X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:26

کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی


مقدمه

بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره تورم به معنی افزایش سریع و مداوم قیمتها از لحاظ علل و منشأ و اهمیت آن از لحاظ اقتصادی، متوقف نمودن یا کنترل کردن آن و آثار این پدیده بر روی سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد که از اشاره به آن در این مقاله خودداری می‌کنیم.

بررسیهای زیادی در ایران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اکثر این بررسیها مؤید این واقعیت است که تورم در ایران یک پدیده پولی می‌باشد و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی ‌قیمتها داشته است. به طور صریح‌تر می‌توان گفت منشأهای سمت عرضه در اقتصاد ایران گرچه آثار کوتاه مدتی در تغییر قیمتها داشته است ولی در بلند مدت علت تورم در ایران بسط تقاضا بوده است
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کنترل، قیمت، طریق، گذاری، تورمی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:41

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی با استفاده از مدل فیزیکی

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی با استفاده از مدل فیزیکی

امواج دریا در جلوی دهانه بندر میشکنند و باعث به تعلیق در آمدن رسوبات بستر دریا میگردند.این رسوبات در اثر امواج ضعیف دریا و یا حرکت کشتی ها به داخل بندر راه یافته و نهایتاً در آنجا ته نشین میگردند و دراثر ادامه این فرایند از عمق مفید ناحیه داخل بندر کاسته شده و برای سرویس دهی پیوسته بندر نیاز به عملیات لایروبی کف میباشد که این عملیات به دلیل حجم بسیار زیاد رسوب مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار گزافی میباشد.

از آنجاکه صفحات مستغرق درکانالهای آبگیر مورد استفاده قرارگرفته وبه طرزقابل ملاحظه ای در انتقال عرضی رسوب وکنترل ورود رسوب به داخل آبگیر موثر بوده است، لذادر این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی و شبکه بندی محوطه بندر و اطراف آن و شبیه سازی امواج دریا توسط دستگاه موجساز در محیط آزمایشگاه ابتدا میزان رسوب ورودی در نقاط مختلف شبکه بندی بندردر حالت بدون استفاده از صفحات مستغرق، اندازه گیری شده و سپس با کار گذاشتن صفحات مستغرق ،با آرایش مختلف، در جلوی دهانه ورودی بندرمجدداً میزان رسوب در نقاط شبکه بندی اندازه گیری شده است و نتایج با حالت بدون کار گذاشتن صفحات مستغرق مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج حاصل از این آزمایشات حاکی ازآن است که نصب صفحات مستغرق با آرایش مختلف در دهانه ورودی بنادر موجب انتقال عرضی رسوب و در نتیجه عدم ورود رسوب به داخل بندر می گردد.

