X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:34

گروه و پویاییهای گروهی در سازمان

گروه و پویاییهای گروهی در سازمان

مفهوم گروه: جامعه شناسان گروه را تجمع تعدادی از افراد می دانند که دارای اهداف مشترک و ارزشهای مشابهند و به صورت منظم و آگاهانه با هم تعامل دارند. گروه صرفا کنار هم قرارگفتن افراد نیست. بلکه باید روابط و مناسبات مشخصی بین آنها حاکم باشد.

شاخص های گروه:

1- وجود تعامل منظم و الگودار بین اعضای گروه

2- وجود احساسات, تمایلات و عواطف مشترک بین آنها

3- وجود اهداف مشترک بین اعضاء

4- وجود ساختار و روابط نسبتا پایدار یعنی وجود تشکل علاوه بر تجمع

5- وجود هویت مشترک بین اعضای گروه و احساس تعلق به گروه

6- وجود دو یا چند نفر با هنجارها و ارزشهای مشترک

7- شناخت افراد از همدیگر

مجموعه: تجمعی از افراد است که روابط کمی با هم دارند یا هیچ رابطه ای با هم ندارند, ولی همزمان در یک مکان با هم حاضر می شوند, مانند کسانی که می خواهند فیلم تماشا کنند. این افراد تنها از لحاظ مکانی با هم مجاورت دارند, ارتباطشان ناپایدار است, بدون تشکلند, هدف مشترک و شناخت نسبت به همدیگر ندارند, وجود یکایک آنها برای نیل به هدف ضروری نیست.

ادراک کلیشه ای, اثرهاله ای, زمینه فرهنگی, تجربیات قبلی, اندازه گروه,ارتباطات و زمان موجود برای برقراری ارتباط, ازدحام و شرایط فیزیکی بر رفتار افراد در گروه اثر می گذارد.

افراد به محض کاهش انجام, کاهش جذابیت, کاهش میزان ارضای نیازها, کاهش رضایت, کاهش شهر تا گروه, تضاد مداوم بین اعضاء, رقابت بین اعضا به جای همکاری, نبود فرصت لازم و کافی برای مشارکت, وجود گروههای جایگزین بهتر گروه را ترک می کنند.

