X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:15

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان

چکیده

یکی از چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت غذایی است. نگاهی گذرا به روند واردات مواد غذایی از جمله گندم، تصویر نگران کننده ای از امنیت غذایی نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت حاضر را ارائه می کند. بنابراین مسلم می گردد که کاهش ضایعات به طور کاملاً مستقیم با امنیت غذایی به عنوان یکی از سیاستهای کلان نظام در برنامه های توسعه مرتبط است. سالانه مبلغ کلانی ارز صرف واردات گندم می شود. از سویی شواهد حاکی از آن است که ضایعات گندم و نان در کشور ما بسیار زیاد است و گاهی در کلیه مراحل، از کاشت گندم تا مصرف نان، تا 30 درصد می رسد. در این بین عوامل متعددی در افزایش و یا کاهش این میزان دخیل هستند. به طور قطع از دسته عوامل تأثیرگذار در کاهش ضایعات گندم و نان عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشند. در این مقاله عوامل مزبور در سه مرحله تولید گندم، تبدیل آن به آرد و مصرف نان مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، علی- ارتباطی و منبع اصلی جمع آوری اطلاعات لازم، سه پرسشنامه مخصوص گندمکاران، نانوایان و مصرف کنندگان و جامعه آماری تحقیق نیز سه قشر مذکور در استانهای تهران، خوزستان، کرمانشاه و گلستان هستند. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین Validityو Reliability آنها حجم نمونه برآورد و فرایند نمونه گیری انجام شد و در نهایت پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید.

نیمی از مصرف کنندگان نان، مصرف گندم را به انحاء مختلف از جمله تهیه سبزه سفره هفت سین، روز طبیعت و... در افزایش ضایعات مؤثر نمی دانند. علیرغم اینکه مصرف کنندگان به تأثیر گذاشتن نان در سفره های بزرگ مثل سفره های اطعام و جشنها در افزایش ضایعات واقفند ولی به طور عادت و سنت به این کار مبادرت می ورزند. به زعم 48 درصد از مصرف کنندگان، عادت به تازه خوری نان در افزایش ضایعات نان موثر است. هرچه سطح تحصیلات مردم بیشتر باشد ضایعات نان نیز بیشتر است.

نانوایان معتقدند که اگر کارگر نانوایی و نانوا بر این باور باشند که باید به نان به عنوان یک نعمت الهی نگریست این باور باعث کاهش ضایعات می شود. ماهر بودن کارگر نانوایی و تناسب تخصص کارگران با نوع کار آنها در حد زیاد در کاهش ضایعات مؤثر است. در کل نگرش نانوایان به نان در افزایش یا کاهش ضایعات مؤثر است. هر چه رضایت شغلی نانوا بیشتر باشد ضایعات توسط او نیز کمتر است. کمترین میزان رضایت شغلی در بین نانوایان نان تافتون و بیشترین میزان آن در بین نانوایان نان فانتزی وجود دارد.

به اعتقاد گندمکاران، میزان مقید بودن سلف فروشان گندم نسبت به جلوگیری از ضایعات در حد خیلی کم است. حدود 30 درصد از گندمکاران دفع موجودات مضر مثل پرندگان و مورچه را باعث کاهش برکت گندم خود می دانند. بین سن، سابقه کار و تحصیلات گندمکاران و میزان ضایعات رابطه ای وجود نداشت ولی نتایج حاکی از آن است که رهبران محلی ضایعات کمتری دارند. میزان ضایعات کشاورزان دارای دیدگاهها و اعتقادات مختلف نسبت به شغل کشاورزی نیز متفاوت نبود.

مقدمه

گندم در الگوی غذایی سه چهارم جمعیت جهان، به دلیل مغذی و ارزان بودن نسبت به سایر مواد غذایی مشابه، جایگاه خاصی دارد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز این نقش همچنان حفظ گردد. جمعیت ایران نیز علی‌رغم اینکه حدود یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد ولی حدود 5/2 درصد گندم جهان را مصرف می‌کند که بیش از سطوح استاندارد بین‌المللی است. این واقعیت موجب شده تا بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی کشور به گندم اختصاص یابد. با این حال تولیدات داخلی تکافوی مصرف را ننموده و دولت در هر سال حجم زیادی از گندم مصرفی را از خارج وارد می‌کند. از اساسی‌ترین و مهم‌ترین دلایل عدم تکافوی گندم تولیدی داخل کشور، مسألة ضایعات گندم از تولید تا مصرف است.

به طور کلی میزان ضایعات گندم در کشور را می‌توان به چند دستة ذیل تقسیم نمود (ملکان، 1382):

مصرف‌کنندگان

- از آنجائیکه به نقل از مصرف‌کنندگان مورد مطالعه، فروش دانه‌ای نان نسبت به شیوه‌های فروش کیلویی و بسته‌ای در حد زیاد در کاهش ضایعات مؤثر است، لذا باید ترتیبی داده شود که شیوه‌های فروش کیلویی و بسته‌ای نان به شیوة بهینه‌ای متحول گردد و یا اینکه به شیوة فروش دانه‌ای تغییر یابد.

- بر اساس اطلاعات تجزیه و تحلیل شده، 5/70 درصد از مصرف‌کنندگان، دور ریز نان را به فروش می‌رسانند و به عبارت بهتر آنرا تبدیل به پول می‌کنند (هر چند مبلغ پرداختی توسط خریداران نان خشک، قابل توجه نیست). البته حدود 20 درصد نیز دورریز نان را همراه با زباله و یا به صورت جداگانه به دور می‌ریزند. بنابراین چون دورریزنان به نوعی توسط اکثر مصرف‌کنندگان به پول تبدیل می‌شود لذا آنها اهتمام جدی در مورد مصرف بهینة نان نخواهند کرد. پس پیشنهاد می‌گردد در مورد نحوة برخورد مناسب با نان ضایعاتی مطالعه‌ای صورت گیرد. معمولاً نان ضایعاتی خریداری شده توسط دوره‌گردها به مصرف دام و طیور می‌رسد و از آنجائیکه بر اساس مشاهدات، مقدار قابل توجهی از این نانها کپک زده و آغشته به قارچ هستند بنابراین سلامت دام و طیور و انسانها را (به دلیل استفاده از محصولات دامی) به خطر می‌اندازند.

گندمکاران

- برخی از گندمکاران به دلیل عمدتاً مشکلات مالی و بدهکاری، گندم خود را به صورت سلف می‌فروشند. بر اساس اطلاعات تحلیل شده، میزان مقید بودن این دسته نسبت به جلوگیری از ضایعات گندم در حد کم است. دلیل احتمالی نیز آن است که کشاورزانی که چند ماه قبل از برداشت، محصول خود را بفروشند آنچنان در قید رعایت اصول کاهش ضایعات که به تبع، افزایش درآمد سلف خر را به دنبال دارد نخواهند بود. لذا پیشنهاد می‌گردد بانک کشاورزی و یا دفتر بیمه محصولات کشاورزی برای رفع این مشکل چاره‌ای بهینه بیاندیشند.

نوع فایل: word

سایز : 16.0 KB

تعداد صفحه:10خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:21

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

به منظور تعین اثر سطوح مختلف کود اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال 1388 در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بویراحمد انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عامل­های آزمایش شامل کود اوره در چهار سطح (0N0 =، 100N1 = ، 200N 2 =،400 N3 =کیلوگرم در هکتار) و کلرید سدیم در سه سطح (0,S0= S2 =200 ,S1 =100کیلوگرم در هکتار) با 12 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، ارتفاع بوته،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر کلرید سدیم بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود و همچنین اثر اوره بر تمامی صفات
معنی­دار بود. بر همکنش اوره و کلرید سدیم فقط بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) و تعداد دانه در سنبله معنی­دار بود.

