1- معانی دیگر آمدن در مرزبان­نامه......................................................................................... 77

4-1-2- معانی دیگر افتادن در مرزبان­نامه........................................................................................ 79

4-1-3- معانی دیگر یافتن در مرزبان­نامه......................................................................................... 82

4-1-4- معانی دیگر نقل کردن در مرزبان­نامه................................................................................. 82

4-1-5- معانی دیگر گردیدن در مرزبان­نامه..................................................................................... 83

4-1-6- معانی دیگر گردانیدن و گردیدن در مرزبان­نامه ............................................................. 84

4-1-6-1- گردانیدن.......................................................................................................................... 84

4-1-6-2- گردیدن ........................................................................................................................... 84

4-1-7- معانی دیگر شدن در مرزبان­نامه.......................................................................................... 85

4-1-8- معانی دیگر رفتن در مرزبان­نامه.......................................................................................... 85

4-1-9- معانی دیگر ساختن در مرزبان­نامه..................................................................................... 86

4-1-10- معانی مختلف ماندن در مرزبان­نامه................................................................................. 87

4-1-11- معانی مختلف گشتن در مرزبان­نامه................................................................................ 87

4-1-12- معانی مختلف نمودن در مرزبان­نامه................................................................................ 88

4-1-13- معانی مختلف داشتن در مرزبان­نامه............................................................................... 89

4-1-14- معانی مختلف کردن در مرزبان­نامه................................................................................. 90

4-1-15- معانی مختلف دیدن در مرزبان­نامه.................................................................................. 90

4-1-16- معانی دیگر دمیدن، زدن، دیدن، دادن، باشیدن، تسلم کردن، پرسید، مرتب گردانیدن، رسیدن و پیداکردن در مرزبان­نامه................................................................................................................................................... 91

4-2- فعل­های کم کاربرد یا متروک در مرزبان­نامه .......................................................................... 92

4-2-1- به کارگیری افعال به شیوه کهن در مرزبان­نامه.............................................................. 93

4-2-2- افعال کم کاربرد در مرزبان­نامه............................................................................................ 93

4-2-3- افعال با شکلی متفاوت با امروز در مرزبان­نامه................................................................. 97

4-2-4- افعال متروک یا کم کاربرد در مرزبان­نامه......................................................................... 98

4-3- ترکیب و کاربرد خاص و قدیمی افعال در مرزبان­نامه............................................................ 111

4-3-1- ترکیب افعال در مرزبان­نامه.................................................................................................. 111

4-3-1-1- ترکیب افعال فارسی با مصادر عربی در مرزبان­نامه.............................................. 111

4-3-1-2- ساختن افعال مرکب با کلمات قدیمی فارسی در مرزبان­نامه............................ 113

4-3-2- افعال ساده­ی قدیمی فارسی در مرزبان­نامه..................................................................... 118

4-3-3- ساختن مصدر مرکب از اسم مفعول یا اسم فاعل در مرزبان­نامه............................... 119

4-3-3-1- ساختن مصدر مرکب از اسم مفعول........................................................................ 119

4-3-3-2- ساختن مصدر مرکب از اسم فاعل........................................................................... 121

4-3-3-3- ساختن مصدر مرکب از بن مضارع با پسوند«ه» اسم ساز................................. 122

4-4- کارکرد اسم مصدر و حاصل مصدر در مرزبان­نامه................................................................... 123

4-4-1- انواع اسم مصدر در مرزبان­نامه............................................................................................ 123

4-4-1-1- اسم مصدر مختوم به «ش» در مرزبان­نامه............................................................. 123

4-4-1-1-1- اسم مصدر شینی از کلمه­های مفرد (به قیاس امروز) در مرزبان­نامه.... 124

4-4-1-1-2- اسم مصدر با ریشه­ی فعل در مرزبان­نامه (که منطبق با دوم شخص مفرد امر حاضر است) 124

4-4-1-2- اسم مصدر با افزودن «آر» بر ریشه­ی فعل............................................................. 125