کلید واژه:بندر،رسوب،صفحات مستغرق

عنوان

صفحه

1

1

فصل اول: مقدمه وهدف از این تحقیق

1. 1- مقدمه

1

2

1 . 1. 1- مهندسی دریا

1. 1. 2- تاریخچه مطالعات

3

4

1 . 2- هدف از این تحقیق

فصل دوم: بنادر صیادی

5

6

2 .1- تعریف بنادر صیادی

2. 2- شرایط حاکم بر طراحی بندر

6 6

2. 2. 1- شرایط اقتصادی

2. 2. 2- شرایط فیزیکی

7

7

2. 2. 3- شرایط کشتیرانی

2 . 2. 3. 1- اثر باد

7 7

2. 2. 3. 2- اثر موج

2. 2. 3. 3- اثر جریانها

7

8

2. 3 - شرایط مربوط به حفظ عمق در قسمتهای مختلف بندر 2. 4- انواع موج شکن ها

8

9

2. 4. 1- موج شکن منقطع یا پایدار

2. 4. 2- موج شکن شناور

9

9

2. 4. 3- موج شکن هوایی

2 . 4. 4- موج شکن یکسره

10

فصل سوم: صفحات مستغرق

11

11

3. 1- مقدمه

3. 2- تئوری صفحات مستغرق

13

17

3. 3- مطالعات انجام شده

فصل چهارم: مکانیک امواج و هیدرودینامیک لنگرگاه

18 24

4. 1- مقدمه

4. 2- امواج منظم

24

26

4. 2. 1- تعریف پارامتر های موج

4. 2. 2- تئوری موج خطی

26

4. 2. 2. 1- فرضیات

29

33

4. 2. 2. 2- سرعت ، طول و پریود موج

4. 2. 2. 3- پروفیل امواج سینوسی

33

34

4. 2. 2. 4- برخی توابع مفید و کاربردی

فصل پنجم: شرح مدل فیزیکی

35

36

5. 1- حوضچه مدل

5. 2- بندر

37

37

5. 3- دستگاه تولید موج یکنواخت

5. 3. 1- الکترو گیر بکس

38

39

5 . 3. 2-بازوی پیستونی

5. 3. 3- پاروی موج ساز

40

40

5. 4- دستگاه رسوب سنج

5. 4. 1- سنسور

42

46

5. 4. 2- مانیتور

5. 5- رسوب مورد استفاده

44

44

5. 5. 1- براده چوب

5. 5. 2- تراشه آلومینیوم

44

5. 5. 3- ماسه

45

46

فصل ششم: شرح آزمایش های انجام شده ونتیجه گیری

6. 1- شرح آزمایش ها

48

51

6. 1. 1- آزمایش شماره یک

6. 1. 2- آزمایش شماره دو

54

58

6. 1. 3- آزمایش شماره سه

6. 1. 4- آزمایش شماره چهار

62

66

6. 1. 5- آزمایش شماره پنج

6. 1. 6- آزمایش شماره شش

70

75

6. 1. 7- آزمایش شماره هفت

6. 2- مقایسه و بحث

87

نتیجه گیری

88

پیوست الف : جدول ها

فهرست شکل ها

شکل 3-1:گردابه ایجاد شده در پایین دست یک صفحه 12

شکل 3-2:گشتاور ایجاد شده توسط نیروی گریز از مرکز 14

شکل 4-1:تعریف پارامتر های مبنا برای موج سینوسی 25

شکل 5-1:نمایی از حوضچه مدل 35

شکل 5-2: مراحل احداث بندر در داخل حوضچه مدل 36

شکل 5-3: پلان کلی آزمایشگاه 37

شکل 5-4: نمایی از الکتروگیربکس 38

شکل 5-5: صفحه دوار تولید موج 39

شکل 5-6: روشهای مختلف تولید موج 39

شکل 5-7: دستگاه سنسور رسوب سنج 41

شکل 5-8: نمایی از سنسور دستگاه رسوب سنج 41

شکل 5-9: دو نما از مانیتور دستگاه رسوب سنج 42

شکل 6-1:توپوگرافی و نمایش سه بعدی بستر مربوط به آزمایش شماره یک 49

شکل 6-2: توپوگرافی و نمایش سه بعدی بستر مربوط به آزمایش شماره دو 53

شکل 6-3: توپوگرافی و نمایش سه بعدی بستر مربوط به آزمایش شماره سه 56

شکل 6-4: نمایش نقاط شبکه بندی و منحنی های هم تراز آزمایش شماره سه 57

شکل 6-5: توپوگرافی و نمایش سه بعدی بستر مربوط به آزمایش شماره چهار 60

شکل 6-6: نمایش نقاط شبکه بندی و منحنی های هم تراز آزمایش شماره چهار 61

شکل 6-7: نمایی از محل قرارگیری صفحات مستغرق در آزمایش شماره پنج 64

شکل 6-8: نمایی از چگونگی جابجایی رسوب بستر پس از آزمایش شماره پنج 64

شکل 6-9: توپوگرافی و نمایش سه بعدی بستر مربوط به آزمایش شماره شش 68

شکل 6-10: نمایش نقاط شبکه بندی و منحنی های هم تراز آزمایش شماره شش 69

شکل 6-11: توپوگرافی و نمایش سه بعدی بستر مربوط به آزمایش شماره هفت 72

شکل6-12: نمایش نقاط شبکه بندی و منحنی های هم تراز آزمایش شماره هفت 73

شکل 6-13: نمایی از داخل محوطه بندر 74

شکل 6-14: نمایی از نحوه انتقال رسوب در جهت عرضی 74

شکل 6-15: توپوگرافی بستر تحت آرایش یکردیفه صفحات با زاویه 90 درجه 80

شکل 6-16: نمایی از آرایش دو ردیفه صفحات مستغرق در مقابل بندر 81

شکل 6-17: توپوگرافی بستر تحت آرایش دو ردیفه صفحات با زاویه 105 درجه 83

فهرست جدول ها

جدول 3-1: نتایج طرح بهینه صفحات مستغرق 16

جدول 4-1: طبقه بندی امواج به لحاظ عمق 31

جدول 5-1: مشخصات ذرات مورد استفاده در آزمایش های رسوب 43

جدول 6-1: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره یک(mm) 50

جدول 6-2: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره دو(mm)

52 جدول 6-3: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره سه(mm) 55

جدول 6-4: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره چهار(mm) 59

جدول 6-5: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره پنج(mm) 63

جدول 6-6: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره شش(mm) 67

جدول 6-7: متوسط رقوم اندازه گیری شده در آزمایش شماره هفت(mm) 71

جدول 6-8: رقوم ارتفاعی بستر در آزمایش بدون صفحات 75

جدول 6-9: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش یکردیفه 75 درجه 76

جدول 6-10: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش دوردیفه 75 درجه 76

جدول 6-11: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش صفحات دوردیفه 78

جدول 6-12: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش یکردیفه 90 درجه 79

جدول 6-13: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش دوردیفه 90 درجه 79

جدول 6-14: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش بدون صفحه 82

جدول 6-15: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش یکردیفه 105 درجه 82

جدول 6-16: رقوم ارتفاعی بستر در یک مقطع طولی در آزمایش دوردیفه 105 درجه 83خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:14

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:14

کنترل داخلى

کنترل داخلى

سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مى‌گیرد. نخست آن‌که در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترل‌هاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و به‌طورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگى‌هاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند.