واژه های کلیدی:عملکرد، گندم آبی الوند، کود اوره، کلرید سدیم

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول: مقدمه 2

1-1-کلیات 2

1-2- اهداف پژوهش 3

1-3- فرضیات پژوهش 3

فصل دوم: سابقه پژوهش 4

2-1- آثار شوری بر زندگی بشر4

2-2- آثار فیزیولوژیک تنش شوری بر جنبه‌های مختلف رشد 5

2-3- تغییر در تعادل عناصر غذایی 5

2-4- ساز و کارهای مقاومت به شوری 5

2-5- تنظیم مقدار نمک در گیاهان 6

2-5-1- انتخاب یونی 6

2-5-2- تحمل نمک از طریق تجمع مواد آلی 9

2-5-3- قندهای محلول 9

2-5-4- پرولین 10

2-6- تاثیر شوری بر جوانه‌زنی گیاهان 11

2-7- تأثیر شوری بر رشد گیاهان 12

2-7-1- اثر شوری بر رشد رویشی گیاهان 12

2-7-2- اثرات شوری بر مرحله زایشی گیاه17

2-8- تأثیر شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد19

2-9- نیتروژن در گیاه20

2-10- اثرات کود نیتروژن بر خصوصیات مختلف گیاه20

2-11- نیتروژن و خصوصیات رشدی 21

2-11-1- سطح برگ 21

2-11-2- ارتفاع بوته 21

2-12- تعداد پنجه بارور در گیاه22

2-13- نیتروژن و مراحل نمو گیاه22

2-16- نیتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد23

2-16-1- تعداد سنبله در واحد سطح 23

2- 16- 2- تعداد دانه در سنبله 24

2-16-4- عملکرد دانه 24

2-16-5- عملکرد بیولوژیک 25

2-16-6- شاخص برداشت 25

فصل سوم: مواد و روشها27

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 27

3-1-1- تغییرات درجه حرارت شبانه­روزی یاسوج در طول دوره­ی رشد گندم 27

3-2- مشخصات هواشناسی منطقه 28

3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 28

3-4- مشخصات طرح آزمایشی 29

3-5- روش تهیه محلولهای شوری 29

3-6- روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌ 29

3-6-1- تعداد پنجه در هر بوته 29

3-6-2- اندازه‌گیری ارتفاع ساقه 29

3-6-3- تعداد ساقه گل دهنده در هربوته 30

3-6-4- تعداد دانه در هر بوته 30

3-6-5- تعداد دانه در هر خوشه 30

3-6-6- طول خوشه 30

3-6-7- عملکرد نهایی دانه در هر بوته 30

3-6-8- عملکرد نهایی دانه در هر هکتار30

3-6-9- شاخص برداشت 30

3-6- 10- وزن خشک کل بوته 30

3-6-11- وزن هزار دانه 31

3-6-12- تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 31

3-6-13- محاسبات آماری 31

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات 32

4-1- تعداد سنبله در متر مربع 32

4-2- تعداد دانه در سنبله 35

4-3- وزن هزار دانه 37

4-4- طول سنبله 39

4-5- ارتفاع بوته 41

4-6- عملکرد بیولوژیک 43

4-7- عملکرد دانه 45

4-8- شاخص برداشت 47

4-14- نتیجه‌گیری 50

4-15- پیشنهادات 50

فهرست منابع 51

فهرست جداول

جدول 3-1- نتایج تجزیه خاک محل اجرای آزمایش 28

جدول 4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد33

فهرست شکل­ها

شکل 2-1: نمایش شماتیک روش‌های مختلف مقاومت گیاهان در برابر شوری 6

شکل 3-1- روند تغییرات حداقل، حداکثر و میانگین دما در فصل رشد گندم (89-1388)28

شکل 4-1- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای تعداد سنبله در متر مربع 33

شکل 4-2- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34

شکل 4-3- مقایسه میانگین برهمکنش کلرید سدیم و اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34

شکل 4-4- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای تعداد دانه در سنبله 36

شکل 4-5- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد دانه در سنبله 36

شکل 4-6- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای تعداد دانه در سنبله 37

شکل 4-7- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای وزن هزار دانه 38

شکل 4-8- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد وزن هزار دانه 38

شکل 4-9- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای تعداد وزن هزار دانه 39

شکل 4-10- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای طول سنبله 40

شکل 4-11- مقایسه میانگین اثر اوره برای طول سنبله 40

شکل 4-12- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای طول سنبله 41

شکل 4-13- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای ارتفاع بوته 42

شکل 4-14- مقایسه میانگین اثر اوره برای ارتفاع بوته 42

شکل 4-15- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای ارتفاع بوته 43

شکل 4-16- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای عملکرد بیولوژیک 44

شکل 4-17- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملکرد بیولوژیک 44

شکل 4-18- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای عملکرد بیولوژیک 45

شکل 4-19- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای عملکرد دانه 46

شکل 4-20- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملکرد دانه 46

شکل 4-21- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای عملکرد دانه 47

شکل 4-22- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای شاخص برداشت 48

شکل 4-23- مقایسه میانگین اثر اوره برای شاخص برداشت 48

شکل 4-24- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای شاخص برداشت 49خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:39

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

برای بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب بر روی دو رقم گندم کوهدشت و دهدشت آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و در 4 تکرار در شهرستان گچساران ، در مرکز آموزش کشاورزی امامزاده جعفر در سال زراعی 91-90 به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از فاکتور A، ارقام گندم دیم (دهدشت و کوهدشت) و فاکتور B ، تراکم در 6 سطح (50 و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 ) در متر مربع. نتایج تجزیه واریانس بر روی صفات مورد بررسی نشان داد که دو رقم دهدشت و کوهدشت از نظر طول سنبله، در سطح احتمال یک درصد و در صفت عرض پهنک برگ در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر طول سنبله، عرض پهنک برگ، طول ساقه و طول پهنک برگ معنی دار نبود. اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر طول پهنک برگ در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بود. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نیز نشان داد که دو رقم گندم دهدشت و کوهدشت از نظر ضریب پنجه، تعداد بوته خشک شده در متر مربع و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و در صفات ضریب پنجه غیر مثمر، تعداد دانه در سنبله، وزن کاه و ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین ارقام مورد استفاده از نظر ضریب سنبله بارور، عملکرد دانه در مترمربع، عملکرد تک بوته، وزن سنبله با کاه، وزن دانه در متر مربع و تعداد دانه در متر مربع و عملکرد دانه در هکتار، با هم تفاوتی نداشتند.

همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر ضریب پنجه مثمر، ضریب پنجه غیر مثمر و وزن کاه در سطح احتمال پنج درصد و تعداد بوته خشک شده در متر مربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت.

اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر ارتفاع بوته و تعداد بوته خشک شده در متر مربع تاثیر معنی داری داشت. درهر دو رقم بیشترین عملکرد مربوط به تراکم 500 بوته در متر مربع بود. با افزایش تراکم دانه در هر دو رقم تعدا پنجه مثمر، وزن هزار دانه کاهش یافت.

کلمات کلیدی: گندم، تراکم، شرایط دیم، عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک

فهرست مطالب

چکیده.......................................................................................................................................................1

مقدمه........................................................................................................................................................ 2

فصل اول: کلیات

1-1- تاریخچه........................................................................................................................................ 5

1-2- سطح زیر کشت و تولیدات ................................................................................................... 5

1-3- اهمیت و دانۀ غلات از نظر غذایی........................................................................................ 6

1- 3-1- دانه (میوه)............................................................................................................................ 6

1-3-2- لایه آلئورون........................................................................................................................... 7

1-3-3- آندوسپرم .............................................................................................................................. 7

1-3-4- جنین ..................................................................................................................................... 7

1-4- رشد و نمو غلات....................................................................................................................... 7

1-4-1- جوانه زدن.............................................................................................................................. 7

1-4-2- پنجه زنی................................................................................................................................ 9

1-4-3- تشکیل ساقه (ساقه رفتن )............................................................................................ 14

1-4-4- مرحله سنبله رفتن (خوشه رفتن)............................................................................... 15

1-4-5- مرحله گل دادن و باروری................................................................................................ 16

1-4-6- مرحله تشکیل و رسیدن دانه......................................................................................... 17

1-4-7- ورس (خوابیدگی غلات)................................................................................................ 18

1-5- اهمیت اقتصادی گندم.......................................................................................................... 18

1-6- نواحی کشت گندم در دنیا................................................................................................... 19

1-7- تقسیم بندی گندم بر مبنای خصوصیات ژنتیکی...................................................19

1-7-1- گندمهای تک دانه یا Einkorn (دیپلوئید)............................................................. 20

1-7-2- گندمهای جفت دانه (تتراپلوئید)................................................................................... 20

1-7-3- گندمهای معمولی یا نان (دهگزاپلوئید)....................................................................... 20

1-8- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانه گندم:.....................................................................20

1-8-1- کربوهیدرات........................................................................................................................ 20

1-8-2- مواد پروتئینی..................................................................................................................... 21

1-8-3- مواد چربی........................................................................................................................... 21

1-8-4- مواد سلولزی....................................................................................................................... 21

1-8-5- مواد معدنی......................................................................................................................... 21

1-8-6- ویتامین ها........................................................................................................................... 22

1-9- دانه گندم.................................................................................................................................. 22

1-9-1- خفتگی بذر (خواب بذر).................................................................................................. 22

1-10- تراکم بوته ها........................................................................................................................ 22

1-10-1 تراکم و ساقه های حامل سنبله گندم....................................................................... 24

1-11- گروه های گندم و واکنش به عوامل محیطی............................................................. 25

1-11-1- گندم و واکنش به نور و حرارت ........................................................................... ....25

1-11-2رطوبت................................................................................................................................. 25

1-11-3- خاک................................................................................................................................... 26

1-11-4- تناوب زراعی.................................................................................................................... 26

1-11-5- کود..................................................................................................................................... 27

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده............................................................................................ 29

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد و روشها............................................................................................................................ 35

3-1-1- انواع مشخصات محل آزمایش........................................................................................ 36

3-1-2روش های اندازه گیری........................................................................................................ 37

3-2- خصوصیات خاک.................................................................................................................... 40

3-3- مشخصات ارقام........................................................................................................................ 41

3-4- عملیات داشت......................................................................................................................... 41

3-4-1- مبارزه با آفات و بیماریها................................................................................................. 41

3-5. عملیات برداشت....................................................................................................................... 42

3-6- اندازه گیری ............................................................................................................................. 44

....................................................................................................................... 3-6-1. وزن کاه با سنبله...... 45

3-6-2. وزن کاه...... 45

3-6-3. ارتفاع گیاه............................................................................................................................. 45

3-6-4. بوته های خشک شده........................................................................................................ 45

3-7. اندازه گیری شاخص برداشت...... 45

3-8. اندازه گیری صفات...... 46

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 نتایج و بحث............................................................................................................................... 48

4 –2 - اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر صفات مورد بررسی قبل از تنش....................... 49

4–3- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی................. 50

4–4 - اثر ارقام مختلف بر صفات مورد بررسی بعد از تنش................................................. 52

4–5- اثر ارقام مختلف بر میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش.................................. 53

4–6- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی.................. 58

نتیجه گیری ........................................................................................................................................ 70

پیشنهادات............................................................................................................................................ 72

منابع....................................................................................................................................................... 73

فهرست جداول

جدول 1-1 سطح زیر کشت، میانگین محصول در هکتار.......................................................... 5......