نوع فایل:word

سایز :10.0 KB

تعداد صفحه : 10خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:27

شناخت ملاک ها ی موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری ایرنا

شناخت ملاک ها ی موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری ایرنا

چکیده

سازمان وسایل ارتباط جمعی با توجه به نیاز بشر به کسب اخبار و آگاهی های روز جهان در حداقل زمان و ارزشگذاری خبر در گذر ثانیه ها به وجود آمده و گسترش یافته است . بدون تشکیلات منظم و سلسله مراتب و تقسیم وظایف ، هیچ وسیله ارتباط جمعی نمی تواند به کار بپردازد و در عرصه رقابت سالم خبری موفق شود. آنچه به عنوان “ویراستاری و مدیریت اخبار” مورد بحث است ، دقیقا مربوط به حوزه وظایف مدیر تحریریه یا سردبیر رسانه خبری است. از طرفی امروزه زمان بازتاب و انعکاس خبر بسیار کم شده است. شاید ، زمانی ، ارزش خبری یک خبر را به لحاظ زمانی تا بیست و چهار ساعت محاسبه می کردند اما امروزه ، با توجه به تعدد رسانه های مکتوب و چاپ مکرر آنها در روز و پیدایش و رشد رسانه های الکترونیکی ویژه پخش اخبار ، ارزش زمانی برخی از خبرها مانند ترور یا مرگ شخصیت های معروف ، اعلام وقوع یا پایان جنگ ، سقوط قیمت ارز ، شاید به ثانیه محدود شود، بنابراین ، کمترین تعلل و تاخیر در انعکاس سریع رویدادها به کاهش اعتبار رسانه و ادامه این روند در دراز مدت به مراجعه مخاطبان به رسانه های رقیب ، کاهش میزان آگهی ها و در نتیجه به مرگ رسانه یا حداقل به کم و بی خاصیت شدن آن منجر می شود. از دگر سو تخصصی شدن مشاغل ، بکارگیری نیروهای متخصص ، مطلع و کارآمدی را می طلبد که با استفاده از تخصص ، اطلاعات و دانش خود کار را با صرف کمترین هزینه و با بیشترین سرعت ارایه کنند. جهان امروز ، جهان رقابت ، سرعت و انجام کارها در کمترین زمان ممکن است . حوزه اطلاع رسانی نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه سرعت در انتقال خبر و اطلاع رسانی یکی از ویژگی های اساسی در خبرنویسی است و حساسیت کار اطلاع رسانی ، نیاز مخاطبان به دسترسی سریع و به موقع به خبرها برای اتخاذ تصمیم درست ، افزایش تعداد رسانه ها به ویژه رسانه های جدید و قدرتمند الکترونیکی و رقابت میان آنها بر ضرورت سرعت در کار خبررسانی افزوده است. بنابر این یک سردبیر باید علاوه بر دانش و تخصص لازم ، باید چیرگی ها و مهارت های خاصی داشته باشد. ایرنا نیز به عنوان پیشکسوت خبرگزاری های ایران ، سرعت ، دقت و صحت را در سرلوحه کار خود قرار داده است .اما سوال این است که ایرنا تا چه اندازه توانسته است با اعمال ضوابط حرفه ای در انتخاب سردبیران گروه های خبری خود به این شعار تحقق بخشد و در واقع ، ضوابط موجود برای انتخاب سردبیران گروه های خبری در ایرنا کدامند و شکل مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چیست ؟ بنابر آنچه بیان شد ، پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال و اهداف دیگری نظیر ۱) شناخت ضوابط موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های خبری در ایرنا از دیدگاه خبرنگاران ۲) تاثیر اعمال این ضوابط در تحقق شعار سرعت ، دقت و صحت ایرنا در اطلاع رسانی و ۳ ) شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمینه ضوابط تعیین سردبیران و ۴) ارایه راهکاری مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی ایرنا در جامعه آماری خبرنگاران ایرنا و در نمونه ای به حجم ۷۹ نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند طراحی و اجرا شد.

پژوهش حاضر در دو سطح کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش های مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده ، جهت سنجش متغیر های مورد بررسی و بدست آوردن اطلاعات لازم از یک پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت که در مجموع ۳۶ مقوله- اعم از مشخصات فردی ، متغیر های مورد بررسی و متغیر های جانبی- را مورد سنجش قرار داده در دو حیطه وضعیت موجود ( ۱۳ سؤال ) و وضعیت مطلوب(۱۸ سؤال) استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای اعتبار یابی سؤالات وضعیت مطلوب معادل ۸۰۹/۰ و برای وضعیت موجود ۷۸۴/۰ بوده و داده های بدست آمده وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته های بدست آمده در ادامه آمده است.

واژه های کلیدی: وسایل ارتباطی، خبرنگاران گروه های خبری داخلی ایرنا، گرایش سیاسی، فناوری های نوین ارتباطی