دوم آن‌که به‌طورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگى‌هاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگى‌ها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نمایدخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کنترل، داخلى
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:35

جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی


توضیحات محصول:

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:سیستم های کنترلی
بهره : بهره یک حلقه حاصل ضرب تمام ترنسمیتانس های موجود بر روی شاخه های تشکیل دهنده یک حلقه می باشد.
. بهره این حلقه 2 2 1 مثال: حلقه مقابل دارای سه شاخه است که ترنسمیتانس های شاخه های آن عبارتند از H ,G ,G
G1G H2 2 .باشد می

حلقه: هر مسیر بسته ای که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسیم و از هیچ نقطه ای بیش از یکبار عبور نکرده
باشیم یک حلقه است.
نکته: در تشکیل یک «حلقه» «یا یک مسیر هرگز شاخه ای را که از آن عبور کرده ایم دوباره رد نمی شویم.
مسیر: زمانی که ما از یک نقطه به نقطه دیگر می رویم در واقع یک مسیر را طی کرده ایم.
نکته: اگر بر روی یک شاخه چیزی نوشته نشود یا عدد 1نوشته شود یک را در محاسبه ی بهره تاثیر می دهیم.
نکته: در هنگام برخورد با عدد "1- "دقت داشته باشید که علامت منفی به هیچ وجه به معنای تغییر جهت نیست و
منفی آن صرفا یک عدد را نشان می دهد.

مجموعه تست
1 - مکان هندسی ریشه ها برای سیستم داده شده بر حسب تغییرات a کدام یک از شکلهای زیر میباشد (مهندسی مکانیکی

2ـ در صورتیکه در سیستم مدار بسته نشان داده شده در شکل مقابل ( SL) دارای یک قطب در نیم صفحه راست بوده و
L( ) S تعداد قطبهای
بیشتر ازتعداد صفرهایآنباشد. آنگاه شرط لازم برایپایداریسیستم مداربسته کدام است؟ 3-
( 1
L(o) > o
(2
L(o) < o="">

( 3
L(o) -< 1="">
(4
1<- l(o)="">

3ـ بازدهمقادیر k، برای پایداریسیستم مقابل کدام است؟ -
( 1
o < k=""><1>
( 2
o < k="">< 2/44="">
( 3
o < k="">< 3/15="">
( 4 -2/24 < k="">< o="">

4ـ درمدارزیر اگر ورودی به صورت ttR = ( ) باشد، خطای ماندگارکدام است؟


کدام یک از عبارات زیر در مورد اثرات اضافه شدن قطب وصفر درتابع تبدیل حلقه باز یک سیستم کنترل

همواره معتبر است؟

1) اگرقطب یا صفر اضافه شده در سمت چپ محور jw باشد اثری بر پایداری ندارد.
2) اضافه شدن صفر باعث پایداری بیشتر و اضافه شدن قطب باعث پایداری کمتر میشود.
3) اضافه شدن صفر باعث پایداری کمتر و اضافه شدن قطب باعث پایداری بیشتر میشود.
4) بستگی به تابع تبدیل حلقه باز سیستم کنترل دارد.


Pdfنوع فایل:

m سایز: 15.5b

تعداد صفحه:317

قیمت68000ریالخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:34

کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای

کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای


استفاده از تولیدات پراکنده علیرغم تمام مزایای فراوان مشکلات زیادی را نیز ایجاد می‌کند که یکی از رایج‌ترین آنها ناپایداری فرکانسی است. به این ترتیب که میکرو شبکه به علت دارا بودن واحدهای تولیدی و مصرفی دینامیکی و متغیر با زمان، توازن بار را برهم می‌زند و این اجزاء عمدتا شامل : میکرو توربین بادی ، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر می‌باشند. در این پروژه، میکروشبکه ترکیبی از میکرو توربین بادی، الکترولایزر، پیل سوختی، میکرو توربین گازی، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر است.بدلیل وجود متغیرهای زیادی که عدم توازن بار را ایجاد می‌کنند و همچنین با توجه به محدودیت‌هایی که واحدهای تولیدی دارند از کنترلر فازی برای میراسازی نوسانات فرکانسی و بهبود کنترل فرکانس بار استفاده شده است. در پروژه ارایه شده، میکروشبکه به صورت پیش فرض در حالت ایزوله از شبکه اصلی در نظر گرفته شده است و برای نشان دادن قابلیت بالای کنترلر فازی در کنترل فرکانس، نتایج شبیه‌سازی کنترلر PI فازی با نتایج بدست آمده از اعمال کنترلر PIسنتی[1]مقایسه شده است.همچنین برای عادلانه بودن مقایسه ضرایب کنترلر PI سنتی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات(PSO) [2]که بصورت بهینه تنظیم شده مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مقایسه نشان داد که عملکرد کنترلر PI فازی بسیار بهتر و با ضریب اطمینان بالا تری نسبت به کنترلر PIسنتی است. همچنین در این پایان نامه برای نشان دادن مقاوم بودن کنترلر فازی سناریوهایی مانند افزایش و کاهش بار یا تولید شبیه سازی و استفاده شده است. در انتها اثر سیستم الکترولایزر در مواقع اغتشاش توانی بررسی گردیده است و نشان داده شده که الکترولایزر اثر مثبتی در مواقع نامتوازنی بار دارد.لازم به ذکر است که شبیه سازی ها با توجه به این نکته صورت گرفته است که توان تولیدی میکرو توربین نسبت به سایر اجزاء تولید کننده توان در شبکه بالاتر است.