جدول 1-2 وضعیت جهانی غلات................................................................................................... 6......

جدول 1-3 ویتامینهای دانه گندم ........................................................................................... ..22......

جدول 3-1 خصوصیات خاک ........................................................................................................ 40......

جدول شماره3-2 جمع عملکرد تراکم ها در 4 تکرار هیجده متری به کیلوگرم............ 42

جدول شماره 3-3 میزان بارندگی درسالهای 90-71 درشهرستان گچساران................... 46

جدول4-1. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی قبل از تنش...... 48

جدول4-2. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

ارقام مختلف....................................................................................................................................... 49

.جدول (4-3).مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف............................................................................................................................ 49

.............. جدول(4-4) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی قبل از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف و ارقام مختلف................................................................................................. 51

..................................................... جدول(4-5) تجزیه واریانس صفات مورد بررسی بعد از تنش...... 52

.................................................... جدول (4-6).تجزیه واریانس صفات مورد بررسی بعد از تنش...... 53

جدول (4-7) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در ارقام

مختلف.................................................................................................................................................. 53

جدول (4-8) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

ارقام مختلف....................................................................................................................................... 54

جدول (4-9)مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف.............................................................................................................................. 55

جدول (4-10) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف.............................................................................................................................. 56

جدول(4-11) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن در

تراکم های مختلف و ارقام مختلف................................................................................................. 59......

ادامه جدول (4-11) مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش به روش دانکن

در تراکم های مختلف و ارقام مختلف........................................................................................... 69

جدول (4-12) تراکم بوته و بوته های تلف شده باقیمانده و درصد بوته های باقیمانده میزان عملکرد در هکتار پس از استرس رطوبتی ................................................................................................................................................. 70

فهرست شکل

شکل 1-1 یاخته های اسکوتلم (Bilteanu et al 1983).......................................................... 8

شکل 1-2 طرح سه بعدی یاخته های آغازین وبخش های انتهائی جوانه (Wheat and wheat improvement1987) 8

شکل 1-3 تشکیل پرایموردیای منطقه زیر بخش انتهائی جوانه 17 (Wheat and wheat improvement1987) 9

................................................. شکل 1-4 شمای پنجه زنی درگندم ( 1984 Ceapoiu et al )...... 11

شکل 1-5 مریستم رویشی در حالت جنینی ( 1) و مراحل مختلف رشد......................... 12

.................................... شکل 1-6 مراحل رشد و نمو گندم بر اساس روش فیکس – کوپرمن...... 13

.................................................................... شکل 1-7 مدل و رشد و نمو گندم (Geisler1988)...... 14

....................................... شکل1-8 ویژگیهای برگ غلات دانه ریز(Neal C.Stoskopf 1981 )...... 15

.......................................................................... شکل 1-9 سنبلچه گندم (1984 Ceapoiu et al)...... 16

...................................................................... شکل 1-10 گل گندم (Neal C.Stoskopf 1981 )...... 16

شکل 1-11 شدت روند انتقال مواد فتوسنتز شده و فعالیت اندامهای مختلف یک غله (Geisler1988) 18

........................................................................................................................ شکل 3-1 مرحله کاشت...... 38

شکل 3-2 مرحله سبز شدن در حال به ساقه رفتن................................................................ 38

شکل 3-3 مرحله در حال ظهور سنبله دهی در رقم گندم دیم دهدشت....................... 39

شکل 3-4 مرحله سنبله دهی رقم گندم دیم دهدشت......................................................... 40

شکل 3-5 مرحله سنبله دهی رقم گندم دیم کوهدشت....................................................... 40

شکل شماره 3-6 مرحله رسیدن دانه دهدشت تراکم 400 تیمار 1 تکرار 1................... 43

شکل شماره 3-7 مرحله رسیدن دانه کوهدشت تراکم 50 تیمار 1 تکرار 1................... 43

شکل شماره 3-8 مرحله رسیدن دانه کوهدشت تراکم 500 تیمار 2 تکرار 3................. 44

فهرست نمودار

نمودار 1-1 تاثیر مجموعه درجات حرارت دریافتی از کاشت تا ابتدای یخبندان زمستان بروی میزان تراکم سنبله به هنگام برداشت (Ceapoiu et al 1984)..................................................................................................................... 24

نمودار 1-2 تأثیر کمبود آب در مراحل گل دادن و رسیدن بر روی عملکرد گندم

(Ceapoiu et al 1984).................................................................................................................... 26......

نمودار (4-1) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی قبل از تنش........................... 49......

نمودار (4-2) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر روی صفات مورد بررسی قبل از تنش.. 50......

نمودار (4-3) اثر سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم برعرض سنبله، ضریب پنجه دهی

و عرض پهنک برگ.......................................................................................................................... 51......

نمودار (4-4) اثرمتقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر طول سنبله، طول پهنک برگ

و طول ساقه........................................................................................................................................ 52......

نمودار (4-5) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش............................ 54......

نمودار (4-6) اثر ارقام مختلف بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش............................ 55......

نمودار (4-7) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر روی صفات مورد بررسی بعد از تنش... 56......

نمودار (4-8) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و عملکرد تک

بوته........................................................................................................................................................ 57......

نمودار (4-9) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر وزن سنبله با کاه، وزن کاه و تعداد

دانه در سنبله..................................................................................................................................... 57......

نمودار (4-10) اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر تعداد دانه و عملکرد دانه....................... 58......

نمودار (4-11) اثرمتقابل‌سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر‌ضریب‌پنجه در‌متر‌مربع 59......

نمودار (4-12) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب پنجه مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 59......

نمودار (4-13) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب ساقه مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 60......

نمودار (4-14) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب سنبله بارور در

متر مربع............................................................................................................................................... 61......

نمودار (4-15) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب پنجه غیر مثمر در

متر مربع............................................................................................................................................... 61......

نمودار (4-16) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب ساقه غیر مثمر در

متر مربع................................................................................................................................................ 62......

نمودار (4-17) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ضریب سنبله غیر بارور

در متر مربع......................................................................................................................................... 62......

نمودار (4-18) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن هزار دانه بر حسب

گرم.......................................................................................................................................................... 63......

نمودار (4-19) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم عملکرد دانه بر حسب

گرم در متر مربع................................................................................................................................. 63......

نمودار (4-20) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر عملکرد دانه بر

حسب کیلوگرم در هکتار.................................................................................................................. 64......

نمودار (4-21) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر عملکرد تک بوته بر

حسب گرم درمتر مربع.................................................................................................................... 64......

نمودار (4-22) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن سنبله با کاه بر

حسب گرم درمتر مربع.................................................................................................................... 65......

نمودار (4-23) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن کاه بر حسب گرم در

متر مربع................................................................................................................................................ 65......

نمودار (4-24) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر وزن دانه بر حسب گرم

درمتر مربع........................................................................................................................................... 66......

نمودار (4-25) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله

درمتر مربع............................................................................................................................................ 66......

نمودار (4-26) اثرمتقابل‌سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد دانه درمتر مربع 67......

نمودار (4-27) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر تعداد بوته خشک شده

درمتر مربع............................................................................................................................................ 67......

نمودار (4-28) اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر ارتفاع بوته بر حسب

سانتیمتر.............................................................................................................................................. 68......خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:38

بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف گندم ((Triticum aestivum L و جو ( Hordeum vulgare)

بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف گندم ((Triticum aestivum L و جو ( Hordeum vulgare)

به­ منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات مختلف ریشک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم و جو ، دو آزمایش در سال زراعی 93-1392در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. هرآزمایش به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید.تیمارهای آبیاری در دو سطح آبیاری معمول (شاهد) و اعمال تنش خشکی همزمان با سنبله­دهی (تنش) در کرت­های اصلی و تعداد گندم شامل الوند، ارگ، بک کراس، چمران، امید، پیشتاز، روشن، S78،شیراز و یاواروس و ارقام جو شامل: یوسف، نصرت، بهمن،نیمروز، افضل، فجر30، لاین UH12، لاین4، D10 در کرت­های فرعی قرار گرفتند.جهت اندازه­گیری صفات (تعداد روزنه ، تعداد ردیف روزنه ، تعداد کرک ، طول سلول اپیدرمی ، مساحت سلول اپیدرمی، طول سلول بالیفورمی ، مساحت سلول بالیفورمی ) از هر کرت یک سنبله به صورت تصادفی برداشت شده و از هر سنبله یک ریشک، به­صورت تصادفی انتخاب و اندازه گیری ها انجام شد. در پایان فصل رشد عملکرد و اجزای عملکرد شامل تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن سنبله در بوته ، وزن دانه در بوته مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمایش نشان داد واکنش ارقام نسبت به اعمال تنش از نظر خصوصیات آناتومیکی متفاوت بود که بیانگر پتانسیل متفاوت آن­ها از نظر تحمل به تنش خشکی بود.اثر متقابل معنی داری برای تعداد سنبله در بوته مشاهده شد و اثر تنش بر تعداد دانه در بوته، وزن سنبله در بوته، وزن دانه در بوته معنی دار بود . این پاسخ نسبت به تنش آخر فصل در بین تمام ارقام یکسان بود. بنابراین از این مرحله (سنبله دهی) می توان به عنوان مرحله ای حساس نسبت به تنش خشکی نام برد.