فهرست مطالب

- بیان مساله ۲

۱-۲- اهداف تحقیق : ۳

۱-۳ – فرضیه ها : ۳

۱-۴ – جامعه آماری : ۴

۱-۵ – روش تحقیق : ۴

۱-۷ – متغیرها : ۴

۱-۸ – تعریف مفهومی متغیرها : ۵

۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرها ۷

۱-۱۰- محدودیت های پژوهش ۹

مقدمه ۱۰

فصل دوم ۱۰

۲-۱- نگاهی به تعاریف ارتباط، وسایل ارتباط جمعی، ویژگی ها و وظایف ۱۲

تعاریف ارتباط ۱۲

انواع ارتباط ۱۴

ارتباط جمعی یا عمومی: ۱۶

ویژگیهای اصلی ارتباط جمعی ۱۸

ارتباطات و نگرش ۱۸

کارکردهای اصلی رسانههای جمعی ۱۹

وظایف رسانههای خبری ۲۴

۲-۲- خبر و عوامل تاثیرگذار در تولید آن ۲۶

ارزش‌های خبری: ۳۱

برجستگی یا معروفیت شامل شهرت و بدون شهرت. ۳۳

منابع خبری: ۳۸

منابع خبری رسانه‌ها: ۳۹

اعتبار منبع خبر و تاثیرگذاری بر مخاطب ۳۹

جامعه‌شناسی تولید خبر ۴۰

گزینش و استحاله خبر: ۴۲

تغییر جهت در خبر ۴۴

۲-۳- نقش رسانهها در شکل گیری افکار عمومی ۴۵

رسانه و فرهنگ ۴۸

رسانهها و رفتارهای اجتماعی ۴۹

رسانهها و کنترل اجتماعی ۵۰

رسانهها و توسعه سیاسی ۵۳

۲-۴- قدرت و رسانه ۵۴

قدرت‌های تاثیرگذار در فرآیند خبر ۵۵

دروازه‌بانی خبر ۵۶

نگاهی به تاریخچه تئوری دروازه بانی ۵۶

فرایند دروازه بانی ۵۹

عوامل موثر در توجه ارتباط گر به یک خبر: ۶۴

گروه‌های دروازه‌بانی خبر ۶۸

سایر عوامل تاثیرگذار بر فرآیند گزینش خبر: ۶۹

معیار عبور خبر و مدل های دروازه بانی ۷۱

مدیریت در دروازه بانی ۷۶

نقش اجتماعی «دروازه بانی خبر» ۷۷

تاکتیک‌ها و فرا تاکتیک‌ها، ابزار محتوایی دروازه بانان خبری ۷۸

سوگیری در رسانه‌ها ۸۰

نظریه‌های مرتبط با سوگیری ۸۱

سوگیری اجتماعی ۸۳

سوگیری سیاسی ۸۴

برجسته‌سازی ۸۵

اولویت و متغیرها در فرایند برجسته سازی ۹۴

عوامل مؤثر بر برجسته سازی ۹۷

۲-۵- آشنایی با آژانس‌های خبری و خبرگزاری‌ها ۱۰۱

شکل‌گیری آژانس‌های خبری ۱۰۱

تعریف خبرگزاری ۱۰۳

ممیزه های خبری خبرگزاری ها ۱۰۵

محدودیت‌های خبرگزاری‌ها ۱۰۶

مالکیت خبرگزاری‌ها ۱۰۶

خبرگزاریهای دولتی ۱۰۷

مداخله دولت‌ها در خبرگزاریها ۱۰۸

اهمیت وجود خبرگزاریهای دولتی ۱۰۹

خبرگزاری‌ها و جهت‌گیری ۱۰۹

سازمان وسایل ارتباط جمعی به طور اعم ۱۱۰

سردبیری : علم و تجربه ۱۱۴

ویراستار(سردبیر) کیست ؟ ۱۱۴

ویژگی ویراستار (سردبیر) ۱۱۵

وظایف ویراستار(سردبیر) ۱۱۵

ویرایش محتوا ۱۱۶

تلفیق اخبار ۱۱۷

بازآفرینی و تکمیل خبر ۱۱۸

تغییر جهت در خبر ۱۱۸

ویراستار (سردبیر) و وظایف فنی ۱۱۹

خبرگزاریها در ایران ۱۱۹

تاریخچه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ۱۲۱

ارکان ایرنا ۱۲۲

اهم وظایف ایرنا ۱۲۳

ساختار تشکیلاتی ایرنا ۱۲۳

چگونگی انتشار اخبار ایرنا ۱۲۴

وظایف سردبیر در ایرنا ۱۲۵

تحصیلات دانشگاهی سردبیران گروه های خبری داخلی ایرنا ۱۲۶

۳-۱- روش پژوهش ۱۲۸

۳-۲- جامعه آماری ۱۲۸

۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۲۹

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۲۹

۳-۵- ابزار سنجش متغیرها ۱۳۰

۳-۶- سنجش روایی و اعتبار پرسشنامه ۱۳۱

۳-۷- روایی پرسشنامه ۱۳۱

۳-۸- اعتبار پرسشنامه ۱۳۲

۳-۹- روش جمع آوری اطلاعات ۱۳۲