کلید واژه: فرکانس، کنترلر فازی، میکرو شبکه، تولیدات پراکنده


فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

پیشگفتار.......................... 2

مفاهیم اولیّه میکروشبکه و کاربردهای آن............................................. 5

1-1) مقدمه.................................................................................. 5

1-2) تولید پراکنده................................................................................. 7

1-2-1) مزایای استفاده از واحدهای تولید پراکنده........................................... 8

1-3) میکروشبکه............................................................................................. 8

1-3-1) ساختار کلی میکروشبکه.................................................................. 10

1-3-2) مصرف کننده­ها............................................................................ 11

1-3-3)ذخیره­ساز های انرژی....................................................................................................... 11

1-3-4)کنترل­کننده........................................................................................................................ 12

1-4) مدهای عملکردی میکروشبکه................................................................................................. 13

1-4-1)مد متصل به شبکه اصلی................................................................................................ 13

1-4-2)مد جزیره­ای......................................................................................................................... 14

1-5) ساختار و عناصر میکروشبکه مورد بررسی........................................................................... 15

1-6) کنترل فرکانس در میکروشبکه ............................... 17

1-7) جمع بندی و نتیجه گیری...................................... 18

فصل دوم: مروری بر کارهای گذشته

2-1) کاربرد های پیل سوختی در میکرو شبکه............................................................................ 21

2-2) چالش های کنترل میکروشبکه........................ 23

2-3) مروری بر انواع مدل سازی دینامیکی عناصر موجود در ساختار میکروشبکه.25

2-4) کنترل فرکانس............ 27

فصل سوم: کنترل­کننده­های هوشمند

3-1) مقدمه...................................... 31

3-2) چگونگی سیستم های فازی................... 32

3-3) موارد و چگونگی استفاده از سیستم های فازی................ 39

3-3-1) ماشین شست و شوی فازی....................................................... 40

3-3-2)سیستم های فازی در اتومبیل..................................................................................... 40

3-4)تارخچه مختصری از تئوری و کار بردهای فازی....................... 41

3-5) کنترل فازی و کاربرد آن در میکروشبکه........................... 44

3-6) الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)........................................ 45

3-6-1) تابع ارزیابی (یا تابع هدف)............................ 47

3-7) جمع بندی و نتیجه گیری......................................... 48

فصل چهار: کنترل فرکانس در میکروشبکه

4-1) اجزای سیستم میکروشبکه................................... 50

4-2) مدل‌ اجزاء مختلف میکروشبکه و نحوه پیاده‌سازی کنترل کننده فازی........... 51

4-2-1) فرمولاسیون مساله............................................... 51

4-2-2) مدل فرکانسی اجزاء میکروشبکه............. 53

4-2-3) پیاده‌سازی کنترل کننده PI فازی در میکروشبکه....................... 55

4-3)نحوه طراحی والگوریتم حل مسئله به روش PSO......................................... 58

4-4) پیاده سازی الگوریتم PSO برای تعیین ضرایب کنترل کننده PI اعمال شده..... 59

4-5) کنترل کننده PI فازی............................... 60

4-5-1) پیاده‌سازی کنترل‌کننده PI فازی و مقایسه نتایج آن

با کنترل‌کننده PI سنتی...................... 60

4-5-2)طراحی کنترل کننده فازی............................ 61

4-6( نویز سفید........................ 65

فصل پنجم: نتایج شبیه سازی

مقدمه......................................... 69

نتایج شبیه سازی......................... 69

5-1) سیستم مورد مطالعه..................................................................................................................70

5-2) شبیه‌سازی میکروشبکه در حالتهای با کنترل کننده PI فازی و PI سنتی............. 72

5-3) بررسی اثر سیستم الکترولایزر بر روی کنترل فرکانس میکروشبکه.............................76

5 -4) بررسی عملکرد کنترل­کننده فازی در مواقع حذف بخشی از تولید...........................78

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....................................................................................................................81

فهرست مراجع و مآخذ..........................................................................................................................83

علائم و اختصارات.................................................................................................................................... 87

پیوست ها

پیوست الف............................................................................................................................................ 90

پیوست ب.............................................................................................................................................. 95

پیوست پ.............................................................................................................................................. 97


فهرست جداول:

جدول(4-1). پارامترهای مدل میکرو شبکه........................................................................................... 52

جدول(4-2). پارامترهای مدل دینامیکی اجزاء میکرو شبکه.......................................................... 54

جدول(4-3). پارامترهای مدل میکرو شبکه.......................................................................................... 55

جدول(4-4). پارامترهای کنترل کننده کننده فازی بکار برده شده

در میکرو توربین گازی................................................................................................................................. 56

جدول(4-5): حدود پارامترهای کنترل کننده PID............................................................................ 59

جدول(4-6). نتایج الگوریتم بازای تعداد جمعیت n=20 و تعداد تکرار Iteration=20............ 60

جدول (4-7). تعداد MF های هر کدام از متغیرهای ورودی یا خروجی...................................... 63

جدول(4-8): جدول قوانین فازی برای Kp∆........................................................................................ 64

جدول(4-9): جدول قوانین فازی برای KI∆......................................................................................... 64

جدول (5-1): مقادیر توان اجزاء مختلف میکروشبکه در نقطه کار نامی متعادل........................ 72