4-4-1-2- اسم مصدر مرخّم در مرزبان­نامه................................................................................ 126

4-4-2- حاصل مصدر در مرزبان­نامه.................................................................................................. 126

4-4-2-1- حاصل مصدر با افزودن «ی» در مرزبان­نامه........................................................... 126

4-4-2-1-1- حاصل مصدر با افزودن «ی» بر آخر اسم در مرزبان­نامه.......................... 127

4-4-2-1-2- حاصل مصدر با افزودن «ی» بر آخر صفت بسیط در مرزبان­نامه........... 127

4-4-2-1-3- حاصل مصدر با افزودن «ی» بر آخر صفت مرکب در مرزبان­نامه........... 127

4-4-2-1-4- حاصل مصدر در کلمه­های مختوم به الف و هاء.......................................... 127

4-4-2-2- حاصل مصدر با افزودن (- گی) در مرزبان­نامه....................................................... 128

4-4-2-3- به کارگیری حاصل مصدرهای عربی در مرزبان­نامه.............................................. 128

فصل پنجم: شیوه متعدی و مجهول نمودن افعال در مرزبان­ نامه

5-1- شیوه­های متعدی کردن افعال در مرزبان­نامه........................................................................... 131

5-1-1- متعدی کردن افعال با تکواژ سببی «ان» در مرزبان­نامه.............................................. 131

5-1-2- افزودن نشانه­ی متعدی به آخر افعال متعدی................................................................. 132

5-1-3- ساختن افعال متعدی با افزودن الف یا فتحه قبل از علامت مصدری در مرزبان­نامه 133

5-1-4- متعدی نمودن افعال با به کارگیری معادل در مرزبان­نامه........................................... 133

5-2- کارکرد افعال لازم و متعدی در مرزبان­نامه............................................................................... 134

5-2-1- فعل­های دوگانه (لازم و متعدی) در مرزبان­نامه.............................................................. 134

5-3- شیوه­های مجهول کردن افعال در مرزبان­نامه........................................................................... 137

5-3-1- فعل مجهول با صفت مفعولی بلند در مرزبان­نامه........................................................... 138

5-3-1-1- فعل مجهول به استعانت از فعل شدن در مرزبان­نامه.......................................... 138

5-3-1-2- ساختن فعل مجهول با استعانت از فعل معین آمدن در مرزبان­نامه............... 139

5-3-1-3- آوردن نقش نمای «را» همراه نایب فاعل فعل مجهول در مرزبان­نامه............ 139

5-3-1-4- افعال مجهول به کمک گشتن و گردیدن در مرزبان­نامه..................................... 140

5-3-1-4-1- گردیدن .................................................................................................................. 140

5-3-1-4-2- گشتن...................................................................................................................... 140

5-3-1-5- همراه شدن فعل مجهول با فاعل در مرزبان­نامه................................................... 140

5-3-1-6- فعل مجهول مرکب با همکرد «کردن».................................................................... 141

5-3-2- فعل مجهول با صفت مفعولی کوتاه در مرزبان­نامه......................................................... 141

5-3-3- فعل مجهول کوتاه یا فعل مجهول بدون صفت مفعولی در مرزبان­نامه..................... 142

5-3-4- به کار رفتن فعل مجهول به جای فعل معلوم در مرزبان­نامه...................................... 142

فصل ششم: ساختمان و ریشه­ ی افعال در مرزبان­نامه (ساختمان افعال، حروف و ادواتی که پس و پیش فعل می­آید، حروف اضافه اختصاصی و ریشه­ی و ماده افعال)

6-1- ساختمان افعال در مرزبان­نامه....................................................................................................... 144

6-1-1- فعل ساده (بسیط) در مرزبان­نامه........................................................................................ 144

6-1-2- فعل­های پیشوندی مرزبان­نامه.............................................................................................. 146