کلمات کلیدی: جو، رقم، ریشک، قطع آبیاری، گندم.

فهرست:

فصل اول : مقدمه و کلیات

1-1- تاریخچه غلات... 2

1-2- اهمیت غلات در تغذیه انسان.. 3

1-3- اهمیت اقتصادی.. 4

1-4-گندم. 4

1-5- مشخصات گیاه شناسی.. 5

1-5-1- ریشه. 5

1-5-2- ساقه. 5

1-5-3- برگ.... 6

1-5-4- گل آذین.. 6

1-6- جو. 7

1-6-1- ریشه جو. 7

1-6-2- ساقه جو. 6

1-6-3- برگ جو. 7

1-6-4- گل آذین جو. 7

1-7- ریشک.... 7

1-8- گلوم. 9

1-9- آب و اهمیت آن.. 9

1-10- نقش آب در گیاهان.. 9

1-11- تنش خشکی.. 10

1-12- آناتومی.. 10

1-13- اپیدرم. 11

فصل دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده

2-1- اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیک و آناتومیک.... 14

2-1-1- اثر تنش خشکی بر روزنه ها. 14

2-1-2- اثر تنش خشکی بر فتوسنتز. 15

2-1-3- اثر تنش خشکی بر خصوصیات آناتومیکی.. 15

2-1-4- اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاهان زراعی.. 16

2-1-5- اثر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیکی.. 18

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مشخصات موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای آزمایش.... 21

3-2- خاک محل آزمایش.... 21

3-3- طرح مورد آزمایش.... 21

3-4- مدل طرح آزمایشی.. 21

3-5- آماده سازی بذور. 21

3-6- عملیات تهیه زمین ، کاشت... 22

3-7- عملیات داشت و برداشت... 22

3-8- اندازه گیری صفات آناتومیک گندم و جو. 23

3-9- اندازه گیری مساحت سلول های اپیدرمی و بالیفورمی.. 23

3-10- اندازه گیری عملکرد و اجزای عملکرد. 23

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- صفات آناتومیکی گندم. 31

4-1-1- تعداد روزنه. 31

4-1-2- تعداد ردیف روزنه. 32

4-1-3- تعداد کرک.... 33

4-1-4- طول سلول اپیدرمی.. 38

4-1-5- مساحت سلولهای اپیدرمی.. 38

4-1-6- طول سلول بالیفورمی.. 46

4-1-7- مساحت سلول بالیفورمی.. 47

4-2- عملکرد و اجزای عملکرد گندم. 53

4-2-1- تعداد سنبله در بوته. 53

4-2-2- تعداد دانه در بوته. 54

4-2-3- وزن سنبله در بوته. 56

4-2-4- عملکرد دانه در بوته. 57

4-3- صفات آناتومیکی جو. 72

4-3-1- تعداد روزنه. 72

4-3-2- تعداد ردیف روزنه. 72

4-3-3- تعداد کرک.... 73

4-3-4- طول سلول اپیدرمی.. 78

4-3-5- مساحت سلول اپیدرمی.. 78

4-3-6- طول سلول بالیفورمی.. 79

4-3-7- مساحت سلول بالیفورمی.. 79

4-4- عملکرد و اجزای عملکرد جو. 81

4-4-1- تعداد سنبله در بوته. 81

4-4-2- تعداد دانه در بوته. 81

4-4-3- وزن سنبله در بوته. 83

4-4-4- عملکرد دانه در بوته. 85

پیشنهادات... 95

فصل پنجم: منابع

منابع.. 95خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:35

بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

این آزمایش به منظور بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، در سال زراعی93-1392 در مزرعه ای واقع در 6 کیلومتری شهر سلماس بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول کود نیتروژنه در 3 سطح (200 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره، 100 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره + کود بیولوژیک نیتروکسین و کود بیولوژیک نیتروکسین) و محلول پاشی کود اوره به عنوان فاکتور دوم در 4 سطح (شاهد، مرحله پنجه زنی، مرحله ساقه روی و مرحله گلدهی) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای آزمایشی کود شیمیایی کامل اوره و کود بیولوژیک نیتروکسین و 50 درصد کود شیمیایی اوره بدست آمد و هر دو تیمار از نظر عملکرد دانه در یک گروه آماری قرار گرفتند. اثر محلول پاشی کود اوره نیز روی صفات مذکور به غیر از وزن هزار دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه به میزان 92/649 گرم در متر مربع با محلول پاشی کود اوره در مرحله پنجه زنی مشاهده شد.

واژه های کلیدی: شاخص برداشت، عملکرد، کود بیولوژیک، گندم، نیتروژن،

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات و بررسی منابع

1-1-طبقه گندم

1-2- گیاهشناسی گندم دوروم

1-2-1- ریشه

1-2-2- ساقه

1-2-3- برگ

1-2-4- گل آذین

1-2-5- دانه

1-3-اکولوژی گندم

1-4-میزان تولید و سطح زیر کشت گندم

1-5- اهمیت و ارزش تغذیه ای گندم

1-5-1-ترکیبات شیمیایی دانه گندم

1-5-1-1- پروتئین ها

1-5-1-2- کربوهیدرات ها

1-5-1-3-لیپیدها

1-6-تراکم کاشت

1-7- واکنش عملکرد گیاهان زراعی به تغییرات تراکم بوته

1-7-1-اثرات تراکم بوته بر روی اجزای عملکرد گندم

1-7-1-1- تعداد سنبله در واحد سطح

1-7-1-2- تعداد دانه در سنبله

1-7-1-3-وزن هزار دانه

1-22- کود­های بیولوژیک

1-23- کود­های بیولوژیک نیتروژنه

1-24-تاثیر کود­های بیولوژیک روی گیاهان

1-24-تاثیر کود­های بیولوژیک روی غلات

1-25- نیتروژن

1-26- اثرات کود های نیتروژنه روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم

1-27- اثرات محلول پاشی نیتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم

فصل دوم

مواد و روش ها

2-1- مشخصات محل اجرای آزمایش

2-2- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک

2-3- الگوی آماری طرح

2-4- مشخصات رقم مورد کاشت

2-5- عملیات زراعی

2-6- صفات مورد ارزیابی گندم

2-6-1- ارتفاع بوته

2-6-2- طول سنبل

2-6-3- تعداد سنبلچه در سنبله

2-6-4- تعداد دانه در سنبلچه

2-6-5- تعداد دانه در سنبله

2-6-6- تعداد سنبله بارور در متر مربع

2-6-7- شاخص برداشت

2-7- عملیات برداشت

2-8- تجزیه آماری

فصل سوم

نتایج و بحث

3-1- ارتفاع بوته

شکل 3-1- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی ارتفاع بوته

شکل 3-2- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی ارتفاع بوته

جدول3- 1- تجزیه واریانس اثرات کود نیتروژنه و محلول­پاشی کود اوره روی صفات مختلف گندم.

3-2- طول سنبله

شکل 3-3- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی طول سنبله

شکل 3-4- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی طول سنبله

3-3- تعداد سنبلچه در سنبله

شکل 3-5- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی تعداد سنبلچه در سنبله

شکل 3-6- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی تعداد سنبلچه در سنبله

3-4- تعداد سنبله در مترمربع

شکل 3-7- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی تعداد سنبله در مترمربع

شکل 3-8- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی تعداد سنبله در مترمربع

3-5- تعداد دانه در سنبله

شکل 3-9- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی تعداد دانه در سنبله

شکل 3-10- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی تعداد دانه در سنبله

3-6- وزن هزار دانه

شکل 3-11- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی وزن هزار دانه

3-7- عملکرد دانه

شکل 3-12- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی عملکرد دانه

شکل 3-13- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی عملکرد دانه

3-8- شاخص برداشت

شکل 3-14- مقایسه میانگین اثر کود نیتروژنه روی شاخص برداشت

شکل 3-15- مقایسه میانگین اثر محلول پاشی با کود اوره روی شاخص برداشت

ضرایب همبستگی

تعداد سنبلچه در سنبله

تعداد دانه در سنبله

تعداد سنبله در متر مربع

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت

جدول 3- 3 - ضرایب همبستگی ساده بین صفات اندازه گیری شده در گندم.