فهرست اشکال

شکل 1-1) نمایی از یک میکروشبکه ..................................................................................................... 6

شکل 1-2) ساختار و اجزای میکروشبکه............................................................................................... 10

شکل1-3). مد متصل به شبکه................................................................................................................. 13

شکل1-4) مد جزیره­ای............................................................................................................................... 14

شکل 1-5) ساختار میکروشبکه مورد بررسی در این پایان نامه...................................................... 15

شکل 3-1) تابع تعلق مربوط به کلمه "زیاد"....................................................................................... 33

شکل 3-2) تابع تعلق مربوط به کلمه "کم"........................................................................................ 33

شکل 3-3) ساختار اصلی سیستم فازی خالص.................................................................................... 36

شکل3-4) ساختار اصلی سیستم فازی TSK....................................................................................... 37

شکل 3-5) سیستم فازی با فازی ساز و غیرفازی ساز....................................................................... 38

شکل 3-6) سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه باز............................................................ 39

شکل 3-7) سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه بسته....................................................... 39

شکل3-8)ساختارکلی سیستم فازی........................................................................................................ 45

شکل4-1) سیستم میکروشبکه................................................................................................................ 50

شکل4-2) بلوک دیاگرام اعمال تغییرات توان به کنترل کننده فازی............................................ 56

شکل4-3) میکرو شبکه با حضورکنترل کننده فازی.......................................................................... 57

شکل 4-4) سیستم کنترلی میکروشبکه (Fuzzy PI)....................................................................... 61

شکل 4-5) ورودی‌های کنترل کننده فازی........................................................................................... 62

شکل 4-6) خروجی‌های کنترل کننده PI فازی.................................................................................. 63

شکل 4-7) پیکربندی نویز سفید با پهنای باند محدود....................................................................... 65

شکل 5-1)یکربندی میکروشبکه.............................................................................................................. 70

شکل 5-2)ساختار کنترلی میکروشبکه (Fuzzy PI ، و Well-Tuned PI).................................. 71

شکل5-3)یکر بندی تولید سیگنال تصادفی برای اجزای مختلف میکرو شبکه ......................... 73

شکل5-4) منحنی تغییرات توان برای تمام اجزاء میکرو شبکه .................................................... 74

شکل5-5)تغییرات فرکانس میکروشبکه در سه حالت:

1) با وجود کنترل کننده fuzzy-PI2) کنترل کننده Well-Tuned PI و

3) بدون کنترل کننده............................................................................................................................... 75

شکل5-6) ضریب Kp کنترل کننده فازی.............................................................................................. 75

شکل5-7) ضریب Ki کنترل کننده فازی.............................................................................................. 76

شکل5-8) تغییر بار در زمان t=150s از 50kw به مقدار 75kw : الف ) با استفاده از

الکترولایزر ب) بدون استفاده از الکترولایزر........................................................................................... 77

شکل5-9)منحنی توان میکروشبکه زمان رخداد اضافه بار .............................................................. 78

شکل5-10). توان فوتوولتاییک در لحظه t=150s از توان 10KW به 8KW

تغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s به توان 10KW برمی‌گردد................................................ 78

شکل5-11) تغییرات توان الکترولایزر وقتی که توان فتولتاییک در لحظه

t=150s از توان 10KW به 8KW تغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KWبرمی‌گردد.......................................................................................................................... 79

شکل(5-12). تغییرات توان میکروتوربین وقتی که توان فوتوولتاییک در لحظه

t=150s از 10KWبه 8KWتغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KW برمی‌گردد............................................... 79

شکل(5-13). تغییرات فرکانس میکروشبکه وقتی که توان فوتوولتاییک

در لحظه t=150s از 10KW به 8KWتغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KW برمی‌گردد.................................... 80خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:30

کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن

کنترل وسایل خانگی از طریق خط تلفن

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

این پروژه به دستگاه های کنترل از دور همانند سیستم های کنترل از راه دور یا کنترل ها (کنترل تلویزیون و ... ) مربوط می شودکه در واقع بدین معناست که سیگنالهای متعدد دستوری بیرون از منزل از طریق خط تلفن می توانند انتقال یابند تا عملیات دستگاههای الکتریکی موجود در منزل (مکانی که سیگنالها دریافت می شوند)را کنترل کند. به طور خاص، پروژه حاضر مربوط به دستگاههای کنترل از راه دوری می شود که به طور اتوماتیک اگر کسی در محل نباشد پاسخ تماس گیرنده را داده و عملیات دستگاه الکتریکی کنترل می کنند.

دستگاههای کنترل از راه دور متداول با استفاده از خط تلفن سیگنال دستورات تماس گیرنده را انتقال می دهند، که در این حالت سیگنالها به طور معمول شامل یک دستگاه پاسخ گو اتوماتیک است که به طور اتوماتیک به تماس وارده و دستگاه مربوطه (با توجه به سیگنال دستور) پاسخ می دهد.

با جزئیات بیشتر، دستگاه پاسخ گوی اتوماتیک به تماس گرفته شده عکس العمل نشان داده و یک پیغام از پیش معین شده به همراه یک سیگنال کنترلی مشخص برای حالت مخصوص عملیات دستگاه به تماس گیرنده ارسال می کند.

