X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 21:32

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

چکیده رساله

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به پنج بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

1- بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .

2- مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .

3- ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .

4- بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .

5- بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب یا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .

6- نتیجه گیری کلی از پایان نامه

پیشگفتار

خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است . و نشان می دهد که مردم کشورم ، روحشان و کالبد خاکیشان ، با عشق سرشته شده است . و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ، با نقاشی ماهرانه ی ، با قلم زرین خویش ، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند . و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت ، ادبیات تعلیمی کشورم ، ( سعدی و جامی ) با قلم روان خویش ، درس دوست داشتن به همنوع ، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن ، توکل به خدا ، مبارزه با پلیدی و زشتی ، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه خویش ، به ما ملت تمدن ساز ، تقدیم کرده اند . به راستی اگر سعدی نبود ؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسید که باید در فرهنگ لغات ، واژگان پارسی را جستجو می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند .

جامی نیز به گردن ادب پارسی ، حق بزرگی دارد اگرچه در بهارستان ، نتوانسته است مانند : سعدی ، به پختگی و کمال دست پیدا کند . ولی به حق در دوره فضل فروشی نویسندگان پارسی ، که تکّلف و تصنّع را وارد ادبیات کردند . به حق عبدالرحمان جامی ، نیز با سادگی و روانی متن ، به ادبیات پارسی کمک شایان توجهی کرده است . که در این رساله ، در پنج بخش به مقایسه گلستان و بهارستان پرداخته شده است .

در پایان لازم است از استادان گرامی : جناب آقایان : دکتر رضا اشرف زاده و دکتر محمد فاضلی کمال سپاس و تشکر را داشته باشم که در این وادی علم و دانش با راهنمایی های و تشویقهای دلسوزانه خویش ، مرا به ادامه کارم دلگرم داشتند . و نکات زیادی از علم و معرفت را از محضر این دو بزرگوار فرا گرفتم . که همیشه فرا راه زندگیم می باشد . و از محضر استادان : دکتر محمد علوی مقدم ، دکتر محمود مهدوی ، و دکتر تقی وحیدیان کامیار نیز کمال تشکر را دارم و بی شک تاثیر این شاگردی و ادب آموزی و شهد شیرین آن برای همیشه در زندگیم باقی خواهد ماند و به آن افتخار می کنم .

فهرست مطالب

- چکیده رساله ................................................................................................................... 9

2- پیشگفتار ........................................................................................................................ 10

بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ..... 13-26

1- مقدمه....................................................................................................................... 13-14

2- فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ..................................... 15

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ..................................... 15

3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ............................................... 16

3- فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات ............... 17

1- موزون مرسل

2- موزون فنی

2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

3- ویژگی های نثر موزون مرسل ................................................. 18

4- ویژگی های نثر موزون فنی ............................................... 18-19

5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ............................ 19-20

4- فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات.............. 21-22

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم .....................................23

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

1- مقدمه ......................................................................................................................................30

2- فصل اول 1- بحث لغوی مقامه ..................................................................................... 31

2- مقامات در معنی اصطلاحی ..................................................................... 32

3- ویژگی های مقامه ..............................................................................33-34

3- فصل دوم 1- گلستان و مقامات ...............................................................................35-37

2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات ......................................................38-40

3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »

4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات .....................................................41-42

4- فصل سوم 1- مقامات حمیدی .................................................................................43-44

2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی ................................................44-45

3- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ..........................................46-49

بخش سوم : مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ....................... 53-70

2- فصل اول 1- ویژگی های سبکی گلستان سعدی ..................................................53-57

2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی ..................................................58-60

3- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

بخش چهارم : مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ............ 73-103

1- مقدمه ..............................................................................................................................73

2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق ................................73-74

3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی .....................................................74-75

4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان 1- در سیرت پادشاهان .......................... 76-84

به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق 2- عشق و جوانی ................................85-91

موضوع ، شیوه سبک و بلاغت 3- در آداب صحبت ..............................92-95

4- سلامت و سلامتی ..............................96-98

5- بخشش و بخشندگی .........................99-101

6- قناعت ............................................102-103

بخش پنجم : بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ........... 107-134

1- مقدمه ................................................................................................................................... 107

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان 1- تاکید مطلب ........................................108-114

2- بار معنایی .....................................................115

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان 3- تاکید مطلب .........................................116-117

4- بار معنایی .....................................................118

4- بررسی احادیث گلستان 1- تاکید مطلب ........................................119-120