6-1-2-1- پیشوندها با افزودن معنای جدید در مرزبان­نامه در مرزبان­نامه......................... 147

6-1-2-2- افعال با پیشوندهای مختلف در مرزبان­نامه............................................................. 148

6-1-2-3- پیشوندها بدون هیچ تأثیری در افعال مرزبان­نامه................................................. 150

6-1-2-4- فاصله گرفتن پیشوند از فعل در مرزبان­نامه .......................................................... 152

6-1-3- افعال مرکب پیشوندی مرزبان­نامه....................................................................................... 152

6-1-4- انواع عبارت­های فعلی در مرزبان­نامه................................................................................. 153

6-1-4-1- عبارت­های فعلی طولانی مرزبان­نامه......................................................................... 154

6-1-4-2- عبارت­های فعلی کوتاه مرزبان­نامه............................................................................. 155

6-1-4-2-1- قرار گرفتن پیشوند قبل از دیگر اجزا در عبارت فعلی ............................. 155

6-1-4-2-2- همراه شدن دو پیشوند با هم در مرزبان­نامه................................................. 156

6-1-5- فعل­های مرکب مجازی و کنایی و عامیانه­ی مرزبان­نامه............................................... 157

6-1-5-1- فعل­های مرکب مجازی و کنائی مرزبان­نامه............................................................ 157

6-1-5-2- فعل مرکب عامیانه......................................................................................................... 159

6-1-6- فعل مرکب در مرزبان­نامه...................................................................................................... 159

6-1-6-1- فعل مرکب استوار.......................................................................................................... 160

6-1-6-2- فعل مرکب نا استوار...................................................................................................... 161

6-1-6-3- جدا شدن اجزای فعل مرکب در مرزبان­نامه........................................................... 162

6-1-6-4- فعلیار نیمه کلمه در مرزبان­نامه................................................................................. 163

6-1-6-5- همراه شدن فعلیار افعال مرکب با «ت» عربی در مرزبان­نامه............................ 163

6-1-6-5-1- رفتن فعلیار به باب مفاعله در مرزبان­نامه....................................................... 164

6-1-6-5-2- همراه شدن فعلیار با «ت» زاید در مرزبان­نامه............................................. 164

6-1-6-6- همکردهای به کار رفته در مرزبان­نامه...................................................................... 165

6-1-7- تراکم افعال در مرزبان­نامه..................................................................................................... 173

6-2- آوردن حروف و ادواتی پیش یا پس از فعل در مرزبان­نامه ................................................ 174

6-2-1- الف اطلاق (اشباع) در مرزبان­نامه ..................................................................................... 175

6-2-2- پسوند فعلی «ی» در مرزبان­نامه......................................................................................... 176

6-2-2-1- یای شرطی در مرزبان­نامه............................................................................................ 176

6-2-2-2- یاء بیان خواب در مرزبان­نامه...................................................................................... 176

6-2-2-3- یاء استمراری در مرزبان­نامه ..................................................................................... 177

6-2-2-4- یاء بیان نوع یا مبالغه در مرزبان­نامه ........................................................................ 177

6-2-3- باء تأکید (زینت) در مرزبان­نامه ......................................................................................... 177

6-2-3-1- افزودن پیش جزء «ب» بر سر فعل ماضی مطلق در مرزبان­نامه .................... 178

6-2-3-2- افزودن پیش جزء «ب» بر سر فعل شبه کمکی بایستن در مرزبان­نامه ....... 178

6-2-3-3- افزودن پیش جزء «ب» بر سر افعال مضارع در مرزبان­نامه............................... 179

6-2-3-4- افزودن پیش جزء «ب» بر سر فعل امر در مرزبان­نامه........................................ 179

6-2-4- افزودن پیش جزء «بر» بر سر فعل در مرزبان­نامه ........................................................ 180

6-2-4-1- افزودن پیش جزء بر سر فعل ماضی در مرزبان­نامه ............................................ 180

6-2-4-2- افزودن پیش جزء بر سر فعل مضارع در مرزبان­نامه ........................................... 180