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۳

مقدمه ۱۳۵

۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۳۶

نتیجه گیری ۱۹۸

مقدمه ۱۹۸

۵-۱- یافته های پژوهش ۲۰۰

پیشنهادها ۲۰۳

فصل اول

کلیات

-۱- بیان مساله

تخصصی شدن مشاغل ، بکارگیری نیروهای متخصص ، مطلع و کارآمدی را می طلبد که با استفاده از تخصص ، اطلاعات و دانش خود کار را با صرف کمترین هزینه و با بیشترین سرعت ارایه کنند. جهان امروز، جهان رقابت ، سرعت و انجام کارها در کمترین زمان ممکن است . حوزه اطلاع رسانی نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه سرعت در انتقال خبر و اطلاع رسانی یکی از ویژگی های اساسی در خبرنویسی است و حساسیت کار اطلاع رسانی ، نیاز مخاطبان به دسترسی سریع و به موقع به خبرها برای اتخاذ تصمیم درست ، افرایش تعداد رسانه ها به ویژه رسانه های جدید و قدرتمند الکترونیکی و رقابت میان آنها بر ضرورت سرعت در کار خبررسانی افزوده است.

شاید، زمانی ، ارزش خبری یک خبر را به لحاظ زمانی تا بیست و چهار ساعت محاسبه می کردند اما امروزه ، با توجه به تعدد رسانه های مکتوب و چاپ مکرر آنها در روز و پیدایش و رشد رسانه های الکترونیکی ویژه پخش اخبار ، ارزش زمانی برخی از خبرها مانند ترور یا مرگ شخصیت های معروف ، اعلام وقوع یا پایان جنگ ، سقوط قیمت ارز ، شاید به ثانیه محدود شود، بنابراین ، کمترین تعلل و تاخیر در انعکاس سریع رویدادها به کاهش اعتبار رسانه و ادامه این روند در درازمدت به مراجعه مخاطبان به رسانه های رقیب ، کاهش میزان آگهی ها و در نتیجه به مرگ رسانه یا دستکم به کم و بی خاصیت شدن آن منجر می شود.

البته به این مساله نیز باید توجه کرد که همانگونه که وجود هواپیما، تانک ، ناو و افراد انسانی به خودی خود موجب ایجاد یک نیروی نظامی کارآمد نمی شود، وجود قلم ، کاغذ، ضبط صوت ، اینترنت و نیروی انسانی به اسم خبرنگار نیز صرفا موجب تولید خبر و اطلاع رسانی نمی شود. استفاده از دبیران و سردبیران متخصص ، آشنا به مسایل حرفه ای ، مطلع از حوزه تحت پوشش و فناوری های ارتباطی در کنار تجهیزات و امکانات شغلی و خبرنگاران ورزیده و حرفه ای ، از جمله عوامل موثر بر انتقال سریع اخبار است .

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان پیشکسوت خبرگزاری های ایران، سرعت ، دقت و صحت را در سرلوحه کار خود قرار داده است . اما سوال این است که ایرنا تا چه اندازه توانسته است با اعمال ملاک های حرفه ای در انتخاب سردبیران گروه های خبری خود به این شعار تحقق بخشد و در واقع، ملاک های موجود انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری در ایرنا کدامند و ملاک های مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چیست ؟

۱-۲- اهداف تحقیق :

۱- شناخت ملاک ها ی موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های دخلی خبری ایرنا ،

۲- میزان اعمال این ملاک ها،

۳- تاثیر اعمال این ملاک ها در تحقق شعار سرعت ، دقت و صحت ایرنا در اطلاع رسانی و

۴- شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمینه ملاک های تعیین سردبیران و ارایه راهکاری مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی ایرنا .