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:34

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

شته ­ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله 3 برگه شدن برای مدت­های 0، 2، 4، 6، 8 روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ2±25، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ی نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار 20 تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5% وجود دارد، به­طوری­که rm روی رقم شیرودی 198/0 ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز 075/0 ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (092/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (216/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (157/0 ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین 6 روز آلودگی قبلی و 8 روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ی نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و 5 تیمار زمانی در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/0±15/10 و 1/0±98/7 روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/10 و 8/8 روز مربوط به تیمار 6 روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب 1/19 و 4/6 پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ی تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (6/1 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (2/1 عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (04/2 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (6/1 عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­شود می­توان با 6 روز آلودگی قبلی گندم به شته­ی سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می­تواند مفید واقع شود.

کلید واژه­ ها: مقاومت القایی، شته­ی سبزگندم، پارامترهای زیستی، میانگین نرخ نسبی رشد

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و مروری برتحقیقات گذشته

مقدمه................................................................................................................... 2

1-1-1- جایگاه شته­ی سبز گندم در رده بندی حشرات................................................................. 5

1-1-2- شکل شناسی شته­ی سبز گندم....................................................................................... 5

1-1-3- زیست­شناسی شته­ی سبز گندم ...................................................................................... 6

1-1-4- مناطق انتشار و دامنه­ی میزبانی شته­ی سبز گندم ........................................................... 7

1-2- تعاریف:.......................................................................................... 8

1-2-1- مقاومت ................................................................................................ 8

1-2-2- مقاومت القایی.............................................................................................................. 9

1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد.............................................................................................. 12

1-2-4- بررسی­های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد.................... 13

پارامترهای رشد جمعیت........................................................................................................... 24

فصل دوم : مواد و روشها

2-1- شناسایی گونه­های مختلف شته و تعیین گونه­ی غالب......................................................... 26

2-2- انجام آزمایش­ها....................................................................................... 26

2-2-1- محل و شرایط آزمایشات............................................ 26

2-2-2- پرورش گیاهان میزبان....................................................................... 27

2-2-3- تشکیل کلنی شته­ی سبز گندم................................................. 27

2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی.............................................................. 28

2-2-5- تهیه جدول زندگی......................................................................... 30

2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد............................. 32

تجزیه و تحلیل داده­ها................................................. 34

فصل سوم : نتــایج و بحث

3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم.......................... 35

3-2- میانگین طول دوره­ی نشو و نما و میزان بقای پوره­ها....................... 42

3-3- طول عمر حشرات بالغ شته­ی سبزگندم................................... 45

3-4- قدرت باروری شته­ی سبز گندم...................................... 46

3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه........................................................................... 47

3-6- میانگین نرخ نسبی رشد........................................................... 50

نتیجه­گیری کلی.......................................................................................... 52

پیشنهادها.................................................................................. 53

منابع.........................................................................................54

پیوست و ضمائم....................................................................... 6

فهرست شکل­ها

عنوان

صفحه

شکل 1-1- حشره­ی کامل بی­بال، بالدار و پوره­های شته­ی سبز گندم............................

6

شکل 2-1- پرورش گیاه گندم در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی..................................

27

شکل 2-2- جمع آوری شته سبز گندم از مزارع گندم ..............................................

28

شکل 2-3- کلنی شته سبز گندم روی رقم سبلان در ژرمیناتور..............................

27

شکل 2-4- بررسی پارامترهای زیستی شته سبز گندم در اتاقک رشد با استفاده از قفس برگی.............

29

شکل 2-5- ترازوی دیجیتال جهت توزین شته........

33

شکل 3-1- منحنی­های تغییرات بقا (lx) و باروری ویژه­ی سنی (mx) شته­ی سبز گندم روی تیمارهای زمانی.

48

فهرست جدول­ها

عنوان

صفحه

جدول 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی

35

جدول 3-2- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه.

37

جدول 3-3- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم روی رقم سای­سونز در شرایط آزمایشگاهی.

41

جدول 3-4- پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی

42

جدول3-5- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی

43

جدول 3-6- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم سای­سونز تحت شرایط آزمایشگاهی

45

جدول 3-7- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی

50

جدول 3-8- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد شته­ی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلوده­سازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی

51

جدول ضمیمه 1- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر

67

جدول ضمیمه 2- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 2 روز

68

جدول ضمیمه 3- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 4 روز

69

جدول ضمیمه 4- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 6 روز

70

جدول ضمیمه 5- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 8 روز

71

جدول ضمیمه 6- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز

72

جدول ضمیمه 7- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز

73

جدول ضمیمه 8- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز

74

جدول ضمیمه 9- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 6 روز

75

جدول ضمیمه 10- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 8 روز

76خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:48

پاورپوینت علف های هرز مزارع گندم

پاورپوینت علف های هرز مزارع گندم

علف‌های‌هرز کشتزارهای گندم ایران را بیش از 200 گونه برشمرده‌اند ولی در هر منطقه تنها تعدادی از آنها از نظر رقابت با محصول دارای اهمیت هستند

گونه‌های گیاهی هرز ( 200 گونه اعم از یکساله و چند ساله)

nبرخی از علف‌های‌هرز مانند بی‌تی‌راخ، خاکشیر، خردل وحشی، کنگروحشی، پیچک صحرایی، یولاف وحشی، دم‌روباهی، چچم و فالاریس که با شرایط گوناگون زیستی و اکولوژیکی سازش یافته‌اند، در بیشتر استان‌های ایران بصورت علف‌هرز یافت می‌شوند. چون این گروه از علف‌های‌هرز در طبیعت از پایداری بیشتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر روش‌های زراعی قرار می‌گیرند، بصورت غالب در آمده و در کشور بیشترین علفکش‌ها نیز برای کنترل آنها مصرف می‌شود

کلید شناسایی گرامینه ها

1- دارای گوشوارک =3 (جو وحشی، چاودار ، چچم)

2- فاقد گوشوارک =7 ( چمن، بروموس، یولاف، فالاریس ، دم روباهی کشیده)

3- برگ و غلاف کم وبیش مودار = 5 (جو وحشی، چاودار)

4- برگ وغلاف بدون مو، پشت برگ کم و بیش براق = 6 چچم ها

5- گشوارک بلند و متقاطع: جو وحشی

.

.

.

11-مقطع ساقه رنگ نمی‌گیرد، غلاف برگ باز و آزاد است = دم روباهی کشیده (Alopecurus myosuroides)

Avena fatua

دارای رشد سریع و زودتر از سایر غلات می رسد و بذرش در مزرعه پراکنده می شود.

قوه نامیه خود را برای مدت طولانی حفظ می کند . فصل پاییز و زمستان ، دورة گلدهی بهار
هر گیاه 1000 ـ 50 عدد بذر تولید میکند

برگهای کوتیلدونی قوی ، به رنگ سبز تیره
برگها باریک و کشیده ، برگ جوانتر پیچیده ، سبز تیره ، به ویژه برگهای جوان بدون گوشواره
غلافهای برگ و حاشیه پهنک برگ از زیر مژکدار می باشند، و گرنه برگها بدون کرک هستند

پیش نمایش فایل

پیش نمایش فایلخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، مزارع، گندم
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 04:26

پروژه کارآفرینی تولید نشاسته از گندم

پروژه کارآفرینی تولید نشاسته از گندم (با ظرفیت 600 تن در سال )


مقدمه :

نشاسته ترکیب پیچیده‌ای از کربوهیدرات‌ها و غیر قابل انحلال در آب است. از آن برای تولید چسب و کاغذ و در صنایع نساجی استفاده می‌کنند. از لحاظ بیوشیمی نشاسته از دو نوع پلیمر کربوهیدرات به نام آمیلاز و آمیلو پکتین (پلی‌ساکاریدها) تشکیل شده است. مونومرهای این پلی‌ساکاریدها واحدهای گلوکز هستند که به روش سر به دم به یکدیگر وصل شده و تشکیل پیوندهای آلفا 1 و 4 را می‌دهند. روی هم رفته ساختار آمیلوپکتین به سادگی سایز زنجیرهای پلی‌ساکاریدی نیست. در این پلی‌ساکارید دو واحد گلوکز از طریق پیوندهای 1 و 6 آلفا به یکدیگر متصل شده و تشکیل شاخه‌های فرعی را می‌دهند.