2- بار معنایی ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان 3- تاکید مطلب ...................................................121

4- بار معنایی ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان 1- تاکید مطلب ............................................122-129

2- بار معنایی ـــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ................................ 130-131

7- بررسی اشعار عربی بهارستان 1- تاکید مطلب ............................................ 132-134

2- بار معنایی ــــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ـــــ

8- نتیجه گیری کلی از پایان نامه .........................................................................................136-137خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:35

بررسی مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

بررسی مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »

مقدمه

در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های دیگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

هنگامی که ، متن زیبای گلستان سعدی ،رحمه الله علیه ، را می خوانیم گوش ما ، زیبایی دل انگیز نثر ، و عطر آن را با مشام دل ، احساس می کند . و مانند پرنده سبک بار ، می خواهد به ملکوت عروج پیدا کند .

« با مدادان که خاطر باز آمدن ، بر رأی نشستن غالب آمد . دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضَیَمران فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده . گفتم : گل بستان را چنان که دانی بقائی ؛ و عهد گلستان را وفائی نباشد و حکیمان گفته اند : هرچه نپاید ؛ دلبستگی را نشاید . گفتا : طریق چیست ؟ گفتم : برای نزهت ناظران و فُسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد . و گردش زمان ، عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند .

به چه کار آیدت زگل طبقی ؟ از گلستان من ببر ورقی

گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد »

( یوسفی ، 1384 ،ص54 )

و یا حکمتی ، در بهارستان جامی می خوانیم التذاذ ادبی ، بسیاری از آن به ما دست می دهد . و اندیشه این بزرگان در ادب پارسی ، فرا راه ما می شود و چراغی می شود تا ما را به سر منزل هدایت و خوشبختی برساند .

« حکمت – هر نعمتی که به مرگ زوال بپذیرد ( آن را خردمند ) در حساب نعمت نگیرد . ( عمر اگرچه دراز بود ) چون مرگ روی نمود از آن درازی چه سود ؟ نوح هزار سال در جهان به سر برده است ، امروز پنج هزار سال است که مرده است . قدر ، نعمتی را بود که جاودانه باشد و از آفت زوال بر کرانه .

قطعه :

آیات بهارستان در تاکید مطلب

1- نه گلستان که روضه ای ز بهشت خاک و خاشاک او ، عبیر سرشت

بـابـهـایـش ، بـهـشـت را درهـا فیض ده ، قصّه هاش کوثر ها

نکته هایش ، نهفته در پرده رشک حُوران ، ناز پرورده

دلکش اشعار او بلند اشجار از نم لطف (تَحْتِهَا الْاَ نْْهارُ) »

( یَدْخِلُه جَنّاتٍ تَجری مِنْ تَحْتِهَا الْاََنْهارُ ) اشاره به سوره فتح ، آیه 17 :داخل می کند آنها در بهشت هایی که در زیر آنها ، نهر هایی روان است و اشاره به سوره فتح ، آیه 5 ، (جَنّاتٍ تَجری مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ خالِدینَ فیها ) : بهشتهایی جاری است که در زیر آنها نهر هایی که در آن بهشت ها جاودانه اند . ( حاکمی ، 1385 ، ص 26 )

2- « هجوم نفس و هوا کز سپاه شیطانند چـــو زور بـــر دل خــدا پـرســت آرنــد

بجز جُنود حکایات رهـنـمـایـان را چه تاب آنکه بر آن رهزنان شکست آرند

خدای تعالی ، با رسول خود صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم ، خطاب می کند که ( وُکُلاً نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ اَنْباءِ الْرُّسُل ما نُثَبِّتُ به فُوادَک ) » سوره هود ، بخشی از آیه 121 : و همه که بر تو می خوانیم از خبر های پیغمبران ، آن است که دل تو را از تنگی ضعف و اندوه به ان به جای می آوریم .

( همان کتاب ، ص 29 )

3- « بار دیگر کنیزک گفت : که در جهان همین آرزو دارم که دست در میان یکدیگر کنیم و از لب و دهان یکدیگر ، شکرخوریم . جوان گفت : من نیز این آرزو دارم اما چه کنم ؟ خدای تعالی می فرماید : اَلَاخِلّاء یَومَئَذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ عَدُّو اَِلّا الْمُتَّقین ) » سوره الزُخرُف ، آیه 68 : دوستان روزی چنین بعضی از ایشان ، مر بعضی را دشمنند مگر پرهیزگاران (همان کتاب ، ص 65 )