سیگنال کنترلی به وسیله یک دستگاه که دستگاه های داخل منزل را کنترل می کند ترجمه می شود. با این روش ( فعلی کنترل از راه دور) کاربر باید دقیقاً درزمان مورد نظر دستورات را به دستگاه مورد نظر در خانه انتقال بدهد تا دستگاه مورد نظر را کنترل کند. به مفهوم دیگر عملیات مربوطه قابل انجام نخواهد بود مگر اینکه در لحظه بحرانی تلفن در دسترس کاربر باشد.

بنابراین یک هدف اساسی در پروژه فعلی ارائه یک دستگاه کنترل از راه دور است که از طریق خط تلفن کار کند که در آن کاربر مجبور نباشد که دستورات را هربار که می خواهد به دستگاه دستور بدهد ارسال کند.

هدف فوق از پروژه فعلی از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور توسعه یافته که در داخل خود حافظه دارد میسر می شود ، بدین معنا که برای ذخیره فرمان و داده عملیات از دستگاه های مختلف که شامل زمانی که دستگاه ها قرار است روشن یا خاموش شوند و توانایی تعداد این دستورات برای دستگاه ها با توجه به برنامه فرمان بندی شده در حافظه را داراست. این دستگاه کنترل از راه دور می تواند برای تعداد زیادی از خصوصیات آماده شود.

بنابراین یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که یک دستگاه کنترل از راه دوری ارائه کنیم که دستگاه را بدون استفاده از سیم کنترل کند، (برای مثال با استفاده از ارسال نور مادون قرمز یا امواج مافوق صوت).

همچنین یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد و آن این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که هر دستگاه ما را با استفاده از کنترل بی سیم خود کنترل کنیم.

هنوز یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که بتوانیم بر روی آن فرستنده ابتدائی نصب کنیم که برای فرستادن سیگنالهای کنترلی به دستگاه های دیگر و یک اتصال دهنده اتصالات اضافی که برای انتقالات ضروری استفاده می شود (که برابری می کند با انتقال دهنده اصلی نصب شده) و می تواند نزدیک دستگاههای انتخاب شده برای کنترل قرار بگیرد.

یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که عملیات کنترل از راه دور را حتی اگر تلفن یا دستگاه پاسخ گوی اتوماتیکی مثل دستگاه پیغام گیر در خط قرار داشت و تماس کاربر را دریافت کرد بتواند عملیات را انجام دهد.

یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که به راحتی بتوانیم متوجه شویم که آیا عملیاتی که قصد انجام بوده است به وقوع پیوسته اند؟

هدف دیگری از پروژه فعلی آن اینست که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که برای مجموعه ای از انتقال دهنده ها کاملاً قابل چرخش بوده تا دیوار نوری مادون قرمز دقیقاً بتواند دستگاه مورد نظر برای کنترل(برای انتقال داده) را هدف گیری کند .

این هدف ها و امکانات اضافه شده از طریق ارائه کردن یکی از دستگاههای کنترل از راه دور که در ادامه شرح داده شده اند قابل دسترس خواهند بود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تشریح پروژه ها

1-1- پروژه اول...............................................................................................................................................10

1-1-1- مشکلات....................................................................................................................................14

1-1-2- مزایا...........................................................................................................................................14

1-2- پروژه دوم................................................................................................................................................15

1-2-1- مشکلات.....................................................................................................................................22

1-2-2- مزایا............................................................................................................................................22

1-3- پروژه سوم.................................................................................................................................................23

1-3-1- مشکلات.....................................................................................................................................26

1-3-2- مزایا...........................................................................................................................................26

1-4- پروژه چهارم.............................................................................................................................................27

1-4-1- مشکلات....................................................................................................................................30

1-4-2- مزایا...........................................................................................................................................30

1-5- پروژه پنجم...............................................................................................................................................31

1-5-1- مشکلات....................................................................................................................................34

1-5-2- مزایا...........................................................................................................................................34

1-6- پروژه ششم...............................................................................................................................................35

1-6-1- مشکلات....................................................................................................................................36

1-6-2- مزایا...........................................................................................................................................36

1-7- پروژه هفتم................................................................................................................................................37

1-7-1- مشکلات....................................................................................................................................39

1-7-2- مزایا..........................................................................................................................................39

1-8- پروژه هشتم..............................................................................................................................................40

1-8-1- مزایا............................................................................................................................................42

فصل دوم: خلاصه پروژه ها...........................................................................................................................................43

فصل سوم: پیوست.....................................................................................................................................................46

3-1- تصاویر....................................................................................................................................................47

3-2- منابع و ماخذ .......................................................................................................................................... 75

فهرست اشکال

شکل 1. یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد.

شکل 2. یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است.

شکل 3. شامل اشکال 3B,3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل 2 است را نشان می دهد.

شکل 4. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.

شکل 5. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل 4 است.

شکل 6. یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل 4 را نمایش می دهد.

شکل 7. نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل 4 است.

شکل 8. که شامل اشکال می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل 5 هستند.

شکل 9. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.

شکل 10. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل 9 است.

شکل 11. (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 10 است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل 9.

شکل 12. نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل 11 است.

شکل 13. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد.

شکل 14. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 13 است.

شکل 15. یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل 13 است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود.

شکل 16. نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل 15 است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند

شکل 17. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد.