6-3- افعال با حروف اضافه­ی اختصاصی متفاوت با امروز در مرزبان­نامه..................................... 181

6-3-1- افعال با حروف متفاوت با امروز در مرزبان­نامه................................................................. 181

6-3-2- حذف حرف اضافه از آغاز متمم در مرزبان­نامه.............................................................. 183

6-3-3- حذف حرف اضافه از آغاز متمم در مرزبان­نامه.............................................................. 183

6-3-4- جا به جایی حرف اضافه و متمم در جمله...................................................................... 184

6-3-4-1- جدا ساختن اجزای فعل مرکب با حروف اضافه و متمم در مرزبان­نامه......... 184

6-3-4-2- قرار گرفتن حرف اضافه بعد از فعل در مرزبان­نامه ............................................. 185

6-3-5- آوردن را به جای حروف اضافه در مرزبان­نامه ............................................................... 185

6-4- ریشه و ماده­ی فعل­ها در مرزبان­نامه............................................................................................ 186

6-4-1- اشتقاق از بن مضارع نه ماضی............................................................................................. 187

6-4-2- فعل­های بی­قاعده و باقاعده در مرزبان­نامه........................................................................ 187

6- 4-2-1- فعل­های باقاعده در مرزبان­نامه................................................................................. 187

6-4-2-2- فعل­های بی­قاعده­ی مرزبان­نامه.................................................................................. 188

6-4-2-3- فعل­های بی­قاعده­ی منظم مرزبان­نامه...................................................................... 189

6-4-3- ساختمان فعل­های ساده در مرزبان­نامه............................................................................. 190

6-4-3-1- فعل ماضی با حروف پایانی «- ید».......................................................................... 190

6-4-3-2- فعل ماضی با حرف پایانی «د» در مرزبان­نامه ...................................................... 191

6-4-3-3- فعل ماضی با حروف پایانی «- ست» در مرزبان­نامه .......................................... 191

6-4-3-4- فعل ماضی با حروف پایانی «اد»............................................................................... 192

6-4-3-5- فعل ماضی با حروف پایانی «خت» در مرزبان­نامه .............................................. 193

6-4-3-6- فعل ماضی با حروف پایانی «ود» در مرزبان­نامه.................................................... 193

6-4-3-7- فعل ماضی با حروف پایانی «-شت» در مرزبان­نامه ............................................ 194

6-4-3-8- فعل ماضی با حروف پایانی «- فت» در مرزبان­نامه.............................................. 195

6-4-4- افعال چند مصدری در مرزبان­نامه...................................................................................... 195

فصل هفتم: نتیجه گیری

7-1- نتیجه­ی فصل اول............................................................................................................................ 198

7-2- نتیجه­ی فصل دوم............................................................................................................................ 198

7-3- نتیجه­ی فصل سوم.......................................................................................................................... 200

7-4- نتیجه­ی فصل چهارم....................................................................................................................... 201

7-5- نتیجه­ی فصل پنجم......................................................................................................................... 202

7-6- نتیجه­ی فصل ششم......................................................................................................................... 203

منابع و مآخذ................................................................................................................................................. 205خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کارکرد، مرزبان، نامه
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 14:16

پاورپوینت-انواع سیستمهای تشخیص ورود در شبکه و چگونگی کارکرد آنها- در 25 اسلاید-powerpoint