4- « پس وی را بنشاندند و مائده کشیدند و از هر چیزی بخوردند . در آخر پالوده آوردند . اصمعی گفت : امید می دارم که وی نداند که پالوده چیست ؟ هارون گفت : اگر چنین باشد ترا یک بدره زر بدهم . پس اعرابی دست دراز کرد و پالوده خوردن گرفت . به وجهی که (می مانست ) ، که هرگز نخورده است . هارون از وی پرسید که این چه چیز است که می خوری ؟ گفت : سوگند به آن خدای که تو را به خلافت مکرّم کرده است که من نمی دانم که چه چیزست . اما خدای تعالی در قرآن می گوید : ( و فاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّان ) » سوره الرحمان ، آیه 69 ؛ نخل نزدیک ماست گمان می بریم که این انار است . ( همان کتاب ، ص 77 )

5- « معاویه و عقیل بن ابی طالب ، با هم نشسته بودند و معاویه گفت : ای اهل شام هیچ شنیده اید قول الله تعالی را آنجا که می گوید : ( تَبَّت یَدا اَبی لَهَبٍ وَ تَّبْ ) سوره الهب ، آیه 1 ؛ ابولهب نابود شد و دستش قطع گردید ) . گفتند : آری ، گفت : ابو لَهب عم عقیل است . عقیل گفت : ای اهل شام هیچ شنیده اید قول الله تعالی را آنجا که می گوید : ( وَ اَمْراَتُه حَمّاَلَه الْحَطَبْ ) سوره اللهب ، آیه 3 ؛ و همسرش ، ام جمیله ، خواهر ابوسفیان ) هیزم اتش افروز دوزخ باشد . گفتند : آری ، گفت: حَمّالَه الحطب ، عمه معاویه است . »

( حاکمی ، ص 80 )

6- « آنکه حضرت حق ، سبحانه و تعالی ، کلام معجزه طراز قرآن را به ماء نفی ( وَ ما هُوَ بِقولِ شاعرٍ ) سوره الحاقه ، بخشی از آیه 41 ؛ و نیست آن سخن شاعری . از آلایش تهمت شعر ، مطهر ساخته ، و علم بلاغت موردش را از حضیض ( بَلْ هُوَ شاعِرُ ) سوره انبیاء ، آیه 6 ؛ بلکه او شاعر است. به اوج تقدس (وَ ما عَلَّمْناهُ الْشِّعْرَو ما یَنْبَغی لَه » سوره یس ، آیه 70 ؛ و آنچه ما به او از شعر یاد داریم و آنچه برای او شایسته است .

2- آیات بهارستان ، در تاکید بار معنایی

1- « غلام گفت : آن جوانمرد بمرد و جان به جانان سپرد . گفتم : سُبحان الله آن چگونه بود ؟ گفت : چون تو برفتی مرا به خانه درون برد و برای من طعام آورد . چون طعام خوردم و دست بشستم . از برای من بستر انداخت و مشک و گلاب برمن زد و مرا بخوابانید و بعد از آن [ آمد و ] انگشت بر رخساره من نهاد و گفت : سُبحان الله این چه خوبست و چه محبوب و چه مرغوب و چه ناخوش است ، آنچه نفس من می خواهد و در هوای آن می کاهد و عقوبت خدای تعالی از همه سخت تر است و گرفتار به آن از همه کس بدبخت تر بعد از آن گفت : ( اِنّا لله وَ اِنّا اِلیهِ راجِعُون ) سوره بقره آیه 52 ؛ بازگشت همه به سوی اوست » ( حاکمی ، 1385 ، ص67

فهرست

- چکیده رساله ................................................................................................................... 9

2- پیشگفتار ........................................................................................................................ 10

بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ..... 13-26

1- مقدمه....................................................................................................................... 13-14

2- فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ..................................... 15

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ..................................... 15

3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ............................................... 16

3- فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات ............... 17

1- موزون مرسل

2- موزون فنی

2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

3- ویژگی های نثر موزون مرسل ................................................. 18

4- ویژگی های نثر موزون فنی ............................................... 18-19

5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ............................ 19-20

4- فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات.............. 21-22

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم .....................................23

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

- مقدمه ......................................................................................................................................30

2- فصل اول 1- بحث لغوی مقامه ..................................................................................... 31

2- مقامات در معنی اصطلاحی ..................................................................... 32

3- ویژگی های مقامه ..............................................................................33-34

3- فصل دوم 1- گلستان و مقامات ...............................................................................35-37

2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات ......................................................38-40

3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »

4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات .....................................................41-42