۱-۳ – فرضیه ها :

۱- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، داشتن تحصیلات دانشگاهی تکمیلی مرتبط، یکی از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران ایرنا است .

۲- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، داشتن سابقه کار حرفه ای مرتبط ، یکی از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران ایرنا است.

۳- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، آشنایی با فناوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی، یکی از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران ایرنا است .

۴- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، گرایش های(سوگیری) سیاسی، یکی از ملاک های موجود انتخاب سردبیران ایرنا است .

۵- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، جنسیت، یکی از ملاک های موجود انتخاب سردبیران ایرنا است .

۶- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، مناسبات و ارتباطات فردی، یکی از ملاک های موجود انتخاب سردبیران ایرنا است.

۱-۴ – جامعه آماری :

خبرنگاران گروه های خبری ایرنا .

۱-۵ – روش تحقیق :

پیمایشی .

۱-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها : استفاده از امار توصیفی و استنباطی .

۱-۷ – متغیرها :

متغیر مستقل :

ملاک های مطلوب و موجود انتخاب سردبیران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،

متغیرهای وابسته :

– داشتن تحصیلات دانشگاهی تکمیلی مرتبط با روزنامه نگاری ،

– داشتن سابقه کار حرفه ای (دستکم ۱۰سال )،

– آشنایی با فناوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی ،

– گرایش (سوگیری سیاسی) ،

– ارتباطات و مناسبات فردی و

– جنسیت .

نوع فایل: word

سایز:7.65 MB

تعداد صفحه:222خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:20

مطالعه رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی و شناختن موضوعات ترس آور عمده

مطالعه رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی و شناختن موضوعات ترس آور عمده

وجود مقدار معینی ترس و اضطراب در انسان برای وی مفید و حتی برای زنده ماندن او ضروری است. این حالات هیجانی می توانند انسان را از بسیاری از خطرات حفظ نمایند. همچنین ترس می تواند از منابع بسیار مهم انگیزش آدمی به حساب آید. بعنوان مثال دانش آموزی از گرفتن نمره کم به هنگام امتحان می ترسد، این ترس انگیزه ای برای مطالعه در او بوجود می آورد و برعکس ورزشکاری که خیلی آرام و بی دغدغه است بعید به نظر می رسد که به اندازه کافی برای پیروزی و برتری برانگیخته شود.