نشاسته یک پلی‌ساکارید گیاهی ذخیره شده در ریشه‌ها، جوانه و دانه‌های گیاهان است. چنان‌چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساکارید در یک کربوهیدرات بیش از 10 واحد باشد آن ترکیب قندی، پلی‌ساکارید نامیده می‌شود. در صورتی که چنین کربوهیدراتی از یک نوع واحد قندی تشکیل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلی‌ساکارید گفته می‌شود و وقتی از بیش از یک نوع واحد قندی درست شده باشد مثل اکثر همی‌سلولزها، متروپلی‌ساکارید نامیده می‌شود. بنابراین نشاسته یک هموپلی‌ساکارید است که در آندوسپرم همه دانه‌ها وجود دارد. نشاسته ممکن است به گلوکز هیدرولیز شود و برای بدن انسان تامین انرژی کند. گلوکز برای مغز و اعمال سیستم عصبی مرکزی لازم است و به هنگام مصرف در رژیم انسانی چهار کالری به ازای هر گرم تولید می‌کند.1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید نشاسته از گندممحل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن
1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید نشاسته از گندم می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های تولیدی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 20 نفر میباشد .تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

ساختار نشاسته

از لحاظ ساختاری نشاسته یک ترکیب خوشه‌ای از لیمرهای خطی است که در آن پیوندهای زنجیری آلفا 1 و 4 ستونی از واحدهای گلوکز و شاخه‌های فرعی با پیوند آلفا 1 و 6 را تشکیل داده‌اند. نشاسته در ملکول بعنوان انرژی ذخیره می‌شود. در گیاهان ، نشاسته در اندام سلولی ویژه به نام آمیلوپلاست ذخیره می‌شود.منابع نشاسته

نشاسته در اغلب میوه‌ها ، دانه‌ها ، غلات و غده‌های گیاهی ، (سیب زمینی)یافت می‌شود. 4 منبع عمده نشاسته عبارتند از: ذرت ، سیب زمینی ، گندم و برنج.
کاربرد

نشاسته برای تولید چسب و کاغذ و برای آهار زدن برخی پارچه‌ها استفاده می‌شود. همچنین در آشپزی و برای تهیه برخی از غذاها و شیرینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قرن 19 و اوایل قرن بیستم از نشاسته رختشویی (آهار) که از مخلوط نشاسته و آب تشکیل می‌شد برای صاف کردن یقه و سر آستین پیراهن‌های مردانه موقع اتوکشی استفاده می‌کردند.نشاسته حیوانی

نشاسته حیوانی گلیکوژن نام دارد و در کبد ذخیره می‌شود تا هنگام نیاز بدن به انرژی ، مورد استفاده قرار گیرد و از لحاظ ساختار و سایر خواص با نشاسته گیاهی متفاوت است.تست نشاسته

برای دانستن اینکه نمونه‌ای حاوی نشاسته است به آن مقداری محلول ید (یدید پتاسیم در آب) اضافه می‌کنند در صورت وجود نشاسته در ترکیب ، رنگ زرد محلول ید به آبی تیره تغییر می کند.

دانه‌های نشاسته یا گرانول‌ها شامل پلی‌مرهای بلند زنجیره‌ای از مولکول‌های گلوکز هستند که در آب نامحلولند. برخلاف مولکول‌های کوچک نمک و شکر پلی‌مرهای بزرگ‌تر نشاسته تشکیل یک حلال واقعی را نمی‌دهند. گرانول‌های نشاسته به هنگام هم زدن در آب تشکیل یک سوسپانسیون موقت را می‌دهند. گرانول‌های خام و نپخته نشاسته به محض جذب به آرامی متورم می‌شوند. تورم گرانول‌ها به هنگام پختن نشاسته بسیار مهم است و سبب خروج نشاسته شده که این امر سبب می‌شود نشاسته به عنوان یک غلظت‌دهنده کاربرد داشته باشد.

به طور کلی ویژگی‌های یک فراورده غذایی تمام شده به وسیله منبع نشاسته، دمای حرارت دادن، غلظت نشاسته استفاده شده در فرمولاسیون و سایر ترکیبات استفاده شده همراه نشاسته مثل اسید و شکر تعریف می‌شود این مطلب اهمیت نشاسته و کاربردش در صنایع غذایی مختلف و همچنین فراورده‌های گوناگون را آشکار می‌سازد.

بر این اساس انواع زیادی از نشاسته و همچنین نشاسته اصلاح شده (modifiecl starch) برای نیازهای رژیمی ویژه و کاربردهای غذایی طراحی و تولید شده‌اند.

محصولات کوتاه‌زنجیره و متوسط‌‌زنجیره حاصل از شکستن نشاسته ممکن است به عنوان شبیه‌ساز چربی در تزیین سالاد و دسرهای منجمدشده استفاده شود. برای مثال نشاسته گندم و سیب‌زمینی و مالتودکسترین‌های تایپوکا ممکن است به عنوان جایگزین‌های چربی استفاده شود. این مواد قوام و احساس خوب دهانی مربوط به چربی را در یک فراورده غذایی تامین می‌کنند ضمن اینکه در مقایسه با چربی کالری کمتری دارند.موارد استفاده از نشاسته در صنایع غذایی

نشاسته به عنوان ماده اولیه در بسیاری از رشته‌های صنایع غذایی استفاده می‌شود که برای هر مورد نشاسته خاص آن مناسب است. در تولید دکستروز، دکسترین، گلوکز مایع و سایر انواع سیروپ، ماده اولیه اصلی نشاسته است و برای بسیاری دیگر از رشته‌های صنایع، برای نقشی که در بهبود ویژگی‌های فیزیکی، بالا بردن ثبات سیستم‌های کلوییدی و اثر غلظت‌دهندگی دارد از آن استفاده می‌شود.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:46

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

این محصول در قالب فایل word و در 177 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

چکیده ................................................................................................................................... 1

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 2

1-2- تعریف حدود موضوع..................................................................................................... 3

1-3- بیان مساله پزوهش......................................................................................................... 3

1-4- سوالات پزوهش............................................................................................................. 4

1- 5- اهداف تحقیق............................................................................................................... 4

1- 6- فصول پایان.................................................................................................................. 4

فصل دوم

کلیات وتعاریف

2-1- مقدمه............................................................................................................................. 6

2-2- مناطق کشت گندم دیم..................................................................................................... 6

2-3 روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی ...................................................................... 7

2-4- تعیین تاریخ کشت گندم دیم............................................................................................ 7

2-5- زمین آمار....................................................................................................................... 8

2-6- تحلیل مکانی.................................................................................................................. 9

2-7- متغییرناحیه ای................................................................................................................ 9

2-8- نیم تغییر نما.................................................................................................................. 10

2-9- مشخصات واریوگرام...................................................................................................... 10

الف- دامنه تاثیر...................................................................................................................... 11

ب- سقف یا آستانه واریوگرام.................................................................................................. 11

ج- اثر قطعه ای...................................................................................................................... 12

2-10- تحلیل های ممکن از واریوگرام..................................................................................... 12

2-11- مدل های تئوری نیم تغییر نما....................................................................................... 12

2-11-1- گروه فاقد آستانه...................................................................................................... 12

2-11-2- گروه حاوی آستانه................................................................................................... 12

2-12- روش های میانیابی....................................................................................................... 12

2-12-1- روش زمین آمار....................................................................................................... 13

2-12-1-1- کریجینگ ساده.................................................................................................... 13

2-12-1-2- کریجینگ معمولی................................................................................................ 13

2-12-1-3- کریجینگ جامع................................................................................................... 14

2-12-1-4- کوکریجینگ......................................................................................................... 14

2-12-2- روش های معین...................................................................................................... 15

2-12-2-1- روش میانگین متحرک وزنی................................................................................. 15

2-13- روش ارزیابی.............................................................................................................. 15

فصل سوم

مروری بر منابع....................................................................................................................... 17

3-1- پهنه بندی اقلیمی کشاورزی............................................................................................ 17

3-1-1- سابقه تحقیق در خارج کشور...................................................................................... 17

3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران............................................................................................. 18

3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی کشاورزی ....................................................... 24

3-2- زمین آمار وداده های جوی............................................................................................. 26

3-2-1- سابقه تحقیق در خارج کشور...................................................................................... 26

3-2-2- سابقه تحقیق در ایران................................................................................................. 30

3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار .......................................................................... 32

فصل چهارم

مواد و روش ها

4-1- منطقه مورد مطالعه.......................................................................................................... 33

4-2- جمع آوری داده............................................................................................................ 34

4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه.................................................................................................. 34

4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه....................................................................................... 39

4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی........................................................... 39

4-6- تکمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی.................................................................... 40

4-7- انتخاب طول دوره مشترک آماری.................................................................................... 41

4-8- آزمون همگنی داده ها..................................................................................................... 42

4-9- آزمون نرمال بودن داده ها.............................................................................................. 42

4-10- آماده سازی داده ها..................................................................................................... 42

4-11- تعیین تاریخ کشت....................................................................................................... 46

4-12- متغییرهای تحت بررسی................................................................................................ 47

4-12-1- رسم نقشه توزیع مکانی بارندگی در استان تهران......................................................... 47

4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به کل بارندگی سالانه برحسب درصد.......... 48

4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی....................................................... 48

4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره...................................... 51

4-12-5- رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران................................................................ 57

4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران................................................ 57

4-12-7- رسم نقشه توزیع مکانی تبخیر................................................................................... 58

4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر.................................................................... 59

4-13- فاکتورهای زمینی.......................................................................................................... 60

4-13-1- توپوگرافی.............................................................................................................. 60

4-13-2- شیب...................................................................................................................... 61

4-14- روش های میانیابی....................................................................................................... 61

4-14-1- روش زمین آمار..................................................................................................... 61

4-14-2- روش های معین...................................................................................................... 61

4-15- معیارهای ارزیابی......................................................................................................... 62

4-16- پیش بینی عملکرد گندم................................................................................................ 62

فصل پنجم

نتایج

5-1- تاریخ کشت.................................................................................................................. 65

5-2- نتابج روش های میانیابی................................................................................................. 65

5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی......................................................... 66

5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار............................................. 73

5-2-3- نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد............................................. 80

5-2-4- نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد......................... 85

5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما............................................................... 101

5-2-6- نقشه مکانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد............................................................ 106

5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر............................................. 113

5-2-8- نقشه توزیع مکانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد............................................... 118

5-3 نقشه توپوگرافی.............................................................................................................. 125

5-4- نقشه شیب................................................................................................................... 125