4- فصل سوم 1- مقامات حمیدی .................................................................................43-44

2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی ................................................44-45

3- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ..........................................46-49

بخش سوم : مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ....................... 53-70

2- فصل اول 1- ویژگی های سبکی گلستان سعدی ..................................................53-57

2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی ..................................................58-60

3- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

بخش چهارم : مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ............ 73-103

1- مقدمه ..............................................................................................................................73

2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق ................................73-74

3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی .....................................................74-75

4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان 1- در سیرت پادشاهان .......................... 76-84

به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق 2- عشق و جوانی ................................85-91

موضوع ، شیوه سبک و بلاغت 3- در آداب صحبت ..............................92-95

4- سلامت و سلامتی ..............................96-98

5- بخشش و بخشندگی .........................99-101

6- قناعت ............................................102-103

بخش پنجم : بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ........... 107-134

1- مقدمه ................................................................................................................................... 107

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان 1- تاکید مطلب ........................................108-114

2- بار معنایی .....................................................115

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان 3- تاکید مطلب .........................................116-117

4- بار معنایی .....................................................118

4- بررسی احادیث گلستان 1- تاکید مطلب ........................................119-120

2- بار معنایی ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان 3- تاکید مطلب ...................................................121

4- بار معنایی ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان 1- تاکید مطلب ............................................122-129

2- بار معنایی ـــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ................................ 130-131

7- بررسی اشعار عربی بهارستان 1- تاکید مطلب ............................................ 132-134

2- بار معنایی ــــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ـــــ

8- نتیجه گیری کلی از پایان نامه .........................................................................................136-137

چکیده رساله

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به پنج بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

1- بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .

2- مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .

3- ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .

4- بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .

5- بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب یا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .

6- نتیجه گیری کلی از پایان نامه

پیشگفتار

خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است . و نشان می دهد که مردم کشورم ، روحشان و کالبد خاکیشان ، با عشق سرشته شده است . و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ، با نقاشی ماهرانه ی ، با قلم زرین خویش ، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند . و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت ، ادبیات تعلیمی کشورم ، ( سعدی و جامی ) با قلم روان خویش ، درس دوست داشتن به همنوع ، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن ، توکل به خدا ، مبارزه با پلیدی و زشتی ، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه خویش ، به ما ملت تمدن ساز ، تقدیم کرده اند . به راستی اگر سعدی نبود ؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسید که باید در فرهنگ لغات ، واژگان پارسی را جستجو می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند .

جامی نیز به گردن ادب پارسی ، حق بزرگی دارد اگرچه در بهارستان ، نتوانسته است مانند : سعدی ، به پختگی و کمال دست پیدا کند . ولی به حق در دوره فضل فروشی نویسندگان پارسی ، که تکّلف و تصنّع را وارد ادبیات کردند . به حق عبدالرحمان جامی ، نیز با سادگی و روانی متن ، به ادبیات پارسی کمک شایان توجهی کرده است . که در این رساله ، در پنج بخش به مقایسه گلستان و بهارستان پرداخته شده است .

در پایان لازم است از استادان گرامی : جناب آقایان : دکتر رضا اشرف زاده و دکتر محمد فاضلی کمال سپاس و تشکر را داشته باشم که در این وادی علم و دانش با راهنمایی های و تشویقهای دلسوزانه خویش ، مرا به ادامه کارم دلگرم داشتند . و نکات زیادی از علم و معرفت را از محضر این دو بزرگوار فرا گرفتم . که همیشه فرا راه زندگیم می باشد . و از محضر استادان : دکتر محمد علوی مقدم ، دکتر محمود مهدوی ، و دکتر تقی وحیدیان کامیار نیز کمال تشکر را دارم و بی شک تاثیر این شاگردی و ادب آموزی و شهد شیرین آن برای همیشه در زندگیم باقی خواهد ماند و به آن افتخار می کنم .