فهرست مطالب

فصل اول

5 مقدمه

7 بیان مسئله

9 سؤالات پژوهش

10 اهمیت پژوهش

11 اهداف پژوهش

11 فرضیه های پژوهش

12 تعریف اصطلاحات

12 ترس های تحولی

13 الگوهای فرزندپروری

16 کودک ناسازگار

فصل دوم

20 ادبیات تحقیق

20 ترس

21 فوبیا

24 شباهت و تفاوت اضطراب با ترس

26 ویژگی های محرک

27 ویژگی های پاسخ

28 ترس به عنوان هسته اصلی هیجان

30 نظریه های مربوط به ترس

30 نظریه زیستی، اجتماعی

31 نظریه روانکاوی

33 نظریه ادراکی

33 نظریه رفتاری

35 نظریه عملکرد

36 علل ترس

36 عوامل بیولوژیکی

38 عوامل محیطی و یادگیری

41 انواع ترس های تحولی بر حسب دوره های رشد

41 ترس در نوزادی

42 ترس در یک سالگی

42 ترس در2-4 سالگی

43 ترس در 5 سالگی

43 ترس دوره کودکی

45 ترس دوره نوجوانی

45 شیوه های رویارویی با ترس کودکان خود در والدین

45 دوران نوزادی

45 دوران 5 سالگی و کودکی

45 دوران نوجوانی

48 ترس و سازگاری

51 شیوه های فرزندپروری

54 نقش خانواده

56 نظریه های روانشناختی در زمینه خانواده

56 نظریه روان تحلیلی

56 نظریه یادگیری اجتماعی

56 نظریه نقش

57 شیوه های فرزندپروری

58 الگوی شیفر

60 الگوی وینترباتوم

61 الگوی بامریند

63 ناسازگاری

63 علل ناسازگاری

63 عوامل بیولوژیکی

64 پویایی روانی

64 تأثیر خانواده در شکل گیری رفتار

65 تأثیر شیوه های تربیتی والدین در کودکان ناسازگار

65 روابط نادرست کودک و والدین

65 محافظت بیش از حد و ایجاد محدودیت

66 پذیرش بیش از حد کودک و آزادگذاری او

66 خواستهای غیرواقعی

67 انضباط نادرست

70 مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین

70 الف) تحقیقات مربوط به ترس

70 شدت و شیوع ترس

70 ترس های رایج

85 ب) تحقیقات مربوط به رفتار والدین (الگوهای فرزندپروری)

89 ج) ناسازگار

89 کودکان ناسازگار

91 والدین کودکان ناسازگار

فصل سوم

95 جامعه آماری

96 نمونه تحقیق

96 روش نمونه گیری

96 روش اجرای آزمون

98 وشها و فنون آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

نتایج بررسی پژوهش

محدودیت های پژوهش

فصل ششم

منابع فارسی

منابع خارجی

پرسشنامه

مقدمه

ابهامات گوناگونی در زمینه ریشه ترس وجود دارد. برخی از افراد اعتقاد دارند که ریشه ارثی دارد. در حالی که دیگران بر این باورند که ترس منشأ اکتسابی است و به عنوان یک ویژگی ارثی و خصیصه ای شناخته نمی شود افرادی که به اکتسابی بودن ترس ها تأیید دارند، بر این باورند که ریشه تمامی اختلالات اضطرابی را می توان در اصول دیگری مورد بررسی قرار داد و از طریق قوانین شرطی شدن توجیه منطقی را برای بروز ترس های غیر منطقی ارائه دهند.

اهمیت پژوهش

یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش در هر کشوری تهیه برنامه ریزی مناسب برای دانش آموزان است. در این راستا توجه به نگرانیهای عاطفی دانش آموزان یکی از عواملی است که در تهیه برنامه ریزی مناسب درسی کمک کننده است.

یکی از مشکلات عمده ای که والدین با آن روبرو هستند، عدم آگاهی از چگونگی شیوه های تربیتی در برخورد با این نوع ترس هاست. والدین معمولاً از نتایج برخوردهای خود با کودکانشان بازخوردی دریافت می کنند که ممکن است ناصحیح و به طور منامناسب باشد که ناشی از شرایط سنی کودکان و یا عواملی چون ناسازگاری و عقب ماندگی ذهنی است.

نوع فایل: word

سایز : 209 KB

تعداد صفحه:107خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:41

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی زبان

شامل درس زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

نوع فایل:Pdf

سایز:113 kB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:41

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبانزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی زبانآ

شامل درس زیر

زبان انگلیسی اختصاصی

نوع فایل :Pdf

سایز:91.9 KB

تعداد صفحه:8خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:40

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-زمین شناسی

2-ریاضی

3-زیست شناسی

4- فیزیک

5-شیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.79MB

تعداد صفحه:24خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:40

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم تجربی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم تجربی

گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3-فرهنگ و معارف اسلامی

4-زبان انگلیسی

نوع فایل:Pdf

سایز: 214 KB

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:39

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال1394

شامل درس زیر

بهیاری

نوع فایل:Pdf

سایز: 126 KB

تعداد صفحه:4خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:39

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم ریاضی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم ریاضی

گروه ازمایشی علوم ریاضی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی 2- زبان عربی 3-فرهنگ و معارف اسلامی 4-زبان انگلیسی

نوع فایل:Pdf

225:سایز kB

تعداد صفحه:16خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:38

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی

-نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی

گروه ازمایشی علوم ریاضی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1392

شامل دروس زیر

1-ریاضیات

2- فیزیک

3-شیمی

نوع فایل:Pdf

354:سایز kB

تعداد صفحه:20خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 9 >>