5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم......................................................... 128

5-6- رابطه رگرسیونی به تفکیک شهرستانها............................................................................. 133

5-6-1- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان کرج......................................................... 133

5-6-2- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان فیروزکوه.................................................. 133

5-6-3- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ورامین..................................................... 134

5-6-4- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان دماوند...................................................... 135

5-6-5- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ری.......................................................... 136

5-6-6- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان تهران....................................................... 137

فصل ششم

6-1- بحث ونتیجه گیری........................................................................................................ 138

6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی............................................................................... 138

6-1-2- پیشنهادات................................................................................................................ 141

منابع..................................................................................................................................... 142خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:40

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری(مطالعه موردی استان تهران)

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی و عوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

چکیده

شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه که در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره، دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دورۀ رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جهت تهیه نقشه های اقلیمی روش های معین وزمین آماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش های معین مورداستفاده شامل روش های میانگین متحرک وزنی(WMA) باتوان های1 الی 5 می باشد. نتایج این بررسی نشان دهندۀ مزایای روش های زمین آماری نسبت به روش های معین درتهیه نقشه های اقلیمی است. از جمله این مزایا می توان به تحلیل واریوگراف اشاره کرد، که بر اساس پارامترهای آن می توان شبکه نمونه برداری را بطور بهینه طراحی نمود. دقت بالاتر این روش ها براساس شاخص میانگین قدر مطلق خطا(MAE ) ومتوسط قدر مطلق انحراف (MBE) ) همچنین از نیمساز دیاگرام پراکنش مقادیر موجود وبر آورد شده (ضرایبa , b ) به روش تکنیک متقابل نیز برای ارزیابی دقت روش ها استفاده شد. در روش های کوکریجینگ می توان از متغییر کمکی جهت تهیه نقشه و میانیابی استفاده نمود.

همچنین در این تحقیق توزیع جغرافیایی هر یک از پارامترهای هواشناسی با احتمال وقوع 75و 90 درصد نیز تهیه شد، نقشه ها نشان داند که مناطق شمالی استان برای کشت مناسب وقسمتهای جنوبی برای کشت نامناسب می باشد.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که روش کوکریجینگ ساده در برآورد بارندگی ، دما وتبخیر وتعرق پتانسیل و روش کوکریجینگ معمولی در برآورد بارش پائیز و بهار درطول دورۀ رشد گندم دیم ارائه می دهد. پس از تهیه نقشه های هم اقلیمی که با استفاده از روش های مذکور ترسیم شد، نقشه های مذکور از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با نقشه های ارتفاع وشیب تلفیق شده ونقشه نهایی مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران بدست آمد.

نقشه نهایی نشان دادکه عمده مناطق مناسب برای کشت گندم دیم در قسمت غرب وشمال غربی کرج و مناطق بسیار پراکنده درقسمت های مرکزی و شمال شرقی استان تهران قرار دارد. مناطق متوسط برای کشت گندم دیم قسمتهایی از دماوند، ورامین، شهر ری، جنوب کرج وقسمتهای شمال کرج، تجریش وبخش کوچکی در شمال شرقی تهران را شامل می شود. همچنین مناطق ضعیف برای کشت گندم دیم قسمتهای جنوبی دماوند، فیروز کوه، ورامین، ری و بخش خیلی کوچکی ازکرج می باشد.

کلمات کلیدی: پهنه بندی، گندم دیم، روش های زمین آماری، استان تهران.

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده ........................................... 1

1-1- مقدمه...................................... 2

1-2- تعریف حدود موضوع............................ 3

1-3- بیان مساله پزوهش............................ 3

1-4- سوالات پزوهش................................. 4

1- 5- اهداف تحقیق................................ 4

1- 6- فصول پایان................................. 4

فصل دوم

کلیات وتعاریف

2-1- مقدمه....................................... 6

2-2- مناطق کشت گندم دیم................................................ 6

2-3 روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی................ 7

2-4- تعیین تاریخ کشت گندم دیم.................... 7

2-5- زمین آمار................................... 8

2-6- تحلیل مکانی................................. 9

2-7- متغییرناحیه ای.............................. 9

2-8- نیم تغییر نما............................... 10

2-9- مشخصات واریوگرام............................ 10

الف- دامنه تاثیر................................. 11

ب- سقف یا آستانه واریوگرام....................... 11

ج- اثر قطعه ای................................... 12

2-10- تحلیل های ممکن از واریوگرام................ 12

2-11- مدل های تئوری نیم تغییر نما............... 12

2-11-1- گروه فاقد آستانه......................... 12

2-11-2- گروه حاوی آستانه......................... 12

2-12- روش های میانیابی........................... 12

2-12-1- روش زمین آمار............................ 13

2-12-1-1- کریجینگ ساده........................... 13

2-12-1-2- کریجینگ معمولی......................... 13

2-12-1-3- کریجینگ جامع........................... 14

2-12-1-4- کوکریجینگ.............................. 14

2-12-2- روش های معین............................. 15

2-12-2-1- روش میانگین متحرک وزنی................. 15

2-13- روش ارزیابی................................ 15

فصل سوم

مروری بر منابع................................... 17

3-1- پهنه بندی اقلیمی کشاورزی.................... 17

3-1-1- سابقه تحقیق در خارج کشور.................. 17

3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران.................... 18

3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی کشاورزی 24

3-2- زمین آمار وداده های جوی.................... 26

3-2-1- سابقه تحقیق در خارج کشور.................. 26

3-2-2- سابقه تحقیق در ایران..................... 30

3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار ........ 32

فصل چهارم

مواد و روش ها

4-1- منطقه مورد مطالعه........................... 33

4-2- جمع آوری داده.............................. 34

4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه...................... 34

4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه................. 39

4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی 39

4-6- تکمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی....... 40

4-7- انتخاب طول دوره مشترک آماری................. 41

4-8- آزمون همگنی داده ها......................... 42

4-9- آزمون نرمال بودن داده ها................... 42

4-10- آماده سازی داده ها........................ 42

4-11- تعیین تاریخ کشت............................ 46

4-12- متغییرهای تحت بررسی........................ 47

4-12-1- رسم نقشه توزیع مکانی بارندگی در استان تهران 47

4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به کل بارندگی سالانه برحسب درصد.................................. 48

4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی. 48

4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره 51

4-12-5- رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران.. 57

4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران 57

4-12-7- رسم نقشه توزیع مکانی تبخیر............... 58

4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر....... 59

4-13- فاکتورهای زمینی............................ 60

4-13-1- توپوگرافی............................... 60

4-13-2- شیب...................................... 61

4-14- روش های میانیابی........................... 61

4-14-1- روش زمین آمار.......................... 61

4-14-2- روش های معین............................. 61

4-15- معیارهای ارزیابی........................... 62

4-16- پیش بینی عملکرد گندم....................... 62

فصل پنجم

نتایج

5-1- تاریخ کشت................................... 65

5-2- نتابج روش های میانیابی...................... 65

5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی 66

5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار 73

5-2-3- نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد 80

5-2-4- نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد.................................... 85

5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما.. 101

5-2-6- نقشه مکانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد. 106

5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر 113

5-2-8- نقشه توزیع مکانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد 118

5-3 نقشه توپوگرافی.............................. 125

5-4- نقشه شیب................................... 125

5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم 128

5-6- رابطه رگرسیونی به تفکیک شهرستانها.......... 133

5-6-1- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان کرج 133

5-6-2- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان فیروزکوه 133

5-6-3- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ورامین 134

5-6-4- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان دماوند 135

5-6-5- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ری 136

5-6-6- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان تهران 137

فصل ششم

6-1- بحث ونتیجه گیری............................ 138

6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی............ 138

6-1-2- پیشنهادات................................ 141

منابع........................................... 142

فهرست جداول

جدول (3-1): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سازمان هواشناسی برای کشت گندم دیم.......................................... 19

جدول (3-2): آستانه های حرارتی کمالی برای هر یک از مراحل رشد گندم دیم............................................... 20

جدول (3-3): آستانه های حرارتی کاظمی راد وعلیجانی برای هر یک از مراحل رشد گندم.................................... 20

جدول (3-4): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی فرج زاده وتکلوبیغش برای کاشت گندم دیم..................................... 22

جدول (3-5): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سبحانی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم............................ 23

جدول (3-6): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم استان تهران...................... 25

جدول (4-1): ایستگاه های سنوپتیک و اقلیم شناسی.... 34

جدول (4-2): ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی 35

جدول (4-3): ایستگاه های باران سنجی تماب ......... 36

جدول (4-3): سطح زیر کشت وعملکرد ................. 38

جدول (4-5): ایستگاه های دارای کمبود آمارو همچنین ایستگاه هایی راکه برای ساخت آمار از آن استفاده شده ................. 40

جدول (4-6): کدبندی اولین روزه های بارندگی 5 میلی متر وبیشتر در ایستگاه آبعلی

................................................. 46

جدول (4-7): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ...................................... 48

جدول (4-8): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه............................................ 50

جدول (4-9): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ....................... 51

جدول (4-10): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه............................ 53

جدول (4-11): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه........................ 54

جدول (4-12): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه............................ 55

جدول (4-13): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه....................................... 57

جدول (4-14): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه....................................... 58