مقایسه گلستان و بهارستان جامی

فهرست عناوین بخش اول : انواع نثر ( قرن چهارم تا قن نهم هـ . ق )

1- مقدمه :

2- فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم

3- ویژگی های نثر مرسل اول و دوم

1- موزون مرسل

2- موزون فنی

3- فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات

2- تقسیم بندی موزون به دو دسته

3- ویژگی های نثر موزون مرسل

4- ویژگی های نثر موزون فنی

5- دیدگاه نثرنویسان درباره نثر موزون فنی

4- فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی

5- فصل چهارم 1- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات

2- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری

3- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموریخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:41

طراحی و پیاده سازی حوزه هنری استان گلستان

طراحی و پیاده سازی حوزه هنری استان گلستان

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول

تعریف مسئله و امکان سنجی

1-1 تعریف مسئله

2-1 محدوده مسئله

3-1 اهداف سیستم

1-3-1 اهداف کلی

2-3-1 اهداف جزیی

فصل دوم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

1-2 تعریف کامل مسئله

2-2 دیاگرام متن

3-2 دیاگرام گردش مستندات

4-2 نمودار DFD

1-4-2 نمودار DFD سطح یک

2-4-2 نمودار DFD سطح دو

3-4-2 نمودار DFD سطح سه

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی

2-6 نمودار ERD

2-7 بانک اطلاعاتی و تعین ویژگی فیلدها

2-8 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)

2-8-0 طراحی منو ها

2-8-1 طراحی فرم های ورودی و خروجی

2-8-2 فرم مربوط به جستجو در کل وب سایت

2-8-3 فرم مربوط به ثبت نام در کلا س های هنری

2-8-4 فرم صفحه مدیر

2-8-5 صفحه دوم مدیریت که با ASP می باشد و در صورت درست وارد شدن نام کاربری و کلمه عبور می آید

2-8-7 تغییر کلمه عبور یا نام کاربری

2-8-8 ورود به بخش مدیریت ورود اخبار

2-8-9 ورود به بخش حذف و ویرایش اخبار

2-8-10 ورود به مشاهده کلاسها

2-8-11 ورود به مشاهده پیشنهادات

2-8-12 دیگر صفحات موجود

فصل سوم

پیاده سازی سیستم

1-3 پیاده سازی

1-2-3 Asp چیست ؟

2-2-3 سازگاری Asp

3-2-3 Asp چه کاری می تواند برای شما انجام دهد ؟

3-3 زبان بانک:access

1-3-3 تعریف کلی از اکسسAccess

2-3-3 شرح نحوه طراحی بانک اطلاعاتی

3-3-3 نحوه اتصال بانک اطلاعاتی ( Access ) به Asp

1-3-3-3متدConnection.Open

2-3-3-3شئRecordSet

3-3-3-3متدRecordSet.Open

1-3-4 طراحی سیستم

2-4-3 فرم دوم

3-4-3 جستجو

4-4-3 فرم مربوط به مدیریت سایت

فصل چهارم

پیاده سازی سیستم

1-4 سخت افزار مورد نظر

2-4 نرم افزار مورد نظر

1-2-4 نرم افزار Front Page

2-2-4 سرویس دهنده اطلاعات اینترنت IIS

3-2-4 پایگاه داده ها

3-4 نحوه ثبت و اجرای برنامه

4-4 صفحه اصلی برنامه

1-4-4Banner

2-4-4 منو سازی

3-4-4شرح اجرای صفحات فرعی به همراه عکس از مراحل اجرا

7-5 تماس با ماخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:16

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی شرکت چکاد افزار گلستان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

انواع ساختمان 1

1- ساختمان با مصالح بنایی یا ماسونری یا ساختمان با دیوار باربر 1

2- ساختمان های اسکلت بتن مسلح 1

مراحل اجرایی ساختمان 2

سفت کاری 3

نازک کاری 3

پیاده کردن نقشه و عملیات خاکی 3

گودبرداری محل زیرزمین 6

پی کنی 7

پی سازی 7

پی های غیر مسلح 7

پی های مسلح 8

انواع فنداسیون های گسترده بتون مسلح‌ 9

آرماتور گذاری 10

آرماتورهای طول یا راسته 12

خاموت 12

ادکا 13

بتن ریزی 13

دیوارها 14

- دیوارهای حایل 15

- دیوارهای باربر 15

- دیوارهای زیرزمین 15

- دیوارهای غیرباربر 16

- دیوارهای برشی 16

ستون 17

نکاتی در مورد ستونهای لاغر 18

پله های بتن مسلح 19

انواع پله های بتن مسلح 19

آجر 20

قیر 20

گونی 21

عایق کاری با قیر و گونی 23

ساختمان های اسکلت فلزی 28

مزایای ساختمانهای اسکلت فلزی 28

شیب بندی 30

اجرای پله 30

سقف تیرچه و بلوک 31

اندود ها 32

گچ 37

کاشی کاری 37

تاسیسات مکانیکی 38

سنگ 39

شیشه 41

در و پنجره 43

انواع در و پنجره در ساختمان های مسکونی 44

درها 44

نماها 44

درهای خارجی 44

انواع سنگ چینی 45

مقدمه :

در سالهای اخیر دانشجویان زیادی در رشته عمران سراسر کشور پذیرفته می شوند و به همین نسبت فارغ التحصیلان این رشته یعنی مهندسان عمران هم با سرعت پا به عرصه کار می گذارند .