شکل 18. نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل 17 است.

شکل 19. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 17 است.

شکل 20. (که شامل اشکال 20B,20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 19است.

شکل 21. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.

شکل 22. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.

شکل 23. یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل 22 است.

شکل 24. یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل 22 و 23 است .

شکل 25 . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد.

شکل 26. یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند.

شکل 27. یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند.

شکل 28. نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است.

شکل 29. نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل 28 است که برداشته شده از خط

X X´

شکل 30. نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.

شکل 31. نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.

شکل 32. درب زاویه عمودی که توسط 4 دیوِد نوری ای که در اشکال 30 و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.

شکل 33. درب زاویه افقی که توسط 4 دیود نوری ای که در اشکال 30و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.

شکل 34. یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل 28 و 30 وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود.

شکل 35. نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است.

شکل 36. قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است.

شکل 37. یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل 36 نمایش داده شده است.

شکل 38. نمای پشت دکمه ای است که در شکل 35 نمایش داده شده است.

شکل 39. یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل 35 است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کنترل، وسایل، خانگی، طریق، تلفن
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:25

کنترل حرکت در انیمیشن و شبیه سازی

کنترل حرکت در انیمیشن و شبیه سازی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

خلاصه:

این مقاله درباره تکامل انیمیشن و شبیه سازی و تجسم و رابطه آنها است و 2 گرایش موجود است.

1)قانون های فیزیکی که مشهور هستند و در گسترش انیمیشن تأثیر دارد.

2)قانونهای فیزیکی که مشهور نیستند و تکنیک انیمیشن به درک آن کمک می کند. ما مدلهای توصیف شده برای تولید یک امر بدون داشتن اطلاعاتی درباره آن و مدلهای ایجاد شده در اثر همکاری بین مدلهای توصیفی و مدلهای ایجادی را تشخیص دادیم وبه اندازه انسان و ماشین درباره آن بحث شده است و سرانجام پر توسعه انیمیشن به سمت کنترل اتوماتیک حرکت و جهت یابی حرکت و رفتار انیمیشن تأکید شده است.

عناوین :

خلاصه
1)انیمیشن ، شبیه سازی
مقدمه
1-2 اولین تکامل انیمیشن بر اساس فیزیک
3-1 دومین تکامل تجسم مدل های علمی
4-1 شبیه سازی و انیمیشن در تجسم علمی
انیمیشن کامپیوتری
کامپیوتر شبیه ساز
کنترل حرکت در تجسم علمی
2-2 مشترکات ماشین و انسان
3-2 همکاری مدل های توصیفی و ایجادی
3-سطح کار و رفتار انیمیشن
1-3 مدل کردن کار
2-3 جهت یابی و رفتارهای انیمیشن
D راه رفتن
3)صحبت کردن
4)نتیجه
نگاه جامع کنترلی به متحرک مصنوعی
عملکرد مصنوعی
انیمیشن کامپیوتری سنتی
قیود مکانی
کنترل حرکت قابل تنظیم
تعیین مسیر
برنامه ریزی
راه رفتن
گرفتن
صحبت کردن
4ـ بررسی از تصویر متحرک
5ـ موقعیت اسکلت بندی
1ـ5 : تعریف اسکلت بندی
2ـ5 ـ تابعی برای موقعیت اسکلت بندی
3ـ5 ـ شناسایی روش برای موقعیت یک اسکلت بندی
6ـ متحرک سازی
6.1 ـ رفتار اساسی تصاویر متحرک
6.2 ـ پیشنهاد کردن پارامترهای قالب کلیدبندی
6.3 ـ پیشنهاد الگوریتم
6.6 ـ نقاط ثابتخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کنترل، حرکت، انیمیشن، شبیه، سازی
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:23

استاندارد های کنترل کیفیت

استاندارد های کنترل کیفیت

یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه‌ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست.

‌چنان که در مقدمه استانداردهای حسابرسی مصوب سال ۷۸ مطرح شده، این استانداردها مجموعه‌ای از اصول بنیادی و روشهای اساسی و رهنمودهایی است که برای اجرای کار حسابرسی تدوین می‌شود. در این رابطه همواره در اصول کلی حسابرسی ذکر شده که حسابرسی باید براساس استانداردهای مربوط انجام شود. بنابراین در‌بند<حدود‌رسیدگی> گزارش حسابرسی، همیشه برهمین نکته تاکید می‌شود که حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: استاندارد، کنترل، کیفیت
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:12

استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش

استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
کلیات
1. هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه شود.
2. استانداردها و راهنماییهای بیشتر درباره مسئولیتهای کارکنان مؤسسه در مورد روشهای کنترل کیفیت هریک از خدمات، در استانداردهای مربوط ارائه شده است. برای مثال، بخش 22 ، کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، استانداردها و راهنماییهایی را درباره روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی ارائه می‌دهد.
3. مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود و گزارشها، مناسب شرایط موجود، صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار ‌کند.
4. سیستم کنترل کیفیت، سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقرر در بند 3 و روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت را دربرمی‌گیرد.
5. این بخش از استانداردها، به همه مؤسسات مربوط می‌شود. ماهیت سیاستها و روشهای تعیین شده توسط هر یک از مؤسسات برای رعایت این بخش، به عوامل گوناگونی چون اندازه‌ و ویژگیهای عملیاتی مؤسسه بستگی دارد.
تعاریف
6. در این بخش، معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است:
الف- ”مستندسازی کار“- تهیه سوابق کار انجام شده و نتایجی که بدست آمده است. مستندات هر کار در پرونده آن کار گردآوری می‌شود.
ب- ”مدیر مسئول کار“- شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یا قانونی مربوط، که مسئول یک کار و اجرای آن و گزارش صادره از طرف مؤسسه است.
پ- ”بررسی کنترل کیفیت کار“- فرایند طراحی‌شده برای فراهم کردن ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده‌ای که گروه کاری به عمل آورده و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست‌یافته است.
ت- ”بررسی کننده کنترل کیفیت کار“- شریک، فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، فرد برون ‌سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این گونه افراد، با تجربه و اختیار کافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست‌ یافته‌اند.
ث- ”گروه کاری“- همه افراد انجام دهنده یک کار، شامل کارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن کار.
ج- ” مؤسسه“- سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابداران رسمی یا یک شاغل انفرادی.
چ- ” بازبینی“- روشهای طراحی‌شده برای فراهم ‌نمودن شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه کاری در ارتباط با کار تکمیل شده.
ح- ” نظارت“- فرایند بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تکمیل شده، که برای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینان معقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی‌شده است.
خ- ” شریک“- هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که به طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه، کار حرفه‌ای انجام می‌دهد و در مورد فعالیتهای حرفه‌ای مؤسسه در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
د- ” کارکنان “- شرکا و سایر افراد حرفه‌ای مؤسسه شامل کارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند.
ذ- ” استانداردهای حرفه‌ای“- استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان ‌بخشی و خدمات مرتبط و الزامات اخلاقی مندرج در آیین‌ رفتار حرفه‌ای.
ر- ” اطمینان معقول“- در این بخش، سطح اطمینانی بالا اما نه مطلق.
ز- ” فرد برون‌سازمانی واجدشرایط“- فردی خارج از مؤسسه با تواناییها و صلاحیتی در حد مدیر مسئول کار؛ برای مثال، شریک یک ‌مؤسسه دیگر، یا افراد حرفه‌ای مسئول کنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی ایران.
اجزای سیستم کنترل کیفیت
7. سیستم کنترل کیفیت مؤسسه باید شامل سیاستها و روشهایی باشد که هر یک از اجزای زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه.
ب- الزامات اخلاقی.
پ- پذیرش و ادامه کار.
ت- منابع انسانی.
ث- اجرای کار.
ج- نظارت.
8. سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باید مستند و به کارکنان مؤسسه اطلاع داده شود. در این گونه اطلاع رسانی، سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و اهدافی که برای دستیابی به آن طراحی شده‌اند توصیف می‌شود و شامل این پیام است که هر فرد، مسئولیت شخصی در مورد کنترل کیفیت دارد و از وی انتظار می‌رود آن سیاستها و روشها را رعایت کند. افزون بر این، مؤسسه برای بازخورد دریافتی از کارکنان خود درباره سیستم کنترل کیفیت، اهمیت زیادی قایل می‌شود. ازاین‌رو، مؤسسه همواره کارکنان خود را به اعلام نظرات یا دغدغه‌های خود درباره موضوعات کنترل کیفیت تشویق می‌کند.
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
9. مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برای ترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکه کیفیت، جزئی اساسی از اجرای کار می‌باشد طراحی و برقرار کند. این گونه سیاستها و روشها باید مدیریت یا شرکای مؤسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهایی سیستم کنترل کیفیت مؤسسه کند.
10. مدیریت مؤسسه و الگوهایی که برقرار می‌کند فرهنگ سازمانی مؤسسه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترویج فرهنگ کیفیت محور درون سازمانی، به اقدامات و پیامهای روشن، هماهنگ و متناوب همه سطوح مدیریت مؤسسه برای تأکید بر سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و الزامات زیر بستگی دارد:
الف- انجام کار، طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.
ب- صدور گزارشها، متناسب با شرایط موجود.
این گونه اقدامات و پیامها، فرهنگی را ترویج می‌کند که در آن، کار با کیفیت بالا مـورد تأکیـد و تشویق قـرار می‌گیرد. اطلاع‌رسـانی این موضوع می‌توانـد با برگـزاری سمینارهای آموزشی، جلسات، گفتگوهای رسمی و غیررسمی، منشور سازمانی، رسانه‌های درون سازمانی یا یادداشتهای کوتاه صورت پذیرد. این موارد در مستندات داخلی و مواد آموزشی مؤسسه و در روشهای ارزیابی کار و کارکنان به گونه‌ای می‌آید که نقطه نظرهای مؤسسه درباره اهمیت کیفیت و چگونگی دستیابی به آن را در عمل پشتیبانی و تقویت ‌کند.

فهرست مطالب
کلیات
تعاریف
اجزای سیستم کنترل کیفیت
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
الزامات اخلاقی
پذیرش و ادامه کار
منابع انسانی
اجرای کار
نظارت
مستندسازی
تاریخ اجراخرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 22 >>