جدول (4-15): احتمال وقوع75 و90درصدتبخیردرایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه................................. 60

جدول (4-16):روش های میان یابی مورد استفاده....... 62

جدول(5-1): تاریخ کشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه مطالعاتی 65

جدول(5-2): ویژگی کلی پارامترهای بارندگی.......... 70

جدول(5-3): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی.. 70

جدول(5-4): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای بارندگی 70

جدول(5-5): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی........................................... 70

جدول(5-6): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی 71

جدول(5-7): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی 71

جدول(5-8): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیزه 76

جدول(5-9): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیزه 76

جدول(5-10): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهاره 76

جدول(5-11): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهاره 76

جدول(5-12): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه.................................... 76

جدول(5-13): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه............................................ 76

جدول(5-14): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه.................................................. 77

جدول(5-15): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه.................................... 77

جدول(5-16): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی 77

جدول(5-17): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی 77

جدول(5-18): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد.............................................. 83

جدول(5-19): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد....................................... 83

جدول(5-20): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد.............................................. 83

جدول(5-21): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد....................................... 83

جدول(5-22): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد.................... 84

جدول(5-23): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............................... 84

جدول(5-24): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............................... 84

جدول(5-25): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد.................... 84

جدول(5-26): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............................... 84

جدول(5-27): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............................... 85

جدول(5-28): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد....................................... 88

جدول(5-29): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد....................................... 88

جدول(5-30): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد....................................... 88

جدول(5-31): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد....................................... 89

جدول(5-32): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 75 درصد............. 89

جدول(5-33): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد............................ 89

جدول(5-34): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد............................ 89

جدول(5-35): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 75 درصد.............. 90

جدول(5-36): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 75 درصد........................ 90

جدول(5-37): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد............................ 90

جدول(5-38): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-39): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-40): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-41): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-42): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 90 درصد............. 93

جدول(5-43): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد............................ 93

جدول(5-44): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد............................ 93

جدول(5-45): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 90 درصد.............. 93

جدول(5-46): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 90 درصد........................ 94

جدول(5-47): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد............................ 94

جدول (5-48): ویژگی کلی پارامتر دما.............. 103

جدول(5-49): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما 103

جدول(5-50): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما 103

جدول(5-51): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای دما.................................................. 104

جدول(5-52): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما 104

جدول(5-53): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما 104

جدول(5-54): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد........................................... 108

جدول(5-55): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد........................................... 109

جدول(5-56): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد........................................... 109

جدول(5-57): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد........................................... 109

جدول(5-58): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد.............................. 109

جدول(5-59): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 109

جدول(5-60): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 75 درصد............................... 110

جدول(5-61): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد.............................. 110

جدول(5-62): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 110

جدول(5-63): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 90 درصد............................... 110

جدول(5-64): ویژگی کلی پارامتر تبخیر............. 115

جدول(5-65): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیر 115

جدول(5-66): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیر 116

جدول(5-67): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر تبخیر وتعرق...................................... 116

جدول(5-68): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق.................................................. 116

جدول(5-69) معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق.................................................. 116

جدول(5-70): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد........................................... 120

جدول(5-71): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد........................................... 120

جدول(5-72): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد........................................... 120

جدول(5-73): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد........................................... 121

جدول(5-74): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد............................ 121

جدول(5-75): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد............................... 121

جدول(5-76): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 75 درصد.............................. 121

جدول(5-77): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد........................... 121

جدول(5-78): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد............................... 122

جدول(5-79): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 90 درصد............................... 122

جدول(5-80): مساحت هریک از مناطق 3 گانه کشت گندم دیم 129

جدول(1-پ): نتایج آزمون ران تست برای بارندگی..... 148

جدول(2-پ): نتایج آزمون ران تست برای دما......... 149

جدول(3-پ): نتایج آزمون ران تست برای ساعات آافتابی 149

جدول(4-پ): نتایج آزمون ران تست برای رطوبت نسبی.. 149

جدول(5-پ): نتایج آزمون ران تست برای سرعت باد.... 149

جدول(6-پ): نتایج آزمون نرمال برای ساعات آفتابی.. 149

جدول(7-پ): نتایج آزمون نرمال برای سرعت باد...... 149

جدول(8-پ): نتایج آزمون نرمال برای دما........... 150

جدول(9-پ): نتایج آزمون نرمال برای رطوبت نسبی.... 150

جدول(10-پ): نتایج آزمون نرمال برای بارندگی...... 151

فهرست اشکال

شکل(2-1):واریوگرام وپارامترهای آن................ 11

شکل(4-1): موقعیت جغرافیایی استان تهران در کشور... 33

شکل(4-2): نقشه شبکه ایستگاه های مطالعاتی استان تهران 43

شکل(4-3): نمودار میله ای ایستگاه های منطقه مطالعاتی 45

شکل(4-4): مراحل انجام مطالعات زمین آمار وانتخاب بهترین مدل برای تخمین کمیت مورد نظر............................... 64

شکل(5-1):نمودار بارندگی برحسب مساحت درصد......... 67

شکل(5-2):نمودار هیپسومتری طبقات ارتفاعی با مساحت. 67

شکل(5-3):نمودار میانگین ایستگاه های منطقه مطالعاتی 68

شکل(5-4): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی..... 69

شکل(5-5):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی 69

شکل(5-6):نمودار نرمال شده بارندگی................ 70

شکل(5-7): نقشه همباران طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی 72

شکل(5-8):میانگین بارندگی فصل بهار وپائیز شهرستانهای استان تهران 73

شکل(5-9): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی پائیز 74

شکل(5-10):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی پائیز 74

شکل(5-11): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی بهار 75

شکل(5-12):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی بهار 75

شکل(5-13):نمودار نرمال شده بارندگی پائیز......... 75

شکل(5-14):نمودار نرمال شده بارندگی بهار.......... 75

شکل(5-15):نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل پائیز..... 78

شکل(5-16): نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل بهار..... 79

شکل(5-17): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد.............................................. 81

شکل(5-18): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد.............................................. 81

شکل(5-19): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد.............................................. 82

شکل(5-20): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد.............................................. 82

شکل(5-21): نمودار نرمال بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد 83

شکل(5-22): نمودارنرمال بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد 83

شکل(5-23): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل پائیزبا احتمال وقوع 75 درصد...................................... 86

شکل(5-24): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 86

شکل(5-25): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 87

شکل(5-26): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 87

شکل(5-27): نمودار نرمال بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد 88

شکل(5-28): نمودارنرمال بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد 88

شکل(5-29): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 91

شکل(5-30): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 91

شکل(5-31): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 91

شکل(5-32): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 92

شکل(5-33): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد 95

شکل(5-34): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد 96

شکل(5-35): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد.................................................. 97

شکل(5-36): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد 98

شکل(5-37): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد.................................................. 99

شکل(5-38): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد.................................................. 100

شکل(5-39): نمودارمیانگین دما ایستگاه های مورد مطالعه 102

شکل(5-40): واریوگرام مربوط به دما............... 102

شکل(5-41): واریوگرام متقابل به دما.............. 103

شکل(5-42): نمودار دما........................... 103

شکل(5-43): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی.................................................. 105

شکل(5-44): نمودار دما با احتمال وقوع 75 درصد.... 106

شکل(5-45): نمودار دما با احتمال وقوع 90 درصد.... 106

شکل(5-46): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی.................................................. 107

شکل(5-47): واریوگرام دما با احتمال وقوع 75 درصد 107

شکل(5-48): واریوگرام متقابل با احتمال وقوع 75 درصد 108

شکل(5-49): واریوگرام دما با احتمال وقوع 90 درصد 108

شکل(5-50): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با احتمال وقوع 75 درصد در منطقه مطالعاتی............................ 111

شکل(5-51): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با احتمال وقوع 90 درصد در منطقه مطالعاتی............................ 112

شکل(5-52): نمودار میانگین تبخیر................. 114

شکل(5-53): واریوگرام تبخیر...................... 114

شکل(5-54): واریوگرام متقابل تبخیر............... 115

شکل(5-55): نمودار تبخیر ........................ 115

شکل (5-56): نقشه هم تبخیر طول فصل رشد گندم دیم منطقه مطالعاتی.................................................. 117

شکل(5-57): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد.. 118

شکل(5-58): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد.. 118

شکل(5-59): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد 118

شکل(5-60): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد 119

شکل(5-61): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد 119

شکل(5-62): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد 120

شکل (5-63): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع75 درصد منطقه مطالعاتی.................................................. 123

شکل (5-64): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع90 درصد منطقه مطالعاتی.................................................. 124

شکل(5-65): نقشه هیپسومتری منطقه مطالعاتی ....... 126

شکل(5-66): نقشه شیب منطقه مطالعاتی ............. 127

شکل(5-67): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم در استان تهران 130

شکل(5-68): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع 75 درصد در استان تهران....................................... 131

شکل(5-69): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع 90 درصد در استان تهران....................................... 132

شکل(5-70): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در کرج 133

شکل(5-71): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در فیروزکوه.................................................. 134

شکل(5-72): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ورامین.................................................. 135

شکل(5-73): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در دماوند.................................................. 136

شکل(5-74): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ری 136خرید فایلادامه مطلب
1 2 >>