مهندسی عمران شغلی پشت میزی نیست و یک فارغ التحصیل باید به امور اجرایی کاملا تسلط داشته باشد . در این بین دانشگاهها با ارایه واحدهایی نظر آزمایشگاهها واجرا و واحدهایی نظیر اینها مخصوصا کارآموزی سعی در یاری دانشجویان برای تلسط بر امور اجرایی دارند . با این حال بسیاری مشاهده می شوند که از مهارت اجرا بهره مند نیستند .

امید است در سالهای آتی باتغییراتی در سیستم ارائه واحد عمران تعداد واحد های کاراموزی و ترمهای آن افزایش پیدا کند .

انواع ساختمان :

انواع ساختمان از نظر سیستم، باربری قطعات ساختمان و نوع مصالح به کار رفته در سیستم باربر ساختمان آنها را به پنج قسمت تقسیم می شود :

1- ساختمان با مصالح بنایی یا ماسونری یا ساختمان با دیوار باربر :

دراین نوع ساختمان ها باربرهای کف و سقفها و دیوارها به دیوار منتقل شده و از دیوار به پی و از آنجا به زمین انتقال می یابد به همین خاطر این گونه ساختمان ها به ساختمان های با دیوار باربر نیز موسوم اند.

از نظر مصالح دیوار باربر دیوارهای آجری، دیوارهای سنگی و دیوارهای با بلوک سیمانی را می توان نام برد. دیوارهای خشتی و گلی هم در بعضی از روستاهای دوردست هنوز کاربر دارد که چون مقاومت چندان برابر زلزله ندارند در حال منسوخ شدن بوده و ساخت آنها توصیه نمی گردد مگر در موارد خیلی ضروری و آن هم با ایجاد تسهیلات لازم.

بر طبق آئین نامه ماده 2800 (طرح ساختمان در برابر زلزله) به علاوه ی طبقه زیر زمین می توان ساخت و چنانچه تعداد طبقات بیشتر باشد مجاز به ساخت این گونه ساختمان ها نیست.

2- ساختمان های اسکلت بتن مسلح :

در این جا مانند قابهای فلزی بار توسط قاب عمل می شود. فقط جنس قاب از بتن مسلح می باشد منظور از بتن مسلح بتنی است که در داخل آن به تعداد لازم و کافی میلگردها کار گرفته شده و هر دوی مصالح (بتن و میلگرد) در مقاومت قطعه در برابر بتنهای فشاری مقاومت می نماید البته بتن در برابر تنشهای کششی مقاومت کرده و گاهی در مقابله با تنشهای فشاری هم با بتن مشارکت می کند.

مراحل اجرایی ساختمان :

اجرای یک ساختمان را می توان به سه مرحله عملیات خاکی، سفت کاری و نازک کاری تقسیم نمود.

عملیات خاکی شامل پیاده کردن نقشه تسطیح زمین، پی کنی، گود برداری، حفر چاه های فاضلاب و از این قبیل کارها می باشد .

سفت کاری :

اصولاً به اجرای اسکلت بندی ساختمان مربوط می شود. که شامل پی سازی، دیوار چینی، عایق کاری، اسکلت بندی و ستون، تیرریزی اجرای سقف شیب بندی و از این قبیل مسائل می باشد.

نازک کاری :

شامل کارهایی از قبیل اندودها، سفید کاری، کاشی کاری، سنگ نما، فرش کف ، موازییک یا سنگ پلاک، نقاشی، در و پنجره ، نماسازی ، شیشه ، لوله کشی ، نصب ادوات برقی و مکانیکی و سایر موارد تا تشکیل ساختمان خواهد بود.

پیاده کردن نقشه و عملیات خاکی :

اولین مرحله از اجزای ساختمان، پیاده کردن نقشه می باشد که عبارت است از انتقال اندازه های روی نقشه در روی زمین با ابعاد و مقیاس طبیعی. معمولاً نقشه پی کنی یا پی سازی را در روی زمین پیاده می نمایند بهتر است قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین مورد احداث تسطیح گردیده و کلیه مواد و خاکهای زائد و نباتی وریشه های احتمالی گیاهان، برداشته و از محل کارگاه خارج گردد.