  انواع شبکه ها از دیدگاه مقیاس بزرگی :   PAN : Personal Area Network   LAN : Local Area Network   MAN : Metropolition Area Network   RAN : Regional Area Network   WAN : Wide Area Network     در اواخر سال 1960 اولین شبکه بین چهار کامپیوتر که دوتایی آنها  دردانشگاه MIT  یکی در دانشگاه کالیفورنیا و دیگری در مرکز تحقیقات استنفورد قرار داشتند برقرار شد که این شبکه را ARPA Net  نامگذاری کردند . اولین ارتباط از راه دور  در سال 1965 بین دانشگاه MIT  و یک مرکز دیگر برقرار شد. در سال 1967 اولین نامه الکترونیکی یا همان email  ارسال شد و با موفقیت به مقصد رسید و در همان سال شبکه را به عموم مردم معرفی کردن .   برا ی ایجاد امنیت کامل در یک سیستم کامپیوتر ی ،       علاوه بر دیواره ها ی آتش و دیگر تجهیزات جلوگیر ی از نفوذ،       سیستمهای دیگری به نام سیستم های تشخیص نفوذ ( IDS ) مورد نیاز می باشد تا بتوان درصورتی که نفوذ گر       از دیواره آتش ، آنت ی ...ادامه مطلب
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 09:41

دانلود گزارش کارآموزی مکانیک خودرو : آشنایی با تجهیزات و کارکرد موتورهای بنزینی

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:69 فهرست مطالب: فصل اول تشریح روند کار وفرایند آموزش .................................7 سیستم روغن کاری...............................................8 نقش فنرها در سیستم تعلیق.....................................12 سیستم جرقه اتومبیل...........................................18 مشخصات سیستم خنک کاری........................................21 عواملی که سبب جوش آوردن موتور میشود..........................27 عیبهای عمده پژو 405..........................................31 عیبهای عمده پژو روآ..........................................33 عیوب پیکان و پیکان وانت......................................34 انواع تعمیر و نگهداری.........................................34 طریقه باز کردن موتور پژو................ ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 13:26

رگلاتور خلائی و مکانیزم کارکرد آن

    رگلاتور خلائی و مکانیزم کارکرد آن ___________________________________________ مناسب برای: کنفرانس ها و تحقیقات دانشجویی تدریس اساتید تحقیقات هنرجویان وعلاقه مندان در این زمینه ___________________________________________________________________________________   این پاورپوینت تایید شده توسط  اساتید دانشگاه    از نظر محتوای متنی و همچنین  کاربردی بودن   آن میباشد که در آن به طور کامل در مورد:رگلاتور خلائی و مکانیزم کارکرد آن به همراه عکس ها و توضیحاتی کامل در 19 عدد اسلاید  در مورد این زمینه اراعه داده می شود. بدون شک این پروژه کامل ترین پروژه در این زمینه از سایر مطالب های مشابه موجود در اینترنت می باشد.  ____________________________________________________________________   نحوه دانلود &n ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 07:04

خرید و دانلود پایان نامه اصول کارکرد سیستم های scada در مونیتورینگ شبکه های قدرت

اصول کارکرد سیستم های scada در مونیتورینگ شبکه های قدرت پایان نامه کارشناسی برق قدرت دارای فهرست فاقد شماره تصاویر و جداول 86 صفحه در قالب پی دی اف فصل اول: مقدمه اهمیت دیسپاچینگ سلسله مراتب و دیپاچینگ ایران پارامترهای ارزیابی سیستم اسکادا پایانه یا rtu سیستمهای ارتباطی و نحوه ی ارسال اطلاعات از rtu به مرکز کنترل پروتکل های ارسال اطلاعات طراحی یک مرکز اسکادا فصل دوم: مقدمه ساختار سخت افزاری مرکز کنترل سیستم کامپیوتری نرم افزار مرکز کنترل امکانات تغییرات اتریپوت تصاویر نمایشی سیستم تصاویر سیستم اسکادا ویرایشگر محیط گرافیکی پرینت رخدادها و عملکردهای سیستم برنامه های کاربرَدی اسکادا قابلیت های برنامه ریزی سیستم توسعه و نگهداری سیستم قابلیت در دسترس بودن سیستم رابط انسان و ماشین طرح کلی سیستم پایانه rtu مشخصات فنی مدول main مدول uidc اطلاعات فنی نرم افزار rtu و مشخصات پروتکل ها نظرات و پیشنهاد ...ادامه مطلب
1 2 3 >>