پیاده کردن نقشه را می توان به دو صورت انجام داد :

1- با استفاده از دوربین نقشه برداری برای ساختمان ها با پلان بزرگ و متنوع

2- با استفاده از متر و طناب برای ساختمان های معمولی

در اینجا فقط روش استفاده از متر و طناب برای پایده کردن نقشه شرح داده می شود:

برای پیاده کردن نقشه وسایل مورد نیاز برای کار شامل متر، طناب میخ چوبی و گچ می باشد در صورتی که زمین دارای شیب باشد به شمشه، تراز و شاقول نیز نیاز
می باشد. منظور پیاده کردن زوایای قائمه در روی زمین است که با استفاده از قضیه فیثاغورت در زمین مثلث قائم الزاویه عمل پیاده کردن نقشه را انجام می دهیم . در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر :خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:37

پاورپوینت کاخ گلستان نگین کاخ های تهران

پاورپوینت کاخ گلستان نگین کاخ های تهران


فهرست:


بخش اندرونی کاخ گلستان

ایوان تخت مرمر

حوضخانه

تالار عاج یا سفره‌خانه

تالار سلام

تالار آیینه

شمس‌العماره

خلوت کریم‌خانی

موزه مخصوص

نگارخانه

کاخ گلستان و معماری ایرانی

تمامیت

اصالت

حفاظت و مدیریت مورد نیاز

کاخ گلستان یکی از آثاری است که به تازگی در یونسکو به ثبت جهانی رسیده است. این کاخ با تمام زیبایی‌های وصف‌ناپذیرش شاهد حکمرانی سلاطینی بوده که در کمال خودخواهی و با نگاهی از سر کوته‌فکری به مردمی نجیب و صبور حکم رانده‌اند.

اما شاید امروز باید قدردان این حضرات باشیم که برای آسایش دنیای خود بناهای فاخری به‌جا گذاشته‌اند که حاصل هنر والای هنرمندان این ملک و خون دل صدها و صدها رعیت دلسوخته است. کاخ گلستان یکی از یادگارهای تهران در روزگار حکمرانی سلسله پادشاهی قاجاریه است که به واسطه اتفاقات مهمی که در آن رخ داده، از سایر کاخ‌های سلطنتی که در شهر تهران قرار دارد شناخته شده‌تر و نام آشناتر است.

ناصر نجمی در کتاب «طهران در عهد ناصری» می‌نویسد که وجه تسمیه کاخ گلستان به دلیل قرار گرفتن و محصور‌شدن آن در باغ یا گلستانی بوده که پیرامون آن باغچه‌هایی قرار داشته و خیابان‌های دراز و مشجری که در کنار آنها درختان چنار و سرو سر به آسمان کشیده بودند.

قدمت این کاخ به زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوی بازمی‌گردد و از چند کاخ و عمارت جداگانه تشکیل شده که مهم‌ترین آنها در زمان قاجاریه ساخته شده و به عنوان محل سکونت شاهان قاجار مورد استفاده بوده است.

کاخ گلستان مسکن پادشاهانی چون آغا محمد‌خان قاجار، فتحعلیشاه قاجار، ناصرالدین‌شاه قاجار و مظفرالدین شاه قاجار بوده و دیگر پادشاهان قاجار و پهلوی بیشتر اوقات در سایر کاخ‌های واقع در تهران اقامت داشته‌اند.

این کاخ را با وجود کاخ‌های متعدد در آن می‌توان به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم کرد که البته اکنون فقط بخش بیرونی آن باقی مانده؛ چراکه به واسطه تنفری که رضا‌شاه پهلوی از پادشاهان قاجار داشت، به بهانه از بین‌بردن مکانی که شاهان قاجار در آن به شهوترانی می‌پرداختند آنجا را خراب کرد و وزارت دارایی به جای آن ساخته شد.

پیش نمایشی از فایل:
خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 04:26

دانلود پروژه بررسی وضعیت کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلستان

با توجه به نقش مهم شیر و فرآورده های لبنی در سلامت مردم جامعه و اهمیت روز افزونی که متخصصان به این ماده غذایی میدهند،کارخانجات بسیاری در زمینه صنعت و لبنیات مشغول به تولید محصول و دادن خدمات به مردم میباشند. لذا در این پروژه به معرفی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان پرداختم. با بررسی واحد های این شرکت،اطلاعات مربوط به دوره کار ورزی را جمع آوری و با استفاده از این داده ها این پروژه را آماده نمودم. اهمیت موضوع: صنعت لبنیات با زنجیره ی ارزش طولانی و حلقه های متعددی که دارد،میتواند صنعتی موثر و کارآمد در هر اقتصادی باشد.صنعتی که می تواند با ایجاد ارزش افزوده ی اقتصادی و خلق شغل های متنوع و گوناگون راه حیل بی بدیل برای حل مشکلات کلان و خرده اقتصادی جوامع باشد. یگ  گاوداری تولید کننده ی شیر،نیازمند نیروی کار از گروه های مختلف (کارگر،تکنیسین،دام­پزشک،مدیر و...)است و خوراک دام خود را از بازار تهیه میکند،خوراکی که معمولا خود نیازمند کارخانجاتی برای تولید آنها هستند(مکمل های غذایی، داروها، واکسن ها، علوفه ها و...). اما زنجیره ی ارزش صنعت لبنیات به همین جا ختم نمیشود،تا بدین جا در ای ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 14:41

کار آموزی گیاهپزشکی ،سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات استان گلستان

دانلود کار آموزی گیاهپزشکی ،سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات استان گلستان (انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی ) رشته: گیاهپزشکی موضوع : مبارزه بیولوژیک فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 33             فهرست: عنوان صفحه مراحل انجام شده در انسکتاریوم 1 شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن1 میزبانهای مهم براکون برای تکثیر انبوه2 گونه های مهم زنبور براکون در ایران2 نحوه پارازیت کردن زنبور براکون2 روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون3 بید آرد Ephestia kuhniella4 مشخصات ظاهری4 زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella4 پرورش و تکثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه5 پرورش و تکثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براکون 6 شرایط رهاسازی زنبور براکون7 زنبورهای تریکوگراما7 مشخصات مرفولوژیکی زنبور7  1- پرورش پروانه بید غلات8 2- پرورش پروانه بید آرد9 پرورش زنبور تریکوگراما10 کرم ساقه خوار ذرت11 زیست شناسی12  مبارزه12 دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت13 5- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل15 دستورالعمل رهاسازی ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 12:34

گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان موضوع: منابع نیروی انسانی و برنامه‌ریزی ـ طرح و نوسازی کاردانی کامپیوتر فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 72           فهرست فصل اول  آشنایی کلی با مکان کارآموزی   تاریخچه صنعت برق در استان گلستان  وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان  اهداف و برنامه‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان  اهداف دفتر برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش   شرح مختصری از فرآیند خدماتی  توزیع نیروی انسانی  برگزاری دوره‌های آموزشی  توزیع کارآموزان  فصل دوم ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشته علمی کارآموز  موقعیت رشته کامپیوتر (نرم‌افزار) در اداره توزیع نیروی برق استان گلستان  وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان  شرح مسولیت و حدود اختیارات دفتر مدیریت منابع انسانی  شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و تشکیلات   فصل سوم آزمون، آموخته‌ها و نتایج  بایگا ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 00:19

گزارش کارآموزی رشته نرم افزار کامپیوتر(کاردانی) شرکت گازاستان گلستان

گزارش کارآموزی رشته نرم افزار کامپیوتر(کاردانی) شرکت گازاستان گلستان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 24       مقدمه : بی شک یکی از نعمت های بی شماری که خداوند جهان آفرین در اختیار مخلوقات خود نهاده و بقا و تداوم آنها را بر آن قرار داده است ، گاز طبیعی می باشد که همواره از ضروریات انسانها به شمار می رود . در سالهای اخیر نیاز به گاز به طور چشمگیری رو به فزونی رفته  و  انسانها در تلاش بیشتر جهت استخراج این منبع خدادای از زیر زمین می باشند . کشور ما نیز از این نعمت خدایی بی بهره نبوده و در رتبه دوم جهانی قرار دارد. شرکت گازاستان گلستان در راستای رسالت خود و در اجرای طرحهای عمرانی سعی نموده با حداکثر بهره گیری از توانمندی ها و استفاده از روشهای مناسب مهندسی به توفیقاتی دست یابد.   فهرست مطالب   فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی سیمای گاز گلستان در یک نگاه مثلث توسعه ی پایدار در شرکت گاز استان گلستان خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت گاز استان گلستان گاز سوخت برتر است زیرا گاز محور توسعه اقتصادی است زیرا در صورت عدم رعا ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 19:42

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان

گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر مکان : مخابرات استان گلستان موضوع : دبیرخانه استان (شبکه های  paper less )   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   عنوان                                                                                                &nb ...ادامه مطلب
1 2 >>